close

Enter

Log in using OpenID

Decembar - Omladinska mreza BiH

embedDownload
Bilten br. 187
M jese čn i b il ten – p ro sin a c / d e c emb a r 2 01 4.
O RC /hC a T uz la
Dragi prijatelji/ce,
Pred vama se nalazi decembarsko
izdanje mjesečnog informativnog biltena
Omladinskog resursnog centra (ORC)
Tuzla i Omladinske mreţe Bosne i
Hercegovine koja za sada broji 177
organizacija i 112 pojedinaca iz 73
mjesta BiH.
Bilten izlazi na bosanskom-srpskomhrvatskom i engleskom jeziku. U njemu
se nalaze informacije o aktivnostima
Omladinskog resursnog centra (ORC)
Tuzla, te Omladinske mreţe Bosne i
Hercegovine, informacije o mjesečnim
aktivnostima omladinskih organizacija i
grupa - članica ove mreţe, njihovi
planovi za naredni period, te ostale korisne informacije (donatori, pozivi na konferencije i seminare,
školarine, stipendije i sl.).
Ukoliko ţelite da budete na mailing listi za naredna izdanja mjesečnog informativnog biltena ili ako
imate pitanja ili sugestije, javite nam se. Mjesečni informativni bilten, kao i arhivu dosadašnjih izdanja
moţete naći i na web stranici Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine:
http://www.omladina-bih.net
Uţivajte u čitanju!!
SADRŢAJ
Aktivnosti u decembru 2014.
.........................................
2
Planovi za januar 2015.
.........................................
5
Aktivnosti dijela članica mreţe
...........................................
6
Informacije / donatori / pozivi
...........................................
22
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
2
AKTIVNOSTI ORC/ hCa u DECEMBRU 2014.
OMLADINSKA GRUPA ORC TUZLA
- Info dan o programu Erasmus+
PRONI Centar za omladinski razvoj je Kontakt točka za
Erasmus +: područje mladih u Bosni i Hercegovini.
Radi informiranja mladih o mogućnostima programa
Erasmus+ u području mladih PRONI je organizirao
otvoreni info dan u Sarajevu. Prezentacija je odrţana u
zgradi Parlamentarne skupštine.
Kroz interaktivni rad na info danu mladi su imali priliku
upoznati se sa osnovnim komponentama programa,
primjerima dobre prakse iz prethodnog programa,
mogućnostima koje pruţa kontakt točka.
Prezentaciji programa ispred Omladinskog resursnog
centra prisustvovao je i Kemal Nedţibović, koji je ovom
prilikom iz studentske perspektive prokomentarisao
značaj Erasmus programa za mlade u BiH.
- Okrugli sto: „Zašto (ne)ostati u Bosni i Hercegovini ?“
U sklopu 4. Festivala omladinske kreativnosti
LJEPOTA RAZLIČITOSTI 2014, koji je u trajanju od
15.12. do 19.12. 2014. godine u Tuzli organizovalo
„Udruţenje za mir, obrazovanje i kreativnost CMOK“,
Merita Sokoli, Zlatan Ligić i Haris Selmanović su
prisustvovali svečanom otvorenju Festivala i Okruglom
stolu na temu: „Zašto (ne) ostati u Bosni i
Hercegovini?“.
Merita Sokoli i Haris Selmanović su bili sudionici
Okruglog stola, dok je njihov kolega, Zlatan Ligić imao
tu čast da bude jedan od moderatora.
Pored aktivista Omladinske grupe ORC-a Tuzla,
Okruglom stolu su po pozivu prisustvovali i
osnovnoškolci, srednjoškolci, te profesori sa prostora
Tuzlanskog kantona.
Cilj aktivnosti bio je, kroz diskusiju i lične primjere,
utvrditi faktore koji dovode do odlaska mladih ljudi iz
Bosne i Hercegovine, te koji su to faktori koji ih navode
na ostanak. Nakon 90 minuta diskusije, učesnici su, uz
pomoć moderatora i direktora Festivala omladinske
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
3
kreativnosti, Mehmeda Pargana, rezimirali iznesene činjenice, te došli do zaključka da treba iskoristiti
i razvijati postojeće kapacitete koje Bosna i Hercegovine posjeduje, ili u slučaju završetka školovanja
u inostranstvu, stečeno znanje i vještine multiplicirati unutar granica Bosne i Heregovine.
Gospodin Mehmed Pargan je pohvalio zreo i otvoren način razmišljanja učesnika Okruglog stola.
- NOVOGODIŠNJA PROSLAVA OGORC-A I ORC-A
Nakon izuzetno uspješne 2014. godine, kolektiv Omladinskog resursnog centra odlučio je upriličiti
drugu po redu Novogodišnju proslavu za sve članove Omladinske grupe. Tokom proslave svim
članovima su podijeljeni certifikati, a najaktivnijim i prigodni pokloni.
Nakon novogodišnje proslave, članovi Omladinske grupe odlaze na zasluţen odmor tokom kojeg će
se ujedno posvetiti i svojim fakultetskim obavezama i ispitima koje nosi januarski i februarski rok.
Želimo Vam srećnu i uspješnu 2015. godinu!
Redovne aktivnosti ORC-a:
Tokom decembra smo u sklopu naših redovnih aktivnosti radili na odrţavanju i razvoju komunikacija i
koordinacije unutar Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net).
U okviru toga smo svakodnevno na mejling listu mreţe ([email protected]), ali i na druge
adrese u Bosni i Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski
aktivizam u BiH (pozivi na radionice, seminare, konferencije, pozivi za projektne aplikacije, poslovi,
školarine, ostale aktivnosti), odrţavali i redovno dopunjavali informacije na našoj web stranici
www.omladina-bih.net, slali informacije koje smo dobili od omladinskih organizacija i pojedinaca iz
mreţe prema vani (meĎunarodnim organizacijama, organizacijama u regionu, donatorima), vršili
korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreţe, odgovarali na upite
vezane za odreĎene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
4
Presjek aktivnosti ORC-a u 2014.
Pojekat je podrţan je od strane Evropske Unije, u okviru instrumenata za predpristupnu podršku
(IPA) i jačanja civilnog društva (CFP). Nosilac ovog projekta je hCa Istanbul, Turska, a partneri su:
SeConS – Development Initiative Group Beograd, Asocijacija za demokratski prosperitet ZID
Podgorica, Institut za regionalne i meĎunarodne studije Sofija, Centar za istraţivanje, dokumentaciju i
publikovanje Priština i Omladinski resursni centar Tuzla. Projekat traje od 1. decembra 2012. do 30
novembra 2016. godine.
U okviru projekta u 2014. je uraĎeno:
- Odrţana je meĎunarodna konferencija: “Humanizing Security“ u Istanbulu;
- ORC je u sklopu projekta uradio istraţivanje na temu "Sigurnost mladih u srednjim školama“ u
opštinama Tuzla, Bijeljina, Orašje i Brčko distrikt BiH, sa ciljem prikupljanja relevantnih podataka o
vrstama, uzrocima i učestalosti raznih oblika vršnjačkog nasilja;
- U sklopu Sarajevo Peace Event-a organizovali smo Ljetnu školu „Humanizing security“;
- Seminar u Kavali – Grčka, u periodu od 26. do 28. avgusta;
- 10. septembra smo u Tuzli organizovali sastanak sa stakeholderima. Na sastanku je učestvovalo
dvadeset i dvoje učesnika, predstavnika institucija vlasti, nevladinog sektora i medija, te osoblja i
stručnjaka angaţovanih na projektu;
- 21. oktobra smo, zajedno sa organizacijom SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu Beograd, Srbija,
u Beogradu organizovali Konferenciju o vršnjačkom nasilju. Cilj ove konferencije bio je doprinos
boljem razumijevanju problema vršnjačkog nasilja i ključnih prijetnji za bezbjednost mladih u školi;
- Uradili smo osam hronika, tekstova koji se tiču aktuelnih zbivanja i problema u Bosni i Hercegovini:
Hronike se mogu naći na web stranicama: http://cn4hs.org i www.omladina-bih.net.
Anna Lindh fondacija je euro-mediteranska mreţa, čiji je glavni cilj promovisanje kulture i
interkulturalnih relacija, izmeĎu nevladinih organizacija i vladinih tijela, u 41 zemlji Evrope i
Mediterana. Glavna Kancelarija, kao i nacionalni koordinator ALF mreţe za Bosnu i Hercegovinu od
2009. godine je Omladinski resursni centar Tuzla.
