close

Enter

Log in using OpenID

6 redovna sjednica: Izvješće

embedDownload
Izvješće sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća
6. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 10.veljače 2014. godine u
prostoriji vijećnice u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1. Na sjednici vijeća je bilo prisutno
dvanaest od trinaest vijećnika s stoga je g. Petar Jakovčev, predsjednik Općinskog vijeća
Općine Tisno utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje. Po utvrđivanju kvoruma,
prešlo se na utvrđivanje i glasanje o utvrđenom dnevnom redu. Predsjednik vijeća predložio je
dopunu dnevnog reda točkama 23. prijedlog Odluka o naknadi članovima Upravnog vijeća
ustanove „Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“, točkom 24. prijedlog Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Tisno te točkom 25. Molba g. Jeronima
Piljca.
Vijećnici su jednoglasno usvojili slijedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika za 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2014.g.
3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 4. Prijedlog
Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti
5. Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove „Narodna knjižnica i čitaonice Tisno“ 6.
Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove „Narodna
knjižnica i čitaonica Tisno“
7. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta „Doma za starije i
nemoćne osobe Tisno“
8. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika u “ Dom za
starije i nemoćne osobe Tisno“
9. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji
radnih mjesta u ustanovi „Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“
10. Prijedlog rješenja o visini cijena usluga u ustanovi „Dom za starije i nemoćne
osobe Tisno“
11. Prijedlog Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu
„Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“
12. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog ravnatelj ustanove „Dom za starije i
nemoćne osobe Tisno“
13. Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove „Dom za starije i
nemoćne osobe Tisno“
14. Suglasnost na Cjenik usluga odvoza komunalnog otpada
15. Prijedlog Odluke o prodaji o prodaji dijela nekretnine katastarske oznake
čest.zem.1234 K.O.Tisno, u idealnom dijelu od 1/6
16. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine čest.zem.10009/1 K.O.Tisno
17. Odluka o usvajanju „ Procijene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za
Općinu Tisno“ (zbog obimnosti Procjene mole se vijećnici da uvid u istu izvrše u
prostorijama Općine Tisno)
18. Obavijest načelnika općine o imenovanju članova upravnog vijeća ustanove Dječji
vrtići „Vrapčić“ Tisno
19. Molba TZ mjesta Betina za kompenzacijom komunalnih rashoda
20. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2013.godinu
21. Zahtjev gđe. Anke Lapov za sanacijom septičke jame na adresi Put Zaratića br. 37,
Jezera
22. Zahtjev g. Marina Frkića za naknadom štete nastale prometnom nezgodom
23. Prijedlog Odluke o naknadi članovima Upravnog vijeća ustanove „Dom za starije i
nemoćne osobe Tisno“
24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Tisno
25. Molba g. Jeronima Piljca
Nakon usvajanja dnevnog reda otvoren je aktualni sat. Prvo pitanje na aktualnom satu
postavio je g. Kristijan Jareb kojega je zanimalo u kojoj je fazi realizacija koncesije za
gradnju marine na Lukama u Tisnom. Načelnik Općine kazao je da prema njegovim
saznanjima nakon provedenog natječaja prvi po broju bodova su „Eko nekretnine
d.o.o.Zagreb, drugi je ACI d.d. Opatija, dok je treći eliminiran jer nije imao svu
potrebnu dokumentaciju, stoga je za očekivati da će uskoro Vlada donijeti konačnu
odluku o dodjeli koncesije trgovačkom društvu Eko nekretnine d.o.o. . Vijećnika
Berislava Garofulića zanimala je učestalost odvoza krupnog otpada jer se dešava da
ljudi svugdje odlažu taj otpad što je ružno za vidjeti. Kristijan Jareb dir. komunalnog
