close

Enter

Log in using OpenID

3 redovna sjednica

embedDownload
Izvješće sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Općinsko vijeće Općine Tisno održalo je dana 26. kolovoza 2013.godine u prostorijama
društvenog doma u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, 3. redovnu sjednicu, s početkom u
15,00 sati. Sjednici vijeća nazočilo je svih trinaest vijećnika sukladno čemu je g. Petar
Jakovčev, predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno utvrdio da prostoji kvorum za valjano
odlučivanje. Nakon utvrđenja kvoruma vijećnici su prešli na usvajanje predloženog dnevnog
reda. Uvodno je predsjednik vijeća utvrdio da su naknadno zaprimljena tri prijedloga dopune
dnevnog reda i to:
1. prijedlog, rasprava o sudjelovanju Općine Tisno u obilježavanju stradavanja hrvatskih
domoljuba na području jame Golubinka, te suradnja s ostalim Općinama u podizanju na višu i
dostojanstveniju razinu, koji je uputio Damir Vodanov,vijećnik općinskog vijeća, član HDZ-a
2. prijedlog, rasprava o pitanju koncesija na području Zapadne Gomilice u mjestu Tisno, koji
je podnio Ante Marača, vijećnik općinskog vijeća, član Hrvatskih laburista – stranke rada
3. prijedlog, izvješće o naplati koncesija za pomorska dobra, tržnice, ribarnice i štekate na
području Općine Tisno koji je podnio Ante Marača, vijećnik općinskog vijeća, član Hrvatskih
laburista – stranke rada
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik vijeća pojasnio je da su naznačene dopune dnevnog
reda zaprimljene u prekratkom roku da bi stručne službe općine mogle kvalitetno pripremiti
potrebne materijale za raspravu, stoga je stavio na glasanje donošenje zaključka kojim se
predlaže da se prijedlog prvi za dopunu dnevnog reda, rasprava o sudjelovanju Općine Tisno
u obilježavanju stradavanja hrvatskih domoljuba na području jame Golubinka, te suradnja s
ostalim općinama u podizanju na višu dostojanstveniju razinu, uvrsti na dnevni red slijedeće
redovne sjednice Općinskog vijeća, a koji zaključak je usvojen jednoglasno, dok je zaključak
kojim se prijedlog drugi i treći za dopunu dnevnog reda, i to rasprava o pitanju koncesija za
područje Zapadne Gomilice u mjestu Tisno te izvješće o naplati koncesija za pomorska dobra,
tržnice, ribarnice i štekate na području Općine Tisno uvrstiti na dnevni red slijedeće redovne
sjednice Općinskog vijeća usvojen sa 11 (jedanaest) glasova „za“ i 1 (jednim ) glasom
„protiv“.
Obzirom da na usvojene zaključke vijećnici su usvojili slijedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika za 2. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.siječnja 2013.godine do 30.lipnja
2013.godine (polugodišnje izvješće)
3. Odluka o komunalnom doprinosu
4. Rješenje o izboru odbora za priznanja Općine Tisno
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Općine Tisno
6. Odluka o promjeni katastarske kulture nekretnine zemljišnoknjižne oznake
čest.zem.1255/148 K.O.Tisno
7. Odluku o namjeri prodaje dijela nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest.zem.1255/148
K.O.Tisno
Po usvajanju predloženog dnevnog reda predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat. Vijećnika
Marina Frkića i vijećnicu Jelenu Obratov zanimali su načini i rokovi u kojima se podnose
prijedlozi za dopunu dnevnog reda, na što je načelnik pojasnio da konkretno predložene
dopune dnevnog reda doista zahtijevaju određeno vrijeme da bi ih stručne službe pripremile,
naročito što se traže razni izvještaji, a što se tiče odredbi pripreme sjednica vijeća predložiti će
u skorije vrijeme izmjenu Poslovnika Općinskog vijeća.
