close

Enter

Log in using OpenID

Avgust - Omladinska mreza BiH

embedDownload
Bilten br.159
M jese čn i b il ten – ko l ov oz /av g ust 2 0 1 2.
O RC /hC a T uz la
-
UVOD -
Dragi
prijatelji,
pred
vama
se
nalazi
avgustovsko izdanje mjesečnog informativnog
biltena Omladinskog Resursnog Centra (ORC)
Tuzla i Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine
koja za sada broji 158 organizacija i 89
pojedinca iz 69 mjesta BiH.
Bilten izlazi na bosanskom-srpskom-hrvatskom i
engleskom jeziku. U njemu se nalaze informacije
o aktivnostima Omladinskog Resursnog Centra
(ORC) Tuzla, te Omladinske Mreţe Bosne i
Hercegovine,
informacije
o
mjesečnim
aktivnostima omladinskih organizacija i grupa članica ove mreţe, njihovi planovi za naredni
period, te ostale korisne informacije (donatori, pozivi na konferencije i seminare, školarine,
stipendije...).
Ukoliko ţelite da budete na mailing listi za naredna izdanja mjesečnog informativnog biltena ili ako
imate pitanja ili sugestije, javite nam se. Mjesečni informativni bilten, kao i arhivu dosadašnjih izdanja
moţete naći i na web stranici Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine:
http://www.omladina-bih.net
Uţivajte u čitanju!!
SADRŢAJ
Aktivnosti u avgustu 2012.
..........................................
2
Planovi za septembar 2012.
..........................................
3
Aktivnosti dijela ĉlanica mreţe
..........................................
5
Nove ĉlanice
..........................................
19
Donatori / pozivi / konkursi
..........................................
20
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
2
AKTIVNOSTI hCa/ORC-a U AVGUSTU 2012.
SIDU 2012 „Balkan danas, novi izazovi, nove perspektive!“ - Fojnica
U Fojnici je, u periodu od 24. do 30. avgusta
odrţan Seminar za meĎukulturalni dijalog i
razumijevanje (SIDU). Seminar su organizovali
Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla i
mreţa hCa - Helsinki Citizen's Assembly.
Na ovogodišnjem SIDU učestvovalo je
pedesetak mladih iz: Bosne i Hercegovine,
Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Albanije,
Francuske, Gruzije, Armenije, Francuske, Turske i Makedonije.
Tokom sedam dana druţenja na SIDU, učesnici su imali
prilike učestvovati na sesijama i debatama: BiH danas,
Subverzivni forum, Balkan social forum, Svjetski socijalni
forum, EU i Balkan – koja integracija?, Grčka kriza –
evropska kriza?, Evropske granice: migracije i politike EU,
Manjine u Italiji, Manjine i manjinska prava, MeĎunarodna
pravda – nekaţnjivost i reparacija, Klimatske promjene,
ekologija i tranzicija, Arapsko proljeće, Regionalno
pomirenje – inicijativa za REKOM.
Osim zvaničnih sesija, učesnici SIDU-a su uzeli i aktivno
učešće u pripremi i izvedbi meĎukulturalnih dogaĎaja
(muzika i kultura), sportskih turnira u odbojci na pijesku i
stolnom tenisu, posjeti arheološkom parku „Bosanska
piramida sunca“ u Visokom, posjeti tekiji u okolini Fojnice.
SIDU je isto tako bio i prilika da se ostvare novi kontakti,
razmijene iskustva i ideje, te da se mladi iz regije mobilišu
za buduće projekte i aktivnosti.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
3
MLADI EKO LIDERI (YOUTH ECO LEADERSHIP CORPS)
U augustu 2012., Eko Tim Lideri iz Tuzle su odrţali
sastanke sa organizacijom Suncokret iz Lukavca tj.
članom Elvirom Čajićem, gospoĎom Dervom Salihović iz
sluţbe za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti iz
opštine Lukavac i gospodinom Kasimom Softićem iz
Crvenog Kriţa Lukavac.
Na sastanku sa gospoĎom Dervom Salihović Eko Tim
lideri su dobili veliku podršku od strane opštine Lukavac
kao i prostor za odrţavanje obuke u J.U. Biblioteka
Lukavac.
Na sastanku sa sekretarom CK Lukavac, gospodinom Kasimom Softićem razmijenili smo kontakte i
obećana je puna podrška od strane Crvenog Kriţa Lukavac u svim aktivnostima u kojima će biti
potrebna njihova pomoć - kao što su odabir kuća za weatherization, podjela solarnih lampi itd.
Postavljen je oglas na radio Kameleon. Isti oglas je postavljen i na portale www.sodalive.ba i
www.lukavac-x.ba.
Eko tim lideri su polijepili i promotivne plakate projekta Mladi Eko Lideri na najatraktivnijim mjestima u
opštini Lukavac.
Aktivno se radilo na prikupljanju učesnika za IV grupu Mladih Eko Lidera, i u tu svrhu odrţane su dvije
prezentacije projekta „Mladi Eko Lideri“ mladima sa područja opštine Lukavac.
Eko tim lideri iz Tuzle su prisustvovali sastanku tima projekta Mladi Eko Lideri u Brčkom dana 27.
augusta 2012., na kojem se razgovaralo o završenoj III grupi i planovima za IV grupu. Na sastanku su
ugovoreni i radovi na terenu sa IV grupom Mladih Eko Lidera.
Eko tim lider, Maja Vlajić je uz podršku Crvenog Kriţa Tuzlanskog Kantona donirala Taa Bora solarne
lampe socijalno ugroţenim porodicama sa područja opštine Banovići i Špionice. Podijeljeno je 40 Taa
Bora Solarnih Lampi.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
4
Redovne aktivnsoti Omaldinskog resursnog centra
Osim gore navedenih aktivnosti, u avgustu smo radili i na odrţavanju i razvoju komunikacija i
koordinacije unutar Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine www.omladina-bih.net.
U okviru toga smo:
-
svakodnevno na mejling listu mreţe ([email protected]), ali i na druge adrese u Bosni i
Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH
(pozivi na radionice, seminare, konferencije, pozivi za projektne aplikacije, poslovi, školarine,
ostale aktivnosti),
-
odrţavali i redovno dopunjavali informacije na našoj web stranici www.omladina-bih.net,
-
slali informacije koje smo dobili od omladinskih organizacija i pojedinaca iz mreţe prema vani
(meĎunarodnim organizacijama, organizacijama u regionu, donatorima),
-
Vršili korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreţe,
odgovarali na upite vezane za odreĎene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za
aktivizam mladih u BiH.
PLANOVI HCA/ORC-A ZA SEPTEMBAR 2012.
Nastavak rada Regionalne omladinske mreţe protiv diskriminacije Zapadnog Balkana. U
okviru ovoga planiramo evaluaciju rada prve godine, te izvještavanje prema donatoru, kao i
planiranje aktivnosti za naredni period. Više o ovome na našim stranicama:
www.omladina-bih.net i www.stopdiskriminacija.net
Nastavak rada hCa/ORC Tuzla na redovnoj distribuciji informacija omladinskim
organizacijama u Bosni i Hercegovini, kao i ureĎivanje i distribucija mjesečnog biltena
Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine;
Koordinacija unutar ALF mreţe Bosne i Hercegovine i planiranje narednih aktivnosti.