poduzeća Ježinac d.o.o. odgovorio je da se jednom godišnje postave veliki kontejneri
gdje ljudi mogu odlagati takav otpad na što je vijećnik Garofulić predložio da se uz
prethodnu obavijest stanovništvu kontejneri za krupni otpad postavljaju barem
kvartalno. Vijećnik Marin Frkić postavio je pitanje koncesija za obavljanje
komunalnih djelatnosti dimnjačarskih poslova i ostalih koncesija o kojima se
odlučivalo na prošlom vijeću na što je Marijana Pavić, viši stručni suradnik za pravne
poslove kazala da su se na prošlom vijeću donijele odluke o namjeri davanja koncesija
odnosno prikupljanja ponuda čije se stupanje na snagu očekuje, nakon čega će se
provesti postupak natječaja odnosno prikupljanja ponuda te donijeti konačna odluka o
dodjeli koncesije. Vijećnik Nevijo Bilan postavio je pitanje Ivanu Klarinu načelniku
općine da zašto se radi pritisak na uklanjanje svih pontona iz Jezerske uvale te da li
postoji neki drugi model rješavanja tog pitanja jer će brojni brodovi izgubiti vez, na
što je načelnik općine odgovorio da će mjesta Jezerskoj uvali će biti koliko ga ima, ne
mogu se dodatna mjesta ostvariti nelegalno, a koliko će doista mjesta biti o tome će
odlučivati budući koncesionar i lučka uprava koja preuzima upravljanje navedenom
obalom. Vijećnica Jelena Obratov, postavila je pitanje Ivici Pirjaku, pročelniku
Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te
komunalne poslove, da ima informacija da njegov odjel u postupku obračuna
komunalne naknade ne primjenjuje odredbe koje se odnose na primjenu povoljnije
odluke za obračun komunalne naknade, odnosno da se nije vodilo računa što je
povoljnije za ljude, na što je Ivica Pirjak odgovorio da nema takvih saznanja te misli
da se takva situacija do sada nije dogodila međutim mora provjeriti. Vijećnica Obratov
kazala je da se dogodila jedna takva situacija te ovim putem želi upozoriti da se
ubuduće obrati pozornost. Vijećnika Antu Grubišića interesiralo je hoće li još biti
javne rasprave oko idejnog projekta Tišnjanske rive, na što je načelnik općine
odgovorio da javne rasprave više neće biti, međutim, mogu se stavljati primjedbe.
Naime, vijećnik Grubišić smatra da je postojeći nogostup u zavoju rive preuzak te će
se ta situacija nastaviti novim projektom još 40 m, na što je načelnik općine pojasnio
da se novi projekt radi u širini pune rive te na nekim mjestima nova riva ulazi u more i
do 2 metra stoga će biti dovoljno mjesta za prolaz. Vijećnik Damir Vodanov uputio je
pitanje načelniku općine naznačivši uvodno da je tijekom predizborne kampanje
najavljivao da će“pozlatit“ Dubravu i Dazlinu, a u stvarnosti je da nema interneta da
su telefonske linije loše, da je struja nekvalitetna te da vode ima samo dijelom.
Načelnik općine odgovorio je da je riješena prava faza vodovoda od Kapele do
predjela Strunjini dok se užurbano radi na drugoj fazi vodovoda kroz naselje.
Vijećnika Karlo Klarin obratio se načelniku općine u ime iznajmljivača iz Jezera
pitanjem koje mu isti učestalo postavljaju, a to je gdje će njihovi gosti vezati brodove
u Jezerskoj uvali, na što je načelnik općine odgovorio da je Općina Tisno u izmjenama
prostornog plana Jezersku uvalu stavila kao lučko područje i da će lučka uprava i
Općina Tisno sukladno tome zavesti red na tom području te da će se mati gdje vezati
brod kao i do sada jedino pod drugim kriterijima, stoga se iznajmljivači ne moraju
brinuti. Na spomen prostornog plana uređena Općine Tisno Petar Jakovčev,
predsjednik vijeća pitao je Ivicu Pirjaka u kojoj fazi je donošenje prostornog plana na
što je on dogovorio da se do ovog petka očekuje dobivanje pozitivne suglasnosti od
Zavoda za prostorno uređenje i planiranje nakon čega se upućuje na Ministarstvo
graditeljstva i prostornog uređenja gdje će dobiti konačnu suglasnost. Marko Bernarda
predsjednik MO Dazlina upozorio je da su poljski putovi u Dazlini katastrofalni te da
ljudi ne mogu pristupiti svojim poljima na što je načelnik utvrdio da je stavka uređenja
poljskih putova predviđena proračunom stoga će se to realizirati u suradnji s MO
