close

Enter

Log in using OpenID

32. aukcija filatelija razglednice

embedDownload
1
AUKCIJSKA KUĆA
BARAC & PERVAN
posredništvo u prodaji
U DVORANI “KATEDRALA”
ZAGREB, VLAŠKA 7
održava se:
32. AUKCIJA
FILATELIJA
RAZGLEDNICE
- Subota, 25.05.2013.
s početkom u 10,00 sati
Pismene ponude poslati na:
Please send your bids on:
fax: 00 385 1 48 10 104
E-mail: [email protected]
ili preko www.barper.com
ili nas nazovite:
or contact us on the phone:
Izdavač: Barac-Pervan d.o.o.
Glavni urednik: Lidija Barac
Naklada: 1000 primjeraka
Izlazi dva puta godišnje
2
Izvod iz pravila aukcijske prodaje:
1. Aukcija u organiziciji aukcijske kuće Barac i Pervan je javna i sudjelovanje na njoj je slobodno i dragovoljno.
2. Aukcijska kuća vrši uslugu posredovanja između ponuđača i kupca.
3.Aukcijska kuća za svoju uslugu od ponuđača uzima 15% od postignute cijene i o tome izdaje račun dok kupac plaća 18,5% na izlicitiranu cijenu u
što je uračunat i PDV.
4. Opis predmeta izvršen je s vrlo velikom pažnjom. Fotografije su dio opisa, a u slučaju bilo kakve pritužbe ili reklamacije tekstualni opis ima prednost pred fotografijom.
5. Licitacija se vrši prije same aukcije putem internetskih ponuda odnosno telefaxa, koje se primaju do samog početka aukcije; pismeno putem pisma,
i telefonski za vrijeme aukcije za što je potreban poseban dogovor s aukcijskom kućom. Prilikom svih pismenih licitacija ponuđač daje svoju maksimalnu ponudu, a voditelj aukcije licitira u njegovo ime štiteći njegov interes.Na samoj aukciji svi zainteresirani ponuđači, ako žele licitirati, moraju se
prijaviti prije početka aukcije voditelju, ispuniti obrazac s osnovnim podacima i preuzeti broj pod kojim će licitirati i davati ponude.
6. Ponuda predana u bilo kojem obliku obvezujuća je za davaoca.
7. Izlicitirani predmet moguće je preuzeti odmah nakon aukcije i plaćanja računa, te u roku do 30 dana.
8. Troškovi osiguranja, poštarine i eventualni drugi troškovi slanja idu na račun kupca, a aukcionar nije odgovoran za eventualno oštećenje ili gubitak
izlicitiranog predmeta nakon što isti preda trećoj osobi ili ustanovi koja će izvršiti dostavu kupcu.
9. Svaka reklamacija mora se dostaviti u roku 8 dana od dana preuzimanja predmeta jer se u protivnom neće uvažiti, osim reklamacije originalnosti
koja je trajna i moguće ju je uvijek predati ako postoji sumnja da predmet nije pravi. U tu svrhu aukcijska kuća u dogovoru s kupcem izabrat će
stručnog arbitra koji će provesti neovisno ispitivanje i njegov sud je konačan. Trošak arbitraže ide na teret onoga za kojeg se u sporu dokaže da nije
bio u pravu.
10. Skupni predmeti, tzv lotovi nemaju jamstvo originalnosti i kvalitete već se ide po načelu “viđeno-kupljeno”, osim ako aukcijska kuća nije posebno
naglasila jamstvo za određeni lot.
11. U slučaju da aukcijska kuća primi dvije ili više identičnih ponuda za isti predmet prednost ima ona ponuda koja je prije stigla.
12.Aukcijska kuća jamči apsolutnu diskreciju ponuđačima i kupcima.
13. Aukcijska kuća dužna je isplatiti ponuđače 40 dana od dana aukcije, osim ako nije sklopila sa ponuđačem drugačiji dogovor.
14. Aukcijska kuća i ponuđač materijala za aukciju sklapaju ugovor koji mora sadržavati osim popisa predanog materijala za aukciju sve relevantne
podatke ponuđača kao i broj računa na koj će mu biti isplaćen novac dobiven od prodaje predmeta.
15. Cijene ponuđenog materijala su u eurima i licitacija se također vrši u eurima dok se račun izdaje u kunskoj protuvrijednosti na dan aukcije po
srednjem tečaju HNB.
16. Aukcijska kuća bez posebnog obrazloženja može odbiti primiti materijal za aukciju, dok primljeni materijal može presložiti, opisati ili povući.
17. Od trenutka preuzimanja materijala aukcijska kuća jamči za njegovu sigurnost, te ga o svom trošku, slika, opisuje i tiska u aukcijskom katalogu.
18. Svaki sudionik licitacije dobiva sljedeći katalog besplatno, a aukcijska kuća dužna je nakon završene aukcije svakog sudionika obavijestiti o
rezultatima cijele aukcije o svome trošku (obavezno putem interneta i pismeno ako to zatraži sudionik).
19. Za sve eventualne sporove nadležan je Županijski sud u Zagrebu.
Extract from Auction Sale Regulations
. The auction organised by the Barac&Pervan auction house is public. Participation in it is free and voluntary.
1
2. Barac&Pervan auction house is a mediator between sellers and buyers.
3. Barac&Pervan auction house takes 15% of the achieved price from the seller, and issues the receipt, while the buyer pays 18.5% of the achieved
price, tax included.
4. The description of the item has been made with great precision. The photographs are the component parts of the description. In case of any complaint, the textual description has the priority over the photography.
5. The bidding takes place before the auction by Internet bidding and telefax respectively. The biddings are accepted until the very beginning of the
auction: in writing by way of letters, and by telephone during the auction, the latter requiring a special understanding with the auction house. During
all written bidding, the bidder gives his maximum bid, while the auctioneer bids in his name so that he protects his interest. All interested bidders
must apply to the auctioneer before the beginning of the auction by filling in a form with basic data, whereupon they are given the number, which will
be used in bidding.
6. The offer given in any form is obligatory for the bidder.
7.The sold item can be taken by the buyer immediately after the auction and payment, or within the following thirty days.
8.Insurance costs, mailing and other possible delivery expenses are born by the buyer. The auctioneer is not responsible for damage or theft of the
item bought at the auction after this item has been given to the third person or institution for its delivery to the buyer.
9.Any claim or complaint should be made within eight days from the acquisition of the item, with the exception of the dispute as to the authenticity,
which is permanent, i.e. it is always possible to claim that the item is not original. For this purpose, the auction house should agree with the buyer that
specialist arbitration is chosen for doing independent research. The decision of the arbitration is final. The arbitration costs are born by the party that
has lost in the arbitration process.
10.Lots (collection items) do not have the guarantee of authenticity and quality, but are sold by the principle “seen-sold”, unless the auction house has
given a special guarantee for a particular lot.
11.In case that the auction house has received two or more identical offers for the same item, the priority is given to the offer that has arrived first.
12.The auction house guarantees full discretion to the sellers and buyers.
13.The auction house is obliged to pay out the sellers within forty days following the auction, unless a different agreement has been made with the
seller.
14.The auction house and the seller of the auction items should make an agreement containing the list of the given auction items, and all relevant data
of the seller, containing the bank account number to which the money obtained from the auction will be remitted.
15.The prices of the offered items are given in Euros, and the auction is also conducted in the same currency, while the receipt is issued in Croatian
Kunas on the day of the auction according to the middle exchange rate of the Croatian National Bank.
16.The auction house may reject the offered items for the auction without giving any explanations, and may describe, re-classify, or withdraw the accepted items
17.As soon as the auction house accepts auction items, it guarantees for their security, and takes photographs and makes the descriptions of the items
for the auction catalogue at the expense of the auction house.
18.Every auction participant receives a free-from-charge catalogue. After an auction, the auction house should at its own expense inform all participants of
the results of the whole auction (by internet and, if required by a participant, per post).
19.In case of disagreement, the competent authority is the County Court in Zagreb.
3
XXXII aukcija - ponude se primaju zaključno s 24.05.2013 u 24,00h
Bids will be taken until 24.05.2013 at 24.00pm
Tablica licitacije:
od VAŽNO UPOZORENJE
-
2 - 10 + 1
10- 20
+2
20- 100
+5
100 - 200 + 10
200 - 500 + 20
500 - 1000 + 50
ne šaljite ponude u zadnji trenutak
ne zovite u zadnji trenutak
aukciju pogledajte na internetu
katalog dobivate mjesec dana prije aukcije
nemojte čekati zadnji trenutak
ne odgovaramo za ponude pristigle na dan aukcije
ne licitirajte bez broja
OZNAKE KVALITETE ZA RAZGLEDNICE:
0neupotrijebljena razglednica
#upotrijebljena razglednica s poštanskom markom
Xupotrijebljena razglednica kojoj je poštanska marka otkinuta
Asavršena kvaliteta (bez nedostataka)
A-Bvrlo dobra kvaliteta (minimalni nedostaci)
Bzadovoljavajuća kvaliteta (vidljiva manja oštećenja)
B-Cloša kvaliteta (veća oštećenja)
Cizrazito loša kvaliteta (značajna oštećenja)
POSTCARD’S QUALITY TYPE:
0unused postcard
#used postcard with stamp
Xused postcard with detached stamp
Aperfect quality (no imperfection)
A-Bvery good quality (minimum imperfection)
Bsatisfying quality (visible smaller damage)
B-Cbad quality (heavy damage)
Cextremely bad quality (significant damage)
Najava sljedeće aukcije: 07. PROSINAC 2013.
javite ako ste zainteresirani i poslat ćemo Vam katalog
4
Predfilatelija
1

