close

Enter

Log in using OpenID

Decembar - Omladinska mreza BiH

embedDownload
Bilten br. 175
M jese čn i b il ten – p ro sin a c / d e c em b a r 2 01 3.
O RC /hC a T uz la
Dragi prijatelji/ce,
Pred vama se nalazi decembarsko izdanje
mjeseĉnog informativnog biltena Omladinskog
resursnog centra (ORC) Tuzla i Omladinske
mreţe Bosne i Hercegovine koja za sada broji
172 organizacije i 110 pojedinca iz 72 mjesta
BiH.
Bilten izlazi na bosanskom-srpskom-hrvatskom i
engleskom jeziku. U njemu se nalaze informacije
o aktivnostima Omladinskog resursnog centra
(ORC) Tuzla, te Omladinske mreţe Bosne i
Hercegovine,
informacije
o
mjeseĉnim
aktivnostima omladinskih organizacija i grupa ĉlanica ove mreţe, njihovi planovi za naredni
period, te ostale korisne informacije (donatori,
pozivi na konferencije i seminare, školarine,
stipendije i sl.).
Ukoliko ţelite da budete na mailing listi za naredna izdanja mjeseĉnog informativnog biltena ili ako
imate pitanja ili sugestije, javite nam se. Mjeseĉni informativni bilten, kao i arhivu dosadašnjih izdanja
moţete naći i na web stranici Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine:
http://www.omladina-bih.net
Uţivajte u čitanju!!
SADRŢAJ
Aktivnosti u decembru 2013.
.........................................
2
Planovi za januar 2014.
.........................................
5
Aktivnosti dijela ĉlanica mreţe
.........................................
6
Novi ĉlanovi
.........................................
23
Donatori / informacije / pozivi
..........................................
24
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
2
AKTIVNOSTI ORC/ hCa U DECEMBRU 2013.
Prekograniĉna graĊanska mreţa za mir, pomirenje i sigurnost ljudi na Balkanu
U okviru projekta "Cross-border citizens‟ network for
peace, inter-communal reconciliation & human
security” u Tuzli je 12. decembra odrţan
konsultativni sastanak sa predstavnicima institucija
vlasti i organizacija iz: Tuzle, Bijeljine i Brĉko
Distrikta BiH. Tema sastanka bila je Vršnjaĉko
nasilje – nasilje u školama.
Sastanku u Tuzli su prisustvovali svi pozvani iz
institucija vlasti i drugih relevantnih organizacija,
osim predstavnika Posavske ţupanije. Sastanak je
odrţan u prostorijama ORC Tuzla i donio je
odreĊene rezultate u smislu pribliţavanja projektnih
aktivnosti
uĉesnicima
sastanka,
naĉinima
sprovoĊenja i ciljevima istraţivanja koje je planirano
da se obavi u sklopu projekta.
Od uĉesnika se, tokom diskusije, dobilo nekoliko veoma korisnih informacija, a svi uĉesnici su obećali
pomoć i saradnju tokom aktivnosti istraţivanja kao i konkretnih akcija koje će uslijediti u narednom
periodu u cilju prevencije i smanjenja stope maloljetniĉkog nasilja u srednjim školama.
Sastanku su prisustvovali predstavnici: MUP Tuzlanskog kantona, JU Disciplinski centar za
maloljetnike TK, Pedagoški zavod TK, JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla, OSCE Tuzla,
Centar za terapiju i rehabilitaciju „Vive ţene“ Tuzla, Sluţba za mlade gradske uprave Bijeljina,
Odjeljenje za obrazovanje Brĉko distrikt BiH, PRONI Brĉko i Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla.
13. i 14. decembra smo u prostorijama ORC Tuzla odrţali radne
sastanke sa g-Ċom Emel Kurma, generalnom koordinatoricom
Helsinškog parlamenta graĊana (hCa) Istanbul, Turska,
Svetlanom ĐurĊević-Lukić, konsultantom na projektu i
gospodinom Vehidom Šehićem iz Foruma graĊana Tuzle,
ĉlanom savjetodavne grupe ove regionalne mreţe.
Cilj sastanka je bio definisanje metodologije istraţivanja koje
ORC Tuzla, u partnerstvu sa PRONI Brĉko planira izvršiti u
narednom periodu u Tuzli, Brĉkom, Bijeljini i Orašju.
Cilj ovog projekta je jaĉanje odrţive regionalne mreţe nevladinih organizacija, koja će raditi na
izgradnji mira, pomirenja i sigurnosti na lokalnom, drţavnim i regionalnom nivou. Mreţa će stimulirati i
jaĉati društveno-politiĉku i pravnu transformaciju procesa EU integracija balkanskih zemalja i Turske.
Ovaj projekat podrţan je od strane Evropske Unije, u okviru instrumenata za pred-pristupnu podršku
(IPA) i jaĉanja civilnog društva (CFP).
Nosilac ovog projekta je hCa Istanbul, Turska, a partneri su: SeConS – Development Initiative Group
Beograd, Asocijacija za demokratski prosperitet ZID Podgorica, Institut za regionalne i meĊunarodne
studije Sofija, Centar za istraţivanje, dokumentaciju i publikovanje Priština i Omladinski resursni
centar Tuzla.
Više o projektu možete naći na web stranicama: http://cn4hs.org/ i www.omladina-bih.net
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
3
Rad Omladinske Grupe ORC-a
Priĉa o osnivanju Omladinske grupe krenula je krajem proljeća 2013. na radionici Omladinskog
resursnog centra. Tema radionice je bila „Diskriminacija“ i odrţavala se u sklopu projekta „Akcija
protiv diskriminacije“ koji se istovremeno realizovao u još 3 drţave na Balkanu. Radionicu je prošlo 20
uĉesnika sa prostora Tuzle, koji danas ujedno i ĉine okosnicu Omladinske grupe. Na radionici su
ĉlanovi pokazali mnogo entuzijazma i zainteresovanosti da rade na unapreĊenju sebe i društva koje
ih okruţuje. Nedugo nakon lokalne radionice, odrţana je i radionica na nivou drţave, te regionalna
radionica u Makedoniji, koju je prošla većina ĉlanova sa lokalne radionice.
Priĉa je mogla da krene, uĉesnici su se poĉeli okupljati i slobodno vrijeme provoditi u kancelarijama
ORC-a, kada se i došlo do ideje da se osnuje Omladinska grupa. Datum osnivanja je 8. oktobar.
Prva aktivnost koju su ĉlanovi napravili bila je organizacija Halloween party-a, kojem su svi graĊani
mogli prisustvovati. Grupa je ubrzo podjelila duţnosti meĊu ĉlanovima, te su osnovani timovi koji su
imali svoja zaduţenja.
Poĉetkom novembra ĉlanovi grupe su u saradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom izašli na
proteste koji su se odrţali ispred Vlade Tuzlanskog kantona povodom nasilja koje se desilo u jednoj
od srednjih škola u Tuzli. Nakon toga na red je došao MeĊunarodni dan ljudskih prava, koji je zajedno
sa Biroom za ljudska prava iz Tuzle obiljeţen na Korzu u Tuzli.
S obzirom da većinu ĉlanova u grupi ĉine studenti, vijest o neulasku BiH u program Erasmus plus
odmah je nagnala grupu da se ukljuĉi u proteste koji su se odvijali širom BiH. Jedna od ĉlanica grupe
je bila ujedno i koordinator protesta za Tuzlu.
Što se tiĉe aktivnosti godina je zakljuĉana sa akcijom „U Novoj godini ţelim..“ Na kojoj su omladinci
ORC-a anketirali graĊane šta je to što bi oni ţeljeli u sljedećoj godini.
Na kraju godine u prostorijama Omladinskog resursnog centra upriliĉena je proslava i podjela
certifikata za ĉlanove Omladinske grupe. Najzasluţniji i najaktivniji ĉlanovi omladinske grupe dobili su
i zahvalnice. Oni su: Ivana Jokić, Nefisa Omerkić, Zada Bešić, Merita Sokoli, Almir Musić i Slobodan
Blagovĉanin.
Ono što takoĊe treba napomenuti jeste da grupu ĉine iskusni pojedinci, koji su od osnivanja grupe do
kraja 2013. godine prošli preko 20 seminara širom BiH i u regionu. Svi su uspješni studenti i ujedno
veliki aktivisti. Za razliku od 90% mladih oni su aktivni, i na kraju dolaze iz razliĉitih krajeva BiH, na
prvi pogled razliĉiti, a u stvari jako sliĉni s vaţnom stvari koja nedostaje svima u BiH ujedinjeni oko
istog cilja!
Omladinska grupa Vam ţeli sve najbolje u predstojećoj godini 
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
4
Uĉešće Omladinske Grupe ORC-a u obiljeţavanju MeĊunarodnog dana ljudskih prava
Omladinci ORC-a u decembru su krenuli radno. MeĊunarodni Dan ljudskih prava, koji se širom svijeta
obiljeţava još od 1948. godine kada je usvojena Opšta deklaracija o ljudskim pravima, ima poseban
znaĉaj u Bosanskohercegovaĉkom društvu, kada znamo da su velikoj većini ljudi osnovna prava
narušena i niko ne obraća paţnju na njih. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana ljudskih prava imalo je
za cilj podizanje svijesti o znaĉaju ljudskih prava i doprinosi zajedniĉkom razumijevanju i otvaranju
nove dimenzije u procesu izgradnje povjerenja u BiH. Na kraju završene akcije su dobili i zahvalnicu
od Omladinskog ogranka Biroa za ljudska prava Tuzla „Y“.
Ove godine na ulicama Tuzle najzasluţniji za
obiljeţavanje ovog bitnog datuma su bili omladinci i
aktivisti. Omladinska grupa Omladinskog resursnog
centra je u saradnji sa Biroom za ljudska prava,
Asocijacijom Margina i Lokalnim volonterskim servisom
izašla na Korzo 10.12.2013. i glasno rekla NE kršenju
ljudskih prava uz ovogodišnji slogan "Svijet bez torture!"