Dazlina i MO Dubrava kod Tisna. Vijećnica Jelena Obratov je pitala predsjednika
vijeća kada će dobiti odgovore na zahtjev za pristup informacijama koje da je uputila
još u kolovozu, a za koje se obratila Povjereniku za informiranje koji da je uputio
dopis Općini Tisno, na što je načelnik općine odgovorio da je na njezine zahtjeve
odgovoreno na prošloj sjednici općinskog vijeća. Predsjednik vijeća odgovorio je da
nema saznanja o dopisu Povjerenika za informiranje međutim u koliko je isti
dostavljen Općini Tisno po njemu će se postupiti. Nadalje vijećnica Jelena Obratov
pitala je što je sa POS-ovim stanovima odnosno gdje se došlo s tim projektom, na što
je načelnik općine odgovorio da je radi utvrđivanja interesa za predmetne stanove bila
raspisana anketa na koju je odgovorilo 19 osoba, a od toga troje ih je ispunjavalo
uvjete za POS, stoga se odustalo od POS-ovih zgrada zbog malog interesa. Vijećnik
Nevijo Bilan postavio je pitanje kada će se početi s gradnjom novog Doma u Jezerima
obzirom da je nedavno odlučeno da se ide u gradnju novog Doma, na što je načelnik
kazao da je u tijeku ishodovanje dokumentacije, a sredstva su ostvarena od dvaju
ministarstava stoga bi gradnja trebala započeti početkom 2015.godine. Vijećnik
Nevijo Bilan na to je izrazio sumnju da će to uistinu i biti početkom 2015 g. Vijećnika
Antu Grubišića zanimalo je gdje se došlo sa iskazivanjem javnog interesa za TU zonu
Jazina te sa osnivanjem LAG- More 248. Na pitanje je odgovorio Miljenko Meštrov
koji je kazao da je iskazan interes od dvojice investitora čija dokumentacija se
svakodnevno očekuje obzirom da dolazi iz inozemstva, dok što se tiče LAG-a isti je
osnovan i ustrojen te mu se mogu uputit natječaji. Vijećnik Zoran Bokan upozorio je
zašto nije poštovana odluka općinskog vijeća kojom je određeno da je javni poziv
raspisati imenovano Povjerenstvo na što je načelnik općine odgovorio da vijećnik
Bokan ne poznaje zakon i odluke jer Povjerenstvo se sastaje i razmatra zaprimljene
interese te svoju odluku o tome dostavlja općinskom vijeću. Nadalje, vijećnik Bokan
osvrnuo se na temu sustava odvodnje Betina- Murter, o kojoj je govora bilo na prošloj
sjednici vijeća, a tiče su sudjelovanja Općine Tisno u sufinanciranju Murtele d.o.o. te
je naznačio da je načelnik općine uputio dopis Murtelo d.o.o., sa nizom netočnih
navoda. Primjerice Murtela d.o.o. smatra nepotrebnim da Općina Tisno imenuje svog
nadzornog inženjera jer cijeli projekt vode Hrvatske vode odnosno njihov inženjer
Tina Runjić i tim projektanata stoga da nije potreban dodatni nadzor od Općine Tisno.
Nadalje, po riječima Murtele d.o.o. Općina Murter uvela je naknadu od 2 kune iz kojih
je Murtela d.o.o. pokrila sva dugovanja stoga sada tuži Općinu Tisno za iznos koji
duguje. Predložio je da se na ovu temu obzirom na njezinu važnost održi tematska
sjednica općinskog vijeća s čime su se složili ostali vijećnici, a ujedno je predložio da
se Općina Tisno i Općina Murter Kornati sastanu te donesu odluku da se projekt
odvodnje Betina Murter prenese na Vodovod i odvodnja d.o.o.Šibenik. Ivan Klarin,
načelnik općine kazao je da je sve točno što navodi u dopisu Murteli d.o.o. naročito da
je Općina Tisno po ugovoru od 2005.godine platila Općini Murter odnosno Murteli
d.o.o. iznos od 2,5 milijuna kuna za koji ne zna kako je utrošen te drži da obzirom na
uloženo da su radovi na kanalizaciji u Betini odavno trebali početi, i smatra da ako
Općina Tisno sudjeluje u projektu koji će na kraju za nju biti težak oko 20 milijuna
kuna potrebo je da ona sudjeluje u praćenju i kontroliranju tog projekta, a ako je
Općina Murter u transparentno i pravilno postupala, ne vidi razloga zašto onda ne
dopusti reviziju. Nadalje, smatra da je pogreška učinjena jedino što Općina Tisno nije
uvela naknadu od 4 kune za odvodnju u Betini što planira učiniti, a iz kojega iznosa će
se financirati geometarski radovi potrebni oko tog projekta i slično. Nakon završenog
aktualnog sata vijećnici su prešli na raspravu i glasanje o točkama dnevnog reda.