Vijećnik Nevio Bilan postavio je pitanje Ivanu Klarinu, načelniku općine, da li će se iste
mjere koje je Općina Tisno poduzela glede oduzimanja koncesije ŠRD Punti rata, poduzeti i
protiv g. Nikole Pavića, g. Ante Stegića i g.Ratka Barižona koji na sličan, nelegalan način
koriste pomorsko dobro na području Zapadne Gomilice u Tisnom te da li se njih prozivalo po
medijima. Načelnik općine je kazao da je svakako Općina Tisno prijavljivala i te slučajeve
raznim institucijama, a što se tiče istupa u medijima ŠRD Punta rata je prva sazvala
konferenciju za medije raspolažući pri tome povlaštenim informacijama o upućenim dopisima
Općine Tisno Županiji Šibensko- kninskoj na što je replicirala vijećnica Jelena Obratov koja
je kazala da je Općina Tisno sama objavila dopis upućen Županiji Šibensko- kninskoj glede
načina korištenja koncesije ŠRD Punta rata u Jezerskoj uvali. Načelnik općine je pojasnio da
mu medijsko istupanje nije bila namjera već mu je prvenstvena namjera bila zavođenje reda u
jezerskoj vali kojom dugi niz godina loše i nelegalno upravlja ŠRD Punta rata, nezakonito
ubire prihode te su pojedinci uključujući i vijećnika Bilana u okviru te koncesije ostvarivali
nelegalne prihode, a u cijelom obuhvatu koncesije vlada nered.
Vijećnika Antu Maraču zanimalo je koliko Općina Tisno uprihoduje od vezova. Načelnik
općine je kazao da Općina Tisno ne ostvaruje ovaj prihod jer to sukladno postojećoj
zakonskoj regulaciji nije moguće sve dok se ne usvoji prijedlog novog Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama, što se vrlo skoro očekuje i kada će Općina odnosno njezino
komunalno poduzeće moći putem institucije komunalnog veza ostvarivati prihode.
Vijećnik Damir Vodanov ukazao je na problem slabe struje u Dubravi i Dazlini, a naročito
tijekom ljetnih mjeseci kada je potrošnja znatno povećana i kada cijeli sustav doživi kolaps.
Na ovo pitanje pojašnjenje je dao vijećnik Velimir Reškov, koji je poznavatelj problematike i
koji je kazao da se za to područje predviđena gradnja nove trafostanice u Dubravi kod Tisna,
za koju je već dobivena lokacijska dozvola i koja će definitivno riješiti ovaj problem.
Nadalje vijećnica Jelena Obratov upitala ono što zapravo zanima većinu stanovnika Općine
Tisno posebice mjesta Tisno, a to je pitanje trajanja The Garden Festivala, na što je Ivan
Klarin, načelnik općine kazao da su Hostin d.o.o., The Garden Festival i Općina Tisno kao
partner sklopili ugovor na 5 godina, a već se postavlja zahtjev da trajanje ugovora bude
produljeno na deset godina. Istu vijećnicu zanimalo je što je sa Ulicom Ante Starčevića u
Tisnom i terenima u vlasništvu države koji su ljudima obećani u zamjenu za terene koje im je
pregazila spomenuta ulica. Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne
poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, kazao je da se ta problematika
rješava na nekoliko načina, ovisno o tome da li je zemljište na koje je vlasništvo upisala
država, bilo na određene datume 1990.g. odnosno 1991.g. građevinsko zemljište, te ovisno o
procesu utvrđivanja da li predstavlja šumu i šumsko zemljište, stoga će se neki dijelovi
rješavati ili su već riješeni utvrđivanjem vlasništva u parničnom postupku, a neke dijelove
zemljišta će Općina morati otkupiti od države. Pogrešno je bilo dovoditi stanovništvo u
zabludu navodeći da će država to darovati jer se točno zna pod kojim uvjetima država daruje
nekretnine u svom vlasništvu, a to nije ovaj slučaj.
Vijećnik Velimir Reškov uputio je kritiku na rad Autotransporta d.o.o.,Šibenik jer već neko
vrijeme umjesto preko Kapele, vozi rutom preko Tribunja pa se putnike za Dubravu iskrcava
na Makirini, te je pozvao Općinu da učini nešto po tom pitanju.
Nakon što daljnjih vijećničkih pitanja nije bilo zaključen je aktualni sat te se prešlo na
raspravu i glasanje o predloženim točkama dnevnog reda.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno bez
rasprave vijećnika usvojena je jednoglasno. Točka 2. Izvješće o izvršenju proračuna za
razdoblje od 01.siječnja 2013.g. do 30.lipnja 2013.g. usvojena je sa 8 (osam) glasova „za“, 3
(tri) „suzdržana“ glasa i 2 (dva) glasa „protiv“. O okviru rasprave o ovoj točki dnevnog reda
vijećnik Ante Marača postavio je pitanje koliko Općina Tisno ima naplaćenih, a koliko
nenaplaćenih prihoda te koliko Općina plaća svoja dugovanja, na što je načelnik Općine
kazao da će se sve to moći iščitati iz završnog računa na kraju godine.
