close

Enter

Log in using OpenID

35. AUKCIJA -FILATELIJA - Barac & Pervan aukcijska kuća

embedDownload
1
AUKCIJSKA KUĆA
BARAC & PERVAN
posredništvo u prodaji
U DVORANI “KATEDRALA”
ZAGREB, VLAŠKA 7
održava se:
35. AUKCIJA - FILATELIJA
- Subota, 07.12.2013.
s početkom u 10,30 sati
Pismene ponude poslati na:
Please send your bids on:
fax: 00 385 1 48 10 104
E-mail: [email protected]
ili preko www.barper.com
ili nas nazovite:
or contact us on the phone:
00 385 1 48 10 103
00 385 1 48 10 104
00 385 1 48 16 656
Izdavač: Barac-Pervan d.o.o.
Glavni urednik: Lidija Barac
Naklada: 700 primjeraka
Izlazi dva puta godišnje
2
Izvod iz pravila aukcijske prodaje:
1. Aukcija u organiziciji aukcijske kuće Barac i Pervan je javna i sudjelovanje na njoj je slobodno i dragovoljno.
2. Aukcijska kuća vrši uslugu posredovanja između ponuđača i kupca.
3.Aukcijska kuća za svoju uslugu od ponuđača uzima 15% od postignute cijene i o tome izdaje račun dok kupac plaća 18,75% na izlicitiranu cijenu u
što je uračunat i PDV.
4. Opis predmeta izvršen je s vrlo velikom pažnjom. Fotografije su dio opisa, a u slučaju bilo kakve pritužbe ili reklamacije tekstualni opis ima prednost pred fotografijom.
5. Licitacija se vrši prije same aukcije putem internetskih ponuda odnosno telefaxa, koje se primaju do samog početka aukcije; pismeno putem pisma,
i telefonski za vrijeme aukcije za što je potreban poseban dogovor s aukcijskom kućom. Prilikom svih pismenih licitacija ponuđač daje svoju maksimalnu ponudu, a voditelj aukcije licitira u njegovo ime štiteći njegov interes.Na samoj aukciji svi zainteresirani ponuđači, ako žele licitirati, moraju se
prijaviti prije početka aukcije voditelju, ispuniti obrazac s osnovnim podacima i preuzeti broj pod kojim će licitirati i davati ponude.
6. Ponuda predana u bilo kojem obliku obvezujuća je za davaoca.
7. Izlicitirani predmet moguće je preuzeti odmah nakon aukcije i plaćanja računa, te u roku do 30 dana.
8. Troškovi osiguranja, poštarine i eventualni drugi troškovi slanja idu na račun kupca, a aukcionar nije odgovoran za eventualno oštećenje ili gubitak
izlicitiranog predmeta nakon što isti preda trećoj osobi ili ustanovi koja će izvršiti dostavu kupcu.
9. Svaka reklamacija mora se dostaviti u roku 8 dana od dana preuzimanja predmeta jer se u protivnom neće uvažiti, osim reklamacije originalnosti
koja je trajna i moguće ju je uvijek predati ako postoji sumnja da predmet nije pravi. U tu svrhu aukcijska kuća u dogovoru s kupcem izabrat će
stručnog arbitra koji će provesti neovisno ispitivanje i njegov sud je konačan. Trošak arbitraže ide na teret onoga za kojeg se u sporu dokaže da nije
bio u pravu.
10. Skupni predmeti, tzv lotovi nemaju jamstvo originalnosti i kvalitete već se ide po načelu “viđeno-kupljeno”, osim ako aukcijska kuća nije posebno
naglasila jamstvo za određeni lot.
11. U slučaju da aukcijska kuća primi dvije ili više identičnih ponuda za isti predmet prednost ima ona ponuda koja je prije stigla.
12.Aukcijska kuća jamči apsolutnu diskreciju ponuđačima i kupcima.
13. Aukcijska kuća dužna je isplatiti ponuđače 40 dana od dana aukcije, osim ako nije sklopila sa ponuđačem drugačiji dogovor.
14. Aukcijska kuća i ponuđač materijala za aukciju sklapaju ugovor koji mora sadržavati osim popisa predanog materijala za aukciju sve relevantne
podatke ponuđača kao i broj računa na koj će mu biti isplaćen novac dobiven od prodaje predmeta.
15. Cijene ponuđenog materijala su u eurima i licitacija se također vrši u eurima dok se račun izdaje u kunskoj protuvrijednosti na dan aukcije po
srednjem tečaju HNB.
16. Aukcijska kuća bez posebnog obrazloženja može odbiti primiti materijal za aukciju, dok primljeni materijal može presložiti, opisati ili povući.
17. Od trenutka preuzimanja materijala aukcijska kuća jamči za njegovu sigurnost, te ga o svom trošku, slika, opisuje i tiska u aukcijskom katalogu.
18. Svaki sudionik licitacije dobiva sljedeći katalog besplatno, a aukcijska kuća dužna je nakon završene aukcije svakog sudionika obavijestiti o
rezultatima cijele aukcije o svome trošku (obavezno putem interneta i pismeno ako to zatraži sudionik).
19. Za sve eventualne sporove nadležan je Županijski sud u Zagrebu.
Extract from Auction Sale Regulations
. The auction organised by the Barac&Pervan auction house is public. Participation in it is free and voluntary.
1
2. Barac&Pervan auction house is a mediator between sellers and buyers.
3. Barac&Pervan auction house takes 15% of the achieved price from the seller, and issues the receipt, while the buyer pays 18.75% of the achieved
price, tax included.
4. The description of the item has been made with great precision. The photographs are the component parts of the description. In case of any complaint, the textual description has the priority over the photography.
5. The bidding takes place before the auction by Internet bidding and telefax respectively. The biddings are accepted until the very beginning of the
auction: in writing by way of letters, and by telephone during the auction, the latter requiring a special understanding with the auction house. During
all written bidding, the bidder gives his maximum bid, while the auctioneer bids in his name so that he protects his interest. All interested bidders
must apply to the auctioneer before the beginning of the auction by filling in a form with basic data, whereupon they are given the number, which will
be used in bidding.
6. The offer given in any form is obligatory for the bidder.
7.The sold item can be taken by the buyer immediately after the auction and payment, or within the following thirty days.
8.Insurance costs, mailing and other possible delivery expenses are born by the buyer. The auctioneer is not responsible for damage or theft of the
item bought at the auction after this item has been given to the third person or institution for its delivery to the buyer.
9.Any claim or complaint should be made within eight days from the acquisition of the item, with the exception of the dispute as to the authenticity,
which is permanent, i.e. it is always possible to claim that the item is not original. For this purpose, the auction house should agree with the buyer that
specialist arbitration is chosen for doing independent research. The decision of the arbitration is final. The arbitration costs are born by the party that
has lost in the arbitration process.
10.Lots (collection items) do not have the guarantee of authenticity and quality, but are sold by the principle “seen-sold”, unless the auction house has
given a special guarantee for a particular lot.
11.In case that the auction house has received two or more identical offers for the same item, the priority is given to the offer that has arrived first.
12.The auction house guarantees full discretion to the sellers and buyers.
13.The auction house is obliged to pay out the sellers within forty days following the auction, unless a different agreement has been made with the
seller.
14.The auction house and the seller of the auction items should make an agreement containing the list of the given auction items, and all relevant data
of the seller, containing the bank account number to which the money obtained from the auction will be remitted.
15.The prices of the offered items are given in Euros, and the auction is also conducted in the same currency, while the receipt is issued in Croatian
Kunas on the day of the auction according to the middle exchange rate of the Croatian National Bank.
16.The auction house may reject the offered items for the auction without giving any explanations, and may describe, re-classify, or withdraw the accepted items
17.As soon as the auction house accepts auction items, it guarantees for their security, and takes photographs and makes the descriptions of the items
for the auction catalogue at the expense of the auction house.
18.Every auction participant receives a free-from-charge catalogue. After an auction, the auction house should at its own expense inform all participants of
the results of the whole auction (by internet and, if required by a participant, per post).
19.In case of disagreement, the competent authority is the County Court in Zagreb.
3
XXXV aukcija - ponude se primaju zaključno s 06.12.2013 u 24,00h
Bids will be taken until 06.12.2013. at 24.00pm
Tablica licitacije:
od VAŽNO UPOZORENJE
-
2 - 10 + 1
10- 20
+2
20- 100
+5
100 - 200 + 10
200 - 500 + 20
500 - 1000 + 50
ne šaljite ponude u zadnji trenutak
ne zovite u zadnji trenutak
aukciju pogledajte na internetu
katalog dobivate mjesec dana prije aukcije
nemojte čekati zadnji trenutak
ne odgovaramo za ponude pristigle na dan aukcije
ne licitirajte bez broja
OZNAKE KVALITETE ZA RAZGLEDNICE:
0neupotrijebljena razglednica
#upotrijebljena razglednica s poštanskom markom
Xupotrijebljena razglednica kojoj je poštanska marka otkinuta
Asavršena kvaliteta (bez nedostataka)
A-Bvrlo dobra kvaliteta (minimalni nedostaci)
Bzadovoljavajuća kvaliteta (vidljiva manja oštećenja)
B-Cloša kvaliteta (veća oštećenja)
Cizrazito loša kvaliteta (značajna oštećenja)
POSTCARD’S QUALITY TYPE:
0unused postcard
#used postcard with stamp
Xused postcard with detached stamp
Aperfect quality (no imperfection)
A-Bvery good quality (minimum imperfection)
Bsatisfying quality (visible smaller damage)
B-Cbad quality (heavy damage)
Cextremely bad quality (significant damage)
Najava sljedeće aukcije: SVIBANJ 2014.
javite ako ste zainteresirani i poslat ćemo Vam katalog
4
Predfilatelija
1

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Bjelovara (BELLOWAR) u Zagreb (AGRAM).
23.12.1849. Dolaz na poleđini.
Letter with complete content sent from Bjelovar (BELLOWAR)
to Zagreb (AGRAM) 23.12.1849. Arrival on the back.
25
2

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Broda (BROOD) u Zemun (SEMLIN) 29.09.1849. Dolaz
na poleđini u plavoj boji.
Letter with complete content sent from Brod (BROODO to Zemun
(SEMLIN) 29.09.1849. Arrival on the back in blue color.
20
3

Koverta i kompletan sadržaj pisma upućenog iz Budima (BUDA) u Čalmu (CSALMA)26.11.1813,
adresirano na Michaela Jankovitza i pisano latinski.
Envelope with complete letter content sent
from the Budim (BUDA) to the Čalma (CSALMA) 26.11.1813.Addressed to Michaela Jankovitz,
written in Latin language.
30
4

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno od dubrovačkih vlasti iz Dubrovnika (RAGUSA) kralju
Napulja (NAPOLI) i dviju Sicilija. Putovalo kurirom 06.10.1744. Prekrasan žig Dubrovačke Republike, odlična kvaliteta. Rijedak povijesni dokument.
Letter with complete content sent from the Dubrovnik authorities in Dubrovnik (RAGUSA) to
king of Napulja (NAPOLI) and both Sicily.Travel by courier 06.10.1744.Nice Dubrovnik Republic
cancel,excellent quality.Rare historical document.
500
5

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Dubrovnika (RAGUSA) u Cremonu 13.05.1833.
Letter with complete content sent from Dubrovnik (RAGUSA) to Cremona 13.05.1833.
30
5
6

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Dubrovnika (RAGUSA) u Perast (PERASTO) 24.05.1834
pisano talijanski, dobra kvaliteta. Letter with complete content sent from Dubrovnik (RAGUSA) to
Perast (PERASTO) 24.05.1834. written in Italian language, good quality.
25
7

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Dubrovnika (RAGUSA) u Orebić
(OREBICH) 26.04.1842, pisano talijanski, nešto lošija kvaliteta.
Small size letter with complete content sent from Dubrovnik (RAGUSA) to Orebić (OREBICH) 26.04.1842.written in Italian
language,poorer quality.
30
8

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno u Đakovo 21.03.1831, pisano latinski, odlična kvaliteta.
Letter with complete content sent from Đakovo 21.03.1831. written at Latin language, excellent quality.
25
9

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno u Đakovo 24.05.1845., pisano latinski, odlična kvaliteta.
Letter with complete content sent from Đakovo 24.05.1845. written at Latin language, excellent quality.
25
10

35
11

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Hvara (LESINA) u Padovu 13.05.1845
preko Venecije.
Small size letter with complete content sent from Hvar (LESINA) to Padova
13.05.1845. via Venice.
Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Josipdola (IOSEPHSTHAL) u Zemun (SEMLIN)
30.10.1822.
Letter with complete content sent from Josipdol (IOSEPHSTHAL) to Zemun
(SEMLIN) 30.10.1822.
40
6
12

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Karlovca (KARLSTADT) u Zagreb
(AGRAM) Pisano u Vukovoj Gorici 06.11.1841, dobra kvaliteta.
Small size letter with complete content sent from Karlovac (KARLSTADT) to Zagreb (AGRAM). Written in Vukova Gorica
06.11.1841. good quality.
60
13

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Kaštel Kambelovca (CASTEL CAMBIO) u Split (SPALATO) 16.10.1812. Žigovi Ilirskih provincija, pisano talijanski, dobra kvaliteta. Letter with complete content sent from Kaštel Kambelovac (CASTEL CAMBIO) to Split (SPALATO) 16.10.1812.
Postal cachet Illyrian provinces, written in Italian language, good quality.
40
14

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Korčule (CURZOLA) u Dubrovnik (RAGUSA)
14.09.1870. Dobra kvaliteta, dolaz na poleđini.
Letter with complete content sent from Korčula
(CURZOLA) to Dubrovnik (RAGUSA) 14.09.1870.Good quality,arrival on the back.
20
15

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Lošinja (LUSSIN) u Šibenik (SEBENICO) 24.12.1838
Letter with complete content sent from Lošinj (LUSSIN) to Šibenik (SEBENICO) 24.12.1838.
30
16

Pismo malog formata upućeno iz Makarske (MACARSCA) u Šibenik (SEBENICO) 1842 godine.
Small size letter sent from Makarska (MACARSCA) to Šibenik (SEBENICO) 1842.
30
17

Pismo s kompletnim saadržajem upućeno iz Novigrada (Istartskog) (CASTELNUOVO) u Trst (TRIESTE) 10.09.1846.
Letter with complete content sent from Novigrad (Istria) (CASTELNUOVO) to Trst (TRIESTE)
10.09.1846.
30
7
18

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Opuzena (NARENTA) u Skradin (SCRADONA)1826
godine. Dobra kvaliteta. Letter with complete content sent from Opuzen (NARENTA) to Skradin
(SCRADONA) 1826.Good quality.
35
19

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Opuzena (NARENTA) u Ston (STAGNO) 23.02.1848.
Letter with complete content sent from Opuzen (NARENTA) to Ston (STAGNO) 23.02.1848.
30
21
20
22
23
20

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Orebića (OREBICH) u Slano 12.04.1846. Dobra kvaliteta.
Letter with complete content sent from Orebić (OREBICH) to Slano 12.04.1846.Good quality.
40
21

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Orebića (OREBICH) u Beligiju 28.12.1875. preko Trsta.
Portirano s 50 centesima. Lošija kvaliteta, ali zanimljivo.
Letter with complete content sent from
Orebić (OREBICH) to Belgium 28.12.1875.via Trieste.Ported with 50 centesima. Poorer quality, interesting.
20
22

Potvrda o poslanom pismu sa žigom Orebića 10.08.1860
Orebić 10.08.1860.
14
23

Vrlo atraktivno pismo s kompletnim sadržajem upućeno Michaelu Jankovitzu u Osijek (ESSEG)
31.08.1831.
Attractive letter with complete content sent to Michael Jankovitz to Osijek (ESSEG) 31.08.1831.
Certificate of letter that is sent from
30
8
25
24
27
26
28
29
24

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Osijeka (ESZEK) u Zemun (SEMLIN) 08.11.1843, dolaz
na poleđini.
Letter with complete content sent from Osijek (ESZEK) to Zemun (SEMLIN)
08.11.1843.Arrival on the back.
20
25

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Oštrovice (OSTROWITZA) u Obrovac (OBBROVAZO)
Žig Ostrowitza Illyrien. Letter with complete content sent from Oštrovica (OSTROWITZA) to
Obrovac (OBBROVAZO).Cachet Ostrowitza Illyrien.
40
26

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Otočca (OTTOCHAZ) u Zagreb (AGRAM) 18.07.1827.
Dobra kvaliteta. Letter with complete content sent from Otočac (OTTOCHAZ) to Zagreb
(AGRAM) 18.07.1827.
45
27

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Pazina (PISINO) u Trst (TRIESTE) 09.12.1824
Letter with complete content sent from Pazin (PISINO) to Trst (TRIESTE) 09.12.1824.
85
28

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Popovače preko Dugog Sela u Križevce 01.09.1850,
odlična kvaliteta.Letter with complete content sent from Popovača via Dugo Selo to Križevci
01.09.1850.excellent quality.
30
29

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Prečeca u Križevce 26.11.1850. tranzit Dugo Selo na
100
poleđini. Vrlo rijedak žig Prečec, odlična kvaliteta.
Letter with complete content sent from Prečec to
Križevci 26.11.1850.Transit Dugo Selo on the back of letter.Very rare cachet Prečec, excellent quality.
9
30
31
33
32
30

Omot pisma upućenog iz Poreča (PARENZO) u Pulu 07.04.1833.
Cover of letter sent from Poreč (PARENZO) to Pula (POLA) 07.04.1883.
40
31

Omot pisma upućenog iz Pule (POLA) u Kopar (CAPODISTRIA) 1827.
Cover of letter sent from Pula (POLA) to Kopar (CAPODISTRIA) 1827.
25
32

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Rijeke (FIUME) u Zagreb 23.07.1832. Pisano latinski.
Letter with complete content sent from Rijeka (FIUME) to Zagreb 23.07.1832.Written in Latin language.
35
33

Omot pisma upućenog iz Landstrassa u Samobor (SZAMOBOR) 16.03.1843.
Cover of letter sent from Landstrassa to Samobor (SZAMOBOR) 16.03.1843.
30
34

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Sinja (SIGN) u Šibenik (SEBENICO)
15.01.1845
Small size letter with complete content sent from Sinj (SIGN) to Šibenik (SEBENICO) 15.01.1845.
35
35

Pismo sa sadržajem upućeno iz Skradina (SCRADONA) u Šibenik (SEBENICO) 1842. Letter with
content sent from Skradin (SCRADONA) to Šibenik (SEBENICO) 1842.
25
10
36

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Slatine u Valpovo (VALPO) 22.02.1818. Tekst pisan
latinski i spominje se grof Pejačević.
Letter with complete content sent from Slatina to Valpovo (VALPO) 22.02.1818.Text written in Latin language,mention of count Pejačević.
25
37

Pismo manjeg formata upućeno iz Splita (SPALATO ILLYRIE) u Trst (Trieste) 08.07.1813. Vrlo
150
zanimljiv sadržaj u kojemu anonimni dojavljivač vlastima u Trstu javlja da engleska mornarica
novači mornare s Korčule te vrši njihovu obuku. Također javlja raspored brodova engleske mornarice
koji se nalaze ispred Dubrovnika i kod Korčule te još puno drugih zanimljivih podataka. Kompletan
prijevod teksta uz pismo. Dobra kvaliteta.
38

Omot pisma upućenog iz Splita (SPALATO) u Kotor (CATTARO) 1836
Cover of letter sent from Split (SPALATO) to Kotor (CATTARO) 1836.
30
39

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Splita (SPALATO) u Trst (TRIESTE) 20.08.1847. Dolaz
na poleđini, pisano ćirilicom.
Letter with complete content sent from Split (SPALATO) to Trst
(TRIESTE) 20.08.1847.Arrival on the back,written in Cyrillic.
20
40

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Starigrada na Hvaru (CITTA VECCHIA) u grad Hvar
(LESINA) 27.11.1849. Letter with complete content sent from Starigrad on Hvar (CITTA VECCHIA) to city Hvar (LESSINA) 27.11.1849.
30
41

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Supetra (ST. PIETRO) u Šibenik (SEBENICO) Uz
sadržaj priložena i potvrda o slanju preporuke pošte Šibenik. Letter with complete content sent
from Supetar (ST. PIETRO) to Šibenik (SEBENICO).With the content is certificate of registered
sending from Šibenik.
60
11
42

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno loko Šibenik (SEBENICO) 01.01.1812. Žig LE SUB
DELEGUE DE SEBENICO ILLYRIE.
Letter with complete content sent loco Šibenik
(SEBENICO) 01.01.2812.Cachet LE SUB DELEGUE DE SEBENICO ILLYRIE.
50
43

Pismo malog formata upućeno iz Šibenika (SEBENICO) u Split (SPALATO)10.12.1819 Poštarina
plačena u odlasku, dobra kvaliteta. Small size letter sent from Šibenik (SEBENICO) to Split
(SPALATO).10.12.1819.Postage paid at departure, good quality.
90
44

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Šibenika (SEBENICO) u Trogir (TRAU) 1830. Uz
sadržaj priložen i dokument Preture u Šibeniku.
Letter with complete content sent from Šibenik
(SEBENICO) to Trogir (TRAU) 1830.With content enclosed document of Preture in Šibenik.
40
45
46
47
45

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Šibenika (SEBENICO) u Obrovac (OBBROVAZZO)
18.05.1841.
Letter with complete content sent from Šibenik (SEBENICO) to Obrovac
(OBROVAZZO) 18.05.1841.
30
46

Povratnica za pismo upućeno iz Šibenika (SEBENICO) u Sinj (SIGN) preko Splita (SPALATO) 1852 godine.
Return receipt for letter sent from Šibenik (SEBENICO) to Sinj (SIGN) via Split (SPALATO) 1852.
40
47

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno loko Vis (LISSA) 1844. godine.
Letter with complete content sent loco Vis (LISSA) 1844.
35
12
48

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Visa (LISSA) u Obrovac (OBBROVAZZO) preko Zadra
(ZARA) 29.12.1874
25
49

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Vranje (VRAGNA) u Trst (TRIESTE) 1838.
Letter with complete content sent from Vranje (VRAGNA) to Trst (TRIESTE) 1838.
50
51
50
52
53
50

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Vrbovca u Križevce 10.06.1850 velikom županu grofu
Sermage-u.
Letter with complete content sent from Vrbovec to Križevci 10.06.1850.to the prefect count Sermage.
25
51

Pismo s kompletn im sadržajem upućeno iz Vrljike (VERLICA) u Šibenik (SEBENICO) 10.09.1850
Letter with complete content sent from Vrljika (VERLICA) to Šibenik (SEBENICO) 10.09.1850.
25
52

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Vrlike (VERLICA) u Šibenik (SEBENICO)preko Knina
01.05.1851.
Letter with complete content sent from Vrlika (VERLICA) to Šibenik (SEBENICO) via Knin 01.05.1851.
25
53

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Veneciju (VENETIA)26.01.1620. Pisano talijanski. Letter with complete content sent from Zadar (ZARA) to Venecija (VENETIA)
26.01.1620.Written in Italian language.
150
13
54

Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Veneciju (VENETIA)
09.04.1802.Odlična kvaliteta.
Small size letter with complete content sent from Zadar (ZARA)
to Venecija (VENETIA) 09.04.1802.Excellent quality.
120
55

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) preko Rijeke (FIUME) u
Napulj (NAPLES) 03.03.1805.Izgleda prošlo dezinfekciju,omot repariran.
Small size letter with complete content sent from Zadar (ZARA) via Rijeka (FIUME) to Napulj (NAPLES)
03.03.1805.Looks like it was went through desinfection,cover repaired.
100
57
56
58
59
56

Omot pisma upućenog iz Zadra (ZARA) u Šibenik (SEBENICO) 10.04.1806. Žig ZARA CENTRO
DELL DEPART.DI DALMAZIA. Cover of letter sent from Zadar (ZARA) to Šibenik (SEBENICO)
10.04.1806.Cachet ZARA CENTRO DELL DEPART.DI DALMAZIA.
60
57

Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Obrovac (OBBROVAZZO) 24.02.1817. Na poleđini zanimljiv žig C.R.CAPITAN:IADRENSIS.
Small size letter
with complete content sent from Zadar (ZARA) to Obrovac (OBBROVAZZO) 24.02.1817.On the
back of letter,interesting cachet C.R.CAPITAN:IADRENSIS.
70
58

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Šibenik
(SEBENICO)16.10.1819 godine. Small size letter with complete content sent from Zadar (ZARA)
to Šibenik (SEBENICO) 16.10.1819.
30
59

Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Klagenfurt 03.03.1828.
Small size letter with complete content sent from Zadar (ZARA) to Klagenfurt 03.03.1828.
30
14
60
61
62
63
60

Omot pisma upućenog iz Zadra (ZARA) u Bergamo 1833.
(ZARA) to Bergamo 1833.
Cover of letter sent from Zadar
20
61

Pismo manjeg formata upućeno iz Zadra (ZARA) preko Kotora (CATTARO) u Parast (PERASTO) 22.09.1845.
Small size letter sent from Zadar (ZARA) via Kotor (CATTARO) to Parast (PERASTO) 22.09.1845.
30
62

Omot pisma upućenog iz Zagreba (AGRAM) u Peštu (PEST) preko Osijeka (ESSEK) 1847.
Cover of letter sent from Zagreb (AGRAM) to Peštu (PEST) via Osijek (ESSEG) 1847.
25
63

