close

Enter

Log in using OpenID

2. FAKULTATIVNA NASTAVA 1/7 Fakultativna

embedDownload
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
Fakultativna nastava nudi se učenicima svih programa gimnazije od drugog razreda. Razrednici,
stručni suradnici i ispitni koordinator razgovaraju i usmjeravaju učenike u profesionalnoj orijentaciji.
Informiraju ih o uvjetima za nastavak školovanja i osobni rast i razvoj. Tijekom proljeća, a najkasnije
do kraja nastavne godine u prethodnom razredu, učenici se izjašnjavaju za fakultativnu nastavu. Prije
završetka nastavne godine, a na temelju provedenih anketa i uvažavajući činjenicu da se za grupu mora
izjasniti njamanje 15 učenika, planira se fakultativna nastava u novoj školskoj godini. Jedino učenici
prvog razreda gimnazije, tijekom mjeseca rujna odlučuju o pohađanju nastave Njemačkog jezika za
njemačku jezičnu diplomu (DSD).
Na temelju provedenih anketa u šk. god. 2012./2013., te iskazanom interesu učenika prvih razreda,
a uvažavajući broj zainteresiranih učenika, u šk. god. 2013./2014. formirane su sljedeće grupe:
2.1. PRVI RAZREDI
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
2.1.1. NJEMAČKI JEZIK ZA NJEMAČKU JEZIČNU DIPLOMU (DSD)
- jezično usavršavanje u učenju njemačkog jezika kroz projektnu nastavu
prema zadanom DSD programu
- pripremiti učenika za polaganje DSD ispita u 4. razredu
Učenici s položenim DSD ispitom imaju niz pogodnosti prilikom upisa na
fakultete u Njemačkoj i u Hrvatskoj. DSD ispit je moguće položiti na
razini B2 (viša razina na državnoj maturi) i C1 (potrebna razina za većinu
fakulteta s njemačkog govornog područja).
Tomislav Babić, prof. njemačkog i turskog jezika
(Pokrovitelj nastave DSD-a je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i
Središnji ured za školstvo u inozemstvu, a koordinator programa za
Njemačku jezičnu diplomu u Hrvatskoj je Thorsten Reiter.)
Fakultativna nastava se održava u suprotnoj smjeni DSD grupe, a učenici
na kraju dobivaju zaključnu ocjenu u svjedodžbu.
Teme koje se obrađuju u nastavi DSD-a su sljedeće:
- upoznavanje i intervju
- Njemačka
- književne vrste
- lektira
- bajke i basne.
DSD nastava se izvodi tijekom nastavne godine, blok sat tjedno. Učenici
prvih razreda imaju pravo tijekom prvih mjesec dana odlučiti žele li
pohađati DSD nastavu ili ne.
DSD nastava za učenike je besplatna.
Učenički rad redovito će se pratiti i vrjednovati u bilješkama o praćenju rada
učenika i ocjenama iz dogovorenih elemenata ocjenjivanja.
DSD nastavu se često vrednuje i komentira na raznim seminarima i stručnim
usavršavanjima te se uvijek traži način poboljšanja same nastave.
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
1/7
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
2.2. DRUGI RAZREDI
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
2.2.1. NJEMAČKI JEZIK ZA NJEMAČKU JEZIČNU DIPLOMU (DSD)
- jezično usavršavanje u učenju njemačkog jezika kroz projektnu nastavu
prema zadanom DSD programu
- pripremiti učenika za polaganje DSD ispita u 4. razredu
Učenici s položenim DSD ispitom imaju niz pogodnosti prilikom upisa na
fakultete u Njemačkoj i u Hrvatskoj. DSD ispit je moguće položiti na
razini B2 (viša razina na državnoj maturi) i C1 (potrebna razina za većinu
fakulteta s njemačkog govornog područja).
Tomislav Babić, prof. njemačkog i turskog jezika
(Pokrovitelj nastave DSD-a je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i
Središnji ured za školstvo u inozemstvu, a koordinator programa za
Njemačku jezičnu diplomu u Hrvatskoj je Thorsten Reiter.)
Fakultativna nastava se održava u suprotnoj smjeni DSD grupe, a učenici
na kraju dobivaju zaključnu ocjenu u svjedodžbu.
Teme koje se obrađuju u nastavi DSD-a su sljedeće:
- škola, posao, karijera
- argumentiranje – uvod u pisanje rasprave
- novac
- učenje pisanja sažetka teksta
- njemačka glazbena scena.
Tijekom nastavne godine, blok sat tjedno.
DSD nastava za učenike je besplatna.
