close

Enter

Log in using OpenID

20 redovna sjednica

embedDownload
Izvješće sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća
20. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 04. travnja 2012.godine
u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno, Obala Sv. Martina 1, s početkom u
15,00 sati.
Sjednicu je otvorio potpredsjednik Berislav Garofulić, koji je pozdravio sve nazočne vijećnike
kao i ostale osobe pozvane na sjednicu, te je izvršena prozivka vijećnika radi utvrđivanja
kvoruma.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno devet vijećnika: Stipe Berak, Branko Pavlov,
Ervina Tomin, Ognjen Jakovčev, Zoran Jušić, Berislav Garofulić, Ante Jandrić, Željko Milin.
Predsjednik vijeća Petar Jakovčev i vijećnik Ante Markov su izostali na ovoj sjednici.
Sjednici su pristupili Ivan Klarin, načelnik, Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika, Daniela
Bilan, pročelnica za javne prihode i financije, Branko Barešić, savjetnik načelnika za turizam,
Kristijan Jareb, Velimir Reškov predsjednik Mjesnog odbora Dubrava kod Tisna, Ivica Pirjak
pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te
komunalne poslove, te Marijana Šimić, zapisničar – stručni suradnik.
Sjednici je pristupio i Krsto Barić, direktor trgovačkog društva «Ježinac» d.o.o. Tisno.
Potpredsjednik vijeća je nakon prozivke vijećnika, utvrdio da postoji kvorum za valjano
odlučivanje, nakon čega je otvorio aktualni sat.
Na aktualnom satu raspravljalo se o izvedbi popločavanja Uske ulice u Tisnom te obveznoj
njezinoj doradi, zatim crnim jamama na Trgu Rudina u Tisnom i u Betini, radovima na
uređenju „Gusterne“ u Tisnom, javnoj rasvjeti na državnoj cesti na križanju Kapela. Također i
o uređenju i statusu zvonika u Tisnom, problemu nedostatka valjanih ugovora kojima je bivša
Mjesna zajednica Betine kupovala nekretnine, a zbog čega se sada događaju ponovne prodaje
istih nekretnina i problemi oko ispravki uknjižbi. Ukazano je i na bespravno nasipavanje
pomorskog dobra ispred Branimirove ulice u Betini i na predjelu ulice Petra Krešimira,
najvjerojatnije, od strane investitora Toš Anđelka. Izražena je bojazan da bi do utorka
bespravno nasipavanje moglo biti i završeno. Načelnik Ivan Klarin je obavijestio nazočne da
su upravo ujutro poslane prijave građevnoj inspekciji, vezane za navedena bespravna
nasipavanja građevnoj inspekciji, a čak se i sastavljaju kaznene prijave. To je i sve što Općina
Tisno kao jedinica lokalne uprave može učiniti po tom problemu. Raspravljalo se i o
prijedlogu Izmjena Zakona o nezakonitim zgradama koji je predstavljen na stranicama
Ministarstva gradnje i prostornog uređenja. Zaključak je da je legalizacija svih objekata
unutar ZOP-a, pa čak i onih unutar 70 metara na udaljenosti od mora, na neki način nepravda
prema onima koji su se držali Zakona o prostornom uređenju i gradnji, i „suzdržavali“ od
bespravne gradnje. Načelnik Ivan Klarin je izvijestio nazočne da se novi prijedlog Zakona o
pomorskom dobru očekuje do ljetne stanke Hrvatskog Sabora, a kojim će se najvjerojatnije
otvoriti mogućnost naplate vezova od strane jedinica lokalne uprave. Raspravljalo se i o
ishodovanju koncesije Brodogradilišta i marine d.o.o. na tzv. proširenom dijelu UPU-a luke
posebne namjene brodogradilišta i marine u Betini i ispoštovanju dogovora s navedenim
poduzećem o mogućnosti nesmetanog korištenja manjeg dijela tog prostora za mještane
Betine u svrhu izvlačenja plovila. Spomenuto je bilo i uklanjanje zida iza spomenika na
predjelu Rata u Tisnom i uređenju puta prema kapelici Sv. Ante u Dubravi kod Tisna.
Nazočne se podsjetilo i na dolazeći „Garden festival“, kada će se tražiti veći angažman
djelatnika MUP-a na području Tisnoga. Načelnik Ivan Klarin je opovrgnuo i nagađanja o
eventualnom ukidanju dežurne noćne smjene zdravstvene stanice u Tisnom.
Nakon vrlo iscrpnog aktualnog sata potpredsjednik Vijeća Berislav Garofulić je upoznao
vijećnike s dvije nove točke dnevnog reda i pozvao na glasanje o predloženom dnevnom redu:
1. Verifikacija zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
2. Odluka o dodjeli na korištenje javne površine čest. zem. 10027/3 i 10027/1 (dio) K.O.
Tisno, tvrtki ,,Hotel Borovnik" d.o.o., Tisno, za smještanje cestovnih motornih vozila, u svrhu
funkcioniranja hotela
3. Odluka o prijelazu djelatnika, vozila, opreme, sredstava i obveza za obavljanje komunalnih
djelatnosti iz Vlastitog komunalnog pogona Općine Tisno u tvrtku ,,Ježinac" d.o.o.
4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno
5. Odluka o ukidanju Vlastitog komunalnog pogona Općine Tisno
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Tisno
7. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone Kapela – Dubrava
8. III Amandmani na nacrt Prijedloga I izmjena I dopuna PPUO Tisno
9. Odluka o davanju suglasnosti obrtu „Kalebić“ za pružanje ugostiteljskih usluga na klupama
u Prosici
Prisutni vijećnici su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red, te se prešlo na prvu točku
