close

Enter

Log in using OpenID

2. FAKULTATIVNA NASTAVA 1/6 Fakultativna

embedDownload
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
Fakultativna nastava nudi se učenicima svih programa gimnazije od drugog razreda. Razrednici,
stručni suradnici i ispitni koordinator razgovaraju i usmjeravaju učenike u profesionalnoj orijentaciji.
Informiraju ih o uvjetima za nastavak školovanja i osobni rast i razvoj. Tijekom proljeća, a najkasnije
do kraja nastavne godine u prethodnom razredu, učenici se izjašnjavaju za fakultativnu nastavu. Prije
završetka nastavne godine, a na temelju provedenih anketa i uvažavajući činjenicu da se za grupu mora
izjasniti njamanje 15 učenika, planira se fakultativna nastava u novoj školskoj godini. Jedino učenici
prvog razreda gimnazije, tijekom mjeseca rujna odlučuju o pohađanju nastave Njemačkog jezika za
njemačku jezičnu diplomu (DSD).
Na temelju provedenih anketa u šk. god. 2010./2011., te iskazanom interesu učenika prvih razreda,
a uvažavajući broj zainteresiranih učenika, u šk. god. 2011./2012. formirane su sljedeće grupe:
2.1. PRVI RAZREDI
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
2.1.1. NJEMAČKI JEZIK ZA NJEMAČKU JEZIČNU DIPLOMU (DSD)
Jezično usavršavanje i pripremanje učenika za polaganje ispita za
Njemačku jezičnu diplomu (DSD).
Učenici s položenim DSD ispitom imaju niz pogodnosti prilikom upisa na
fakultete u Njemačkoj i u Hrvatskoj. DSD ispit je moguće položiti na
razini B2 (viša razina na državnoj maturi) i C1 (potrebna razina za većinu
fakulteta s njemačkog govornog područja). Neki fakulteti u Hrvatskoj
također priznaju dodatne bodove na položeni DSD ispit.
Tomislav Babić, prof. njemačkog i turskog jezika
(Pokrovitelj nastave DSD-a je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i
Središnji ured za školstvo u inozemstvu, a koordinatorica DSD-a za
Hrvatsku je Walburga Staudigl.)
Fakultativna nastava se održava u suprotnoj smjeni DSD grupe, a učenici
na kraju dobivaju zaključnu ocjenu u svjedodžbu.
Teme koje se obrađuju u nastavi DSD-a su sljedeće:
- upoznavanje njemačke kulture, povijesti, geografije
- njemački običaji – hrana i piće
- učenje osnova argumentacije
- uvod u književnost
- ljeto, praznici, putovanja.
DSD nastava se izvodi tijekom nastavne godine, blok sat tjedno. Učenici
prvih razreda imaju pravo tijekom prvih mjesec dana odlučiti žele li
pohađati DSD nastavu ili ne.
DSD nastava za učenike je besplatna.
Učenički rad redovito će se pratiti i vrjednovati u bilješkama o praćenju rada
učenika i ocjenama iz dogovorenih elemenata ocjenjivanja.
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
1/6
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
2.2. DRUGI RAZREDI
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
2.2.1. NJEMAČKI JEZIK ZA NJEMAČKU JEZIČNU DIPLOMU (DSD)
Jezično usavršavanje i pripremanje učenika za polaganje ispita za
Njemačku jezičnu diplomu (DSD).
Učenici s položenim DSD ispitom imaju niz pogodnosti prilikom upisa na
fakultete u Njemačkoj i u Hrvatskoj. DSD ispit je moguće položiti na
razini B2 (viša razina na državnoj maturi) i C1 (potrebna razina za većinu
fakulteta s njemačkog govornog područja). Neki fakulteti u Hrvatskoj
također priznaju dodatne bodove na položeni DSD ispit.
Tomislav Babić, prof. njemačkog i turskog jezika
(Pokrovitelj nastave DSD-a je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i
Središnji ured za školstvo u inozemstvu, a koordinatorica DSD-a za
Hrvatsku je Walburga Staudigl.)
Fakultativna nastav se održava u suprotnoj smjeni DSD grupe, a učenici na
kraju dobivaju zaključnu ocjenu u svjedodžbu.
Teme koje se obrađuju u nastavi DSD-a su sljedeće:
- škola, posao, karijera
- argumentiranje – uvod u pisanje rasprave
- novac
- učenje pisanja sažetka teksta
- njemačka glazbena scena.
Tijekom nastavne godine, blok sat tjedno.
DSD nastava za učenike je besplatna.
Učenički rad redovito će se pratiti i vrjednovati u bilješkama o praćenju rada
učenika i ocjenama iz dogovorenih elemenata ocjenjivanja.
2.3. TREĆI RAZREDI
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
2.3.1. NJEMAČKI JEZIK ZA NJEMAČKU JEZIČNU DIPLOMU (DSD)
Jezično usavršavanje i pripremanje učenika za polaganje ispita za
Njemačku jezičnu diplomu (DSD).
Učenici s položenim DSD ispitom imaju niz pogodnosti prilikom upisa na
fakultete u Njemačkoj i u Hrvatskoj. DSD ispit je moguće položiti na
razini B2 (viša razina na državnoj maturi) i C1 (potrebna razina za većinu
fakulteta s njemačkog govornog područja). Neki fakulteti u Hrvatskoj
također priznaju dodatne bodove na položeni DSD ispit.
Dr. Gerald Hühner, strani lektor
(Pokrovitelj nastave DSD-a je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i
Središnji ured za školstvo u inozemstvu, a koordinatorica DSD-a za
Hrvatsku je Walburga Staudigl.)
Fakultativna nastava se održava u suprotnoj smjeni DSD grupe, a učenici
na kraju dobivaju zaključnu ocjenu u svjedodžbu.
Teme koje se obrađuju u nastavi DSD-a su sljedeće:
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
2/6
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
 film i mediji
 radionica kreativnog pisanja
 priprema za DSD ispit (prezentacije).
Tijekom nastavne godine, blok sat tjedno u suprotnoj smjeni.
DSD nastava za učenike je besplatna.