Učenički rad redovito će se pratiti i vrjednovati u bilješkama o praćenju rada
učenika i ocjenama iz dogovorenih elemenata ocjenjivanja.
DSD nastavu se često vrednuje i komentira na raznim seminarima i stručnim
usavršavanjima te se uvijek traži način poboljšanja same nastave.
2.2.2. FIZIKA
- upoznati učenike s najvažnijim fizikalnim pojavama i zakonitostima iz
područja kinematike, dinamike, mehanike fluida, plinovitog stanja tvari,
kondenziranog stanja tvari, elektrostatike i elektrodinamike
- uvesti učenike u znanstveni način razmišljanja i ovladavanja znanstvenoempirijskim jezikom fizike
- ukazati učenicima na važnost primjene fizike u gotovo svim područjima
ljudskog djelovanja
- potaknuti učenike na vlastiti kritičko promišljanje i zaključivanje
- potaknuti učenike na nadopunjavanje svojeg znanja iz redovne nastave
- motivirati nadarene učenike za sudjelovanje na natjecanjima
- olakšati praćenje redovite nastave
- nadograditi znanje iz redovne nastave
- razvoj timskog rada među učenicima
- samostalno izvođenje eksperimenata
Učenicima 2. razreda
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
2/7
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Stjepan Sabolek, prof. fizike i matematike
- Predavanje, prezentacije, razgovor, zajednički rad učenika i profesora kroz
rješavanje zadataka, samostalni rad učenika rješavanjem domaćih zadaća
- Učenički eksperimentalni i seminarski radovi
2 sata tjedno tijekom cijele nastavne godine
Održani sati fakultativne nastave fizike u normi neposrednog odgojnoobrazovnog rada nastavnika
Ocjenjuje se usvojenost sadržaja, primjena znanja, domaće zadaće i praktični
radovi učenika
2.3. TREĆI RAZREDI
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
2.3.1. NJEMAČKI JEZIK ZA NJEMAČKU JEZIČNU DIPLOMU (DSD)
- jezično usavršavanje u učenju njemačkog jezika kroz projektnu nastavu
prema zadanom DSD programu
- pripremiti učenika za polaganje DSD ispita u 4. razredu
Učenici s položenim DSD ispitom imaju niz pogodnosti prilikom upisa na
fakultete u Njemačkoj i u Hrvatskoj. DSD ispit je moguće položiti na
razini B2 (viša razina na državnoj maturi) i C1 (potrebna razina za većinu
fakulteta s njemačkog govornog područja).
Tomislav Babić, prof. njemačkog i turskog jezika i njemačka lektorica
Sonja Biermann (u tandemu)
(Pokrovitelj nastave DSD-a je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
i Središnji ured za školstvo u inozemstvu, a koordinator programa za
Njemačku jezičnu diplomu u Hrvatskoj je Thorsten Reiter.)
Fakultativna nastava se održava u suprotnoj smjeni DSD grupe, a učenici
na kraju dobivaju zaključnu ocjenu u svjedodžbu.
Teme koje se obrađuju u nastavi DSD-a su sljedeće:
- pisanje eseja
- film i reklame
- argumentacija
- lektira.
Tijekom nastavne godine, blok sat tjedno u suprotnoj smjeni.
DSD nastava za učenike je besplatna.
Učenički rad redovito će se pratiti i vrjednovati u bilješkama o praćenju rada
učenika i ocjenama iz dogovorenih elemenata ocjenjivanja.
DSD nastavu se često vrednuje i komentira na raznim seminarima i stručnim
usavršavanjima te se uvijek traži način poboljšanja same nastave.
2.3.2. BIOLOGIJA
- uvježbati mikroskopiranje, seciranje i izradu bioloških preparata
- usustaviti učeničke spoznaje o kemijskom sastavu ljudskog tijela i temeljnoj
staničnoj građi
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
3/7
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
- produbiti spoznaje o fiziološkoj povezanosti organskih sustava u smislu
održavanja homeostaze
- upoznati najčešće bolesti pojedinih sustava kao i mjere prevencije protiv istih
- motivirati učenike za aktivnu brigu o vlastitom zdravlju
- eksperimentalno prikazati temeljne procese u fiziologiji biljaka i utvrditi
učinke pojedinih čimbenika
- razvijati kod učenika interes za prirodoslovne znanosti kroz posjete
aktualnim predavanjima na Institutu Ruđera Boškovića, PMF-a, posjet
Tjednu mozga i sl.