Tokom 2014. smo uradili:
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
5
- U Banja Luci smo, u prostorijama DIS Pozorišta mladih Banja Luka, u periodu od 27. februara do 1.
marta odrţali: VI Redovni sastanak članica ALF BiH, trening „Kampanje javnog zagovaranja i
umreţavanja u okviru ALF Mreţe“, kao i sastanak Upravnog odbora ALF BiH.
- U Tuzli smo, u periodu od 18. do 20. septembra odrţali sedmi, redovni sastanak ALF BiH i ALF BiH
Forum 2014. Forumu i sastanku je prisustvovalo ukupno 40 učesnika iz osamnaest organizacija –
članica ALF BiH, predstavnici/e Gradskog kazališta mladih Vitez i SPKD Prosvjeta Višegrad, te
predstavnici medija. Na ovom trodnevnom skupu učesnici su imali prilike razgovarati na plenarnoj
sesiji sa temama: „Aktuelni problemi BiH društva“, „Uloga ALF BiH u meĎukulturalnoj saradnji u
Euromediteranskoj regiji (prekogranična saradnja)“ i „Mehanizmi djelovanja nevladinog sektora prema
vladajućim strukturama, fondovima, prekograničnoj saradnji“. Tokom Foruma organizovali smo i
promociju novog ALF Izvještaja o interkulturalnim trendovima za 2014. godinu.
Protesti u februaru
Aktivisti ORC-a Tuzla su tokom protesta svakog dana bili prisutni na protestima, stajali smo tamo sa
našim transparentima, bjeţali od suzavaca, pendreka, “jedinica za podršku”... Bili smo prva (i skoro
jedina) organizacija u Tuzli koja se oglasila otvorenim pismom (sada već bivšem) premijeru
Tuzlanskog kantona Seadu Čauševiću, traţeći njegovu ostavku. Naţalost, nije nas poslušao... Bar ne
na vrijeme.
Majske poplave u BiH
Nezabiljeţene poplave prekrile su vodom više od jedne trećine BiH. Čitavi gradovi: Maglaj, Bijeljina,
Doboj, Bosanski Šamac, Orašje i Brčko, te veliki broj sela bili su pod vodom. Više desetina hiljada
ljudi je evakuisano.
Tokom maja ORC je sve svoje potencijale, kapacitete i resurse usmjerio na prikupljanje i distribuciju
humanitarne pomoći, uz pomoć naših volontera iz Omladinske grupe ORC-a, te pomoć u saniranju
posljedica katastrofe koja nas je zadesila.
Ovom prilikom se zahvaljujemo za finansijsku podršku koju su nam prikupili i poslali: hCa Francuske,
Miriam Struyk i Andre Lommen (Nizozemska) i Richard Shotton (Velika Britanija).
PLANOVI HCA/ORC-A ZA JANUAR 2015.
-
Prezentacija istraţivanja maloljetničkog i nasilja u školama, u okviru projekta „Prekogranična
graĎanska mreža za mir, meĎusobna pomirenja i ljudsku sigurnost”, koji je podrţan od strane
Evropske Komisije.
-
SprovoĎenje redovnih aktivnosti kroz Omladinsku mreţu BIH.
-
Nastavak rada na namicanju sredstava za narednu godinu, te evaluaciji aktivnosti u ovoj
godini.
-
Pripreme za nastavak aktivnosti u okviru Prekogranične graĎanske mreţe za mir, pomirenje i
sigurnost ljudi na Balkanu, te ALF BiH.
Više informacija na našoj web stranici: www.omladina-bih.net
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
6
AKTIVNOSTI ČLANICA OMLADINSKE MREŽE BIH
INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH KULT
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA, 71 210 Ilidža, Sarajevo
E-mail: [email protected]
Tel.: 033 778 778; fax: 033 778 779
Web: www.mladi.org
KULT obiljeţio Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a
Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obiljeţava se 1. decembra svake godine u cijelom svijetu i
predstavlja globalni dan zdravlja. Povodom obiljeţavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a Institut
za razvoj mladih KULT obiljeţio je ovaj dan šetnjom ulicama Općine Ilidţa. Volonterke i volonteri
Instituta za razvoj mladih KULT su tom prilikom javno prezentirali slogane kojima su ţeljeli ukazati na
problem HIV/AIDS-a u našoj zemlji.
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a prvi je put
obilježen 1988. godine kako bi se podigla svijest o
HIV/AIDS-u te dala podrška oboljelim i odala počast
preminulima od posljedica ove teške bolesti koja
može biti dio života svakog pojedinca. Ovaj dan
obilježavamo svake godine kako bi se došlo do
konačnog cilja a to je 0 (nula) smrtnih slučajeva od
AIDS-a te 0 (nula) novih slučajeva infekcije HIV-om
ali i ono bitno 0 (nula) slučajeva diskriminacije koja
je jako prisutna pema potencijalno inficiranim u
našem društvu, istakla je Sunita Koristović –
projektna koordinatorica Instituta.
Virus humane imunodeficijencije (HIV) uzrokuje sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS), te se
moţda nazire početak kraja širenja ove bolesti. Zbog toga moramo odrţati isti nivo posvećenosti
rješavanju problema, naglašavaju u Institutu za razvoj mladih KULT. Krajem 2013. godine
procijenjeno je kako u zapadnoj i središnjoj Evropi, te sjevernoj Americi preko 2,3 miliona ljudi ţivi sa
HIV-om. Od tog broja Sjedinjene drţave nose najveći teret jer tamo ţivi 56 % zaraţenih ljudi. Nakon
USA s brojem oboljelih u Evropi prednjači Francuska, Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo, te Italija sa 5
% oboljelih. Od 35 miliona ljudi na svijetu zaraţenih HIVom, čak 19 miliona ne zna da je HIV
pozitivno.
05. 12. – MeĎunarodni dan volontera
MeĎunarodni dan volontera, 5. decembar, obiljeţava se u svijetu kao podsjećanje na dan kada je
1970. godine stvoren Program Ujedinjenih nacija za volontere. Cilj je podstaći što veći broj ljudi da
volontiraju. U Bosni i Hercegovini kada je riječ o volontiranju, u nekim ranijim istraţivanjima se
pokazalo da dio mladih ima negativan stav prema volontiranju jer se u većini slučajeva radi o
neplaćenom radu. U tadašnjim istraţivanjima je isticano da to nije rješenje za mlade ljude koji ionako
ţive u teškim ekonomskim uvjetima, pogotovu ako se uzme u obzir da volontiranje na odreĎenom
radnom mjestu ne mora nuţno značiti i zaposlenje na tom mjestu. Ipak, ohrabruje da je većina
spremna volontirati i da ovaj vid rada smatra povećavanjem šanse za zaposlenje. Prema novijem
istraţivanju „Glasovi mladih” iz 2012. godine, čini se da volonterski rad nije uobičajena praksa ni u
obrazovnim institucijama u BiH.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
7
OdreĎen broj mladih kao prvu asocijaciju kada se spomene volontiranje navodi i sticanje iskustva ili
prakse. Usvajanje Zakona o volontiranju FBiH doprinijelo je oblasti rada s mladima u Federaciji BiH.
Najveći značaj ovog zakona jeste u tome što će se volontiranje u struci, pod odreĎenim zakonskim
uvjetima, priznati kao radno iskustvo. Upravo nedostatak radnog iskustva kod mladih je bio jedna od
najvećih prepreka prilikom konkuriranja i selekcije za većinu radnih mjesta, a, s druge strane,
poslodavci kao razlog za nedostatak kadra često navode nedostatak radnog iskustva. Cilj ovog
Zakona jest da mladi lakše doĎu do toliko potrebnog radnog iskustva.
Kao preporuka se nameće provoĎenje jače kampanje, promocije značaja volontiranja, informisanja i
jačanje svijesti mladih, učenika, studenata, nezaposlenih, poslodavca i javnog sektora o vaţnosti
volontiranja u smislu povećanja mogućnosti zapošljavanja, te izrada registra organizatora
volontiranja, ističe Amila Dedić - projektna koordinatorica Instituta za razvoj mladih KULT.
Planska igra „Mladi donose odluke“ odrţana u SPAJALICI
Institut za razvoj mladih KULT i Općina Ilidţa u saradnji sa srednjim školama s područja Ilidţe
realiziraju plansku igru „Mladi donose odluke“ koja je proistakla iz programa „Mladi odlučuju o
demokratiji“ što je višemjesečna obuka koju su pohaĎali mladi iz BiH, Kirgistana, Srbije i Makedonije.