Omot pisma upućenog iz Buja (BUJE) 09 02 1841 u Pulu (POLA) Dolaz na poleđini.
20
Cover of letter sent from Buja (BUJE) 09.02.1841. to Pula (POLA).Arrival on the backside.
Vrlo zanimljivo pismo upućeno iz Francuske gradonačelniku Dubrovnika 1810 godine.Navo- 140
di kako se nalazi u zatvoru u Francuskoj nakon zarobljavanja na engleskom brodu na kojem je
služio pošto nije imao mjesta na dubrovačkim brodovima. Kako je sada Dubrovnik dio francuske moli gradonačelnika da pošaljenjegove podatke i zajamči da je dubrovački građanin
kako bi bio oslobođen iz uza.Navodi da je dovoljan krsni list te da je rođen na Mljetu.
Very interesting letter sent from France, to the mayor of Dubrovnik 1810.Sender ask for help. He is
in prison in France after being captured on English ship, where he was serving because there was
no place on Dubrovnik ships. He ask that his data,birth certificate, be sent and that mayor guarantee
that he is the citizen of Dubrovnik that he could be released from prison. He is born on Mljet.
2

3

Pismo malog formata upućeno iz Dubrovnika (RAGUSA) 1838 na Pelješac (SABIONCELLO).
Oštečeno po rubu.
Small size letter sent from Dubrovnik (RAGUSA) 1838. to Pelješac (SABIONCELLO).Edge is damaged.
16
4

Pismo biskupa J.J. Strossmayera upućeno 15 07 1864 župniku u Gradišku u kojem ga obaviještava da
mu stiže novi kapelan. Dobra kvaliteta, zanimljiv povijesni dokument.
Letter of bishop J.J.Strossmayer sent 15.07.1864. to the vicar in Gradiška. notifying him about arrival of new chaplain.Good quality, interesting historical document. 50
5