Na Korzu za dobru zabavu zasluţna je bila DJ Mama
Majra, koja je bila zaduţena za dobru atmosferu meĊu
omladincima i graĊanima. Omladinci su graĊanima
dijelili ĉajeve, palaĉinke i sendviĉe, te proveli kviz o
Ljudskim pravima.
TakoĊer na Korzu su stajali i likovni radovi najmlaĊih graĊana za koje su bile upriliĉene i nagrade.
Akcija sa Korza se je preselila u Kuću plamena mira na Banji, gdje su srednjoškolci odrţali svoje
koncertne i dramske performanse. Tuzla je opet pokazala da ima mlade ljude koji su spremni
aktivirati se i ukazati na probleme koji nas okruţuju.
Omladinska Grupa ORC-a odrţala akciju „U Novoj godini ţelim“
Omladinska grupa ORC-a Tuzla, sprovela je 29. decembra projekat anketnog karaktera "U novoj
godini ţelim" u vidu uliĉne akcije. Akcija je ralizovana taĉno u 12 sati, u 35 gradova i opština Bosne i
Hercegovine.
Projekat realizuje "Poveţimo se" inicijativa, koju ĉini preko 20 organizacija iz Bosne i Hercegovine.
Zahvaljujući volonterima Omladinske grupe i volonterima Lokalnog volonterskog servisa i Tuzla je bila
dio ovog projekta, te su Tuzlaci i Tuzlanke imali priliku da javno iznesu svoje ţelje za 2014. godinu.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
5
"Cilj projekta je definisanje ţelja mladih osoba u Bosni i Hercegovini, kroz pokrivanje što više gradova
u BiH. Projekat kao aktere ukljuĉuje sluĉajne prolaznike, posebno mlade osobe. Na gradskim
trgovima u svakom gradu smo postavili info pult sa kutijom, zaustavljali prolaznike i napominjali da je
uskoro Nova godina, te smo ih zamolili da ono što ţele u novoj godini, napišu u jednoj reĉenici i
ubace papir sa ţeljom u kutiju. Tako ćemo formirati sliku o spektru ţelja mladih osoba u Bosni i
Hercegovini.
Svrha projekta je da kasnije, analizom ţelja, volonteri definišu pojmove/ţelje koji su najĉešće pisani, a
zatim tu listu ţelja proslijede drţavnim institucijama, organima vlasti entiteta i lokalnih samouprava,
kao ujedinjenu graĊansku inicijativu u ime mladih u našoj zemlji."
Rezultate ankete i analize za ĉitavu Bosnu i Hercegovinu moţemo oĉekivati krajem januara 2014.
godine.
„Don’t BE unINFORMED!”
Tokom decembra izvršili smo anketiranje 402 mlade osobe iz
Tuzle. U toku je izrada analize situacije, koja će biti predstavljena
na našoj web stranici: www.omladina-bih.net
REDOVNE AKTIVNOSTI:
U okviru naših redovnih aktivnosti tokom decembra radili smo na odrţavanju i razvoju komunikacija i
koordinacije unutar Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net).
U okviru toga smo svakodnevno na mejling listu mreţe ([email protected]), ali i na druge
adrese u BiH i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH (pozivi
na radionice, seminare, konferencije, pozivi za projektne aplikacije, poslovi, školarine, ostale
aktivnosti), odrţavali i redovno dopunjavali informacije na našoj web stranici www.omladina-bih.net,
slali informacije koje smo dobili od omladinskih organizacija i pojedinaca iz mreţe prema vani
(meĊunarodnim organizacijama, organizacijama u regionu, donatorima), vršili korespondenciju sa
organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreţe, odgovarali na upite vezane za odreĊene
aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH.
Redizajniranje stranice www.omladina-bih.net. Stranica je redizajnirana i pojednostavljena za
korištenje. Sve vaše komentare oĉekujemo na: [email protected] i [email protected]
PLANOVI HCA/ORC-A ZA JANUAR 2014.
Pokretanje Koraka 6 (Step 6) Anna Lindh Mreţe BiH. Pripreme za organizovanje godišnjeg
sastanka ĉlanica ALF BiH.
„Don’t BE unINFORMED!”ORC Tuzla će u januaru zapoĉeti sa pripremama za odrţavanje
treninga iz komunikacije, liderstva i javnog zagovaranja, koji su sljedeća aktivnost ovog
projekta.
Više informacija o ovome na našoj web stranici: www.omladina-bih.net
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
6
AKTIVNOSTI ČLANICA OMLADINSKE MREŽE BIH
PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ
Mehmedagića 24, 76 100 Brčko distrikt BiH
Tel./Fax: 00 387 49 217 695
E-mail: [email protected]
www.pronibrcko.ba
Dodjela diploma polaznicima projekta „Mladi grade budućnost u Brĉko distriktu BiH“
PRONI Centar za omladinski razvoj Brĉko distrikta BiH je 24.12.2013. godine dodijelio 56 certifikata
mladima iz Brĉkog, polaznicima sedme grupe u okviru projekta „Mladi grade budućnost u Brĉko
distriktu BiH“. Certifikate su mladima uruĉivali Predsjednik i Dopredsjednik Skupštine Brĉko distrikta.
ПРОНИ на другој конференцији омладинског рада
ПРОНИ представници су учествовали на другој конференцији омладинског рада у Републици
Српској која је окупила представнике омладинских центара, омладинске раднике и
представнике владиних тијела која се баве питањима младих у Републици Српској. Циљ
Конференције је јачање омладинског сектора кроз успостављање структуре омладинских
центара на нивоу овог ентитета, те обезбјеђивање и верификовање стандарда у омладинском
раду. На конференцији су учествовали и гости из Словеније (ЕУ), Србије и Црне Горе. Уједно је
ово била прилика за развој и промоцију будуће сарадње, као и креирање плана рада
заједничког дјеловања.
Конференцији је претходио један радни састанак на коме је присуствовало више од 10
омладинских центара. Домаћин друге конференције омладинског рада Републике Српске је
„Перпетуум мобиле“ – Центар за развој младих и заједнице Бања Лука у сарадњи са
Министарством породице, омладине и спорта у Влади Републике Српске. Прва Конференција
омладинског рада – КОРА 1 је организована у априлу 2012. године.
PRONI volonterka stvara buduće interakcije
PRONI-jeva volonterka Azra, je nedavno išla na seminar u Slovaĉku. Ostvarila je
kontakte sa mladima iz regije, ali i Slovaĉke. Štа je radila i kako je sve izgledalo:
Seminar "Local Connections for Future Interactions" zapoĉeo je 28. 11. 2013. u
Bratislavi. Uĉesnici na seminaru su bili mladi iz Srbije, Bosne i Hercegovine,
Slovaĉke i Ĉeške. Prvi dan se sveo na meĊusobno upoznavanje, upoznavanje sa
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
7
temom, i na kraju su imali interkulturalno veĉe. Uĉesnici su predstavili zemlje iz kojih dolaze,
tradicionalnu hranu i pića. Drugi dan je zapoĉeo sa predstavljanjem organizacija u kojima volontiraju
ili rade na kreativna naĉin.
Nakon toga je otvorena tema koja se tiĉe problema u lokalnim zajednicama uĉesnika. I pored toga što
su uĉesnici iz razliĉitih drţava ustanovili su da uglavnom imaju sliĉne probleme, te su razgovarali o
tome kako da utiĉu na promjene u svom društvu. Treći dan je bio baziran na planovima za budućnost,
kako da se uĉesnici poveţu, kako da suraĊuju meĊusobno i rade na zajedniĉkim projektima. Pored
mnoštva ideja i novih saznanja ustanovljeno je će nastaviti suradnju kako bi to sve omogućili. Ĉetvrti
dan završava kao i svaki završetak nekog seminara: evaluacija, razmjene mišljenja, pohvala i
primjedbi, kojih na ovom seminaru nije ni bilo.
Новогодишњи пријем код Градоначелника Бијељине
Поводом новогодишњих и божићних празника
Градоначелник Бијељине г. Мићо Мићић је
организовао пријем за представнике омладинских
организација у просторијама Скупштине града.
Тим путем се градоначелник у своје име и име
својих сарадника захвалио на успјешној сарадњи у
години која је на измаку и пожелио срећне
предстојеће празнике.
Пријем су уприличили представници 5 омладинских
организација које дјелују на подручју Бијељине,
међу којима је и ПРОНИ Центар за омладински
развој.
Projekat „Socijalno preduzetništvo za mlade u Brĉko distriktu BiH“
Predstavnici PRONI Centra za omladinski razvoj Brĉko distrikta BiH su uĉestvovali na MeĊunarodnoj
konferenciji „Dobre prakse i modeli socijalnog preduzetništva“ – mogućnosti, izazovi i prespektive“.
Konferenciju je organizovao Biro za ljudska prava Tuzla u Tuzli 11.12.2013. godine, u okviru projekta
„Lokalne zajednice u funkciji socijalnog ukljuĉivanja, radnog aktivizma i zapošljavanja“, koji finansira
Evropska unija. Pored toga, predstavnice PRONI-a su predstavile projekat i rezultate projekta
"Socijalno preduzetništvo za mlade u Brĉko distriktu BiH" Savjetu za socijalno ukljuĉivanje na
sastanku odrţanom 18.12.2013. godine u hotelu Jelena.
PRONI je rad na projektu završio krajem novembra mjeseca i sve
planirane aktivnosti su odraĊene u predviĊenom roku. Na sastanku
su podijeljeni i priruĉnici o dobroj praksi i modelima socijalnog
preduzetništva.
Jedan od zakljuĉaka je bio da je socijalno preduzetništvo tek
naĉeta tema o kojoj će se mnogo više govoriti i raditi u narednom
periodu. BiH je zemlja u kojoj već sada ima primjera dobre prakse,
ali ipak nedovoljno za rješavanje problema, veće sociljalno
ukljuĉivanje i izmjene u zakonu koji rješava ovu tematiku.