Planska igra „Mladi donose odluke“ se sastoji od
predavanja, interaktivnog dijela gdje učenice i učenici
preuzimaju ulogu medija, civilnog društva i političkih
stranaka i tako prolaze kroz proces lobiranja, donošenja
odluka te direktnog zalaganja za odbranu ličnog stava ali
i stava grupe kojoj tokom planske igre pripadaju, istakla
je projektna koordinatorica Obrazovno – razonodnog
centra SPAJALICA – Selma Suljević.
Zimska planska igra „Mladi donose odluke“ je ove godine
realizirana i u Obrazovno – razonodnom centru za mlade
SPAJALICA na Ilidţi.
Učešće u inicijativi je preuzelo 40 učenica i učenika iz četiri srednje škole sa područja Ilidţe te su tako
objedinjene sve srednje škole Ilidţe u jedan projekt.
Koncept planske igre je prilagoĎen mladim ljudima koji kroz igru različitih uloga, glumu i različite
situacije zaista saznaju šta se dešava u stvarnom životu. Ovaj koncept je pokazao da mladi kroz ovu
formu inicijative najbolje uče. Do sada smo imali izuzetno dobar odziv mladih ljudi tokom svih
planskih igra koje je radio Institut za razvoj mladih KULT, istakao je trener planske igre Hajrudin
Solak.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
8
ORGANIZIRANA KONFERENCIJA O AKTIVIZMU MLADIH "YOUTH CHANGE"
Institut za razvoj mladih "KULT", u saradnji s Ambasadom Njemačke u BiH, upriličio je u Historijskom
muzeju BiH konferenciju "Youth change", čiji je cilj razmjena iskustava o učešću mladih u procesu
donošenja političkih odluka. U radu konferencije učestvuje oko 40 učesnika, mladih starosne dobi od
18 do 30 godina.
TakoĎer, na skupu je bilo govora i o neformalnom
obrazovanju kao jednom vidu edukacije, te načinima
na koje se moţe uticati na mlade da donose odluke i
kritički razmišljaju.
Ataše za kulturu u Ambasadi Njemačke, Jens Wagner
je posebno naglasio da je za ovu ambasadu
omladinska politika jako vaţan segment djelovanja.
Podvukao je dugogodišnju saradnju s „KULTom“, te
naglasio da je Ambasada prošle godine odlučila
fokusirati paţnju posebno na oblast mladih.
Wagner podvlači da demokratski procesi trebaju omogućiti da mlada generacija bude liderska i da
ima perspektivnu budućnost, uz mogućnost da se njeno mišljenje čuje u političkom procesu.
U SPAJALICI odrţano treće predavanje za mlade o temi „Da li smo u opasnosti ?“
U Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA na Ilidţi odrţano treće predavanje o temi
„Da li smo svi u opasnosti?“ Predavanje je odrţano u saradnji sa Disciplinskim centrom za
maloljetnike, a namijenjeno je učenicama i učenicima sedmih, osmih i devetih razreda osnovnih škola
s područja Ilidţe.
Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA je proveo anketu u maju ove godine i došli smo
do poraznog rezultata da je svaka treća osoba na neki način iskusila neku vrstu nasilja. Zbog toga
smo odlučili pokrenuti niz predavanja koja bi pomogla mladim ljudima da se postave u takvoj
situaciji. Disciplinski centar je bio logičan partner za ovakva edukativna predavanja u SPAJALICI.
Tako ćemo u našem prostoru održati tri predavanja koja će tretirati nasilje, istakla je voditeljica
Obrazovno-razonodnog centra za mlade SPAJALICA – Vesna Filipović.
Disciplinski centar za maloljetnike je ustanova koja se bavi
prevencijom vršnjačkog nasilja i svakog drugog oblika
nasilja. Aktivnosti koje danas realiziramo u SPAJALICI
organizujemo u sklopu ciklusa primarne prevencije a radi se
sa učenicima osmih i devetih razreda osnovnih škola, te
prvih i drugih razreda srednjih škola na području Kantona
Sarajevo. Cilj nam je unapreĎenje i poboljšanje
komunikacijskih vještina mladih, prevencija konfliktnih
situacija, te osposobljavanje za rješavanje konfliktnih
situacija nenasilnim putem, istakao je Adnan Dţepa, viši
stručni saradnik za pedagoške poslove.
Veliki odziv učenika završnih razreda osnovnih škola te interes školskih pedagoga za temu nasilja
jasno je dao do znanja da mladi ţele znati više o ovom problemu i nadamo se da će im ova
predavanja svakako biti od koristi.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
9
Udruženje Centar za edukaciju, informisanje i afirmaciju mladih "INPUT"
Prvomajska b.b., 72 000 Zenica
Tel./fax: 061 766 532
E-mail: [email protected]
Web: www.input.tech.ba
SAT KODIRANJA U INPUT-U
U okviru akcije pod nazivom „Sat kodiranja“ sa ciljem uključenja BiH u najveći edukativni dogaĎaj u
historiji (Hour of Cod) koji je u BiH pokrenuo CPCD iz Sarajeva, Udruţenje INPUT je uzelo učešće.
U utorak 09.12. u prostorijama INPUT-a organizovan je prvi sat kodiranja, a učesnici su bila djeca od
šestog do devetog razreda koja pohaĎaju programe i aktivnosti INPUT- a iz Nemilskog sliva. Djeca su
imala priliku da rade kroz specijalno dizajniran tutorijal kao što je Angry Birds, Planets vs Zombies i
razviju osnovno informatičko obrazovanje. Spomenuti edukativni tutorijal kreiran za „Sat kodiranja“
namijenjen je učenicima svih uzrasta.
Nakon završenog „Sata kodiranja“ kojeg su vodili nastavnici informatike Edvin Milovanović i Adi
Salčinović, djeci su uručene i diplome. Ovaj dogaĎaj su podrţali svojim prisustvom Gradska
vijećnica - Almina Husjenović i predstavnik Gradske uprave Zenica, Miralem Redţić iz Sluţbe za
društvene djelatnosti i NVO.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
10
OMLADINSKA ORGANIZACIJA “SVITAC”
Jusufa Ĉampare bb, 76 100 Brčko Distrikt
Tel./Fax: 049 211 032
Email: [email protected]
Web: www.svitac.org
FB: www.facebook.com/omladinska.svitac
Radionice sambe
Učesnici radionice samba udaraljki su ovaj mjesec radili na nešto kompleksnijim kompozicijama što je
predstavljalo izazov ali i pobudilo interesovanje za daljnji rad.
Radionice gitare
U decembru je nastavljen rad na uvjeţbavanju legato artikulacije. TakoĎe, učesnici su uvjeţbavali
repertoar za nastup u decembru u sklopu novogodišnje zabave za djecu.
Hip-hop radionice
Pored redovnih radionica gitare i samba udaraljki u decembru
je u sklopu muzičkih aktivnosti pokrenuta hip-hop radionica za
mlade.
Koordinator radionice je EVS volonter iz Velike Britanije, John
Streatfield. Radionica se odrţava svakog utorka u
Omladinskom centru u Brčkom sa ciljem da zainteresovane
pribliţi ovom pokretu i upozna sa njegovom istorijom. Učesnici
će tokom odrţavanja radionica biti uključeni u proces
stvaranja autorskog djela.
Jezičke radionice
Kursevi engleskog i njemačkog jezika su nastavljeni u decembru. 30 studenata trenutno pohaĎa ove
kurseve i podijeljeni su u tri grupe (Početni 1, Početni 2 za djecu i odrasle i Srednji 1 za djecu). Svaka
grupa ima dva časa sedmično u trajanju od sat i po, a časovi se odrţavaju u prostorijama Omladinske
organizacije Svitac i Omladinskom centru Brčko distrikta. Starost studenata je od 8 do 35 godina.
Radionica engleskog jezika „I love English”
Interaktivne radionice engleskog jezika su nastavljene u decembru. Pored vjeţbanja govora i
neformalne konverzacije na engleskom jeziku, učesnici su imali priliku gledati video klipove na temu
koja je aktuelna za trenutnu radionicu, kako bi se kasnije razvila diskusija. Kao što smo naveli prošli
mjesec, prednosti ovih radionica za mlade ljude ima mnogo, jedna od njih je činjenica da su
besplatne, a vodi ih osoba kojoj je engleski maternji jezik. Na taj način učesnici mogu da usavrše
izgovor i da bolje upoznaju drugu kulturu.