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zagreba (AGRAM) u Samobor 1826.
Letter with complete content sent from Zagreb (AGRAM) to Samobor 1826.
40
64

Vrlo zanimljiv dokument, upućen kao pismo, o kretanju bojne Hrvata unutar 7 armije. Hodna ruta od
Monfalconea do Trsta, s potpisom ministra rata 30.11.1812. Manja oštećenja, izuzetno zanimljiv povijesni dokument. Interesting document sent as letter, about movement of battalion of Croats within
the 7th army.Route from Monfalcone to Trieste, with the signature of the Minister of war 30.11.1812.
Minor damage, very interesting historical document.
50
15
65

Dokument upravitelja Dalmacije o poštanskim tarifama za slanje pošiljaka prema Austriji, Prusiji i
Njemačkim gradovima. 17.04.1844. Odlična kvaliteta.
Document of the manager of
Dalmatia,on the postage tariffs for sending packages to the Austria,Prussia and German cities.
17.04.1844.Excellent quality.
40
66

Dokument upravitelja Dalmacije o poštanskim tarifama za slanje pošiljaka prema Austriji i
Njemačkim državama iz 1843. Odlična kvaliteta.
Document of the manager of Dalmatia,with
postage tariffs for sending packages to the Austria and German states from 1843.Excellent quality.
40
Hrvatska do 1918. godine
67

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Splita u Šibenik brodom (rukom dopisano COL
VAPORE)14.05.1852.
Letter with complete content sent from Split to Šibenik by boat (written
by hand COL VAPORE) 14.05.1852.
20
68

Pismo malog formata upućeno iz Sinja u Šibenik 03.09.1852.Dobra kvaliteta.
Small size letter sent from Sinj to Šibenik 03.09.1852.Good quality.
30
69

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Varaždina u Ludbreg 28.09.1850.Dolaz na poleđini.
Letter with complete content sent from Varaždin to Ludbreg 28.09.1850.Arrival on the back.
25
16
70

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zagreba u Križevce 30.09.1850.Dolaz na poleđini.
Letter with complete content sent from Zagreb to Križevci 30.09.1850.Arrival on the back.
25
71

Preporučeno pismo sa sadržajem upućeno iz Broda u Sibinj 20.01.1871.
Registered letter with content sent from Brod to Sibinj 20.01.1871.
40
72

Omot pisma upućenog iz Delnica preko Karlovca u Ozalj 12.02.1871.
Cover of letter sent from Delnice via Karlovac to Ozalj 12.02.1871.
20
73

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Ivanca preko Varaždina u Zagreb 10.06.1871 Tranzit i
dolaz na poleđini. Letter with complete content sent from Ivanc via Varaždin to Zagreb 10.06.1871.
Transit and arrival on the back of letter.
12
74

Preporučeno pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Križevaca u Zagreb 02.01.1871
Registered letter with complete content sent from Križevci to Zagreb 02.01.1871.
30
75

Damsko pismo upućeno iz Zoptau-a u Mahr.Weisskirchen 18.01.1882.Dobra kvaliteta.
Lady’s letter sent from Zoptau to Mahr.Weisskirchen 18.01.1882.Good quality.
50
76

Damsko pismo upućeno iz Zoptau-a u Mahr.Weisskirchen 25.01.1882. Odlična kvaliteta, rijeđa
trobojna frankatura.
Lady’s letter sent from Zoptau to Mahr.Weisskirchen 25.01.1882. Excellent quality, rare tricolor franking.
150
17
77

Damsko pismo upućeno iz Zoptau-a u Mahr.Weisskirchen 20.01.1882.
Lady’s letter sent from Zoptau to Mahr. Weisskirchen 20.01.1882.
50
78

Razglednica Opatije sa zanimljivom frankaturom 2+2+6 hell.Odlična kvaliteta.
Opatija postcard,with the interesting franking 2+2+6 hell.Excellent quality.
20
79

Razglednica Splita frankirana i upućena kao tiskanica u Francusku 13.06.1901.
Split postcard,franked and sent as printed matter to France 13.06.1901.
25
80

Pismo malog formata upućeno loko Volosko frankirano dvijema markama zaljepljene jedna preko
druge tzv. PORTE-MONNAIE 24.06.1904. Vrlo rijetko opisano u Ferchenbauer 2000. str.372.
Small size letter sent loco Volosko,franked with the two stamps one on the other,so called PORTEMONNAIE 24.06.1904.Very rare,described in Ferchenbauer 2000.,page 372.
81

Razglednica Splita upućena iz Metkovića, rukom poništena METKOVIĆ BHFF 28.11.1903
Split postcard sent from Metković,canceled by hand METKOVIĆ BHFF 28.11.1903.
20
82

Razglednica Beča upućena loko Split i u dolazu točno portirana s 4 hell.
Wien postcard sent loco Split,on arrival accurately ported with 4 hell.
30
300
18
83
85
84
86
83

Pismo upućeno iz Zadra u Veneciju 17.06.1888 u dolasku portirano,tranzit na poleđini.
Letter sent from Zadar to Venecija 17.06.1888. ported on arrival,transit on the back of letter.
20
84

Kompletne novine Objavitelj Dalmatinski frankirane novinskom markom poništenom vrlo lijepim
žigom SCRADONA 13.09.1875. Newspaper Objavitelj Dalmatinski,franked with newspapers
stamp, canceled with nice cachet SCRADONA 13.09.1875.
20
85

Razglednica Matulja upućena u Opičinu 14.09.1904.Ambulantni žig FIUME SZPETER KOZOTT.
Matulj postcard sent from Opičina 14.09.1904.Ambulance cachet FIUME SZPETER KOZOTT.
40
86

Razglednica Brežica s ambulantnim žigom POŠTE PRATNIK ZAGREB-ZIDANI MOST.
Brežica postcard with ambulance cachet POŠTE PRATNIK ZAGREB-ZIDANI MOST.
40
87

Razglednica Pule upućena željezničkom linijom POLA-DIVAČA 151 u Maribor.
Pula postcard sent by railway line POLA-DIVAČA 151 to Maribor.
40
88

Razglednica Pule upućena željezničkom linijom POLA-DIVAČA 339 24.12.1910.
Pula postcard sent by railway line POLA-DIVAČA 339, 24.12.1910.
20
89

Razglednica Rajhenburga upućena u Zagreb željezničkom linijom STEINBRUCK-ZAGREB 07.07.1911.
Rajhenburg postcard sent to Zagreb by railway line STEINBRUCK-ZAGREB 07.07.1911.
30
19
90

Dopisnica povodom jubileja vladanja F. Josipa.Žig Zadar.Prvi hrvatski prigodni žig 02.12.1908.
Stationery on the occasion of the Jubilee of governing of F. Joseph.Cachet Zadar.The first Croatian
commemorative cachet.
20
91

Doipisnica za talijansko govorno područje s lijepim žigom VERLICCA upućena u Šibenik 27.02.1886.
Stationery for Italian-speaking area with nice cachet VERLICCA,sent to Šibenik 27.02.1886.
16
92

Dopisnica upućena iz Generalskog Stola u Karlovac 02.11.1869
Stationery sent from Generalski Stol to Karlovac 02.11.1869.
20
93
94
95
96
97
93

Dopisnica talijanskog govornog područja s lijepim žigom Metkovića upućena 08.08.1873 u Šibenik.
Stationery for the Italian-speaking area with nice cachet Metković sent 08.08.1873. to Šibenik.
18
94

Zatvorena dopisnica upućena iz Komolca u Ston 04.09.1922.Rijedak žig pošte Komolac.
Closed stationery sent from Komolc to Ston 04.09.1922.Rare postal cachet Komolc.
14
95

Poštanska primka ovjerena u pošti Orebić 26.06.1893.
Postal receipt certified in post office Orebić 26.06.1893.
16
96

Poštanska primka ovjerena u pošti Vrgorac 30.11.1894. Ovaj tip formulara nije zabilježen u Ferchenbaueru.
Postal receipt certified in post office Vrgorac 30.11.1894. This type of document not recorded in
Ferchenbaueru.
16
97

Poštanska primka ovjerena u pošti Orebić 04.04.1910.
Postal receipt certified in post office Orebić 04.04.1910.
16
20
98

Preporučeno pismo upućeno iz Zadra u Split 11.10.1902.
Registered letter sent from Zadar to Split 11.10.1902.
20
99

Preporučeno pismo upućeno iz Šibenika na Brodaricu kod Zadra 16.05.1900.
Registered letter sent from Šibenik to Brodarica near Zadar 16.05.1900.
20
100

Preporučeno pismo upućeno iz Skradina u Zadara na Brodaricu 15.02.1900.
Registered letter sent from Šibenik to Zadar to Brodarica 15.02.1900.
20
101
103
102
104
101

Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Gruža u Zagreb 20.05.1919.
Small size letter registered sent from Gruž to Zagreb 20.05.1919.
12
102

Preporučeno pismo upućeno iz Drniša u Šibenik 02.10.1912.Poleđina djelomično oštećena.
Registered letter sent from Drniš to Šibenik 02.10.1912.The back side of the letter partially damaged.
20
103

Koverta upućena iz srpskog zatočeništva iz Skoplja preko Grčke u Đakovo 26.10.1914.Tranzit
i dolaz na poleđini.
Envelope sent from the Serbian captivity in Skopje via Greece to Đakovo
26.10.1914.Transit and arrival on the back of letter.
20
104

Pismo s rijetkim žigom pošte Rose u Boki Kotorskoj upućeno u Beč 13.02.1918.
postal cachet Rose in Boka Kotorska,sent to the Wien 13.02.1918.
20
Letter with rare
21
105

Pismo s ukrasnom pozadinom i tekstom GRUSS AUS GOTTSCHEE upućeno u Zagreb 15.11.1915.
Letter with decorative background and text GRUSS AUS GOTTSCHEE sent to Zagreb 15.11.1915.
25
106

Promidžbena dopisnica s doplatom u korist siročadi poginulih Hrvata pripadnika 42 Vražje divizije
upućena 13.08.1921 u Srijemske Karlovce. Propaganda card with supplement for the orphans of
killed Croats members of 42nd Devil’s division.Sent 13.08.1921. to the Srijemski Karlovci.
20
107

Rijetka dopisnica Crvenog križa Karlovačke podružnice s doplatom od 2 fillira.Odlična kvaliteta.
Rare Red Cross stationery of Karlovac branch with surcharge of 2 Fillira. Excellent quality.
40
108

Razglednica Daruvara s rijetkim žigom vojnih menevara FELDPOSTEXPOSITUR No 36 i dolaznim žigom Zagreba 07.09.1899. Pošiljaoc je naveo i svoju adresu: INF. RGT No 53 FELDPOSTANSCHLUSSTATION DARUVAR.
Daruvar postcard,with rare cachet of military maneuvers
FELDPOSTEXPOSITUR No 36. and with arrival cachet Zagreb 07.09.1899.Sender has written his
address:ING. RGT No 53 FELDPOST-ANSCHLUSSTATION DARUVAR.
30
109

Cjenik trgovine MI. Lukinić iz Karlovca upućen kao tiskanica 10.03.1911.
Prices of shop,MI. Lukinić from Karlovac sent as printed matter 10.03.1911.
16
110

Višebojno frankirana i preporučeno upućena cjelina iz Blinskog Kuta u Sisak 26.08.1900.
Multicolored franked and registered sent letter, from Blinski Kut to Sisak 26.08.1900.
30
111

Dopisnica poništena žigom pruge BROD-NAGY KANIZSA 62 SZ 02.07.1891.
Stationery canceled with railway cachet BROD-NAGY KANIZSA 62 SZ 02.07.1891.
16
112

Dopisnica poništena žigom pruge BROD-NAGY KANIZSA 61 SZ 12.09.1891.
Stationery canceled with railway cachet BROD-NAGY KANIZSA 62 SZ 12.09.1891.
16
113

Razglednica poništena žigom pruge BARCS-PASKRACZ 14057 16.03.1911.
Postcard canceled with railway cachet BARCS-PASKRACZ 14057, 16.03.1911.
16
22
114

Dopisnica poništena žigom pruge PAKRACZ-BARCS 13952 od 26.12.1893.
Postcard canceled with railway cachet PASKRACZ-BARCS 13952, 26.12.1893.
16
115

Razglednica Rume upućena željeznicom INDJIJA-VINKOVCI 170 od 20.01.1918.
Ruma postcard sent by railway INDJIJA-VINKOVCI 170 from 20.01.1918.
16
116

Razglednica Karlovca upućena željeznicom FIUME-NAFY KANIZSA 64 od 20.05.1913.
Karlovac postcard sent by railway FIUME-NAFY KANIZSA 64 from 20.05.1913.
14
117
118
120
119
121
117

Dopisnica upućena iz poštanske agencije MURASIKLOS u Zagreb 28.09.1914.
Stationery sent from postal agency MURASIKLOS to Zagreb 28.09.1914.
20
118

Dopisnica upućena iz poštanske agencije ŠESTINE u Dugo Selo 23.12.1911.
Stationery sent from postal agency ŠESTINE to Dugo Selo 23.12.1911.
30
119

Dopisnica upućena iz poštanske agencije RAČINOVCI u Zagreb 07.11.1912.
Stationery sent from postal agency RAČINOVCI to Zagreb 07.11.1912.
20
120

Dopisnica upućena iz poštanske agencije PODLAPAC u Prag.
Stationery sent from postal agency PODLAPAC to Prague.
20
121

Koverta s ukrasnom pozadinom upućena iz Praga u Sagor 04.05.1889.
Envelope with back side decorated, sent from Prague to Sagor 04.05.1889.
20
23
122

Pismo upućeno iz Virovitice u Katinac rukom poništena marka VEROZE 30/4/87
Letter sent from Virovitica to Katinac,by hand canceled stamp VEROZE 30/4/87
30
123

Lot 4 pisma sva sa zaglavljima tvrtki iz Siska 1885-1895
from Sisak 1885-1895.
20
Lot 4 letters,all with heading of firms
125
126
128
124
127
124

Potražnica upućena iz Pakraca 16.02.1888 preko Tuzle i Barcsa te Osijeka i Nagy Kanizse.
Inquiries sent from Pakrac 16.02.1888. via Tuzla and Barcsa via Osijek and Nagy Kanizse.
50
125

Popratnica za pismo upućeno iz Pakraca 20.05.1889 u Koprivnicu.Odlična kvaliteta.
Return receipt for letter sent from Pakrac 20.05.1889. to Koprivnica.Excellent quality.
40
126

Čestitka upućena iz Koprivnice u Graz,frankirana i doplatnom markom 20.03.1913.Žig draguljara i
urara Stjepana Pappa.
Greeting card sent from Koprivnica to Graz,franked and surcharge stamp
20.03.1913.Mark of jewelers and watchmaker Stjepana Pappa.
16
127

Razglednica Rijeke upućena kao tiskanica u Italiju 02.01.1901.
Rijeka postcard sent as printed matter to Italy 02.01.1901.
20
128

Božićna čestitka za pravoslavni Božić upućena od podmaršala Cvjetičanina 01.01.1901
Christmas greeting for Orthodox christmas,of the marshal Cvjetičanin 01.01.1901.
25
24
129
130
131
132
129

Dopisnica upućena iz Krapine u Trst 18.12.1871.Dobra kvaliteta.
Stationery sent from Krapina to Trieste 18.12.1871.Good quality.
16
130

Dopisnica Društva Crvenog križa za Slavoniju i Dalmaciju upućena iz Karlovca 02.09.1914. u Senj
Stationery of the Red Cross Society for Slavonia and Dalmatia sent from Karlovac 02.09.1914. to Senj.
12
131

Ilustrirani list iz koverte pisan u Požegi 04.03.1891.Vrlo atraktivno.
Illustrated page from the envelope written in Požega 04.03.1891.Very attractive.
30
132

Brzojavka upućena Ladislavu grofu Pejačeviću 10.04.1881 u Zagreb.Odlična kvaliteta.
Telegram sent to the count Ladislav Pejačević 10.04.1881. to Zagreb.Excellent quality.
20
133

Namira za brzojavku upućenu iz Bjelovara u Kaposvara 30.10.1899
Account for telegram sent from Bjelovar to Kaposvar 30.10.1899.
14
134

Preporučeno pismo upućeno iz Rajevog Sela u Vinkovce 15.07.1878.Sadržaj 2 forinte namjenjene
primateljici koja se nalazi u uznici (zatvoru).Registered letter sent from Rajevo Selo to Vinkovci
15.07.1878.Content 2 Forinte,sent to the recipient in prison.
20
SHS - Hrvatska
135
* Vrlo atraktivna,ali neizdana provizorna serija.
Very attractive,provisional series not Issued.
100
25
136
138
137
139
136
* Mi. br. 66-75 s neprihvaćenim pretiskom u crvenoj boji.Marka 40 fil. oštećen ugao.
70
137
* Mi. br. 62-63 bijele brojke s neprihvaćenim pretiskom. Rijetko.
70
138 * Mi. br. 64-65 s neprihvaćenim pretiskom.
Mi. No. 64-65 with not accepted overprint.
35
139
* Mi.br. 84-86 s probnim žutim pretiskom.
Mi.No. 84-86 with trial yellow overprint.
50
140
* Probni pretisci na markama koje nisu bile u uporabi.
141
* Mi. br. 63 bijela brojka obrnuti i dvostruki pretisak, atest Ercegović.
Mi. No. 66-75 with not accepted overprint in red color.Stamp 40 Fill. damaged corner.
Mi. No. 62-63,white numbers with not accepted overprint. Rare.
Trial overprints on postage stamp that was not in use.
Mi. No. 63 white number,inverted and double overprint,certificate Ercegović
142
**/* Mi.br. 55 s vrlo atraktivnim pomakom pretiska, srednja marka na falcu. Punca vlasnika.
143
**/* Mi.br 56 deveterac,srednja marka bez pretiska.Srednji vodoravni red trag savijanja.Gornja srednja
Mi.No. 55 very attractive overprint shift,middle stamp on hinge.
marka sa falcom.
Mi.No. 56 block of 9,middle stamp without overprint. Middle horizontal row
trace of bending.Upper middle stamp with hinge.
25
70
30
320
144
(*) Mi.br. 84 proba pretiska na smeđem papiru. Mi.No. 84,trial overprint on brown paper.
20
145
** Mi.br. 85 crni i žuti pretisak.
70
Mi.No. 85,black and yellow overprint.
26
146
**/* Mi.br. 85 dupli pretisak u plavoj i crnoj prihvaćenoj boji.
40
Mi.No. 85,double overprint in accepted blue and black color.
147
* Mi.br. 84 pretisak u probnoj crvenoj i prihvačenoj plavoj boji opisano u HFS br.2 str 109.
25
148
* Mi.br. 86 probni dvostruki crveni i plavi neprihvaćeni pretisak.
40
149
* Rijetki probni otisak 2 hell crvenosmeđa na 5 hel. zelenu.Garancija aukcije.
80
150
* Rijetki probni otisak 2 hell crvenosmeđa na 5 hel. zelenu.Garancija aukcije
80
151
* Rijetki probni otisak 2 hell plava na 5 hell. zelenu. Garancija aukcije.
80
152
* Rijetki probni otisak 2 hell ljubičasta na 5 hell. zelenu.Garancija aukcije.
80
153
* Rijetki probni otisak 2 fill u osnovnoj žutosmeđoj boji i probnoj plavoj.Opisano u HFS str. 48, garan-
80
Mi.No. 84,overprint of trial red color and the accepted blue color.Described in HFS No.2,page 109
Mi.No. 86,trial double overprint in not accepted red and blue color.
Rare trial print 2 hell red-brown on 5 hell green.Auction guarantee.
Rare trial print 2 hell red-brown on 5 hell green.Auction guarantee.
Rare trial print 2 hell blue on 5 hell green. Auction guarantee.
Rare trial print 2 hell purple on 5 hell green.Auction guarantee.
cija aukcije.
Rare trial print 2 fill in basic yellow-brown color and trial blue color.Described in
HFS page 48.Auction guarantee.
154
(*) Mi. br. 88 probni zrcalni otisak u plavoj boji na smeđem papiru. HFS 3 str 37. Garancija aukcije.
40
155
(*) Mi. br. 88 crnotisak na papiru za umjetnički tisak.Opisano u HFS 3 str 37.
30
156
(*) Mi.br. 88 dvostruki otisak na papiru za umjetnički tisak u prihvaćenoj žutosmeđoj i probnoj crvenoj
Mi.No. 88,trial mirror print in blue color on brown paper.HFS 3 page 37.Auction guarantee.
Mi.No. 88,black print on kundstruck paper.Described in HFS 3,page 37.
boji.Opisano u HFS 3 na str 48 ali ne kao proba na ovom papiru.
Mi.No. 88,double print on
kudstruck paper in accepted yellow-brown color and trial red color.Described in HFS 3 page 48,but
only as trial on this paper.
159
157
158
160
161
162
100
27
157
163
164
166
165
167
(*) Mi. br.88 dvostruki otisak prihvaćena žutosmeđa i probna plava na papiru za umjetnički tisak.
168
Mi.No.88,double print in accepted yellow-brown color and trial blue color on kunstdruck paper.
100
158
(*) Mi. br. 90 zrcalni crnotisak na kartonu za umjetnički tisak. Opisano u HFS 3 str 39.
30
159
(*)
Mi. br. 90 zrcalni otisak na papiru za umjetnički tisak. Opisano u HFS 3 str 39.
Mi.No.90,mirror print on kunstdruck paper.Described in HFS 3,page 39.
30
160
* Rijedak probni otisak 10 fill crvena na 45 fill maslinastozelena, garancija aukcije.
80
161
* Rijedak probni otisak 10 fill crvena na 20 fill plava u T/B položaju.Garancija aukcije.
80
162
* Rijedak probni otisak 10 fill crvena na 20 fill plava. Garancija aukcije.
80
163
* Rijedak probni otisak 10 fill crvena na 45 fill plava.Garancija aukcije.
80
Mi.No. 90,mirror printing in black color on cardboard for arts print.Described in HFS 3,page 39.
Rare trial 10 Fill. print in red color on 45 Fill. in olive-green color.Auction guarantee.
Rare trial 10 Fill. print in red color on 20 Fill. in blue color T/B.Auction guarantee.
Rare trial 10 Fill. print in red color on 20 Fill in blue color.Auction guarantee.
Rare trial 10 Fill.print in red color on 45 Fill.blue.Auction guarantee.
Rijedak probni otisak 20 fill smeđa na 45 fill crvena na papiru za umjetnički tisak. Garancija aukcije. 100
Rare trial 20 Fill. print in brown color on 45 Fill. in red color on kunstdruck paper.Auction guarantee.
164
165
(*) Rijedak probni otisak 10 fill. crvena na 20 fill crvena.Otisak na tankom papiru. Garancija aukcije.
Rare trial 10 Fill. print in red color on 20 Fill. in red color.Print on thin paper.Auction guarantee.
80
166
* Rijedak probni otisak 20 fill. smeđa na 45 fill plava. Djelomično zupčana. Garancija aukcije.
80
167
* Rijedak probni otisak 20 fill. crvena na 45 fill plava.Garancija aukcije.
80
168
* Rijedak probni otisak 20 fill. smeđa na 45 fill plava. Garancija aukcije.
80
Rare trial 20 Fill. print in brown color on 45 Fill. in blue color.Partially perforated.Auction guarantee.
Rare trial 20 Fill print in red color on 45 Fill.in blue color.Auction guarantee.
Rare trial 20 Fill print in brown color on 45 Fill in blue color.Auction guarantee.
169
169
170
171
172
173
* Rijedak probni otisak 20 fill. plava na 45 fill maslinastozelena. Garancija aukcije.
Rare trial 20 Fill print in blue color on 45 Fill in olive-green color.Auction guarantee.
174
80
170
(*) Mi. br. 94 probni otisak na smeđem papiru u plavoj boji HFS 3 str 41.
40
171
(*) Mi. br. 92 probni otisak na smeđem papiru u plavoj boji Opisano u HFS 3,str. 40.
40
Mi.No.94 trial print on brown paper in blue color,HFS 3,page 41.
Mi.No.92 trial print on brown paper in blue color.Described in HFS 3,page 40.
28
172
* Rijedak probni otisak 45 fill. crvena na 20 fill plava. Garancija aukcije.
80
173
* Rijedak probni otisak 45 fill.plava na 45 fill maslinasta. Garancija aukcije.
80
174
* Rijedak probni otisak 45 fill.ljubičasta na 45 fill maslinasta. Garancija aukcije.
80
175
* Rijedak probni otisak 1 kruna plava na 1 kruna smeđa. Garancija aukcije.
100
176
* Rijedak probni otisak 1 kruna crvena na 1 kruna plava. Garancija aukcije.
100
177
* Rijedak probni otisak 1 kruna ljubičasta na 1 kruna smeđa. Garancija aukcije.
100
178
* Rijedak probni otisak 1 kruna crvena na 1 kruna ljubičasta. Garancija aukcije.
100
Rare trial 45 Fill print in red color on 20 Fill in blue color.Auction guarantee.
Rare trial 45 Fill print in blue color on 45 Fill in olive-green color.Auction guarantee.
Rare trial 45 Fill print in purple color on 45 Fill in olive-green color.Auction guarantee.
Rare trial 1 Kruna print in blue color on 1 kruna in brown color.Auction guarantee.
Rare trial 1 Kruna print in red color on 1 Kruna in blue color.Action guarantee.
Rare trial 1 Kruna print in purple color on 1 Kruna in brown color.Auction guarantee.
Rare trial 1 Kruna print in red color on 1 Kruna in purple color.Auction guarantee.
179
(*) Rijedak probni otisak 1 kruna crvena na 1 kruna smeđa. Otisnuto na papiru za umjetnički tisak.Ga-
180
(*) Rijedak probni otisak 1 kruna crna na 1 kruna plava. Otisnuto na papiru za umjetnički tisak.Garancija 100
181
(*) Rijedak probni otisak 1 kruna crvena na 1 kruna ljubičasta. Otisnuto na papiru za umjetnički tisak.
182
rancija aukcije.
Rare trial 1 Kruna print in red color on 1 Kruna in brown color.Printed on kunstdruck paper.Auction guarantee.
100
aukcije.
Rare trial 1 Kruna print in black color on 1 Kruna in blue color.Printed on kunstdruck
paper.Auction guarantee.
Garancija aukcije.
Rare trial 1 Kruna print in red color on 1 Kruna in purple color.Printed on
kunstdruck paper.Auction guarantee.
* Rijedak probni otisak 1 kruna crvena na 3 kruna ljubičasta. Garancija aukcije.
Rare trial 1 Kruna print in red color on 3 Kruna in purple color.Auction guarantee.
100
100
183
(*) Mi. br. 85 probni otisak na smeđem papiru u plavoj boji. Opisano u HFS 3 str 42.
40
184
(*) Mi. br. 85 probni otisak u plavoj boji na papiru za umjetnički tisak. Nema u literaturi.
80
185
(*) Rijetka proba 1 kruna crna na 1 kruna ljubičasta na papiru za umjetnički tisak. Garancija aukcije.
186
(*) Mi.br. 96 probni otisak na smeđem papiru. Opisano u HFS 3 str 43.
Mi.No.85,trial print on brown paper in blue color.Described in HFS 3,page 42.
Mi.No.85,trisl print in blue color on kunstdrck paper.Not described in literature.
Rare trial 1 Kruna print in black color on 1 Kruna in purple color on kunstdruck paper.Auction guarantee.
Mi.No.96,trial print on brown paper.Described in HFS 3,page 43.
100
70
29
187
189
190
188
191
192
193
194
187
188
* Rijetka proba 1 kruna crvena na 5 kruna smeđa. Garancija aukcije.
Rare trial 1 Kruna print in red color on 5 Kruna in brown color.Auction guarantee.
**/* Mi.br. 89 rijetko češljasto zupčanje 12 1/2, pomaknuto.
Mi.No.89,rare comb perforation 12 1/2,shifted.
100
80
189
** Mi.br. 93 1. ploča, okomito zupčani par dvostruki otisak od kojeg jedan na glavce. Fotoatest Huzanić.
150
190
(*) Mi.br. 10 okomiti par s perforacijom riječi UZORAK.
100
191
(*) Mi. br. 98 proba na smeđem papiru u plavoj boji opisana u HFS 3 na str. 43 pod brojem 5.
40
192
(*) Mi. br. 98 probni otisak u crvenoj boji na cigaret-papiru. Opisano u HFS br.3 str.43 pod br.4
40
193
** Rijetka proba Mi.br. 98 probni otisak u plavoj boji preko žute.Garancija aukcije.
194
Mi.No.93,plate 1,vertical perforated pair, double print one upside down.Photo certificate Huzanić.
Mi.No.10, vertical pair with perforation pattern of the word UZORAK
Mi.No.98,trial on brown paper in blue color,described in HFS 3 on page 43 under number 5.
Mi.No.98,trial print in red color on cigarette-paper. Described in HFS No.3,page 43 under number 4.
Rare trial Mi.No.98,trial print in blue color over yellow color.Auction guarantee.
Mi. br. 58 zanimljiv list s probnim otiscima pretiska za žurnu marku.
Mi.No.58,interesting leaf with trial prints of overprint for ŽURNO stamp.
100
85
30
195
197
196
200
198
199
195
**/* Mi.br. 51-54 lagani tragovi falca, fotoatest Zrinjšćak.
30
196
*(*) Neprihvaćeni prijedlog za marke 29. listopada. Opisano u HFS 2 str 138. Sivo-crna marka bez gume.
70
Mi.No.51-54,mild traces of hinge,photo certificate Zrinjšćak.
Not accepted suggestion for stamp 29. October.Described in HFS 2,page 138.Black-gray stamp without gum.
197
(*) Neprihvaćeni prijedlog za marku 29. listopada u crvenoj boji na smeđem papiru.
30
198
(*) Neprihvačeni prijedlog za marke 29. listopada na papiru za umjetnički tisak.
60
199
(*) Neprihvaćeni prijedlog za marke 29. listopada na karton-papiru.
60
200
(*) Vrlo zanimljiva parodija na prve marke SHS Hrvatska. Otisak na bijelom debljem papiru. U zbirci
Not accepted suggestion for stamp 29.October in red color on brown paper.
Not accepted suggestion for stamps 29.October on kunstdruck paper.
Not accepted suggestion for stamps 29.October on cardboard paper.
Bustamante koja je pred dvije godine bila ponuđena na prodaju preko grčke aukcijske kuće Karamitsos marka s motivom mornara prodana je za 220 € . Trag okomitog i vodoravnog savijanja.
Interesting parody of the first stamps of SHS Croatia.Print on white ticker paper.In collection of
Bustamante,which were two years ago put on sale via Greece auction house Karamitsos.Stamp with
motive of the sailor sold for 220 €.Trace of vertical and horizontal bending.
160
31
201
(*) Mi.br.57,kompletan arak novinske marke, vodoravno savinut,djelomično bez gume.
35
202
(*) Mi.br.58,kompletan arak žurna marka,djelomično bez gume.
30
203
(*) Mi.br.69,kompletan arak,djelomično bez gume.
25
204