Projekat "Socijalno preduzetništvo za mlade u Brĉko distriktu BiH" koji je implementirao PRONI je
finansiran sredstvima malog granta iz budţeta projekta "Lokalne zajednice u funkciji socijalnog
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
8
ukljuĉivanja, radnog aktivizma i zapošljavanja", kojeg finansira EU, a nosilac je Biro za ljudska prava
Tuzla.
Састанак са Комисијом за младе у Скупштини Брчко дистрикта
ПРОНИ је одржао први састанак са Комисијом за младе при Скупштини Брчко дистрикта БиХ.
Састанак је организован 23.12.2013. године у мало сали Скупштине дистрикта. На састанку се
разговарало о питањима младих у Брчком, сарадњи и међународноним трендовима у раду са
младима.
ПРОНИ је прва организација која је иницирала овакав састанак, а показало се да је овај
састанак и прва активност ове комисије.
Standardi omladinskog rada u zajednici
PRONI Centar za omladinski razvoj Brĉko distrikta BiH je odradio sve aktivnosti u sklopu projekta
„Standardi omladinskog rada u zajednici za mreţu omladinskih klubova Brĉko distrikta BiH“ koji je
finansirala Vlada Brĉko distrikta.
Tokom rada na projektnim aktivnostima PRONI je aţurirao kontakte
predsjednika i volontera u mjesnim zajednicama u mreţi u saradnji
sa Pododjeljenjem za podršku mjesnim zajednicama i NVO, obnovio
saradnju sa predstavnicima mjesnih zajednica na zajedniĉkom
sastanku sa predsjednicima mjesnih zajednica, volonterima i
predstavnicima Pododjeljenja, odraĊena je procjena rada
omladinskih klubova po OKORUZ-u (osiguranje kvaliteta
omladinskog rada u zajednici) u 25 omladinskih klubova u mreţi,
odraĊena je analiza stanja po klubovima, potpisan je memorandum o
saradnji i razumijevanju izmeĊu predsjednika MZ-a i PRONI-a,
obiljeţen je MeĊunarodni dana volontera i u toku je štampanje
publikacije. U toku je i izrada izvještaja projekta.
Otvorena je i FB stranica za Mreţu omladinskih klubova za lakšu
komunikaciju sa volonterima iz mreţe, promociju projekta, razmjenu
iskustava i bolju sardanju izmeĊu volontera, kao i za postavljanje
informacija o seminarima i treninzima koji obraĊuju teme koje su
potrebne volonterima za bolji rad u klubu.
Projekat je promovisan na web stranici PRONI-a, FB stranici, u mjeseĉnim biltenima, u radio emisiji
YOUth Zone i na loklanim TV stanicama.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
9
H.O. Muslimansko dobrotvorno društvo – MERHAMET DOBOJ
Kralja Aleksandra 17, 74 000 Doboj
Tel./fax: 053 226 886
E-mail: [email protected]
Web: www.ngo.ba; www.facebook.com/Merhamet-Doboj
AKTIVNOSTI H.O. „MERHAMET- a“ DOBOJ ZA DECEMBAR 2013.
o Volonterke „Merhamet-a“ Doboj prisustvovale drugom dijelu radionica koje je organizovala
Omladinska organizacija „‟Šesto ĉulo'' iz Doboja u saradnji sa GNRC Europe – Global Network
of religions for children u sklopu obiljeţavanja Univerzalnog Dana Djeteta – "World Day of
Prayer and Action for Children – DPAC" (Svjetski dan molitve i akcije za djecu).
o
Povodom obiljeţavanja 5-og decembra “MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA” , H.O.
“Merhamet” Doboj organizovala je sastanak sa svojim volonterkama. Tom prilikom
predsjednica “Merhamet-a” Doboj, Avdić Faketa pohvalila je dosadašnje aktivnosti u kojima su
uĉestvovale volonterke, razgovarala o narednim aktivnostima i podijelila skromne poklone.
o Ĉlanovi „MEĐURELIGIJSKOG VIJEĆA“ DOBOJ u posjeti Beogradu. Tom prilikom upriliĉena je
posjeta svim vjerskim objektima.
o Predsjednica “Merhamet-a” Doboj Avdić Faketa i sekretarica
Mirnesa Bećirodobašić
prisustvovale IV fazi „Izgradnja graĊanskog društva kroz meĊureligijski dijalog“.
o Predsjednica “Merhamet-a” Doboj Avdić Faketa prisustvovala godišnjoj skupštini mreţe
„ACCOUNT“.
o Sekretarica „Merhamet-a“ Doboj Mirnesa Bećirodobašić prisustvovala III okruglom stolu:
„Prevencija i borba protiv kriviĉnih djela i incidenata poĉinjenih iz mrţnje” koalicije
„TOLERANTNO I POZITIVNO IZ DOBOJA.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
10
o Predsjednica „Merhamet-a“ Doboj, Avdić Faketa prisustvovala „3-em SAJMU NACIONALNIH
MANJINA“ koji je odrţan u Doboju 21.12.2013. godine.
o Udruţenje za pomoć djeci sa posebnim potrebama
organizovalo je 23. 12. 2013. godine zajedno sa OŠ "Vuk
Stefanović Karadţić" priredbu povodom "Dana djeĉije radosti".
Tom prilikom kao ĉlanica koalicije „TOLERANTNO I
POZITIVNO IZ DOBOJA“
priredbi je prisustvovala i
predsjednica „Merhamet-a“ Doboj.
o U organizaciji “ToPeeR” iz Doboja 25.12.2013. godine odrţan
je susret konsultativno - informativnog karaktera organizacija
civilnog društva koji je imao za cilj da OCD u prijateljskoj i
opuštenoj atmosferi meĊusobno razmijene informacije,
mišljenja i iskustva o sadašnjem stanju civilnog društva u BiH
itd. kojem je prisustvovala predsjednica „Merhamet-a“ Doboj.
o H.O.“Merhamet“ Doboj podjelom 210 novogodišnjih paketića
obradovala je djecu povratnika i socijalno ugrozenih
kategorija.
Redovne aktivnosti
Pored navedenih aktivnosti, svakodnevne aktivnosti „Merhamet-a“ Doboj tokom mjeseca
decembra obuhvatale su:
 evidentiranje ĉlanova;
 raspodjela humanitarne pomoći;
 praćenje javnih poziva za projekte;
 pruţanje informacija i uputa socijalno ugroţenim i starim osobama;
 pomoć bolesnim osobama koje ţive same;
 rad ambulante.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
11
INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH KULT
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA, 71 210 Ilidţa, Sarajevo
E-mail: [email protected]
Tel.: 033 778 778; fax: 033 778779
Web: www.mladi.org
Formirana Mreţa Mladi odluĉuju!
Tokom sastanka kojem su prisustvovali predstavnici/e
organizacija iz pet zemalja uĉesnica inicijative Mladi odlučuju
o demokraciji!, bilo je rijeĉi o zajedniĉkim aktivnostima koje
će ove organizacije provesti u predstojećem periodu. 18
organizacija iz BiH, Srbije, Makedonije, Kirgistana i
Moldavije na sastanku je planiralo aktivnosti ĉiji je cilj
osnaţiti ulogu mladih u procesu donošenja odluka. Tokom
sastanka formirana je mreţa Mladi odlučuju! koja će
uspostavljanjem ovog partnerstva stvoriti odrţivu koaliciju
organizacija.
ROB u trouglu moći
Konferencija ROB u trouglu odrţana je sredinom decembra, u okviru inicijative Rodnopravni budţet
za mlade. Nakon procesa koji je poĉeo dijalogom s lokalnim uprava i udruţenjima iz Srbije, Hrvatske i
BiH, nastavio s programom obuke u tri modula, realizacijom lokalnih graĊanskih inicijativa u 9 lokalnih
zajednica tri pomenute zemlje regije, zaokruţujemo ovom konferencijom.
Tema konferencije jeste rodna odgovornost u trouglu moći:
rodno odgovorna vlast, rodno odgovoran graĊanski sektor,
rodno odgovoran privatni sektor te neizostavan faktor utjecaja:
rodno odgovoran marketing i mediji. Neuobiĉajenim naĉinom KULTalk - obratit će se predstavnici/e Agencije za
ravnopravnost spolova BiH, UN WOMEN te Ekonomskog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U okviru konferencije
polaznice i sluţbenici/e za mlade će imati dodjelu certifikata za
uspješno završen program obuke Rodnopravni budţet za
mlade.
MeĊunarodni dan osoba s invaliditetom: Ja BiH bez barijera
MeĊunarodni dan osoba s invaliditetom - 3. decembra obiljeţava se širom svijeta. Lijepo je vidjeti
ljepotu boja. Svijet tišine je nekada glasniji od stvarnog. Umjetnost nas pokreće... Ja BiH bez barijera!
U povodu obiljeţavanja ovoga meĊunarodnog dana Institut za razvoj mladih KULT i uĉesnici/e više
od 20 nevladinih organizacija iz ĉitave Bosne i Hercegovine su, u sklopu programa Jačanje
institucionalnih kapaciteta USAID-ovih partnera u BiH, odluĉili ukazati na poloţaj i probleme s kojima
se svakodnevno susreću osobe s invaliditetom. Obiljeţavanjem ovoga datuma ne teţi se samo
podizanju svijesti o dobrobitima integriranja osoba sa invaliditetom u sve aspekte politiĉkog,
ekonomskog i kulturnog ţivota već i o njihovom realnom i konkretnom ukljuĉivanju u društvene
procese. Inicijativom Ja BiH bez barijera!, ţeli se ukazati na diskriminatoran poloţaj u kojem se
nalaze osobe s invaliditetom koje se sluţe invalidskim kolicima ili drugim pomagalima, a koje vrlo
ĉesto ne mogu pristupiti objektima od javnog interesa zbog neprilagoĊene infrastrukture.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
12
52 vršnjaĉka edukatora/ice poruĉuju Mladi odlučuju!