dnevnog reda, koja je ubrzo također jednoglasno usvojena.
Načelnik Ivan Klarin je kratko objasnio drugu točku dnevnog reda, koja je iznijeta na prošloj
sjednici ovog vijeća, kada se predlagalo da se po pribavljenoj suglasnosti mjesnog odbora
Tisno i prihvati. Prisutni vijećnici su je i jednoglasno usvojili.
Potpredsjednik vijeća Berislav Garofulić je predložio spajanje 3., 4. i 5. točke dnevnog reda s
obzirom na povezanu tematiku obavljanja komunalne djelatnosti čišćenja i odlaganja
komunalnog otpada od strane komunalnog poduzeća „Ježinac“ d.o.o. , a koje je do sada
obavljao Vlastiti komunalni pogon Općine Tisno. Načelnik je prisutne upoznao i s novim
prijedlogom zakona o otpadu prema kojem se uvodi obveza primarne selekcije otpada na
mjestu njegova nastanka te naplata odvoza otpada prema količini tj. volumenu, čija namjera je
motiviranje građane da izdvajaju što je moguće više korisnog otpada, koji je izuzetno vrijedna
sirovina i ima konkretnu cijenu na tržištu. Samom prodajom otpada kao sirovine, smanjivat će
se količina otpada i troškovi jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća. Fond za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će sufinancirati primarno odvajanje otpada pri
kućanstvima i Općina Tisno već radi na tom projektu.
Na upit vijećnika, načelnik je potvrdio da će na postojeću cijenu odvoza otpada, korisnici
plaćati i PDV budući od 1. svibnja trgovačko društvo vodi tu djelatnost. Naglasio je i da ovim
prebacivanjem komunalne djelatnosti će se ostvariti uštede u proračunu Općine Tisno za
2012. godinu. Sve tri spojene točke dnevnog reda su jednoglasno usvojene glasovima
prisutnih vijećnika.
Sljedeću 5. točku dnevnog reda pojasnio je pročelnik Ivica Pirjak, naglasivši da se radi o
dopuni važeće odluke Izmjene i dopune PPUO Tisno, zbog usvojenih amandmana od strane
ovog vijeća, a koji III prijedlog će i danas biti predstavljen. Također je objasnio i 6. točku
dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog odustanka od izrade južnog dijela obuhvata UPU-a
gospodarske zone Kapela-Dubrava zbog opravdanih zahtjeva za njezinim proširenjem i time
„čekanjem“ Izmjena i dopuna PPUO Tisno. Obje navedene točke, vijećnici su jednoglasno
prihvatili.
Zatim se prešlo na sljedeću točku, odnosno na već spomenute III Amandmane na PPUO
Tisno, koji su prijedlog vijećnice Ervine Tomin i grupe mještana Jezera. Naime, radi se o
spajanju građevinskog područja naselja Jezera sa izdvojenim dijelom na predjelu Sv. Roka.
Načelnik se složio s tim prijedlogom, ali je upozorio vijećnike na činjenicu da možda svi
amandmani neće biti prihvaćeni od strane Ministarstva gradnje i prostornog uređenja, zbog
ograničene mogućnosti povećanja građevnog područja. Pročelnik Ivica Pirjak je podsjetio
nazočne na odredbu iz članka 50. Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojom gradnji,
kojom se u ZOP-u , a to je cjelokupno otočno područje Općine Tisno, građevinsko područje
može proširiti za najviše 20% njegova izgrađenog dijela, ako je taj dio veći od 80% površine
tog građevnog područja. Tablica sa izračunima je upućena Zavodu za planiranje Šibensko
kninske županije i čeka se odgovor na istu. Također, predložio je i naglasio da se u slučaju
nemogućnosti zadovoljenja svih amadmana u smislu proširenja građevnog područja, ipak
omogući proširenje građevnog područja prema istim amandmanima u za svih zadovoljenim
udjelima, naravno kako niti jedan amandman ne bi bio zakinut. Zaključeno je da je olakotna
okolnost Zakona o nezakonitim zgradama ta, što će se ozakonjenjem dijela nezakonito
sagrađenih objekata ujedno povećati površina izgrađenih područja.
Vijećnici su nakon izlaganja, i ovu točku dnevnog reda jednoglasno usvojili.
Zadnja točka dnevnog reda odnosila se na zahtjev obrta „Kalebić“ za suglasnošću ovog
predstavničkog tijela za obavljanjem pružanja ugostiteljskih usluga na klupama na nekretnini
oznake čest. zgr. 1211 K.O. Murter Betina. Pročelnik Ivica Pirjak je naglasio i upozorio da
prema članku 13. važećeg Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti predstavničko tijelo, odnosno
ovo vijeće, određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru,
nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama
opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, ali obvezno u skladu s prostornim planom.
Također, naglasio je, da kako se predmetna nekretnina prema PPUO Tisno nalazi unutar
obuhvata poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene kategorije ostalog obradivog tla,
dakle, izvan granica građevnog područja, obavljanje pružanja ugostiteljskih usluga na
klupama na predmetnoj katastarskoj čestici ne bi bilo moguće. Vijećnici su ipak i ovu točku
dnevnog reda jednoglasno usvojili te donijeli odluku o davanju tražene suglasnosti
navedenom obrtu.
Potpredsjednik vijeća je utvrdio da je dnevni red iscrpljen i zaključio sjednicu u 16,45 sati.
Zapisnik vodila:
Marijana Šimić v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
52 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content