Izrada i slanje izvještaja.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
5
AKTIVNOSTI ČLANICA OMLADINSKE MREŽE BIH
UDRUŢENJE KULT - GRADAČAC
Ul. Reufa Huseinagića bb, 76 250 Gradačac
Tel.: 035 818 472
E-mail: [email protected]
Web: www.kult-gradacac.org
3 PARTNERS_ 3 WORK CAMPS_ 3 COUNTRIES
Članovi Udruţenja KULT Gradačac su u petak 10.08.2012.
otputovali na studijsko putovanje u Njemačku. 8 volontera/ki
Udruţenja KULT svoje putovanje su započeli 10. jula, odlaskom sa
Sarajevskog aerodroma u Frankfurtu, odakle su nastavili put u
Gütersloh / Njemaĉka. Studijska posjeta je trajala do 24. avgusta
2012. a realizira se u sklopu projekta EWOCA3 finansirana od strane
Savezne drţave Sjeverna Rajna-Vestfalija i Mercator fondacije.
TakoĎer ovaj projekat je simbolično podrţan i od strane Općine
Gradačac. Ewoca 3 je projekat koji traje tri godine ( 2012-2014 ) a
sastoji se od kampova koji se realiziraju u Njemačkoj, Bosni i
Hercegovini i Bjelorusiji (trinacionalni radni kampovi) gdje učestvuje
oko 25 mladih iz tri navedene zemlje.
ALTYO – Advocacy and Lobbyng Training for Youth Organizations
Udruţenje KULT Gradačac realizuje javnu kampanju u okviru
projekta ALTYO – Advocacy and Lobbyng Training for Youth
Organizations implementiranog od strane Centra za neformalno
obrazovanje TRIAGOLNIK u partnerstvu sa organizacijom Forum
MNE, Proni Brčko i ERYICA finansiranog od strane Evropske Unije.
Riječ je o kampanji koja se bazira na promociji zapošljavanja osoba
sa invaliditetom (posebnim potrebama). Projekat se realizuje u
partnerstvu sa nevladinom organizacijom „Vermont Brčko“, pod
sloganom „Ograniĉen je onaj s predrasudama".
- Glavni cilj: Upoznati ciljnu grupu sa svojim pravima ali i potencijalne poslodavce kao i lokalnu
zajednicu.
- Cilj kampanje je podizanje svijesti poslodavaca i cjelokupne javnosti o mogućnostima i
sposobnostima osoba sa invaliditetom da ravnopravno učestvuju na tržištu rada.
Jedna od aktivnosti jeste ulična kampanja koja je odrţana u petak
17.08.2012. u periodu od 09:00 do 12:00 sati na Aleji ispred gradskog
kina u Gradačcu. Volonteri Udruţenja KULT Gradačac su postavili info
pultove gdje su dijelili promotivni materijal, te stanovnike Gradačca
upoznali sa projektom, njegovim ciljevima i aktivnostima kao i značaju
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
6
same ulične kampanje za promociju problema zapošljavanja osoba sa invaliditetom (posebnim
potrebama).
Osim ulične kampanje organizovan je i okrugli sto koji je odrţan u srijedu 22.08.2012. godine u
prostorijama općine Gradačac u periodu od 13.00 do 14:30 ĉasova na temu „ Zapošljavnje osoba sa
invaliditetom - prepreke i izazovi “.
Uvodnu riječ na okruglom stolu dao je koordinator kampanje
gosp. Mirel Bijedić. Na okruglom stolu su pored aktivista
Udruţenja KULT Gradačac učestvovali i predstavnici Centra
za socijalni rad Gradačac, predstavnici Općine Gradačac
(Odsjek za opću upravu i društvenu djelatnost), direktor JU
Centar za kulturu Gradačac, predstavnik Biro za zapošljavanje
općine Gradačac i Srebrenik kao i članovi Udruţenja za
pomoć osobama sa mentalnom retardacijom „Kutak Radosti“
Gradačac.
Nakon prezentacije projekta „Ograničen je onaj s predrasudama", te upoznavanja učesnika okruglog
stola sa samom tematikom i problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom - posebnim
potrebama uslijedila je diskusija. Predstavnici Udruţenja "Kutak Radosti" su ovom prilikom istakli
probleme sa kojima se njihovi članovi susreću prilikom traţenja bilo kakvog zaposlenja. TakoĎer je
dodano da poslodavci nisu upoznati sa svojim obavezama prema toj populaciji kao i da se ponašaju
diskriminatorno. Predstavnici Općine Gradačac su upoznali učesnike okruglog stola sa aktivnostima
koje se provode od strane Općine, i da oni mogu da sluţe kao spona izmeĎu osoba sa invaliditetom i
poslodavaca. Kao primjer dobre prakse su naveli da meĎu njihovim zaposlenicima ima osoba sa
invaliditetom. Predstavnik Biroa za zapošljavanje je predstavio i upoznao učesnike o projektima koji
su bazirani na profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom.
Donešeno je i nekoliko zaključaka koji će se koristi u daljoj kampanji zagovaranja kako bi se uticalo
na vlast i poslodavce ali i na širu javnost da se više angaţuju u cilju sistemskog rješenja ovog
problema, što predstavlja krucijalni problem cijele zajednice a ne samo osoba sa invaliditetom.
Okrugli sto je propraćen i od strane medija Radio Gradačca kao i web portala Gradacac-x.com.
OMLADINSKI LJETNI KAMP 2012.
Volonteri Udruţenja KULT Gradačac su u periodu od
17.08. do 22.08. učestvovali na omladinskom ljetnom
kampu 2012. u Vlasenci. (TRENING CENTAR I
HOSTEL, DONJI ZALUKOVIK, VLASENICA )
Više informacija na :
http://www.training-center-vlasenica.com
Osim članova Udruţenja KULT Gradačac učestvovalo je još 40 –tak mladih iz drugih omladinskih
organizacija iz Bosne i Hercegovine.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
7
PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ
Mehmedagića 24, 76 100 Brčko distrikt BiH
Tel./Fax: 00 387 49 217 695
E-mail: [email protected]
www.pronibrcko.ba
66 MLADIH BRĈAKA I BRĈANKI GRADI BUDUĆNOST
Nakon što se 137 mladih ljudi prijavilo za četvrtu grupu u projektu od 13. do 16. kolovoza 2012.
odrţan je orijentacijski trening.
Kroz trening mladi ljudi imali su priliku saznati više o projektu, budućim koracima, osnovama timskog
rada i upoznati druge mlade ljude.
Nakon treninga projektni tim odabrao je 66 mladih ljudi koji su postali projektni studenti za slijedeća
četiri mjeseca.
Projekat „Mladi grade budućnost u Brčko distriktu BiH“ ima za cilj poboljšanje ekonomskog
položaja mladih, povećanje zaposlenosti i veće uključivanje mladih ljudi u projekte unapređenja
svoje lokalne zajednice u distriktu Brčko.