- učenici 3. razreda prirodoslovno-matematičke i jezične gimnazije
Nevenka Šepetanc, prof. biologije i kemije
- organizacija i provođenje redovne nastave, vrednovanje i ocjenjivanje
učeničkih postignuća
- rad u skupinama i individualan rad u učionici i na terenu
Tijekom nastavne godine 2 sata tjedno prema rasporedu sati
Troškovi fotokopiranja ranih materijala. Održani sati nastave ulaze u 40-satno
radno vrijeme nastavnice.
- Seminarski radovi učenika, PPT-prezentacije, posteri, usmene provjere
2.4. ČETVRTI RAZREDI
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
2.4.1. NJEMAČKI JEZIK ZA NJEMAČKU JEZIČNU DIPLOMU (DSD)
- jezično usavršavanje u učenju njemačkog jezika kroz projektnu nastavu
prema zadanom DSD programu
- pripremiti učenika za polaganje ispita
Učenici s položenim DSD ispitom imaju niz pogodnosti prilikom upisa na
fakultete u Njemačkoj i u Hrvatskoj. DSD ispit je moguće položiti na razini
B2 (viša razina na državnoj maturi) i C1 (potrebna razina za većinu fakulteta
s njemačkog govornog područja).
Tomislav Babić, prof. njemačkog i turskog jezika i njemačka lektorica
Sonja Biermann (u tandemu)
(Pokrovitelj nastave DSD-a je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i
Središnji ured za školstvo u inozemstvu, a koordinator programa za
Njemačku jezičnu diplomu u Hrvatskoj je Thorsten Reiter.)
Fakultativna nastava se održava u suprotnoj smjeni DSD grupe. Učenici na
kraju dobivaju zaključnu ocjenu u svjedodžbu.
Teme koje se obrađuju u nastavi DSD-a su sljedeće:
- priprema za DSD ispit (pisanje eseja, argumentacija, prezentacije)
- projekt (2.polugodište)
- lektira.
Učenici imaju mogućnost za dodatne pripreme u jezičnom kampu koje
organizira Središnji ured za školstvo u inozemstvu.
Tijekom nastavne godine, blok sat tjedno u suprotnoj smjeni.
DSD ispit učenici polažu u prosincu 2013. (pismeni i usmeni ispit)
Pismeni ispit se vrednuje centralno, u Köln-u, a usmeni ispit ocjenjuje
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
4/7
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
tročlana komisija koja se sastoji od njemačkih lektora i hrvatskih DSD
profesora.
DSD nastava kao i polaganje ispita su za učenike besplatni.
Učenički rad redovito će se pratiti i vrjednovati u bilješkama o praćenju
rada učenika i ocjenama iz dogovorenih elemenata ocjenjivanja.
DSD nastava se vrednuje polaganjem DSD ispita. Tada možemo na
temelju rezultata – koliko učenika je položilo na C1 ili na B2 razini a
koliko ih nije položilo – vrednovati samu DSD nastavu i njeno uspješno
provođenje tijekom 4 školske godine.
DSD nastavu se često vrednuje i komentira na raznim seminarima i
stručnim usavršavanjima te se uvijek traži način poboljšanja same nastave.
2.4.2. HRVATSKI JEZIK
 napisati školski esej na temelju zadanih smjernica (interpretativni,
usporedni, raspravljački)
 razlikovati osnovne jezikoslovne pojmove
 usustaviti spoznaje o obilježjima hrvatskoga jezika na fonološkoj,
morfološkoj, sintaktičkoj i leksikološkoj razini
 opisati obilježja književnih rodova i vrsta
 prepoznati i opisati književnopovijesna razdoblja europske i hrvatske
književnosti (vremenske odrednice, predstavnici i njihova najvažnija djela,
poetika)
 interpretirati književna djela prema ispitnom katalogu
 ponoviti sadržaje nastave hrvatskoga jezika i književnosti usvojene u
prethodnim razredima
 pripremiti učenike za pisanje državne mature
 poticati učenike na izražavanje (pisano, govorno)
 učenicima četvrtih razreda
Dragica Dujmović-Markusi, prof. hrvatskog jezika
Diana Herak, prof. hrvatskog jezika





fakultativna nastava
tijekom nastavne godine dva nastavna sata tjedno
troškovi fotokopiranja
samoevaluacija
anketa u školi
2.4.3. FIZIKA
- pripremiti učenike za uspješno polaganje izbornog predmeta na državnoj
maturi i nastavak visokoškolskog obrazovanja
- produbiti i usustaviti znanja o temeljnim fizikalnim zakonitostima iz svih
područja fizike
- kroz laboratorijski rad poticati preciznost u mjerenju i izražavanju rezultata
- kroz problemsku nastavu razvijati kritičko mišljenje i zaključivanje
Učenicima 4. razreda
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