27 mladih koji ţele aktivno djelovati u procesu donošenja odluka, ali i istovremeno osnaţivati druge
mlade ljude da preuzmu aktivnu ulogu u društvu, prisustvovalo je ĉetvrtom modulu obuke za
vršnjaĉke edukatore/ice Mladi odlučuju!, koji je odrţan poĉetkom decembra 2013. g. u SPAJALICI.
Mladi iz ĉetiri zemlje, BiH, Srbije, Makedonije i Kirgistana su na završnom modulu obuke pohaĊali
radionicu Vršnjaĉka edukacija, koja je objedinjavala teme prethodna tri modula obuke, kao i trening
za trenere/ice. Nakon uspješno odrţanog završnog modula obuke Mladi odlučuju!, odrţana je
sveĉana dodjela certifikata vršnjaĉkim edukatorima/cama. U Kišnjevu (Moldavija) takoĊer je odrţan
ĉetvrti modul obuke za vršnjaĉke edukatore/ice Mladi odlučuju!.
Mladi prate politiku prema mladima
V i VI modul obuke o temama Javno zagovaranje (razvoj
zagovaraĉkih vještina, odnosi sa javnošću, provoĊenje javne
kampanje) i Javno zagovaranje i lobiranje saradnje sa
vlastima u razvoju, provoĊenju i monitoringu strategija prema
mladima, odrţan je u decembru u SPAJALICI. Obuci su
prisustvovali predstavnici/e vijeća mladih/omladinskih
savjeta ukljuĉeni u inicijativu Mladi prate politiku prema
mladima. U okviru radionice Javno zagovaranje uĉili su
polaznici/e obuke kako zagovarati interese javnosti
stvarajući trajne društvene promjene bez obzira da li je cilj
poboljšanje poloţaja mladih, stvaranje jednakih mogućnosti
za ţene ili pak izgradnja boljeg školskog sistema.
Promocija Analize stanja i poloţaja mladih u Federaciji BiH 2013.
Sredinom decembra, u zgradi Vlade Federacije BiH odrţala se Promocija Analize stanja i potreba
mladih u Federaciji BiH 2013. Ova analiza pripremljena je u uskoj saradnji izmeĊu vladinog i
nevladinog sektora, taĉnije Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta za razvoj mladih KULT.
Istraţivanje je utemeljeno na zakonskim obavezama proizišlim iz Zakona o mladima FBiH i uraĊeno
je s namjerom da bude polazna osnova za izradu strategije prema mladima FBiH. Promociji analize
prisustvovavali su predstavnici vladinog i nevladinog sektora, općinska i kantonalna vijeća mladih iz
FBiH, koja su zakonski predstavnici/e mladih te brojni mediji.
I Đakovo se upisao na listu rodno odgovornih lokalnih zajednica
Institut za razvoj mladih KULT je u saradnji s Udrugom za mlade Đakovo organizirao vršnjaĉke
radionice za preko 40 mladih Grada Đakova. Radionica se odrţala u Gradskoj knjiţnici Đakovo
protekle sedmice. Zapaţeno je da mlade djevojke i muškarci dobro poznaju situaciju i društvenopolitiĉka zbivanja svoje zajednice, pa su i spremni djelovati i lobirati za jednaka prava za sve na jedan
savremeni i demokratiĉan naĉin. Kroz praktiĉne primjere navodili su situacije u zajednici, ali odmah i
nudili rješenja. Bez predrasuda i stereotipa pokušali su da riješe neke od postavljenih zadataka koje
im je edukatorica ĉitala.
Odrţan osamnaesti Narandţasti Dan
25. decembra, kao i svaki 25. u mjesecu obiljeţava se
Narandţasti dan u cilju prevencije nasilja nad ţenama i
djevojkama. Institut za razvoj mladih KULT osnaţuje
mlade da djeluju u pravcu rješavanja ovoga problema.
Podijelite svoju narandţastu fotografiju s drugima koji
dijele Vaš stav. Oni koji su to uĉinili tokom 25. decembra
(180 autora/ica fotografija) na FB stranici institut.kult,
postali su vlasnici/e narandţastog kalendara za 2014. g.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
13
Ĉekajući 5. decembra, MeĊunarodni dan volontera/ki
Od 17. decembra 1985. se svake godine 5. decembra obiljeţava MeĊunarodni dan dobrovoljnog rada
za ekonomski i društveni napredak, odnosno MeĊunarodni dan volontera. Ljudi dobre volje, kako ih
nazivaju, za svoj rad ne oĉekuju materijalnu nadoknadu, osim moralnih i društvenih satisfakcija, a
pomaganje i posvećivanje vremena drugima smatraju izrazom ljudske humanosti, solidarnosti i
uzajamnosti, kao i osećanjem odgovornosti za svoju zajednicu. Ove godine Institut za razvoj mladih
KULT u saradnji s Federalnim ministarstvom pravde i UN Volunteers 5. decembra pokrenuo je online
nagradni kviz o poznavanju odredaba iz Zakona o volontiranju FBiH i Zakona o volontiranju
Republike Srpske. Nagrada je bila tablet, a pravo na uĉešće imali su svi graĊani/ke BiH. Komisija u
sastavu od 3 ĉlana sluĉajnim je odabirom izmeĊu svih pristiglih taĉnih odgovora na sva postavljena
pitanja u okviru kviza izvukla sljedeću osobu, koja je dobitnik tableta: SLOBODAN BLAGOVĈANIN,
BIJELJINA.
Prilika za mlade pravnike/ce
Institut za razvoj mladih KULT informira buduće ili već sada mlade pravnike/ce o mogućnosti ĉlanstva
u asocijaciji ELSA, koja pruţa priliku mladim kolegama sa Pravnog fakulteta u Sarajevu da postanu
dio našeg tima i dobiju priliku za liĉni i profesionalni razvoj, kao i da upoznaju kolege/ice studente i
struĉnjake/inje iz oblasti prava, kako u BiH, tako i širom Evrope. Konkurs se otvorio 17. decembra
2013., i trajao do 24. decembra 2013. g. Na dan otvaranja konkursa, naš tim je odrţao info ĉas na
Pravnom fakultetu u Sarajevu na kojem su svi zainteresirani mogli saznati više o misiji i viziji ELSA-e,
informisati se o predstojećim aktivnostima, naĉinu apliciranja, kao i saznati iskustva kolega/ica koji su
uĉestvovali u dosadašnjim projektima ELSA-e.
Integritet.ba: Individualizacija politiĉke odgovornosti: Koliko je ko uĉinio za mlade!?
Institut za razvoj mladih KULT pripremio je web-platformu „integritet.ba“, mehanizam koji sadrţi
sveobuhvatne podatke o naklonjenosti institucija vlasti prema mladima u BiH, u skladu sa zakonskim
obavezama koje imaju. 30. decembra 2013. g. u 11 sati, u Centru za kulturnu i medijsku
dekontaminaciju u Sarajevu, odrţana je press-konferencija na kojoj su prezentirani zanimljivi podaci
evidentirani u web-platformi. Institut objavljivanjem ove web-platforme ukazao je pojedinaĉno na 230
institucija vlasti u BiH koje su nadleţne za pitanja mladih i zakonske obaveze koje prema njima imaju:
nadleţna entitetska i kantonalna ministarstva, zatim entitetska i kantonalna ministarstva koja u svom
djelokrugu imaju mlade te općine/opštine i gradove. TakoĊer, podaci koji su pojednostavljeno i
slikovito prikazani pokazuju nivo implementacije politika prema mladima i politiĉke naklonjenosti
prema njima od strane svake institucije, njenog rukovodioca i politiĉke partije iz koje dolazi. Cilj
Instituta je da se na konstruktivan naĉin doĊe do identifikacije problema izuzetno teškog poloţaja
mladih u našoj zemlji te individualizira odgovornost za zastrašujuću politiĉku nebrigu prema ovoj
populaciji. Integritet.ba trenutno evidentira više od 200 institucija i rukovodnih lica u njima te preko
500 dokumenata koje su institucije vlasti dostavile za potrebe ove evidencije, te omogućava
svojevrsnu komparaciju najboljih i najgorih institucija, rukovodnih lica i politiĉkih partija (iz kojih
predmetni kadrovi dolaze) u kontekstu institucionalne (ne) brige o mladima u BiH.
Kafa sa... Damirom Nikšićem
SPAJALICA je u decembru odzvanjala zdravim smijehom mladih ljudi koji su uţivali u druţenju sa
poznatim bosanskohercegovaĉkim umjetnikom, Damirom Nikšićem. Druţili smo se sa umjetnikom
Damirom Nikšićem i razgovarali o raznim temama koje muĉe mlade ljude na ovim prostorima. Pitanja
o kreativnosti kod mladih, o obrazovnom sistemu, problem pasa lutalica i eutanazije, kuda nas vodi
politiĉki sistem BiH, komparacije socijalizma i kampitalizma, primjeri dobre prakse rješavanja
društvenih problema iz nekih drugih, razvijenijih zemalja i sl. Damirov „provokativan“, direktan i "bez
dlake na jeziku" stav o trenutnim zbivanjima i problemima u drţavi nas je sviju nasmijao do suza, te
prikazao iste kroz jednu drugaĉiju percepciju, umjetniĉku.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
14
OMLADINSKA ORGANIZACIJA “SVITAC”
Jusufa Ĉampare bb, 76 100 Brčko Distrikt
Tel./Fax: 049 211 032
Email: [email protected]
Web: www.svitac.org
FB: www.facebook.com/omladinska.svitac
Kreativne radionice
Kreativne radionice su nastavljene i u decembru, a na svakoj radionici je bilo prisutno oko 10
uĉesnika. Radionice su se odrţavale u omladinskom centru ponedjeljkom, utorkom i ĉetvrtkom od
14.00 do 15.30. Neke od aktivnosti ovog mjeseca su bile: pravljenje novogodišnjih dekoracija,
lampiona od ukrasnog krep papira, novogodišnjih ĉestitki i kreativno crtanje sa temom zimske bajke.
