close

Enter

Log in using OpenID

Bilten br.150 - Resursni centar civilnog društva

embedDownload
Bilten br.150
M jese čn i b il ten – stu den i/n ov em ba r 2 0 11 .
O RC /hC a T uz la
-
UVOD -
Dragi
prijatelji,
pred
vama
se
nalazi
novembarsko izdanje mjeseĉnog informativnog
biltena Omladinskog Resursnog Centra (ORC)
Tuzla i Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine
koja za sada broji 145 organizacija i 65
pojedinca iz 68 mjesta BiH.
Bilten izlazi na bosanskom-srpskom-hrvatskom i
engleskom jeziku. U njemu se nalaze informacije
o aktivnostima Omladinskog Resursnog Centra
(ORC) Tuzla, te Omladinske Mreţe Bosne i
Hercegovine,
informacije
o
mjeseĉnim
aktivnostima omladinskih organizacija i grupa ĉlanica ove mreţe, njihovi planovi za naredni period, te ostale korisne informacije (donatori, pozivi na
konferencije i seminare, školarine, stipendije...).
Ukoliko ţelite da budete na mailing listi za naredna izdanja mjeseĉnog informativnog biltena ili ako
imate pitanja ili sugestije, javite nam se. Mjeseĉni informativni bilten, kao i arhivu dosadašnjih izdanja
moţete naći i na web stranici Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine:
http://www.omladina-bih.net
Uţivajte u čitanju!!
SADRŢAJ
Aktivnosti u novembru 2011.
..........................................
2
Planovi za decembar 2011.
..........................................
3
Aktivnosti dijela ĉlanica mreţe
..........................................
4
Informacije/pozivi/konkursi
..........................................
22
Donatori, pozivi za projekte
..........................................
25
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
2
AKTIVNOSTI hCa/ORC-a U NOVEMBRU 2011.
ALTYO - Advocacy and Lobbying Course
U okviru projekta ALTYO, koji implementira PRONI Brĉko, u saradnji sa nevladinim organizacijama iz
Makedonije, i pod pokroviteljstvom EU, u Brĉkom je, od 9. do 11. novembra odrţan ĉetvrti modul
treninga. Treneri na ovom treningu bili su: Senada Sušić – PRONI Brĉko i Miralem Tursinović –
nacionalni koordinator ALF BiH.
Tema ovog modula bila je „Menadţment i ciklus kampanja javnog zagovaranja“. Na ovom treningu
uĉestvovao je i Semir Selimović - predstavnik ORC Tuzla. Aktivnosti kampanja javnog zagovaranja
biće usmjerene ka iniciranju odrţivih promjena za poboljšanje statusa ciljnih grupa – posebno
usmjerene prema zapošljavanju. Sve akcije javnog zagovaranja biće odrţane u periodu mart – juni
2012. godine.
ORC Tuzla će u narednom periodu, zajedno sa partnerom - omladinskom organizacijom ZVRK Brĉko
distrikt BiH raditi na razradi plana implementacije Javne kampanje, ĉiji će primarni cilj biti
zapošljavanje mladih bez roditeljskog staranja.
Posjeta delegacije hCa Francuske ORC-u Tuzla
U Tuzli su, u radnoj posjeti Omladinskom Resursnom Centru (ORC) Tuzla, u periodu od 11. do 13.
novembra boravili predstavnici Helsinškog Parlamenta GraĊana (AEC) Francuske, Bernard Dreano,
Florent Schaeffer i Philippe Bourdier. Tokom sastanka razgovarali smo o planovima za zajedniĉke
aktivnosti i saradnju naše organizacije i AEC Francuske. IzmeĊu ostalog, sa našim gostima iz
Francuske razgovarali smo o generalnoj situaciji u BiH, planovima i aktivnostima ORC/hCa Tuzla i
AEC Francuska, te dogovorilio zajedniĉke aktivnosti u okviru priprema za odrţavanje SIDU-a (Ljetna
škola za meĊukulturalni dijalog i razumijevanje) 2012. SIDU 2012. će se odrţati u ljeto 2012,
najvjerovatnije u Fojnici, u organizaciji ORC/hCa Tuzla i AEC Francuska i na njemu će uzeti uĉešće
oko 40 mladih iz BiH, te zemalja Evrope.
O ovome više informacija u narednim izdanjima mjeseĉnog biltena. Isto tako, dogovorili smo i
aktivnosti oko dolaska volonterke iz Francuske, koja će u ORC Tuzla raditi od januara do maja 2012.
godine, uglavnom na pripremi SIDU-a 2012.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
3
Aktivnosti Anna Lindh Mreţe Bosne i Hercegovine (www.euromedalex.org)
Tokom novembra radili smo na prikupljanju informacija vezanih za evaluaciju rada mreţe ALF BiH u
proteklom periodu. Rezultati evaluacije biće objavljeni na našoj stranici www.omladina-bih.net
U okviru redovnih aktivnosti u novembru smo radili i na odrţavanju i razvoju komunikacija i
koordinacije unutar Omladinske Mreţe BiH:
-
-
svakodnevno na mejling listu mreţe ([email protected]), ali i na druge adrese u Bosni i
Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH
(pozivi na radionice, seminare, konferencije, pozivi za projektne aplikacije, poslovi, školarine,
ostale aktivnosti);
odrţavali i redovno dopunjavali informacije na našoj web stranici www.omladina-bih.net;
slali informacije koje smo dobili od omladinskih organizacija i pojedinaca iz mreţe prema vani
(meĊunarodnim organizacijama, organizacijama u regionu, donatorima);
vršili korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreţe,
odgovarali na upite vezane za odreĊene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za
aktivizam mladih u BiH.
PLANOVI HCA/ORC-A ZA DECEMBAR 2011.
Poĉetak implementacije YELC projekta “Youth Eco Leadership Corp”. YELC je osamnaestomjeseĉni projekat ĉiji su glavni implementatori PRONI Centar za omladinski razvoj Brĉko, Centar za
odrţivi razvoj (CSD), Centar za efikasnost energije (CEEF) i Omladinska Informativna Agencija (OIA),
a strateški partneri USAID, C.S. Mott Foundation.
Cilj YELC-a je da mobiliše 720 mladih ljudi, uzrasta 16 do 30 godina iz sjeveroistoĉne BiH, koji će
povesti inicijativu podizanja javne svijesti, politike(a) vladajućih struktura i privatnih investitora oko
pitanja zaštite ţivotne okoline i obnovljivih energija u regiji. Mladi ljudi iz: Srebrenice, Tuzle, Brĉko
distrikta BiH i Bijeljine, okupljeni oko Eko akcionih timova (sastavljenih od po 30 mladih ljudi) će u
okviru ovoga projekta razviti alate i steći znanja i sposobnosti za rad na akcijama zaštite prirodnog
okoliša, kao što su: parkovi, bašte, pošumljavanje javnih površina, igrališta, solarne lampe, kontrola
erozije i sl., u 28 lokalnih zajednica sjeveroistoĉne BiH.
Više informacija o YELC Projektu će biti objavljeno na našoj mejling listi, kao i u sljedećem izdanju
biltena.
Eko Tim lider ispred ORC Tuzla je Maja Vlajić ([email protected])
Poĉetak implementacije aktivnosti u okviru regionalnog projekta: Regionalna omladinska mreža
protiv diskriminacije Zapadnog Balkana, koji implementiramo sa partnerima iz: Makedonije, Srbije,
BiH i Kosova.
Nastavak rada hCa/ORC Tuzla na redovnoj distribuciji informacija omladinskim organizacijama u
Bosni i Hercegovini, kao i ureĊivanje i distribucija mjeseĉnog biltena Omladinske Mreţe Bosne i
Hercegovine.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
4
AKTIVNOSTI ČLANICA OMLADINSKE MREŽE BIH
OMLADINSKI CENTAR „ZDRAVO DA STE“ ČELINAC
Prvog Krajiškog proleterskog bataljona, 78 240 Čelinac
Tel/Fax: 051 552 494
E-mail: [email protected];
[email protected]
Web: www.zdravodaste.org
Omladinski centar u Ĉelincu je otvoren u okviru projekta „Prevencija i
spreĉavanje maloljetniĉke delinkvencije“ koji je sprovela organizacija
„Zdravo da ste“, a finansirala Evropska komisija i kao takav radio je godinu
dana, pomaţući mladima u sukobu sa zakonom ili onima iz ugroţenih
porodica da naĊu naĉin kako će se uklopiti u društvo i postati ĉlanovi koje
će aktivno doprinositi njegovom razvoju.
Omladinski centar je uspio da probudi omladinu Ĉelincu nudeći im
nešto novo, kulturne i sportske aktivnosti, koje se to tada nisu
odrţavale u Ĉelincu kao što su brejkdens, kurs gitare, latinskog,
italijanskog i engleskog jezika, likovne radionice, projekcije filmova
sa svih meridijana, brojne edukativne radionice o ekologiji, o
seksualnom i reproduktivnog zdravlju, radionica yoge i još mnogo
toga.
Jedan od problema sa kojima se stalno suoĉavamo je hroniĉni nedostatak novca. Omladinski centar
opstaje zahvaljujući volonterskom angaţmanu brojnih mladih ljudi koji su tu jer su odluĉili da nešto
promijene u svojoj sredini i kojima zarada nije prva stvar na umu, ali da bi se izašlo na kraj sa
plaćanjem reţija koje su svakodnevni problem i da bi se stvorili uslovi za pokretanje novih aktivnosti
prinuĊeni smo da traţimo druge izvore finansiranja. Mnogi od naših ĉlanova su korisnici Centra za
socijalni rad i povećanje mjeseĉne ĉlanarine za njih bi bilo prije svega nehumano i onemogućilo bi toj
djeci da ostvare neka od svojih elementarnih ljudskih prava. S druge strane tu je i nemogućnost
opštinskih vlasti da podrţe u punoj mjeri rad centra jer je Ĉelinac prošle godine pretrpio strašnu štetu
od poplava i dosta sredstava je moralo da bude preusmjereno na pomoć ugroţenom stanovništvu.
U drugu sezonu svoga rada Omladinski centar je ušao sa preko stotinu ĉlanova koji pohaĊaju neku
od šest aktivnosti, što je samo potvrdilo reputaciju koju smo stekli u proteklih godinu i nešto dana
rada.