Projekat „Mladi grade budućnost u Brčko distriktu BiH“ se implementira na području Brčko
distrikta u periodu od aprila 2011. do aprila 2013. godine. Nosilac projekta je američka
organizacija Youth Build International, a lokalni partneri su PRONI Centar za omladinski razvoj i
Centar za održivi razvoj. Projekat je podržan od naroda Sjedinjenih Američkih Država - putem
USAID-a.
СЕДМА ГРУПА УСПЈЕШНО ЗАВРШИЛА ОБУКУ О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У
САРАЈЕВУ
Од 23. до 25. аугуста пет завршених учесника пројекта “Млади Еко Лидери” из Зворника,
Живиница и Тузле у Сарајеву су током прошле седмице успјешно завршили седму по реду
обуку о енергетској ефикасности у организацији Центра за енергетску ефикасност.
У току три дана учесници су поред теоретске наставе на тему “Енергетски ефикасна градња”
имали прилику упознати се и са практичним радом.
“Научила сам доста тога на обуци. Први пут сам се упознала са термоизолационим
материјалима, те како лакше и енергетски ефикасније градити објекте. Мислим да ћу и даље
пратити дешавања на том пројекту”, рекла је Марија Ерић из Зворника учесница обуке у
Сарајеву.
До прољећа 2013. године у организацији Центра за енергетску ефикасност планирано је да се
едукује 80 учесника програма пројекта “Млади Еко Лидери” на тему енергетски ефикасна
градња, соларни панели, вода и биомаса.
Пројекат “Млади Еко Лидери” финасиран је од стране УСАИД, а имплементатори су YouthBuild International,
ПРОНИ Центар за омладински развој, Центар за одрживи развој, Омладинска информативна агенција и
Центар за енергетску ефикасност.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
8
EKO LIDERI PODIJELILI SOLARNE LAMPE UGROŢENIM ROMSKIM PORODICAMA U
NASELJU PRUTAĈE
U naselju Prutače kod Brčkog 27.8.2012. godine su najugroţenijim romskim porodicama podijeljene
42 solarne lampe „Taa Bora“ koje su napravili učesnici projekta „Mladi Eko Lideri“. Lampe su dijelili
Eko tim lideri uz pomoć Crvenog krsta/kriţa iz Brčko distrikta BiH.
Predsjednik Udruţenja Roma „Romski san“ Sabit Muratović iz Brčko distrikta BiH zahvalio se
organizatorima i mladim ljudima koji su napravili i podijelili solarne lampe najugroţenijim romskim
porodicama.
„Većina mještana u ovome naselju nema električnu energiju, tako da će im ove solarne lampe koje su
napravili Mladi Eko Lideri dobro doći“, rekao je Muratović.
Solarne lampe su napravljene od plastičnih flaša i nakon šest sati punjenja mogu se koristiti 72 sata.
Nakon podijele lampi u naselju Prutače još tri lampe su uručene i ugroţenim porodicama u Brčkom.
U toku ove sedmice lampe će se dijeliti i na ostalim područjima na kojima djeluje projekat, a planirano
je da se u toku trajanja osamnaestomjesečnog projekta „Mladi Eko Lideri“ podijeli ukupno 800
solarnih lampi na području sjeveroistočne BiH.
ТРЕНИНГ „МАЊИНЕ КРОЗ ЕДУКАЦИЈУ“
Горана Планинчић и Сања Танасић, омладински радници ПРОНИ Центра за омладински развој
из Бијељине су у периоду од 28.07. до 04.08.2012. године учествовале на интернационалном
тренингу „Мањине кроз едукацију“ у Буимпешти, Мађарска.
Циљ тренинга је био да се креира едукацијски материјал, на основу чега ће омладина
националних већина бити упознате о мањинама у својим државама те повећа разумјевање и
толеранција међу њима.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
9
Током седмодневног тренинга, учесници из 12 земаља (Кипар, Русија, Шведска, Турска,
Јерменија, Грузија, Мађарска, БиХ, Македонија, Италија, Румунија и Пољска) су у првом дијелу
размјенили мишљења и искуства из својих земаља око националних мањина и њихово
појављивање у формалном и неформалном образовању, а у другом дијелу добили прилику да
упознају рад постојећих мањинских организација у Будимпешти.
Све ово заједно се искористило да учесници креирају јединствену
радионицу и едукацијски материјал о разумјевању националних
мањина код омладине који ће се користити и реализовати у зељама
учесника тренинга.
Горана и Сања имају задатак да у што скоријем периоду реализују и
имплементирају радионицу у Бијељини, коју су заједно са осталим
учесницима креирали на овом тренингу.
ZAVRŠENA DRUGA FAZA PROJEKTA „LOKALNI VOLONTERSKI SERVIS BIJELJINA“
U periodu od 26. jula do 07. avgusta odrţani su treninzi za 10
volontera PRONI centra u Bijeljini, u sklopu projekta LVS
Bijeljina.
Na treninzima koji su trajali 4 dana, učesnici su imali priliku
upoznati se sa pojmom volonterizma, Lokalnog volonterskog
servisa, kako je zakonski regulisano volontiranje u BIH i RS,
zatim sa načinima kako motivisati nekog da volontira, šta je to
ciklus organizovanog rada sa volonterima, kako napisati
regrutacijsku poruku, kreirati volonterske pozicije, kako
razlikovati monitoring od supervizije, kakve sve vrste
evaluacija postoje i kako koristiti bazu LVS-a.
Učesnici su kroz usmene i pismene evaluacije istakli da su
zadovoljni obukom, da su naučili nešto novo i da su motivisani
za dalji rad kako na projektu tako i u Lokalnom volonterskom
servisu uopšte.
Nakon završene obuke, učesnici su nastavili rad na širenju
baze LVS-a kroz prezentacije u ostalim omladinskim,
volonterskim, nevladinim organizacijama, kao i drţavnim
institucijama, privatnim preduzećima koji su isklazali potrebu
za volonterima.
Posle završenih prezentacija, kreće se sa novim projektnim aktivnostima od sredine septembra, a o
čemu ćete čitati u sledećem broju biltena.
Lokalni volonterski servis Bijeljina je projekat koji je podržan/finansiran od strane Programa za poduzetnu omladinu,
fondacija Mozaik. „Program za poduzetnu omladinu“ je jedna u nizu aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta koji
finansira italijanska vlada, a implementira Svjetska banka u BiH.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
OMLADINSKI KULTURNI CENTAR „BOSNA ART“
Polje BB, 75324 Stjepan Polje
Tel.:062-348-464; 035-792-833
E-mail: [email protected]
MEĐUNARODNI DAN MLADIH
Pri našem udruţenju djeluju aktivno tri sekcije, ekološka,
folklorna i horska-sekcija ilahija. Ekološka sekcija je 12.
avgusta obiljeţila MeĎunarodni dan mladih.
