close

Enter

Log in using OpenID

2 redovna sjednica

embedDownload
Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Dana 29. srpnja 2013. godine u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno, Uska
ulica 1, s početkom u 15,00 sati održana je 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine
Tisno. Pozivu za sjednicu odazvalo se svih 13 vijećnika Općinskog vijeća stoga je g. Petar
Jakovčev, predsjednik vijeća utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje. Po utvrđenju
kvoruma vijećnici su prešli na usvajanje predloženog dnevnog reda koji je dopunjen točkom
16. Odluka o imenovanju stručnog Povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesija za
komunalne djelatnosti, pa je jednoglasno usvojen slijedeći dnevni red:
1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata te verifikacija mandata
2. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice
3. Verifikacija zapisnika sa 1. izvanredne sjednice
4. Izbor člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
5. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
6. Odluka o komunalnom doprinosu
7. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Općine Tisno
8. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
9. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kapela- Dubrava
10. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Tisno
11. Izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno za 2012.godinu
12. Izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za 2012.godinu
13. Odluka o davanju odobrenja za sklapanje police osiguranja
14. Zahtjev za naknadu štete Vesne Stegić Neumann
15. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Betini, Ulica dolac, TZ mjesta
Betina
16. Odluka o imenovanju stručnog Povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesija za
komunalne djelatnosti
Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat. Na samom početku
aktualnog sata vijećnik Nevio Bilan postavio je pitanje Ivanu Klarinu, načelniku općine, da
pojasni razloge zašto se Općina Tisno obratila zahtjevom za raskidanjem ugovora o koncesiji
ŠRD Punta Rata koje ista ima u uvali u Jezerima obzirom da bi ŠRD Punta rata sukladno
prijedlogu PPU Općine Tisno djelovala na području pontona ispred caffe bara „Toni“ i slipa.
Načelnik općine je u svom odgovoru ustvrdio da pontoni postavljeni protivno svim pravilima,
da je ŠRD Punta rata zatvorila jezersku uvalu, vrlo minimalno je uložila u ulaganje jezerske
rive, netransparentno naplaćuje vezove i općenito netransparentno financijski posluje zbog
čega izaziva nezadovoljstvo kod mještana Jezera. Nadalje, vijećnik Nevio Bilan istaknuo je da
ŠRD Punta Rata radi već drugi niz godina, a je pomogla mjestu na razne načine stoga smatra
da se radi o političkom napadu.
Marka Bernardu, predsjednika MO Dazlina zanimalo je zašto se ne nastavljaju započeti
radovi na zgradi škole u Dazlini te kada će se pristupiti uređenje poljskih putova, na što je
načelnik općine kazao da će u svom slučaju požuriti radove na školi međutim što se tiče
uređenja poljskih putova kroz Dazlinu isti nisu predviđeni u proračun za ovu godinu, ali svako
bi se trebao podnijeti prijedlog da se to uvrsti u proračuna za slijedeću godinu.
Vijećnica Jelena Obratov uputila je pitanje zašto Općinsko vijeće nije pozvalo g. Filipa
Henjaka, direktora TZ Općine Tisno, po prijedlogu vijećnika HDZ- a, radi davanja
pojašnjenja oko organizacije Kulturnog ljeta u Tisnom, na što je Petar Jakovčev, predsjednik
vijeća pozvao zainteresirane vijećnike da pitanja glede organizacije kulturnog ljeta u Tisnom
upute izravno vijeću TZ Općine Tisno kao mjerodavnom.
Vijećnika Berislava Garofulića zanimalo je što je sa koncesijom za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja ribarnice u Tisnom. Načelnik općine pojasnio je da dosadašnjem
koncesionaru na čiji rad je bilo niz prigovora i koji nije uredno podmirivao svoje obveze
prema Općini Tisno koncesija ukinuta.
Vijećnik Ante Marača predložio je da se prostor na Lukama u Tisnom, koji se vrlo često
koristi kao dolazna i odlazna točka za goste The Garden festivala makar minimalno uredi dok
budući koncesionar marine u Tisnom taj prostor konačno ne privede svrsi. Nadalje, vijećnik
Ante Marača uputio je poziv nadležnim službama Općine Tisno da tržnice u Općini Tisno
moraju imati svoj parking kao minimalni uvjet svake građevine. Nakon što daljnjih
vijećničkih pitanja nije bilo zaključen je aktualni sat te se prešlo na raspravu i glasanje o
predloženim točkama dnevnog reda.
Na samom početku Berislav Garofulić, predsjednik Mandatne komisije izvijestio je o
mirovanju mandata vijećnika Kristijana Jareba, i Jose Čorkala, te je izvršena verifikacija
mandata vjećnika Ante Grubišića. Točka 2. i 3. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće
sjednice Općinskog vijeća te verifikacija zapisnika sa 1. izvanredne sjednice Općinskog
vijeća, usvojene su jednoglasno.