Prije rasprave i odlučivanja o točki 3. Odluka o komunalnom doprinosu, raspravljalo se i
odlučivalo o amandmanima na prijedlog odluke o komunalnom doprinosu koje je uputila
vijećnica Jelena Obratov i to kako slijedi.
1. Amandman na članak 7. prijedloga odluke o komunalnom doprinosu, koji glasi „za sve
fizičke osobe u funkciji investitora koji imaju prebivalište na području Općine Tisno najmanje
15 godine, uz uvjet da je namjena građevine na kojoj se vrši gradnje, nadogradnja
rekonstrukcija ili ozakonjenje isključivo stambena, za potrebu stalnog stanovanja investitora i
njegove obitelji, utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za zonu I u od 45,00
kuna, za zonu II-V u iznosu od 1 kn po m3. Primjena ovog amandmana ograničava se samo
na jednu građevinu na području Općine Tisno i to isključivo onu koja služi za stambeno
zbrinjavanje“. Vijećnica Jelena Obratov pojasnila je ovaj amandman činjenicom da je ovo
obećavano u tijeku predizborne kampanje te da bi to obećanje trebalo biračima ispuniti, na što
je načelnik općine kazao da bi ovakve odredbe Odluke o komunalnom doprinosu dovele
Općinu Tisno do bankrota. Predsjednik vijeća je stavio na glasanje prijedlog zaključka kojim
se odbija amandman 1. na prijedlog odluke o komunalnom doprinosu koji je usvojen sa 9
(devet) glasova „za“ i 4 (četiri) glasa „protiv“.
2. amandman na članak 7. točka 2. prijedloga odluke o komunalnom doprinosu koji glasi „
kod utvrđivanja jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa prema zonama određenim unutar
obuhvata Općine Tisno predviđeni iznos za zonu I bio bi 138,00 kuna, za zonu II bio bi 45,00
kuna, a za zone III, IV i V iznosio bi 30 kuna. Vijećnica Jelena Obratov kazala je da je
namjera ovog amandmana spriječiti nepotrebno povećanje trajanja duljine prebivališta na
području Općine Tisno sa 5 godina na 10 godina kao i povećanje same cijene doprinosa, a u
tu kategoriju ulaze stanovnici koji imaju višegodišnje prebivalište na području Općine Tisno
čime se njihov položaj dodatno otežava. Načelnik Općine pojasnio je da se prednost daje
domaćem stanovništvu koje ima prebivalište na području Općine dugi niz godina, a što znači
da su zasigurno plaćali više poreza i doprinosa Općini Tisno nego tzv. vikendaši, stoga smatra
ovaj amandman nepotrebnim. Predsjednik vijeća stavio je na glasanje ,a vijećnici su sa 7
(sedam) glasova „za“, 2 (dva) „suzdržana“ glasa i 4 (četiri) glasa „protiv“ usvojili je zaključak
kojim se odbija amandman 2. na prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.
3. amandman na članak 12. točka 4. prijedloga odluke o komunalnom doprinosu koji se
odnosi na jednokratno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za kategoriju hrvatskih
branitelja i dragovoljaca iz Domovinskog rata, koji imaju prebivalište na području Općine
Tisno duže od 10 godina, predvidjelo bi se oslobođenje u 90% iznosu komunalnog doprinosa
sukladno Odluci o komunalnom doprinosu koja je trenutno na snazi. Vijećnica Obratov kazala
je da su ove odredbe najpovoljnije i najpravednije za branitelje, na što je Ivica Pirjak,
pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te
komunalne poslove, kazao da je ovaj prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu u odnosu na
branitelje napravljen sa savjetovanjem Ureda za obranu u Šibeniku koji je savjetovao da se ne
ide u razdvajanje borbenog od neborbenog sektora već da se razlikuju branitelji obzirom na
sudionike domovinskog rata, dragovoljce, hrvatske ratne vojne invalide i članove obitelji
smrtno stradalih zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja što je uređeno prijedlogom nove
Odluke o komunalnom doprinosu. Vijećnik Ante Marača predložio je kategoriziranje
branitelja prema ostvarenim bodovima koji su vidljivi na dionicama koje su dobivali
branitelji. Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 4
(četiri) glasa „protiv“, usvojili zaključak kojim se odbija amandman 3. na prijedlog Odluke o
komunalnom doprinosu.