U sklopu obiljeţavanja ovog dana organizovano je druţenje i
turnir u stonom tenisu, a i protestna šetnja koja je simbolično
počela u 11 sati i 55 minuta ispred OŠ „Stjepan Polje“ u
Stjepan Polju.
TakoĎe, u Stjepan Polju, je prvog dana Ramazanskog
bajrama odrţan koncert ilahija i kasida, a jedan od
organizatora je bio i OKC „Bosna Art“.
Folklorna sekcija kao i Hor „Ismihan“ koji takoĎe djeluje pri
OKC-u su uzeli učešće u nastupu na tom programu. Pored
ove dvije sekcije učešće su uzeli i ostali horovi sa prostora
općine Gračanica kao i jedan hor iz Doboj Istoka.
Osim ovog nastupa folklorna sekcija je imala nastup na
smotri folklora u Sjenini, a uz Hor „Ismihan“ je nastupala na
programu u Miričini u kojem su bili suorganizatori.
Drugog dana ramazanskog bajrama odrţan je nastup u
Sjenini. Smotra je odrţana povodom odavanja počasti
preminulom predsjedniku KUD-a Sjenine. Naša folklorna
sekcija je izvela koreografije pod nazivom „Hadţina Fata“ i
„Bulbul“.
Nastup u Miričini je bio 29.08.2012. godine. Naš OKC se
predstavio folklornom sekcijom sa dvije koreografije, a to su
„Hadţina Fata“ i „Bulbul“ te horom Ismihan koji je izveo četiri
ilahije.
www.omladina-bih.net
br. 159
10
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
11
ASOCIJACIJA ZELENI OKOLIŠ – ZENICA
Masarykova br 48, 72 000 Zenica
Tel/fax: 032 401 016
E-mail:[email protected]
Web: http://www.zeleniokolis.com/
Kontakt: Imamović Safija, izvršni direktor
Zaštita okoline u Zenici
Kao i prethodnih godina Asocijacija je prema Programu rada za
2012.godinu nastavila rad na zaštiti okoline u Zenici sa akcentom
na zaštiti izvorišta Babine rijeke koje napaja grad vodom za piće
te revitalizaciju devastiranih šuma u okolini Zenice a sve u skladu
sa razvojnom strategijom općine Zenica. Nakon duţeg perioda
rada na rješavanju problema prostorija za rad članovi Asocijacije
su u novim prostorijama ove godine uţurbano radili na
pripremama akcija na terenu.
Uz kvalitetne pripreme 07.08.2012. godine i uz podršku općine
Zenica, Sluţbe za društvene djelatnosti u okviru programa
podrške projektima nevladinih organizacija - Grantovi za mlade,
Asocijacija Zeleni okoliš Zenica izvršila je radove na čišćenju
obala i korita vodozahvatne zone Babina rijeka u naselju
Kasapovići kod Zenice od krutog otpada.
Akciju su podrţali i radnici JP Vodovod i kanalizacija – Zenica
odvozom prikupljenog otpada na gradsku deponiju. Akciju su
izvršili članovi sekcije Asocijacije, Prve BiH zeničke omladinske
radne brigade.
Tom prilikom očišćeno je oko 2,5 km vodotoka Babine rijeke i prikupljeno je preko 50 vreća raznog
otpadnog materijala koji je deponovan kod Društvenog doma u Kasapovićima i kod vodozahvata.
Obavještavamo Vas da je Asocijacija počela rad Projektu “ Pošumljavanje Smetova kod Zenice” uz
podršku Američke ambasade u RBiH.
Projekat je osmišljen u dvije faze. Prva faza je uveliko u toku.
Nakon rada u kancelariji na planiranju, kontaktima i pripremi,
dana 11. i 12.08.2012. godine organizovana je i izvedena akcija
pripreme terena za pošumljavanje na dvije lokacije izletišta
Smetovi: lokacija kod Planinarskog doma Ţeljezara Zenica i
lokacija kod IzviĎačkog doma. Ovom prilikom brigadiri su očistili
navedeni lokalitet od šiblja i raznog rastinja.
Aktivnosti će se nastaviti kako bi se u drugoj fazi projekta imali
uslovi za pošumljavanje navedenih terena.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
12
Projektom je predviĎena sadnja 21 000 sadnica na ovom lokalitetu u narednom periodu.
Učesnici i saradnici na projektu će boraviti i druţiti se vikendima u prelijepom planinarskom domu PD
“ Ţeljezara” Zenica.
U projektnim aktivnostima predviĎena su i predavanja i okrugli stolovi. Ovaj vikend je uz dvodnevno
druţenje brigadirima organizovano i predavanje. Tema: "Rekultivacija šuma na području općine
Zenica" kao najzagaĎenijeg grada u BiH i načini rješavanja ove problematike.
Predavač je bio Mirsad Čivić dipl.ing.šumarstva, rukovodilac Poslovne jedinice ŠPD Šumarija u
Zenici.
Odrţano je i brigadirsko veče gdje su se brigadiri uz muziku odmarali, zabavili i druţili. Na ovim
dvodnevnim akcijama učestvovalo je 40 brigadira.
O svim narednim aktivnostima na projektu pošumljavanja Smetova blagovremeno ćemo Vas
obavještavati.
Više slika o uspješnoj akciji mozete pogledati na linku:
https://skydrive.live.com/?cid=9221349f9fcf3a83&id=9221349F9FCF3A83!105&Bsrc=SkyMail&
Bpub=SDX.SkyDrive&sc=Photos
INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH - KULT
Centralni ured Sarajevo (CUS)
Banjska ul. 2, 71 210 Ilidţa, Sarajevo
E-mail: [email protected], www.mladi.org
Tel./fax: 033/637 290, 033 621 351
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
13
MeĊunarodni dan mladih: ĉujemo li se?!
12. augusta s početkom u 11.55 ispred sarajevske katedrale Institut za
razvoj mladih KULT je simboličnim performansom obiljeţio MeĎunarodni
dan mladih u posljednjih 5 do 12. Nakon okupljanja ispred katedrale i
zvaničnog početka performansa, učesnici/e, predstavnici/e brojnih medija i
sugraĎani/ke uputili su se prema vječnoj vatri gdje je odrţan završni dio
ovoga kratkog simboličnog programa. Trajao je 10 minuta, a završio
okupljanjem mladih kod vjecne vatre odakle su i putem medija poslane jasne
poruke javnosti i bh. vlastima. Performans su podrţali Udruţenje Narko Ne,
Vijeće mladih općine Stari Grad Sarajevo, UNFPA Y-Peer, Obrazovnorazonodni centar za mlade SPAJALICA, ali i brojni drugi pojednici iz gradova
širom BiH. Šest najvećih TV kuća, 27 radijskih stanica, tri novinske agencije,
tri najveća dnevna lista i desetine internetskih portala dali su podršku ovome
performansu.