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 25.06.1920. Dolaz na poleđini.
Registered letter sent loco Zagreb 25.06.1920.Arrival on the back side of letter.
14
205

Mađarska cjelina dofrankirana SHS provizornom markom i upućena u Njemačku.
Hungary letter upfranked with SHS provisorium and sent to the Germany.
25
206

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Beč 1919. godine. Registered letter sent from Zagreb to Wien 1919.
20
207

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 06.01.1919 sa zanimljivom frankaturom više zemalja (SHS
Hrvatska, Fiume, Madžarska), okomito savinuto, dolaz na poleđini.
Registered letter sent loco
Zagreb 06.01.1919. with interesting franking of different states (SHS Croatia,Fiume,Hungary).Vertically bent,arrival on the back side.
35
208

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 11.12.1918. Vrlo rani datum, odlična kvaliteta. Dolaz na poleđini.
Registered letter sent loco Zagreb 11.12.1918.Very early date, excellent quality. Arrival on the back side.
35
209

Koverta s poništenim markama iz niza žetelice 12.04.1919. 15 fill. bijela brojka punca Ercegović.
Envelope canceled with stamps from series žetelice 12.04.1919. 15 Fill.white number sing Ercegović.
20
Mi.No.57,complete sheet of newspaper stamp,vertically bent,partially without gum.
Mi.No.58,complete sheet of express stamp,partially without gum.
Mi.No.69,complete sheet,partially without gum.
32
210

Preporučeno pismo upućeno iz Varaždina u Neusterlitz 19.12.1919. Cenzurirano po njemačkoj cenzuri.
Registered letter sent from Varaždin to Neusterlitz 19.12.1919.Censored by the German censorship.
20
211

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Poznan 29.05.1920. Cenzurirano i dolaz na poleđini. Donji
rub zaderan.
Registered letter sent Zagreb to Poznan 29.05.1920.Censored, arrival on the back
side.Lower edge torn.
20
212

Preporučeno pismo upućeno iz Vinkovaca u Sarajevo 02.05.1919. Cenzurirano po vojnoj cenzuri
Sarajevo, reparirano.
Registered letter sent from Vinkovci to Sarajevo 02.05.1919.Censored by
military censorship Sarajevo,repaired.
20
213

Preporučeno pismo upućeno iz Oštarija u Zagreb 23.11.1918. Poštanski ured u pomanjkanju maraka
priljepio i poništio međunarodni kupon za odgovor što je poštar i pribilježio na koverti. Odlična
kvaliteta, dolaz na poleđini.
Registered letter sent from Oštarije to Zagreb 23.11.1918.Post
office in absence of stamps used international reply coupon which is canceled, postman is noted it on
the envelope.Excellent quality,arrival on the back side.
214

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba 31.12.1918 u Beč. Dobra kvaliteta.
Registered letter sent from Zagreb 31.12.1918. to Wien.Good quality.
216
215
100
20
33
217
218
215

Preporučena provizorna dopisnica upućena loko Zagreb 24.10.1924
Registered provisorium stationery sent loco Zagreb 24.10.1924.
20
216

Paketna karta za paket upućen iz Zagreba u Bjelovar 07.05.1919 mješovito frankirana.
Package card for packages sent from Zagreb to Bjelovar 07.05.1919. mixed franking.
20
217

Madžarska dopisnica mješovito frankirana i upućena iz Golubinaca 19.03.1919. Cenzurirana po
vojnoj cenzuri. Hungary stationery mixed franked and sent from Golubinac 19.03.1919.Censored
by military censorship.
20
218

Paketna karta za paket upućen iz Duge Rese u Doboj 18.03.1921. Frankirana s tri razna izdanja Jugoslavija, Slovenija. i SHS Hrvatska.
Package card for packages sent from Duga Resa to
Doboj 18.03.1921.Franked with the three different edition of Yugoslavia,Slovenia and SHS Croatia.
16
219

Preporučena provizorna dopisnica upućena iz Osijeka u Beč 27.03.1919. Dobra kvaliteta.Registered
provisional stationery sent from Osijek to Wien 27.03.1919.Good quality.
20
220

Vojna dopisnica upućena iz Gruda u Cavtat 10.04.1919. Višestruko okomito trag savijanja.
Military stationery sent from Grude to Cavtat 10.04.1919.Multiple vertical trace of bending.
10
221

Čestitka preporučeno upućena iz Kuželja u Požegu 05.06.1919. Marka prije poništavanja oštečena.
Greeting card registered sent from Kuželj to Požega 05.06.1919.Stamp before cancellation damaged.
16
222

Čestitka upućena iz Sesveta 04.03.1919 frankirana nezupčanom markom i pregledano po vojnoj
cenzuri. Greeting card sent from Sesvete 04.03.1919.franked with imperforate stamp and check
by the military censorship.
12
223

Lot 4 razglednice Daruvara s poništenim nizom 29 listopad na poleđini 29.11.1918. Žute mrlje po
markama i razglednicama. Lot 4 postcard Daruvar with canceled series 29.October on the back
side.Yellow spots on the stamps and on the postcards.
80
34
224

Razglednica upućena iz poštanske agencije ŽDALA 24.10.1919. u Zagreb.
Postcard sent from postal agency ŽDALA 24.10.1919. to Zagreb.
20
225

Razglednica upućena iz poštanske agencije RADOBOJ 24.12.1918.
Postcard sent from postal agency RADOBOJ 24.12.1918.
20
226

Cjelina upućena iz Zagreba u Varaždin i u dolasku portirana provizornim porto markama.
Letter sent from Zagreb to Varaždin and on arrival ported with provisional porto stamp.
12
Baranja, Rijeka i Dalmacija
227
** Baranja, 20 fill II tip mali brojevi, rijetko.
Baranja,20 Fill. type II, small numbers, rare.
228
** Baranja,40 fill,crveni pretisak II tip,mali brojevi.Baranja, 40 Fill., red overprint type II, small numbers.
229

Dalmacija,pismo upućeno iz Zadra u Magdeburg 18.05.1919.Vrlo atraktivna koverta Zadarske tvrtke,
trag savijanja. Dalmatia, letter sent from Zadar to Magdeburg 18.05.1919.Very attractive envelope
of Zadar company, trace of bending.
40
230
 Sassone br.146, 10 lira, isječak u odličnoj kvalteti, fotoatest Martinaš. Sassone No.146,10 lira, frag-
100
80
ment in excellent condition, photo certificate Martinaš.
Nezavisna Država Hrvatska
231
232
233
234
60
35
235
236
231
** Mi.br.1 oznaka ploče 2.
232
** Mi.br.8 dvostruki pretisak od kojeg jedan slijepi, fotoatest Zrinjšćak
70
233
** Mi. br. 12 oznaka ploče 1, 2, 3.
30
234
Mi.No.1, plate number 2.
Mi.No.8,double overprint, one blind, photo certificate Zrinjšćak.
Mi.No.12, plate number 1, 2, 3.
* Mi. br. 23 pogreška pretiska, kružić opisano u PS pod PS 23 TP-1.
Mi.No.23, error of overprint, circle, described in PS under PS 23 TP-1.
235
** Mi.br.41, oznaka ploče 1 i 2.
236
** Lot krajobraza sve s oznakama tiskarskih ploča, 22 razne.
237
Mi.No.42, plate number 1 and 2.
Lot of landscapes all with plate numbers, 22 different.
Mi.br.52 neizdata marka. Rijetka zupčana proba na tankom papiru s neretuširanim dijelovima slike
u donjem desnom uglu. Opisano u Wieneke str 44.Vrlo rijetko, žute mrlje na poleđini, fotoatest
Zrinjšćak.
Mi.No.52, not issued stamp.Rare perforation of trial on thin paper with the noretouche parts of picture in lower right corner. Described in Wieneke page 44.Very rare, yellow spots
on the back, photo certificate Zrinjšćak.
238
(*) Mi.br.52 neizdata marka. Rijetka zupčana proba na tankom papiru s neretuširanim dijelovima slike
239
** Mi.br.47 na poroznom papiru, vodoravno zupčan, drugi red dvostruko zupčan.
u donjem desnom uglu. 92 pozicija u arku s malim U iznad lijeve kule. Unikat, fotoatest Zrinjšćak,
mrlja od falca, VELIKI RARITET. Mi.No. 52, not issued stamp. Rare perforation trial on thin paper
with no-retouche parts of picture in lower right corner. Position 92 in sheet, with small U above left
castle. Unique, photo certificate Zrinjšćak, spot from hinge, VERY RARE.
Mi.No. 47, on porous paper, horizontally perforated, second row double perforated.
12
50
20
80
150
300
40
36
240
(*) Mi.br.47 u probnoj boji, nezupčan arak na poroznom papiru.
45
241
** Mi.br.49 na papiru za offsetni tisak.
20
242
** Mi.br.50 na papiru za duboki tisak, s manjim nedostatcima gume.
20
243
(*) Mi.br.51 nezupčani arak na papiru za duboki tisak u svjetlozelenoj boji.
45
244
(*) Mi.br. 51 nezupčani arak u probnoj boji na papiru za duboki tisak.
45
245
** Mi.br.51, arak na poroznom papiru.
50
246
** Mi.br.51, nezupčani arak na poroznom papiru.
247
** Mi.br.51 arak na dubokotisnom papiru mjestimično višestruko okomito zupčan. Manji nedostatci gume.
30
248
** Mi.br.52 nezupčani arak na offsetnom papiru.
40
Mi.No. 47, in trial color, imperforate sheet on porous paper.
Mi.No. 49, on paper for offset print.
Mi.No.50, on paper for deep print, with small deficiency of gum.
Mi.No.51, imperforate sheet on paper for deep print, light-green color.
Mi.No.51, imperforate sheet in gone through color, on paper for deep print.
Mi.No.51, sheet on porous paper.
Mi.No.51, imperforate sheet on porous paper.
Mi.No.51, sheet on deep print paper, partially multiple vertically perforated. Small deficiencies of gum.
Mi.No.52, imperforate sheet on offset paper.
45
37
249
(*) Mi.br.52, nezupčani arak na poroznom papiru.
250
** Mi.br.53 arak na poroznom papiru,vodoravno zupčan, 8.red dvostruko.
35
251
** Mi.br.53 arak na poroznom papiru, 4 red okomito dvostruko zupčan.
30
252
** Mi.br.57, arak na papiru za duboki tisak.
50
253
** Mi.br.58 na papiru za duboki tisak s oznakom ploče II.
254
Mi.No.52, imperforate sheet on porous paper.
Mi.No.53, sheet on porous paper, horizontally perforated, 8th row double perforated.
Mi.No.53, sheet on porous paper, 4th row vertically double perforated.
Mi.No.57, sheet on paper for deep print
Mi.No.58, on paper for deep print, with plate number II.
Mi.br.58 na papiru za duboki tisak s oznakom ploče I.
Mi.No.58, on paper for deep print, with plate number I.
45
50
50
255
** Mi.br.60 tiskarska pogreška, poznat samo ovaj arak.
256
** Mi.br.60 arak na pelir papiru.
257
** Mi.br.62 nezupčani arak na papiru za offsetni tisak. Mi.No.62, imperforate sheet on paper for offset 120
Mi.No.60, error of printing, know only this sheet.
print.
Mi.No.60, sheet on pelur paper.
260
25
38
258
** Mi.br.62 nezupčani arak na papiru za duboki tisak.
120
259
** Mi.br.64 nezupčani arak u probnoj boji na papiru za duboki tisak.
150
260
** Mi.br.65 arak na papiru na offsetni tisak.
261
Mi.No.62, imperforate sheet on paper for deep print.
Mi.No.64, imperforate sheet in gone through color on paper for deep print.
Mi.No.65, sheet on paper for offset print.
Mi.br.70-73 nezupčani arci, povoljna početna cijena.
262
** Mi.br.67-68 nezupčani par i pomak crvene boje.
263
** Mi.br.66I, sa znakom gravera. Rijetko.
70
Mi.No.70-73, imperforate sheet, low starting price. 200
Mi.No.67-68, imperforate pair, red shift.
Mi.No.66I, with engraver mark. Rare.
40
60
39
264
265
267
266
264
Mi.bl.1/2 vrlo zanimljiva proba tiska, 126x112mm.
Mi.bl.1/2, interesting trial of print, 126x112 mm. 100
265
(*) Mi.bl.1/2 vrlo zanimljiva proba tiska, 126x100 mm.
266
** Mi.br.82 dvostruki pretisak.
267
** Mi.br.98 neprihvaćeni prijedlog,otisak na tankom papiru s međupoljem dvaju šalterskih araka.
268
** Mi.br. 99 vrlo zanimljiv arak sa otiskom samo tri reda maraka.
269
** Mi.br.99 arak na pelir papiru,u gornjem lijevom uglu zanimljiva pogreška tiska.
Mi.bl.1/2, interesting trial of print, 126x100 mm.
Mi.No.82, double overprint.
Mi.No.98, not accepted proposal, print on thin paper with sheet gutter.
Mi.No.99, interesting sheet with print with of only three row of stamps.
Mi.No.99, sheet on pelur paper, in upper left corner interesting error of the print.
100
30
30
240
35
40
270
Mi.br. 103-105 ministarski album u odličnoj kvaliteti. Visoka kataloška vrijednost. Ovaj album je
opisan u knjizi Hrvatska filatelija prof. Velimira Ercegovića kao treća inačica ministarskih albuma
koji su zabilježeni kod ovog izdanja.
Mi.No. 103-105, minister album in excellent quality.
High catalogue value.This album described in book Croatian philately,prof. Velimir Ercegović, as
third known variation of album recorded within this edition.
2000
41
271
272
** Mi.br 115 nezupčani par u originalnoj i 5 parova u probnim bojama.
Mi.No.115, imperforate pair in original color and 5 pairs in trial colors.
Mi. br. 116 autorska proba u crnoj boji na debljem spužvastom karton-papiru s potpisom autora.
Mi.No.116, author trial in black color on thicker sponge cardboard paper with author signature.
273
850
500
274
276
277
275
273
* Mi.br. 117 dvostruki pretisak.
274
* Mi.br.117 dvostruki od kojega jedan obrrnuti pretisak.
275
** Mi.br.128-147 svi brojevi ploča osim 12,5 kn 1. ploča.
276
** Neprihvaćen prijedlog za redovno izdanje Pavelića s domobranskim oznakama na odori. Opisano u
60
277
(*) Neprihvaćen prijedlog za redovno izdanje Pavelića s domobranskim oznakama na odori. Opisano u
60
Mi.No.117, double overprint.
Mi.No.117, double overprint one inverted.
Mi.No.128-147, all of plate numbers, except 12,5 kn on plate number 1.
HF str 360.
Not accepted suggestion for regular Pavelić edition, with markings of Home Guard
on uniform. Described in HF page 360.
HF str 360.
Not accepted suggestion for regular Pavelić edition, with markings of Home Guard
on uniform. Described in HF on page 360.
30
60
200
42
278
280
279
282
281
283
278
** Mi.br.158-160 probe boja.
279
(*) Mi.br.166 probni otisak u karmincrvenoj boji.
Mi.No.166, trial print in carmine-red color.
150
280
(*) Mi.br. 162 autorska proba gravera Karla Seizingera na bijelom papiru u tamnocrvenosmeđoj boji.
260
281
** Mi.br. 176 arak.
282
** Mi.br. 7 na običnom papiru. Izuzetno rijetko. Fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No.158-160, color trials.
Fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No.162, author engraver trial, Karl Seizinger, on white paper in dark
red-brown color. Photo certificate Zrinjšćak.
Mi.No.176, sheet.
12
Mi.No.7, on ordinary paper. Very rare. Photo certificate Zrinjšćak.
283
Mi.br. 1-18 kompletna serija u arku.
284
Mi.br. Z3 otisak na debljem papiru sa smeđim odsjajem. Do sada nepoznato u literaturi. Fotoatest
Zrinjšćak.
Mi.No.Z3, print on thick paper with brown glow. Until now unknown in literature.
Photo certificate Zrinjšćak.
285
20
Mi.No.1-8, complete series in sheet.
** Pripremljen, ali neizdat niz crvenog križa za 1945.
Prepared, but not issued series Red Cross for 1945.
250
400
50
40
43
284
285
286
288
287
286
(*) Vrlo rijedak niz neizdatih maraka Znameniti Hrvati iz 1945 godine. Fotoatest Zrinjšćak. Opisano u
700
287
(*) Vrlo rijedak niz neizdatih maraka Znameniti Hrvati iz 1945 godine. Fotoatest Zrinjšćak.
700
HF str.401.
Rare series of not issued stamps Famous Croats form 1945. Photo certificate
Zrinjšćak. Drscribed in HF page 401.
Rare series of not issued stamps Famous Croats from 1945. Photo certificate Zrinjšćak.
288
Vrlo rijedak niz neizdatih maraka Zaslužni Hrvati iz 1945 godine. Opisano u HF str. 401.
Rare, not Issued series of stamps Famous Croats from 1945. Described in HF page 401.
700
289
Mi. br. 2 porto, kompletan arak s tipičnom pogreškom 81 polja tanko D.
Mi.No.2 porto, complete sheet with typical 81 field error, thin D
30
290
Mi. br.5 porto, kompletan arak s tipičnom pogreškom 81 polja tanko D.
Mi.No.5 porto, complete sheet with typical 81 field error, thin D.
40
44
291

Pismo iz Gospića upućeno 14.05.1941 i poništeno neaptiranim žigom.
Letter from Gospić sent 14.05.1941.and cancelled by unmodified canceller.
20
292

Pismo upućeno iz Banja Luke frankirano markama sa zanimljivim provizornim pretiskom.
Letter sent from Banja Luka franked with stamps with interesting provisional overprint.
20
293

Dopisnica upućena iz Sarajeva 31.05.1941 u Višegrad.Provizorni pretisak s nazivom nove države.
Stationery sent from Sarajevo 31.05.1941.to Višegrad.Provisional overprint with the name of new
state.
30
296
295
294
297
294

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba 24.06.1941 u Čakovec. U dolasku portirano i vraćeno
pošiljaocu 28.06.Više tranzitnih žigova na poleđini.Nešto lošija kvaliteta, ali rijetko.
Registered letter sent from Zagreb 24.06.1941. to Čakovec. Ported on arrival and returned to sender
28.06. More transit cachet on the back of letter. Poorer quality but rare.
40
295

Razglednica Dervente upućena 08.04.1941 u Zagreb. Cenzurirano po vojnoj cenzuri kraljevine Jugoslavije i njemačke vojske.
Derventa postcard sent 08.04.1941. to Zagreb. Censored by
the military censorship of Kingdom of Yugoslavia and German army.
70
296

Preporučeno i žurno upućena dopisnica iz Zemuna u Novi Sad 16.09.1941. Otisak rijetkog cenzurnog
žiga br.6. Jedna marka nedostaje. Registered and express sent stationery from Zemun to Novi Sad
16.09.1941. Rare censored cachet No.6. One stamp is missing.
35
297

Dopisnica upućena iz Zagreba preko Rumunjske u Tursku. Otisak cenzure NDH i Rumunjske cenzure. Stationery sent from Zagreb via Romania to Turkey. Print of NDH censorship and of Romania censorship.
35
45
298

Dopisnica upućena iz Berna u Osijek 18.08.1941.Cenzurirana u dolasku po Ravnateljstvu Ustaškog
redarstva.
Stationery sent from Bern to Osijek 18.08.1941.Censored on arrival by the Directorate Ustasha police.
20
299

Preporučeno i žurno pismo upućeno iz Slavonskog Broda u Njemačku 20.05.1941. Cenzurirano po
OKW cenzuri. Registered and express sent letter from Slavonski Brod to Germany 20.05.1941.
Censored by OKW censorship.
50
300

Dopisnica upućena žurno iz Srijemskih Karlovaca u Novi Sad 16.09.1941,dobra kvaliteta.
Stationery sent express from Srijemski Karlovci to Novi Sad 16.04.1941.good quality.
35
302
301
303
304
301