Točka 1. dnevnog reda koja se odnosi na verifikaciju zapisnika sa 5.redovne sjednice
općinskog vijeća usvojena je sa 8 (osam) glasova „za“ i 2 (dva) „suzdržana“ glasa
(privremeno odsutna dva vijećnika) uz prethodnu primjedbu vijećnice Jelene Obratov.
Točka 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno 2014.g. usvojena je bez rasprave
jednoglasno.
O točki 3. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, načelnik općine
kazao je da je na prošlom vijeću donesena Odluka o vrijednosti boda komunalne
naknade koja je povećana na 0,35 kuna međutim ta odluka je trebala biti donesena do
kraja studenog za narednu godinu, a obzirom da je sjednica vijeća održana u prosincu
rok je propušten stoga je sukladno uputama Ureda državne uprave u Šibenskokninskoj županiji odluku trebalo staviti van snage, a navedeno povećanje boda će se
ovom odlukom primjenjivati od 2015.godine.Odluka je usvojena sa 8 (osam) glasova
„za“ , 3 (tri) suzdržana glasa i 1 (jedan) glas „protiv“.
Točku 4. Odluku o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti pojasnio je
načelnik općine koji je kazao da se radi o razradi pragova u provedbi postupka javne
nabave bagatelne vrijednosti sve sukladno stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj
nabavi kojim je bagatelna vrijednost nabave podignuta na 200 000,00 kuna i 500
000,00 kuna, te su jedinice lok. samouprave dužne donijeti svoje pravilnike. Odluka je
usvojena jednoglasno.
Točka 5. Odluka o osnivaju narodne knjižnice i čitaonice Tisno te točka 6. Rješenje o
imenovanju privremenog ravnatelja ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno
usvojene su jednoglasno. Naime, načelnik općine kazao je da je već svima poznato da
općina osniva knjižnicu u prostorijama bivšeg društvenog doma u zgradi Općine te je
putem ministarstva kulture i donacijama prikupila značajan broj knjiga stoga je
potrebno provesti formalno osnivanje ustanove te imenovati privremenog ravnatelja
koji će pod nadzorom osnivača provesti osnivanje.
Točka 7. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta doma za starije i nemoćne osobe
Tisno usvojena je jednoglasno, a kratko pojašnjenje dala je Marijana Pavić, viši
stručni suradnik za pravne poslove i privremeni ravnatelj ustanove koja je kazala da se
ovom izmjenom i dopunom dom ustrojava kao jedinstvena organizacijska cjelina što
je obzirom na broj korisnika i zaposlenika funkcionalnije nego podjela na ustroja na
odjele.
O točki 8. Odluka o davanju suglasnosti na pravilnik o prijemu i otpustu korisnika
Marijana Pavić je u nastavku kazala da se radi o standardiziranom aktu potrebnom za
prijam korisnika te naglasila odredbe koje kažu da o prijemu i otpustu korisnika
odlučuje komisija, a posebno je naglasila da uz već zakonom određene prioritete za
prijam korisnika prednost će imati stanovnici sa područja otoka Murtera odnosno
Općina Tisno i Općine Murter-Kornati. Vijećnici su dali suglasnost na Pravilnik sa 11
(jedanaest) glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom.