Muziĉke radionice
U decembru su nastavljene radionice gitare, trube i samba udaraljki. Muziĉke radionice se odrţavaju
svaki dan u Omladinskom centru i prostorijama Omladinske organizacije Svitac.
Ĉlanovi samba grupe “SAMBAŠ?” su poĉeli rad na novoj kompoziciji napisanoj i aranţiranoj u toku
mjeseca. Planirano je da se napravi audio zapis ove kompozicije i eventualno poĉne sa kreiranjem
video spota uz uĉešće svih ĉlanova grupe u cjelokupnom procesu.
Ĉlanovi koji pohaĊaju radionice gitare pripremani su za nastup u prvoj polovini decembra.
Jeziĉke radionice
Kursevi engleskog, francuskog i njemaĉkog jezika su nastavljeni i tokom
mjeseca decembra. 40 studenata trenutno pohaĊa ove kurseve i
podijeljeni su u tri grupe (Poĉetni 1, Poĉetni 2 za djecu i odrasle i Srednji 1
za djecu). Svaka grupa ima dva ĉasa sedmiĉno u trajanju od sat i po, a
ĉasovi se odrţavaju u prostorijama Omladinske organizacije Svitac i
Omladinskom centru Brĉko distrikta. Starost studenata je od 8 do 35
godina.
Dramske radionice
Weltwarts volonterka, Charlotte Pienitz, je u periodu novembar/decembar poĉela radionice drame na
kojima mladi ljudi uĉestvuju u dramskim aktivnostima kao što su role-play i improvizacija kako bi
unaprijedili svoje dramske vještine. Glavni cilj ovih radionica je nauĉiti mlade ljude kako da se
ponašaju i glume na pozornici i kako da prevaziĊu strah od pozornice i zaboravljanja teksta,
omogućiti im iskustvo uĉešća u uspješnoj predstavi nakog napornog rada na njoj i nauĉiti ih razliĉite
tehnike glume dajući uĉesnicima mogućnost da isprobaju i razviju sopstvene ideje.
Yoga
EVS volonterka, Ayesha Bhatti, je u periodu novembar/decembar poĉela radionice Yoge za djecu i
odrasle. Projekat je fokusiran na fiziĉke pokrete i relaksaciju kroz yoga vjeţbe. Na radionicama se
radi na opuštanju i podizanju energije uĉesnika kroz pokret, vjeţbe disanja i relaksaciju. Pored uĉenja
razliĉitih "poloţaja" i fiziĉke vjeţbe, za Yogu je, takoĊe, podjednako vaţan i rad sa umom. Ovo se
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
15
postiţe tako što se jedan dio uma vjeţbom dovede u stanje mira i unutrašnje tišine, donoseći
uĉesnicima radionica dubok osećaj opuštanja. Koordinator uĉesnike upoznaje sa meditacijom
(kratkim periodima ćutanja) i pomaţe im savjetima da ostanu fokusirani za vrijeme meditacije.
Za vrijeme nekih vjeţbi se takoĊe koristi i muzika za opuštanje. Radionice Yoge su podjednako
popularne meĊu mlaĊom i starijom populacijom. Trenutno 20 ĉlanova uzrasta 10-60 pohaĊa ove
radionice i podjeljeni su u nekoliko starosnih grupa.
Novogodišna zabava 2013
14. decembra Omladinska organizacija Svitac je organizovala
Novogodišnju zabavu za svoje ĉlanove i njihove prijatelje.
Koordinatori ovog dogaĊaja su bili zaposleni u organizaciji Svitac,
lokalni, EVS i weltwarts volonteri koji trenutno borave u ovoj
organizaciji. Sva djeca uĉesnici radionica su dobila pozivnice za
zabavu a mogli su da sa sobom povedu i jednog gosta. Ĉlanovi
radionica gitare su imali nastup na poĉetku zabave. Za njih je to
bila sjajna prilika da pred publikom prezentuju svoje vještine. Bila
je to jedna izrazito uspješna zabava i dobar naĉin da Svitac
proslavi dolazak Nove godine zajedno sa svojim osobljem,
ĉlanovima, prijateljima i roditeljima mališana.
EVS volonteri iz Velike Britanije, Latvije, Njemaĉke i Francuske su
prezentovali svoje zemlje i njihovu kulturu kao dio novogodišnjeg
programa. Prezentacija je za publiku bila interesantna i na kraju
same prezentacije publika je imala priliku da volonterima postavlja
pitanja o zemljama iz kojih dolaze.
Uĉesnici su imali prilike i da uĉestvuju u raznim igrama kao što su: takmiĉenje u pravljenju origamija,
papirnih aviona u kojima su bile ispisane novogodišnje ţelje, crtanje sa zavezanim oĉima, grupna igra
sa balonom sa ciljem da se balon udari što više puta, a da se pri tom svi drţe za ruke. Na kraju
zabave uĉesnicima je podjeljeno osvjeţenje i konaĉno su imali priliku da otvore poklone koje su
osvojili na Bingo izvlaĉenju. Na zabavi je bilo prisutno 60 djece.
Za januar se planira nastavak redovnih aktivnosti Omladinske organizacije Svitac.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
16
NGG POKRET MLADIH „VOLONTERI & PRIJATELJI KONJICA“
Civilnih ţrtava rata 3, 88400 Konjic
Tel.: 036 730 688, 061 610 127
E-mail: [email protected]
Web : www.vipk.info
FB: www.facebook.com/groups/220690771277915/
VOLONTERI OTVORILI PUT ZA IZGRADNJU LIFTA, IPAK ZBOG DOKAZANE NEPRAVDE
FATIMA I BELMIN KOZIĆ NAPUŠTAJU SVOJ STAN
S ciljem sumiranja jednogodišnje borbe za prava djeĉaka Belmina Kozića iz Konjica i analize
postignutog uspjeha 21. decembra Belminov tim konstatovao je, da je općina Konjic iskljuĉivo
odgovorna zbog blokirane izgradnje invalidskog lifta u konjiĉkom naselju Varda od 2009. godine.
Belmin Kozić (1998.) boluje od cerebralne paralize. (Dg. Paralysis cerebralis, tetraparesisspastica) i o
njemu se brine samohrana majka Fatima, koja je nesretnim sluĉajem 2002. godine izgubila supruga
Lutvu. Svakodnevno sa trećeg sprata stambene zgrade u naselju Varda 30. do škole i nazad, bolesna
majka na svojim leĊima nosi sina nadljudskim naporima preko 48 stepenica. Priĉa o izgradnji
vanjskog lifta poĉela je prije ĉetiri godine nakon odrţanog humanitarnog koncerta kada je prikupljeno
10.000 KM.
Otkrili smo nepravilnosti u radu i postupanju u općinskoj Sluţbi za prostorno ureĊenje, graĊenje i
obnovu koja je saĉinjavala do sada 5 urbanistiĉkih saglasnosti i koje su redovno poništavane od
strane nadleţnog ministarstva u Mostaru, a da nikada nije preispitana odgovornost sluţbenika.
Pasivnost nadleţnih u općini Konjic, posebno naĉelnika Konjica, potpomognuto izostankom
solidarnosti i tuţbama protiv izgradnje lifta dvoje od ukupno 15 komšija zgrade postali su najveća
prepreka koja je blokirala zapoĉeti projekat. Kampanju javnog zagovaranja za prava ovog djeĉaka,
odnosno svojevrsnu bitku sa birokratijom i nesavjesnim komšijama u januaru 2013. godine nakon
pisma majke Fatime, odluĉno su pokrenuli aktivisti lokalne najaktivnije neformalne grupe graĊana
civilnog društva „Volonteri i prijatelji Konjica“ (VIPK).
Ĉitavu priĉu vodio je Belminov tim koji je imao
preko 70 sastanaka. Kampanja je rezultirala
brojnim dolascima TV ekipa i medija u Konjic, te je
na taj naĉin vapaj ovog djeĉaka ĉula cijela drţava.
Spremnost za realizaciju finansijskog dijela
izgradnje lifta iskazao je premijer Vlade FBIH
Nermin Nikšić, kojem se ovom prilikom
zahvaljujemo i iskreno nadamo da će nam i dalje
bit pri ruci u rješavanju nekih daljih prepreka.
Kljuĉna podrška bio nam je Aner Ţuljević, poslanik
u Skupštini HNK, kao i drţavna institucija
Ombudsmena BiH, kojima se takoĊer zahvaljujemo na već dugogodišnjoj saradnji i povratnim
informacijama. Izuĉavajući predhodna poništena rješenja Belminov tim je uoĉio 15 propusta i iste
predoĉio nadleţnima sa zahtjevom da se što detaljnije i preciznije otklone. Sva medijska paţnja
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
17
uozbiljila je općinu Konjic, a posebno pomenutu resornu sluţbu koja je saĉinila po prvi put pravno
valjan akt urbanistiĉke saglasnosti (6 saglasnost), koji je imao uspješan epilog. Ovom prilikom im se
zahvaljujemo na trudu koji su uloţili i pokazali nam da se sve moţe kada se hoće uz malo dobre
volje. Iskreno se nadamo da će tako biti i u buduće i da će malom Belminu u njegovom daljem ţivotu
biti konkretna podrška. Rješenjem Ministarstva graĊenja i prostornog ureĊenja HNK, broj: UP-2-0902-25-108-2/13 od 26.11.2013. godine, odbijene su ţalbe dvoje komšija i proglašene neosnovanim
po svim taĉkama, te je put za izgradnju lifta otvoren po prvi put nakon 4 preduge godine. Ovim putem
zahvaljujemo se ministarstvu na sastanku i struĉnim savjetima, te istiĉemo da su za ovaj uspjeh
takoĊer posebno zasluţni Muamer Lavić, Belminov razrednik, Zorica Šilić, predsjednica Udruţenja „I“,
Sead Košpo, Zlatni ljiljan i predstavnik RVI, Elvira Ćosić, ĉlanica Centra za prava djeteta, Ibrahim
Šabanović, predsjednik Kućnog savjeta Varda 30, Emir Hadţajlija, predsjednik MZ Novo Naselje,
Bajro Idrizović, stambeni upravitelj „Invest-group“ doo Konjic i brojni volonteri naše grupe.