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 24.10.1941. Zanimljiva frankatura.
Registered letter sent loco Zagreb 24.10.1941. Interesting franking.
25
302

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 20.10.1941 sa zanimljivom mješovitom frankaturom dvaju
provizornih izdanja. Dolaz na poleđini.
Registered letter sent loco Zagreb 20.10.1941. with
interesting mixed franking of two provisional edition.
30
303

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 23.10.1941. Zanimljiva i rijetka kombinacija frankature IV
stopa težine pisma za mjestni promet.
Registered letter sent loco Zagreb 23.10.1941. An interesting and rare combination franking IV rate for letters weighing domestic traffic.
30
304

Preporučeno pismo upućeno iz Tuzle u Zagreb 26.10.1941. Točna frankatura.Tranziti i dolaz na
poleđini. Registered letter sent from Tuzla to Zagreb 26.10.1941. Accurate franking. Transit and arrival on the back of letter.
30
46
305

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 20.10.1941.Dolaz na poleđini.
Registered letter sent loco Zagreb 20.10.1941.Arrival on the back of letter.
30
306

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 30.10.1941.Dolaz na poleđini.
Registered letter sent loco Zagreb 30.10.1941.Arrival on the back of letter.
30
307

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 20.10.1941.Zanimljiva frankatura.
Registered letter sent loco Zagreb 20.10.1941.Interesting franking.
30
309
308
310
311
312
308

Preporučeno pismo upućeno iz Varaždina u Njemačku 14.01.1942. OKW cenzura i dolaz na poleđini.
Registered letter sent from Varaždin to Germany 14.01.1942. OKW censorship and arrival on the back of letter.
25
309

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 15.10.1941. Pošiljatelj Ljudevit pl. Gaj, veliki župan u
mirovini. Tranziti i dolaz na poleđini.
Registered letter sent loco Zagreb 15.10.1941. Sender
Ljudevit pl. Gaj, a prefect in retirement. Transit and arrival on the back.
25
310

Dopisnica upućena u Zagreb 03.10.1941. Željeznički žig TUZLA-DOBOJ.
Stationery sent to Zagreb 03.10.1941. Railway cachet TUZLA-DOBOJ.
30
311

Razglednica Koprivnice upućena u Zagreb 08.10.1941 Željeznički žig ČAKOVEC-KOPRIVNICA-ZAGREB.
Koprivnica postcard sent to Zagreb 08.10.1941.Railway cachet ČAKOVEC-KOPRIVNICA-ZAGREB.
25
312

Pismo upućeno žurno i preporučeno iz Zagreba u Njemačku 22.11.1941.Cenzurirano po OKW cenzuri. Rijetka frankatura, dobra kvaliteta.
Letter sent registered and express from Zagreb to
Germany 22.11.1941.OKW censorship.Rare frankin,good quality.
25
47
313

Zanimljivo pismo upućeno iz Zagreba 08.01.1943 u Banja Luku Zavodu za suzbijanje endemskog
sifilisa.Ovaj zavod bio je poznat po tome što se u njega sklonila većina lječnika židovskog porijekla i
tako spasila od progoma. Interesting letter sent from Zagreb to Banja Luka 08.01.1943.Institute for
the Prevention of endemic syphilis.This institution was known for being the place in it hid most of
doctor of Jewish origin and thus saved from persecution.
40
314

Dopisnica posmrtne pripomoći upućena preporučeno i s otkupninom iz Zagreba u Đakovo. Primatelj
otputovao,vraćeno u Zagreb 30.06.1943. Kao otkupnina, vrlo rijetka pošiljka.
Stationery for post-death assistance sent registered with the ransom from Zagreb to Đakovo. Recipient have traveled, stationery return to Zagreb 30.06.1943. As ransom very rare.
70
315

Razglednica Zagreba upućena žurno i zrakoplovom iz Zagreba u Njemačku 15.04.1943. Cenzurirano
po OKW cenzuri.
Zagreb postcard sent express by airplane from Zagreb to Germany 15.04.1943.
Censored by OKW censorship.
25
316
317
318
319
316

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Švicarsku 16.07.1942. Koverta s atraktivnim zaglavljem,
dolaz na poleđini. Registered letter sent from Zagreb to Switzerland 16.07.1942. Envelope with
attractive heading, arrival on the back side.
18
317

Preporučeno upućeno pismo iz Krčedina 25.05.1942 u Njemačku.OKW cenzura. Dolazni žig, dobra
kvaliteta.
Registered sent letter from Krčedin 25.05.1942. to Germany.OKW censorship.Arrival cancel on the back, good quality.
20
318

Paketna karta za paket upućen iz Visokog u Mostar 22.02.1944. Rijetka frankatura prigodne marke.
Package card for packages sent from Visoko to Mostar 22.02.1944. Rare franking, commemorative stamps.
40
319

Preporučeno pismo upućeno iz Gospića 19.02.1945 u Zagreb časničkom pripravniku jurišnika Ustaške
mladeži. Okomito tragovi savijanja, kasni datum.
Registered letter sent from Gospić 19.02.1945.
to Zagreb.To the officer trainee troopers Ustasha youth.Vertical traces of bending,the late date.
20
48
320

Vrijednosno pismo upućeno iz Banja Luke u Zagreb 18.06.1942 predsjedništvu vlade. Vrlo rijetko,
trag okomitog savijanja. Value letter sent from Banja Luka to Zagreb 18.06.1942. to government
headquarters.Very rare, vertical trace of bending.
50
321

Razglednica upućena iz Dubrovnika u Zagreb 03.10.1943.U dolazu nadoplata za crveni križ
09.10.1943.Prvi i posljednji dan uporabe doplatne marke crvenog križa.Postcard sent from Dubrovnik to Zagreb 03.10.1943.On arrival supplement for Red Cross 09.10.1943.First and last day of
use of compulsory charity stamp Red Cross.
20
322
323
324
325
322

Razglednica Tešnja upućena u Visoko 07.10.1942 dr. Niku.Dr.Alfred Nick bio je kao Židovski lječnik
zaposlen u Zavodu za suzbijanje endemskog sifilisa. Tešanj postcard sent to Visoko 07.10.1942.to
dr.Niku.Dr. Alfred Nick was as Jewish doctor sent to Institute for the Prevention of endemic syphilis
40
323

Dopisnica upućena na Poglavnika dr. Antu Pavelića 06.09.1941 od jednog nezadovoljnog građanina.
Vrlo zanimljiv tekst.
Stationery sent to the president, Dr Ante Pavelic, by one disgruntled citizen.Very interesting text.
45
324

Paketna karta za paket upućen iz Marije Bistrice 18.03.1943 u Zavidović. Na poleđini pričvršćena
obznana o nedostatku takse.Jedna marka od 0,50 kn oštećena. Package card for packages sent from
Marija Bistrica 18.03.1943. to Zavidović.On the back side is attached notification about insufficient
tax.One stamp 0,50Kn damaged.
20
325

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Švicarsku 11.02.1943.Dolaz na poleđini, lošija kvaliteta.
Registered letter sent from Zagreb to Switzerland 11.02.1943.Arrival on the back side,poorer quality.
40
49
326
328
327
329
330
326

FDC upućen kao preporučeno pismo loko Zagreb 24.12.1942
FDC sent as registered letter loco Zagreb 24.12.1942.
70
327

Preporučeno pismo upućeno iz Otoka u Zagreb 14.01.1943. Komentar poštara: 12,5 kn ubrano u gotovom. Dolaz na poleđini, odlična kvaliteta. Registered letter sent from Otok to Zagreb 14.01.1943.
Postman comment ‘12,5 kn taken in cash’. Arrival on the back side, excellent quality.
20
328

Pismo upućeno iz Ivanić Grada u Zagreb 10.02.1943. Komentar poštara u gornjem desnom uglu:
Pošta nema maraka. Dolaz na poleđini. Tragovi okomitog savijanja. Letter sent from Ivanić Grad
to Zagreb 10.02.1943. Postman comment in upper right corner ‘Post office have no stamps’. Arrival
on the back side. Traces of vertical bending.
20
329

Službeno pismo upućeno iz Brinja u Zagreb naslovljeno na predsjednika vlade NDH 02.02.1943.
Official letter sent from Brinje to Zagreb addressed to prime minister of NDH 02.02.1943.
20
330

Pismo za ratnog zarobljenika upućeno u časnički logor XIIIB preko Hrvatskog crvenog križa
07.01.1942. Okomito savinuto.
Letter of war prisoner sent to the officer’s camp XIIIB via Croatian Red Cross 07.01.1942. Vertially bent.
20
331

Dopisnica za bojnu poštu sa otiscima raznih GSPB (glavna sabirna bojna pošta) žigovima. Zanimljivo za evidenciju.
Stationery for battalion post with various print of GSPB (main collector
of battalion post) cachet.Interesting for the record.
20
332

Dopisnica za bojnu poštu sa otiscima raznih GSPB (glavna sabirna bojna pošta).Dobro za evidenciju raznih žigova.
Stationery for battalion post with various print of GSPB (main collector
of battalion post).Good for the record of the different postmark.
20
333

Dopisnica za bojnu poštu upućena iz Sarajeva 16.04.1944 u Zagreb pripadniku bitnice topničkog
sklopa. Trag okomitog savijanja, rijetko.
Stationery for the battalion mail sent from Sarajevo to
Zagreb 16.04.1944 member assembly artillery batteries.Trace of vertical bending,rare.
80
50
Na tlu Nezavisne Države Hrvatske postojalo je više logora od kojih je najveći skup logora na
području Jasenovca. Pošta iz svih logora je rijetka ili vrlo rijetka. Pogotovo su rijetke poštanske
dopisnice upućene u logore. Gotovo svako izdanje logorskih dopisnica u nekom detalju se razlikuje od predhodnog. Dopisnice su tokom vremena otiskivane na raznim vrstama papira i u raznim
veličinama. Cenzura je potvrđivana žigom u zelenoj, crvenoj, plavoj i ljubičastoj boji. Na dopisnice su cenzori dopisivali narudžbe lijekova za logorsku bolnicu kao i narudžbe poštanskih maraka. Nekad su ti tekstovi bili i otisnuti u raznim bojama. Pravilo o frankiranju logorskih dopisnica
se stalno mijenjalo. Kod ulazne pošte cenzori su vrlo često skidali marku. S obzirom na posao koji
su obavljali, logoraši su bili raspoređeni u grupe označene rimskim brojevima. Neke grupe su brojale više, a neke manje zatočenika. Oni su svoju grupu navodili uz ime i prezime. Sve navedeno
čini različitim jednu dopisnicu od druge i predstavlja vrlo zanimljivo područje za sakupljanje.
There were several concentration camps on the territory of the Independent State of Croatia. By far
the largest concetration camp complex was located in and around Jasenovac. Mail from all concetration camps is rare to very rare. Particularly scarce is mail addressed to inmates in the camps.
Virtually all batches of concentration camp correspondence cards differ in detail form the preceding or subsequent issues. Moreover they were printed on varying quality paper and in differet sizes. Censor markings can be found in green, red, blue and purple inks. Occasionally censors added
medicine orders for camp hospital needs and/or requests for postage stamps. These additions can
also be found in various inks. The rules on franking of outward mail changed continuously. Inward mail was often subjected to the removal of stamp(s) for security reasons. The inmates were
divided into working groups. According to the nature of work the groups were allocated a Roman
numeral. The number of inmates varied from group to group. When writing the inmate stated his
name, surname, group and group numeral in the sender's column. All above features tend to differ
from one item of mail to another and taken together they represent a very interesting collecting area.
334
335
336
334

Dopisnica upućena iz logora Danica u Koprivnici 20.10.1941. Cenzurni žig logora. Rijetko, fotoatest
Zrinjšćak.
Stationery sent from war camp Danica in Koprivnica 20.10.1941. Censorship
cachet of the camp. Rare photo certificate Zrinjšćak.
335

Pismo upućeno iz Kruševa u Zagreb 07.04.1943. Porto marke upotrebljene kao franko.Žig pošte
Kruševo u ljubičastoj boji.Letter sent from Kruševo to Zagreb 07.04.1943.Porto stamp used as
franko.Postal cachet Kruševo in purple color.
336

Logorska dopisnica malog formata upućena iz logora Jasenovac u Zagreb 25.07.1944. Cenzurirano
po logorskoj cenzuri.Skinute porto marke.Pošiljatelj Lowy Otto radna grupa EKONOMIJA vrlo
rijetko. Camp stationery of small size sent from camp Jasenovac to Zagreb 25.07.1944.Censored by
camp censorship.Porto stamps removed.Sender Lowy Otto,working group EKONOMIJA very rare.
120
18
110
51
337

Logorska dopisnica upućena iz ženskog logora unutar logora Jasenovac u Zagreb 01.11.1944. Na
110
poleđini cenzor dopisao narudžbu ljekova u obliku recepta. Cenzurni žig s obrnutim slovom U. Rijetko.
Camp stationery sent from female camp inside the camp Jasenovac to Zagreb 01.11.1944. On the back
side censor wrote order for drugs in form of recipe. Censorship cachet with inverted letter U. Rare.
338

Logorska dopisnica upućena iz logora Jasenovac u Zagreb 11.12.1942. Pošiljatelj ing Alfred Rosenberg, pripadnik I grupe (crtaona). Zeleni cenzurni žig, trag okomitog savijanja.
Camp stationery sent from camp Jasenovac to Zagreb 11.12.1942. Sender ing.Alfred Rosenber, member of group I (drawing room). Green censorship cachet,trace of vertical bending.
60
339

Logorska dopisnica upućena iz logora Jasenovac u Zagreb 02.04.1943. Pošiljaoc ing A. Rosenberg,
pripadnik I grupe (crtaona). U dolasku portirana. Plavozeleni cenzurni žig.
Camp stationery sent from camp Jasenovac to Zagreb 02.04.1943. Sender ing.A. Rosenberg, member
of group I (drawing room). On arrival ported. Blue-green censorship cachet.
60
340

Logorska dopisnica upućena iz logora Jasenovac u Zagreb 18.01.1943. Pošiljaoc ing A. Rosenberg, pripadnik I grupe (crtaona). U dolasku portirana. Cenzurirana po logorskoj cenzuri, trag okomitog savijanja.
Camp stationery sent from camp Jasenovac to Zagreb 18.01.1943.Sender ing.A. Rosenberg, member of
group I (drawing room). On arrival ported. Censored by camp censorship, trace of vertical bending.
50
341

Logorska dopisnica upućena iz logora Jasenovac u Zagreb 31.03.1942. U ovo doba zatočenici su dobili
pravo pisanja. Pošiljaoc ing A. Rosenberg, pripadnik III grupe. Glineni proizvodi (ciglana i keramičarski
proizvodi). Bez poštanske manipulacije s parafom cenzora-logoraša. Trag okomitog savijanja.
Camp stationery sent from camp Jasenovac to Zagreb 31.03.1942. In this period prisoners have received
right to write. Sender ing.A. Rosenberg member of group III. Clay products (brickwork and ceramic products). No postal manipulation initialed by censor inmate. Trace of vertical bending.
50
342

342
343
344
Logorska dopisnica upućena iz logora Jasenovac u Osijek 15.02.1943.Pošiljatelj Konstantin
Josipović,raspoređen na rad u Ustašku bolnicu.Cenzurirano po logorskoj cenzuri.Dobra kvaliteta.
Camp stationery sent from camp Jasenovac to Osijek 15.02.1943.Sender Konstantin Josipović,placed
to work in Ustasha hospital.Censored by camp censorship.Good quality.
60
52
343

Logorska dopisnica upućena iz logora Jasenovac u Osijek 07.05.1943. Pošiljatelj Konstantin Josipović
raspoređen na rad u Ustašku bolnicu. Cenzurirana po vojnoj cenzuri, dobra kvaliteta.
Camp stationery sent from camp Jasenovac to Osijek 07.05.1943. Sender Konstantin Josipović, placed
to work in Ustasha hospital. Censored by military censorship, good quality.
60
344

Logorska dopisnica upućena iz logora Jasenovac u Osijek 05.10.1942. Pošiljatelj Miljenko Aleksander, pripadnik jedne od najbogatijih Židovskih obitelji u Hrvatskoj. Kao zatočenik raspoređen je u centralnu kuhinju. Cenzurirana po logorskoj cenzuri, portirana u dolasku, dobra kvaliteta.
Camp stationery sent from camp Jasenovac to Osijek 05.10.1942. Sender Miljenko Aleksander, member of one of richest Jewish family in Croatia. As prisoner placed in main kitchen. Censored by camp
censorship, ported on arrival, good quality.
60
345
346
348
347
345

Logorska dopisnica upućena iz logora Jasenovac u Osijek 30.10.1943. Pošiljatelj Konstantin
Josipović, raspoređen na rad u Ustašku bolnicu. Cenzurirano po logorskoj cenzuri. Dobra kvaliteta.
Camp stationery sent from camp Jasenovac to Osijek 30.10.1943. Sender Konstantin Josipović,
placed to work in Ustasha hospital. Censored by camp censorship. Good quality.
60
346

Logorska dopisnica upućena iz logora Jasenovac u Zagreb 18.05.1943. Pošiljatelj Đeno Dojčer, pripadnik radne grupe kožara. Cenzurirano po logorskoj cenzuri, trag okomitog savijanja.
Camp stationery sent from camp Jasenovac to Zagreb 18.05.1943. Sender Đeno Dojčer, member of
working group of tanner. Censored by camp censorship, trace of vertical bending.
60
347

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 18.02.1943. Primatelj Konstantin
Josipović nalazio se na radu u grupi IXb u Ustaškoj bolnici. Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke
odstranio marke i ovjerio cenzuru žigom u zelnoj boji. Ulazna pošta u logor je rijetka pogotovo u
dobrom nesavinutom stanju. Fotoatest Pervan.
Camp stationery sent from Osijek to Jasenovac 18/02/1943. Recipient Konstantin Josipovic member
of work group IXb in the Ustasha hospital. Censor is when censoring shipments remove stamps. Censorship in green cachet. Post arriving in the camp is rare, especially in good condition nesavinutom.
Photo certificate Pervan
95
348

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 22.09.1942 Primatelj Konstantin Josipović
nalazio se na radu u obrtnoj grupi. Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke odstranio marke i ovjerio
cenzuru žigom u zelnoj boji. Ulazna pošta u logor je rijetka pogotovo u dobrom nesavinutom stanju.
Camp stationery sent from Osijek to camp Jasenovac 22.09.1942. Recipient Konstantin Josipović,
on work in working group. Censor is during censorship removed stamps. Green censorship cachet.
Arrival post in camp is rare, especially in good not bent condition.
90
53
349

Logorska dopisnica upućena iz Sarajeva u logor Jasenovac 16.08.1943. Primatelj Konstantin
Josipović nalazio se na radu u grupi IXb Ustaška bolnica. Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke
odstranio marke i ovjerio cenzuru žigom u ljubičastoj boji. Ulazna pošta u logor je rijetka i večina
dopisnica je okomito savinuta kako bi stala u džep bluze. Fotoatest Pervan.
Camp stationery sent from Sarajevo to camp Jasenovac 16.08.1943. Recipient Konstantin Josipović,
on work in group IXb in Ustasha hospital. Censor is during the censorship remove stamps. Censorship cachet in purple color. Arrival post in camp rare. Stationery usually vertically bent to place them
in blouse pocket. Photo certificate Pervan.
80
350

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 03.11.1943 Primatelj Konstantin Josipović
nalazio se na radu u grupi IXb Ustaška bolnica. Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke oštetio
marku i cenzuriranje ovjerio cenzuru žigom u ljubičastoj boji. Ulazna pošta u logor je rijetka pogotovo u dobrom stanju. Fotoatest Pervan.
Camp stationery sent from Osijek to camp Jasenovac 03.11.1943. Recipient Konstantin Josipović, on
work in group IXb, Ustasha hospital. Censor during the censorship removed stamps. Censorship cachet in purple color. Arrival post in camp rare especially in good condition. Photo certificate Pervan.
90
351

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 05.10.1942. Primatelj Konstantin
Josipović nalazio se na radu u obrtnoj grupi. Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke oštetio marku i
cenzuriranje ovjerio cenzuru žigom u zelenoj boji. Ulazna pošta u logor je rijetka pogotovo u dobrom
stanju. Fotoatest Pervan.
Camp stationery sent from Osijek to camp Jasenovac 05.10.1942. Recipient Konstantin Josipović,
on work in work group. Censor is during the censorship damaged stamp.Censorship cachet in green
color. Arrival post in camp is rare especially in good condition. Photo certificate Pervan.
90
352

Logorska dopisnica adresirana na logor Jasenovac, grupa kožara, ali neupućena. Odlična kvaliteta.
Camp stationery addressed to camp Jasenovac, group tanner, but it is not sent. Excellent quality.
30
353

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 22.03.1943.Primatelj Konstantin Josipović
nalazio se na radu u Ustaškoj bolnici.Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke oštetio marku i cenzuriranje ovjerio cenzuru žigom u zelenoj boji.Ulazna pošta u logor je rijetka pogotovo u dobrom stanju.
Camp stationery sent from Osijek to camp Jasenovac 22.03.1943.Recipient Konstantin Josipović on
work in Ustasha hospital.Censor is during the censorship damage stamp.Censorship cachet in green
color.Arrival post in camp rare,especially in good condition.
85
54
354

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 10.05.1943. Primatelj Konstantin
Josipović nalazio se na radu u Ustaškoj bolnici.Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke odstranio
marku i cenzuriranje ovjerio cenzuru žigom u ljubičastoj boji. Ulazna pošta u logor je rijetka pogotovo u dobrom stanju.
Camp stationery sent from Osijek to camp Jasenovac 10.05.1943.Recipient Konstantin Josipović,on work in Ustasha hospital.Censor is during the censorship remove stamp.
Censorship cancel in purple color.Arrival post in camp rare especially in good condition.
85
355

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 17.09.1943. Primatelj Konstantin Josipović
nalazio se na radu u Ustaškoj bolnici(UB). Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke odstranio marku
Ulazna pošta u logor je rijetka. Okomiti trag savijanja.
80
356

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 19.04.1943. Primatelj Konstantin Josipović
nalazio se na radu u Ustaškoj bolnici(UB). Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke odstranio marku
Ulazna pošta u logor je rijetka poglavito u dobrom stanju.
Camp stationery sent from Osijek to
camp Jasenovac 19.04.1943. Recipient Konstantin Josipović, on work in Ustasha hospital (UB).Censor
is during the censorship removed stamp. Arrival post in camp very rare especially in good condition.
90
357

Logorska dopisnica upućena iz Zagreba u logor Jasenovac 20.05.1943. Primatelj Konstantin Josipović
nalazio se na radu u Ustaškoj bolnici(UB). Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke odstranio marku, a
cenzuru ovjerio žigom u zelenoj boji. Ulazna pošta u logor je rijetka, tragovi savijanja.
Camp stationery sent from Zagreb to camp Jasenovac 20.05.1943. Recipient Konstantin Josipović on
work in Ustasha hospital (UB). Censor is during the censorship removed stamp.Censorship cachet is
in green color. Arrival post in camp is rare, traces of bending.
80
358

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 10.?.1943. Primatelj Konstantin Josipović
nalazio se na radu u Ustaškoj bolnici(BUO Bolnica ustaške obrane). Cenzor je prilikom cenzuriranja
pošiljke odstranio marku, a cenzuru ovjerio žigom u ljubičastoj boji. Ulazna pošta u logor je rijetka,
odlična kvaliteta. Camp stationery sent from Osijek to camp Jasenovac 10.?.1943. Recipient Konstantin Josipović, on work in Ustasha hospital (BOU Hospital of Ustasha Defense). Censor is during the
censorship remove stamp. Censorship cachet in purple color. Arrival post in camp is rare, excellent quality.
90
359

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 23.08.1943. Primatelj Konstantin Josipović
nalazio se na radu u Ustaškoj bolnici(BUO Bolnica ustaške obrane).Cenzor je prilikom cenzuriranja
pošiljke odstranio marku. Ulazna pošta u logor je rijetka,okomito savijena.
Camp stationery
sent from Osijek to camp Jasenovac 23.08.1943.Recipient Konstantin Josipović on work in Ustasha
hospital (BOU Hospital of Ustasha Defense).Censor is during the censorship remove stamp.Arrival
post in camp is rare,vertically bent.
70
55
360

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 06.11.1942. Primatelj Konstantin Josipović
nalazio se na radu u Ustaškoj bolnici(UO). Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke odstranio marku,
a cenzuru ovjerio žigom u zelenoj boji. Ulazna pošta u logor je rijetka, odlična kvaliteta.
Camp stationery sent from Osijek to camp Jasenovac 06.11.1942. Recipient Konstantin Josipović
on work in Ustasha hospital (UO). During the censorship stamp is removed by censor. Censorship
cachet in green color. Arrival post in camp is rare, excellent quality.
80
361

Logorska dopisnica upućena iz Osijeka u logor Jasenovac 03.08.1943. Primatelj Konstantin Josipović
nalazio se na radu u Ustaškoj bolnici(UO). Cenzor je prilikom cenzuriranja pošiljke odstranio marku,
a cenzuru ovjerio žigom u ljubičastoj boji. Ulazna pošta u logor je rijetka, dobra kvaliteta.
Camp stationery sent from Osijek to camp Jasenovac 03.08.1943. Recipient Konstantin Josipović on
work in Ustasha hospital (UO). During the censorship stamp is removed by censor. Censorhip cachet
in purple color. Arrival post in camp rare, good quality.
80
362