Omladinski centar je jedna od rijetkih institucija koja je osnaţivala
kontakte mladih iz Ĉelinca sa mladima iz ĉitave Bosne i Hercegovine jer
ĉvrsto vjerujemo da samo umreţavanjem i zajedniĉkim radom moţemo
postići bolje i trajnije rezultate. U ovom vremenu ekonomske krize i
zatvaranja u nacionalne torove rad na povezivanju mladih je sve teţi jer
je sve manje razumijevanja za takvo nešto. Omladinski centar je
institucija koja okuplja mlade ljude nezavisno od njihove nacionalne,
partijske ili bilo kakve druge pripadnosti, nezavisno od njihovog
materijalnog stanja. Ukoliko se jedna takva institucija ugasi to bi bila
velika šteta ne samo za jednu manju opštinu kao što je Ĉelinac, već i za
ĉitavo društvo jer snaga lanca zavisi upravo od snage njegove najslabije
karike.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
5
UDRUŢENJE OMLADINE ''MLADOST – ŢUPČA''
Trg imama bb. 71 370 Breza - Ţupča
Tel: 065/492-582
E-mail: [email protected];
[email protected]
Realizacija projekta „Druţenje uz knjigu”
Svjesni ĉinjenice da nam ubrzan naĉin ţivota sve više uskraćuje vrijeme potrebno za njegovanje
društvenih odnosa, ĉlanovi Udruţenja omladine “Mladost-Ţupĉa”, u prostorijama OŠ “Safvet-beg
Bašagić” Ţupĉa, 03.11.2011. godine organizirali su knjiţevnu veĉer pod nazivom „Druţenje uz
knjigu”, s ciljem razvijanja druţenja, sugovorništva i prijateljstva na konstruktivnim temama meĊu
mladim ljudima.
Ĉlanovima Udruţenja i ostalim gostima ĉitanjem vlastitih priĉa i satiriĉnih pjesama iz beogradskog
ĉasopisa “Beton”, predstavili su se studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Harun
Dinarević, Vedad Jusić i Edin Salĉinović, koji je okupljenima takoĊer proĉitao uvodno poglavlje svog
romana. - Veĉeri druţenja s knjigom zbliţavaju ljude, potiĉu ih na zajedništvo i stvaranje kvalitetnih
meĊuljudskih odnosa. Razgovori o knjigama obogaćuju naĉin razmišljanja, uĉe nas da ţivotnim
situacijama pristupamo otvorenije - kazao je Malik Ĉorbo, predsjednik Udruţenja.
Jedna od proĉitanih priĉa - "Jare il' pare"
Krik i bijes Fatmira Barbarina
Studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Harun Dinarević, Vedad Jusić i Edin
Salĉinović.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
6
DRAFT TEATAR TUZLA
Pašabunar 99, 75 000 Tuzla
Tel: 061 735 737
E-mail: [email protected]
Web: http://www.facebook.com/groups/360560296721/
Nakon uspješne realizacije partnerskog projekta „Teatarski karavan bez granica“ sa temom uloga
manjina, odnosno kultura meĊu manjinama, te upriliĉenom petodnevnom festivalu „Pozorište bez
granica“ koji je bio odrţan od 5. do 10. septembra 2011. u Tuzli, Draft teatar spremno ulazi u novu
pozorišnu sezonu.
2. MEĐUNARODNI KAZALIŠNI FESTIVAL BELI MANASTIR 2011.
U subotu, 26. novembra. 2011. godine, izvedbom "stand up"
komedije "Nije sve u glavi, nešto je i u guzici", Draft teatra
iz Tuzle, pred punom dvoranom Centra za kulturu Grada
Belog Manastira, uĉestvovao je na 2. festivalu kazališnog
stvaralaštva Beli Manastir 2011. Nagrada za najbolju mušku
ulogu dodijeljena je Draganu Tešiću.
Od 04. do 26. novembra u kino dvorani u Belom Manastiru
posjetitelji su mogli uţivati u osam festivalskih predstava,
uglavnom komedija. Uz to po prvi puta je grad Beli Manastir
bio domaćin Noći kazališta.
Inaĉe, ovaj festival je prvi takve vrste u Baranji, nakon Domovinskog rata koji je prekinuo rad
belomanastirskog kazališta, koje danas obiljeţava 82 godine postojanja u cijelosti i 5 godina rada u
novijoj povijesti.
Potpisana je i meĊunarodna povelja kazališnog prijateljstva i suradnje izmeĊu Draft teatra iz Tuzle i
Gradskog kazališta Beli Manastir.
„Vrati mi moju pidţamu, budalo šašava“
Draft teatar u novu pozorišnu sezonu kreće sa radom na novom projektu pod
nazivom "Vrati mi bar tu moju pidžamu, budalo šašava" po tekstu
Vlastimira Venclika, a u reţiji Dragana Tešića i Zorana Vasiljevića, koji će
ujedno i biti glavni protagonisti ove komedije apsurda. Ovo je prva od tri
premijere koliko je Draft planirao da pripremi za novu sezonu.
Iduće godina u martu mjesecu slavimo i 20 godina postojanja i uspješnog
rada, a tokom mjeseca decembra odigrat ćemo svoje predstave u Tuzli i
Banja Luci, te Novom Pazaru /Srbija/.
Do druţenja na "daskama što ţivot znaĉe.."
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
7
NGG POKRET MLADIH „VOLONTERI & PRIJATELJI KONJICA“
Civilnih ţrtava rata 3, 88400 Konjic
Tel.: 036 730 688, 061 610 127
E-mail: [email protected]
Web : http://volonteriprijateljikonjica.blogger.ba/
https://sites.google.com/site/nggvipk/home
http://www.facebook.com/groups/220690771277915/
26.10.2011.
PROMOCIJA I JUBILEJ 10. KNJIGE EKREMA MACIĆA
U prepunoj sali Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjic promovisana i obiljeţena svojevrsna
jubilarna deseta knjiga sa preko 300 aforizama našeg dragog Konjiĉanina, Ekrema Macića pod
nazivom “Iz Nastradamusovog dnevnika”. Knjigu su predstavili recenzenti: prof. SEAD
Mahmutefendić, pjesnik, romanopisac, esejista i prof. Ismet Salihbegović, aforistiĉar i basnopisac.
Ĉast i ulogu moderatora u predstavljanju knjige imao je mladi student Dizajn-Proizvoda Mašinskog
fakulteta Univerziteta Dţemal Bijedić u Mostar, Mirnes Bajić, idejni koordinator NGG Volonteri i
prijatelji Konjica.
02.11.2011.
ODRŢANA REDOVNA 18. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA VOLONTERA I PRIJATELJA
KONJICA
Osamnaesta redovna sjednica Glavnog odbora NGG “Volonteri i prijatelji Konjica”, odrţana je u caffe
„Oaza“, 30. oktobra 2011. godine i istoj je prisustvovalo 14
ĉlanova grupe. Većinom glasova prisutnih usvojen je
zakljuĉak da se javno objavi pismo kritike upućeno
17.8.2011. godine naĉelniku općine Konjic protiv
neprofesionalnog ponašanja pomoćnika naĉelnika za
zajedniĉke i struĉne poslove Ejuba Miljevića. Razlog leţi u
ĉinjenici, da se naĉelnik općine Konjic nije udostojio
graĊanima dati povratnu informaciju, iako je upućena i
urgencija za odgovor, 01.10.2011. godine. Istovremeno,
objavit će se i pismo pohvale za profesionalan rad općinskog
sluţbenika, Mirze Kevrića, kako bi graĊani imali uvid i u
pozitivni rad sluţbenika koje svi zajedno plaćamo da nam
ţivot ĉine ugodnijim.
02.11.2011.
JAHORINA: ZAVRŠEN SEMINAR PRVE OBUKE ANTIKORUPCIONIH EDUKATORA
Prva dvodnevna obuka “Dobro upravljanje: Partnerski rad”, koju provodi Vanjskopolitiĉka inicijativa
Bosne i Hercegovine (VPI BH) uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru IPA fondova, odrţana
je 31.10. i 1.11.2011. godine u hotelu “Termag”, Jahorina za predstavnike 30 organizacija civilnog
društva iz Bosne i Hercegovine. NGG Volonteri i prijatelji Konjica, koja snaţno djeluje u lokalnoj
zajednici u Konjicu na zaštiti ljudskih prava, delegirala je svoje aktiviste Adisa Muhibića i Mirsada
Ĉukle, koji su aktivno uĉestvovali i doprinosili uspješnosti rada seminara. Naredna obuka edukatora
planirana je u mjesecu decembru u Konjicu.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
8
02.11.2011.
VOLONTERI ŠTAMPALI PUBLIKACIJU O SEBI
Danas, 1.11.2011. godine iz štampe je izašla publikacija o konjiĉkim
volonterima, koju su štampali uz pomoć Programa Volonteri
Ujedinjenih nacija u BiH. Volonteri su svojim postojanjem i radom
znatno obogatili ţivot grada na Neretvi, unijeli su ljepotu, ţivost, radost
i mladost, ljubav i nadu, razvijaju solidarnost i humanizam, vraćaju
povjerenje...Publikacija u boji, na 20 stranica sa 35 fotografija i nizom
tekstova, u 500 primjeraka, cjelovito predstavlja petogodišnji rad ove
neformalne grupe graĊana, donosi spisak 19 realizovanih projekata na
kojima su volonteri saraĊivali sa 70 vladinih i nevladinih organizacija
širom BiH i regiona.
05.11.2011.
APEL LOKALNOJ VLASTI KONJICA: PLATITE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE PLAVĈIĆIMA
Juĉer je na odrţanoj 25. sjednici Općinskog vijeća Konjic Muneveri Plavĉić dodjeljeno na korištenje
radi izgradnje stambenog objekat individualnog stanovanja u naselju Ĉelebići, ne izgraĊeno
graĊevinsko zemljište, i to - k.ĉ.185/7 u površini od 404m2 upisane u zk.ul. 643 K.O. Ĉelebići. „Mi
pozdravljamo odluku OV Konjic. Ali, činjenica je da ova samohrana majka mora odvojiti od usta svoje
djece, da bi prikupila neophodni novac. Činjenica je i da je u proteklom periodu bilo odreĎenih
novčanih donacija porodici. Ali, to je nedovoljno. NGG Volonteri i prijatelji Konjica, apeluju na lokalnu
vlast da se iz budžeta graĎana općine Konjic finansijski podrži i plate traženi doprinosi u skladu sa
Zakonom, kako bi se pokrenula akcija širih razmjera i izgradila kuća za njene mališane“, rekao je
Mustafa Kurtić, koordinator akcije „Srcem za djecu Plavĉić“.
20.11.2011.