Majka Fatima se posebno na ovom sastanku zahvalila prisutnima i svima onima koji su na bilo koji
naĉin doprinijeli da se priĉa uspješno završi i nakon dugih godina dovede do kraja. Posebno je
naglasila, da je raduje ĉinjenica da su se ovim rješenjem otvorile dvije povoljne mogućnosti i da po
prvi put ima pravo izbora za bolji ţivot svog djeteta i sebe. Po prvi put u svom ţivotu osjetila je
istinsku podršku graĊana svog grada koja joj je dala snagu i volju da se uputi u jednu novu ţivotnu
avanturu, jer je svjesna da više nije sama.
„Slomljena sam svim nepravdama koje su učinjene prema mom djetetu. Ni ja niti on nemamo više
snage za dalju borbu oko izgradnje lifta. Odlučila sam prodati svoj stan i odseliti daleko kako nas niko
više ne bi mogao povrijediti. Po prvi put sam smogla snage da kažem sama sebi da napuštam svoj
stan, jer znam da ćemo uz podršku dobrih ljudi topli dom stvoriti i negdje drugo. I prije sam razmišljala
o ovome i iskreno, imala sam nekoliko prilika da zamjenim stan, ali su i oni bili jednako nepovoljni za
moje dijete. Pronašli smo zgradu koja već ima pristupnu invalidsku stazu, što me posebno raduje.
Stan iziskuje mnogo ulaganja, jer je polufinalno uređen, ali valjda će se već nekako i to
srediti“, izjavila je Fatima Kozić, Belminova majka.
Ovim rješenjem „Volonteri i prijatelji Konjica“ priveli su kraju akciju „Belmin Kozić zasluţuje svoja
prava!“, ali ne prestaju i dalje biti snaţna poluga ka konaĉnom rješavanju ovog problema, tj.
preseljenju ove porodice u novi dom.
„Sretni smo zbog uspjeha ove akcije i ponosni na činjenicu da smo uklonili prepreku u izgradnji
invalidskog lifta. Majka je ipak odlučila drugačije. Ne želi lift, jer je on prouzrokovao previše patnje i
bola. Poštujemo njenu odluku. Mi se zahvaljujemo svima onima koji su pokazali i mrvicu saosjećanja
za ovo dijete. Dalja naša misija po ovom pitanju bit će pouka da se ovakav slučaj više nigdje u Bosni i
Hercegovini ne smije da ponovi. Belminu i svim ostalim ugroženim sugrađanima bit ćemo kao i do
sada dragocjena podrška i štit od nepravde ma od koga dolazila. Majka Fatima je žena heroj i jako
sam ponosan na sve ljude i prijateljstvo koje smo izgradili svi zajedno u ovoj priči“, rekao je Adis
Muhibić, voditelj Belminovog tima i predsjednik VIPK.
Prema podacima iz 2007. godine, u Konjicu je evidentirano više od 300 osoba sa poteškoćama u
razvoju, meĊu kojima je i veliki broj djece koja se susreću s razliĉitim problemima, a za koju se treba
boriti olakšavajući im ţivot i ukljuĉujući ih u društvenu zajednicu. Svaka porodica se cijela podredi tom
djetetu i prema njemu se ravnaju, ţive i rade. U ţivotu im nije lahko, ali ta djeca su njihova sreća i
budućnost.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
18
H.O. „ĈISTO SRCE“ PRIJEDOR
Ţarka Zgonjanina 19, 79 101 Prijedor
Tel: 065 019 499
E-mail: [email protected]
Obiljeţavanje 1. decembra
Omladinska organizacija „Ĉisto Srce“ Prijedor u sklopu
obiljeţavanja dana borbe protiv HIV/AIDS-a od 30.11. do
01.12.2013. realizovala je radionicu na temu “Seksualnog i
reproduktivnog zdravlja” koju su pripremili i odrţali omladinci
Kluba mladih Crvenog Krsta Mrkonjić Grad. Nakon radionice
je uslijedila i uliĉna akcija podjele promo materijala i
prezervativa. U tu svrhu postavljen je štand na Malom trgu, na
kojem su svi graĊani Prijedora imali priliku da se informišu o
infekciji i bolesti HIV/AIDS-a kao i da uzmu sredstva
kontracepcije -prezervative.
TakoĊe su organizovani mobilni timovi u glavnoj ulici, kao i u kafe barovima za podjelu
kontracepcijskih sredstava. U toku dvosatne akcije podjeljeno je više od 1500 prezervativa.
Obiljeţavanje 5. decembra -Dana volontera
Organizacija “Ĉisto Srce” je obiljeţila dan volontera na simboliĉan naĉin,
tako što je u centru grada postavila info pult, na kome je promotivnim
materijalom promovisala svoj humanitarni i aktivni rad, aktivnosti, projekte
koje su realizovali u toku godine, kao i one koji su u toku realizacije.
Ova organizacija broji oko 30ak aktivnih ĉlanova, od kojih se nekoliko njih
sastaju svaki dan u prostorijama organizacije i pripremaju aktivnosti za
dalji rad.
Turnir u floorball-u
7.12. 2013. je odrţan turnir u floorball-u, ĉiji je organizator bio floorball klub
“Gladijator” iz Prijedora, a glavni sponzor turnira organizacija ” Ĉisto Srce”. Na
turniru su uĉestvovale ĉetiri ekipe iz Jajca, Prijedora i Tuzle. Ĉlanovi “Ĉistog
Srca” su igrali prvu revijalnu utakmicu.
Pobjedniĉka ekipa turnira je ekipa iz Jajca. Drugo mjesto je osvojila ekipa
Gladijator iz Prijedora, dok je trećeplasirana ekipa iz Tuzle.
Trening “Jaĉanje vlastitih kapaciteta”
Ĉlanovi “Ĉistog Srca” su od 7- 9.12. uĉestvovali na treningu “Jaĉanja
vlastitih kapaciteta”, koji je ujedno i nastavak jednog od seminara.
Treningu je prisustvovalo 15 ĉlanova, a treneri su na kreativan,
zanimljiv i pouĉan naĉin, kroz razne igrice i edukaciju objasnili kako
treba da se radi na jaĉanju vlastitih kapaciteta, kao i da se organizuje
i realizuje neka aktivnost.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
19
“Jedan slatkiš za djeĉiji osmijeh”
Humanitarno udruţenje “Ĉisto Srce” je 27.12. 2013. godine na trgu
u centru grada, oranizovalo akciju podjele paketića djeci iz
socijalno ugroţenih porodica. Sakupljanju slatkiša je uslijedilo niz
aktivnosti, kao što su ţurke u nekoliko razliĉitih kafića u gradu, pri
ĉemu je ulaz na ţurku bio jedan slatkiš. TakoĊe, kutije za slatkiše
su bile postavljene i u nekoliko prodavnica i marketa u kojima su
kupci mogli da kupe neki slatkiš i stave u kutiju. Od sakupljenih
slatkiša i igraĉaka pravljeni su paketići, koje su Deda Mraz i
maskota organizacije djelili mališanima. Ova akcija je privukla
mnogo prolaznika, kako onih najmlaĊih, tako i onih starijih. Prilikom akcije podjeljeno je oko sto
paketića.
“U Novoj Godini ţelim...”
“U Novoj Godini ţelim” je projekat koji je pokrenula Incijativa Povežimo se. Dio
projekata je osmišljen kao akcija anketnog karaktera, pri kojoj su sakupljane ţelje
za Deda Mraza za 2014.godinu. U ovoj akciji je uĉestvovalo 30ak gradova iz
cijele BiH, u kojima su mladi postavili info pultove u centru grada, zaustavljali
prolaznike, zamolili ih da napišu svoje ţelje na list papira i ubace ispisane ţelje u
kutiju.
Cilj projekta je definisanje ţelja naroĉito mladih osoba u našoj drţavi, prilikom
ĉega će se povećati briga o ţeljama i potrebama mladih u našoj drţavi. Akcija je
sprovedena i u gradu Prijedoru 27.12. sa poĉetkom u 12h, kao i u svim drugim
gradovima, a realizovali su je omladinci iz udruţenja “Ĉisto Srce” Prijedor.
***************************************************************
OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB „DOBOJ ISTOK“
Klokotnica bb, 74 207 Doboj - Istok
Tel.: 035 720 135; 061 804 930
E-mail: [email protected]
NOVOGODIŠNJI ŠAHOVSKI TURNIR ZA DJECU
U organizaciji Šahovskog Omladinskog kluba Doboj-istok, dana 29.12.2013. godine, organizovan je
novogodišnji šahovski turnir za djecu uzrasta do 15 godina. Uĉešće na turniru je uzelo 21 uĉesnik
sa podruĉja Tuzlanskog kantona, a za sve uĉesnike organizator je obezbjedio vrijedne nagrade.
Najviše uspjeha su imali mladi šahisti iz Omladinskog šahovskog kluba Ţivinice sa osvojenim prvim i
trećim mjestom, zatim Omladinski šahovski klub Doboj-istok sa osvojenim drugim mjestom. Sponzor
Novogodišnjeg šahovskog turnira, kao i Male škole šaha je Raiffeisen dd Bank Bosne i Hercegovine.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
20
Omladinski klub »DIJAMANT»
Bučići 42, 70 101 Jajce
Tel./fax: 030-279-444, 061-179-209, 063-366-811
E-mail: [email protected]
WEB: www.ocd-dijamant.net
NJ.E. Zahira Virani posjetila Omladinski klub "Dijamant
Zahira Virani, zamjenik rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH, u
posjeti Omladinski klub “Dijamant” Jajce, povodom implementacije
projekta ”Oĉuvanje kulturne baštine kroz ruĉne radove”, a u okviru
programa zaštite ţivotne sredine i razvoja turizma u slivu rijeke
Vrbas “ĈIST VRBAS”.