Institut u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu
Predstavnici/e Instituta za razvoj mladih KULT posjetili su Bosansko-podrinjski kanton i odrţali
sastanak s ministricom obrazovanja, nauke, kulture i sporta gĎom Almom Delizaimović te stručnim
saradnikom Elmedinom Valjevčićem. Na sastanku je predstavljen rad Instituta i projekti koji rade na
provoĎenju Zakona o mladima FBiH. Poseban naglasak bio je na dodjeljivanju nadleţnosti mladih
jednom od vladinih tijela u BPK, kao i formiranje vijeća mladih na kantonalnom nivou. Ministrica
Delizaimović pokazala je spremnost za saradnju na rješavanju problema mladih, unapreĎenju
neformalnog obrazovanja i obrazovanju odraslih.
JAVNI POZIV za uĉešće na obuci
Institut za razvoj mladih KULT poziva vijeća mladih/omladinske savjete u BiH da se prijave na obuku
Jačanje kapaciteta vijeća mladih/omladinskih savjeta koja se provodi u sklopu projekta Institucionalni
dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih. Prema Javnom pozivu bit će odabrano
najviše 26 vijeća mladih/omladinskih savjeta, u skladu s dolje navedenim kriterijima. Dodatne
informacije na www.mladi.org.
Besplatne edukativne radionice za djevojke
Institut za razvoj mladih KULT poziva djevojke da se prijave na besplatne radionice u okviru
programa Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici. Djevojke će se kroz obuku bolje
upoznati sa svojim i ljudskim pravima, naučiti raditi u timu, steći komunikacijske vještine, sagledati
očekivanja od predstojećih lokalnih izbora, te će razgovarati o nadleţnostima lokalnih zajednica.
Nakon odrţanih radionica 20 aktivnih djevojaka bit će predloţeno za radionicu u novembru, gdje će
steći znanja i vještine za izradu vlastitog biznis plana. Najbolji biznis plan bit će finansijski podrţan.
Edukacija za djevojke odrţat će se u septembru 2012. g. O kriterijima i drugim informacijama o ovoj
obuci na www.maldi.org.
Završen besplatni kurs engleskog jezika, odrţane radionice psihodrame i traţenje posla
Završen je besplatni kurs naprednog engleskog jezika, nivo B2, na kojem su polaznici/e stekli
dodatne vještine komuniciranja. Tokom kursa polaznici/e su takoĎer unaprijedili svoja znanja iz
gramatike, što su istakli kao najveću prednost kursa. Nakon završnoga testa su dodijeljeni certifikati,
čime je kurs zvanično okončan. Završene su, takoĎer, radionice Psihodrame i traţenje posla.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
14
Teme četiriju odrţanih radionica su novo poglavlje života, pozitivno razmišljanje i izlaganje u javnosti,
samopouzdanje i smanjivanje anksioznosti, te kreativnost. Pomoći sebi, ojačati vlastite kapacitete da
bismo bez barijera mogli unaprijediti privatni i poslovni ţivot, cilj je
odrţanih radionica. Mladi su pokazali veliki interes za ovakav
način rada, te jasno iskazali ţelju za sličnim radionicama u
budućnosti. Na radionici Traženje mladi su učili pisati CV i
motivaciono pismo, zatim o poduzetničkim inicijativama te su
radili simulaciju intervjua. Dobili su informacije o najtraţenijim
zanimanjima, znanjima i osobinama na trţištu rada. Ove
aktivnosti organizirane su u okviru implementacije preporuka
društvenog uključivanja mladih u Ilidţi koje su sastavnim dijelom
projekta Jednake mogućnosti za sve mlade!.
Posjeta partnerskim organizacijama iz BiH, Srbije i Hrvatske
Institut za razvoj mladih KULT posjetio je lokalne partnerske organizacije iz
BiH, Srbije i Hrvatske, učesnice projekta Jednake mogućnosti za sve
mlade!. Tokom posjeta Omladinskom centru Gornji Vakuf-Uskoplje, Udruzi
Duga (Solin, Hrvatska), te Kancelariji za mlade Opštine Blace (Srbija)
razgovaralo se o aktivnostima organiziranim u okviru implementacije
preporuka društvenog uključivanja mladih.
Gugu Bazar: Pametni kupuju na sniţenjima
„Pametni kupuju na sniţenjima, a humani na GuGu Bazaru, jer tako spašavamo ţivot“ moto je kojim
su i ovoga vikenda voĎene GuGu volonterke tokom 19. Humanitarnog GuGu Bazara. I ovaj put
ostvarena je uspješna saradnja s Obrazovno-razonodnim centrom za mlade SPAJALICA gdje je po
drugi put organiziran Bazar. Sve stvari na
Bazaru cijenjene su po 1 KM te zahvaljujući
brojnim kupcima, ali i vrijednim volonterkama,
na kraju se uspjelo skupiti više od 1000 KM.
Sva prikupljena sredstva otišla su dvjema
socijalno-ugroţenim porodicama, Zavodu
Zovik i za kupovinu platnenih pelena bebama
iz socijalno ugroţenih porodica.
Djelujmo zajedno u Velikoj Kladuši
U projektu Općine naklonjene mladima u saradnji mladih i lokalnih vlasti trenutno se provode male
graĎanske inicijative u lokalnim zajednicama koje učestvuju u Projektu. Demokratska organizacija
Mladih Velika Kladuša je u sklopu inicijative Djelujmo zajedno organizirala okrugli sto naslovljen Mladi
i nasilje u školi, koji je proveden uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT. Okruglom stolu su
prisustvovali učenici/e osnovnih i srednjih škola, članovi DOM Velika Kladuša, predstavnici/e JU
Centar za socijalni rad i predstavnici Omladinskog savjeta Republike Srpske.
Opština Pelagićevo dobila krovno tijelo mladih
Odbojkaški klub Pelagićevo, Kulturno-prosvjetno društvo Vaso Pelagić i Omladinski savez Pelagićevo
formirali su krovno tijelo mladih u ovoj opštini - Savjet mladih opštine Pelagićevo. Tom prilikom su
odabrani članovi organa upravljanja. Naredni korak u ovome procesu jeste registracija Savjeta.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
15
Vijeće mladih Starog Grada Sarajevo posjetilo naĉelnika
Predsjednik Vijeća mladih općine Stari Grad, Ajdin Kahrović sastao se s načelnikom Općine gosp.
Ibrahimom Hadţibajrićem. Tema sastanka je bila politika prema mladima, uloga vijeća mladih,
vaţnost partnerskih odnosa izmeĎu krovnog tijela mladih i Općine te plan i program rada Vijeća u
narednom periodu. Dogovoreno je da Općina finansira troškove neophodne za registraciju, ponuĎen
je Dom kulture Vratnik na raspolaganje Vijeću mladih i njegovim članicama, te je obećan grant za
mlade u 2013. g.
Osnovano ĉetvrto vijeće mladih u Unsko – sanskom kantonu
U sklopu aktivnosti povodom obiljeţavanja Svjetskog dana mladih odrţana je osnivačka skupština
Vijeća mladih općine Velika Kladuša. Osnivači Vijeća su Demokratska organizacija mladih,
Omladinski razvojni servis i Udruţenje Muratov lug Kudići. U skladu s dnevnim redom usvojen je
Statut Vijeća te su izabrani predstavnici organa upravljanja. Osnivačkoj skupštini Vijeća mladih Velika
Kladuša prisustvovali su općinski načelnik gosp. Admil Mulalić i savjetnik za pitanja mladih gosp.