ZAUSTAVIMO KRŠENJE DJEĈIJIH PRAVA U KONJICU
Konvenciju o pravima djeteta usvojila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 20. novembra 1989.
godine. To je do danas u svijetu najviše puta ratificiran dokument o ljudskim pravima. Podsjećajući na
vaţnost Konvencije, NGG “Volonteri i prijatelji Konjica” nizom aktivnosti i dalje naglašava na vaţnost
zaštite i promocije djeĉijih prava u Konjicu za koja slobodno cijenimo da nisu zauzela mjesto koje im
pripada po svim aspektima. Na direktno postavljeno pitanje opstrukcije vraćanja košarkaškog
poligona od strane općinskih sluţbi, koje je u otvorenom programu radio Konjica postavio graĊanin
Adis Muhibić, naĉelnik općine Konjic Emir Bubalo dao je nesuvisli odgovor u kojem ne nudi rješenje
problema već prebacuje odgovornost na graĊane. Tim povodom ponovo smo zatraţili od
predstavnika lokalne vlasti, ovaj put od predsjedavajućeg Općinskog vijeća Konjic Ivice Ruţića i NVO
“Centar za prava djeteta” da dignu svoj glas i pomognu da se vrati djeci oteti košarkaški poligon u MZ
Trešanica. Odgovarajući na apel porodice Huseina i Samire VoĊo iz Ribića, juĉer je delegacija VIPK
(Adis Muhibić, Mustafa Kurtić, Sanela Muhibić i Mirnes Bajić) organizovala zajedniĉki sastanak sa
porodicom, uĉiteljicom Azeminom iz OŠ Ĉelebići i predstavnikom Centra za djecu sa posebnim
potrebama koji djeluje u sklopu I OŠ Konjic, Muamerom Lavićem. Cilj sastanka bio je iznalaţenje
najboljeg rješenja za njihovu kćerku Ehlimanu, koja pohaĊa redovno V razred OŠ Ĉelebići i kojoj
veliki problem predstavlja prevoz od kuće do škole, kao i nabavka invalidskih kolica za njen uzrast.
Koristimo i ovaj put priliku da skrenemo paţnju, da u našoj općini Konjic ţivi samohrana majka
Munevera Plavĉić sa sedmero djece i da ovoj djeci općina Konjic treba i finansijski pomoći kako bi
imala svoj krov nad glavom...
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
9
22.11.2011.
VOLONTERI KONJICA PODRŠKA NAUĈNO-ISTRAŢIVAĈKOM PROJEKTU O INDIKATORIMA
DOBRE LOKALNE UPRAVE U BIH
U periodu od septembra 2011. do aprila 2012. godine prof. dr. Paula Pickering, autorica niza knjiga i
struĉnih radova o Bosni i Hercegovini i ekspert iz oblasti javne uprave sa Koledţa Vilijam i Meri (The
College of William and Mary), Virdţinija, SAD, druge najstarije visokoškolske institucije u SAD-u, i
istraţivaĉki tim Centra za društvena istraţivanja Analitika istraţivaĉkog instituta iz Sarajeva
specijaliziranog za istraţivanja u oblasti javne uprave, sprovode nauĉno-istraţivaĉki projekat koji ima
za cilj identifikovati faktore koji utiĉu na napredak u funkcioniranju lokalne uprave u BiH, a u skladu sa
općeprihvaćenim principima dobre uprave. U Konjicu je u ovaj znaĉajni projekat pored predstavnika
Udruţenja Roma i HKD „Napredak“ od 16. novembra ukljuĉena i neformalna grupa graĊana
„Volonteri i prijatelji Konjica“.
22.11.2011.
MOSTARSKA DONACIJA ODJEĆE GRAĐANIMA SLABOG IMOVNOG STANJA U KONJICU
Udruţenje "Volonteri u Gradu Mostaru" (VuGM) protekli mjesec na mostarskom Trgu Musala
organiziralo je akciju sakupljanja odjeće za socijalno ugroţene graĊane pod nazivom "Sitnica je
obradovati druge". Podjela odjeće bila je upriliĉena nakon bajramskih praznika i vršila se uz pomoć
Porodiĉnog centra i Caritasa. Juĉer su u prostorije Doma izviĊaĉa u Konjicu mostarski volonteri
dovezli jedan kombi pun garderobe koja je ostala iz njihove akcije i isti su predali aktivistima NGG
„Volonteri i prijatelji Konjica“. „Nakon što izvršimo sortiranje uradit ćemo i ostalu podjelu graĊanima
slabog imovnog stanja tokom Sedmice volonterskog aktivizma u Konjicu“, rekao je Amir Buturović,
koordinator Grupe za podjelu donacije garderobe NGG VIPK
28.11.2011.
SEDMICA VOLONTERSKOG AKTIVIZMA U KONJICU
U povodu obiljeţavanja ovogodišnjeg MeĊunarodnog
dana volontera ĉlanovi neformalne grupe graĊana
“Volonteri i prijatelji Konjica” organiziraju SEDMICU
VOLONTERSKOG
AKTIVIZMA
i
promociju
petogodišnjeg aktivnog rada sublimiranog u okviru
“Brošure VIPK 2011”. Sedmica volonterskog aktivizma
poĉinje 28. novembra i traje do 5. decembra i ima
generalni cilj - promoviranje volonterizma u gradu
Konjicu. Tim povodom formiran je i Organizacioni odbor
za obiljeţavanje MeĊunarodnog dana volontera u
Konjicu.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
10
UDRUŢENJE GRAĐANA ''KRIVA RIJEKA''
Solun bb, 71 340 Olovo
Tel./Fax: 032/827-212
E-mail: [email protected]
''STREET BASKET OLOVO 2011 ''
Rezultati postignuti projektnim aktivnostima: Isplanirane projektne aktivnosti sa susjednim
školama, volonterima i partnerima; Završeni radovi na košarkaškom igralištu, tj. postavljene table i
koševi, nabavljene lopte, ofarbano i markirano igralište; Organizovan turnir u „street basketu“ i
stvoreni su uslovi za bavljenje košarkom; Pokrenuta škola košarke; „Street basket“ turnirom
uspostavljeni mostovi prijateljstva sa susjedima; Ista aktivnost se nastavlja u narednim periodima u
drugim mjestima i gradovima.
Kratkoroĉni i dugoroĉni uticaj projekta na zajednicu: Projekat ''Street basket'' imao je
kratkoroĉni uticaj na zajednicu u vidu jednodnevnog košarkaškog turnira u košarci. Vrlo je malo
aktivnosti na našoj općini koje okupljaju mlade i pruţaju im priliku da iskaţu svoje mogućnosti i
afinitete prema sportu. Djeca iz 12 gradova su aktivo uĉestvovala u „street basketu“. Uspostavljeni
su mostovi prijateljstva sa susjednim školama kako u Federaciji tako i u Republici Srpskoj. Dugoroĉni
uticaj je taj što je projekat „Street basket'“ omogućio mladima da se ponovo bave košarkom.
Renoviran je i osposobljen gradski poligon, te se stvorili uslovi za bavljenje basketom. Formirana je
škola košarke za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Školu košarke vode prof. Šehić Uzeir i Avdibašić
Kemal .
Korisnici projekta: Korisnici projekta su uĉenici škola Olovo, Solun, Careva Ćuprija, te uĉenici škola:
Zvornik, Kalesija, Roĉevići, Kozluk, Ĉelopek, Sapna, Orahovac, Kakanj i Visoko iz regije WV
''Majevica'' (njih oko 85). Uzrast su djeca od 11-15 godina. Ukljuĉeni su u pripremu planiranja
projektnih aktivnosti, zatim košarkašku sekciju djece i samim tim bit će ukljuĉeni u implementaciju
projekta. Korisnik projekta je i lokalna zajednica jer dobila još jednu sportsku aktivnost osim odbojke i
fudbala- školu košarke.
Medijska popraćenost projekta: Projekat je prezentiran kroz bilten Omladinske mreţe BiH i
kantonalnom izdanju „Dnevnog Avaza“ .
Lična priča vezana za ovaj projekat
„Prije nego sto su stigle nove table, koševi i lopte malo se igrao ovaj sport. Iako smo imali volju za
ovaj sport, nismo imali uslove. Koševi su bili razvaljeni i bila je to jedna prava pustinja, kao u nekim
ameriĉkim, zatvorskim, filmovima. Table istruhle, obruĉi razvaljeni kao i cijela konstrukcija. Posjećivali
smo poligon, gledali razvaljene koševe i maštali o basketu. Jednog dana shvatili smo da su i ono
malo „jada“ od koševa negdje odnijeli. Mislio sam da je taj sport izumro u našem gradu. Poligon
nismo vise posjećivali. Ostajali smo u kućama, na kompjuterima spavali i razmišljali kao optimisti da
ce napraviti nove koševe.
Jednoga dana sam saznao da su stigli koševi i da nas zovu na radnu akciju. Odrasli su postavljali
nove koševe, dok smo mi djeca markirali teren. Košarkaški teren je bio k'o na filmovima. Slik'o sam
mobitelom teren da mogu pokazati svom djedu. Turnir u basketu je trebao da poĉne za tri dana.
Ja sam se sa svojom ekipom pripremao svaki dan. U subotu u 10 h poĉeo je turnir. Atmosfera nije
bila nešto. Bilo je samo nekoliko ekipa. Zatim nas je sljedeći dogaĊaj iznenadio. Stigla su dva busa
djece. Svi su uĉestvovali u turniru. Bilo je to jedno pravo takmiĉenje u košarci i druţenje na „Zelenom
viru'“. Iako je bilo prohladno, niko to nije ni primjećivao. Upoznao sam mnogo drugova iz drugih
škola. Ana Mariju, Hanku, Jelenu, Voju, Faruka, Hasibu... s kojim se i danas dopisujem preko
Facebooka. U našem gradu je pokrenuta i škola košarke. Njen sam ĉlan i dvaput sedmiĉno treniram.
Dobri su i treneri koji se trude da nas nauĉe igrati basket. Veoma mi je drago sto sam bio dio ovoga
projekta. Hvala svima koji pomaţu djeci u mom gradu.“
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
11
NVO MDD – Muslimansko dobrotvorno društvo – Merhamet Doboj
Kralja Aleksandra 17, 74 000 Doboj
Tel.: 053 226 886
E-mail: [email protected]
Web: www.ngo.ba
AKTIVNOSTI H.O. „MERHAMET- A“ DOBOJ ZA MJESEC NOVEMBAR
Predsjednica „Merhamet- a“ Doboj prisustvovala okruglom stolu na temu „Aţuriranje TACSO
BiH izvještaja o procjeni i potrebi kapaciteta civilnog društva“.
Sastanak predsjednika „Merhamet- a“ RS sa ministricom lokalne uprave i samouprave RS
Lejlom Rešić i njenim saradnicima, prisustvovala Faketa Avdić.
R.O. „Merhamet“ Zenica donirao humanitarnu pomoć „Merhamet- u“ Doboj za Bajram.
Predsjednica „Merhamet- a“ posjetila teškog bolesnika Mahmutagić Asima i uruĉila mu
poklone.
H. O. „Merhamet“ Doboj uruĉio pomoć za socijalno ugroţenu porodicu Hadţikadunić.
Predstavnici „Merhamet- a“ Doboj prisustvovali prezentaciji projekta besplatna pravna pomoć
invalidnim i nepokretnim licima.