Omot pisma upućen iz Čazme u Samobor 03. 10. 1876. Okomiti i vodoravni trag savijanja.
Cover of letter sent from Čazma to Samobor 03.10.1876.Vertical and horizontal trace of bending.
12
6

Omot pisma upućenog iz Gorice (GORZ) u Cividale 1839 godine. Dobra kvaliteta.
Cover of letter sent from Gorica (GORZ) to Cividale 1893.Good quality.
30
5
7

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Gospića (GOSPIC) 13 08 1858 u Skradin (SKRADONA.
Tranzitni žig Knina i dolaz na poleđini.
Letter with complete content sent from Gospić (GOSPIC) 13.08.1858. to Skradin (SKRADIN).Knin transit cancel and arrival on the back.
25
8

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Hercegnovog (CASTELNUOVO) u Trogir (TRAU) 20
05 1865.Letter sent from Hercegnovi (CASTELNUOVO) to Trogir (TRAU) 20.05.1865.
14
9

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno 17 08 1830 iz Iloka (ILLOK) u Požegu (POSSEGHA)Dobra
kvaliteta.
Letter with complete content sent from Ilok (ILLOK) to Požega (POSSEGHA).
Good quality.
35
10

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Iloka (ILLOK) u Požegu (POSSEGA)29. 03. 1844 Dobra
kvaliteta.
Letter with complete content sent from Ilok (ILLOK) to Požega (POSSEGA)
29.03.1844.Good quality.
25
11

Pismo s kompletnim sadrajem upućeno iz Josipdola (JOSEPHSTAHL) preko Zagreba (AGRAM)u
Beč (WIEN)1833 godine. Letter with complete content sent from Josipdol (JOSEPHSTAHL) via
Zagreb (AGRAM) to Beč (WIEN) 1833.
50
12

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz NEUSTADTL ILLYRIEN u Ljubljanu
(LAIBACH)13 03 1817. Dobra kvaliteta. Small size letter with complete content sent from
NEUSTADTL ILLYRIEN to Ljubljana (LAIBACH) 13.03.1817.Good quality.
60
13

Omot pisma upućenog iz Karlovca (CARLSTADT ILLYRIEN) u Plaški (PLASKY)1817 godine.
Cover of letter sent from Karlovac (CARLSTADT ILLYRIEN) to Plaški (PLASKY)1817.
40
6
14

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Karlovca (CARLSTADT) u Koprivnicu
(CAPRONZ)1828 godine. Dio pisma zaderan.
Letter with complete content sent from Karlovac (CARLSTADT) to Koprivnica (CAPRONZ) 1828.Part of letter is torn.
20
15

Omot pisma upućenog iz Karlovca (CARLSTADT) u Varaždin (WARASDIN) 1830 godine.
Cover of letter sent from Karlovac (CARLSTADT) to Varaždin (WARASDIN) 1830.
16
16

Omot pisma upućenog iz Karlovca (KARLSTADT) 1846 godine. Dobra kvaliteta, paraf Znidaric.
Cover of letter sent from Karlovac (KARLSTADT) 1846.
40
17

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Kistanja (KISTAGNE) u Skradin (SCARDONA)13.
10.1859 Odlična kvaliteta.Letter with complete content sent from Kistanja (KISTAGNE) to Skradin
(SCARDONA) 13.10.1859.Excellent quality.
25
18

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Kotora(CATTARO)u
Cavtat(RAGUSAVECHIA)01.04.1829.
Letter with complete content sent from Kotor (CATTARO) to Cavtat (RAGUSAVECHIA) 01.04.1829.
20
19

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno u Križevce (KREUTZ) 1825 godine. Punca
Petric. Small size letter with complete content sent from Križevci (KREUTZ) 1825.Sign Petric.
20
20

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Knina u Šibenik (SEBENICO) 1812 godine. Pošiljatej je 120
predstavnik ARMATA D ILLYRIA DIVISIONE DELLA DALMATIA. Vidljivo na žigu i iz teksta.
Letter with complete content sent from Knin to Šibenik (SEBENICO) 1812.Sender is representative of
ARMATA D ILLYRIA DIVISIONE DELLA DALMATIA.Visible on cancel and from text.
7
21

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Kostajnice (KOSTANIZA) u Požegu
(POSEG)11.09.1843
Letter with complete content sent from Kostajnica (KOSTANIZA) to Požega (POSEG) 11.09.1843.
20
22

Pismo s kompletnim sadržajem i i žigom LIPPA upućeno 24.01.1831. Punca Petric
Letter with complete content and with cancel LIPPA sent 24.01.1831.Sign Petric.
25
23
26
24
25
27
23

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Makarske (MACARSCA) 1827 godine. Rana uporaba
žiga ovog tipa. Letter with complete content sent from Makarska (MACARSCA) 1827.Early usage
of this type of cancel.
50
24

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Osijeka (ESZEK) u Požegu (POSEG) 14.11.1843
Letter with complete content sent from Osijek (ESZEK) to Požega (POSEG) 14.11.1843.
45
25

Omot pisma malog formata upućeno iz Osijeka (ESSEGG) u Beč (WIEN) 1837.
Cover of small size letter sent from Osijek (ESSEGG) to Beč (Wien) 1837.
20
26

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem i plavim žigom ESZEK 27.01.1850 upućeno u Debrecin.
Small size letter with complete content and with blue cancel ESZEK 27.01.1850. sent to Debrecin.
20
27

Lot dva pisma sa žigovima ESZEK. Kod jednog vrlo zanimljiv sadržaj i prijevod istog. Raspisivanje
natječaja za poreznika pošto je dosadašnji izvršio prijevaru te krivotvorio vrijednosnice. 04.01.1848.
Lot of 2 letters with cancels ESZEK. One with very interesting content with translation.The tender for
the tax collector because the former performed fraud and forged securities 04.01.1848.
20
8
29
28
30
32
31
34
33
28