Učenički rad redovito će se pratiti i vrjednovati u bilješkama o praćenju rada
učenika i ocjenama iz dogovorenih elemenata ocjenjivanja.
2.3.2. ŠPANJOLSKI JEZIK
- osposobiti učenike za samostalno korištenje španjolskog jezika u govoru i
pismu te ih osposobiti za dostizanje jezične razine A1/A2 prema
Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
- motivirati učenike za daljnje učenje španjolskog jezika i stjecanje znanja o
hispanskoj kulturi i civilizaciji
- osvijestiti kod učenika važnost i potrebu učenja španjolskog jezika i
hispanske kulture
- potaknuti ih da razviju sociokulturalnu i interkulturalnu kompetenciju
Miranda Hercigonja, prof. njemačkog i španjolskog jezika
- u nastavi će se njegovati stjecanje i razvijanje svih jezičnih vještina: čitanja,
slušanja, pisanja i govorenja
- u nastavi će se koristiti udžbenik te brojni dodatni nastavni materijali
- ciljevi fakultativne i izborne nastave ostvaruju se kroz obradu sljedećih
nastavnih tema: actividades y lugares de ocio, meses del año, preparar una
excursión, viajar en avión, el clima y el tiempo atmosférico, partes del
cuerpo, enfermedades, deportes, acontecimientos históricos kao i sljedećih
gramatičkih cjelina: los tiempos del pasado (pretérito perfecto, pretérito
indefinido, pretérito imperfecto) comparativo y superlativo, pronombres y
adjetivos posesivos, oraciones condicionales, pronombres personales de
complemento directo e indirecto
dva sata tjedno tijekom nastavne godine
troškovi za nabavku knjiga i drugih nastavnih materijala te za papir za kopiranje
učenički rad redovito će se pratiti i vrjednovati u bilješkama o praćenju rada
učenika i ocjenama iz dogovorenih elemenata ocjenjivanja
2.3.3. FIZIKA
-potaknuti učenike na nadopunjavanje svojeg znanja iz redovne nastave
-razviti voljan stav i umijeće učenika za samostalno učenje
-olakšati praćenje redovite nastave
-nadograditi znanje iz redovne nastave
-razvoj timskog rada među učenicima
-samostalno izvođenje eksperimenata
-za učenike 3. razreda koji su zainteresirani za eksperimentalni dio nastave
fizike
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
3/6
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Željko Šimek, prof. fizike
-predavanja, praćenje literature, razgovor, rješavanje zadataka
-izvođenje eksperimenata, mjerenja, obrada rezultata
-tijekom cijele nastavne godine 2 školska sata tjedno
-2 nastavna sata profesora tjedno
-učenici se ocjenjuju u usvojenosti sadržaja, primjeni znanja i praktičnim
radovima
2.4. ČETVRTI RAZREDI
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
2.4.1. NJEMAČKI JEZIK ZA NJEMAČKU JEZIČNU DIPLOMU (DSD)
Jezično usavršavanje i pripremanje učenika za polaganje ispita za
Njemačku jezičnu diplomu (DSD).
Učenici s položenim DSD ispitom imaju niz pogodnosti prilikom upisa na
fakultete u Njemačkoj i u Hrvatskoj. DSD ispit je moguće položiti na
razini B2 (viša razina na državnoj maturi) i C1 (potrebna razina za većinu
fakulteta s njemačkog govornog područja). Neki fakulteti u Hrvatskoj
također priznaju dodatne bodove na položeni DSD ispit.
Dr. Gerald Hühner, strani lektor
(Pokrovitelj nastave DSD-a je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i
Središnji ured za školstvo u inozemstvu, a koordinatorica DSD-a za
Hrvatsku je Walburga Staudigl.)
Fakultativna nastava se održava u suprotnoj smjeni DSD grupe. Učenici na
kraju dobivaju zaključnu ocjenu u svjedodžbu.
Teme koje se obrađuju u nastavi DSD-a su sljedeće:
 priprema za pismeni i usmeni dio ispita
 projekt (novine, …).
Blok sat tjedno u suprotnoj smjeni.
Četvrti razredi polažu DSD ispit u dva djela. Pisani i usmeni ispit polažu
početkom prosinca 2011. Pisani ispit se vrednuje centralno, u Köln-u, a
usmeni ispit ocjenjuje tročlana komisija koja se sastoji od njemačkog
lektora, hrvatskog DSD profesora i profesora njemačkog jezika.
DSD nastava kao i polaganje ispita su za učenike besplatni.
Učenički rad redovito će se pratiti i vrjednovati u bilješkama o praćenju
rada učenika i ocjenama iz dogovorenih elemenata ocjenjivanja.
DSD nastava se vrednuje polaganjem DSD ispita. Tada možemo na
temelju rezultata – koliko učenika je položilo na C1 ili na B2 razini a
koliko ih nije položilo – vrednovati samu DSD nastavu i njeno uspješno
provođenje tijekom 4 školske godine.
DSD nastavu se često vrednuje i komentira na raznim seminarima i
stručnim usavršavanjima te se uvijek traži način poboljšanja same nastave.
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
4/6
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
2.4.2. HRVATSKI JEZIK
 napisati školski esej na temelju zadanih smjernica (interpretativni,
usporedni, raspravljački)
 razlikovati osnovne jezikoslovne pojmove
 usustaviti spoznaje o obilježjima hrvatskoga jezika na fonološkoj,
morfološkoj, sintaktičkoj i leksikološkoj razini
 opisati obilježja književnih rodova i vrsta
 prepoznati i opisati književnopovijesna razdoblja europske i hrvatske
književnosti (vremenske odrednice, predstavnici i njihova najvažnija djela,
poetika)
 interpretirati književna djela prema ispitnom katalogu
 ponoviti sadržaje nastave hrvatskoga jezika i književnosti usvojene u
prethodnim razredima
 pripremiti učenike za pisanje državne mature
 poticati učenike na izražavanje (pisano, govorno)
 učenicima četvrtih razreda
Dragica Dujmović Markusi, prof. hrvatskog jezika