Predsjednica „Merhamet- a“ Doboj prisustvovala osmom sajmu investicija pod nazivom
vršnjaĉka edukacija i uloga roditelja u prevenciji maloljetniĉke delikvencije.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR
Vrbanja 4, 71 000 Sarajevo
Tel./fax: 033 211 617
E-mail: [email protected]
Web: www.soc.ba
PROGRAMI SARAJEVSKOG OTVORENOG CENTRA U DECEMBRU 2011.
01. - 07. decembar 2011, Mostar, OKC Abrašević, Alekse Šantića 25, 20h
01. - 03. i 8. - 10. decembar 2011, Bihać, Kino Una, Bosanska bb, 18h i 20:15h
05. - 11. decembar 2011, Graĉanica, Bosanski kulturni centar Graĉanica, 20h
05. - 11. decembar 2011, Zvornik, Dom Omladine, Kralja Petra I KaraĊorĊevića bb, 19h
05. - 08. i 12. - 14. decembar, Goraţde, Centar za kulturu Goraţde, Zaima Imamovića 2 18h
12. - 18. decembar, Bugojno, Kulturno sportski centar Bugojno, Nugle II bb, 19h
X ciklus španske kinematografije
Igrani filmovi
Ćelija 211- reţija: Daniel Monzon, Španija, 2009, 113 min.
Nokturna, magiĉna noć - reţija: Adria Garcia i Victor Maldonado, Španija, 2007, 80 min.
Tajna u njihovim oĉima - reţija: Juan José Campanella, Argentina, 2009, 129 min.
Zraĉni jasutk - reţija: Juanma Bajo Ulloa, Španija, 1997, 112 min.
Skriveni ţivot rijeĉi - reţija: Isabel Coixet, Španija, 2005, 115 min.
Veĉe kratkog španskog filma
Joselyn - Reţija: Susan Bejar, Španija, 2011, 19 min.
Stvar u ćošku - Reţija: Zoe Berriatua, Španija, 2011, 10 min.
Posljednja scena - Reţija: Arturo Ruiz Serrano, Španija, 2011, 13 min.
Niko nije kriv - Reţija: Esteban Crespo, Španija, 2011, 14 min.
Oni kaţu - Reţija: Alauda Ruiz de Azua, Španija, 2011, 18 min.
Završna faza - Reţija: Marta Genova, Španija, 2011, 13 min.
Porodica moje djevojke - Reţija: Guillermo Chapa, Španija, 2011, 12 min.
Bez rijeĉi - Reţija: Bel Armenteros, Španija, 2011, 14 min.
Ljevak - Reţija: Demetrio Elorz Lazkanotegi, Španija, 2011, 20 min.
Svi filmovi su titlovani na BHS i engleski jezik. Ulaz na sve projekcije je besplatan.
05. - 09. decembar 2011, Tuzla, Kuća Plamena mira, Šetalište Slana Banja bb, 20h
Sedmica maĊarskog filma
Igrani filmovi
05. 12. 2011, 20h
Made in Hungaria - reţija: Gergely Fonyó, MaĊarska, 2009, 109 min.
06. 12. 2011, 20h
Sloboda i ljubav - reţija: Krisztina Goda, 2006, 123 min.
07. 12. 2011, 20h
Bijeli dlan - reţija: Szabolcs Hajdu, MaĊarska, 2006, 97 min.
08. 12. 2011, 20h
Nešto ameriĉki - reţija: Gábor Herendi, MaĊarska, 2002, 115 min.
09. 12. 2011, 20h
www.omladina-bih.net
12
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
13
Veĉe maĊarskog kratkog filma
Priĉe sa istoĉne strane, 2010, 90 min.
Sunĉana strana, reţija: Csaba Bollók
Obrnuta strana, reţija: Ferenc Török
Druga strana, reţija: Márk Bodzsár
Divlja strana, reţija: Szabolcs Hajdu
Svi filmovi su titlovani na BHS i engleski jezik. Ulaz na sve projekcije je besplatan.
***
6. decembar 2011, Sarajevo, 13:15h
Pravni fakultet, Obala Kulina bana 7
Promocija zbornika radova ''Drţava, društvo i politika u Bosni i Hercegovini''
Promotori: prof.dr. Zdravko Grebo i doc.dr. Zrinka Grbo, Pravni fakultet u Sarajevu, Damir Banović i
Saša Gavrić, Sarajevski otvoreni centar, doc.dr. Mirza Smajić, Fakultet politiĉkih nauka u Sarajevu
***
6. decembar 2011, Sarajevo, 19h
Atelje Figure, Danijela Ozme 12/III
Preporuĉujemo - promocija monografije ''Dolje ti rijeka, dolje ti pruga: Ţene u Bosni i
Hercegovini'' naše partnerske organizacije Goethe-Instituta
Na promociji uĉestvuju: fotografkinja Boţica Babić i autorke Svetlana Cenić, Vildana Selimbegović i
Danijela Dugandţić-Ţivanović
Moderiraju: Saša Gavrić i Hana Stojić, prireĊivaĉ i prireĊivaĉica monografije
***
12. decembar 2011, Pale, 12h
Pravni fakultet u Istoĉnom Sarajevu, Alekse Šantića 13
Promocija zbornika radova ''Drţava, društvo i politika u Bosni i Hercegovini''
Promotori: prodekan doc.dr.Goran Marković i mr.Sanja Golijanin Pravni fakultet u Istoĉnom Sarajevu i
Damir Banović, Sarajevski otvoreni centar.
Predavanje na temu: ''Podruĉje pravde, slobode i bezbjednosti Evropske Unije – izazov za politiĉki
sistem Bosne i Hercegovine''
Predavaĉ: Stefan Feller, šef Policijske misije Evropske Unije (EUPM
***
decembar 2011, 18h
Sarajevo, Art kino Kriterion, Obala Kulina bana 2
Promocija knjige ''Ĉitanka lezbejskih i gej ljudskih prava''
***
Objavljujemo drugo izdanje knjige '
'Neue literatur aus Bosnien und Herzegowina''.
Priredila Hana Stojić
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
14
ASOCIJACIJA ZELENI OKOLIŠ – ZENICA
Masarykova br 48, 72 000 Zenica
Tel/fax: 032 401 016
E-mail:[email protected]
Kontakt: Imamović Safija, izvršni direktor
Kvalitet zraka u Zenici ugroţen je zbog rada postrojenja crne
metalurgije, drugih industrija i saobraćaja, kućnih loţišta i
pojedinaĉnih kotlovnica. Nepovoljni sadrţaj osnovnih
sirovina i goriva u tehnološkim procesima proizvodnje
ţeljeza i ĉelika i pripadajućim termoenergetskim
postrojenjima (npr. ugljevi sa visokim sadrţajem sadrţajem
sumpora) dodatno utjeĉe na povećanje zagaĊenja. U zrak se
emituju mnogobrojne štetne materije kao što su SO2, H2S,
CO, CO2 , organska jedinjenja, ĉestice prašine, teški metali i
drugi polutanti. Stanje okoliša u Zeniĉkoj kotlini je veoma
sloţeno i
kopleksno zbog tradicionalne metalurške
proizvodnje i eksploatacije uglja, te nepostojanje sistema za
adekvatno okolinsko upravljanje.
ZBOG TOGA JE ASOCIJACIJA INICIRALA PROJEKAT
Pošumljavanje brda Smetovi kod Zenice kako bi pokazali da i
graĊani mogu sami popraviti situaciju na svoj naĉin te tako
društveno korisnim radom jaĉati lokalnu zajednicu. 19. 11. 2011.
godine Zeniĉka omladinska radna brigada koja je
sekcija/projekat u Asocijaciji izvršila je Akciju izvoĊenja radova
pošumljavanja na brdu Smetovi kod Zenice.
Naime, znaĉajna su bogatstva općine Zenica u šumama, koje
se prostiru na oko 60,0 % općinske teritorije, a efekti njihovog
gazdovanja nedovoljno se materijalizuju u ekonomiji Zenice.
Više od 90,0 % šumskog zemljišta je u drţavnom vlasništvu.
Veliĉina uĉešća šumske površine i drvne mase na podruĉju Općine u odnosu na Federaciju BiH
nešto je iznad njenog uĉešća u ukupnoj površini teritorije. MeĊutim, koliĉina drvne mase u m³/ha
manja je za 4,8% od prosjeka FBiH, što je posljedica nedovoljne zaštite i zapuštenosti šuma u Općini
Zenica. Drvne zalihe/drvna masa iznosi 4.891.000 m³ odnosno 159 m³/ha. Intenzitet sjeĉe po jedinici
površine u proteklom periodu bio je znatno iznad tolerantnog nivoa (do 3 puta više od dozvoljenog),
tako da je mjestimiĉno u cjelosti posjeĉena drvna masa (zaliha), zbog ĉega su nastale goleti. Osim
toga, pri izvoĊenju sjeĉe nije uvijek istovremeno uspostavljan tzv. šumski red, što je prouzrokovalo
uništavanje šumskog podmlatka, neiskorištavanje cjelokupne sjeĉive drvne mase te stvaranje
pogodnih uslova za nastanak i širenje šumskih zaraza, poţara, erozije i trajnih goleti.
Šume i šumska zemljišta omogućavaju rast i razvoj razliĉitih biljnih zajednica koje daju razliĉit
asortiman drvnih proizvoda i sekundarnih šumskih (sporednih) proizvoda, koji daju mogućnost
proizvodnje, berbe i sakupljanja (šumski plodovi, gljive i ljekovito bilje, lov, uzgoj sitne divljaĉi) koji se
u znatnoj koliĉini nalaze u šumama i ekonomski su isplativi. MeĊutim, shvatanje šume kao prirodnog
bogatstva koje se koristi prvenstveno za dobijanje drvnih sortimenata koji sluţe za podmirenje
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
15
preraĊivaĉkih kapaciteta dovelo je do smanjenja zaliha drvne mase po jedinici površine ispod
minimalnih zaliha, što ima za posljedicu smanjenje prirasta i stabilnosti šumskih zajednica. Podruĉje
općine Zenica obiluje prirodnim bogatsvima i ljepotama, ĉiji se potencijali mogu da iskoriste u
promociju turizma, razvijanja ekološke svijesti i boljeg, zdravijeg naĉina ţivota u cjelini. Potrebno je
iskoristiti mogućnosti koje priroda pruţa, a u isto vrijeme ne narušiti prirodni sklad i harmoniju, te
saĉuvati i, ako je moguće, unaprijediti prirodan i zdrav okoliš.
Planina Smetovi, do koje se iz centra Grada dolazi
vozilom za manje od pola sata, mjesto je koje su mnogi
struĉnjaci proglasili jedinstvenom vazdušnom banjom.
Najveći vrh Smetova je nešto niţi od 1 000 metara i tu se
planira izgradnja centra turizma i sporta. To je idealno
mjesto za cjelodnevni odmor.
