close

Enter

Log in using OpenID

23. redovna sjednica

embedDownload
Izvješće sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
U prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno dana 10.prosinca 2012.godine s
početkom u 15,00 sati održana je 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno. Na
samom početku sjednice utvrđeno je da je sjednici nazočno sedam od ukupno jedanaest
vijećnika te da postoji kvorum za valjano odlučivanje. Potom se prešlo na usvajanje točaka
dnevnog reda kao i njegovih dopuna te je jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Verifikacija zapisnika sa 11. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
3. Verifikacija zapisnika sa 12. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
4. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2012.godinu
5. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2012.godinu
6. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.godinu
7. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2012.godinu
8. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba za 2012.godinu
9. Izmjene i dopune proračuna za 2012.godinu
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
12. Program socijalnih potreba za 2013.godinu
13. Program javnih potreba u kulturi za 2013.godinu
14. Program javnih potreba u sportu za 2013.godine
15. Proračun za 2013.godinu
16. Projekcija proračuna za razdoblje 2014 – 2015.godine
17. Plan razvojnih programa 2013-2015.godine
18. Odluka o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Tisno
19. Rješenje o imenovanju u predstavnika osnivača u upravno vijeće Doma za starije i
nemoćne Tisno
20. Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Tisno
21. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prihvaćanju sporazuma o međusobnim pravima i
obvezama prilikom prijelaza komunalne opreme
22. Odluka o davanju suglasnosti na prestanak društva Zeleni otok d.o.o.
23. Odluka o uključivanju u projekt „Pokretanje Lokalne akcijske grupe na otocima i
priobalju Šibensko – kninske županije“
24. Odluka o dodjeli grobnih mjesta na groblju Sv. Duh u Tisnom obiteljima poginulih
vatrogasaca iz Tisnog
25. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2013.godinu
26. Zahtjev za naknadu troška Vjekoslav Milin, Jezera
27. Rješenje o promjeni imena ulica na području Općine Tisno
Na aktualnom satu vijećnik Branko Pavlov postavio je pitanje glede uređenja Zagrebačke i
Dubrovačke ulice u Tisnom koje su u jako lošem stanju na što je Ivan Klarin, načelnik Općine
Tisno ukazao da navedene ulice za sada nisu u Programu uređenja komunalne infrastrukture,
ali već u slijedećoj godini moglo bi se ostvariti što će ponajviše ovisiti da li će doći do
probijanja proračuna glede kapitalnih investicija dovršenja Dvorane, uređenja Doma za starije
i nemoćne, uređenja Obale Sv. Martina. Nadalje, vijećnik Branko Pavlov postavio je pitanje
koje zanima mnoge naše sugrađane, a tiču se podnošenja prijava za mjesta u Domu za starije i
nemoćne osobe za koje je načelnik najavio da će već negdje u trećem mjesecu slijedeće
godine početi zaprimanje zahtjeva o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena.
Vijećnica Ervina Tomin postavila je pitanja: ima li Općina namjeru širiti groblje u Jezerima te
gdje se došlo PPUO Tisno i gospodarskom zonom Kapela, na što je načelnik pojasnio do
Općina Tisno nema namjeru u skorije vrijeme širiti groblje u Jezerima jedino ako se utvrdi da
ima značajni broj zainteresiranih za grobna mjesta, a što se tiče PPUO Tisno uskoro slijedi
ponovljena javna rasprava, a paralelno se izrađuje i UPU gospodarske zone Kapela.
Po zaključenom aktualnom satu vijećnici su jednoglasno usvojili točke 1.,2.i 3. dnevnog reda
koje se odnose na verifikaciju zapisnika sa 22.redovne i 11.i.12 izvanredne sjednice
Općinskog vijeća. O točkama od 4. do 9. vijećnici u zajednički raspravljali i odlučivali