Koordinator radionica je EVS meĎunarodni volonter iz Velike Britanije, John Streatfield. Radionice se
odrţavaju ponedeljkom i srijedom u terminu od 19:00-20:00 u Omladinskom centru Brčko Distrikt.
Trenutno ima 20 učesnika, uzrasta 15+.
ŠTA IMA?! ( SPRECHEN-THEMEN-ARGUMENTIEREN) - Radionice njemačkog jezika
Interaktivne radionice njemačkog jezika su nakon duţe pauze ponovo pokrenute početkom
decembra. Radionice su dosta popularne, jer su besplatne, ali su takoĎe dobro isplanirane, i za one
koji zaista ţele nešto da nauče su od velike koristi. Trenutno ima 20 polaznika, uzrasta 18+.
Radionice se odrţavaju u Omladinskom centru, ponedeljkom i srijedom od 20:00-21:00 časova.
Koordinatori radionica su meĎunarodni volonteri iz Njemačke Nicolas Zdun i Tamara Wonner.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
11
Kreativne radionice
U saradnji sa Omladinskim centrom Vermont, kreativne radionice su
nastavljene i u decembru sa djecom sa poplavljenih područja Vidovice i
Palanka. Učesnici su pravili lančiće od slamčica, gline i perlica, zatim razne
figure od kestenja i gline ili su crtali sa akvarelnim bojama. Radionice se
odrţavaju utorkom, srijedom i petkom u Vidovicama i Palanci 11:00-13:00
časova i ponedeljkom i četvrtkom od 12:00-14:00 u Omladinskom centru Brčko
Distrikt.
Koordinatori radionica su EVS i Weltwaerts meĎunarodni volonteri, Tamara
Wonner i Nicolas Zdun iz Njemačke, i John Streatfiled iz Velike Britanije.
Trenutno ima 45 učesnika uzrasta 3-12 godina.
Sportske radionice
Sportske radionice se takoĎe odrţavaju tri puta sedmično u Vidovicama i Palanci, mjestima
pogoĎenim majskim poplavama. Broj učesnika varira i do 40, uzrasta 6+. Neke od aktivnosti su
fudbal, igra “Graničara”, odbojka, zaledi se. itd. Kako su učenici oduševljenim sportskim radionicama,
uvijek se naĎe dodatna zabava sa loptom ili jednostavno uţivanje u timskim igrama. Koordinator
sportskih radionica je Nicolas Zdun, meĎunarodni volonter iz Njemačke.
Novogodišna zabava 2014
13. decembra Omladinska organizacija Svitac je organizovala Novogodišnju zabavu za svoje članove
i njihove prijatelje. Koordinatori ovog dogaĎaja su bili zaposleni u organizaciji Svitac, lokalni, EVS i
weltwarts volonteri koji trenutno borave u ovoj organizaciji. Sva djeca učesnici radionica su dobila
pozivnice za zabavu a mogli su da sa sobom povedu i jednog gosta. Članovi radionica gitare i sambe
su imali nastup na početku zabave. Za njih je to bila sjajna prilika da pred publikom prezentuju svoje
vještine. Bila je to jedna izrazito uspješna zabava i dobar način da Svitac proslavi dolazak Nove
godine zajedno sa svojim osobljem, članovima, prijateljima i roditeljima mališana. EVS volonteri iz
Velike Britanije i Njemačke su prezentovali svoje zemlje i njihovu kulturu kao dio novogodišnjeg
programa. Na kraju zabave učesnicima je podijeljeno osvjeţenje i konačno su imali priliku da otvore
poklone koje su osvojili na Bingo izvlačenju. Na zabavi je bilo prisutno 80 djece.
Brčko Graphic Novel
Omladinska organizacija Svitac je krajem novembra počela sa
realizacijom umjetničkog projekta pod nazivom Brčko Graphic
Novel. Projekat će trajati do kraja januara 2015., a glavni cilj
projekta je da nauči mlade ljude u Bosni vještinama u grafičkom
dizajnu i da im da priliku da razviju svoje samopouzdanje kroz
zabavne aktivnosti.
Radionice će voditi instruktor, koji će u početnoj fazi projekta
obučiti 14 mladih ljudi starosti izmeĎu 18 i 22 godine. Ovi mladi
ljudi će 6 sedmica pohaĎati kurs grafičkog dizajna i tokom ovog
perioda će imati priliku da uče tehničke vještine crtanja i da
svako za sebe kreira storyboard koja će biti prikaz njihovog ţivota u Bosni i Hercegovini.
Nakon 6 sedmica ovi studenti će i sami postati instruktori, u drugoj fazi projekta, učeći grupu od 28
djece tehniku stvaranja grafičkog romana, tako što će svako od njih obučiti dvoje djece. Djeci sa
kojima budu radili biće ponuĎen manje formalni kurs kao prilika da nauče osnovne vještine iza
grafičkog dizajna romana. Krajem januara biće organizovana izloţba na kojoj će biti prikazani radovi
iz obje faze projekta.
Više informacija na: http://fireflybosnia.org/week-1-brcko-graphic-novel-project/
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
12
VIJEĆE MLADIH OPĆINE TOMISLAVGRAD
Letka b.b., 80 240 Tomislavgrad
Tel.: 034 356 440, fax: 034 356 444
E-mail: [email protected]
Odrţana radionica na temu: „Rodna ravnopravnost s osvrtom na nasilje nad ţenama i
djevojkama“
Vijeće mladih općine Tomislavgrad u suradnji s Institutom za razvoj mladih KULT iz Sarajeva u
povodu „16 dana aktivizma za okončanje nasilja nad ţenama i djevojkama“ organizirali su 30.
studenog u Centru za mlade općine Tomislavgrad jednodnevnu radionicu. Tema radionice je bila:
„Rodna ravnopravnost s osvrtom na nasilje nad ţenama i djevojkama“.
Cilj radionica je da se na simboličan i jednostavan način
ukaţe na ozbiljnost nasilja nad ţenama, ali i na moć
solidarnosti i zajedničkih akcija u njegovom sprečavanju i
zaustavljanju.
Radionicu su odrţale Nejra Kadić i Berina Bukva iz
Instituta za razvoj mladih KULT. One su se kroz
interakciju sa sudionicima u svojem izlaganju osvrnule na
rodnu ravnopravnost, rodnu diskriminaciju, ravnopravnost
spolova, rodno zasnovano nasilje, a bilo je riječi o
zakonskom okviru kao i primjerima prevencije i kampanja
do prikazivanja tehnika samoobrane.
Sudionice i sudionici bili su zadovoljni prezentiranim, a radionica je pridonijela prenošenju informacija
o ovoj temi na druge u lokalnoj zajednici.
Podsjećamo: „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ţenama“ je globalna, svjetska kampanja koju
obiljeţava 1,700 organizacija, meĎu kojima su i Vijeće mladih općine Tomislavgrad i Institut za razvoj
mladih KULT iz Sarajeva, u preko 100 drţava svijeta. Kampanja je počela 25. studenog
MeĎunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ţenama i završit će 10. prosinca MeĎunarodnim
danom ljudskih prava. Dostupan je audio isječak sa radionice na našoj web stranici:
www.vijecemladih-tg.com
Vijeće mladih općine Tomislavgrad i Udruţenje ţena graĎanki „Duvanjke“ odţali
predavanje o ljudskim pravima
Vijeće mladih općine Tomislavgrad i Udruţenje ţena graĎanki
„Duvanjke“ ugostili su skupinu učenika završnog razreda
gimnazije Marka Marulića i prigodnim predavanjem u zgradi
općine Tomislavgrad obiljeţili 10. prosinca, MeĎunarodni dan
ljudskih prava, a ujedno su u sklopu radionice kroz globalnu
inicijativu „16 dana aktivizma“ simbolično povezali nasilje nad
ţenama sa ljudskim pravima.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
13
Naglasili su kako je 10. prosinca veliki praznik za ljudska prava te kako je Opća deklaracija
Ujedinjenih naroda, koja je potpisana 1948. godine, dala novo svjetlo ljudskim pravima koja su
zajamčena svakom pojedincu bez obzira na dob, spol i rasu. Prezentacija učenicima kao i članovima
udruga odrţana je s ciljem praćenja i promicanja ljudskih prava tamo gdje su ona ugroţena.
Ne postoji idealno društvo, ali postoji cilj kojemu težimo, a to je stvaranje ambijenta tolerancije,
zajedništva i jednakosti u društvu u kojem živimo - naglašeno je na skupu. Odrţano je i prigodno
predavanje o razvoju ljudskih prava i sloboda.
Danom ljudskih prava završava i kampanja "16 dana aktivizma".