Logorska dopisnica upućena iz logora Stara Gradiška u Zagreb 24.07.1942. Pošiljatelj dr. Benko
Kohn. Cenzurirano po logorskoj cenzuri koja je ovjerena žigom u ljubičastoj boji s inicijalima
R.S.(radna služba). Lošija kvaliteta.
Camp stationery sent from camp Stara Gradiška to Zagreb 24.07.1942. Sender dr.Benko Kohn. Censored
by camp censorship in purple color with initials R.S. (Radna služba/Working service). Poorer quality.
35
364
365
363
363

Logorska dopisnica upućena iz logora Stara Gradiška 03.09.1944 u Zagreb. Manji format s porukom
u plavoj boji: Šaljite marke Ratni doprinos. Cenzura logora ovjerena cenzurnim žigom u ljubičastoj boji.
Camp stationery sent from camp Stara Gradiška 03.09.1944. in Zagreb.Small size with message in
blue color ‘Šaljite marke Ratni doprinos/ send stamps, War contribution’. Censorship of camp with
censorship cachet in purple color.
90
364

Logorska dopisnica upućena iz logora Stara Gradiška 10.05.1944. ženski odjel. Cenzor uz otisak cenzornog žiga dopisao: šaljite marke od 2 kn.
Camp stationery sent from camp Stara Gradiška
10.05.1944. female ward. Censor alongside the print of censorship cachet wrote ‘šaljite marke od 2
kn/send stamps of 2 kn’.
60
56
368
366
367
365

Logorska dopisnica upućena iz logora Stara Gradiška u Bjelovar 12.03.1944. Cenzuriranje ovjereno
žigom u ljubičastoj boji. Dobra kvaliteta. Camp stationery sent from camp Stara Gradiška to
Bjelovar 12.03.1944. Censored with censrship in purple color. Good quality.
60
366

Logorska dopisnica upućena iz logora Stara Gradiška 18.03.1943. u Bjelovar. Pošiljaoc Zvonko
Matiačić uz čije ime se nalazi slovo H kao oznaka nacionalnosti. Dobra kvaliteta.
Camp stationery sent from camp Stara Gradiška 18.03.1943. to Bjelovar. Sender Zvonko Matiačić
along his name is letter H as mark of nationality. Good quality.
60
367

Logorska dopisnica upućena iz Zagreba u logor Stara Gradiška 13.11.1942. Cenzura na poleđini
potvrđena parafom cenzora. Zanimljiva T/B frankatura, okomito savinuta. Ulazna pošta je vrlo
rijetka. Camp stationery sent from Zagreb to camp Stara Gradiška 13.11.1942. Censorship on the
back side confirm by initial of censor. Interesting T/B franking, vertically bent. Arrival post very rare.
75
368

Dopisnica malog formata upućena iz logora Stara Gradiška 16.07.1944. Cenzurirana, odlična kvaliteta.
Small size stationery sent from camp Stara Gradiška 16.07.1944. Censored, good quality.
60
369
370
369

Logorska dopisnica s odgovorom upućena 09.08.1944 iz Jasenovca u Zenicu. Iz korespodencije
160
Haim Danona pripadnika II grupe, stolarija vrlo rijedak tip dopisnice s vodoravnim odgovorom.
Cenzurirano, odlična kvaliteta.
Camp stationery with respond sent 08.10.1944. from Jasenovac
to Zenica. From correspondence of Haim Danona, member of group II, carpentry. Rare type of stationery with horizontal respond. Censored, excellent quality.
370

Logorska dopisnica s odgovorom upućena 07.06.1942 iz Stare Gradiške u Zenicu. Iz korespodencije
Haim Danona pripadnika II grupe, stolarija. Cenzurirano, odlična kvaliteta.
Camp stationery with respond sent 07.06.1942. from Stara Gradiška to Zenica. From correspondence
of Haim Danona, member of group II, carpentry. Censored, excellent quality.
160
371

Logorska dopisnica s odgovorom upućena 08.10.1944 iz Jasenovca u Zenicu. Iz korespodencije
Haim Danona pripadnika II grupe, stolarija vrlo rijedak tip dopisnice s vodoravnim odgovorom.
Cenzurirano
Camp stationery with respond sent 03.04.1944. from Jasenovac to Zenica. From
correspondence of Haim Danona, member of group II, carpentry. Rare type of stationery with horizontal response. Censored.
160
57
371
372
375
374
373
372

Logorska dopisnica s odgovorom upućema 30.05.1944 iz Jasenovca u Zenicu. Korespodencija Haim
Danon. Manji format formulara, odlična kvaliteta, cenzurirano.
Camp stationery with response sent 03.04.1944. from Jasenovac to Zenica. From correspondence of
Haim Danona. Small size of form, excellent quality, censored.
140
373

Logorska dopisnica s odgovorom upućena 02.01.1944 iz Jasenovca u Zenicu. Iz korespodencije
Haim Danona, pripadnika II grupe, stolarija. Cenzurirano. Žig s obrnutim slovom U u središtu.
Izvrsna kavliteta, rijetko Camp stationery with response sent 03.04.1944. from Jasenovac to Zenica. From correspondence of Haim Danona, member of group II, carpentry. Censored. Cancel with
inverted letter U in the center. Excellent quality, rare.
140
374

Logorska dopisnica s odgovorom upućena 03.04.1944 iz Jasenovca u Zenicu. Iz korespodencije
Haim Danona, pripadnika II grupe, stolarija. Cenzurirano. Izvrsna kavliteta, rijetko.
Camp stationery with response sent 03.04.1944. from Jasenovac to Zenica. From correspondence of
Haim Danona, member of group II, carpentry. Censored. Excellent quality, rare.
140
375

Logorska dopisnica s odgovorom upućena 15.05.1944 iz Jasenovca u Zenicu. Iz korespodencije
Haim Danona, pripadnika II grupe, stolarija. Cenzurirano. Izvrsna kavliteta, rijetko.
Camp stationery with response sent 15.05.1944. from Jasenovac to Zenica. From correspondence
Haim Danona, member of group II, carpentry. Censored. Excellent quality, rare.
140
58
376

Logorska dopisnica s odgovorom upućena 25.04.1944 iz Jasenovca u Zenicu. Iz korespodencije
Haim Danona, pripadnika II grupe, stolarija.Cenzurirano. Izvrsna kvaliteta, rijetko.
Camp stationery with respond sent 25.04.1944. from Jasenovac to Zenica. From correspondence of
Haim Danona, member of groupe II, carpentry.Censored. Excellent quality, rare.
140
377

Logorska dopisnica s odgovorom upućena 14.01.1944 iz Jasenovca u Zenicu. Iz korespodencije
Haim Danona, pripadnika II grupe, stolarija. Cenzurirano Izvrsna kvaliteta, rijetko.
Camp stationery with respond sent 14.01.1944. from Jasenovac to Zenica. From correspondence of
Haim Danona, member of groupe II, carpentry. Censored. Excellent quality, rare.
140
378
379
380
378
379
380
 Isječak paketne karte upućen u sabirni logor Caprag kod Siska 03.05.1944 iz Vrbovca. Iz ovog
logora su poznati samo ovakovi isječci paketnih karata koji su vrlo rijetki. Na poleđini prijemni žig
logora MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA/ZAPOVJEDNIČTVO SABIRNIH LOGORA
SISAK. Fotoatest Zrinjšćak.
Fragment of package card for packages sent to detention camp
Caprag near Sisak 03.05.1944. from Vrbovac. From this camp known only fragments like this, very
rare. On the back side acceptance cachet of camp MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA/
ZAPOVJEDNIŠTVO SABIRNIH LOGORA SISAK. Photo certificate Zrinjšćak.

80
Rijetka potvrda Židovske općine iz Zagreba kojom se potvrđuje da je položen iznos od 60 kuna u
blagajnu općine, a koji je dostatan za otpremu jednog paketa u logor. Odlična kvaliteta.
Rare confirmation of Jewish district in Zagreb for placing the amount of 60 kn in treasury of the
district.Amount for sending one package in camp. Excellent quality.
60
Dvije prijamnice za pakete poslane na upraviteljstvo sabirnog logora Stara Gradiška. Žig pošte Bjelovar 16. i 25.06.1943 godine.
Two confirmation for packages sent to the stewardship of the
detention camp of Stara Gradiška. Postal cachet Bjelovar 16. and 25.06.1943.
30
59
381

Dopisnica upućena iz logora za civilne zarobljenike pokraj Herceg Novog 16.09.1942 u Vrgorac
preko Metkovića. Manja oštećenja, izuzetno rijetko. Stationery sent from camp for civilian prisoners near Herceg Novi 16.09.1942. to Vrgorac via Metković. Small damage extremely rare.
100
382

Dopisnica upućena iz posadnog (vojnog) zatvora na Novoj Vesi u Zagrebu. Službeni žig zatvora kao
dokaz cenzure. Lošija kvaliteta, ali izuzetno rijetko. Stationery sent from military prison in Nova
Ves in Zagreb. Official prison cachet as evidence of censorship. Poorer quality, but extremely rare.
60
383

Dopisnica upućena iz Sarajeva 23.05.1945 u zatvor u Hrvatskoj Mitrovici.Cenzura potvrđena plavim
parafom na prednjoj strani dopisnice.Vrlo rijetko
Stationery sent from Sarajevo 23.05.1945. to
prison in Hrvatska Mitrovica. Censorship confirmed with blue initial on front side of stationery.Very rare.
70
384

Pismo ratnog zarobljenika u talijanskom zarobljeništvu upućeno u Donji Miholjac. U tekstu žig PIŠITE
KRATKA I JASNO ČITLJIVA PISMA DA NE BI SE ZAKALSNILA U CENZURI. Zanimljivo.
Letter of war prisoner in Italian captivity sent to Donji Miholjac.In text of cachet say’s ‘PIŠITE
KRATKA I JASNO ČITLJIVA PISMA DA NE BI SE ZAKALSNILA U CENZURI.Interesting.
18
385

Dopisnica za ratnog zarobljenika u talijanskom zarobljeništvu upućeno u Donji Miholjac 03.07.1942.
Dobra kvalteta. Stationery of war prisoner in Italian captivity sent to Donji Miholjac 03.07.1942.
Good quality.
14
386

Dopisnica za ratnog zarobljenika u talijanskom zarobljeništvu upućeno u Donji Miholjac 21.06.1943.
Stationery of war prisoner in Italian captivity sent to Donji Miholjac 21.06.1943.
14
387

Promidžbena karta Zimske pomoći s reprodukcijom grafike starog Šibenika.
Propaganda card Winter aid with reproduction of old Šibenik.
10
60
388

Promidžbena karta Zimske pomoći s reprodukcijom grafike starog Hvara.
Propaganda card Winter aid with reproduction of old Hvar.
10
389

Promidžbena karta Zimske pomoći s reprodukcijom grafike starog Trogira.
Propaganda card Winter aid with reproduction of old Trogir.
10
390

Promidžbena karta Zimske pomoći s reprodukcijom grafike starog Rijeka.
Propaganda card Winter aid with reproduction of old Rijeka.
10
391

Promidžbena karta Zimske pomoći s reprodukcijom grafike starog Splita.
Propaganda card Winter aid with reproduction of old Split.
10
392

Promidžbena karta Zimske pomoći s reprodukcijom grafike starog Senj.
Propaganda card Winter aid with reproduction of old Senj.
10
393

Promidžbena karta Zimske pomoći s reprodukcijom grafike starog Zadar.
ropaganda card Winter aid with reproduction of old Zadar.
10
394

Promidžbena karta Zimske pomoći s reprodukcijom grafike starog Rab.
Propaganda card Winter aid with reproduction of old Rab.
10
395

Promidžbena karta Zimske pomoći s reprodukcijom grafike starog Kotora.
Propaganda card Winter aid with reproduction of old Kotor.
10
396

Promidžbena karta Zimske pomoći s reprodukcijom grafike starog Dubrovnika.
Propaganda card Winter aid with reproduction of old Dubrovnik.
10
61
397

Promidžbena karta s notama i tekstom pjesme Kraljica polja. Na poleđini žig Zimske Pomoći.
Propaganda card with music notes and text of poem Kraljica polja/Queen of fields. On the back side
is cachet of Winters aid.
25
398

Promidžbena karta s notama i tekstom pjesme Daj mi se smiješi, Maria.
Propaganda card with music notes and text of poem Daj mi se smiješi, Maria/Give me a smile Maria.
25
399

Promidžbena karta s notama i tekstom pjesme Plakat zbog tebe neću. Naklada Akord.
Propaganda card with music notes and text of poem Plakat zbog tebe neću. Edition Akord.
25
400

Poslovna dopisnica upućena loko Zagreb 30.08.1943. Reklama za ljekove.
Business stationery sent loco Zagreb 30.08.1943. Advertisement for drugs.
16
401

Poslovna dopisnica upućena iz Ostrožca u Zagreb 13.01.1942. Reklama za ljekove, žig pošte
Ostrožac u ljubičastoj boji. Business stationery sent from Ostrožac to Zagreb 13.01.1942.Advertisement for drugs,postal cachet Ostrožac in purple color.
16
402

Promidžbena karta Borba na istoku.
80
403

Promidžbena karta Zimske pomoći preporučeno upućena iz Zagreba u Osijek 05.08.1942.
Propaganda card Winter aid registered sent from Zagreb to Osijek 05.08.1942.
Propaganda card Borba on east.
25
62
404

Promidžbena karta Crvenog križa s prigodnim žigom.
Propaganda card of Red Cross with commemorative cancel.
30
405

MC sa prikazom starog grada Ozlja i markom poništenom žigom Ozlja 18.03. 1954 (pogreška
poštara treba 1944)
MC with image of old city Ozalj and with stamp canceled with cancel of
Ozalj 18.03.1954. (postman’s error 1954. instead of 1945.)
40
406

MC s likom poglavnika Pavelića izdana od upravnog zapovjedništva Ženske loze Ustaške mladeži,
120
odio za promidžbu.Vrlo rijetko i atraktivno. MC with image of Pavelić issued by administrative
Headquarters of Women’s line of Ustasha Youth, department for propaganda.Very rare and attractive.
407

Pismo upućena iz Jelse na otoku Hvaru u Viroviticu 27.06.1941. Mješovito frankirano. Dolaz na
poleđini30.06. i preko Gospća 05.07. vraćeno pošiljatelju. Lošija kvaiteta.
Letter sent from
Jelsa on island Hvar to Virovitica 27.06.1941.Mixed franking. Arrival on the back side 30.06.Returned to sender via Gospić 05.07. Poorer quality.
408

Razglednica Dubrovnika upućena iz vojne pošte 100 u Italiju 18.02.1942. Frankirane marke NDH nisu priznate.
Dubrovnik postcard sent from military post 100 to Italy 18.02.1942.Franked NDH stamps are not accepted.
20
409

Dopisnica upućea iz Sušaka u Sisak 30.06.1943.Cenzurirana po talijanskoj cenzuri.Odlična kvaliteta.
Stationery sent from Sušak to Sisak 30.06.1943. Censored by Italian censorship. Excellent quality.
20
410

Dopisnica upućena iz Splita 12.04.1943 u Zagreb. Cenzurirana po talijanskoj cenzuri. Gornji desni
ugao trag savijanja.
Stationery sent from Split 12.04.1943. to Zagreb. Censored by Italian
censorship. In upper right corner trace of bending.
16
411

Dopisnica upućena iz civilnog logora Nereto u Zagreb 04.08.1943. Pošiljatelj Danilo Medaković.Cenzurirano po cenzuri logora i talijanskoj vojnoj cenzuri.
Stationery sent from civilian camp Nereto in Zagreb
04.08.1943. Sender Danilo Medaković. Censored by camp censorship and the Italian military censorship.
20
100
63
412

Dopisnica upućena iz civilnog logora Nereto u Zagreb 19.05.1943. Pošiljatelj Danilo Medaković.
Cenzurirano po cenzuri logora i talijanskoj vojnoj cenzuri.
Stationery sent from civilian camp
Nereto in Zagreb 19.05.1943. Sender Danilo Medaković. Censored by camp censorship and the Italian military censorship.
20
413

Dopisnica upućena iz civilnog logora Nereto u Zagreb 09.10. 1942.Pošiljatelj Danilo Medaković.
Cenzurirano po cenzuri logora i talijanskoj vojnoj cenzuri.
Stationery sent from civilian camp
Nereto in Zagreb 09.10.1942.Sender Danilo Medaković.Censored by camp censorship and the Italian
military censorship.
20
414

Pismo upućeno iz Splita u USA 08.08.1941 zrakoplovom,lošija kvaliteta.
Letter sent from Split to USA 08.08.1931. by airplane,poorer quality.
40
415

Razglednica Knina upućena preko talijanske vojne pošte broj 88 u Italiju.
Knin postcard sent via Italian post No. 88 to Italy.
20
416

Razglednica Cetinja upućena 16.05.1941 iz Crne Gore preko vojne pošte 91 u Italiju. Pošiljatelj je
pripadnik 18 pješačke divizije Messina koja je u tim danim bila stacionirana u Crnoj Gori.
Cetinje postcard sent 16.05.1941. from Montenegro via military post 91 to Italy.Sender is member of
18th infantry division Messina,which was stationed in Montenegro.
20
417

Razglednica Crikvenice upućena 05.09.1941 preko talijanske vojne pošte 41.
Crikvenica postcard sent 05.09.1941. via Italian military post 41.
20
418

Pismo upućeno iz Šibenika 18.09.1941 od pripadnika vojne pošte 86,ali civilnom poštanskom otpremom.Pošiljatelj je pripadnik divizije Sassari.
Letter sent from Šibenik 18.09.1941. by member of military post 86,but through civilian postal service.Sender a member of division Sassari.
25
419

Vojnopoštanska dopisnica upućena preko talijanske vojne pošte br. 39 u Zagreb 16.02.1942. Dobra kvaliteta.
Military postal stationery sent via Italian military post No.39 to Zagreb 16.02.1942. Good quality.
20
420

Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Rijeke u Strassburg 16.06.1944. Durch Deutsche Dienspost
Adria. Dolaz na poleđini Registered and express sent letter from Rijeka to Strassburg 16.06.1944.
Durch Deutsche Dienspost Adria. Arrival on the back side.
30
64
Republika Hrvatska
421
** Mi.br. 196 dvostruki tisak.
Mi.No.196,double print.
50
422
** Mi.br. 196 crta ispod broja 50, opisano u Maras pod 18c.
10
423
 Marka Vis falsifikat I tip.
16
Mi.No.196, line below the number 50, described in Maras under 18c.
425
Stamp Vis fake type I.
427
426
424
424
 Marka Vis falsifikat II tip.
Stamp Vis fake type II.
425
 Isječak frankiran markom PS 398 kojoj nedostaje oker boja. Zanimljivo za daljnje proučavanje.
426

427
** Vodoravni trojac doplatne marke Trsat okomito nezupčano između srednje idesne marke.
Fragment franked with stamp PS 398 without ocher color. Interesting for future study.
Pismo upućeno iz Voćina 02.11.2010. Marci nedostaje žuta boja.
Letter sent from Voćin 02.11.2010. Stamp without yellow color.
Horizontal triple of supplement stamp Trsat, vertically imperforate between middle and right postage
stamp.
16
20
20
40
65
Crna Gora
428

Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Kotora u Veneciju 26.10.1696. Dobra kvaliteta.
Small size letter with complete content sent from Kotor to Venetian 26.10.1696. Good quality.
429

Omot pisma upućenog iz Kotora u Veneciju 1829 godine.Dobra kvaliteta.
Cover of letter sent from Kotor to Venetian 1829.Good quality.
100
20
430
431
432
430

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Kotora u Steyr 20.02.1848.
Letter with complete content sent from Kotor to Steyr 20.02.1848.
18
431

Preporučeno pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Kotora preko Zadra u Rusiju 25.10.1844.
Dobra kvaliteta. Registered letter with complete content sent from Kotor via Zadar to Russia
25.10.1844.Good quality.
40
432

Omot preporučenog pisma upućenog iz Kotora u Dubrovnik 17.10.1860
Cover of the registered letter sent from Kotor to Dubrovnik 17.10.1860.
20
66
433

Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Kotora u Ston 14.06.1921.
Small size registered letter sent from Kotor to Ston 14.06.1921.
14
434

Razglednica s prikazom scene iz Balkanskog rata upućena iz Rijeke preko Cetinja u Češku 02.08.1913.
Postcard with representation of Balkan war sent from Rijeka via Cetinja to Czech Republic 02.08.1913.
20
435
436
437
435
** Mi.br.34-43 lošija kvaliteta gume. Mi.No.34-43,poorer quality gum.
60
436
** Mi.br.34-43 lošija kvaliteta gume marka br 43 od 50 din.obrnuti pretisak.
60
437
Mi.No.34-43,poorer quality gum,stamp No.43 of 50 din.inverted overprint.
* Mi.br.44-54 pretisak u crvenoj boji.Atest Tubinović,visoka kataloška vrijednost.Rijetko.
Mi.No.44-54,overprint in red color.Certificate Tubinović,high catalogue value.Rare.
500
67
Bosna i Hercegovina
438
** Mi.br.7 kamenotisak, zupčanje 12.
Mi.No.7, stone press, perforation 12.
60
439
** Mi.br.7 kamenotisak, zupčanje 12 1/2
Mi.No.7, stone press, perforation 12 1/2
60
440
** Mi.br.16B zupčanje 10 1/2
Mi.No.16B, perforation 10 1/2.
60
441
** Mi.br.16A zupčanje 12 1/2 punca Ungar.
Mi.No.16B, perforation 12 1/2, signed Ungar.
60
442
** Mi br.18A zupčanje 12 1/2,punca Colić
Mi.No.18A, perforation 12 1/2, signed Colić.
60
443
444
* Mi.br. 19A zupčanje 12 1/2, jedva vidljiv trag falca, prugasti papir, punca Colić, rijetko.
Mi.No.19A,perforation 12 1/2, hardly noticeable trace of hinge, striped paper, signed Colić, rare.
** Mi.br.19A zupčanje 12 1/2 punca Colić.
120
Mi.No.19A, perforation 12 1/2, signed Colić.
80
Mi.No.5II,book press,perforation 10 1/2
30
446
** Mi.br. 6II knjigotisak, par, lijeva marka pogreška tiska križić u grbu. Zupčanje 12 1/2
14
447
** Mi.br. 10-23 11 raznih vrijednosti u paru zupčanih 6 1/2:12 1/2.
50
448
** Mi.br.24-28 u paru zupčano 6 1/2:12 1/2
20
**
445
448
446
447
445
* Mi.br.5II knjigotisak,zupčanje 10 1/2
Mi. No. 6II, book press, pair, left stamp error of print cross in coat of arms. Perforation 12 1/2.
Mi.No.10-23, different values in pair, perforation 6 1/2:12 1/2
Mi.No.24-28, in pair, perforated 6 1/2:12 1/2
68
449
450
451
452
449
(*) Mi.br.29 pojedinačna proba u crnoj boji, punca Colić.
450
** Mi.br.121 pojedinačna proba u zelenoj boji, opisano u Ferchenbauer 2000 god na 1372 str.
451
452
Mi.No.29,single tirial in black color, signed Colić.
Mi.No.121, single trial in green color. Described in Ferchenbauer 2000., on page 1372.
**/* Mi.br. 61-63 zupčana** i nezupčana serija *
Mi.No.61-63,perforated ** and imperforated series*
** Mi.br.124 zupčanje 12 1/2:11 1/2 i 135 zupčana 11 1/2.
Mi.No.124,perforation 12 1/2:11 1/2 and 135 perforated 11 1/2.
20
20
50
14
454
453
453

Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Konstantinopola u Maglaj 05.12.1899.
Small size registered letter sent from Constantinople to Maglaj 05.12.1899.
60
454

Razglednica Bilina upućena u Konjic preko Sarajeva. Prijemni žig poštanske agencije KONJICA i
vraćeno pošiljaocu. Manje oštećenje u desnom uglu, zanimljivo.
Bilina postcard sent from Konjic via Sarajevo. Arrival cachet of postal agency KONJICA and returned to sender. Minor damage in right corner. Interesting.
50
69
455

Razglednica Slatine pored Banja Luke s žigom poštanske agencije SLATINA-ILIDŽE, marke odstranjene.
Postcard Slatina near Banja Luka with cancel of postal agency SLATINA-ILIDŽE,stamps removed.
50
456

Razglednica Čelića sa žigom poštanske agencije ČELIĆ.
Čelić postcard with cancel of postal agency ČELIĆ.
50
457

Razglednica Ruda upućena iz poštanske agencije Rudo,marka oštećena.
Rude postcard sent from postal agency Ruda,stamp damaged.
50
458

Razglednica Ivana upućena iz poštanske agencije IVAN 28.06.1949, marka odstranjena.
Ivana postcard sent from postal agency IVAN 28.06.1949., stamp removed.
40
459

Pismo upućeno preko poštanske agencije BLATNICA i pošte Teslić u Senj 01.08.1910
Letter sent via postal agency BLATNICA and post office Teslić to Senj 01.08.1910.
60
460

Vrijednosno pismo upućeno žurno iz Tuzle u Zagreb 21.03.1918. Dolaz na poleđini.
Value letter sent urgently from Tuzla to Zagreb 21.03.1918. Arrival on the back side.
30
461