U podnoţju Smetova, u ambijentu kanjona Babina rijeka,
nalazi se jedinstveno penjalište, poligon za penjaĉe
rekreativce poĉetnike i vrhunske rekreativce. Iako imaju
veliki prirodni potencijal, ovi lokaliteti su ekološki ugroţeni.
Da bi se saĉuvala ova i druga izletišta za sadašnje i buduće
generacije potrebno je napraviti projekte zaštite i ureĊenja istih i podići svijest graĊana o oĉuvanju
okoliša. U tom cilju pokrenuta je procedura proglašenja „Parka prirode Babina“ u koji spadaju
Smetovi, Pepelari, Bistrovac, Lastavica i dio dolineBabine rijeke. Smještajni kapaciteti na podruĉju
Zenice sastoje se od ĉetiri hotela, tri motela i tri pansiona.
Akcija je uspješno izvedena te su brigadiri, njih oko 30
posadili 1000 sadnica bora i smrĉe koje će biti prirodni filter
za smog u Zenici te tako doprinijeti ĉistijem zraku za
graĊane. Sadnice su zasaĊene uz budno oko nadzora iz
Općine Zenica na zemljištu koje je u vlasništvu Općine te na
lokaciji uz Repetitor odreĊenoj kao golet. Projekat
„Pošumljavanja
Smetova“
je
podrţalo
Kantonalno
ministarstvo za zaštitu okoliša ZE-DO kantona na ćemu smo
iskreno zahvalni .
Nakon rada brigadiri su se zabavljali na sportskim terenima
nedavno napravljenim na Smetovima te iskoristili priliku da
obiĊu Spomenik palim borcima NOR-a , planinarske domove
i veliki broj šetnica. Uz rad, igru i smijeh brzo je protekao dan
na Akciji pošumljavanja na Smetovima.
Do sljedeće Akcije ZDRAVO, ZDRAVO, ZDRAVO !!!!
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
16
UDRUŢENJE KULT - GRADAČAC
Ul. Reufa Huseinagića bb, 76 250 Gradačac
Tel.: 035 818 472
E-mail: [email protected]
Web: www.kult-gradacac.org
Ĉlanovi Udruţenja KULT Gradaĉac su u periodu od 21-29. oktobra 2011. u omladinskom hostelu
Vlasenica, uĉestvovali na edukaciji Podizanje svijesti o seksualno i reproduktivnom zdravlju.
Edukacija se sastojala od radionice "Budi muško" tima (na temu prevencija nasilja zasnovanom na
rodu), zdravi stilovi ţivota i obuke facilitatora za metodu "Zaplovimo zajedno".
Uĉesnici koji su prošli ovu edukaciju, moći će da se pridruţe ostalim edukatorima i da nastave
zajedno da rade na promociji zdravlja.
Od jula 2011. godine Handicap International sprovodi projekat „Upravljanje rizikom od mina i
društveno-ekonomski razvoj u zajednicama ugroženim minama u Bosni i Hercegovini“, kojeg
sufinansiraju Kneţevina Monako i Handicap International. Osnovni cilj projekta je smanjenje
posljedica od mina kroz upravljanje rizikom od mina i društveno-ekonomski razvoj
sistematskim povezivanjem protuminskih i razvojnih aktivnosti, i uz aktivno
sudjelovanje minama ugroţenih zajednica.
Projekat se izvodi u ĉetiri bosanskohercegovaĉke općine sa prepoznatim potencijalom za razvoj
turizma općenito, te ago-turizma i eko-turizma: Berkovići, Gradaĉac, Jajce i Stolac. S tim u vezi
organizovana je obuka na temu Izrada projektnog prijedloga koja se odrţala u Gradaĉcu u
hotelu Kula Husein Kapetana Gradašĉevića. Obuka je trajala od 14.11.2011 do 18.11.2011.
Nakon obuke uĉesnici su mogli aplicirati sa svojim prijedlotima projekta na Javni poziv za
podnošenje prijedloga projekata nevladinim organizacijama za implementaciju malih razvojnih
projekata iz oblasti turizma u općinama: Berkovići, Gradaĉac, Jajce i Stolac.
Svrha ovog Poziva je unapreĊenje kvaliteta ţivota smanjenjem rizika i uticaja od mina
stanovništva u općinama Berkovići, Gradaĉac, Jajce i Stolac, odgovaranje na potrebe
stanovništva koje je direktno ili indirektno ugroţeno minama. Isto tako, ovaj Poziv treba omogućiti
rješavanje već identificiranih problema kroz izradu i realizaciju projekata, pogotovo rješavanje
problema identificaranih tokom istraţivanja „Upravljanje rizikom od mina putem mapiranja“
provedenim u sve ĉetiri općine.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
17
U sklopu projekta, Institucionalni dijalog izmeĊu mladih I vlasti kroz osnivanje vijeća mladih
podrţan od strane Evropske unije, odrţan je ĉetvrti modul obuke na temu Upravljanje
projektnim ciklusom odr od 16. do 19. novembra o.g. u Obrazovno - razonodnom centru za
mlade SPAJALICA u Ilidţi.
U cilju realizacije projektnih aktivnosti u nastavku GAP projekta u općini
Gradaĉac, sa svojim aktivnostima je poĉela Radna grupa za uĉestvovanje u projektnim
aktivnostima implementacije strategije za mlade i akcionih planova. Radnu grupu imenovao je
općinski naĉelnik mr.sci. Fadil Imširović u saradnji sa Projektom upravne odgovornosti (GAP).
Zadaci ĉlanova Radne grupe su da uĉestvuju u planiranim projektnim aktivnostima u pogledu
implementacije Zakona o mladima FBiH na lokalnom nivou, sprovoĊenje strategije za mlade, izrade
akcionih planova i neformalnog obrazovanja mladih. GAP će obezbjediti podršku i pomoć Radnoj
grupi u vidu stalnih konsultacija, treninga/obuka, struĉnih materijala i struĉnih mišljenja, sa ciljem da
sve zacrtane zadatke obave kvalitetno, blagovremeno i struĉno.
Predstavnici Udruţenja KULT Gradaĉac uĉestvovali su na treningu o Javnom zagovaranju,
koji je odrţan u srijedu, 23.11.2011. godine u Gradaĉcu, na Kuli "Zmaja od Bosne". Trening
organizuje Nezavisni biro za razvoj kao jednu od aktivnosti Projekta „Manje korupcije-više
radnih mjesta”. Prezentator i predavaĉ je dr.sci. Tihomir Kneţiĉek.
Budući da je Općina Gradaĉac ukljuĉena u projekat uvoĊenja sistema energetske efikasnosti
pod nazivom Štedi energiju – saĉuvaj klimu i novac, kojeg finansira Delegacija Evropske Unije
u BiH, u ĉetvrtak 17.11.2011.godine, u Sali Gradaĉaĉkog sajma, odrţana je radionica
Ekonomska procjena projekata energetske efikasnosti . Na ovoj radionici uĉestvovali su i
predstavnici Udruţenja KULT Gradaĉac.Cilj radionice jeste otvoriti dijalog meĊu kljuĉnim
akterima (predstavnici lokalne vlasti, menadţeri javnih ustanova, predstavnici privatnog
sektora) te u realizaciji energetskih projekata maksimalno koristiti resurse opštine.
Tematske cjeline koje će biti obraĊene na radionici su:
1. Osnove ekonomske procjene projekata,
2. Metode ocjene isplativosti projekata,
3. Pregled mogućih izvora finansiranja projekata energetske efikasnosti,
4. Energie Cites - Asocijacija Evropskih lokalnih zajednica za promociju odrţivih energetskih
politika.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
18
INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH - KULT
Centralni ured Sarajevo (CUS)
Banjska ul. 2, 71 210 Ilidţa, Sarajevo
E-mail: [email protected], www.mladi.org
Tel./fax: 033/637 290, 033 621 351
Pĉelice sa akreditacijom
KOŠNICA - jaĉanje mladih liderki u omladinskim
organizacijama povodom formalnog završetka projekta,
krajem novembra upriliĉio je sveĉanu dodjelu certifikata
za 168 omladinskih liderki 12 općina iz cijele BiH.
Certificirane omladinske liderke prošle su kroz osam
dvodnevnih modula obuke, tri graĊanske akcije i
volonterski angaţman, trening za vršnjaĉke trenerice,
studijsko putovanje i naprednu obuku zagovaranja tokom
kojih su na metodološki svestran naĉin stekle znanje,
vještine i iskustvo neophodno ne samo za društveno
djelovanje već i cjeloţivotnu primjenu. Omladinskim
liderkama ĉestitamo, a Vama, dragi ĉitatelji i ĉitateljke,
zahvaljujemo na podršci i poruĉujemo da nas i dalje
pratite na www.kosnica.ba.
Baza podataka neformalnog obrazovanja u Sarajevu
Institut za razvoj mladih KULT i SPAJALICA su u svoj dnevnik
posjeta zabiljeţili još jednu: zamjenik gradonaĉelnika Sarajeva
gosp. Miroslav Ţivanović odrţao je radni sastanak sa
predstavnicima/ama KULTA. Povod je bio projekt Grad
Sarajevo te obrazuje!, koji KULT implementira u saradnji sa
Gradom Sarajevom. U narednom periodu baza podataka bit će
dizajnerski smišljena i postavljena na web stranicu
www.gradsarajevo.mladi.org.
Moţe li se zaraziti HIV-om od...
Imajući na umu znaĉaj promocije prevencije HIV-a i AIDS-a meĊu mladima Bosne i Hercegovine, te
borbe protiv HIV-a i AIDS-a, Institut za razvoj mladih KULT potpisao je s udruţenjima VIBRACIJA i
INFOHOUSE memorandum o razumijevanju povodom projekta Love Karavan. O ĉemu su sve
vršnjaĉki edukatori/ce govorili za ovu emisiju moţete pogledati putem linkova na www.mladi.org u
projektu Info-taĉka za mlade.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
19
Stvarali smo ljepši svijet 2 - Pismo iz Slavonije
Neću vam pisati o prirodi i svim njenim ĉarima, nepreglednoj ravnici, plemenitim konjima. Ovo je priĉa
o ljudima i njihovim anegdotama i misijama. Znam da ovo nije umjetniĉko djelo, ali isto tako znam da
je ovo djelo o ĉovjeku. Zaista, ljudi sa kojima sam boravio jesu umjetniĉko djelo u tijelu ĉovjeka. Kako
poĉeti i kako završiti kada... (nastavak moţete pronaći na www.mladi.org, projekt Jednake
mogućnosti za sve mlade!)