Nasilje nad ţenama i djevojkama je jedno od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. IzmeĎu
ostalog, nasilje podrazumijeva fizičko, seksualno, psihološko i ekonomsko zlostavljanje, te prelazi
granice dobi, rase, kulture, bogatstva i zemljopisnog prostora.
DogaĎa se u kući, na ulici, u školi, na radnom mjestu, na poljoprivrednim imanjima, u izbjegličkim
centrima, u ratu i tokom kriza. Nasilje se manifestira u različitim oblicima – od najzastupljenijeg
univerzalnog oblika obiteljskog i seksualnog nasilja, do pogubnih praksi kao što su zlostavljanja u
trudnoći, takozvana ubojstva iz časti i drugi oblici zločina nad ţenama.
16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je meĎunarodna kampanja koja se odrţava od 25.
studenog (MeĎunarodni dan protiv nasilja nad ţenama i djevojkama) do 10. prosinca (MeĎunarodni
dan ljudskih prava), simbolično povezujući nasilje nad ţenama sa ljudskim pravima. Time se ukazuje
na to da je nasilje nad ţenama i djevojkama čin kršenja ljudskih prava.
Kampanja 16 dana aktivizma se koristi kao organizacijska strategija širom svijeta od strane
pojedinaca i grupa, kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ţenama i djevojčicama.
www.vijecemladih-tg.com
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
14
UDRUŽENJE AKTIVNIH ŽENA "GENDER“ Brčko distrikt BiH
Adresa: Mehmedagića 24, 76 100 Brčko Distrikt
Tel.: 065 908 457, fax: 049 217 695
E-mail: [email protected]
Web: www.uazgenderbrcko.tk
„Дани против родно заснованог насиља“
Другу годину за редом ГЕНДЕР организује
активности у оквиру 16 дана активизма против
родно заснованог насиља. И ове године је то низ
активности урађених у тих 16 дана, од 25.
новембра – Међународног дана борбе против
насиља над женама и дјевојчицама до 10.
децембра – Међународног дана људских права.
Ове године је Влада Брчко дистрикта БиХ
финансијски подржала пројекат „Дани против
родно заснованог насиља“ са 1700 КМ.
Прва активност је одржана 25.11. 2014. године подјелом бијелих тракица на Тргу младих као
знак подршке Међународној борби против насиља над женама и дјевојчицама. Подршку овој
активности је пружила др. Лидија Љубојевић предсједавајућа Комисијом за равноправност
полова при Скупштини Брчко дистрикта БиХ, као и Свјетлана Чивчић шефица Одјељења за
јавне послове.
Исти дан је организована и кафа са новинарима као дио конференције за медије, најава
пројекта и разговор са представницима медија о њиховој подршци и медијском простору
посвећеном овој теми.
Подјела пакета женама са подручја захваћеним
поплавама који су прикупљени у акција „Жена
жени“. Акција, започета након мајских поплава,
настављена је у овом периоду. Крепшић смо
посјетиле 28.11. 2014. године и у сарадњи са
удружењем „Анђели“ подијелиле 25 пакета.
Вучиловац смо посјетиле 23.12. 2014. и
подијелиле преосталих 29 пакета, које су жене из
Брчког донирале и на тај начин показале женама
из поплављених подручја да „нису саме“.
На Међународни дан борбе против АИДС-а смо дијелили црвене тракице грађанима Брчко
дистрикта, а 4.12.2014. године смо присуствовале тренингу о Родно одговорном буџетирању у
организацији Мисије ОСЦЕ.
Организовани су и састанци са женама у руралним дијеловима Брчко дистрикта гдје су
представљени Закон о равноправности полова и рад Комисије за равноправност полова
Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Састанке су организовали Мисија ОСЦЕ-а у Брчком и
Комисија за равнопранвност полова Скупштине Брчко дистрикта у сарадњи са локалним
удружењима жена. Тако смо 3.12.2014. године посјетили МЗ Илићка, а 5.12.2014. са
удружењем „Жена Бошњакиња“ састанак је одржан у Маочи. Рад Комисије су представили др
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
15
Лидија Љубојевић предсједавајућа, Ћазим Дачај и Сабира Мујкић сви посланици у Скупштини
Брчко дистрикта БиХ.
Округли сто под називом „Заједно против насиља“, као једна од завршних активности у оквиру
16 дана организован је 9. 12. 2014. године, окупио је представнике институција,
институционалних механизама за родну равноправност и представнике удружења која се баве
овим питањима. На округлом столу су представљени статистички подаци о случајвима насиња
у породици, насиља над женама и дјевојчицама, као и насиља над мушкарцима у претходне
три године. Разговоарало се и о идеји отварања сигурне куће у Брчко дистрикту. Представница
удружења жена „Лара“ из Бијељине, Радмила Жигић, је представила рад њихове сигурне куће
и са присутнима подијелила примјере праксе из њиховог рада. Скупштина Брчко дистрикта БиХ
је финансијски подржала организацију округлог стола.
Неки од закључака су: доношење Закона о заштити од насиља у породици и насиља над
женама, потреба да се институције боље увежу у превенцији и раду на случајевима насиља,
медији би требаливише простора посветити овој теми и учествовати у превенцији као и
обавјештењима како би до особа које трпе насиље дошле корисне информације и разматрање
могућности за отварање канцеларије која би пружала психо-социјалну и правну помоћ жртвама
насиља у породици.
Исто вече су момци брчанске групе Домино Ефект дали свој допринос удружењу и бесплатно
свирали за чланове удружења, волонтере и остале госте. На тај начин они су други пут дали
своју подршку борби прптив насиља у породици и насиља надженама.
У оквиру овог пројекта је рађено и истраживање о женама Брчког кроз вријеме, које је радила
наша чланица Ђурђица Марковић. Прикупљени подаци су публиковани у виду разгледнице.
Посебно хвала др Лидији Љубојевић, члановима Владине
Радне групе за родну равноправност, Вањи Рикановић
представници Мисије ОСЦЕ-а, представницама удружења
жена, волонтерима и члановима удружења ГЕНДЕР, Порталу
Брчко за медијску подршку, као и свима осталима који су
пружили помоћ и подршку током организације ових активности.
Хвала Влади и Скупштини Брчко дистрикта БиХ за финансијску
подршку пројекту.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
16
OMLADINSKO UDRUŽENJE NOVA VIZIJA
Opara bb, 72 290 Novi Travnik
Tel./fax: 061 309 687, 061 593 773
E-mail: [email protected]
FB: https://www.facebook.com/ounovavizija
ZAVRŠENA VIZIONARSKA PRIČA ZA 2014. GODINU
Za članove Omladinskog udruţenja Nova vizija decembar je bio radni mjesec. U toku ovog mjeseca
odrţane su 4 edukativne radionice za mlade na temu Volonterizam i mladi, Predrasude kojih nismo
svjesni, Omladinski aktivizam put prave mladosti.
Posljednja radionica u mjesecu decembru bila je pravi mali talk show pod nazivom „Humanitarci
volonteri - heroji oko nas“ na kojem su članovi neformalne grupe volontera iz Travnika, Jasmina,
Vedran, Namira i Melika ispričali svoje priče i podijelili iskustva sa učesnicima radionica. Ova
neformalna grupa aktivna je već nekoliko godina i iza sebe neki od njih imaju na stotine humanitarnih
akcija.
Vizionari su tokom mjeseca decembra davali svoje sugestije za kalendar aktivnosti u 2015. godini, a
u toku je i sumiranje godišnjih rezultata koji će biti objavljeni u zvaničnom izvještaju Udruţenja već u
januaru.
Pred mladom ekipom veliki su planovi za narednu godinu, a biti će tu dosta edukacija, izleta i
zanimljivih aktivnosti.