Kenan Keserović, koji su tom prilikom izrazili podršku Vijeću i naglasili da je saradnja s Vijećem jedan
od prioriteta ove općine.
Raznolike radionice Škole prijateljstva i ljeti okupljaju najmlaĊu raju
Iako našim gradom posljednjih mjeseci vladaju izuzetno visoke
temperature, volontere/ke i polaznici/ce Škole prijateljstva nisu se
dali spriječiti da, kako su unaprijed planirali, značajan dio
vremena provedu učeći u parku, druţeći se u šetnji, ali i praveći
razne kolače pored uţareng štednjaka. Radionice su pokazale da
polaznici/ce Škole prijateljstva jesu pravi mali umjetnici. Neki su
slikali crteţe na panoima i njima ukrasli zidove dječije prostorije, a
neki su bojili plasične tanjire i od njih pravili razne interesantne
maske poput ţirafe, mede, zebre, mačke... Druţenje, učenje i
šetnja prelijepim predjelima Ilidţe, ovomjesečnim aktivnostima
dala je posebnu vaţnost.
Centar za mlade Općine Novi Grad Sarajevo
U povodu obiljeţavanja MeĎunarodnog dana otvoren je Centar za mlade
u općini Novi Grad Sarajevo. Prvenstveno je namijenjen potrebama
realizacije projekata za mlade shodno Zakonu o mladima FBiH, Strategiji
za mlade Općine Novi Grad Sarajevo i Operativnom planu IPA Projekta
Youth Adrinet. Podršku ovom projektu iskazao je i gradonačelnik
Sarajeva gosp. Alija Behmen istakavši da drţava mora biti pokretač
promjena koje će poboljšati poloţaj mladih. Pokretanje Centra omogućila
je Općina Novi Grad Sarajevo uz podršku sredstava IPA Adriatic
Programa Evropske komisije kroz projekt YOUTH ADRINET.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
16
UDRUŢENJE GRAĐANA ''KRIVA RIJEKA''
Solun bb, 71 340 Olovo
Tel./Fax: 032/827-212
E-mail: [email protected]
Kratak opis projektnih aktivnosti ''Knjiga je moj najbolji prijatelj''
Projektne aktivnosti su bile organizovane kroz četiri glavne radionice. Svaka ova radionica imala je
niz manjih učeničkih radionica, koje su kroz odjeljensku zajednicu i sekciju, realizovale svoje
planirane sadrţaje.
PRVA RADIONICA
Na ovoj radionici bit će odrţana edukativna predavanja kroz odjeljenske zajednice na date teme:
1. Jednakost polova, tolerancija, demokratija
2. Alkohol, droga, nikotin – poroci
3. Zdravlje i higijena
U prvom poligodištu se planiraju odrţati edukativna
predavanja na gore navedene
teme, od strane tri
studenta, edukatora, kada se namjeravaju odrţati
predavanja za grupe učenika u fiskulturnoj sali.
Ove realizovane teme koje budu obradili studenti
sociologije, medicine i psihologije, naći će se u knjizi
''Knjiga je moj najbolji prijatelj''.
Iste teme je obradio i nastavnik likovne kulture
Hadţiefendić Zuhdija kroz svoje redovne časove.
Nakon svake obraĎene teme, zajedno sa učenicima su
realizovane kroz likovnu sekciju, te najbolje radove ostavili
za skeniranje tj. projekat ''Knjiga je moj najbolji prijatelj''.
DRUGA RADIONICA
Ovu radionicu su realizovali vijeće učenika i literarna sekcija. Nastavnici koji su pratili i pomagali
realizaciju ovih aktivnosti su nastavnici bosanskog jezika Jamaković Adis i Kovačević Sjerotanović
Alisa. Radionica podrazumijeva pisanje učeničkih radova na gore zadate teme.
TREĆA RADIONICA
Podrazumjeva, prije svega sakupljanje učeničkih likovnih i literarnih radova, zatim odabir, selekciju,
učeničkih radova, koji će naći svoje mjesto u ovoj knjizi. U ovoj radionici učešće uzima i novinarska
sekcija koja je radila gore navedene aktivnosti te skeniranje likovnih radova i kompjutersku obradu
literarnih radova.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
17
ĈETVRTA RADIONICA
Ova radionica je imala za cilj tehnički dio, a to je: štampanje - promocija - distribucija zbirke.
Rezultati postignuti projektnim aktivnostima su:
Edukovano je 160 učenika kroz radionice na teme:
1. Jednakost polova, tolerancija, demokratija
2. Alkohol, droga, nikotin
3. Zdravlje i higijena
Uspostavljena saradnja sa školom, vijećem učenika, likovnom, literarnom i novinarskom sekcijom, a
Škola je na kraju rezultirala knjigom sabranih učeničkih radova.
Kratkoroĉni uticaj projekta na zajednicu
Vrlo je malo aktivnosti u našoj općini koje okupljaju učenike i pruţaju im priliku da iskaţu svoje
mogućnosti i afinitete. Ovaj put su to iskazali kroz likovno i literarno stvaralaštvo. Svaki mjesec su
učenici što kroz radionice što kroz sekcije, likovnu i literarnu, iskazivali svoje afinitete prema pisanju i
slikanju.
Dugoroĉni uticaj projekta na zajednicu
Dugoročni uticaj na zajednicu projekat ''Knjiga je moj najbolji prijatelj'' je omogućio učenicima da
pokaţu svoj talenat kroz edukativni dio, zatim kroz likovnu i literarnu sekciju (pisanje i crtanje na
navedene teme).
Objavljena je zbirka učeničkih radova.
Korisnici projekta
Korisnici projekta su učenici OŠ „Hasan Kikić“, njih 160.
Proći će kroz edukativna predavanja, a poslije će svi
imati šansu da na svoj način (pisanjem, slikanjem) iskaţu
svoje doţivljaje, iskustva, mišljenja o temi koju su
obraĎivali, a poslije da se moţda i njihov rad naĎe u
zbirci radova.
Učešće djece u realizaciji ovog projekta smo osigurali
kroz časove odjeljenske zajednice, likovne i literarne
sekcije, novinarske sekcije i vijeća učenika.
Lokalna zajednica će imati novu aktivnost djece da kroz edukaciju učestvuju na realizaciji zbirke
svojih radova. Učestvovanjem kao donator projekta, dat će svoj doprinos u realizaciji i time direktno
učestvovati na poboljšanju i kvaliteti uslova ţivota djece u svom okruţenju.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
18
OMLADINSKA GRUPA HELSINŠKOG ODBORA ZA LJUDSKA
PRAVA U REPUBLICI SRPSKOJ
Račanska br 31, 76 300 Bijeljina
Tel/fax: 055/210-851; E-mail: [email protected]
Web: http://www.helcommrs.com
Kontakt: Srđan Petković, Armin Avdić
Seminar u Graĉanici o multikulturalnosti u BiH
U sklopu projekta „United in Diversity“, omladinska grupa je
organizovala seminar u Gračanici 8. i 9. avgusta 2012. god.