Jajce,18.12.2013.godine; Uz potporu UNDPa Omladinski klub„Dija
mant”Jajce pokrenuo kurs u krojenju, šivenju, tkanju, heklanju, vezu
i pletenju za 40 ţena iz ruralnih zajednica. Tim povodom
Omladinski klub „Dijamant“ posjetila NJ. E. Zahira Virani, zamjenica
rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH.
U delegaciji su bili i Goran Vukmir, šef kancelarije UNDP-a u Banja Luci i Dijana Silić, voditeljica
UNDP-ovog projekta „Ĉist Vrbas“. U okviru UNDP-ovog Programa zaštite ţivotne sredine i razvoja
turizma u slivu rijeke Vrbas kroz projekat „Ĉist Vrbas” Omladinski klub „Dijamant” Jajce implementira
projekat „Oĉuvanje kulturne baštine kroz ruĉne radinosti”.
Projekat ima za cilj podršku lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju stanovništva, posebno u
ruralnim zajednicama, zasnovanim na inovativnim poslovnim inicijativama i odrţivom korištenju i
oĉuvanju prirodnog i kulturnog naslijeĊa, tradicije i lokalnih resursa. Projektom se ţeli ekonomski
osnaţiti 40 nezaposlenih ţena, te saĉuvati tradicionalne vještine obuĉavanjem kroz kurseve ruĉnih
radinosti.
Korisnice projekta će dobiti mogućnost stjecanja novih znanja i vještina koje će moći iskoristiti za
svakodnevne potrebe svoje porodice. Poslije provedene edukacije i usvojenih osnovnih znanja
uĉesnice će biti osposobljene da sa malo novca, malo mašte i dobrom idejom izrade odijevne
predmete za svoju porodicu i tako doprinesu poboljšanju kućnog budţeta. IzraĊeni odjevni predmeti
će biti ponuĊeni trţištu, kako direktno tako i putem vlastite web stranice, te kroz organiziranje modne
revije i prodajne izloţbe.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
21
ERNADA AVDIBEGOVIĆ, član Omladinske mreţe, pojedinac
NVO KLADANJ
E-mail: [email protected]
Redovna godišnja skupština Udruţenja "Birra" Kladanj
Udruţenje Humanost na djelu "Birra" Kladanj dana 28.12.2013. je odrţalo svoju redovnu godišnju
skupštinu na kraju protekle 2013. godine. Na skupštini su prezentirani i rezultati koje je udruţenje
postiglo u proteklom periodu. Prihodi koje je Udruţenje ostvarilo u prethodnoj godini iznosili su 9.839
KM što iznosi 37% od planiranog. Prihodi su ostvareni putem ĉlanarina, donacije, iz budţeta
općine, grantova velikih preduzeća, te apliciranjem na projekte na federalnom nivou. Prikupljena
sredstva su utrošena u skladu sa humanitarnim ciljevima udruţenja: kupovina namirnica za 11
mjeseci za najugroţenije kategorije stanovništva, donacija za lijeĉenje teško oboljelim, donacija
ugroţenom stanovništvu van Kladnja (Sirija i Srebrenica), izrade dva koša na sportskom igralištu u
naselju Brateljevići, ĉišćenje izvora i izletišta "Studenac", pripremanje iftara za 30 postaĉa slabijeg
imovinskog stanja, obiljeţavanje znaĉajnih datuma i uĉešće na sportskim turnirima, nabavka 44
paketića za djecu ĉiji su roditelji bez primanja. Udruţenje je organiziralo i koncert za oboljelog
Almedina Avdića iz Brloţaka na kojem je skupljeno 2.973 KM.
Izvršene su i promjene na pozicijama predsjednika Udruţenja te promjene u Upravnom i Nadzornom
odboru. Funkciju dosadašnjeg predsjednika je obnašao Halil Selimbašić, dok je nova predsjednica
Edita Ahmetspahić. Kompletan izvještaj o radu udruţenja Humanost na djelu "Birra" moţete pogledati
na FB profilu ove organizacije. Potrebno je da naglasimo da Udruţenje postoji posljednje dvije
godine, a ostvarilo je zapaţene rezultate na humanitarnom planu u općini Kladanj.
***************************************************************
NEFORMALNA GRUPA MLADIH KarAKTer
Tel: 065 420 777
E-mail: [email protected]
Web: karakter.ba; www.facebook.com/karAKTer.ba
Znamo šta ćete raditi narednu godinu!
Neformalna mreţa mladih u BiH, KarAKTer, istovremeno je organizovala flash mob u 7 gradova.
Politiĉarima su poslali jasnu poruku: "Znamo šta ćete raditi narednu godinu! Laţna obećanja!"
23.11.2013. godine mladi su izašli na ulice i pokazali u kakvoj se situaciji nalaze. Troje politiĉara
prebacivali su probleme jedni drugima, ignorišući one na kojima svijet ostaje. Mogle su se ĉuti opaske
poput: „Ekonomska kriza... utaja poreza... siva ekonomija... program vlade...“ Pošto su odluke u
njihovim rukama, politiĉari su mlade vezali i oduzeli im slobodu govora i kretanja. Nedugo potom,
mladi su se podigli, oslobodili te poslali jasnu poruku javnosti "Promjena!", ĉulo se u Prijedoru,
Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Gornjem Vakufu - Uskoplju, Srebrenici i Zenici.
Ovom akcijom mladi ukazuju na svoj polaţaj u društvu BiH. Nezadovoljni paţnjom nadleţnih organa
vlasti, smatraju da su promjene neophodne. U izbornoj godini koja slijedi, kaţu, lijepiće se plakati,
farbati zebre i slušati već poznata prazna priĉa. MeĊutim, oni ţele djela, a ne rijeĉi.
Na ovom linku nalazi se snimak flash mob-a.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
22
Udruţenje „Pokret za Evropsku kulturnu saradnju“ - „PEKS“
Mirze Hadţimehmedovića br.8/34, 75 000 Tuzla
Tel.: 061 637 027
E-mail: [email protected]
Web: www.facebook.com/udruzenje.peks
Kontakt osobe: Asmir Šestan, predsjednik
OMLADINSKI AMBASADORI POMIRENJA
Asmir Šestan, predsjednik udruţenja „Pokret za Evropsku kulturnu
saradnju“ je izabran za mirovnog veleposlanika IV-te generacije u okviru
projekta „Omladinski ambasadori pomirenja“ koji organizuje Omladinski
odbor za obrazovanje uz podršku Ambasade Velike Britanije. U ovom
projektu odrţanom u Beogradu, sudjelovali su mladi ljudi iz Srbije,
Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine.
“Ovo je ĉetvrta generacija mirovnih ambasadora. Projekat omogućava
mladima da ostvare komunikaciju i da razgovaraju o društvima koja se
nalaze u procesu tranzicije, kao i to da se iznaĊu ideje za rješavanje
problema u tranziciji” naveli su organizatori.
Asmir Šestan, jedan od izabranih ambasadora iz Bosne i Hercegovine
izjavio je da je program rada bio vrlo interesantan i produktivan koji se
sastojao od posjeta drţavnim institucijama Srbije, ambasadoru Hrvatske,
predstavniku Delegacije Evropske Unije za Srbiju, Fondu za
humanitarno pravo te od niza predavanja struĉnjaka iz razliĉitih oblasti.
“Ono što je veoma bitno jeste da se prilikom studijske posjete u Beogradu stvorila atmosfera za
objektivan i otvoren razgovor o temama koje su još uvijek aktuelne i za koje smo uspjeli pronaći
zakljuĉke te na taj naĉin u narednom periodu moţemo kao promoteri dobre regionalne saradnje
uĉestvovati u procesu izgradnji mira u ovom dijelu Evrope”, dodao je ambasador Šestan.
Nakon završetka projekta, uĉesnici su za uspješno završenu studijsku posjetu u Beogradu, dobili
certifikate i medalje, ĉime su postali omladinski ambasadori pomirenja, ĉiji je zadatak da u budućnosti
rade na regionalnom pomirenju.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
23
NOVI ČLANOVI
UDRUZENJE GRAĐANA LABOR
Kralja Petra broj 26, 73 240 Višegrad
Tel: 065 205 255
E-mail: [email protected]
GLAVNI PROGRAMSKI CILJEVI:
-
zaštita ţivotne sredine i razvijanje ekološke svijesti
unapreĊenje, razvoj i promovisanje kulture,
izgradnja mira i pomirenja
razvoj demokratije, tolerancije, promovisanje ljudskih prava sa posebnim osvrtom na
promovisanje prava mladih i ţena
pomoć u razvoju poljoprivrede
promovisanje, propagiranje, širenje i razvijanje stanovništva sa idejom suštinom i prednostima
tehnike, raĉunarstva, informatike i komunikacije,
ravnopravnost polova bez obzira na rasu, vjeru, nacionalnu pripadnost ili imovinsko stanje,
borba protiv svih oblika dominacije ili represije,
pomoć invalidima i osobama sa posebnim potrebama,
razvoj i poboljšanje zdravstva uopšte,
KRATAK ISTORIJAT:
Našu organizaciju ĉini grupa mladih ljudi iz Višegrada, uglavnom visokoobrazovanih u razliĉitim
oblastima. Još kao srednjoškolci istakli su se u svom volonterizmu i snaţnoj potrebi da poboljšaju
kvalitet ţivota u lokalnoj zajednici.
-
2009. godine organizacija je i zvaniĉno registrovana i tada je podrţana od strane SHL
(Schuler Helfen Leben) na projektu „Promovisanje ekološke svijesti“.
2010./2011. godine kao partenrska organizacija implementirali smo projekat „Poštujmo kulturu
razliĉitosti, ona nas spaja, ona nas obogaćuje“ podrţan od strane MDGF.
2011. godine implementirali smo projekat „Osnaţivanje ţena promovisanjem ţenskih ljudskih
prava i meĊunacionalnog dijaloga“ podrţan od strane Ekumenske inicijative ţena Omiš.
2013. implementiramo projekat „Izgradnja mira i pomirenja kroz promociju poštovanja kulture
razliĉitosti“ podrţan od strane Ekumenske inicijative ţena Omiš.