obzirom da se sve točke vezane za izmjene i dopune proračuna za 2012.godinu. Danijela
Bilan, pročelnica odjela za financije i javne prihode pojasnila je kako je proračun za 2012.g.
umanjen negdje za 3 milijuna kuna što se pretežno odnosi na smanjeni priljev sredstava iz
državnog proračuna kao i smanjeni prihodi što se tiče odvoza smeća koje je preuzeo JKP
Ježinac, a sve u svemu radi se o jednoj vrlo racionalnoj i štedljivoj godini. Načelnik Ivan
Klarin naglasio je da je do probijanja proračunskih sredstava došlo glede veslačkog kluba
Dupin i KUD Hartić i to ponajprije iz razloga što jedini imaju zaposlenika koji se financiraju
iz proračuna Općine Tisno. Vijećnica Ervina Tomin molila je da Općina poveća proračunska
sredstva za Big Game Fishing u Jezerima jer od države nisu ostvarili značajnija sredstva.
Točke 4.-9. vijećnici su jednoglasno usvojili.
Nadalje, vijećnici su o točkama 10.- 18. i točki 25. jedinstveno raspravljali i odlučivali
obzirom da se sve odnose na Proračun Općine Tisno za 2013. godinu. Ivan Klarin, načelnik
Općine Tisno dao je uvodno izlaganje o Proračunu za 2013. godinu te kazao kao se radi o
jednom razvojnom proračunu u kojem je predviđeno oko 20 milijuna kuna kapitalnih
investicija primjerice: uređenje vodoopskrbe Dazlina- Dubrava, uređenje Dvorane u Tisnom,
Obale Sv. Martina u Tisnom, sanacija krovišta i uređenje zagrade Općine, uređenje Obale
Petra Krešimira IV u Betini, uređenje Obale Sv. Ivana u Jezerima, uređenje prostora iz Doma
u Jezerima, vodovod u Betini, Tisnom i Jezerima itd. Načelnik je nadalje naglasio da priljev
sredstva iz državnog proračuna nikada nije bio veći, dok će se sam proračunski gubitak
smanjiti za 2 milijuna kuna. Vijećnica Ervina Tomin pitala je kako proračunom nisu
predviđena sredstva za uređenje zgrade „Baganelovice„ u Jezerima, na što je načelnik kazao
da je ta priča glede uređenja znanstveno kulturnog centra u zgradi Baganelovice za sada
završena jer se naišlo na zatvorena vrata od strane Župnog ureda Jezera u čijem vlasništvu je
sama zgrada. Vijećnica Tomin je, nadalje, postavila pitanje financiranja DVD-a Tisno
obzirom da je Općina Murter osnovala svoj DVD, na što je načelnik pojasnio da Općina Tisno
sama finacira DVD Tisno iako taj isti DVD obavi i niz intervencija na području Općine
Murter jer je to po zakonu dužan, međutim ima naznaka da se u skoroj budućnosti osnuje JVP
Tisno.
Točke 10. -18. i 25. jednoglasno su se usvojile. Točke 18., 19. i 20. koje se tiču osnivanja
Doma za starije i nemoćne osobe u Tisnom kao i imenovanja privremenog ravnatelja i
upravnog vijeća vijećnici su jednoglasno usvojili bez veće rasprave. Ujedno su vijećnici bez
dulje rasprave jednoglasno usvojili točku 21. i 22. dnevnog reda, a načelnik je samo kratko
iznio da društvo Zeleni otok nije ispunilo svrhu svog osnivanja te ga zato treba ugasiti.
Točka 23. dnevnog reda odnosila se na pristupanje LAG-u odnosno Lokalnoj akcijskog grupi
na otocima i priobalju Šibensko-kninske županije koje čine općine i mjesta priobalnog i
otočnog dijela županije, a svrha je ostvariti model suradnje jedinica lok. samouprave sa
gospodarskim subjektima, udrugama građana, znanstvenim i stručnim ustanovama te
predstavnicima civilnog društva, kako bi se kroz strukturne fondove za razvoj EU-a ostvarili
sredstva. Ovu odluku vijećnici su usvojili jednoglasno. Vijećnici su jednoglasno usvojili
točku 24. odluku o dodjeli grobnih mjesta na groblju Sv. Duh u tisnom obiteljima poginulih
vatrogasaca iz Tisnog te točku 27. rješenje o promjeni ulica na području Općine Tisno koja se
odnosi isključivo na ispravljanje pojedinih grešaka u pisanju naziva ulica. Na samom kraju
jednoglasno je usvojen zahtjev Vjekoslava Milina za naknadom štete.
Zapisničar:
Marijana Pavić v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
47 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content