Paketna karta za paket sira upućen iz Banja Luke u Kaposvar. Pošiljatelj trapistički samostan
12.12.1910. Rijetka frankatura izdanjem godišnjice 1910. Dobra kvaliteta.
Package card for packages sent from Banja Luka to Kaposvar. Sender Trappist monastery
12.12.1910. Rare franking for anniversary 1910. Good quality.
70
462

Paketna karta za paket upućen iz Sarajeva u Pečuh 14.08.1910. Frankirana s markom 40 hell.
zupčanje 9 1/4 i 1 kruna mješovito zupčana 6 1/2:12 1/2:9 1/2. Dobra kvaliteta.
Package card for packages sent from Sarajevo to Pecs 14.08.1910. Franked with stamp 40 hell. perforation 9 1/4 and 1 kruna mixed perforated 6 1/2:12 1/2:9 1/2. Good quality.
70
70
463

Preporučeno pismo sa zanimljivim žigom KURIERPOSTEN 15.01.1917.
Registered letter with interesting cancel KURIERPOSTEN 15.01.1917.
18
464

Dopisnica ručno poništena Novi 28.12.1899 i upućena u Banja Luku.
Stationery canceled by hand Novi 28.12.1899. and sent to Banja Luka.
20
465

Dopisnica ručno poništena Prijedor 19.03.(1896) i upućena u Banja Luku.
Stationery canceled by hand Prijedor 19.03.(1896) and sent to Banja Luka
20
466

Zatvorena dopisnica ručno poništena Derventa 12.02.1900. i upućena u Dobrlin.Trag okomitog savijanja.
Closed stationery canceled by hand Derventa 12.02.1900. and sent to Dobrlin.Trace of vertical bending.
20
467

Razglednica Jajca ručno poništena Banja Luka 22.07.1899 i upućena u Leoben.
Jajce postcard canceled by hand Banja Luka 22.07.1899.and sent to Leoben.
25
468

Razglednica Bugojna ručno poništena Bugojno 18.05.(1900) i upućena u Prag. Marka oštećena.
Bugojno postcard canceled by hand Bugojno 18.05.(1900) and sent to Prague. Stamp is damaged.
20
71
SHS Bosna i Hercegovina
469
472
470
471
469
* Mi.br. 1-16 kompletna serija obrnuti pretisak. Punca Tubinović. Opisano u HFS str 19, jedva vidljiv falc.
100
470
* Mi.br.1-16 dvostruki pretisak,punca Tubinović,neke marke s laganim žutim mrljama.
100
471
* Mi.br.1-16 dvostruki od toga jedan obrnuti pretisak (T/B).Punca Tubinović. Opisano u HFS br. 2 str.19. 120
472
* Mi.br. 1-16 trostruki pretisak,punca Tubinović i Steiner.Opisano u HFS 2 str 19 rijetko.
Mi.No.1-16, complete series, inverted overprint. Signed Tubinović. Described in HFS page 19,
hardly noticeable hinge.
Mi.No.1-16,double overprint,signed Tubinović,some stamps have yellow spots.
Mi.No.1-16, double overprint of which one is inverted (T/B). Signed Tubinović. Described in HFS
No.2, page 19.
Mi.No.1-16,triple overprint,signed Tubinović and Steiner.Described in HFS No.2,page 19.Rare.
120
72
473
474
475
* Mi.br.1-16 dvostruki pretisak od toga jedan obrnuti (T/B) u crvenoj boji, 9 raznih. Punca Tubinović.
Opisano u HFS str.21
Mi.No.1-16, double overprint of which one is inverted (T/B) in red color,
9 various. Signed Tubinović. Described in HFS on page 21.
** Otisak pretiska na gumi, punca Tubinović. Print of overprint on gum, signed Tubinović.
**/* Probojni pretisak maraka 20;40;60; i 90 hellera.
Gone through overprint of stamps 20,40,60 and 90 hellera.
80
30
20
476
* Probni pretisak 90 hellera na 5, opisano u HFS 2 str 9.
25
477
* Probni pretisak 80 na 45 hell.Opisano u HFS 2,str.9 punca Tubinović.
25
478
** Probni pretisak 60 na 25 hell.Opisano u HFS 2,str.9 punca Tubinović.
25
479
* Probni pretisak 90 na 6 hell.Opisano u HFS 2,str.9 punca Tubinović.
25
480
* Probni pretisak 3Kr. na 1 hell.Opisano u HFS 2,str.10 punca Tubinović.
25
481
* Probni pretisak 3Kr. na 30 hell.Opisano u HFS 2,str.10 punca Tubinović.
25
482
* Probni pretisak 3Kr. na 40 hell.Opisano u HFS2, str.10 punca Tubinović.
25
483
Trial overprint 90 hellera on 5, described in HFS 2, page 9.
Trial overprint 80 on the 45 hell.Described in HFS 2,page 9.Signed Tubinović.
Trial overprint 60 on the 25 hell.Described in HFS 2,page 9.Signed Tubinović.
Trial overprint 90 on the 6 hell.Described in HFS 2,page 9.Signed Tubinović.
Trial overprint 3Kr. on the 1 hell.Described in HFS 2,page 10.Signed Tubinović.
Trial overprint 3Kr on the 30 hell.Described in HFS 2,page 10.Signed Tubinović.
Trial overprint 3Kr on the 40 hell.Described in HFS 2,page 10.Signed Tubinović.
** Probni pretisak 3Kr. na 5 hell.Opisano u HFS 2,str.10 punca Tubinović.
Trial overprint 3Kr on the 5 hell.Described in HFS 2,page 10.Signed Tubinović.
25
73
484
* Probni pretisak 4Kr. na 2Kr.Opisano u HFS 2, str.10 punca Tubinović.
25
Trial overprint 4Kr on the 2Kr.Described in HFS 2,page 10.Signed Tubinović.
485
** Probni pretisak 10Kr. na 30 hell.Opisano u HFS 2,str.10 punca Tubinović.
25
486
** Probni pretisak 10Kr. na 40 hell.Opisano u HFS 2,str.10 punca Tubinović.
25
487
* Probni pretisak 10Kr. na 45 hell.Opisano u HFS 2,str.10 punca Tubinović.
25
Trial overprint 10Kr on the 3 hell.Described in HFS 2,page 10.Signed Tubinović.
Trial overprint 10Kr on the 40 hell.Described in HFS 2,page 10.Signed Tubinović.
Trial overprint 10Kr on the 45 hell.Described in HFS 2,page 10.Signed Tubinović.
488
490
489
491
492
493
494
495
496
497
488
* Probni pretisak 10Kr. na 2 hell.1918 Opisano u HFS 2, str.10 punca Tubinović.
25
489
* Pretisak 80 hell. i obrnuti 10 Kr.Opisano u HFS 2 str. 11.
25
490
* Probni pretisak na probnoj marci od 30 hell u plavoj boji, punca Tubinović.
25
491
* Pogreška tiska, Z umjesto Ž u DRŽAVA.Punce Tubinović i Steiner.
20
492
* Pogreška pretiska, nedostaje točka iza H u S.H.S. Punca Tubinović.
20
Trial overprint 10Kr on the 2 hell.1918.Described in HFS 2, page 10. Signed Tubinović.
Overprint 80 hell and inverted 10 Kr. Described in HFS 2, page 11.
Trial overprint on trial stamp of the 30 hell in blue color, signed Tubinović.
Error of print,Z instead of Ž in word DRŽAVA.Signed Tubinović and Steiner.
Error of overprint,missing dot behind H in S.H.S. Signed Tubinović.
74
493
**/* Pogreška tiska,veliko B u BOSNA.Punca Tubinović.
20
Error of overprint, the big B in BOSNA. Signed Tubinović.
494
* Pogreška tiska RŽAVA umjesto DRŽAVA. Punce Tubinović i Steiner. Opisano u HFS 2 str 17.
20
495
* Pogreška pretiska, ispunjena brojka 4. Punca Tubinović, opisano u HFS 2 na str.18.
18
496
* Pogreška pretiska, zarez umjesto toškoe kod slova S u S.H.S.Punca Tubinović. Opisano u HFS br. 2 na str 17.
18
497
* Peterostruki pretisak na marci od 25 fill. Punca Tubinović.
20
Error of print RŽAVA instead of DRŽAVA. Signed Tubinović and Steiner. Described in HFS 2, page 17.
Error of overprint, filled number 4. Signed Tubinović. Described in HFS 2, page 18.
Error of overprint, comma instead of dot after S in S.H.S.Signed Tubinović. Described in HFS 2, page 17.
Five-time overprint on the stamp of 25 fill. Signed Tubinović.
498
501
499
500
498
 Mi.br. 33-50 kompletna serija na isječcima sa žigom Sarajevo 19.09.1919.
499
** Mi.br. 33-50 obrnuti pretisak, sve punca Tubinović, Mi. br. 41 još i atest Ercegović.
Mi.No.33-50, complete series on fragments with the cancel, Sarajevo 19.09.1919.
Mi.No.33-50, inverted overprint, all signed Tubinović. Mi. No. 41 and certificate Ercegović.
500
* Mi.br. 33-50 dvostruki pretisak, punca Tubinović.
501
* Mi.br. 33-50 dvostruki od toga jedan obrnuti pretisak.Sve punca Tubinović a Mi. br.41 i punca
Mi.No.33-50, double overprint, signed Tubinović.
Steiner.Opisano u HFS 2 na str. 54.Mi.No.33-50,double overprint of wich one is inverted.Signed
Tubinović,stamp Mi.No.41 also signed Steiner.Described in HFS 2,page 54.
45
100
100
100
75
502
503
504
* Mi.br.41 četverac s obrnutim pretiskom, punca Tubinović.
160
Mi.No.41, block of 4 with inverted overprint, signed Tubinović.
 Mi.br.41 okomiti par bez i s maskom, atesti Marjanović i Ercegović.
65
Mi.No.41, vertical pair without and with mask. Certificate Marjanović and Ercegović.
**/* Mi.br. 50 obrnuti pretisak, atest Ercegović. Mi.No.50, inverted overprint, certificate Ercegović.
505
70
100
* Neizdata marka.Nema u literaturi,punca Tubinović.
Not issued stamp. Not in literature, signed Tubinović.
506
** Mi.br. 33 par sa i bez maske.
Mi.No.33,pair with and without mask.
30
507
** Mi.br. 34 par sa i bez maske.
Mi.No.34,pair with and without mask.
30
508
509
511
510
512
508
** Mi.br.36 par sa i bez maske.
Mi.No.36, pair with and without mask.
30
509
** Mi.br. 37 par sa i bez maske.
Mi.No.37, pair with and without mask.
30
510
** Mi.br. 38 par sa i bez maske.
Mi.No.38, pair with and without mask.
30
511
** Mi.br. 43 par sa i bez maske.
Mi.No.43, pair with and without mask.
30
512
* Mi.br. 35 par sa i bez maske.
Mi.No.35, pair with and without mask.
20
76
513
* Mi.br. 44 par sa i bez maske, lošija kvaliteta, punca Steiner.
514
* Dvostruki pretisak, od toga jedan okomit, vrlo rijetko HFS 2 na str.55.
20
Mi.No.44, pair with and without mask, poorer quality, signed Steiner.
120
Double overprint of which one is vertical, very rare, HFS 2 page 55.
515
518
516
517
515
* Mi.br. 42 crveni i crni pretisak pretisak u T/B odnosu, dvostruki pretisak žigosana, dvostruki pretisak
60
516
* Probni neprihvačeni predlošci na izdanjima iz 1912 i 1916.
60
517
518
i razlivena boja. Punce Tubinović. Mi.No.42, red and black overprint. Overprint T/B, double overprint cancelled, color spilled. Signed Tubinović.
Not accepted trial of suggestions in editions from 1912 and 1916.
** Pokusni otisci na BiH izdanju iz 1917 godine. Opisano u HFS 2 na str.50.
Trial prints on BIH edition from 1917.Described in HFS 2,page 50.
**/* Mi.br. 46B vodoravni par zupčan 9 1/4 sredina nezupčana.Opisano u HFS 2 na str.58.
Mi.No.46B,horizontal pair,perforation 9 1/4,middle imperforate.Described in HFS 2,page 58.
320
50
77
520
521
519
519
**/* Mi.br. 46B dvostruki pretisak na markama zupčanja 9 1/4.
35
Mi.No.46B, double overprint on stamps with perforation 9 1/4.
520
* Mi.br. 30/32 obrnuti pretisak, punca Tubinović, opisano u HFS 2 str. 62
45
521
* Mi.br. 30/32 dvostruki pretisak, punca Tubinović i Steiner, opisano u HFS 2 str.62.
60
Mi.No.30/32, inverted overprint, signed Tubinović, described in HFS 2, page 62.
Mi.No.30/32, double overprint, signed Tubinović and Steiner, described in HFS 2, page 62.
522
524
523
525
522
* Mi. br. 30-32 dvostruki pretisak od kojeg jedan obrnuti, opisano u HFS 2 str.62, punca Tubinović i Steiner.
523
* Mi.br. 31-32 obrnuti i probojni pretisak na nezupčanim markama. Vrlo rijetko.
524
* Mi.br.31-32 obrnuti pretisak, zupčanje 9 1/4.
525
* Mi.br. 31 pokusni pretisci, komplet crni pretisak na ćirilici prema HFS 2 str.61. Punca Tubinović, rijetko.
Mi.No.30/32, double overprint of which is one inverted, described in HFS 2, page 62. Signed
Tubinović and Steiner.
Mi.No.31-32, inverted overprint and gone through overprint on imperforate stamps.Very rare.
Mi.No.31-32, inverted overprint, perforation 9 1/4.
Mi.No.31, trial overprints, complete overprint in black color in Cyrillic according to HFS 2, page
61.Signed Tubinović, rare.
60
100
25
120
78
526
530
527
531
529
528
532
533
535
534
526
Mi.br. 31 pokusni pretisci, komplet pretisak na latinici prema HFS 2 str.62. Punca Tubinović.
Mi.No.31, trial overprint, complete overprint in Latin alphabet according to HFS 2, page 62. Signed Tubinović.
120
527
* Mi.br. 32 pokusni pretisci, opisano u HFS 2 str 62.Punca Tubinović.
528
* Mi. br. 30 pokusni otisci, nema u litertaturi, punca Tubinović.
529
* Mi.br. 31 pokusni otisak,nema u literaturi,punca Tubinović.
35
530
* Mi.br. 32 pokusni otisci,nema u literaturi, punca Tubinović.
70
531
* Mi.br. 30 pokusni pretisak zup. 9 1/4, nema u literaturi. Punca Tubinović.
40
Mi.No.32, trial overprint, described in HFS 2, page 62. Signed Tubinović.
Mi.No.30, trial prints, not in literature, signed Tubinović.
Mi.No.31,trial prints,not in literature,signed Tubinović.
Mi.No.32,trial prints,not in literature,signed Tubinović.
Mi.No.32,trial overprint,perforation 9 1/4,nothing in literature.Signed Tubinović.
532
** Mi.br. 20 pretisak latinicom u crvenoj boji. Mala žuta mrlja lijevo dolje na poleđini.
533
** Mi.br. 19 obrnuti pretisak latinicom. Nepoznate punce.
534
** Mi.br. 17 zupčanje 11 1/2.12 1/2 punca Ercegović.
535
Mi.No.20,overprint in Latin alphabet in red color.Small yellow spot left on back side.
Mi.No.19,inverted overprint in Latin alphabet.Unknown signed.
Mi.No.17,perforation 11 1/2:12 1/2,signed Ercegović.
* Mi.br. 17 pogreška pretiska,Mala Bosna opisano u HFS 2 str 29,punca Ercegović.
Mi.No.17,error of overprint,small Bosna described in HFS 2,page 29,signed Ercegović.
60
100
60
100
40
30
79
536
539
537
540
538
541
542
544
543
536
* Mi.br. 27-29 dvije marke s obrnutim pretiskom. Atest Ercegović.
50
537
* Mi.br. 27-29 pretisak bez jednog kružića, atest Ercegović.
80
538
* Mi.br. 27-29 na prvoj nedostaje otisak vrijednosti dok druge dvije imaju na tom mjestu umetnut znak u
80
539
* Mi.br. 29 otisak grede i vrijednosti naglavce. Atest Ercegović.
45
540
* Mi.br. 27-29 pomak pretiska. Atest Ercegović.
Mi.No.27-29, shift of overprint. Certificate Ercegović.
50
541
* Mi.br. 21 dvostruko od kojeg jedan obrnuti pretisak, opisano u HFS 2 str 41, punca Tubinović i Steiner.
18
542
Mi.No.27-19, two stamps with inverted overprint. Certificate Ercegović.
Mi.No.27-29, overprint without of one cross, certificate Ercegović.
obliku dvije vodoravne grede. Atest Ercegović.Mi.No.27-19, on first stamp print of value is missing, other
two have on that spot inserted mark in the shape of two horizontal beam. Certificate Ercegović.
Mi.No.29, print of beam and of value inverted. Certificate Ercegović.
Mi.No.21, double overprint of which one is inverted, described in HFS 2, page 41, signed Tubinović and Steiner.
**/* Mi.br. 21/22 dvostruki pretisak, punca Tubinović.
Mi.No.21/22, double overprint, signed Tubinović.
40
543
** Probni neprihvaćeni pretisak napravljen u knjigotisku,nepoznato u literaturi.
40
544
** Mi.br. 22 dvostruki pretisak, fotoatest Zrinjšćak.Mi.No.22, double overprint, photo certificate Zrinjšćak.
20
Not accepted overprint proof in book press, unknown in literature.
80
546
548
549
545
547
545

Razglednica Sarajeva s poništenim nizom mi.br. 27-29 od 29.11.1918. Odlična kvaliteta.
Sarajevo postcard with cancelled series Mi.No.27-29 of 29.11.1918. Excellent quality.
50
546

Razglednica Tuzle upućena 20.06.1919 u Dugo Selo. Tuzla postcard sent 20.06.1919. to Dugo Selo.
12
547

Dopisnica upućena iz Lukavca 08.02.1921 u Beograd. Dobra kvaliteta.
Stationery sent from Lukvac 08.02.1921. to Beograd. Good quality.
20
548

Provizorna dopisnica s pomakom pretiska i žigom Prnjavor 09.04.1919.
Provisional stationery with shift of overprint and cancel Prnjavor 09.04.1919.
20
549

Preporučena dopisnica upućena iz Sarajeva 11.08.1919 u Beč. Cenzurirana po vojnoj cenzuri Sarjaevo. Dobra kvaliteta. Registered stationery sent from Sarajevo 11.08.1919. to Wien. Censored
by the military censorship in Sarajevo.
25
550

Lot tri paketne karte frankirane makama SHS BiH.Žigovi Oštrelj, Glamoć i Domanovići. Dobra kvaliteta.
Lot three package card for package, franked with stamps SHS BiH. Postal cachet Oštrelj, Glamoć
and Domanovići. Good quality.
45
551

Provizorni poštanski prištedni list, rijetko. Provisional postal card for savings, rate.
25
81
552
553
555
554
556
557
552
553
** Mi.br. P 1-13 kompletna serija otisak pretiska na gumi.
Mi.No.P 1-13, complete series, overprint on the gum.
* Mi.br. P 1-13 dvostruki od toga jedan obrnuti pretisak, punca Tubinović.
Mi.No.P 1-13, double overprint of which one is inverted, signed Tubinović.
100
100
554
** Mi.br. 1-13 komplet latinica umjesto čirilice. Opisano u HFS 2 str 72, punca Tubinović
50
555
** Mi.br. 1-13 komplet ćirilica umjesto latinice. Opisano u HFS 2 str 72, punca Tubinović.
50
556
557
Mi.No.1-13, complete series with Latin alphabet instead of Cyrillic.Described in HFS 2, page 72,
signed Tubinović.
Mi.No.1-13, complete series with Cyrillic instead of Latin alphabet. Described in HFS 2, page 72,
signed Tubinović.
* Pogreška pretiska KRUNA umjesto HELER.Punca Tubinović.
Error of overprint KRUNA instead of HELER.Signed Tubinović.

Preporučeno i žurno upućeno pismo frankirano serijo porto provizorija s petiskom FRANCO u Linz.
Cenzura Sarajevo. Žig Pazarić 20.10.1919. Trag okomitog savijanja. Registered and urgently sent
letter, franked with series of porto provisional stamps with overprint FRANCO, to Linz. Censorship
Sarajevo. Postal cachet Pazarić 20.10.1919. Trace of vertical bending.
30
45
82
Slovenija
558

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Ilirske Bistrice u Vicenzu 17.03.1850. Dolaz na poleđini.
Letter with complete content sent from Ilirske Bistrice to Vicenzu 17.03.1850. Arrival on the back side.
30
559

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Lippe u Trst 17.12.1849. Dolaz na poleđini.
Letter with complete content sent from Lippe to Trieste 17.12.1849. Arrival on the back side.
35
560

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Celja u Rijeku 26.06.1847. Dolaz na poleđini.
Letter with complete content sent from Celje to Rijeka 26.06.1847. Arrival on the back side.
20
561

Pismo upućeno iz Celja 03.02.1904 u Sagor. Frankirano perforiranom markom izdanje 1904/05
slovima DR. Dolaz na poleđini. Letter sent from Celje 03.02.1904. to Sagor. Franked with perforated stamp edition 1904/05 letters DR. Arrival on the back side.
20
562

Pismo upućeno iz Celja 13.06.1904. u Sagor. Frankirano perforiranom markom izdanja 1901/02 slovima D.R.
Letter sent from Celje 13.06.1904. to Sagor. Franked with perforated stamp edition 1901/02 letters D.R.
20
563

Pismo sa sadržajem upućeno iz Celja u Gjulaves 20.09.1914. Frankirano perforiranim markama
MAJDIČ. Donji lijevi ugao oštećen.
Letter with content sent from Celje to Gjulaves
20.09.1914. Franked with perforated stamps MAJDIČ. Bottom left corner damaged.
20
564

Pismo sa sadržajem upućeno iz Celja u Gjulaves 01.05.1907. Frankirano perforiranim markama
MAJDIČ.
Letter with content sent from Celje to Gjulaves 01.05.1907. Franked with perforated stamps MAJDIČ.
20
565

Razglednica Ljubljane upućena u Valpovo i frankirana perforiranom markom KTD.
Ljubljana postcard sent to Valpovo and franked with perforated stamp KTD.
20
83
566
568
567
571
569
570
566

Razglednica Brežica upućena iz poštanske agencije ČATEŽ (KRŠKA VAS) u Zagreb 07.09.1910.
Brežice postcard sent from postal agency ČATEŽ (KRŠKA VAS) to Zagreb 07.09.1910.
25
567

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem koji je pisan na ukrasnom papiru,upućeno loko Maribor 23.03.1906.
Small size letter with complete content. Written on decorative paper. Sent loco Maribor 23.03.1906.
20
568

Razglednica Ljubljane upućena u Zagreb 04.02.1907. Frankirana dvama izdanjima iz 1904 i 1906
godine. Zanimljiva kombinacija, dobra kvaliteta.
Ljubljana postcard sent to Zagreb 04.02.1907.
Franked with the two edition from 1904 and 1906.Interesting combination, good quality.
20
569

Preporučeno pismo upućeno iz Litje u Njemačku 07.05.1920. Trag okomitog savijanja. Dolaz na poleđini.
Registered letter sent from Litje to Germany 07.05.1920. Trace of vertical bending. Arrival on the back side.
14
570

Ukrasna koverta malog formata upućena iz Šmarja u Sagor 22.09.1884. Dobra kvaliteta.
Small size decorative envelope, sent from Šmarja in Sagor 22.09.1884. Good quality.
25
571
** Zanimljiv lot maraka s pogreškama zupčanja.
Lot of stamps with interesting errors of perforation.
20
84
572
(*) Probni otisak 3 vinara u crvenoj boji na cigaretnom papiru, atest Tubinović.
50
573
(*) Probni otisak 5 vinara u crvenoj boji na cigaretnom papiru.
50
574
(*) Probni otisak 25 vinara u plavoj boji na cigaretnom papiru. Atest Tubinović.
50
575
(*) Probni otisak 40 vinara u narančastoj boji na cigaretnom papiru.Atest Tubinović
50
576
(*) Probni otisak 25 para u maslinastozelenoj boji.
40
Print of proof 3 vinara in red color on cigarette paper, certificate Tubinović.
Print of proof 5 vinara in red color on cigarette paper.
Print of proof 25 vinara in blue color on cigarette paper. Certificate Tubinović.
Print of proof 40 vinara in orange color on cigarette paper.Certificate Tubinović.
Print of proof 25 para in olive-green color.
580
577
577 (*)  Probni otisak 25 para na grubljem smeđem papiru.
578
579
578
581
Trial print of 25 para on rougher brown paper.
**/* Probni otisak 25 para u oker-smeđoj boji. Gornji par na falcu.
Trial print of 25 para in ocher-brown color.Upper pair on hinge.
80
100
579
(*) Probni otisak 25 para u plavoj boji.Opisano u HFS br 6 str.546.
100
580
(*) 10 vinara knjigotisak, proba u formatu 44x48 mm. Rijetko.
380
581
(*) Mi.br. 118-119 probe na karton-papiru tzv. nedjeljnog izdanja.
Trial print of 25 para in blue color.Described in HFS 6,page 546.
10 vinara book press,proof in 44x48mm format.Rare.
Mi.No.118-119,trial on cardboard paper,so called Sunday edition.
30
85
582
** Celjski provizorij od 27 raznih maraka.
Celje provisorium of 27 various stamps.
583