Posjeta SPAJALICI, primjer dobre prakse mladima iz Ţivinica
SPAJALICU su posjetili mladi udruţenja EU Jezero i omladinskog centra iz Ţivinica. Tom prilikom
potpisan je sporazum KULTA i EU Jezero. Predsjednik EU Jezero se takoĊer obratio govoreći o
potencijalima Ţivinica, mladima te bh. općine, radom udruţenja i omladinskoga centra, kao i odnosa
sa vlastima. Istakli su ţelju da KULT posjeti prostorije EU Jezero u Ţivinicama.
Tim za monitoring Evropske komisije u posjeti KULTU
Institut za razvoj mladih KULT primio je u posjetu gosp. Stefana Tanića, predstavnika ROM Tima za
monitoring projekata Evropske komisije. Tokom posjete odrţan je sastanak kojem su prisutvovali
predstavnici/e Instituta za razvoj mladih KULT, Općine Ilidţa i Opštine Ljubinje, na kojemu se govorilo
o provoĊenju projekta Jednake mogućnosti za sve mlade!.
Mladi iz Gradaĉca u SPAJALICI
SPAJALICU je posjetila i grupa mladih iz Gradaĉca.
Radi se uĉenicima/ama Srednje medicinske škole
Gradaĉac. „To su vrlo nadareni uĉenici/e, spremni na
uĉenje, rad i vrlo su disciplinirani, koji postiţu
izvanredne rezultate i ovo je svojevrsna nagrada“,
istakla je izmeĊu ostaloga profesorica Bosanskog
jezika iz ove srednje škole. Tom prilikom gosti su
biblioteci SPAJALICE – Kultoteki, darovali knjigu, što
osim prijateljskoga odnosa simbolizira i potrebu mladih
za daljnjom edukacijom, svakodnevnim obrazovanjem i
napretkom.
Završen drugi modul obuke UMiD 7
Drugi modul obuke za omladinske lidere/ke UMiD 7 odrţan je tokom oktobra u Slatini (Hrvatska).
Obuci su prisustvovali mladi iz dvanaest lokalnih zajednica uĉesnica u projektu Jednake mogućnosti
za sve mlade!. Budući omladinski lideri/ke imali su priliku na interaktivan naĉin proći radionice o
temama timski rad i liderstvo, kao i politika prema mladima.
Sastanak KULTA s glavnim revizorom Brĉko-Distrikta BiH
Ured za reviziju javne uprave i institucija Brĉko-Distrikta BiH pokazao je zanimanjeza izmjene i
dopune Zakona o reviziji institucija BiH, koje predlaţe KULT. Tim povodom odrţan je sastanak s
glavnom revizorkom BD BiH gĊom Dţevidom Hodţić i njenim zamjenikom gosp. Tomom Vozetićem.
Na sastanku je razgovarano o amandmanima na Zakon koje je KULT, nakon brojnih okruglih stolova i
konsultacija, pripremio za parlamentarnu proceduru usvajanja.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
20
Dokle je zakon o mladima u Brĉko-Distriktu?
U okviru projekta Institucionalni dijalog izmeĎu mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih
predstavnici 12 omladinskih organizacija iz Brĉkog su na sastanku sa predstavnicima/ama Skupštine
Brĉko distrikta BiH i Vlade Brĉko distrikta BiH, te šefovima zastupniĉkih klubova, zatraţili usvajanje
zakona i strategije prema mladima.
Predstavnica projekta iz brĉanskog PRONI-ja Katarina Vuĉković rekla je da Distrikt predstavlja dio
BiH koji nema zakon o mladima, budući da Federacija i RS imaju usvojene zakone koji reguliraju
omladinsku politiku.
Kino, vajanje, pantomima, šetnje...
Kao što je bio sluĉaj i do sada polaznici/ce su oduševljeni onime
što su radili u Školi prijateljstva u proteklome periodu: gdje su
bili, koje igre su igrali, šta su uĉili... Obiljeţili smo jesen
oslikavajući lišće na papiru i razgovorm o jesenjim promjenama
u prirodi. Priĉa o jeseni je upotpunjena dugom šetnjom
ilidţanskim parkom i alejom, okupanim novembarskim
suncem... Dosta paţnje se posvećuje i uĉenju, domaćim
zadacima i školskim obavezama. Isto tako zanimljivo i korisno je
bilo na engleskome jeziku.
Šta mogu saznati o sebi kroz voĊenu fantaziju
Ko nas poznaje bolje od nas samih?! Ipak, uvijek je izazovno i zanimljivo saznati nešto novo o sebi i
razumjeti vlastito ponašanje i potrebe. Jedan od naĉina za to su testovi liĉnosti, razliĉite projektivne
tehnike i voĊene fantazije. Ovakvi testovi i tehnike su donekle sliĉni onima koje nalazite u ĉasopisima
ili ih dobijete mailom. Odgovori nikada nisu taĉni ili netaĉni kao ni krajnji rezultat, a kreativan i maštom
voĊen put vas moţe sa lahkoćom povesti na neko novo mjesto. Zato se na prošlome susretu
govorilo: Šta mogu saznati o sebi kroz voĎenu fantaziju?
Sarajevske općine u procesu formiranja vijeća mladih
Na sastanku sa predstavnicima/ama ONAuBiH i DOP-a razgovaralo se o trenutnoj situaciji u NVO
sektoru na podruĉjima sarajevskih općina Novo Sarajevo i Stari Grad Sarajevo. Osnovna tema
sastanka bila je o procesu formiranja vijeća mladih. KULT će u idućoj godini izdati brošuru o ovime
procesu, koja će u uvelike olakšati formiranje i funkcioniranje vijeća mladih.
Osnovano Vijeće mladih općine Tomislavgrad
23. novembra su 3 omladinska udruţenja- Udruga mladih Mi mladi Tomislavgrada, HKUD Fra Jozo
Križić Roško Polje i HKUD Fra Mijo Čuić Tomislavgrad, osnovali Vijeće mladih ove općine.
Vijeća mladih: Odrţani moduli obuke III i IV
Treći modul obuke u sklopu projekta Institucionalni dijalog izmeĊu mladih i vlsti kroz osnivanje vijeća
mladih bio je o temi Zakonska regulativa u RS-u, održanoj za predstavnike oml. savjeta. iz RS-a.
Upravljanje projektnim ciklusom bila je tema ĉetvrtoga modula obuke, odrţanog za predstavnike/ce
omladinskih udruţenja iz FBiH i DB ukljuĉenih u projekt za uspostavljanje vijeća mladih.
Posjeta ISMO organizacije
24. novembra 2011. g. Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA posjetila je njemaĉka
organizacija ISMO, meĊunarodna organizacija za mobilni rad s mladima koja u budućnosti ţeli
pokrenuti sliĉne projekte i u Bosni i Hercegovini. Posjeti su prisustvovali i CEM iz Travnika, proMente
iz Sarajeva, te pripadnici Ĉetvrte policijske uprave Ilidţa.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
21
PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ
Mehmedagića 24, 76 100 Brčko distrikt BiH
Tel./Fax: 00 387 49 217 695
E-mail: [email protected]
www.pronibrcko.ba
YOUTH ECO LEADERSHIP CORPS
PRONI Centru za omladinski razvoj je odobren projekat "Youth Eco Leadership Corps", koji je
financijski podrţan od Ameriĉkog naroda putem USAID-a, a koji će se implementirati u partnerstvu sa
nekoliko lokalnih organizacija i Youth Build International na teritoriji Sjevero-Istoĉne BiH.
САЂЕЊЕ БИЉАКА, ПРВА У НИЗУ АКЦИЈА
Прони Центар за омладински развој Бијељина је у
суботу, 05.11. организовао акцију сађења биљака као
једну од активности пројекта “Заједно за љепши град”
који се спроводи у склопу УНДП пројекта “Јачање
локалне демократије/демокрације II -ЛОД II” који
финансира Европска унија из средстава Инструмента
за предприступну помоћ (ИПА) у износу од 1.5
милиона еура.
На једној од 3 локације, на којима је према пројекту
планирано уређење и изградња дјечијих игралишта, у
дворишту Саборне цркве (продужетак Рачанске), група од 25 волонтера ПРОНИ Центра је за 4
сата посадила око 70 садница.
PRONI I BRĈKO DISTRIKT BIH PODRŢAVAJU RAD ŠVEDSKIH STUDENATA
PRONI Centar za omladinski razvoj ponovo ima gošću iz Švedske. Naime, sada već tradicionalno,
PRONI je domaćin studentima iz Švedske za njihovu radnu praksu za fakultet. Ove godine pet
tjedana u našoj organizaciji će provesti Bemnet Mekuria koja za zadatak ima napisati rad o
funkcioniranju organizacija civilnog društva na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini.
Gradonaĉelnik Brĉko Distrikta BiH dr. sc. Miroslav Gavrić i
predstavnici Odjela za europske integracije u Vladi Brĉko Distrikta
BiH ugostili su 24.11.2011. godine studenticu meĊunarodnih
odnosa Bemnet Mekuriu iz Švedske.
Bemnet Mekuria boravi oko mjesec dana u Brĉko Distriktu BiH, a
po povratku u Švedsku ima zadatak saĉiniti rad o suradnji
brĉanske lokalne vlasti i civilnoga sektora. Tom prigodom na
današnjem sastanku bilo je rijeĉi o poloţaju mladih ljudi u
Brĉkom, mogućnostima i naĉinima na koje lokalna vlast podrţava
mlade, ali i dojmovima gošće iz Švedske o Brĉko Distriktu BiH.
Bemnet Mekuria je istakla da je veoma zadovoljna dojmovima iz Brĉkog i da će se vratiti u Švedsku
sa vrlo pozitivnim iskustvima. Ona je dodala da će joj razgovor sa gradonaĉelnikom i njegovim
suradnicima biti od velike koristi pri pisanju studentskog rada.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
22
INFORMACIJE/POZIVI/SEMINARI
1. INICIJATIVA MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA - Index: YIHR-11-14088-24.11.2011.
Festival Dani Sarajeva 2012. u Beogradu poziva sve zainteresovane mlade, studente i studentkinje
umetniĉkih škola, i druge pojedince i pojedinke da prijave svoje umetniĉke projekte na program
NOVE GENERACIJE
koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Dana Sarajeva u Beogradu, Hartefakt Fonda i Inicijative mladih
za ljudska prava.
Uzeće se u razmatranje sledeći mediji: pozorište, film, fotografija, slikarstvo, instalacije, druge
vizuelne forme... Zapravo, bićemo otvoreni i za sve inovativne forme.
Radovi moraju imati za svoju temu pitanja koja se tiĉu odnosa Beograda i Sarajeva.
Timovi koji podnose projekte tebalo bi da budu iz ova dva grada, ali nije neophodno. Vaţno je da
postoji jasna vizija i ideja. I prostor da se vašem timu prikljuĉi neko iz onog drugog grada.