Pismo s kompletnim sadržajem i omot pisma. Razni žigovi ESZEK.
Letter with complete content and with cover. Different ESZEK cancels.
20
29

Veliki izrezak pisma s prvim poštanskim žigom Osijeka (VON ESSEGG)
Big fragment of letter with first postal cancel of Osijek (VON ESSEGG)
40
30

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Pazina (PISINO) uŽminj 31.08.1939
Letter with complete content sent from Pazin (PISINO) toŽminj 31.08.1939.
25
31

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Pazina (PISINO) u Trst (TRIEST)Zanimljiv rijeđi žig
BAUT ANGABELetter with complete content sent from Pazin (PISINO) to Trst (TRIEST).Interesting
rare cancel BAUT ANGABE.
16
32

Omot pisma upućen iz Petrinje u Osijek 01.01.1846.
Cover of letter sent from Petrinja to Osijek 01.01.1846.
20
33

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Rijeke (FIUME) u Sombor (SZOMBOR)26.02.1835.
Letter with complete content sent from Rijeka (FIUME) to Sombor (SZOMBOR) 26.02.1835.
20
34

Pismo s kompletnim sadžajem upućeno iz Rijeke (FIUME) 1821. Rijeđi zeleni žig pošte FIUME.
Letter with complete content sent from Rijeka (FIUME)1821.Rare green cancel of post FIUME.
30
9
35

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz STENICO u Šibenik (SEBENICO) 1848.Dobra kvaliteta.
Letter with complete content sent from STENICO to Šibenik (SEBENICO) 1848.Good quality.
14
36

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Supetra na Braču (SAN PIETRO DELLA BRAZZA)u
Solin (SALONICA) 31.08.1850 Letter with complete content sent from Supetra on Brač (SAN
PIETRO DELLA BRAZZA) to Solin (SALONICA) 31.08.1850.
20
37

Pismo malog formata upućeno iz Sombora (ZOMBOR) u Osijek (ESSEGG) 1839. Dobra kvaliteta.
Small size letter sent from Sombor (ZOMBOR) to Osijek (ESSEGG) 1839.Good quality.
16
38

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Trsta (TRIEST ILLYRIE) u Ljubljanu (LAIBACH.
Pošiljatelj INTENDANCE DE L ISTRIE 23.06.1813. Odlična kvaliteta.
Letter with complete content sent from Trst (TRIEST ILLYRIE) to Ljubljana (LAIBACH).Sender
INTENDANCE DE L ISTRIE 23.06.1813.Excellent quality.
50
39

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Trsta (P.P. TRIEST ILLYRIE) upućeno u
Celje (CILLI) 29.11.1810. Odlična kvaliteta.Small size letter with complete content sent from Trst
(P.P. TRIEST ILLYRIE) to Celje (CILLI) 29.11.1810.Excellent quality.
40

Provincija Illyria. Pismo s kompletnim sadržajem upućeno loko Trst 08.05.1812.Paraf Znidaric.
Dobra kvaliteta. Province Illyria. Letter with complete content sent loco Trst 08.05.1812.Paraph
Znidaric.Good quality.
70
41

Provincija Illyria. Pismo s kompletnim sadržajem upućeno loko Trst 1813. Paraf Znidaric, dobra
kvaliteta.
Province Illyria. Letter with complete content sent loco Trst 1813.Paraph Znidaric,
good quality.
60
42

Provincija Illyria. Pismo s kompletnim sadržajem upućeno loko Trst 25.12.1811. Pošiljatelj IL COMMISARIO GENERALE DI POLIZIA.
Province Illyria. Letter with complete content sent loco
Trst 25.12.1811.Sender IL COMMISARIO GENERALE DI POLIZIA.
50
120
10
43

Omot pisma upućenog iz Varaždina (WARASDIN) 1829 u odličnoj kvaliteti
Cover of letter sent from Varaždin (WARASDIN) 1829. in excellent quality.
20
44

Lot.Pismo malog formata s kompletnim sadržajem i dolazom WIEN i omot pisma, oba sa žigom
WARASDIN. Lot.Small size letter with complete content and arrival WIEN and envelope of letter, both with cancel WARASDIN.
20
45

Potvrda o slanju pisma iz Vižinade (VISINADA) u Buje 11.07.1863.
Receipt for sending letter from Vižinade (VISINADA) to Buje 11.07.1863.
30
46

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Šibenik (SEBENICO) 1810.Žigovi ZARA
CENTRO DELA DIPART DI DALMAZIA i žig PRO CURATOR GENERALE APPELO IN ZARA
Letter with complete content sent from Zadar (ZARA) to Šibenik (SEBENICO) 1810.Cancels ZARA
CENTRO DELA DIPART DI DALMAZIA and cancel PRO CURATOR GENERALE APPELO IN ZARA.
40
47

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Skradin (SCARDONA)Žig CENTRO DEL
DIPART DI DALMAZIA i drugi žig PROVE DI PRE GENERALE DELLA DALMAZIA iz 1807.
Letter with complete content sent from Zadar (ZARA) to Skradin (SCARDONA).Cancel CENTRO DEL
DIPART DI DALMAZIA and cancel PROVE DI PRE GENERALE DELLA DALMAZIA from 1807.
60
48

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Skradin (SCARDONA)29. 09. 1859.Žig
KK POSTDIRECTION IZ ZARA. Letter with complete content sent from Zadar (ZARA) to Skradin
(SCARDONA)29.09.1859.Cancel KK POSTDIRECTION IZ ZARA.
20
49

Omot pisma preporučeno upućen iz Zadra (ZARA) u Šibenik (SEBENICO).Djelomično zaderano.
Cover of registered letter sent from Zadar (ZARA) to Šibenik (SEBENICO).Partially torn.
18
11
50