5/7
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
Nositelji i njihova
odgovornost
Željko Šimek, prof. fizike
Stjepan Sabolek, prof. fizike i matematike
Način realizacije
Predavanje, prezentacije, razgovor, zajednički rad učenika i profesora kroz
rješavanje zadataka, samostalni rad učenika rješavanjem domaćih zadaća
64 sata tijekom nastavne godine
Održani sati fakultativne nastave fizike u normi neposrednog odgojnoobrazovnog rada nastavnika
Provjera znanja pisanim provjerama znanja sa zadacima kao što su na državnoj
maturi, ocjenjivanje domaćih zadaća, praćenje aktivnosti i napretka učenika na
nastavi
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
2.4.4. LOGIKA
i/ili projekt
Ciljevi
- shvatiti važnost logike kao nauke o oblicima valjane misli i metodama
spoznaje
- uočiti važnost logike kao oruđa ovladavanja jezikom, iskazivanja misli,
zaključivanja i spoznavanja
- upozoriti učenike da poznavanje logičkih pravila pomaže u otkrivanju
nedosljednosti nečije argumentacije
- razviti metode valjanog mišljenja i zaključivanja
- osvijestiti metode za uočavanje nekonzistentnosti pojedinih teorija, sintagmi i
mišljenja
- osvijestiti sklonost pogrešnom zaključivanju i izbjegavanju istog
- poticati razumijevanje i važnost logike za aktivno/kvalitetno sudjelovanje u
svijetu u kojem se nalazimo
- naglasiti važnost učenja logike i poznavanja njenih sadržaja kako za
Namjena
svakodnevni život tako i za one učenike koji se jednog dana namjeravaju baviti
znanošću
- istaknuti važnost poznavanja logike u otkrivanju obmana, ideologiziranja te
raznih nedosljednosti (npr. u reklamnim porukama, novinskim naslovima i
tekstovima, političkim porukama i sl.)
- poučiti učenike valjanom mišljenju
- naučiti učenike važnosti logike i njenih dostignuća za naša osobna postignuća
- pokazati učenicima praktičnu primjenu znanja i sadržaja logike
- povezati gradivo s područjem Politike i gospodarstva u dijelu u kojem se
nastavni sadržaji isprepliću i nadopunjavaju
- proširivati znanje iz predmeta Logika
- za učenike 4. razreda koji pokažu interes
Katarina Stupalo, prof. filozofije i povijesti u suradnji s
Nositelji i njihova
odgovornost
Gordanom Medarac, prof. sociologije i francuskog jezika
- prezentacije i plakati
Način realizacije
- rad na različitim tipovima zadataka (formalna i neformalna logika)
- rješavanje testova s prijemnih ispita na društvenim fakultetima
- organizirati tribine, susrete i posjete odgovarajućim institucijama...
- tijekom školske godine
Vremenik
- troškovi fotokopiranja radnih materijala
Troškovnik
Način vrednovanja - rezultati će se vrednovati na i prijemnim ispitima na društvenim fakultetima
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
6/7
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
2.4.5. KEMIJA/BIOLOGIJA
-
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
-
produbiti znanja o središnjoj biološkoj dogmi
upoznati suvremene metode istraživanja stanice
utvrditi učeničke spoznaje o postanku svemira i života na Zemlji
povezati specifičnosti u građi stanica, tkiva i organa biljaka i životinja s
funkcijom koju obavljaju
jezgrovito ponoviti srodne odnose među živim bićima kroz metode
suvremene evolucijske znanosti
detaljnije upoznati mutacije i križanja kao temeljne uzroke raznolikosti
živih bića
usustaviti spoznaje o vrstama tvari i njihovim promjenama
utvrditi spoznaje o promjenama količine energije koje prate kemijske
procese
ponoviti i utvrditi kemijski račun kao pripremu za laboratorijski rad
samovrednovanje učeničkih postignuća
za učenike 4. razreda opće i prirodoslovno-matematičke gimnazije
Aleksandra Habuš, prof. kemije
Ljiljana Hrastar, prof. biologije
- organizacija i provođenje redovne nastave, vrednovanje i ocjenjivanje
učeničkih postignuća
-
rad u skupinama i individualan rad u učionici i na terenu
64 sata kroz nastavnu godinu 2013./2014. (32 kemije + 32 biologije)
nema dodatnih troškova
seminarski radovi učenika, PPT-prezentacije, posteri, usmene i pisane
provjere
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
7/7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content