Komisija koju će organizacioni odbor formirati odabraće krajem decembra 2011. najviše sedam
projekata koji će biti realizovani za festival Dani Sarajeva u maju 2012. u Beogradu.
Krajem januara 2012. odabrani uĉesnici i uĉesnice projekta uĉestvovaće na pripremnom sastanku u
Sarajevu i upoznati se sa svojim mentorima i kolegama koji će raditi na ovom programu. U periodu
februar-april 2012. biće sprovedena produkcija ovih projekata sa premijernim izvoĊenjem na festivalu
Dani Sarajeva 2012.
Šta treba da sadrţi prijava?
1.
Opis projekta – temu, ideju, kljuĉne korake, plan rada, preliminarni budţet, kraću biografiju
uĉesnika projekta, prethodne radove, kao i sve ono što mislite da bi nam pribliţilo vašu ideju. Ne
zaboravite da navedete svoje kontakte.
2.
Pismo preporuke – jedno pismo preporuke od vašeg mentora, profesora, kolege, koji je
pregledao projekat i šalje svoje mišljenje o njemu. Generalna pisma preporuke neće se uzimati u
razmatranje!!!
3.
Izjavu kojom potvrĊujete da ste autori projekata i da ste slobodni u vremenskom periodu
januar-maj 2012. da se bavite realizacijom predviĊenih aktivnosti.
Ovu dokumentaciju poslati najkasnije do 15.12.2011 na adresu:
Hartefakt Fond
Za NOVE GENERACIJE
Ivana Đaje 24/1
11000 Beograd
Spisak svih pristiglih projekata biće objavljen na Hartefaktovoj web strani. Spisak selektovanih
projekata biće objavljen na istom mestu. Pojedinaĉnih informacija o procesu selekcije neće biti.
Stoga, pratite www.heartefact.org
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
23
2. POZIV – NEŠTO VIŠE – SNIMANJE FILMA
Udruţenje graĊana Nešto Više već godinama suraĊuje sa Saint John's University-College of Saint
Benedict (CSBSJU) iz Minnesote, USA, kroz razliĉite programe kao što su internship program, te
organizirane akademske posjete CSBSJU studenata i profesora našoj zemlji (www.csbsju.edu).
U periodu od 27.12.2011. do 17.01.2012. doći će nam predstavnici studentske organizacije Extending
the Link (7 studenata), ĉija je misija da snimaju dokumentarne filmove o ljudima i "neispriĉanim
priĉama". Oni svake godine odaberu jednu zemlju, i snimaju film na odreĊenu temu.
Ove godine su odabrali BiH, i ţeljeli bi da snime film sa mladim ljudima (generalno do 25 godina, ali
ne iskljuĉivo) koji su aktivni i donose pozitivne promjene u svojoj okolini, bez obzira na koje naĉine to
rade (kroz volontiranje, sopstvenu profesiju, umjetnost, poljoprivredu, sport, rad sa drugima, itd.).
Dakle, fokus je na mladima i na pozitivnim stvarima/akcijama, odnosno nadi koju moţemo potencirati,
za razliku od svakodnevnice gdje već predugo pobjeĊuju apatija, bezvoljnost i ne-vjerovanje da nešto
sami moţemo promijeniti.
Ja Vas molim da se prikljuĉite ovoj inicijativi, i pomognete u snimanju ovoga filma. Sigurna sam da
imate mnogo toga lijepog da ponudite, ukljuĉujući i da preporuĉite druge mlade ljude i aktivnosti
kojima se bave.
Grupa će boraviti i snimati u sljedećim gradovima prema rasporedu:
Mostar, 28.12.2011. - 03.01.2012.
Banja Luka, 04. - 09.01.2012.
Sarajevo, 10. - 16.01.2012.
TakoĊer su zainteresirani za ljude/organizacije iz drugih gradova i sela BiH, koje bi mogli posjetiti
ukoliko se uspostavi kontakt sa njima.
Iskoristite priliku da promovirate svoj rad, a našu zemlju prikaţete iz ugla nade i pozitivnih dešavanja.
KONTAK INFORMACIJE:
Sanja Đermanović / Sanja Dermanovic
Menadţer razvoja / Development Manager
Udruţenje graĊana "Nešto Više" / Citizens' Association "Nesto Vise" Ured Mostar / Mostar Office
Vukovarska 54, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina, Mobile: +387 66 711 277
Phone/fax: +387 36 347 296
E-mail: [email protected]; Web: www.nestovise.org
3. POZIV ZA APLIKACIJE: JEDNOGODIŠNJI VOLONTERSKI PROGRAM U AZIJI
VIA (Volunteers in Asia/Volonteri u Aziji) prima aplikacije do 15. januara za jednogodišnji volontersku
poziciju koja kreće u julu 2012. Pozicije su dostupne u Kambodţi, Kini, Indoneziji, Mianmaru,
Tajlandu i Vijetnamu. Volonteri će predavati engleski jezik i graditi kapacitet NVO-va koji rade na
spreĉavanju trgovine ljudima, zaštiti okoliša, te poboljšanju razvoja zajednice. Naš jednogodišnji
program ukljuĉuje:
Orijentacija prije dolaska na Univerzitetu Stanford, Podrška u zemlji i kućnom uredu, Hitno
medicinsko i evakuacijsko osiguranje, jeziĉka obuka, TESOL trening, MeĊukulturalni trening,
Dnevna stipendija/stanovanje, Godišnja konferencija, Subvencionirana naknada za uĉestvovanje u
programu.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
24
VIA je neprofitna oganizacija koja je osnovana na Univerzitetu Stanford 1963. Do sada smo poslali
oko 2 000 amerikanaca na volontiranje u Aziju. Novi volonteri se pridruţuju grupi bivših studenata koji
rade ili predavaju pri vodećim fondacijama, NVO-vima, poslovima i univerzitetima u SAD-u i širom
Azije. Pridruţite nam se kako biste imali rijetku šansu za liĉni i poslovni razvoj dok pravite razliku u
zapostavljenim azijskim zajednicama.
Više detalja moţete naći na www.viaprograms.org ili direktnim kontaktiranjem Patrick Arnold-a
(Patrik) putem elektronske pošte na: [email protected]
4. Balkan izvan granica: Festival kratkog filma 2012 - “TALK TO ME”
Balkan izvan granica je otvorio konkurs za treće izdanje Festivala kratkog filma.
Slaveći Balkansku raznovrsnost, višejeziĉnost i komunikaciju, treće izdanje festivala nosi naziv „TALK
TO ME” („PRIĈAJ MI“). Još jednom su mladi umjetnici (do 30 godina) sa Balkana i Jugoistoĉne
Evrope pozvani da snime svoj vlastiti kratki film vezan za ovogodišnju temu. Period za predaju radova
traje od 10. novembra do 1. aprila. Festival će se odrţati u maju 2012. u Tirani.
“TALK TO ME” je poziv za akciju mladim ljudima kako bi se oni aktivno ukljuĉili. Rijeĉ je o
komunikaciji u svim njenim formama: bilo kroz jezik ili neke druge naĉine izraţavanja. Balkan je
poznat po svojoj kulturi, tradiciji i višejeziţnosti, tako da imate šansu da nam pokaţete balkansku
raznovrsnost sa kojom se susrećete u vašem svakodnevnom ţivotu. Prihvatite se kamere i priĉajte sa
vašim roditeljima, vašim prijateljima, ljubavnicima, komšijama, neprijateljima, priĉajte Balkanu i
svijetu. Višejeziĉnost i komunikacija su svuda oko nas i izvan nas. Neka vas to inspiriše.
Glavni cilj projekta je da pozove i inspiriše mlade ljude kako bi stvorili kratki film kroz koji bi
odraţavala istoriju njihovog regiona, sadašnju i buduću situaciju. Cilj je da bolje vidimo kako se mladi
ljudi odnose prema komunikaciji generalno, kao i prema kulturnoj i jeziĉnoj raznovrsnosti u regionu.
Više informacija o aplikaciji se moţe naći na web stranici organizacije Balkan izvan granica:
www.balkansbeyondborders.eu, ili na našoj Facebook stranici (Balkans Beyond Borders) i Twitter-u
(BalkansBB).
5. Posao – Pozicija koordinatora projekta pri SHL u Sarajevu
Zbog otvaranja novog odjela za omladinsku edukaciju SHL traţi veoma motiviranog projekt
koordinatora.
Glavni strateški cilj odjela za omladinsku edukaciju je osposobljavanje BH omladine za uĉinkovito
ukljuĉenje i profesionalizam omladinskih NVO-va tako što će ponuditi inovativne forme neformalnog
obrazovanja u relevantnim politiĉkim i društvenim temama kako bi mladi mogli aktivno uĉestvovati u
BH društvu. Shodno sa ovim ciljem, projekt koordinator bi trebao osmisliti i implementirati novi
obrazovni sistem, razviti i implementirati koncept SHL Trening centra za omladinu/SHL kuće, te razviti
nove mreţe i ojaĉati već postojeću suradnju sa partnerima.
Zahtjevni:
• Minimalno jedna godina iskustva u polju omladinskog obrazovanja (iskustvo NVO trenera bi bilo
poţeljno),
•
Uredske vještine (poznavanje rada na kompjuteru, rad sa uredskom opremom, administracija,
finansije, itd.).
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
•
•
•
•
•
•
br. 150
25
Veoma dobro poznavanje govornog i pisanog engleskog ili njemaĉkog jezika,
Iskustvo u radu sa mladim ljudima i dobre komunikacijske vještine,
Motivacija, nezavisnost i sposobnost rada u timu,
Ţelja za uĉenjem,
Interes za rad i mogućnost rada u multinacionalnom/multietniĉkom okruţenju,
Vaţeća vozaĉka dozvola i spremnost na putovanja.
Pozicija se bazira na radnoj sedmici u trajanju od 40 sati, te će biti popunjena u januaru 2012.
Molimo vas da pošaljete aplikaciju u pisanoj formi u obliku pdf datoteke na engleskom najkasnije do
16. decembra 2012. putem elektronske pošte Aidi Bećirović ([email protected]). Aplikacija bi trebala
sadrţavati: pismo motivacije (maksimalno 2 stranice), biografiju sa slikom, dva pisma preporuke i
kopije diploma sa škole/univerziteta.
Kandidati koji uĊu u uţi krug će biti kontaktirani ubrzo nakon krajnjeg roka za predaju aplikacija.
Razgovori sa kandidatima će se odrţati u SHL uredu (Sarajevo) izmeĊu 19. i 23. Decembra 2011.
DONATORI / POZIVI ZA PROJEKTE
1. SCHÜLER HELFEN LEBEN (SHL) – POZIV ZA PROJEKTE 2012
Schüler Helfen Leben (SHL) poziva sve neprofitne organizacije da apliciraju sa za finansiranje sa
svojim projektima. Sredstva su prikupljena na Socijalnom danu. Ovi projekti moraju direktno
podrţavati djecu i omladinu u njihovom društvenom razvoju. Više informacija o ciljevima SHL-a,
aplikantima i finansiranju projekata se mogu naći u uputama za finansiranje.