Omot pisma upućen iz Zagreba (AGRAM) 18. 07. 1833 u Osijek (ESSEGG)
Cover of letter sent from Zagreb (AGRAM) 18.07.1833. to Osijek (ESSEGG)
25
51

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zagreba (AGRAM) u Grac (GRATZ) 20.02.1845. Dobra
kvaliteta.
Letter with complete content sent from Zagreb (AGRAM) to Grac (GRATZ)
20.02.1845.Good quality.
30
52

Omot preporučenog pisma upućenog iz Zagreba (AGRAM u Samobor 14.04.1849.
Cover of letter sent by registered mail from Zagreb (AGRAM) to Samobor 14.04.1849.
20
53

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zagreba (AGRAM) u Sisak 15. 09.1848. Primatelj Franjo
Lovrić gradonačelnik Siska i saborski zastupnik. U pismu se hitno traži 1500 vagona pčenice za potrebe
vojske. Vjerojatno u vezi događanja i Jelačićevog pohoda 1848. godine. Zanimljiv povijesni dokument.
Letter with complete content sent from Zagreb (AGRAM) to Sisak 15.09.1848.Recipient mayor of Sisak and MP Franjo Lovrić.letter urgent demand 1500 waggons of wheat for military needs. Probably
related to Jelačić military campaign 1848.Interesting historical document.
40
54
Lot 5 pisama sa sadržajem i omota pisama. Dobra kvaliteta, povoljno.
Lot of 5 letters with content and with covers.Good quality, low starting price.
60
55
Lot isječaka predfilatelističkih i ranih filatelističkih žigova.
Lot of the pre-philatelic fragments and first philatelic cancels.
35
56
Lot tri dokumenta iz doba Illyrie, dobra kvaliteta.
50
Lot of 3 document from period of Illyrie, good quality.
12
Hrvatska do 1918. godine
59
58
57
60
57

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zagreba u Samobor 13.10.1851. Frankirano markom s
tiskarskom pogreškom koja je opisana u Ferchenbaueru 2000 na str. 194 kao UNTERLEGTE MITTELSTUCKE tj. zamrljana sredin. Dobra kvaliteta. Letter with complete content sent from Zagreb
to Samobor 13.10.1851.Franked with stamp that have error of print described in Frechenbauer 2000,
on page 194 as UNTERLEGTE MITTELSTUCKE (middle is smudged).Good qualiyt.
90
58

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Rijeke u Trst 28.02.1851. Trag vodoravnog
savijanja,inače odlična kvaliteta. Letter with complete content sent from Rijeka to Trst 28.02.1851.
Trace of the horizontal bending, excellent quality.
20
59

Novine od 03.07.1851 franikrane plavim Merkurom poništenim žihom MARBURG 4.JUL. Marka na
jednom dijelu zarezana. Newspaper from 03.07.1851. franked with blue Mercur canceled with
MARBURG 4.JUL.Stamp is on one side torn.
50
60

Isječak trobojne frankature sa žigom FIUME 4.4. Dobra kvaliteta.
Clip with tricolor franking with cancel FIUME 4.4.Good quality.
18
61

Proglas upućen kao tiskanica iz Dubrovnika u Zadar 29.09.1872. Veliki format proglasa koji je u vezi
dubrovačke privrede i novih propisa.
Proclamation sent as printed matter from Dubrovnik to
Zadar 29.09.1872.Large format of proclamations which is about the Dubrovnik”s economy and new
regulations.
40
62

Pismo malog formata upućeno iz Kopra u Portole 21.12.1880. Trag okomitog savijanja.
Small size letter sent from Kopar to Portole 21.12.1880.Trace of vertical bending.
12
63

Povratnica za preporučeno pismo sa žigom Šibenika 25.12.1903.
Return receipt for registered letter with cancel Šibenik 25.12.1903.
16
13
64

Preporučeno pismo upućeno iz Rogoznice u Šibenik 10.03.1890.Dolaz na poleđini. Više blagih tragova savijanja. Registered letter sent from Rogozina to Šibenik 10.03.1890.Arrival on the backside.
Mild traces of bending.
20
65

Preporučeno pismo iz Obrovca u Dubrovnik 24.10.1900. Dolaz na poleđini. Reparirano.
Registered letter from Obrovac to Dubrovnik 24.10.1900.Arrival on the back.Repaired.
20
66

Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Bribirskih Mostina u Dubrovnik 16.03.1901
Registered letter sent from Bribirskih Mostina to Dubrovnik 16.03.1901.
20
67

Preporučeno pismo upućeno iz Opuzena u Šibenik 21.10.1905. Odlična kvaliteta.
Registered letter sent from Opuzen to Šibenik 21.10.1905.Excellent quality.
20
68

Dvojezična dopisnica upućena iz Nerezina u Rijeku 16.10.1916. Odlična kvaliteta.
Bilingual stationery sent from Nerezin to Rijeka 16.10.1916.Excellent quality.
20
69

Preporučeno pismo upućeno iz Splita u Zadar 10.08.1909. Pošiljatelj Josip Smodlaka.
Registered letter sent from Split to Zadar 10.08.1909.Sender Josip Smodlaka.
18
70

Novinska pasica za novine upućene loko Trst. Punca Veličković.
Wrapper for newspaper sent loco Trst.Sign Veličković.
25
14
71

Razglednica upućena iz Beča u Dubrovnik 01.11.1904. Dofrankirana s dvije naljepnice s doplatom
za družbu sv.Ćirila i Metoda.
Postcard sent from Wien to Dubrovnik 01.11.1904.Uppfranked
with two labels with supplement for society St.Ćiril and Method.
20
72