Preporučeno pismo upućeno s Bleda u Zagreb 05.02.1921 mješovito frankirano.Žute mrlje.
Registered letter sent from Bled to Zagreb 05.02.1921.mixed franking.Yellow spots.
16
584

Preporučeno pismo upućeno iz Rimskih Toplica u Beč 12.03.1920.Odlična kvaliteeta.
Registered sent letter from Rimske Toplice to Wien 12.03.1920.Excellent quality.
20
585

Dopisnica upućena loko Maribor i poništena prigodnim žigom SLOVENSKI ORLOVSKI TABOR
01.08.1920 te strojnim i ručnim žigom Maribor od 02.08.1920.Više žutih mrlja. Stationery sent loco
Maribor,cancelled with commemorative cancel SLOVENSKI ORLOVSKI TABOR 01.08.1920.and
with mechanical and hand cancel Maribor 02.08.1920.Lot of yellow spots.
30
586

Preporučena dopisnica upućena iz Ivanjkovaca 16.08.1919 u St.Leonhard. Dolaz na poleđini.
Registered stationery sent from Ivanjkovac 16.08.1919.to St.Leonhard.Arrival on the back side.
20
587

Dopisnica,dofrankirana i upućena loko Ljubljana 29.07.1920.Dobra kvaliteta.
Stationery upfranked and sent loco Ljubljana 29.07.1920.Good quality.
20
140
86
588

Razglednica Rimskih Toplica upućena prugom Ljubljana-Maribor u Bjelovar 18.08.1919. Dolaz na slici.
Rimske Toplice postcard sent via railway track Ljubljana-Maribor to Bjelovar 18.08.1919. Arrival on picture.
16
589

Paketna karta za paket upućen iz Zellnitza u Ljubljanu 28.01.1920. Atraktivna višebojna frankatura.
Package card for packages sent from Zellnitza to Ljubljana 28.01.1920.Attractive multicolor franking.
20
590

Paketna karta za paket upućen iz Krainburga u Velikovec 23.09.1919.Žig Velikovec na poleđini.
Package card for packages sent from Krainburg to Velikovec 23.09.1919. Cachet Velikovec on the back side.
20
591

Lot četiri paketne karte,jedna frankirana polovicom marke.Zanimljive frankature.
Lot 4 package card for packages, one franked with the half of stamp. Interesting franking.
50
592

Paketna karta za paket iz Gonobitza (Konjice) u Slovensku Bistricu 20.04.1919. Mješovita frankatura.
Package card for packages from Gonobitza (Konjic) in Slovenska Bistrica 20.04.1919. Mixed franking.
20
593

Paketna karta upućena u Maribor 10.02.1919. U dolasku portirana Mariborskim provizorijem.
Package card for packages sent in Maribor 10.02.1919. On arrival charged with Maribor provisorium.
20
87
594
595
596
594

Paketna karta za paket upućen iz Račja u Slovensku Bistricu. Poštarina naplaćena u gotovini. U dolasku frankirana polovicom marke od 10 vinara.
Package card for packages sent from Račje to
Slovenska Bistrica. Postage charged in cash. On arrival charged with the half of the stamp 10 vinara.
20
595

Paketna karta za paket upućen iz Lutomera u Petrovče kod Celja 03.04.1919. U dolasku portirana
porto provizorijem Petrovče.
Package card for packages sent from Lutomer to Petrovče near
Celje 03.04.1919. On arrival have been charged with porto provisorium Petrovče.
20
596

Čekovna uplatnica sa žigom pošte ŽITARA VAS 13.05.1920 Koruška. Checkbook slip with post
cancel ŽITARA VAS 23.05.1920. Koruška.
10
599
597
598
597

Koverta s markama izdatim povodom plebiscita Koruške poništene žigom pošte Velikovec. Trag
okomitog savijanja.
Envelope with stamps issued for the occasion of plebiscit Koruška, cancelled with the postal cancel Velikovac. Trace of vertical bending.
20
598

Čekovna uplatnica sa žigom pošte ŽIHPOLJE 02.11.1920 Koruška.
Checkbook slip with post cancel ŽIHPOLJE 02.11.1920. Koruška
10
599

Pismo upućeno iz Rogaške Slatine u Zagreb 28.01.1919.Poštarina plaćena u gotovom.
Letter sent from Rogaška Slatina to Zagreb 28.01.1919.Postage paid in cash.
20
88
601
600
603
602
605
606
604
600
**/* Porto 20 vinara okomito nezupčani šesterac.
Porto 20 vinara, vertically imperforate block of 6.
40
601
(*) Porto okomiti nezupčani niz s međupoljima 20-50-20, rijetko.
120
602
(*) Porto okomiti nezupčani niz s međupoljima 50-10-50, rijetko.
120
603

Pismo upućeno iz Slovenske 18.10.1920 u Maribor. U dolasku portirano.
Letter sent from Slovenske 18.10.1920. to Maribor. Ported on arrival.
20
604

Pismo upućeno iz Slovenske 19.10.1920 u Maribor. U dolasku portirano.
Letter sent from Slovenske 19.10.1920. to Maribor. Ported on arrival.
20
605

Popis poslatog novca iz pošte Vič 06.12.1919. Frankirano 15x20 vinara s vrlo atraktivnom
pogreškom tiska. List of money sent from Post office Vič 06.12.1919.Franked with 15x20
vinar,and with very attractive error of print.
30
606

Paketna karta za paket upućen u Videm 24.02.1919. U dolasku portiran portoprovizorijem Videm
Package card for packages sent from Videm 24.02.1919. On arrival ported with prto provisorium
Videm.
16
Porto, vertically imperforate series with gutter 20-50-20, rare.
Porto, vertically imperforate series with gutter 50-10-50, rare.
89
607
608
609
607

Poštanska uplatnica upućena s Bleda 06.11.1920. Na poleđini porto-provizorij Bleda.
Postal money order sent from Bled 06.11.1920. On the back side porto-provisorium Bled.
608
** Neizdata serja Alpenvorland, odlična kvaliteta.Not issued series Alpenvorland, excellent quality.
609

610

Mi.br. P3 žute mrlje u donjem desnom uglu.
611

Pismo upućeno zrakoplovom iz Ljubljane u Hamburg 30.10.1944. Na poleđini žig DEUTSCHE
DIENSTPOST ADRIA. Odlična kvaliteta. Letter sent by airplane from Ljubljana to Hamburg
30.10.1944. On the back side cancel EUTSCHE DIENSTPOST ADRIA. Excellent quality.
25
612

Službeno pismo upućeno loko Ljubljana 04.02.1944.Portoprovizorij 50 cent poništen na pismu.
Official letter sent loco Ljubljana 04.02.1944.Portoprovisorium 50 cent cancelled on the letter.
30
Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Ljubljane u Strassburg 13.06.1944. Durch Deutsche Dienspost Adria. Dolaz na poleđini.
Registered and urgently sent letter from Ljubljana to Strassburg
13.06.1944. Durch Deutsche Dienspost Adria. Arrival on the back side.
Mi.No. P3,yellow spots in bottom right corner.
20
140
30
30
90
Verigari izvan Slovenije
613

Pismo upućeno žurno iz Zagreba 29.11.1920 u Mađarsku. Dobra kvaliteta, rijeđa frankatura.
20
614

Koverta malog formata upućena iz Šidskih Banovaca u Petrovaradin 22.08.1920.
16
615

Koverta manjeg formata upućena iz Petrovaradina u Maribor 25.05.1920. Marka 1 kruna vodoravno
dvostruko zupčana.
20
616

Pismo upućeno iz Đakova 22.11.1920 u Vokanj u Baranji.
18
617

Preporučeno pismo upućeno iz Otočca u Vokanj 23.01.1921.
Registered letter sent from Otočac to Vokanj 23.01.1921.
14
618

Preporučeno pismo upućeno iz Otočca u Vokanj 26.01.1921.
Registered letter sent from Otočac to Vokanj 26.01.1921.
18
619

Poslovna dopisnica upućena iz Našica u Podsused 28.04.1920.
Bussines stationery sent from Našice in Podsused 28.04.1920.
18
91
620

Višejezičnna (mađarsko, francusko, hrvatska) brzojavna doznačnica iz Nove Kapele 02.03.1920.
Multilingual (Hungarian, French, Croatian) telegraph formular from Nova Kapela 02.03.1920.
40
621

Lot četiri paketne karte sa zanimljivim frankaturama.
Lot 4 package card for packages, with interesting franking.
45
623
624
622
625
622

Paketna karta za paket upućen iz Skrada u Ludbreg 03.08.1920. Rjeđa frankatura 10 kruna. Plavi žig Skrada.
Package card for packages sent from Skrad in Ludberg 03.08.1920. Rare franking 10 Kruna.Blue cachet Skrad.
20
623

Paketna karta za paket upućen iz Zagreba 03.01.1920 u Osijek. Atraktivna frankatura.
Package card for packages sent from Zagreb 03.01.1920.in Osijek. Attractive franking.
20
624

Paketna karta za paket upućen iz Mitrovice u Zagreb 22.05.1920 Dobra kvalteta, zanimljiva frankatura.
Package card for packages sent from Mitrovica to Zagreb 22.05.1920.Good quality, interesting franking.
20
625

Paketna karta za paket upućen iz Hercegnovog u Zagreb 01.10.1919. Dobra kvaliteta.
Package card for packages sent from Hercegnovi to Zagreb 01.10.1919. Good quality.
20
92
626

Paketna karta za paket upućen iz Zavidovića žurno u Brod 24.08.1920. Par 2xc5 kruna dolje pomak zupčanja. Dobra kvaliteta.
Package card for packages sent from Zavidović urgently in Brod
24.08.1920. Pair 2xc5 kruna down shift of the perforation. Good quality.
20
627

Paketna karta za paket upućen iz Windhorsta u Varaždin 09.03.1921. Rijedak žig Windhorst.
Package card for packages sent from Windhorst in Varaždin 09.03.1921. Rare cancel Windhorst.
18
628

Paketna karta za paket upućen iz Lepoglave u Gospić 15.11.1919. Dolaz u Gospić ovjeren rukom
Package card for packages sent from Lepoglava in Gospić 15.11.1919. Arrival in Gospić verified by hand.
20
629

Lot dvije paketne karte upućene iz Slanog i Šipanske Luke.Mješovito frankirane i naplata u gotovini.
Lot 2 package card for packages sent from Slano in Šipanske Luke. Mixed franking, charged in cash.
25
630

Pismo upućeno loko Teslić. U dolasku portirano porto-provizorijem Teslić 12.07.1920.Opisano u
HFS 5 str. 390.Vrlo mala naklada. Letter sent loco Teslić. Letter have been charged on arrival with
porto-provisorium Teslić 12.07.1920. Described in HFS 5, page 390. Very small circulation.
50
631

Pismo upućeno u Bosansku Blatnicu zp. Teslić 17.12.1920. Portirano loko provizorijem Teslić.Par 60
para dvostruko vodoravno zupčan.Lošija kvaliteta omotnice.Opisano u HFS 5 na 390. str.
Letter sent to Bosanska Blatnica zp. Teslić 17.12.1920. Ported with loco provisorium Teslić.Pair 60
para horizontally double perforated. Poorer quality of the envelope. Described in HFS 5, page 390.
25
93
632

Pismo upućeno iz Maribora 29.07.1920 u Petrovaradin. Po dolasku portirano loko provizorijem
Petrovaradina 06.08.1920. Opisano u HFS 5 str 380. Terećeno i naplaćen porto od 2 krune.
Letter sent from Maribor 29.07.1920. in Petrovaradin. On arrival ported with loco provisorium Petrovaradin 06.08.1920. Described in HFS 5, page 380. Charged with porto 2 krune.
80
633

Pismo upućeno loko Petrovaradin 25.05.1920. Nedovoljno frankirano sa 30 vinara pa naplačeno točno
1,40 kruna u lokalnom porto provizoriju Petrovaradin.Opisano u HFS 5 str 380.Dobra kvaliteta.
Letter sent loco Petrovaradin 25.05.1920. Insufficiently franked with 30 vinara but billed accurately
with 1.40 kruna in local porto provisorium Petrovaradin. Described in HFS 5, page 380. Good quality.
40
Srbija
634
635
637
638
636
634

Lot predfilatelističkih pisama s raznim žigovima, većinom kompletan sadržaj.Žigovi Pošta Šabačka,
Zaječar, Šabac,Valjevo dvije boje, Požarevac, Smederevo, Kruševac tri boje.
Lot of pre-philatelic letters with various cancels, mostly complete content. Cancels of post offices
Šabačka, Zaječar, Šabac,Valjevo two colors, Požarevac, Smederevo, Kruševac three color.
50
635

Dopisnica upućena iz Štipa 18.03.1903. Dobra kvaliteta.
Stationery sent from Štipa 18.03.1903.Good quality.
25
636

Dopisnica upućena iz Beograda u Bremen 11.02.1896. Dobra kvaliteta.
Stationery sent from Beograd in Bremen 11.02.1986. Good quality.
12
637

Razglednica Beograda upućena iz Beograda u Constantine u Alžiru 01.02.1902.
Beograd postcard sent from Beograd in Constantine in Algiers 01.02.1902.
25
638

Razglednica sa zanimljivim žigom Ruske kolonije u Kladovu.
Postcard with interesting cancel of Russian colony in Kladov.
12
94
639

Razglednica Prizrena upućena u omotnici sa zaglavljem PALAIS DE BELGRADE preko vojne pošte
211 u Zagreb. Prizren postcard sent in envelope with letterhead PALAIS DE BELGRADE via
military post office 211 in Zagreb.
640
 Isječak i tri para maraka s pretiskom POSTES SERBES i poništenih žigom POŠTANSKE MINI-
Fragment and three pairs of stamps with overprint POSTE SERBES and
STARSKE STANICE.
cancelled cancel POŠTANSKE MINISTARSKE STANICE.
20
35
Kraljevina Jugoslavija
641
642
643
641
** Provizorno lokalno Somborsko izdanje, 19 raznih.
642
**/* Mi.br. 162-168 s markom 166F te parom 167 I+II.
643
** Mi. br. 169-173 s pretiskom SPECIMEN.
Provisional loco Sombor edition,19 various.
70
Mi.No.162-168,with stamp 166F and pair 167 I+II 100
Mi.No.169-173,with overprint SPECIMEN
70
95
635
634
637
638
636
649
644
** Mi.br. 188-199.
Mi.No.188-199
645
** Mi.br. 200-201, atest Tubinović.
Mi.No.200-201,certificate Tubinović.
646
** Mi.br. 250I pogreška tiska PEI umjesto PEN, ćirilicom.
140
647
 Mi.br. 250I pogreška tiska PEI umjesto PEN, čirilicom. fotoatest Zrinjšćak.
140
648
** Mi.br. 257-268.
100
649
Mi.No.250I, error of print PEI instead of PEN,Cyrillic.
Mi.No.250I,error of print PEI instead of PEN,Cyrillic,photo certificate Zrinjšćak.
Mi.br. 159-161 nezupčana serija u arku.Rijetko.
Mi.No.257-268
100
50
Mi.No.159-161,imperforate series in sheet.Rare. 380
96
650

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Bosanski Novi. Frankirano N. Tesla prvi dan izdnja. Dolaz
na poleđini idući dan.
Registered letter sent from Zagreb in Bosanski Novi.Franked with N.Tesla
first day edition. Arrival on the back side, next day.
20
651

Preporučeno pismo upućeno iz Ljubljane 15.02.1941 u Češku.OKW cenzura,dobra kvaliteta.
Registered letter sent from Ljubljana 15.02.1941. in Czech Republic.OKW censorship,good quality.
16
652

Pismo upućeno iz Malinske preko Zagreba i dalje zrakoplovom u Češku 17.04.1935. Dolaz idući
dan. Trag okomitog savijanja.
Letter sent from Malinska via Zagreb then by airplane to Czech
17.04.1935. Arrival the next day. Trace of vertical bending.
30
653

Razglednica Zagreba upućena zrakoplovom 30.09.1933 iz Zagreba u Zemun od kuda dalje opet
zrakoplovom preko Beča u Švicarsku.
Zagreb postcard sent by airplane from Zagreb in Zemun
from where again by airplane sent via Wien to Switzerland.
30
654

Preporučeno i zrakoplovom pismo upućeno 31.08.1933 iz Beograda u Zagreb.
Registered by airplane sent letter 31.08.1933. from Beograd to Zagreb.
20
655

Lot dva pisma upućena iz Sv. Pavela pri Preboldu u Mađarsku.Cenzurirana.Dolaz na poleđini.
Lot of 2 letters sent from Sv. Pavela pri Preboldu to Hungary.Censored.Arrival on the back side.
16
97
656

Razglednica Bogojina ili Ivanca sa žigom poštanske agencije BOGOJINA (DOBROVNIK) upućena
preko pošte Dobrovnik 02.12.1925 u Sisak. Bogojno or Ivanc postcard with postal agency cancel
BOGOJINA (DOBROVNIK) sent via post office Dubrovnik 02.12.1925. in Sisak.
20
657

Razglednica Polenšeka pri Ptujusa žigom poštanske agencije POLENŠAK (MOŠKANJCI) upućena
u Ivance 20.03.1933.
Polešenka pri Ptuj postcard with cancel of postal agency POLENŠAK
(MOŠKANJCI) sent to Ivanc 20.03.1933.
20
658

Razglednica kreke upućena željezničkom linijom Tuzla-Doboj 09.01.1936 Predana na kolodvoru
TUZLA i dofrankirana dragovoljnom markom Kajmakčalan sa žigom sokolskog društva Kreka.
Kreke postcard sent by railway track Tuzla-Doboj 09.01.1936.Handed on the railway station TUZLA, upfranked with voluntary stamp Kajmakčalan with cancel of Sokolsko Društva Kreka.
20
659
661
663
660
662
659

Žurno upućena dopisnica iz Ljubljane u Beč 30.03.1939.
Express sent stationery from Ljubljana to Wien 30.03.1939.
14
660

Pismo sa željezničkim žigom Obrovac-Sušak predano na stanici VINJERAC 18.04.1931.
Letter with railway cancel Obrovac-Sušak, handed on the railway station VINJERAC 18.04.1931.
20
661

Razglednica Zagreba frankirana markom perforiranom slovima TK i upućena u Sarajevo 09.08.1929.
Zagreb postcard franked with stamp with perforated letters TK and sent to Sarajevo 09.08.1929.
20
662

Razglednica čestitka frankirana markom perforiranom slovima EF (Eugen Feller-Elisa Fluid) i
upućena u Zagreb 30.12.1927.
Greeting card franked with stamp with perforated letters EF (Eugen Feller-Elisa Fluid) and sent to Zagreb 30.12.1927.
20
663

Paketna karta za paket upućen iz Varaždina frankirana markama perforiranim slovima T.I.V.
Package card for packages sent from Varaždin,franked with stamps perforated with letters T.I.V.
20
98
664
665
667
666
668
669
670
664

Razglednica Hvara upućena u Češku 19.06.1933. Rijeđa frankatura markama PEN kluba.
Hvar postcard sent to Czech 19.06.1933. Rare franking with stamps PEN club.
16
665

Razglednice s prikazom kralja Aleksandra i kneginje Zorke franirane markama s pretiskom URI.i
poništene žigom Mostara 11.11.1923.
Postcard with image of King Aleksandar and princess
Zorka, franked with stamps with overprint URI, canceled with cancel Mostar 11.11.1923.
14
666

Paketna karta za paket upućen iz Krašića u Sarajevo 21.03.1921. Rijetka frankatura.
Package card for packages from Kašić to Sarajevo 21.03.1921. Rare franking.
18
667

Paketna karta za paket upućen iz Vrbovskog u Sarajevo 09.04.1921, rijetka frankatura.
Package card for packages sent from Vrbovsko to Sarajevo 09.04.1921., rare franking.
18
668

Paketna karta za paket upućen iz Čepina u Travnik, rijetka frankatura.
Package card for packages sent from Čepin to Travnik, rare franking.
18
669

Paketna karta za paket upućen iz Bacsa u Modriću 21.12.1921, dobra kvaliteta.
Package card for packages sent from Bacsa to Modrić 21.12.1921. good quality.
20
670

Paketna karta za paket upućen iz Petrocza u Jajce 21.03.1921.
Package card for packages sent from Petrocza to Jajce 21.03.1921.
20
99
671

Paket upućen pouzećem iz Osijeka u Gradačac 04.04.1921.Dobra kvaliteta.
Package sent from Osijek to Gradačac 04.04.1921.Good quality.
20
672

Paketna karata za paket upućen iz Savskog Marofa 22.03.1921.
Package card for packages sent from Savki Marof 22.03.1921.
20
673
674
675
676
673

Novinska pasica za novine upućene iz Beograda u Prag.
Newspaper waistband for newspaper sent from Beograd to Prague.
12
674

Paketna karta upućena iz Brežica u Split 21.11.1925. Na poleđini Dojavnica i izručnica te poništenim
porto-provizornim parom maraka žigom Split 02.12.1925.
Package card for packages from
Brežica sent to Split 21.11.1925. On the back side ‘Dojavnica i izručnica’. Cancelled with portoprovisorium pair of stamp and cancel Split 02.12.1925.
20
675

Paketna karta za paket upućen iz Beograda u Prokuplje 28.11.1928. U dolasku portirano porto-provizorijem
te poništeno žigom Prokuplja 19.11. i 07.12. Package card for packages sent from Beograd to Prokuplje
28.11.1928. On arrival ported with porto-provisorium, and cancelled with cancel Prokuplje 19.11. and 07.12.
20
676

Paketna karta za paket upućen iz Sarajeva u Foču 18.12.1922. U dolasku portirano parom porto
maraka kraljevine Srbije. Zanimljivo.
Package card for packages sent from Sarajevo to Foča
18.12.1922. On arrival ported with pair of porto stamps of Kingdom of Serbia. Interesting.
20
100
677
678
679
680
677

Razglednica Gline upućena u Žminj 26.10.1927. U dolasku portirana.
Glina postcard sent from Žminj 26.10.1927.On arrival ported.
20
678

Razglednica Zagreba upućena u Rijeku te u dolasku portirana.Zagreb postcard sent to Rijeka,on ar- 25
rival ported.
679

Razglednica Egera upućena u Opatiju 31.07.1929, u dolasku portirana.
Eger postcard sent to Opatija 31.07.1929.on arrival ported.
14
680

Lot fotografija, tiskanica i razglednica na temuj Frvatskog Filatelističkog Društva iz Zagreba.
Lot of photos,printed matters and postcards on subject of Croatian Philatelic Society from Zagreb
40
Partizani i provizorna izdanja
150
681
** Zagrebački provizorij, četverac na tankom papiru, rijetko.
682
** Zagrebački provizorij, obrnuti pretisak, mala žuta mrlja na poleđini, rijetko.
35
683
** Sarajevo, ratni doprinos 1 kn, proboj pretiska.
50
Zagreb provisorium, block of 4 on thin paper, rare.
Zagreb provisorium, inverted overprint, small yellow spot on the back side, rare.
Sarajevo, war contribution 1 kn, gone through of overprint.
101
684
685
686
684
** Mostarski provizorij, 10 na 0,50 kn na pelir papiru, opisano u PS pod 2C
55
685
** Lot zanimljivih pogrešaka pretiska i rijeđih papira, 10 kn. bez gume.
50
686
** Mostar, Mi.br. 1 pogreška tiska PTICA, punca Colić, atest Ercegović.
50
Mostar provisorium,10 on 0,50 kn on pelur paper, described in PS under 2C.
Lot interesting error of overprint and rare paper, 10 kn without gum.
Mostar Mi.No.1 error of print BIRD, signed Colić, certificate Ercegović.
688
687
687
** “Tanke brojke” u okomitom paru s normalno pretisnutim markama. Nerabljeno bez falca u vrlo do-
688
** Maribor, Mi. br. 34, dvostruki pretisak, punca Schlenger BPP. Maribor,Mi.No.34,double
broj kvaliteti. Vrlo visoka kataloska cijena. Sassone 14/19 AB.
The so-called “Thin Numerals” in vertical pair with normal overprint. Unmounted mint set of pairs in
very fine quality. Very high catalogue value. Sassone 14-19 AB
overprint,signed Schlenger BPP
950
50
102
692
690
689
694
691
693
689

Zagreb, provizorna dopisnica, na katedrali nedostaju prozori, rijetko.
Zagreb,provisional stationery, cathedral windows are missing, rare.
25
690

Provizorna dopisnica za Split.
60
691
** Cetinje, Mi.br.3 pomak vodoravnog zupčanja.
692

Razglednica Splita upućena preko jadranskom partizanskom poštom u Rim 18.12.1944. Cenzura i
paraf cenzora u Splitu te cenzura transadriatic 604. Split postcard sent by Adriatic partisan post in
Rome 18.12.1944.Censorship and initial of censor in Split,transadriatic 604 censorship.
693

Pismo sa sadržajem upućeno negdje s položaja u Jugoslaviji preko preko jadranske pošte u Split
110
08.09.1944. Na poleđini cenzurna traka i žig cenzure 608.
Letter with content sent from the
position in Jugoslavia via trans-adriatic post in Split 08.09.1944.On the back side censorship tape and
cachet of censorship 608.
694

Kompletan zagrebački provizorij poništen žigom 20.09.1945.
Complete Zagreb provisorium cancelled with cancel 20.09.1945.
30
695

Pismo upućeno iz Pirovca 19.01.1945 u Split. Cenzurirano po cenzoru br.6. Pošiljatelj pripadnik IV
bataljona XV Udarne brigade, lošija kvaliteta.
Letter sent from Pirovac 19.01.1945. to Split.
Censored by censorship No.6. Sender member of IV battalion XV Strike brigade,poorer quality.
25
696