Seminaru je prisustvovalo 23 učesnika iz tri grada BiH, koju su
predstavjali svoje škole. Teme zastupljene ovom prilikom su
multikulturanost i multietničnost BiH. Na seminaru su bile
uključene i radionice, diskusije kao i igrice vezane za date teme.
Tokom trajanja radionice, učesnici su obišli pravoslavnu i
katoloičku crkvu kao i dţamiju. Učesnici su oduševljeni
seminarom, jer su imali dobre predavače ali i dovljno slobodnog
vremena koji smo ispunili zanimljivim sadrţajem. Nama, kao
članovima omladisnke grupe je izuzetno drago sto smo ovom prilikom podstakli mlade ljude na
omladinski aktivizam.
Obiljeţavanje meĊunarodnog Dana mladih u Bijeljini, 12. avgust
Dana 12. avgusta 2012. godine članovi omladinske grupe su na
gradskom trgu u Bijeljini obiljeţili meĎunarodni dan mladih. Čitavo
poslepodne mladi su uz muziku i dobro raspoloţenje dijelili letke
prolaznicima informišući ih o volonterizmu i aktivizmu. „Lijepo je vidjeti
mlade da su aktivni, da ne provode vrijeme pred računarom kao moji
momci“-uz osmjeh je rekao stariji gospodin. Članovi omladinske grupe
su veoma zadovoljni proteklom akcijom jer je mnogo mladih ljudi
iskazalo zainteresovanost za omladinski rad.
Seminar u Tuzli o borbi protiv diskriminacije u BiH
Poslednji seminar u sklopu projekta „United in Diversity“ je odrţan u
Tuzli 22. i 23. avgusta 2012. god. Tema ovog seminara je bila borba
protiv diskriminacije. Učestvovalo je oko 20 mladih iz sjevero-istočne
BiH. Zanimljivo je bilo da je ovaj seminar odrţan u prirodi, što je
doprinijelo boljoj atmosferi. Tokom dvodnevnog seminara mladi su
posjetili različite vjerske objekte u Tuzli. Radionice su drţali članovi
omladinske grupe, koji su jako zadovoljni zainteresovanošću i učešću
mladih.
Ovaj seminar je bio kraj prve faze projekta, sada nas očekuje dalji rad sa
učesnicima koji podrazumijeva veće učešće mladih u ostvarivanju svojih
prava u školi. Mladi će drţati radionice o borbi protiv stereotipa,
predrasuda i diskriminacije čime će stečena znanja podjeliti sa
učenicima iz svojih škola.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
19
NOVI ČLANOVI
UDRUŢENJE GRAĐANA "GLOSA" ŢIVINICE
G. Lukavica bb, Ţivinice 75 270
Tel.: 061/994-575
E-mail: [email protected]
Udruţenje graĎana "GLOSA" Ţivinice je novoosnovana organizacija, naime osnovani su 27. 8. 2012.
godine sa ciljevima koje Omladinska mreţa BiH podrţava.
KONTAKT OSOBE:
- Korajac Jasmin (Predsjednik UO)
- Sinanović Selmir ( Sekretar)
GLAVNI PROGRAMSKI CILJEVI:
1. Demokratija i društveni razvoj,
2. Borba protiv svih vidova diskriminacije,
3. Promoviranje tolerancije i nenasilja,
4. Promoviranje kulturno-umjetničkih sadrţaja,
5. Očuvanje i promovisanje religije i tradicije kao pozitivnih vrijednosti,
6. Podsticanje kreativnosti djece i mladih,
7. Promicanje svijesti o razvoju civilnog društva,
8. Promoviranje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova,
9. Promicanje svijesti o razvoju informacijskog društva,
10. Podsticanje racionalnog korištenja prirode i njenih dobara.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
20
DONATORI / POZIVI ZA PROJEKTE / KONKURSI
1. Форум театар и Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево
расписују
КОНКУРС
Књижевна манифестација
„ 11. Фестивал поезије за дјецу- СОВА ПЈЕСНИЧКИХ СНОВА „
Право учешћа на конкурсу имају: УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
ТРИ ПЈЕСМЕ сваког аутора са именом и презименом, називом школе и тел. контакт особе
доставити до:
31. октобра 2012. године
на адресe:
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА,
( Дани поезије за дјецу )
Улица Николе Тесле 58
71123 Источно Сарајево
Република Српска- БиХ
или
ФОРУМ ТЕАТАР
( Дани поезије за дјецу )
Бановић Страхиње 5
71123 Источно Сарајево
Република Српска-БиХ
НАЈБОЉЕ ПЈЕСМЕ СЕ НАГРАЂУЈУ - КЊИГАМА
( у двије категорије - млађи и старији)
Специјалну награду додјељује Завод за уџбенике и наставна средства - ЗЛАТНА СОВА
(Молимо Вас да конкурс објавите у вашој школи или књижевмом клубу )
Књижевна манифестација се одржава од 10 - 12. децембра. 2012. године, на којој
учествују познати пјесници за дјецу.
Контакт телефон:+ 387 57 317230 и +38765 514 686 - Форум театар
Радови се могу послати и на е маил адресу: E-mail: [email protected]
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
21
2. OGLAS / ASISTENT NA PROJEKTIMA / ADMINISTRATOR U UREDU
Upraţnjeno je mjesto za samopouzdanu i samoinicijativnu osobu da postane član malog tima koji radi
na ''Ipa 2009 Twinning projektu'' u Bosni i Hercegovini u sklopu Evropske Unije (EU).
Radno mjesto će biti na području Istočnog Sarajeva, i ''Asistent na projektima / Administrator u uredu''
će raditi sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, Ujedinjenog Kraljevstva i Latvije.
Vaša uloga
Kao asistent trenutnom ''Twinning'' savjetniku (Resident Twinning Adviser), vaša obaveza će biti
svakodnevno voĎenje projekata u uredu, koordinacija logističkih aranţmana za trenutnog ''Twinning''
savjetnika, i posjete stručnjacima (short-term experts/ STE-s). Ova radna pozicija takoĎer će
obuhvatati i prevoĎenje tokom sastanaka, i asistenciju savjetniku i stručnjacima u odlučivanju i
donošenju programskih aktivnosti.
Ostala zaduţenja će se sastojati od: upravljanja projektima prevoda povjerljivih/osjetljivih materijala
vezanih za sastanke, upravljanjem finansija, projektima voĎenja evidencije i pratnjom BiH delegacije
na radne sastanke kada je potrebno.
Potrebno je radno iskustvo u radu na programima: Microsoft Office, Word, Excel i Power Point.
Ovo radno mjesto podrazumjeva visok stupanj fleksibilnosti, a od uspješnog kandidata se zahtjeva
mogućnost rada u širokom spektru različitih duţnosti, kao i mogućnost poslovnih putovanja izvan
Sarajeva.