Dopisnica upućena iz Šibenika preko Aleksandrije u Suez 17.12.1901 Dobra kvaliteta.
Stationery sent from Šibenik via Aleksandrija to Suez 17.12.1901.Good quality.
25
73

Dopisnica s rijetkim žigom MRCINE 11.02.1914 u odličnoj kvaliteti.
Stationery with rare MRCINE 11.02.1941. cancel in excellent quality.
12
74

Dopisnica s rijetkim žigom RADOVIČ.KRTOLE 18.07.1912 u odličnoj kvaliteti.
Stationery with rare RADOVČ.KRTOLE 18.07.1912. cancel in excellent quality.
12
75

Lot dvije dopisnice s rijetkim žigovima JANJINA i BABINO POLJE. Dobra kvaliteta.
Lot of 2 stationery with rare JANJINA and BABINO POLJE cancels.Good quality.
16
76

Mi. br. 12a s lijepim žigom Požega 18.08.1873
Mi. No. 12a with nice Požega 18.08.1873. cancel.
12
77

Telefonska karta za razgovor obavljen 03.05.1916 između Varaždina i Zagreba
Telephone card for conversation done 03.05.1916. between Varaždin and Zagreb.
20
78

Razglednica Aljmaša upućena iz poštanske agencije Aljmaš 25.09.1916.
Postcard Aljmaš sent from postal agency Aljmaš 25.09.1916.
20
15
79

Pismo upućeno s kolodvora Grabovac u Zagreb 03.07.1913 Rijedak žig i dobra kvaliteta.
Letter sent from railway station Grabovac to Zagreb 03.07.1913. Rare cancel and good quality.
20
80

Pismo upućeno iz Savskog Marofa 05.02.1894 u Sagor. Frankirano perforiranom markom sa slovima TD
Letter sent from Savski Marof 05.02.1894. to Sagor.Franked with letters TD perforated on stamp
20
Paketna karta za paket upućen iz poštanske agencije Susek 28.02.1911 u Zagreb.
Package card for packages sent from postal agency Susek 28.02.1911. to Zagreb.
81

82

Paketna karta za paket upućen iz poštanske agencije Adaševci 19.09.1918 u Karlobag.
Package card for packages sent from postal agency Adaševci 19.09.1918. to Karlobag.
20
83

Paketna karta za paket upućen iz poštanske agencije Bilajsko novo selo u Zagreb 17.06.1917.
Package card for packages sent from postal agency Bilajsko novo selo to Zagreb 17.06.1917.
20
84

Kompletne novine IL NAZIONALE frankirane novinskom markom sa žigom RAGUSA 25.07.1868 i
otiskom novinske signete. Complete newspaper IL NAZIONALE franked with newspaper stamp and
with RAGUSA 25.07.1868. cancel, and also with print of newspaper signet.
25
85

Uložna knjižica korištena u Baškoj na Krku i u Pazinu. Rijedak poštansko-filatelistički dokument u
odličnoj kvaliteti. Savings book used in Baška on Krk and in Pazin.Rare postal and philatelic
document in excellent quality.
60
20
16
SHS - Hrvatska
86
87
89
90
88
86
** Mi. br. 73 obrnuti pretisak. Mi. No. 73 inverted overprint.
30
87
** Mi. br. 61 obrnuti pretisak. Mi. No. 61 inverted overprint.
20
88
** Lot, krunidbena i porto 12 fil. sve atest Fleck. Lot of coronation and porto 23 fill. All have certificate Fleck.
40
89
* Mi. br. 65 obrnuti pretisak. Atest Tubinović. Mi. No. 65 inverted overprint.Certificate Tubinović.
20
90
** Mi. br. 64/65 atest Fleck. Mi. No. 64/65 certificate Fleck.
40
91

Koverta s poništenom markom iz Krunidbenog niza, ali okomiti pretisak 15.01.1919. Atest Ercegović
Envelope with canceled stamp from coronation set, but with vertical overprint.15.01.1919.Certificate
Ercegović.
50
92

Preporučeno pismo upućeno iz Požege 05.01.1919 i mješovito frankirano.
Registered letter sent from Požega 05.01.1919. with mixed franking.
25
17
93

Preporučeno pismo malog formata i mješovito frankirano, upućeno 02.01.1919 iz Podgorača u
Osijek. Small size letter with mixed franking registered sent 02.01.1919. to Podgorač in Osijek.
94

Preporučeno i s pouzećem pismo upućeno iz Pivnice u Osijek.
Registered and with cash on delivery sent letter from Pivnica in Osijek.
35
95

Preporučeno pismo upućeno iz Virovitice u Osijek 11.02.1919. Trag okomitog savijanja.
Registered letter sent from Virovitica to Osijek 11.02.1919.Trace of vertical bending.
30
96

Pismo upućeno preporučeno iŽurno iz Zagreba u Budimpeštu 22.12.1918
Express Registered
Letter:ZAGREB-BUDAPEST, HUN-GARY 22.12.1918 franked with overprinted SHS stamps in-cluding a block of four of ”Charles” Issue.
20
97

Preporučeno pismo malog formata uućeno iz Zagreba u Puho u Slovačkoj 17.12.1918. te preadresirano za Zilin, dobra kvaliteta.
Registered Letter:ZAGREB-PUHO, SLOVAKIA(Readdressed to
ZILINA) 17.12.1918 franked with overprinted SHS stamps to front and back.
16
98

Pismo upućeno žurno iz Zagreba u Graz 22.12.1918. Mješovita frankatura dolaz na poleđini.
Express Letter:ZAGREB-GRAZ,AUSTRIA 22.12.1918.Mixed franking using SHS overprinted
”Charles” Issue and Hungarian ”Reaper” Issue without overprint.Both pairs with marginal numerical inscriptions.Graz arrival date stamp on reverse.Very fine.
25
30
18
99