Pismo pripadnika XVII Kraiške brigade upućeno u Zagreb.
brigade sent to Zagreb.
Letter from member XVII Kraiška
20
697

Pismo upućeno u Šibenik iz Štaba III bataljona XII Dalmatinske udarne birgade.Dobra kvaliteta.
Letter sent from Šibenik from Headquarters of III battalion, XII Dalmatian Shock brigade. Good quality.
30
Provisional stationery for Split.
Cetinje, Mi.No.3, shift of horizontal perforation.
20
110
103
696
695
697
698
700
699
698

Lot dvije razglednice Opatije upućene u Retfalu 1945 godine, pošiljaoc vojnik. Cenzurirano po vojnoj cenzuri.
Lot two postcards Opatija sent to Retfalu 1945. Sender soldier. Censored by military censorship.
30
699

Provizorna dopisnica splitskog provizorija upućena iz Dubrovnika 28.06.1945 u Trst. Cenzurirano po
cenzoru br.10. Dobra kvaliteta.
Provisional stationery of Split provisorium sent from Dubrovnik
2.06.1945. to Trieste. Censored by censorship No.10. Good quality.
60
700

Koverta sa sadržajem upućena iz Vrata u Ivankovo 05.02.1945. Zanimljiv partizanski žig K.C.P. POŠTA 9.
Envelope with content sent from Vrata to Ivankovo 05.02.1945.Interesting partisan cancel K.C.P.POŠTA 9.
60
701

Pismo sa sadržajem upućeno iz Vrbovskog u Bašku na Krku 06.05.1945. Dolaz na poleđini. Zanimljiv žig partizanske pošte K.C.P. POŠTA I. Letter with content sent from Vrbovsko to Baška on Krk
06.05.1945.Arrival on the back side.Interesting cancel of partisan post K.C.P.POŠTA I.
60
702

Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke 06.09.1946 u Novi Sad.
Registered letter sent from Rijeka 06.09.1946. to Novi Sad.
35
104
703

Pismo upućeno iz Rijeke 09.08.1945 u Lodi, punca Tubinović, odlična kvaliteta.
Letter sent from Rijeka 09.08.1945.to Lodi, signed Tubinović, excellent quality.
35
704

Prigodni list s mostarskim provizorijem pretisnutim na ratnom doprinosu.
Commemorative leaf with mostar provisorium overprinted on war contribution.
85
705

Prigodni list s 4 marke Mostarskog provizorija i žigom Mostar 01.05.1945.
Commemorative leaf with 4 stamps of Mostar provisorium and cancel Mostar 01.05.1945.
50
707
706
708
706

Koverta malog formata franikana provizornom markom za Sentu i upućena na Adu 13.11.1944.
Punca Tubinović. Small size envelope franked with provisional stamp for Sentu, and sent to Adu
13.11.1944. Signed Tubinović.
200
707

Preporučeno pismo upućeno iz Sente 21.10.1944 u Suboticu, punca Tubinović. Rijetko.
Registered letter sent from Senta 21.10.1944. to Subotica,signed Tubinović.Rare.
320
708
** Provizorno izdanje za Mursko Srdište, jedna marka nedostaje.
Provisional edition for Mursko Srdište, one stamp is missing.
20
105
Jugoslavija
709
710
712
711
713
709
** Mi.br. 661 djelomično žuti papir, atest Tubinović, vrlo zanimljivo.
20
710
** Mi.br. 707 s pretiskom SPECIMEN.
Mi.No.707, with overprint SPECIMEN.
16
711
** Mi.br. 728 s pretiskom SPECIMEN.
Mi.No.728, with overprint SPECIMEN.
16
Mi.No.661, partially yellow paper, certificate Tubinović, interesting.
712
Mi.br. 704-706 s pretiskom SPECIMEN kaširano na crni karton.
Mi.No.704-706, with overprint SPECIMEN, laid on black cardboard paper.
25
713
Mi.br. 707 i 712-713 Nikola Tesla s pretiskom SPECIMEN kaširano na crnom kartonu.
Mi.No.707 and 712-713 Nikola Tesla with overprint SPECIMEN, laid on black cardboard paper.
25
20
714

Brzojavka iz doba NDH upotrebljena u Splitu 23.06.1946. Dobra kvaliteta.
Telegram from period of NDH used in Split 23.06.1946. Good quality.
715

Pismo upućeno iz Ljubljane u Guštanj 16.07.1945. U dolasku portirano Guštanjskim portoprovizorijem 100
Letter sent from Ljubljana to Guštanj 16.07.1945. On arrival ported with Guštanjski portoprovisorium.
716
 Isječak pisma upućenog iz Ljubljane i portirano u dolasku Guštanjskim provizorijem.
Fragmet of letter sent from Ljubljana and ported on arrival with Guštanjski provisorium.
60
106
719
717
720
718
717

Lot tri dopisnice upućene iz Zagreba u Makarsku i brodskom prugom SPLIT-KOTOR. Primatelj je
zatočenik zaposlen na Gradilištu br 7.
Lot 3 stationery sent from Zagreb to Makarska, by railway track SPLIT-KOTOR. Addressee is prisoner employed on construction site No.7.
30
718

Lot tri cjeline upućene zatočeniku br 320 na prisilnom radu u Makarskoj.
Lot 3 stationery sent to prisoner No.320 on the forced labor in Makarska.
35
719

Mi.br. 32, odlična kvaliteta.
16
720

Mi.P 122 odlična kvaliteta. Na poleđini poništene marke za borbu protiv TBC-a
16
721

Mi.P 132 odlična kvaliteta.
16
722

Mi.br. P133
16
723

Dopisnica izdana povodom organizacije Naša djeca upućena iz Zagreba u N.Gradišku 23.06.1947.
Stationery issue for the occasion of Organization Naša Djeca, sent from Zagreb to Nova Gradiška 23.06.1947.
12
Mi.No.32, excellent quality.
107
724

Dopisnica izdana povodom organizacije Naša djeca upućena iz Siska u Zagreb 19.07.1947.
Stationery issue for the occasion of Organization Naša Djeca, sent from Sisak to Zagreb 19.07.1947.
12
725

Međunarodni kupon za odgovor sa žigom Osijeka 07.07.1958.
International coupon for respond with cancel Osijek 07.0.1958.
20
STT Vuja
726
*(*) Mi.br. 70-75 nezupčana serija.
Mi.No.70-75, imperforate series.
727

Mi.br. 31-34 i 35A FDC, odlična kvaliteta. Mi.No.31-34 and 35A FDC, excellent quality.
728
** Serija u povodu rođendana Maršala Tita u arčićima od 12 primjeraka. Neznatni nedostaci na gumi
kod par rubova. Vrlo rijetko i visoko katalogizirano u arčićima (npr. Sassone 2011 - 1500)
Tito’s 60th Birthday set in unmounted mint sheetlets of 12. Minor gum imperfections in margin. Very
rare. High catalogue value as sheetlets. (e.g. Sassone 2011 already - 1500).
100
100
300
108
729

Lot FDC povoljna početna cijena. Lot FDC, low starting price.
730

Dopisnica PS. br.15.
Stationery PS No.15
100
35
Brodovi
731

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Šibenika u Veneciju 16.06.1793. Rijedak žig LETTERE
DA MARE. Pisano talijanski.
Letter with complete content sent from Šibenik to Venetian
16.06.1793. Rare cancel LETTERE DA MARE. Written Italian.
90
732

Pismo upućeno iz Konstantinopola preko Zadra u Orebić 05.11.1878. Vrlo lijep žig CONSTANTINOPOLI LLOYD.
Letter sent from Constantinople via Zadar to Orebić 05.11.1878. Nice
cancel CONSTANTINOPOLI LLOYD.
80
733

Dopisnica upućena iz Šibenika brodom preko Splita u Trst. 03.08.1886. Rijedak žig SPALATO COL
VAPORE.
Stationery sent from Šibenik by ship via Split to Trieste 03.08.1886.Rare cancel
SPALATO COL VAPORE.
40
734

Pismo upućeno iz Splita brodom preko Šibenika u Skradin 23.05.1872. Rijedak žig SPALATO COL
VAPORE.
Letter sent from Split by ship via Šibenik to Skradin 23.05.1872. Rare cancel
SPALATO COL VAPORE.
35
735

Pismo upućeno iz Trsta preko Zadra u Šibenik 19.06.1868. Tranzit i dolaz na poleđini.
Letter sent from Trieste via Zadar to Šibenik 19.06.1868.Transit and arrival on the back side.
20
109
736

Koverta sa žigom LETera. ARRtaPER MARE. upućena iz Šibenika u Orebich 16.07.1898.
Envelope with cancel LETera. ARRtaPER MARE, sent from Šibenik to Orebich 16.07.1898.
16
737

Razglednica Trsta upućena u Šibenik 27.05.1899 brodom. LLOYD AUSTRIACO LVIII plave boje.
Trieste postcard sent to Šibenik 27.05.1899.by ship. Cancel LLOYD AUSTRIACO LVIII in blue color.
45
738

Poštanska popratnica upućena s broda SMS BABENBERG 18.10.1915.
Postal Popratnica sent from ship SMS BABENBERG 18.10.1915.
40
739

Poštanska popratnica upućena s broda SMS METEOR 28.09.1915.
Postal Popratnica sent from ship SMS METEOR 28.09.1915.
40
740

Razglednica sa žigom broda SMS CHAMELEON upućena 07.02.1915 u Zagreb.
Postcard with cancel of ship SMS SHAMELEON sent 07.02.1915. to Zagreb.
20
741

Preporučeno pismo upućeno brodskom linijom SPLIT-KOTOR 29.04.1926.
Registered letter sent by ship line SPLIT-KOTOR 29.04.1926.
20
742

Razglednica Hvara upućena brodom SS VARDAR 14.08.1932 u Zagreb.
Hvar postcard sent by ship SS VARDAR 14.08.1932. to Zagreb.
20
110
Zbirke i Lotovi
743

Lot koverata s naljepljenim nezupčanim ili djelomično zupčanim markama.
Lot of envelopes with imperforated or partially perforated stamps.
50
744

Lot ilustriranih dopisnica područje Slovenije 13 kom.
Lot of illustrated stationery from Slovenia 13 pieces.
25
745

Lot ilustriranih dopisnica područje Hrvatske 9 kom.
Lot of illustrated stationery from Croatia 9 pieces.
20
746

Lot od 13 službenih pisama slovenskog područja.
Lot of official letters from Slovenia 13 pieces.
60
747

Lot predfilatelističkih i službenih pisama područja Slovenije.
Lot of pre-philatelic and official letters from Slovenia.
30
748

Lot tri pisma manjeg formata frankiranih verigarima.Par maraka 40 vin. gore nezupčana.
Lot of 3 small size letters franked with chain breakers. Pair of stamps 40 vin. upper imperforated.
40
111
749

Lot pisama frankiran markama iz niza verigari.
Lot of letters franked with stamps from series chain breakers.
750

Dobar lot pisama,razglednica i paketnih karata frankiranih verigarima.
Lot of letters,postcards and package card for packages franked with chain breakers.
751

Lot paketnih karata frankiranih verigarima, neki i polovicama maraka.
Lot of package card for packages franked with chain breakers, some with half of stamp.
25
120
75
752
753
754
752

Lot 7 paketnih karata sve frankirane verigarima, vrlo zanimljive frankature povoljna početna cijena.
Lot of 7 package cards all franked with chain breakers, very interesting franking. Low starting price.
75
753

Lot paketnih karata 13 kom. sve frankirano verigarima.Vrlo zanimljive frankature.
Lot of package card for packages 13 pieces. All franked with chain breakers. Interesting franking.
90
754

Lot čekovnih uplatnica sa rjeđim žigovima PRISTAVA,CVEN,MISLNJA itd.
Lot of checkbook slips with rare cancels PRISTAVA, CVEN, MISLNJA etc.
20
112
85
755
Lot pisama područje bivše Jugoslavije, zanimljivo. Lot of letters from ex Yugoslavia, interesting.
756
Hrvatska, zbirka u tri Lindner specijalna albuma i dva klasera.
757
Stara Bosna i Hercegovina, zbirka maraka.
758
Jugoslavija, velika zbirka u 7 specijalnih Leuchturm albuma, kompletna zbirka sa nekim duplim
godištima kao i zbirka mali araka.
900
759
Velika zbirka Austrije od prvih maraka klasike pa do 1980-tih godina. Uključena WIPA blok i sve
rijetke serije, obavezno pogledati.
4500
760
Lot maraka NDH i Republkiuke Hrvatske.
100
761
Kutija od banana s masrkama Njemačke, Reicha, pisma itd.
150
762
Kutija od banana s velikom zbirkom marka Austrije, vrlo povoljno (uključeno WIPA, Dolfus itd.).
300
763
Kutija od banana s markama Jugoslavije.
100
764
Kutija od banana s markama Jugoslavije.
100
765
Kutija od bana s pismima, FDC-ima i razglednicama.
90
766
Kutija od banana s punim albumima, cijeli svijet.
50
767
Kožni kofer pun maraka prekomorje, vrlo zanimljivo, ogromna količina maraka.
200
80
120
Razglednice
Hrvatska
800 Bjelovar,društvo
‘Križarsko bratstvo’ 1933.O/A-B
20 803 Borovo ‘BATA’
oko 1935.O/B
801 Bjelovar,društvo
‘Križarsko bratstvo’ 1933.O/B
20
802 Borovo ‘BATA’
oko 1935.O/A-B
20 805 Dubrovni-Ragusa, oko 1906.X/
A-B
804 Borovo, iz
naselja tvornice
‘BATA’, oko
1935.O/A-B
20 806 Dubrovnik oko
20 809 Fužine, Donje selo,
1912.X/A-B
oko 1915.
20
20 807 Dubrovnik - Sre- 20 810 Fužine, oko 1929.O/
breno; oko 1920.
A-B
otkrivanje spomen
ploče Jaroslavu
Čermaku.O/A-B
20
16
808 Đurđevac, župna
16
crkva, oko 1915.O/A
811 Fužine,vatrogasno
20
društvo,fotografija
na kartonu 18.7x16cm
113
812 Gospić,1908.
Gradsko
ravnateljstvo.#/
A-B
20 818 Kaštel Stari oko
1910.X/B
20 824 Aleksandrovo na
Krku 1925.#/
A-B
20 829 Metković 1925.X/
A-B
16
20 830 Metković 1918.X/
A-B
20
831 Oklaj 1916.#/B
20
832 Oklaj,opčinski dom
1915. #/A-B
20
833 Omiš 1904. #/A
25
819 Klana (Fiume)
20
825 Lastovo (Porto1945.X/A-B
lago di Lagosta)
813 Pozdrav iz Ivan20
1932.#/A-B
ske 1917.X/A-B
814 Janjina na
20
Pelješcu,limena
glazba oko
1912.O/A-B
820 Klana (Fiume)
20
1945.X/A-B
826 Levanjska
Varoš, 600
godina župe
13.VI.1932.O/
A-B
16
827 Mali Lošinj,
secesijka oko
1907.#/A-B
25
828 Metković sa
Sjevera 1908.X/
A-B
16 834 Omiš,ribari 1939.
#/A-B
815 Karlovac,Senjska 16 821 Klana (Cinema
20
Italia) 1945.X/B-C
ulica,1900.X/A
816 Karlovac oko
20
822 Koprivnica,
20
1900.,fotografija
reklama Svetozar
na kartonu
Kovačević,Solexol
10.5x6.7cm
ulje za aute,oko
1925.O/A
817 Kašina, Mosinger 30
1904. #/A-B
823 Korčula,sokoli oko 20
1924.fotografija
15.5x11.5cm
20
114
835 Opatija litografija
na reklami za
Schicht’s patentseife oko 1900.
20 840 Pleternica,
Ivanova ulica
1928. #/B
20 844 Pokuplje kod
Karlovca 1899.
X/A-B
845 Rijeka,
Leonhardis
Tinten,
reparirana u
gornjem desnom
uglu 1904.#/B
836 Opatija,
20
promenade
1901.#/A-B
837 Oriovac,dr.Fran
S.Gundrum
putovanje
svijetom,
1902.O/A
841 Pleternica,
16 846 Rijeka-Belvedere 1907.
kapelnik Mijo
#/A-B
Bauernfreund oko
20
1920.O/B
16 849 Slatina,sinagoga
1904. X/A-B
25
12
850 Slavonski Brod, si- 20
nagoga oko 1927.O/
A-B
16
851 Split, marina
oko 1870.
fotografija na
kartonu
10.3x6.2com
30
842 Pleternica,
limena glazba
oko 1930.O/A-B
20
838 Osor 1904.O/A-B 30
839 Pleternica,
gornja ulica
1926.X/A-B
847 Rijeka,sinagoga
oko 1920.O/A
80
848 Senj,oko 1910.
dimenzije
22.6x16.2cm.
20
843 Pleternica,
20
kapelnik Mijo
Bauernfreund oko
1920,fotografija
20
14x9.5cm
852 Split oko 1870.
30
fotografija na kartonu
6.3x10.4com
115
20 864 Šibenik orlovski
853 Split oko 1870,
30 858 Ston Mali
slet 1925.#/A
1922.#/B
fotografija na
kartonu
10.4x6.2cm
859 Stupnik rasadnik 16 865 Šibenik orlovski
slet 1925.#/A-B
oko 1935.O/A
854 Split oko
30
1870,fotografija
na kartonu
6.1x10.4cm
20 868 Šibenik, 10 godina
šibenskog omladinskog društva
1933.O/A
20
20
869 Šibenik, brod
‘Hvar’ i podmornice
‘Nebojša’ i ‘Hrabri’
1928.#/A-B
20
860 Suhopolje oko
20
1910. O/A
866 Šibenik orlovski
slet 1925.#/A-B
855 Split oko
30
1870,fotografija
861 Šestinski Kraljena kartonu
vac oko 1935.X/
10.4x6.1cm
A-B
20
20
870 Šibenik oko 1900.
20
fotografija na
kartonu.16x10.7cm
867 Šibenik ‘Kolo’
20
oko1935.O/A-B
856 Split,hidroavion
23 oko 1935.O/
A-B
20
857 Split hotel
Central oko
1920.O/A
20
16 863 Šibenik hotel
Kosovo 1932.O/A
862 Šibenik oko
20
1918.O/A-B
871 Trogir, Forte
Camerlengo.
Stengel 1897.
br.4988,dimenzije
28.9x22.4cm.
O/B-C
40
116
872 Virovitica
30 881 Zagreb
40 877 Zadar tržnica
20
Gundulićeva ulica
(Medvey A.
sinagoga oko
1900.#/A
Rcharkof),
1935.X/A-B
fotografija na kartonu 10.5x6.4cm
885 Zagreb 1910.
20
886 Zagreb, reklama
S.Pragera sinovi
1925.#/A
20
883 Zagreb,
umjetnički
paviljon 1911.
dimenzije 27x13
8cm, Stengel
37424.O/A
40
884 Zagreb, državni
kolodvor 1913.
dimenzije
27x13.8 cm,
Stengel
37424.O/A
40
873 Vis 1916.#/B 20
882 Zagreb 1904.
#/A-B
874 Zadar Innenthor
30
oko 1870.
fotografija na
kartonu
10.4x6.4cm
20
878 Zadar ‘Observa30
torius’ oko 1870.
fotografija na kartonu 6.3x10.2cm
879 Zadar
Aussenthor,A.
Anreiter oko
1870.fotografija
na kartonu
10.3x6.5cm
30
875 Zadar Clelarga
30
oko 1870.
fotografija na
kartonu
6.5x10.4cm
876 Zadar biblio
30 880 Zadar,T. Burato, vjerojatno
doček cara Franje
thera oko 1870.
Josipa oko 1900. fotografija na kartonu
fotografija na kar21.4x13.4cm
tonu 10.3x6.5cm
40
117
887 Zagreb,
20
Assicurazioni
generali,
1930.X/A
888 Zagreb,
20
Bakačeva ulica
oko 1910. #/A-B
892 Zagreb,
16
spomenici
hrvatskih
velikana
897 Pozdrav iz
Zagreba,
oko 1930. O/A
harmonika
10 sličica,
oko 1935.O/B
30
901 Pozdrav iz
Zagreba,
harmonika
10 sličica,
1941.#/A-B
30
893 Zagreb, Ćirilo20
Metodovo
pjevačko društvo
1935.#/A-B
898 Pozdrav iz
Zagreba,
harmonika
10 sličica,
1938.X/B
30 902 Pozdrav iz
Zagreba,
harmonika
9 sličica,
oko 1940.
X/A-B
30
903 Pozdrav iz
Zagreba,
harmonika
30
10 sličica,
oko 1940.
O/A-B
30
30 904 Zagreb,
Hrvatski
skautski savez,
oko 1950. O/B
20
889 Zagreb sinagoga 140 894 Zagreb,
20
pension ‘Zagreb’
1921. #/B
oko 1930. O/B
895 Pozdrav iz
20 899 Pozdrav iz
Zagreba,
Zagreba,
harmonika
harmonika,
10 sličica,
nedostaju sličice,
890 Zagreb sinagoga
60
1940.#/A-B
oko 1930.O/B
oko 1930.#/B
891 Zagreb Bakačeva
ulica 1924.
X/A-B
20 896 Pozdrav iz Zagreba,
harmonika
10 sličica,
1930. #/B
30
900 Pozdrav iz
Zagreba,
harmonika 10
sličica,
1940. #/B
118
905 Zagreb,
20
Jvan Standl,
fotografija na
kartonu,
21x13.5cm
909 Zagreb, reklama 20
V. Bizjak i drug,
tvornica keksa,
1931. #/A
16 910 Zagreb,
20
reklama Eulaksin,
odličan
purgativ,
oko 1938.
#/A-B
908 Zagreb, reklama
16
911 Istrien im
Banka Kronfeld i
Ostereichischen
dr. oko 1930. X/B
Reichshause
1910. #/A-B
12
913 Hrvatsko
pjevačko i
tamburaško
društvo
‘Relković’
1911. O/A
20
914 Bosanski Brod
1899. #/A-B
20
Bosna i
Hercegovina
906 Zagrebački zbor
20
1923. 13 različitih
razglednica sa
motivima sajma.
907 Zagreb, reklama
Orient-auto
garage, Zagreb
Vlaška 40,
oko 1930.
912 Republika je
budućnost, a
monarhija je
prošlost oko
1945. O/A-B
915 Mostar 1899.
#/A-B
20
917 Tešanj 1904.
#/A
16
918 Tuzla, harmonika
10 sličica
(jedna sličica
sinagoge) 1929.
X/B
40
919 Tuzla, Ilija
20
Četković,
autobusna linija
Tuzla-ZvornikBjelina i obratno
oko 1930. O/A
30
916 Sarajevo oko 1930.
fotografija 18x13 cm
20
119
925 Limbuš pri
Mariboru 1921.
#/A-B
30
16 931 Sagorje S. Martino (Zagorje)
1930. #/A
936 Sokolski glas,
Gašpari 1933.
O/B
920 Salih Šahinagić,
16
mučenik za
hrvatsku misao
1912. O/A-B
Slovenija
926 Novo Mesto
16 932 Slovenska Bistrica 16
oko 1918.X/A
1900.#/A
921 Cankova 1934.
#/B
16
922 Devin, bralno
pevsko društvo
‘Ladija’
oko 1904. O/B
20
923 Krško 1923.
#/A-B
927 Pišece 1936.
#/A
16 933 Žalec 1927.
#/A-B
928 Pragersko 1936.
#/A-B
16
16
929 Radeče oko 1940. 16
O/A-B
924 Ljubljana 1915.
#/A-B
20
20 930 Bela Crkva,
Majzeljnova
gostilna 1903.
#/A
20
934 Narod naš dokaze
hrani, karta
Slovenske
Koroške oko
1925. O/A-B
937 Skladatelj
20
Viktor Parma,
M. Gaspari
16
1908. #/A-B
20
Srbija
938 Beograd
20
oko 1904. #/B
935 I. Pokrajinski zlet
sokola Kraljevine
Jugoslavije v
Ljubljani 1933.
#/A-B
20
120
939 Beograd
sinagoga
oko 1910. O/B
940 Beograd
III. Savezno
padobransko
takmičenje
1952. #/B
100 944 Vudlinci 1913.
X/A-B
12
945 Suvenir iz Srbije,
kraljevska obitelj,
1901. #/A-B
950 Uz vatru, Dienes
1918. O/A-B
20
20
Kraj aukcije!
Militaria
941 Klenak,
reparirano
1910. X/B
20
942 Kruševac 1930.
#/B-C
20
951 Alič Huso
20
korporal
oko 1918. O/A-B
946 Jedna nedjelja
popodne u
Dalmaciji,
reparirana
oko 1915.
O/B-C
947 Drina-Sicherung
1915. #/B
943 Mitrovica 1915.
#/A-B
20
949 U bojnom redu,
Dienes 1918.
O/A
954 Zbirka
razglednica
složena u 10
albuma
po temama;
cvijeće,
mrtva priroda,
djeca, bajke,
20
brodovi,
životinje.
Preko 1300
komada.
12
952 Bojnik Suljo
Zugsfuhrer 1918.
O/A-B
20
30
20
948 Obhodnja, Dienes
1917. O/A-B
20
953 Siročad palih
30
junaka 1915. O/B
480
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
48
File Size
11 874 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content