SHL redovno organizuje Socijalne dane još od 1998. Ideja je jednostavna: tijekom jednog dana
uĉenici ne idu u školu, već rade i doniraju svoju dnevnicu SHL-u. Obaveze ovih mladih ljudi nisu
ograniĉene samo jednim danom. Oni su takoĊer direktno ukljuĉeni u izbor omladinskih projekata koji
će biti podrţani.
Aplikanti koriste svoje projektne ideje da apliciraju za finansiranje u periodu od dvije godine, poĉevši
od 1. septembra 2012. Projekat se mora završiti u ovom periodu. Organizacija koja sprovodi projekat
mora imati dobru evidenciju uspješnosti u profesionalnom radu, te biti u mogućnosti potvrditi to sa
statutom, vizijom/misijom, strategijom, finansijskim izvještajima, itd. Preduvjet je povezanost
organizacije sa lokalnim partnerima i dionicima koji su relevantni za projekat. Planirani budţet
projekta za period od dvije godine treba biti izmeĊu 75 000 i 200 000 eura.
Krajnji rok za aplikacije je 20. decembar 2011. u 10 sati.
Aplikacije moraju biti napisane na njemaĉkom ili engleskom jeziku i mogu se dostaviti jedino preko
online aplikacione forme koja je dostupna na www.callforproposals.de.
Datumi aplikacionog procesa:13.01.2012. - Prvi predodabir, 24.02.2012. - Drugi predodabir
Više informacija moţete naći na:
http://www.schueler-helfen-leben.de/de/home/stiftung/grants/call_for_proposals_2012.html
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
26
2. UNITED NATIONS DEMOCRACY FUND POZIVA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
DA PREDAJU PROJEKTNE PRIJEDLOGE
Opis
UNDEF je uspostavio Generalni sekretar UN-a 2005. kao Opći fond UN-a za podršku naporima za
demokratizaciju širom svijeta. UNDEF podrţava projekte koji jaĉaju glas civilnog društva, promovišu
ljudska prava, te ohrabruju uĉešće svih grupa u demokratskim procesima. Velika većina UNDEF-ovih
sredstava je usmjerena ka lokalnim organizacijama civilnog društva u prijelaznoj i integracionoj fazi
demokratizacije. UNDEF na ovaj naĉin igra jednu novu i jedinstvenu ulogu nadopunjujući UN-ov
tradicionalni rad – rad sa vladama – jaĉanje vladavine prava širom svijeta. UNDEF opstoji u
potpunosti na osnovu volonterskih doprinosa od vlada. Fond je u 2010. prešao cifru od 110 miliona
dolara u doprinosu i sada broji oko 39 zemalja donatora, ukljuĉujući i mnoge drţave sa srednjim ili
malim prihodom iz Afrike, Azije i Juţne Amerike.
U dosada odrţane ĉetiri runde finansiranja, UNDEF je podrţao više od 330 projekata u više od 110
zemalja. UNDEF projekti traju dvije godine i spadaju pod jednu ili više glavnih kategorija:
· Razvoj zajednice· Vladavina prava i ljudska prava· Alati za demokratizaciju· Ţene· Mladi· Mediji
Grant
UNDEF grantovi su u iznosu od 50 000 $ do 500 000 $ i obiĉno se odobravaju za period od dvije
godine. Aplikacije prolaze kroz veoma strogi, natjecateljski proces izbora, zato što UNDEF primi oko
2 000 aplikacija godišnje, a samo 60 do 70 njih bude izabrano. Osim toga, UNDEF dodjeljuje 70%
svojih programskih resursa u svakoj rundi finansiranja za projekte koji se realizaju u zemlji, dok
ostalih 30% se dodjeljuje za globalne/regione projekte. Ovo znaĉi da lokalni NVO-vi imaju bolje šanse
da prime grant za svoje projekte, nego kao što je to sluĉaj sa meĊunarodnim organizacijama koje
rade u razliĉitim regionima.
Kvalificiranost
Grantovi su dostupni NVO-vima koji rade na promociji demokratije, osnaţivanju civilnog društva,
ukljuĉujući i osnaţivanje ţena, graĊanskom obrazovanju i registraciji glasaĉa, graĊanskom pristupu
informacijama, pravu uĉestvovanja i vladavini prava u podršci civilnom društvu i transparentnosti i
integritetu. NVO-vi, organizacije civilnog društva, nezavisna i konstitutivna tijela i globalna i regionalna
meĊuvladina tijela, organizacije i asocijacije (pored Ujedinjenih Nacija) imaju pravo aplicirati za
finansiranje.
Kako aplicirati?
Kako biste uspješno aplicirali vaš prijedlog projekta mora objasniti zašto ste vi kvalificirani za
dobivanje granta. Kako biste skinuli smjernice za pisanje prijedloga projekta, kliknite ovdje:
http://www.un.org/democracyfund/Docs/Sixth%20Round%20UNDEF%20Project%20Proposal%20Gui
delines%20English.doc
Kako biste vidjeli stranicu posvećenu aplikacijskom procesu, kliknite ovdje:
http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_materials.html.
Kako biste aplicirali, molimo da kliknete ovdje:
http://www.undemocracyfund.org/opps/proposal.php
Krajnji rok za sve aplikacije je 31. decembar 2011.
Kontakt:
The United Nations Democracy Fund (UNDEF)
Email: [email protected]
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
27
3. BILL I MELINDA GATES FONDACIJA – TENDER ZA GRANTOVE
Bill i Melinda Gates (Gejts) Fondacija (B&MGF ili Gates Fondacija) je najveća privatna fondacija na
svijetu koja radi transparentno. Osnovali su je Bill i Melinda Gates. Fondacija je "voĊena interesima i
strašću Gates porodice". Glavni ciljevi fondacije su da, globalno, poboljša zdravstvenu zaštitu i smanji
ekstremno siromaštvo, te da globalno proširi mogućnosti za obrazovanje i pristup informacionoj
tehnologiji. Fondaciju, sa središtem u Seatlle-u (Sijatl), savezna drţava Washington (Vošington),
kontrolišu tri povjerenika: Bill Gates, Melinda Gates i Warren Buffett (Voren). Drugi glavni sluţbenici
su supredsjedatelj William H. Gates (Vilijem), stariji, te glavni izvršni direktor Jeff Raikes (Dţef
Rejks).
Kako bi unaprijedila svoje preuzete obaveze, B&MGF ohrabruje omladinske organizacije, društvenokulturalne organizacije, organizacije zajednica, nastavnike, znanstvenike, istraţivaĉe, zdravstvene
organizacije, profesionalce, poslovne organizacije, donosioce odluka u javnom i privatnom sektoru,
predstavnike vladinih i nevladinih organizacija (NVO-va), vjerske organizacije, organizacije za ljudska
prava i grupe ţena, institucije i pojedince da apliciraju unutar raznovrsnih kategorija u tekućoj šemi za
dodjelu grantova. Te kategorije su: korist globalnog zdravlja, siromaštvo i razvoj, obrazovanje i
informacije; te drugi specijalni projekti u Evropi, Africi, Aziji, Okeaniji, Sjevernoj i Juţnoj Americi.
Zainteresovani aplikanti mogu kontaktirati naš ured putem elektronske pošte za daljnje informacije o
aplikacionom procesu: [email protected]
4. POZIV ZA APLIKACIJE – Evropljani za mir: Mladi ljudi u akciji za ljudska prava
EVROPLJANI ZA MIR finansira partnerstva izmeĊu školskih i vanškolskih organizacija iz Njemaĉke,
Centralne, Istoĉne i Jugoistoĉne Evrope ili Izraela koje ţele da sprovedu zajedniĉki projekat.
MeĊunacionalni projekti mogu biti finansirani. Kako bi projekat ispunjavao uslove za apliciranje,
barem jedan od projektnih partnera mora biti iz Njemaĉke i drugi iz Centralne, Istoĉne i Jugoistoĉne
Evrope ili Izraela.
Projektna partnerstva izmeĊu Njemaĉke i slijedećih zemalja se mogu finansirati:
Albanija, Armenija, Azerbejdţan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Ĉeška,
Estonija, Gruzija, MaĊarska, Izrael i palestinske teritorije, Kazahstan, Kosovo, Kirigistan, Latvija,
Litvanija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovaĉka, Slovenija,
Tadţikistan, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan. Za projekte u koje su ukljuĉene tri zemlje, treći
partner moţe biti ili neka od zemalja pomenutih gore, ili jedna od zemlja ĉlanica Vijeća Evrope (npr.
Turska, Francuska, itd.).
Uĉesnici u projektu su mladi ljudi starosne dobi od 14 godina do 21 godinu. Finansiranje za grupe sa
univerziteta nije moguće. Glavna aktivnost projekta su radionice izmeĊu partnerskih grupa koje će
trajati više dana.
EVROPLJANI ZA MIR će isplatiti slijedeće troškove realizacije projekta:
• Troškovi grupnog putovanja na meĊunarodne susrete unutar projekta
• Troškovi smještaja van drţave
• Troškovi materijala za stvaranje proizvoda projekta i prezentaciju rezultata
• Honorari za struĉnjake i prevodioce
Krajnji rok za aplikacije: za slanje projektnih prijedloga je 15. januar 2012. Odabrani projekti će se
implementirati izmeĊu jula 2012. i jula 2013.
Za više informacija posjetite: http://www.europeans-for-peace.de
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – studeni/novembar 2011.
br. 150
Dragi prijatelji,
Ukoliko ste zainteresovani da se u mjesečnom informativnom biltenu Omladinskog Resursnog Centra (ORC) Tuzla i Omladinske
mreže Bosne i Hercegovine objave: vaši pozivi za zajedničke aktivnosti i saradnju, informacije o aktivnosti, konkursi za radna
mjesta, apeli za pomoć ili podršku, saopštenja za javnost i svi drugi nekomercijalni oglasi, možete se javiti na jednu od dole
navedenih adresa.
Rok za dostavljanje informacija za svako naredno izdanje je 30.-ti u mjesecu.
WEB Stranica Mreže:
sCh design
Webmaster:
Emir Delalić-Zeko - Tuzla
[email protected]
web: www.omladina-bih.net
mejling lista Mreže:
[email protected]
Adrese za slanje vaših informacija za mjesečni bilten:
[email protected]; [email protected]
fax: 035 258 077
hCa Tuzla
Hadži Bakirbega Tuzlića 1,
75000 Tuzla
tel / fax: 035 258 077
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mjesečni bilten uređuje Omladinski resursni centar - ORC Tuzla
www.omladina-bih.net
28
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
992 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content