Svi mladi mogu dati svoj doprinos u radu OU Nova vizija i postati članovi udruţenja. Sve što trebate
je imati ţelju da budete dio mladih koji vjeruju u bolju budućnost. Pridruţite nam se, a više informacija
o našem radu na našoj Facebook stranici :
https://www.facebook.com/ounovavizija
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
17
H.O. Muslimansko dobrotvorno društvo – MERHAMET DOBOJ
Kralja Aleksandra 17, 74 000 Doboj
Tel./fax: 053 226 886
E-mail: [email protected]
Web: www.ngo.ba; www.facebook.com/Merhamet-Doboj
AKTIVNOSTI H.O. „MERHAMET- a“ DOBOJ ZA DECEMBAR 2014. GOD.
o Predsjednica „Merhameta“ Doboj, Avdić Faketa posjetila Udruţenje „Ţene Plana“ i uručila
prigodne poklone.
o Za dan osoba sa invaliditetom aktivisti „Merhameta“ uručili prigodne poklone.
o Donacija humanitarne pomoći za poplavljene članove „Merhameta“ Doboj od Regionalnog
Odbora „Merhamet“ Tuzla.
o Volonterke „Merhameta“ Doboj, Mirnesa Bećirodobašić i Amra Mišić prisustvovale sastanku
Koalicije „TPD“. Svrha sastanka je bila diskusija o mogućnostima za apliciranje Koalicije na
aktuelne pozive za projekte, te o akciji koju je pokrenula Mreţa za mir, a povodom
obiljeţavanja MeĎunarodnog dana ljudskih prava - 10.12.2014.
o H.O.”Merhamet” Doboj pripremio paket hrane za samohranu majku Šefiku Mujkić i njenu
kćerku Eminu iz Kalesije i tako se priključio akciji koju je pokrenuo naš sugraĎanin Hodţić Indir
koji će i uručiti ovaj paket.
o Predsjednica “Merhameta” Doboj, Avdić Faketa i volonterka
Amra Mišić prisustvovale konferenciji “Formiraj lanac” koja je
odrţana od 05.-06. decembra 2014. godine u hotelu Bosna u
Banja Luci. Konferencija je završna aktivnost trogodišnjeg
projekta “Volonterskom legislativom do razvoja lokalnih
zajednica” koji je “Ministarstvo porodice, omladine i sporta”
realizovalo u saradnji sa Omladinskim komunikativnim
centrom, Volonterskim servisom Republike Srpske i
Omladinskim savjetom Republike Srpske uz finansijsku
podršku Delegacije Evropske Unije u BiH, Američke
ambasade u BiH i Vlade Republike Srpske.
Tom prilikom odrţana je i dodjela Republičke nagrade za
volontiranje u Banskom dvoru u Banja Luci.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
18
H.O.”Merhamet” Doboj dobio je veoma vaţno priznanje: diplomu kao organizacija i volonterka
Amra Mišić novčanu nagradu za 4 najuspješnija volontera u Republici Srpskoj. Nagrade su
uručili "Ministrica porodice,omladine i sporta" gĎa Nada Tešanović i Ministar g-din Jasmin
Komić.
o Podjela paketa za poplavljeno stanovništvo opštine Doboj - donacija Regionalni Odbor
“Merhamet” Tuzla.
o Povodom obiljeţavanja “MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA” predsjednica “Merhamet-a”
Doboj Avdić Faketa razgovarala je sa volonterkama o narednim aktivnostima i podijelila
skromne poklone.
o Predsjednica "Merhameta" Doboj Avdić Faketa prisustvovala okruglom stolu: „Borba protiv
siromaštva i poduzimanje mjera za smanjenje siromaštva kod djece i mladih“ koji je
organizovala Omladinska organizacija „Šesto čulo“ Doboj u Američkom kutku Doboj.
Omladinska organizacija „Šesto čulo“ Doboj, članica GNRC mreţe BIH u suradnji sa GNRC
Europe – Global Network of Religions for Children organizuje i ove godine niz aktivnosti u
sklopu obiljeţavanja „World Day of Prayer and Action for Children“ – WDPAC (Svjetski dan
molitve i akcije za djecu). Svjetski dan molitve i akcije za djecu je incijativa Arigatou
International koji su kroz svoju GNRC mreţu prvi put obiljeţili WDPAC 2008. godine.
Ove godine glavna tema u sklopu WDPAC-a je „Stop nasilju nad djecom i mladima“, a obzirom
da je po standardima UN-a siromaštvo jedna od najgorih vrsta nasilja koja se vrše nad djecom
i mladima, Omladinska organizacija „Šesto čulo“ Doboj odlučila se da jedna od aktivnosti u
sklopu ovogodišnjeg WDPC-a bude upravo posvećena i ovoj temi.
o Predsjednica “Merhameta” Doboj Avdić Faketa prisustvovala sastanku povodom Skupštine
“Merhameta” Gračanica.
o Predsjednica „Merhameta“ Doboj, Avdić Faketa i volonterka Amra Mišić prisustvovale
javnoj debati pod nazivom: "Pribliţavanje rada Tuţilaštva BiH i Suda BiH lokalnoj
zajednici" koju je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, u
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
19
saradnji sa Tuţilaštvom BiH i Sudom BiH u Derventi. Tom prilikom, predstavnici
pravosudnih institucija su predstavnicima lokalne zajednice prezentovali način rada ovih
institucija kao i postignute rezultate u predhodnom periodu. Istovremeno, to je bila prilika da
predstavnici lokalne zajednice iz svih društvenih struktura, postave pitanja ili iznesu svoje
prijedloge i zapaţanja u vezi sa dosadašnjim radom ovih pravosudnih institucija.
o H.O.“Merhamet“ je i ove godine izvršio raspodjelu novogodišnjih paketića za djecu članova
“Merhameta” bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. Tako je osmijeh na dječija lica
uspjelo izmamiti podjela 300 paketića.
o H.O."Merhamet" Doboj obiljeţio 20 - decembar „MeĎunarodni dan ljudske solidarnosti"
podjelom humanitarne pomoći za 550 članova "Merhameta".
o Koalicija/neformalna grupa organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj, realizuje
projekat „Gradeći partnerstvo, gradimo budućnost za OSI“ koji finansira Švedska
MeĎunarodna agencija za razvoj i saradnju SIDA preko MyRight u BiH u okviru koga je
jedna od aktivnosti bila organizovanje okruglog stola/konferencije na temu: ''Stanje i
perspektive u primjeni UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH '' kojem je
prisustvovala predsjednica "Merhameta" Doboj Avdić Faketa.
o Odrţana GODIŠNJA INFORMATIVNA SKUPŠTINA O RADU "MERHAMETA" i tom
prilikom nagrada koju je osvojila kao najbolja volonterka Amra Mišić podjeljena je svim
volonterima “Merhameta” Doboj.
Svakodnevne aktivnosti „Merhamet-a“ Doboj tokom mjeseca decembra obuhvatale su:
o Praćenje javnih poziva za projekte,
o Podjela humanitarne pomoći,
o Pruţanje informacija starim i bolesnim,
o Rad ambulante.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
20
UDRUŽENJE „VOLONTERI I PRIJATELJI KONJIĈKE REGIJE“
KONJIC
Civilnih žrtava rata 3, 88400 Konjic
Tel.: 061 610 127
E-mail: [email protected]
Web : www.vipk.info
FB: www.facebook.com/groups/220690771277915/
Predstava „Virtuelno je stvarno“ u Konjicu
U okviru 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja,
Fondacija Jedan svijet – platforma za jugoistočnu Evropu
(One World platform for Souteast Europe) zajedno sa
portalom zenskaposla.ba, u suradnji sa organizacijom
“Volonteri i prijatelji konjičke regije” i Amaterskim pozorištem
„Neretva” realizovali su predstavu “Virtualno je stvarno”, koja
se bavi pitanjem virtualnog nasilja (cyberbullying-a) koje se
sve učestalije dešava djevojčicama, djevojkama i ţenama u
Kino sali u Konjicu, u petak 05.12.2014. godine.
Svečano obiljeţen MeĎunarodni dan volontera
Pored organizovanih akcija, MeĎunarodni dan volontera u Konjicu je obiljeţen i volonterskim partijem,
kojeg su 5.12. organizovali udruţenje Volonteri i prijatelji konjičke regije (VIPK), Centar za prava
djeteta i Odred izviĎača Neretva. Prije svečanog i zabavnog dijela, o značaju volontiranja u BiH i u
Konjicu, govorio je Adis Muhibić, predsjednik Udruţenja VIPK.
„Volonterizam je temelj civilnog društva za svaku državu i svaki grad, volonteri predstavljaju ogroman
ljudski potencijal koristan za zajednicu. Volontiranje utiče na razvijanje sopstvenog samopouzdanja i
podizanja kapaciteta, jer mlade osobe koje stiču radno iskustvo volontiranjem, povećavaju svoju
šansu da se uključe na tržište rada“, rekao je gospodin Muhibić.