Točka 4. Izbor člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja, u koji Odbor je imenovan
vijećnik Ante Grubišić umjesto dosadašnjeg Kristijana Jareba koji je stavio mandat u
mirovanje, jednoglasno je usvojena.
O točki 5. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
stavljena su dva prijedloga na glasanje, i to prijedlog prvi: da se u Vijeće za koncesijska
odobrenja kao predstavnici Općine Tisno imenuju Petra Jakovčev, Antonijo Pirija i Berislav
Garofulić i drugi prijedlog: da se u vijeće za koncesijska odobrenja imenuju Petar Jakovčev,
Zoran Bokan i Berislav Garofulić. Usvojen je prijedlog prvi da se u Vijeće za koncesijska
odobrenja kao predstavnici Općine Tisno imenuju Petar Jakovčev, Antonijo Pirija i Berislav
Garofulić i to sa sedam glasova „ za “, dva „ suzdržana “ glasa i četiri glasa „ protiv “.
Ivan Klarin, načelnik općine, predložio je da se točka 6. prijedlog Odluke o komunalnom
doprinosu u obliku kakav je dostavljen vijećnicima, povuče te da se o ovoj točki dnevnog reda
ne raspravlja i ne odlučuje već će se odrediti posebna tematska sjednica na kojoj će se
raspravljati isključivo o odluci o komunalnom doprinosu, a koji prijedlog odluke bi trebao
sadržavati odredbe o jedinstvenoj cijeni komunalnog doprinosa od 17 kn/m3 u zoni 2.
građevinskog područja Tisna, Jezera i Betine, odnosno 11 kn/m3 u zoni 3. Građevinskog
područja Dubrave i Dazline dok u zoni 1. Izvan građevinskog područja naselja ostaje kao do
sada. Popust bi ostvarivali branitelji i to do 90% što bi se uredilo posebnom odlukom.
Obzirom na težinu odluke predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno
usvojili zaključak da će se o navedenom prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu
raspravljati na slijedećoj izvanrednoj (tematskoj) sjednici vijeća.
Točka 7. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Općine Tisno i točka 8. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene
razine buke usvojene su bez veće rasprave. Nadalje, točka 9. Odluka o donošenju
urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kapela- Dubrava usvojena je sa devet
glasova „za“, tri „suzdržana“ glasa, i jedan glas „protiv“. Naime, radi se o urbanističkom
planu kao provedbenom dokumentu prostornog uređenja koji obuhvat je definiran PPU
Općine Tisno iz 2007.godine i čija površina iznosi ukupno 39 ha i jedina je poduzetnička zona
na području Općine Tisno na zemljištu u vlasništvu RH unutar obuhvata šumskogospodarske osnove.
Točka 8. Izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za 2012.godinu u vlasništvu Općine Tisno
podnio je dosadašnji direktor Krsto Barić koji je ustvrdio da je društvo završilo 2012.godinu
sa dobiti čije se povećanje očekuje naplatom sredstava koja se duguju društvu, a koja su već
utužena. Izvješće je usvojeno sa jedanaest glasova „ za“ i dva „suzdržana“ glasa.
Nadlaje, točku 9. Izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o. za 2012.godine podnio je
direktor Josip Perina, koji je također izvijestio da je društvu Prisliga d.o.o. zaključilo godinu s
povećanjem prihoda, a zabilježeno je i povećanje noćenja. Izvješće je usvojeno sa dvanaest
glasova „za“ i jednim „suzdržanim „ glasom. Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Tisno uz osobe koje su sukladno zakonu imenovane, Općinsko
vijeće Općine Tisno kao svoje predstavnike imenovalo je vijećnike Karla Klarina i Petra
Jakovčeva i to sa sedam glasova „za“ i šest „suzdržanih glasova.
Točka 13. dnevnog reda , kojom se daje ovlaštenje načelniku Općine Tisno za sklapanje
police osiguranja od nezgode za zaposlenike Općine Tisno sukladno ponudi hrvatske pošte
usvojen je jednoglasno. Zaključkom je odobren zahtjev da je gđi. Vesni Stegić Neuman za
naknadom štete koji je prouzročila poplava uslijed neadekvatno izvedenog odvoda oborinskih
voda sa zgrade športske dvorane u Tisnom, a koji zaključak je usvojen sa dvanaest glasova
„za“ i jednim „suzdržanim“ glasom. Točka 15. Odluka o davanju na korištenje poslovnog
prostora u Betini , ulica Dolac, TZ mjesta Betina usvojena je jednoglasno bez veće rasprave.
Nadalje, glede točke 16. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka
davanja koncesija za komunalne djelatnosti predložena su dva prijedloga. Prvim prijedlogom
predloženo je da se u navedeno povjerenstvo imenuju: Velimir Reškov, Branko Pavlov i
Jelena Obratov, dok je drugim prijedlogom predloženo da se Povjerenstvo imenuju: Ante
Marača, Branko Pavlov i Jelena Obratov. Vijećnici su sa sedam glasova „za“ i šest „ protiv“
podržali prijedlog da se u Povjerenstvo za provođenje postupka davanja koncesija za
komunalne djelatnosti imenuju vijećnici Ante Marača, Branko Pavlov i Jelena Obratov.
Ovime je predloženi dnevni red iscrpljen stoga je predsjednik vijeća zaključio 2. redovnu
sjednicu Općinskog vijeća.
Zapisničar:
Marijana Pavić, v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
52 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content