Organizacija broji 120 ĉlanova od kojih je stalno aktivno 30 uglavnom mladih ljudi.
Radi ostvarivanja naših ciljeva planiramo struĉne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike
struĉnog obrazovanja, bolju saradnju sa OCD u regiji i cijeloj BiH. Naši ĉlanovi su polaznici brojnih
seminara i edukacija i crtifikovani treneri u oblastima narkomanije, maloljetniĉke delikvencije, nasilja
u porodici, korupcije, protekcije i ostalih štetnih pojava te u borbi za ţenska ljudska prava i
ravnopravnosti polova, promovisanja mira, tolerancije i pomirenja.
KONTAKT OSOBE:


Vanja Jovanović, predsjednica
Sara Ušćumlić, projekt menager
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
24
DONATORI / INFORMACIJE / POZIVI
1. NATJEĈAJ: IZAZOV SVJETSKA PRAVDA
Projekat "Svjetska pravda" sa zadovoljstvom objavljuje natjeĉaj: "Izazov, Svjetska pravda" koji je
osmišljen da ojaĉa vladavinu prava. Natjeĉaj daje mogućnost pojedincima da identificiraju oblasti gdje
vladavina prava treba da se poboljša u njihovim matiĉnim zemljama gdje ţive i rade.
Podrška inicijativama:
 Mali grantovi – iznos granta je od 15,000$ do 25,000$,
 Veze sa drugim NVO-ima u WJP svjetskoj mreţi,
 Medijska promocija kroz medijsku i komunikacijsku podršku.
"Izazov Svjetska pravda" je otvoren za sve pojedince, organizacije iz svih zemalja. Rok za
podnošenje prijava je 15. januar 2014. Odabir će se vršiti putem kriterija koje se nalaze u aplikaciji.
Od svog osnivanja, ovaj natjeĉaj je donirao preko 1,000,000 $ u vidu finansijske, komunikacijske i
podrške mreţama inicijativa na pet razliĉitih kontinenata, poĉevši od podrške unapreĊenju
obezbjeĊivanju hrane na Haitiju do pristupa zdravstvenoj njezi u Kamerunu do borbe protiv korupcije
u Indiji. Ove inicijative – voĊene od strane umjetnika, inţenjera, atleta, biznismena pokazuju koliko su
raznovrsne u pristupima unapreĊenja vladavine prava. Da bi ste aplicirali posjetite našu internet
stranicu:
http://www.worldjusticeproject.org/opportunity-fund-competition
Više informacija na: http://www.mreza-mira.net/5248-competition-announcing-world-justice-challengeopen-entries-worldwide/#sthash.oeV5VlQ3.dpuf
2. INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH KULT RASPISUJE KONKURS ZA POPUNU RADNOG
MJESTA: Saradnik/ca za odnose s javnostima – konkurs 01.09-K-11
Kandidat/kinja treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- završen fakultet društvenog smjera (VSS, odn. bakalaureat ili master)
- najmanje 3 godina radnog iskustva u medijima na poslovima istraţivaĉkog novinarstva
- poznavanje rada na raĉunaru (MS Office, internet)
- aktivno poznavanje engleskog jezika (najmanje nivo B2 prema CERF-u)
- spremnost na timski rad i usvajanje novih znanja
- razvijene organizatorske i komunikacijske vještine - kreativnost i inovativnost u radu
Konkurs ostaje otvoren do 20.1.2014. do 16.00 sati. Više informacija na: www.posao.mladi.org.
3. OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA MLADE BEZ RADNOG ISKUSTVA
Federalni zavod za zapošljavanje je danas na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objavio Javni
poziv za uĉešće u Programu jaĉanja konkurentnosti na trţištu rada – Prvo radno iskustvo 2013., koji
se realizuje u saradnji sa kantonalnim sluţbama za zapošljavanje.
Cilj Programa jaĉanja konkurentnosti na trţištu rada – Prvo radno iskustvo 2013. jeste da se mladim
nezaposlenim osobama bez radnog iskustva dobi do 30 godina, te izuzetno do 35 godina – ukoliko su
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
25
prijavljene na evidenciju nezaposlenih duţe od 12 mjeseci, omogući struĉno osposobljavanje za rad u
struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju/zanimanju za koje su se školovale, te na taj naĉin
ojaĉa njihova konkurentnost na trţištu rada.
Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom i eventualnim uĉešćem u Programu, osim na internet
stranici (Aktuelni projekti), zainteresovani mogu dobiti i u nadleţnoj kantonalnoj sluţbi za
zapošljavanje.
Više informacija na: http://www.mreza-mira.net/5332-objavljen-javni-poziv-za-mlade-bez-radnogiskustva/#sthash.BYZ2cykz.dpuf
4. ERASMUS MUNDUS A2 SIGMA
Otvoreni poziv za apliciranje u okviru 2 Kohort projekta Erasmus Mundus A2 Sigma, koordiniranom
od strane Varšavskog univerziteta iz Poljske. Stipendija pokriva: putovanje, osiguranje, troškove
predavanja, kao i troškove ţivota od 1000 do 2500 eura mjeseĉno. 12 Stipendija će se dodijeliti u
ovom pozivu. Kriteriji odabira kao i detaljne informacije o SIGMI se mogu naći na web stranici.
Aplikacijski proces je otvoren i aplicira se iskljuĉivo putem interneta: www.sigma.uw.edu.pl
Studenti i studentsko osoblje iz regiona Zapadni Balkan mogu aplicitati kao TG 1, partnerski
univerziteti ili kao TG 3, tj. osobe u teškoj situaciji kao što su manjine, invalidi itd. Rok za podnošenje
prijava je 3. februar 2014. do 13:00 sati. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja molimo vas da
kontaktirate: [email protected]
Anna Sadecka, Head of the Section for EU Educational Programmes
International Relations Office, University of Warsaw, Poland
Telefon: +48 22 55 24 010
Web: http://www.bwz.uw.edu.pl/en/; www.uw.edu.pl/en
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Erasmus-Mundus-at-the-University-ofWarsaw/308598815818903?sk=wall
5. GLOBALGIVING 2014, POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE
GlobalGiving je inovativna online platforma za namicanje sredstava za neprofitne organizacije u
svijetu. Od 2002. više od 9 100 projekata je sakupilo blizu 99 miliona dolara putem GlobalGiving.org.
Ukoliko ste zainteresovani za uspostavljanje odnosa sa donatorima prikljuĉiti se GlobalGiving
zajednici. Da bi ste osigurali svoje mjesto prikljuĉite se putem otvorenog izazova, tokom otvorenog
izazova organizacije trebaju sakupiti 5000$ od najmanje 40 ljudi za svoj projekat. Ne brinite se,
GlobalGivinig nudi treninge, alate kao i podršku zainteresovanim organizacijama. Kada organizacija
osigura mjesto na GlobalGiving, mogu imati koristi of GlobalGivinig partnera kao što su Nike, Dell,
Gap i Ford kao i od GlobalGiving kampanja i medijske promocije.
U otvorenom izazovu iz septembra, 349 organizacija je sakupilo preko 740,000$. Sljedeći otvoreni
izazov poĉinje 1. marta 2014. Ovo je odliĉna prilika za neprofitne organizacije da se mobilišu i stupe
u kontakte sa novim donatorima. Rok za podnošenje kompletne aplikacije je 24. januar 2014.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja molimo vas da nas kontaktirate na mail:
[email protected]
Više informacija na:
http://www.mreza-mira.net/5356-online-fundraising-2014-globalgiving/#sthash.uSOKXtPw.dpuf
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – prosinac / decembar 2013.
br. 175
26
6. NED GRANT PROGRAM 2014
National Endowment for Democracy – NED jedna od vodećih svjetskih organizacija u davanju
grantova je poziva NVO-e širom svijeta da apliciraju. NVO-i koji rade u raznim okruţenjima ukljuĉujući
novo uspostavljene demokratije, polu autokratske zemlje, društva pod represijom i zemlje koje
prolaze demokratsku tranziciji, se pozivaju da aplicaraju
NED podrţava programe koji promovišu ljudska prava i vladavinu prava, podrţavaju slobodu
informacija i nezavisnih medija, jaĉanje demokratskih ideja i vrijednosti, promovišu odgovornost i
transparentnost, jaĉaju civilno društvo, jaĉaju demokratske politiĉke procese i institucije, promovišu
civilnu edukaciju, podrţavaju demokratsko rješavanje konflikata, promovišu slobodu udruţivanja itd.
Aplikacije slati putem e-maila, ili faxa, a moţe se aplicirati putem interneta.
Rok za podnošenje prijava je 17. januar 2014.
Za više informacija:
http://www.mreza-mira.net/5325-ned-grant-program-2014/#sthash.tDfho7Aq.dpuf
Dragi prijatelji,
Ukoliko ste zainteresovani da se u mjesečnom informativnom biltenu Omladinskog resursnog centra (ORC) Tuzla i Omladinske
mreže Bosne i Hercegovine objave: vaši pozivi za zajedničke aktivnosti i saradnju, informacije o aktivnosti, konkursi za radna
mjesta, apeli za pomoć ili podršku, saopštenja za javnost i svi drugi nekomercijalni oglasi, možete se javiti na jednu od dole
navedenih adresa.
Rok za dostavljanje informacija za svako naredno izdanje je 30.-ti u mjesecu.
WEB Stranica Mreže:
sCh design
Webmaster:
Emir Delalić-Zeko - Tuzla
[email protected]
web: www.omladina-bih.net
mejling lista Mreže:
[email protected]
Adrese za slanje vaših informacija za mjesečni bilten:
[email protected]; [email protected]
fax: 035 258 077
Omladinski resursni centar Tuzla
Hadži Bakirbega Tuzlića 1,
75000 Tuzla
tel / fax: 035 258 077
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mjesečni bilten uređuje Omladinski resursni centar - ORC Tuzla
www.omladina-bih.net
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 550 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content