Udruţenje „Volonteri i prijatelji konjičke regije“ (VIPK)
formirano je u jesen prošle godine, a registrovano je
kod nadleţnog Federalnog ministarstva pravde u
februaru ove godine. Tokom 2014-te godine VIPK je
postao član nekoliko bh. mreţa organizacija civilnog
društva: Omladinska mreţa BiH, Mreţa Sporazum +,
ACCOUNT, NYGEA. Za svoje sugraĎane i grad u
periodu od 84 mjeseca, članovi VIPK poklonili su
preko 7.000 volonterskih sati u humanitarnim,
ekološkim, kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima.
Ulaţući svoje vrijeme, znanje i energiju, te kroz
uključivanje preko 5.000 graĎana Konjica u svoje
aktivnosti, mladi su doprinijeli da zajednica bude
ljepša, zdravija, čistija i da u njoj čovjek što više bude
subjekt i temelj svake više politike.
Muhibić je dalje rekao: “Činjenica je, da smo trošeći vlastiti novac i vrijeme, što nam je značilo i veliku
nezavisnost u radu, organizovali preko 50 značajnih akcija..“.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
21
U prilog kvalitetu rada, svjedoči i niz priznanja i nagrada kojima su članovi VIPK bili počastvovani.
Posljednja priznanja dobili su od mreţe organizacija civilnog društva za borbu protiv korupcije u BiH
ACCOUNT, a tokom ove godine aktivisti VIPK bili su više puta nagraĎivani:
- Azemina Baljeta, proglašena za jednu od najboljih koordinatorica Omladinskih banaka u BiH,
- Adis Muhibić, za svo dobro koje čini za dugoročni razvoj zajednica u Bosni i Hercegovini, nagraĎen
je od strane Fondacije Mozaik zahvalnicom „Dobro 2014“,
- Endi Omeragić je za učešće u spasilačkoj misiji nagraĎen zahvalnicom predsjednika Federacije
BiH Ţivka Budimira,
- Osnovna škola Parsovići-Gorani, dodjelila je zahvalnicu našem udruţenju u znak priznanja za
nesebičan doprinos i angaţman na podizanju kvaliteta nastave i poboljšanju uslova rada učenika i
uposlenika, dok je
- Institucija Ombudsmena BiH uputila Pismo zahvalnosti Udruţenju za kvalitetno i kontinuirano
angaţovanje u predmetu dječaka s teškoćama u razvoju Belmina Kozića iz Konjica.
Volonteri Konjica ostaju brana svim nezakonitostima, korupciji, nekulturi, diskriminaciji,
neravnopravnosti, nastavljaju da šire pokret volonterizma, da se bore za humaniji, čistiji,
bolji i ljepši Konjic i Bosnu i Hercegovinu...Volonteri, to su oni što pomažu ljudima, dobro
reče jedan sugrađanin.
Volonteri uspješno realizovali treći “Karneval dječijih osmijeha 2014“
Članovi Udruţenja Volonteri i prijatelji konjičke regije (VIPK) u Domu
izviĎača, 28. 12., uspješno su realizovali još jednu značajnu
manifestaciju, a to je treći novogodišnji “Karneval dječijih osmijeha
2014”.
Zbog snijega, karneval nije išao kroz grad, nego se program odvijao u
sali Doma izviĎača. Uz ples, zabavu i muziku, djeca su pokazala svoje
maske, od kojih su izabrane i najbolje, a oko stotinu djece koja su se
prijavila, dobilo je novogodišnje paketiće, koje su osigurali volonteri uz
pomoć prijatelja i roditelja.
Podršku u organizaciji ovogodišnjeg karnevala pruţile su mnogobrojne
konjičke organizacije, institucije, mediji, kao i privatni poduzetnici.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
22
INFORMACIJE / DONATORI /POZIVI
1. In fondacija – Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga
In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u
sprovoĎenju aktivnosti na polju nasilja da pripreme projektne prijedloge usmjerene na temu: “Nulta
tolerancija na nasilje u ţivotima djece u Bosni i Hercegovini”.
Glavni cilj ovog programa je da se obezbijedi adekvatan odgovor na ovaj rastući društveni problem u
BiH. Nadamo se da će prekidanje kruga nasilja u ţivotima djece u BiH doprinijeti smanjenju
zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i smanjenju rizika da djeca, kad porastu, postanu ţrtve
nasilja ili nasilnici. Stoga, In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju
znanja i iskustva u sprovoĎenju aktivnosti sa djecom i mladima, da pripreme projektne prijedloge
usmjerene ka pruţanju podrške djeci koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima.
Projektni prijedlozi bi trebali biti fokusirani na uspostavljanje i voĎenje odrţivih dnevnih centara u
manjim mjestima u BiH. Cilj ovih intervencija će biti osiguravanje programa kroz preventivne
aktivnosti i stalne mjere podrške koji u svom fokusu imaju pruţanje podrške i osnaţivanje djece pod
rizikom, sa ciljem da lakše prevaziĎu teške situacije sa kojima se svakodnevno susreću u svom
ţivotu. Metodologija rada i pristup u radu treba da budu prilagoĎene ciljnoj grupi, da doprinose
pruţanju visoko-kvalitetne podrške djeci koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima u BiH.
Za više informacija preuzmite Priručnik – Kako uspostaviti i voditi centar za djecu koja dolaze iz
porodica sa višestrukim problemima:
Prirucnik Kako uspostaviti i voditi Centar.
Mobilizacija volontera, promocija aktivnog učešća korisničkih grupa i spremnost lokalne zajednice da
pomaţe i podrţava uspostavljanje i voĎenje centara trebaju biti ključne komponente projekta.
Predloţeni budţet trebao bi se kretati od 20.000-25.000 Eura, uključujući opremu, aktivnosti i tekuće
troškove centra, za period od godinu dana. Vlastiti doprinos organizacije koja aplicira ili doprinos iz
drugih izvora, kao što je npr. doprinos lokalne zajednice, je prednost i uzeće se u obzir prilikom
razmatranja budţeta i tokom procesa odabira aplikacija.
Trajanje projekta, u zavisnosti od projektnih aktivnosti, treba biti 12 mjeseci. MeĎutim, u slučaju
pozitivnog rezultata, produţetak projekta će biti moguć, ali maksimalno u trajanju do tri godine.
Tokom ove tri godine trajanja projekta, aplikant je obavezan da radi na osiguravanju finansijske
odrţivosti u saradnji sa predstavnicima lokalnih ili kantonalnih vlasti u BiH.
Kriterij odabira: Savjetodavna komisija In fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu
slijedećih kriterija:
– iskustvo u radu na tematskom polju i sa ciljnom grupom, uključujući kapacitet organizacije
da organizuje i vodi centre za djecu pod rizikom
– iskustvo u participacijskom pristupu u okviru projekata koji uključuju djecu
– podobnost
– relevantnost
– motivacija, kapacitet i iskustvo
– kapacitet da ostvari podršku lokalne zajednice
– predloţene aktivnosti i metodologija
– predloţeni budţet
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
23
Sve dodatne informacije, poput obrazaca za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih
dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje, moţete naći na našoj web stranici
http://www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje.
Poziv za prijavu otvara se 15. decembra 2014. Krajnji rok za dostavljanje vaših aplikacija je
ponedjeljak, 16. februar 2015. do 12.00 časova, poštom, na adresu našeg poštanskog pretinca,
kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu In fondacija
P.P. 45, 78102 Banja Luka, Tel/fax: 051 464 460; 462 613
email: [email protected]
U obrascu za prijavu obavezno navesti broj poziva Ref.br. INFNC1/2015.
Website: www.infondacija.org; Facebook: www.facebook.com/infondacija
Izvor: http://mladi.info/index.php?type=1&a=grant&id=6831
2. Ekumenska inicijativa ţena poziv za projekte: ŢENE KOJE BRDA PREMJEŠTAJU
Javni poziv i prilika za financiranje organizacija koje vode ţene.
Ekumenska inicijativa ţena u okviru svog programa dodjele potpora poziva bazične organizacije
civilnog društva u kojima ţene imaju odlučujuću ulogu i odgovorne su za provedbu projekta te
teologinje iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i s Kosova da predaju
svoje inovativne projektne prijedloge unutar slijedećih tema:



izgradnje mira i pomirenja
ţenskih ljudskih prava
ekumenskog dijaloga i suradnje meĎu religijama i svjetonazorima
Jednako tako mogu sudjelovati i projektni prijedlozi koji uključuju prekograničnu suradnju unutar EIŢ
regije.