Točka 9.dnevnog reda odnosila se na davanje suglasnosti Općinskog vijeća na
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u ustanovi Dom za
starije i nemoćne osobe Tisno o kojoj je Marijana Pavić kazala da je istu bilo potrebno
donijeti kako bi mogli primiti prve zaposlenike. Pravilnikom su razrađena radna
mjesta, uvjeti za radna mjesta, broj potrebnih zaposlenika i poslovi koje obavljaju te
odredbe o plaći. Predviđena su 23 djelatnika, a zapošljavanje će se vršiti sukladno
broju primljenih korisnika. Vijećnica Jelena Obratov uputila je primjedbu da za radno
mjesto računovodstvenog referenta nije predviđeno radno iskustvo, dok je vijećnik
Ante Grubišić ukazao da radno mjesto kuhara smatra važnim navesti radno iskustvo
od 1 godine s čime su se složili i ostali vijećnici. Vijećnici su uz predloženu dopunu
dali suglasnost na predmetni pravilnik sa 8 (osam) glasova „za“ i 4 (četiri) glasa
„protiv“.
Točku 10. Rješenje o visini cijena usluga u ustanovi Dom za starije i nemoćne osobe
Tisno pojasnio je načelnik općine koji je kazao da su cijene usluga izrazito niske i
socijalne te da je namjera u tom pogledu izaći u susret stanovništvu. Vijećnica Jelena
Obratov upozorila je da predložena cijena usluga u odnosu na kapacitete Doma te
potreban broj zaposlenika nije dostatna za održivost Doma odnosno nedostatan je
iznos koji je za tu svrhu sada predviđen u proračunu stoga je uputila pitanje načelniku
da li u proračunu Općine ima dovoljno manevarskog prostora za moguće povećanje tih
rashoda, na što je načelnik općine odgovorio da ima. Vijećnik Berislav Garofulić
predložio je neznatno povećanje predloženih cijena koje bi se onda odrazilo na
povećanje kvalitete usluge. Vijećnik Ante Grubišić pohvalio je socijalnu komponentu
Doma. Vijećnici su rješenje o cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne osobe
usvojili sa 8 (osam) glasova „za“ i 4 (četiri) suzdržana glasa. Načelnik općine dao je
pojašnjenje o točki 11. Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u
ustanovu Dom za starije i nemoćne osobe Tisno koji je kazao da će Općina Tisno
sufinancirati korisnike smještaja koji imaju prebivalište na području Općine Tisno
dulje od 10 godina do pune ekonomske cijene. Vijećnici su se nakon rasprave složili
da se taj prag potrebnog prebivališta podigne na 15 godina. Predmetna odluka sa
predloženim amandmanom usvojena je sa 9 (devet) glasova „za“ i 1 (jednim)
suzdržanim „glasom“ (utvrđuje se privremena odsutnost jednog vijećnika).
Točka 12. prijedlog rješenja o razrješenju privremenog ravnatelja ustanove Dom za
starije i nemoćne osobe Tisno, načelnik općine zahvalio se Marijani Pavić
dosadašnjem privremenom ravnatelju ustanove Doma za starije i nemoćne osobe na
njezinom radu oko kompletnog formiranja ustanove, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova
„za“ , 2 (dva) suzdržana glasa i 2 (dva) glasa protiv usvojili rješenje o razrješenju
dosadašnjeg privremenog ravnatelj ustanove.
O točki 13. Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove Dom za starije i
nemoćne osobe Tisno izlagao je načelnik općine koji je predložio da se za
privremenog ravnatelja ustanove imenuje Kristina Stegić koja je diplomirana
ekonomistica iz Tisnog, a primarna namjera je omogućiti zapošljavanje mladim
ljudima iz ove općine. Predložena se imenuje uz probni rad od šest mjeseci. Vijećnica
Jelena Obratov pitala je zašto dok se Dom u potpunosti ne stavi u funkciju ne ostane
dosadašnji privremeni ravnatelj nakon čega bi se raspisao natječaj za ravnatelja gdje bi
se primjerice primio netko sa strukom socijalnog radnika stoga bi primjerice uštedjeli
jedno radno mjesto, te smatra da bi se na ovaj način izbjeglo dva puta iznova
upoznavati ravnatelja s poslovanjem Doma. Načelnik općine odgovorio je da je to
nemoguće izvesti jer Marijana Pavić ne može više biti vršitelj dužnosti ravnatelja
obzirom na obujam posla i punu radno vrijeme u Općini Tisno jer s druge strane Dom
ulazi u završnu fazu opremanja te prijama korisnika i zaposlenika i svih ostalih
poslova uhodavanja što također traži znatan angažman. Vijećnici su rješenje o
imenovanju Kristine Stegić za privremenog ravnatelja ustanove usvojili sa 8 (osam)
glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa. Kristijan Jareb direktor komunalnog
poduzeća Ježinac d.o.o., obrazložio je vijećnicima prijedlog cjenika usluga odvoza
komunalnog otpada kao točku 14. dnevnog reda kazavši pri tome da je u posljednjih
nekoliko godina došlo do značajnog povećanja različitih usluga koje utječu na cijenu
odvoza smeća primjerice odlaganje otpada na županijskom odlagalištu Bikarac,
povećanje cijena goriva i sl. stoga je trebalo korigirati postojeće cijene odvoza otpada.