Pismo upućeno iz Zagreba u Graz 1919 godine.
Letter:ZAGREB-GRAZ,AUSTRIA 1919 (date
illegible) with overprinted 10 and 20 filler stamps of the ”Charles” Issue.
16
100

Pismo upućeno iz Zagreba u Grac 1919. godine. Mješovita frankatura. Dobra kvaliteta.Letter:VARAŽDINGRAZ,AUSTRIA 1919.Mixed franking USING 3x5 filler ”Angel of Peace” definitive stamp and one 5 filler
SHS overprint on the ”Reaper” issue.Rare use of two different issues with the same face value.
20
101

Pismo upućeno iz Zagreba u Graz 08.12.1918. Frankiran gornjim lijevim parom iz arka s brojevima
na margini
Letter:ZAGREB-GRAZ,AUSTRIA 08.12.1918. franked on reverse with 2x10 filler
SHS overprinted ”Charles” Issue.Corner pair with marginal numerical inscription.Very fine.
16
102
103
12
102

Provizorna dopisnica upućena u Osijek 09.11.1919. Cenzurirana po vojnoj cenzuri u Osijeku.
Provisional stationery sent to Osijek 09.11.1919.Censored by military censorship in Osijek.
103

Madžarska dopisnica žurno upućena iz Osijeka u Zagreb. Mješovito frankirana 16. 01.1919. Rukom 100
izvršena nacionalizacija. Rijetka tarifa za žurnu dopisnicu, dobra kvaliteta.
Hungary stationery
express sent from Osijek to Zagreb.Mixed franked 16.01.1919.Nationalization done by hand.Rare tariff for express stationery, good quality.
104

Paketna karta za paket upućen iz Zagreba u Bjelova 30.11.1918. Mješovito frankiran, rana uporaba provizornih maraka SHS.
Parcel Card:ZAGREB-BJELOVAR 30.11.1918.Mixed franking using 2x10 filler
SHS overprinted ”Charles” Issue and Cr.1.00 and 75 filler stamps of the Hungarian ”Parliament” Is-sue
without overprint.Card creased prior to affixing of stamps which are not affected by the folds.Very fine.
16
105

Dekret zemaljske vlade mješovito frankiran biljegom i provizornim markama SHS umjesto biljezima. Lijep dokument, rijetko.
Proclamation of government, mixed franked with revenue and
with stamps instead of revenue.
20
19
106
107
108
109
110
112
106
Lot SHS neizdatih maraka i probnih pretisaka.Lot of SHS not issued stamps and trial overprints.
40
107
Lot maraka, sve obrnuti pretisci i isječak s 45 fill. 29. listopad.
Lot of stamps, all with inverted overprints and fragments with stamp 45 fill 29 October.
40
108
109
** Novinska marka s pomakom pretiska. Fotoatest Šips.
Newspaper stamp with overprint shift.Photo certificate Šips.
 Isječak poštanske doznačnice frankirane i markom 40 fill. Zita s pogreškom pretiska.
Fragment of postage receipt franked and with stamp 40 fill.Zita with error of overprint.
25
10
110
** Mi. br. 70, pogreška tiska 80. polja Bez broja 1. Mi. No. 70 error of print. Field 80 without number 1.
14
111
** Mi. br. 92 pogreška tiska, nedostaje broj 2. Mi. No. 92, error of print. Number 2 missing.
18
20
112
113
115
114
116
117
118
119
112
(*) Mi. br. 92 probni otisak na papiru za umjetnički tisak.Mi. No. 92, trial print on kundstruck paper .
35
113
(*) Mi. br. 94, razni probni otisci.
16
114
(*) Mi. br. 62 proba na zemljovidu. Vrlo rijetko.Mi. No. 62, trial on map.Very rare.
25
115
(*) Mi. br. 91 i 92. Probni otisci u crnotisku. Marka 10 fil. u lošijoj kvalteti.
40
116
(*) Mi. br. 94 probni otisak u crnoj boji.
30
117
(*) Nezupčani arak mornara od 20 fil. dvostruki i T/B otisak.
180
118
(*) Nezupčani arak mornara od 20 fil. četverostruki otisak.Imperforate sheet sailor 20 fil.fourfold print
180
119
(*) Nezupčani arak mornara od 25 fil. trostruki otisak.
180
Mi. No. 94, different trial prints.
Mi. No. 91 and 92.Rare prints in black print.Stamp 10 fill, lower quality.
Mi. No. 94, trial print in black color.
Imperforate sheet sailor 20 fil.Double print and T/B print.
Imperforate sheet sailor 25 fil.Triple print.
21
120

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Austriju 23.02.1919.Žig promet PROMET OBUSTAVLJENRETOUR. Marke na poleđini djelomično oštećene. Registered sent letter from Zagreb to Austria
23.02.1919.Cancel traffic PROMET OBUSTAVLJE-RETOUR.Stamps on the back partially damaged.
18
121

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba 12.01.1920.u Austriju Mješovito frankirano markama verigara i nezupčanim četvercem iz niza mornari. Cenzurirano po vojnoj cenzuri u Zagrebu. Registered
letter sent from Zagreb 12.01.1920. to Austria.Mixed franking with chain breakers stamps and with
imperforate block of 4 from sailor set.Censored with military censorship in Zagreb.
20
122

Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Zemuna u Prag 15.03.1919. Marka od 1 krune, rijeđa
frankatura.
Express Registered Letter: ZEMUN - PRAGUE, CZECHO-SLOVAKIA
15.03.1919.franked with Cr.1.00”Falcon” stamp and 5 filler”Angel of Peace” Issue.SHIP MAILcachet of”N.V. MONITOR “TEMEŠ”-written by its commanding offi-cer. Very fine.
40
123

Pismo upućeno iz Đakova u Osijek 26.07.1919. Cenzurirano po vojnoj cenzuri u Osijeku.Letter sent
from Đakovo to Osijek 26.07.1919.Censored by military censorship in Osijek.
25
124