4. amandman na članak 14. prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu, a koji se odnosi na
odgodu primjene predmetne Odluke u odnosu na nekretnine koje se nalaze u naselju Tisno,
područje Ivinj
dok se ne donese prostorni plan Općine Tisno u sklopu kojega je predviđeno da izgrađeno
područje Ivinja bude građevinska zona. Ivica Pirjak ukazao je na odredbe važećeg zakona o
legalizaciji bespravno sagrađenih zgrada prema kojem sve što je legalizirano postalo je
građevinsko zemljište.
Vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 1 (jedan) „suzdržan“ glas te 5 (pet) glasova „protiv „
usvojili zaključak kojim se odbija amandman 4. na prijedlog Odluke o komunalnom
doprinosu.
Točka 3. Odluka o komunalnom doprinosu usvojena je sa 9 (devet) glasova „za“ 1 (jedan)
„suzdržani“ glas i 3 (tri) glasa „protiv“. Prije samog usvajanja ove točke dnevnog reda
načelnik općine ukazao je na bitne novine ove odluke, a koje su: drastično smanjenje iznosa
komunalnog doprinosa fizičkim i pravnim osobama koje imaju prebivalište odnosno sjedište
na području Općine Tisno više od 10 godina odnosno 5 godina, i to na način da će se obračun
vršiti prema jedinstvenoj cijeni od 11- 17 kn/m3 unutar građevinskog područja naselja na
području Općine Tisno, a popust će ostvarivati branitelji visini od 10%-50%, ratni vojni
invalidi 60%-90% , a članovi obitelji stradalih, nestalih i zatočenih te hrvatski vojni invalidi
sa 100% oštećenjem organizma oslobađaju se u cjelokupnom iznosu komunalnog doprinosa
za građevine do 600 m3. Naime, radi se o najpovoljnijoj odluci o komunalnom doprinosu u
ovoj Županiji. Vijećnica Jelena Obratov opisala je ovaj prijedlog Odluke o komunalnom
doprinosu kao nešto čime se pogoduje ljudima koji imaju velike kuće i više kuća.
Glede točke 4. Rješenja o izboru Odbora za priznanja Općine Tisno, postavio je pitanje
vijećnik Marin Frkić kojega je zanimalo tko je ranije bio član ovog odbora, na što je načelnik
kazao da jedni novi član vijećnik Karlo Klarin koji je zamijenio dosadašnjeg člana Nenada
Milina. Vijećnik Nevio Bilan ustvrdio je da bi g. Nenad Milin bio puno kvalitetniji član
povjerenstva od predložene mu zamjene. Ova odluka usvojena je sa 7 (sedam) glasova „za“, 5
(pet) „suzdržanih“ glasova i 1 (jedan) glas „protiv“.
Točka 5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika Općine Tisno, po prijedlogu načelnika skinuta je s dnevnog reda
zbog nedovoljne pojašnjenosti odluke , a o istoj će se raspravljati na sljedećoj sjednici
Općinskog vijeća. Vijećnici su ovaj zaključak usvojili jednoglasno.
Točka 6. Odluka o promjeni katastarske kulture nekretnine zemljišnoknjižne oznake
čest.zem.1255/148 K.O.Tisno i točka 7. Odluka o namjeri prodaje dijela nekretnine
zemljišnoknjižne oznake čest.zem.1255/148 K.O.Tisno, obzirom da se radi o povezanim
točkama dnevnog reda predsjednik vijeća predložio je da se ove dvije točke dnevnog reda
raspravlja i glasa zajednički stoga su vijećnici naznačene prijedloge odluka usvojili sa 10
(deset) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“ glasa.
Ovime je predloženi dnevni red iscrpljen stoga je predsjednik vijeća zaključio 3. redovnu
sjednicu Općinskog vijeća.
Zapisničar:
Marijana Pavić v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
61 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content