Ujedno naglasio je da se radi o privremenom cjeniku jer se uskoro očekuje donošenje
podzakonskih akata kojima će se omogućiti promjena načina obračuna smeća na način
da će se obračunavati u odnosu na količini smeća što je pravednije. Vijećnici su sa 7
(sedam) glasova „za“ 3 (tri) „suzdržana glasa“ i 1 (jedan) glas „protiv“ (utvrđuje se
sjednici privremeno nije nazočan jedan vijećnik) dali suglasnosti na prijedlog Cjenika
usluga odvoza komunalnog otpada. Iz razloga što je načelnik općine morao napustiti
sjednicu iz opravdanih razloga predsjednik vijeća je izmijenio redoslijed raspravljanja
o točkama dnevnog reda te se prešlo na točku 18. u sklopu koje je načelnik općine
izvijestio općinsko vijeće da je za članove upravnog vijeća ustanove Dječji vrtiću
Vrapčić imenovao Kristijana Jareba, Davora Antića i Karla Klarina. Vijećnik Zoran
Bokan imao je primjedbu da imenovani nisu roditelji a da bi svakako trebali biti, na
što mu je načelnik odgovorio da roditelji biraju svog predstavnika u upravno vijeće
vrtića.
Točku 15. i 16. Dnevnog reda pojasnio je Ivica Pirjak koji je kazao da se radi o
konačnoj odluci o prodaji predmetnih nekretnina najpovoljnijim ponuditeljem nakon
provedenog javnog natječaja, uz zahtjev jednog od kupaca g. Antuna Šumića da mu se
omogući otplata kupoprodajne cijene na 60 rata. Vijećnici su usvojili jednoglasno obje
predložene točke dnevnog reda uz nadopunu da će se g. Šumiću omogućiti obročna
otplata na pet godina. Nakon uvoda g. Miljenka Meštrova, zamjenika načelnika, o
samoj Procjeni ugroženosti od požara i obvezatnosti njezina imanja vijećnici su
jednoglasno usvojili točku 17. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
za Općinu Tisno. Vijećnici su jednoglasno bez veće rasprave usvojili točku 19. Molba
TZ mjesta Betina za kompenzacijom komunalnih rashoda te točku 20.Izvješće Tz
mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2013.godinu.
O točki 21. Zahtjevu g.Anke Lapov da joj se sanira septička jama na adresi Put
Zaratića br.37 koja da joj je oštećena prilikom izvođenja radova na uređenju ceste
vijećnici su jednoglasno usvojili zaključak da stručne službe općine angažiraju
ovlaštenog vještaka koji će utvrditi da li je do oštećenja došlo izvođenjem radova na
vodovodu i uređenju ceste.
Točka 22. Zahtjev g. Marina Frkića za naknadom štete nastale prometnom nezgodom
tijekom trajanja posebne regulacije prometa i izvođenja radova na uređenju Obale Sv.
Martina usvojena je sa 11( jedanaest) glasova „za“ i 1 (jednim) glasom „protiv“.
Točka 23. Odluka o naknadi članovima Upravnog vijeća ustanove Dom za starije i
nemoćne osobe Tisno usvojena je jednoglasno.
Točka 24. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izdavanju službenog glasila Općine
Tisno usvojena je jednoglasno.
Glede točke 25. Molbe g. Jeronima Piljca kojom želi darovati Općini Tisno nekretnine
da bi mu ona zauzvrat omogućila građevinske radove na kući i sl., vijećnici su
jednoglasno usvojili zaključak da se prije donošenja ove odluke izvide svi pravni
aspekti ove situacije. Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik vijeća zaključio je 6.
redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Zapisničar
Marijana Pavić v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
56 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content