fakultativna nastava
tijekom nastavne godine dva nastavna sata tjedno
troškovi fotokopiranja
samoevaluacija
anketa u školi
2.4.3. MATEMATIKA
Pripreme učenika za uspješno polaganje državne mature i nastavak
visokoškolskog obrazovanja
Za učenike svih usmjerenja gimnazije (četvrti razredi)
Vesna Gabron Vujičić, prof.
- Samostalno i grupno rješavanje zadataka
- Ponavljanje gradiva iz prethodnih razreda
- Rješavanje problema koji nisu u redovnom programu
Tijekom nastavne godine 2 sata tjedno izvan redovne nastave
- troškovi fotokopiranja
- ocjenjivanje motiviranosti učenika za rješavanje primijenjenih zadataka i
problema
- redovite kratke provjere
- dva puta polugodišnje dvosatno provjeravanje
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
5/6
2. FAKULTATIVNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
2.4.4. FIZIKA
- pripremiti učenike za uspješno polaganje izbornog predmeta na državnoj
maturi i nastavak visokoškolskog obrazovanja
- produbiti i usustaviti znanja o temeljnim fizikalnim zakonitostima iz svih
područja fizike
- kroz laboratorijski rad poticati preciznost u mjerenju i izražavanju rezultata
- kroz problemsku nastavu razvijati kritičko mišljenje i zaključivanje
- popularizirati fiziku kao znanost
- ukazati na implementaciju znanstvenih otkrića fizičara u tehnologije ili tvari
koje postaju dio svakodnevice
Učenicima 4. razreda
Stjepan Sabolek, prof. fizike i matematike
Predavanje, prezentacije, razgovor, zajednički rad učenika i profesora kroz
rješavanje zadataka, samostalni rad učenika rješavanjem domaćih zadaća
64 sata tijekom cijele nastavne godine
Održani sati fakultativne nastave fizike u normi neposrednog odgojnoobrazovnog rada
Provjera znanja pisanim provjerama znanja sa zadacima kao što su na državnoj
maturi, ocjenjivanje domaćih zadaća, praćenje aktivnosti i napretka učenika na
nastavi
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
6/6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content