Kandidat
Od uspiješnog kandidata se zahtjeva da tečno govori Engleski, Bosanski, Hrvatski i Srpski jezik, sa
jakim prevodilačkim i interpretacijskim vještinama. On/Ona treba da posjeduju izuzetne
administrativne i kompjuterske vještine.
Kandidati trebaju da posjeduju dobre meĎuljudske vještine, te će biti u mogućnosti da učinkovito rade
individualno ali i kao dio tima. Prethodno iskustvo u radu sa (mora biti prije marta 2012. god) ili
tehničko poznavanje Agencije za nadzor trţištem (Market Surveillance Agency), bilo bi korisno ali nije
ključno. Interes za proces integracije u EU, i/ili prethodno iskustvo kao asistent na projektima donijet
će izrazitu prednost kandidatima.
Oglas će ostati postavljen u periodu od 18 mjeseci, a uspiješnim kandidatima će biti ponuĎena vrlo
konkurentna plata. Uspiješan kandidat treba da bude dostupan da počne sa poslom odmah.
Ako ste zainteresovani za poziciju koju nudimo u ovom oglasu, molimo vas da preuzmete kopiju
paketa za zapošljavanje sa www.nico.org.uk te nam elektronskom poštom pošaljite svoj aţurirani
rezime (CV) sa popratnim pismom koje uključuje i vaš kontakt telefon, na:
Suzzana Wilson at Northern Ireland Cooperation Oversease (NI-CO)
[email protected]
Rok za podnošenje prijava je 14. septembar.
Kandidati moraju biti dostupni za razgovor u Sarajevu od ponedjeljka 1.oktobra. 2012. godine.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
22
3. Nagrada : Takmiĉenje u izradi postera, UNESCO-a
Poziv za sudjelovanje : Takmiĉenje u izradi postera o poznavanju društva
Jeste li inspirisani mogućnostima današnjih komunikacijskih tehnologija koje osnaţuju ljude sa
znanjem?
Da li vjerujete u znanje kao u bijeg prema povezanim, kreativnim i elastičnim društvima?
Podijeli svoju viziju na ''Poznavanju društva'' sa UNESCO-m, jedinom agencijom u sklopu UN-a koja
ima mandat za promovisanje slobode izraţavanja i informiranja kao ljudskog prava.
Takmiĉenje u izradi postera će se prikazivati od sada do 20. septembra 2012. godine na eYeka.
Obiljeţavajući 10 godišnjicu usvajanja WSIS Akcijskog plana, UNESCO u saradnji sa ITU-om,
UNCTAD-om i UNDP-om, organizira prvi sastanak pod nazivom ''Prema društvima znanja za mir i
odrţiv razvoj'', koji će se odrţati u Parizu, Francuska od 25. do 27. februara 2013. godine.
Ovim povodom, UNESCO organizira ''Takmičenje u izradi postera'' na eYeka online platformi:
http://en.eyeka.com/ do 20. septembra 2012. godine. Odabrani radovi će postati grafički identitet
dogaĎaja i bit će korišteni na plakatima, u brošurama i drugim promotivnim materijalima.
Pobjednik će takoĎer primiti nagradu u iznosu od 300 Eura, a drugo i treće mjesto će primiti certifikate
od UNESCO-a. Umjetnici, grafički dizajneri, fotografi i svi zainteresirani pozivaju se da pošalju svoje
prijedloge.
Za više informacija i podnošenje vaših prijedloga posjetite :
http://en.eyeka.com/projects/7156?trk_acaq=act&trk_matter=fscox&trk_platform=uno&trk_targ
et=un
Partneri i publika ovog prvog WSIS-a +10 sastanka, su ministri i visoki drţavni duţnosnici, šefovi UN
agencija i meĎuvladinih organizacija, direktori privatnog sektora, lideri NGO-a i drugih civilno
društvenih subjekata, praktikanti i stručnjaci u području obrazovanja, kulture, nauke, humanističkih
nauka, komunikacija i informacija.
4. Zaklada UN-a 2013 god – Poziv za podnošenje prijedloga za male grantove
Zaklada Ujedinjenih Naroda (UN) prima aplikacije za svoj ''Program malih grantova'' u sklopu svoje
''Druge dekade poziva za podnošenje prijedloga'' za 2013. godinu. Zaklada obezbjeĎuje grantove za
projekte čiji budţet ne prelazi 10.000 $ US, pokrivajući troškove za jednu godinu.
Zaklada UN-a poziva autohtone organizacije ili organizacije koje rade za autohtone narode da
podnesu zahtjev za ovaj grant. Zaklada će dati prioritet projektima koji se fokusiraju na područja
zdravstva ( fizičko i mentalno zdravlje ) i obrazovanja ( kao što je revitalizacija jezika ). Prijedloge će
procjenjivati ''Ured UN-ovog stalnog foruma o domaćim pitanjima'' u maju 2013. godine, a kandidati
će dobiti obavijest nakon toga.
Glavni cilj zaklade jeste da podrţi programe i projekte za napredovanje ciljeva ''Druge meĎunarodne
dekade'' sa ciljem ''učvršćivanja meĎunarodne saradnje za rješavanje problema sa kojima se
suočavaju autohtoni narodi u područjima kulture, obrazovanja, zdravstva, ljudskih prava, okoline,
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – kolovoz / avgust 2012.
br. 159
23
socialnog i ekonomskog razvoja, pomoću djelovanja programa i specifičnih projekata, povećanom
tehničkom pomoći i relevantnim standardno podešenim aktivnostima''.
Program ''malih grantova'' za ''Drugu meĎunarodnu dekadu svjetskih autohtonih naroda'' u Zakladi
za autohtona pitanja UN-a je ustanovljen 2004. godine, sa ciljem promocije, podrške i implementacije
ciljeva ''Dekade''.
Prijedlozi trebaju biti podnešeni u priloţenoj aplikaciji. Rok za podnošenje prijedloga je 1. oktobar
2012. godine.
Za više informacija posjetite stranicu:
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/TrustFund/2013.aspx
Dragi prijatelji,
Ukoliko ste zainteresovani da se u mjesečnom informativnom biltenu Omladinskog Resursnog Centra (ORC) Tuzla i Omladinske
mreže Bosne i Hercegovine objave: vaši pozivi za zajedničke aktivnosti i saradnju, informacije o aktivnosti, konkursi za radna
mjesta, apeli za pomoć ili podršku, saopštenja za javnost i svi drugi nekomercijalni oglasi, možete se javiti na jednu od dole
navedenih adresa.
Rok za dostavljanje informacija za svako naredno izdanje je 30.-ti u mjesecu.
WEB Stranica Mreže:
sCh design
Webmaster:
Emir Delalić-Zeko - Tuzla
[email protected]
web: www.omladina-bih.net
mejling lista Mreže:
[email protected]
Adrese za slanje vaših informacija za mjesečni bilten:
[email protected]; [email protected]
fax: 035 258 077
hCa Tuzla
Hadži Bakirbega Tuzlića 1,
75000 Tuzla
tel / fax: 035 258 077
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mjesečni bilten uređuje Omladinski resursni centar - ORC Tuzla
www.omladina-bih.net
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content