Projektna potpora
Projekti do 3.000 EUR
Projekti do 6.000 EUR*
* otvoreno samo za postojeće EIŽ korisnice/lokalne partnerice
Institucionalna potpora
do 3.000 EUR*
*otvoreno samo za postojeće EIŽ korisnice/ lokalne partnerice koje su do sada primile najmanje 3 EIŽ
potpore
Maksimalni broj projekata koji će se podrţati je15. Prijedloge treba proslijediti u elektronskoj formi
na: [email protected] do 30.01.2015. do 15.00 sati. Svi potrebni obrasci mogu se naći na www.eiz.hr.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
24
Upute i smjernice 3.000 – INSTITUCIONALNA POTPORA
Upute i smjernice 3.000 – PROJEKTNA POTPORA
Upute i smjernice 6.000 – PROJEKTNA POTPORA
Više informacija: http://www.eiz.hr/call-for-proposal/applicants/open-call/?lang=hr
3. Praksa u Youth Time Magazine: Prilika da čitaju o Vama širom Evrope!
Youth Time Magazine je relativno nova publikacija na trţištu. Distribuisana je u Srednjoj i Istočnoj
Evropi sa svojom redakcijom koja se nalazi u Pragu, Češka Republika. Časopis se objavljuje na
engleskom i ruskom jeziku s duţinom od 80 stranica. Izdaje se jednom u dva mjeseca u tiraţu od
28.000 primjeraka. Magazin kao primarnu platformu svog djelovanja koristi dijalog, ne samo izmeĎu
različitih etničkih grupa u svijetu, već i platformu za dijalog izmeĎu generacija.
Ciljana publika: učenici, postdiplomci, članovi pokreta mladih i organizacija, mladih ljudi koji se
fokusiraju na uspjeh, poslovni mladi ljudi i poslodavci koji su zainteresirani za mlade talentovane
ljude. Većina čitaoca magazina su izmeĎu 20 i 35 godina starosti.
Glavne teme u časopisu su subkulture mladih, mladi u poslu i politici, uspješni mladi ljudi, dijalog
generacija, recenzije najboljih univerziteta, recenzije najzanimljivijih nadolazećih dogaĎaja, i još
mnogo toga. U vrlo kratkom vremenu od prvog broja u oktobru 2010. godine, YT Magazine je već
postigao značajne rezultate: odani čitaoci i mjestu na trţištu su neki od njih, a danas moţete pronaći i
njihove objave na Google Play i Apple Store. YTM je u potrazi za mladim ljudima (u ovom slučaju
konkretno sa Balkana), koji su zainteresovani za pisanje članaka o pitanjima mladih na Balkanu, ali i
općenito za teme koje se tiču mladih širom svijeta.
Zainteresovani se mogu javiti na e-mail: [email protected]
Više o časopisu pročitajte ovdje.
Izvor: http://mladi.info/index.php?type=1&a=posao&id=6821
4. KIC MASTER STIPENDIJE
KIC Inno Energy Master School raspisuje konkurs za stipendiju za studente sljedećih smjerova:
energetika, elektrotehnika, mašinstvo, tehničko-tehnološki, matematika, fizika, hemija, industrijski
inţenjering. Ovih sedam master programa iz oblasti odrţive energije nude jedinstven spoj
inţenjerstva i preduzetništva. Svi programi posjeduju visoko kvalitetni sadrţaj, pokrivajući teme, koje
su fokus današnjih energetskih izazova.
Master programi su osmišljeni od strane Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (The European
Institute of Innovation and Technology) osnovanog od strane Komisije EU. Misija Instituta je da se
obezbjedi evropski odrţivi razvoj i obnovi inovacioni kapacitet EU. Evropski institut olakšava put od
ideje do proizvoda, od labaratorije do trţišta, od studenta do preduzetnika. Da bi se to postiglo,
Institut vrši spajanje visokog obrazovanja, istraţivanja i biznisa, a kroz tzv. Zajednice znanja i
inovacija (Knowledge and Innovation Communities – KICs).
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
25
Zainteresovani mogu da konkurišu na sljedeće kurseve:







MSc Clean Fossil and Alternative Fuels Energy;
MSc EMINE – European Master in Nuclear Energy;
MSc ENTECH – Energy Technologies;
MSc RENE – Renewable Energy;
MSc SENSE – Smart Electrical Networks and Systems;
MSc SELECT – Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems;
MSc Energy for Smart Cities.
Dva studenta iz Srbije, jedan iz Crne Gore i dva iz Bosne i Hercegovine studiraju KIC master kurs i
spremni su da podjele svoja iskustva sa zainteresovanima. Kontakt preko [email protected]
Rok za apliciranje: 22. februar 2015., a rok za testove iz engleskog 1. april 2015.
Dodatne informacije moţete pronaći ovdje.
Izvor: http://mladi.info/index.php?type=1&a=stipendija&id=6841
5. Kreativna Europa: Potpora za razvoj financiranja skupina projekata (EACEA 18/2014)
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Drţava: EU 27, Pridruţene drţave, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija
Tema/sektor: Mediji, Kultura Datum otvaranja natječaja: 30.11.2014. Rok za prijavu: 05.02.2015.
Iznosi sredstava €: 12.000.000 Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge
Glavni cilj natječaja u području jačanja kapaciteta audiovizualnog sektora potprograma MEDIA je
povećanje kapaciteta audiovizualnih subjekata za razvijanje europskih audiovizualnih djela s
potencijalom kruţenja u Uniji i šire te poticanje europskih i meĎunarodnih koprodukcija, uključujući s
pruţateljima televizijskih usluga.
Potprogram MEDIA pruţa potporu za:
– razvoj europskih audiovizualnih djela, posebno filmskih i televizijskih djela kao što su igrani,
dokumentarni, dječji i animirani filmovi te interaktivnih djela poput videoigara i multimedije s većim
potencijalom prekograničnog kruţenja,
– aktivnosti kojima je cilj poduprijeti europska društva za audiovizualnu produkciju, posebno neovisna
produkcijska društva, u svrhu olakšavanja europskih i meĎunarodnih koprodukcija audiovizualnih
djela, uključujući televizijska djela.
Prihvatljive su razvojne aktivnosti za sljedeća audiovizualna djela:
– dugometraţne filmove, animacije i kreativne dokumentarne filmove trajanja najmanje 60 minuta
namijenjene ponajprije za prikazivanje u kinima
– dramske filmove (koji se sastoje od jedne ili više epizoda) ukupnog trajanja najmanje 90 minuta,
animacije (koje se sastoje od jedne ili više epizoda) ukupnog trajanja najmanje 24 minute te kreativne
dokumentarne filmove (koji se sastoje od jedne ili više epizoda) ukupnog trajanja najmanje 50 minuta
namijenjene ponajprije za televizijsko prikazivanje ili uporabu na digitalnoj platformi.
– projekte igranih filmova ukupnog trajanja najmanje 90 minuta, animacije ukupnog trajanja ili
korisničkog iskustva najmanje 24 minute i kreativne dokumentarne filmove ukupnog trajanja ili
korisničkog iskustva najmanje 50 minuta namijenjene ponajprije za uporabu na digitalnoj platformi.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – prosinac / decembar 2014.
br. 187
26
Ukupni raspoloţivi proračun iznosi 12 milijuna eura. Iznos sredstava koji moţe biti dodijeljen putem
ovog natječaja iznosi izmeĎu 70.000 i 200.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi do najviše 50%
ukupno prihvatljivih troškova.
Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na [email protected]
Info: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/kreativna-europa-potpora-za-razvoj-financiranja-skupinaprojekata-eacea-182014
Dragi prijatelji,
Ukoliko ste zainteresovani da se u mjesečnom informativnom biltenu Omladinskog resursnog
centra (ORC) Tuzla i Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine objave: vaši pozivi za zajedničke
aktivnosti i saradnju, informacije o aktivnosti, konkursi za radna mjesta, apeli za pomoć ili
podršku, saopštenja za javnost i svi drugi nekomercijalni oglasi, moţete se javiti na jednu od dole
navedenih adresa.
Rok za dostavljanje informacija za svako naredno izdanje je 30. u mjesecu.
WEB Stranica Mreţe:
sCh design
Webmaster:
Emir Delalić-Zeko - Tuzla
[email protected]
web: www.omladina-bih.net
mejling lista Mreţe:
[email protected]
Adrese za slanje vaših informacija za mjesečni bilten:
[email protected]; [email protected]
fax: 035 258 077
Omladinski resursni centar Tuzla
Hadţi Bakirbega Tuzlića 1,
75000 Tuzla
tel / fax: 035 258 077
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mjesečni bilten ureĎuje Omladinski resursni centar - ORC Tuzla
www.omladina-bih.net
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 584 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content