Čestitka upućena iz Zagreba na Sušak 05.07.1919. Mješovito frankirana hrvatskim i slovenskim
izdanjem maraka.Greeting card sent from Zagreb to Sušak 05.07.1919.Mixed franking, Croatia and
Slovenia stamps.
20
125

Razglednica upućena loko Varaždin 27.07.1919. Mješovito frankirana i cenzurirana po vojnoj cenzuri
u Varaždinu.
Postcard sent loco Varaždin 27.07.1919.Mixed franking, censored with military
censorship in Varaždin.
20
126

Razglednica upućena iz Pastrinje u Novigrad 06.07.1920.Mješovita frankatura. Marke mornara sa zanimljivom
pogreškom tiska., Diagonalna crta plave boje kroz obje marke.
Postcard sent from Pastrinje to Novigrad
06.07.1920.Stamps sailors with interesting errors of print.Diagonal line in blue color on both stamps.
25
127

Provizorna dopisnica upućena loko Zagreb 21.10.1919. Mješovito frankirana. Dobra kvaliteta.
Provisional stationery sent loco Zagreb 21.10.1919.Mixed franked.Good quality.
20
22
128

Telefonska karta za razgovor obavljen između Plaškog i Karlovca 31.05.1919.
Receipt for telephone card for conversation between Plaško and Karlovac 31.05.1919.
30
129

Doznačnica za novac upotrijebljena kao telefonska karta za razgovor između Gjulavesi i Daruvara.
Receipt for money order, money used as telephone card for conversation between Gjulavesi and Daruvar.
30
130

Telefonska karta za razgovor obavljen između Slavonskog Broda i Požege 11.03.1919
Telephone card for conversation between Slavonski Brod and Požega 11.03.1919.
30
131

Telefonska karta za razgovor obavljen između Giulavesi i Zagreba 25.06.1919.
Telephone card for conversation between Giulavesi and Zagreb 25.06.1919.
30
132

Telefonska karta s odreskom prijave razgovora iz D. Miholjca u Osijek 01.07.1919.
Telephone card with application slip for conversation from D. Miholjac to Osijek 01.07.1919.
30
133

Telefonska kaarta za razgovor obavljen između Pisarovine i Zagreba 1919. godine.
Telephone card for conversation between Pisarovina and Zagreb 1919.
30
134

Paketna karta za paket upućen iz Varaždina u Ljubljanu 03.08.1919. Mješovita frankatura slovenskih,
madžarskih i hrvatskih izdanja. Rijetka kombinacija. Package card for packages sent from Varaždin to
Ljubljana 03.08.1919.Mixed franking of Slovenia, Hungary and Croatian editions.Rare combination.
40
135

Poštanska doznačnica upućena iz Mitrovice u Vukovar 22.01.1920. Između ostalog frankirana
polovicom marke od 60 vinara. Dobra kvaliteta.
Parcel Card:MITROVICA-VUKOVAR
22.01.1920. franked with two 10 filler stamp pairs of the “Seaman with Flag” issue and diagonally
halved 60 vinar ”Chainbreaker”stamp.Unusual and rare combination,very fine quality.
30
23
136

Paketna karta za paket upućen iz Zagreba u Jasku 12.05.1919. Mješovito frankirana, dobra kvaliteta.
Parcel Card:ZAGREB-JASKA 12.05.1919.Mixed franking using Hungarian stamps of Cr.2.00
(“Parliament”) and 35 filler(“Reaper”) without SHS overprint and 10x20 filler stamp depicting
the”Seaman with Flag”.Attractive combination,very fine.
25
137

Paketna karta za paket upućen iz Vinkovaca u Bjelovar 21. 06. 1919. Mješovita frankatura Slovenija,
Hrvatska i Madžarska.
Package card for packages sent from Vinkovci to Bjelovar 21.06.1919.
Mixed franking, Slovenia, Hungary and Croatian.
30
140
138
139
141
138
 Mi. br. 51-54 atest Ercegović
Mi. No. 51-54, certificate Ercegović.
139
 Mi.br. 51-54 na isječcima, žig Zagreb, foto atest Zrinjšćak.
140

141

Mi. No. 51-54 on fragments, cancel Zagreb, photo certificate Zrinjšćak.
Preporučeno pismo s kompletnom serijom upućeno loko Zagreb. Dolaz idući dan na poleđini.
Odlična kvalitetra.
Registered letter with complete series sent loco Zagreb.Arrival the next
day on the back.Excellent quality.
35
40
45
Provizorna dopisnica, dofrankirana i upućena iz Zagreba u Zaprešić 29.11.1918. Fotoatest Bilandžić. 100
Provisional stationery, upfranked and sent from Zagreb to Zaprešić 29.11.1918.Photo certificate Bilandžić.
24
142
(*) Mi. br. 98a probni otisak na karton-papiru i proboj tiska.
20
143

Razglednica upućena vlakom na pruzi Osijek-Voćin 220 od 10.11.1920
Postcard sent by train on railway track Osijek-Voćin 220 from 10.11.1920.
40
144

Preporučeno pismo upućeno iz Cavtata u USA 10.02.1917.Žig ZURUCK KEINE WERBINDUNG.
Lošija kvaliteta. Registered sent letter from Cavtat to USA 10.02.1917.Cancel ZURUCK KEINE
WERBINDUNG.Poorer quality.
20
Mi. No. 98a trial print on cardboard and gone through print.
145
146
148
147
Pismo upućeno iz Splita u Shangai. 23.01.1919.Žig ZURUCK, cenzurirano. Lošija kvaliteta.
Letter sent from Split to Shangai 23.01.1919.Cancel ZURUCK, censored.Poorer quality.
145

146
** Porto 50 fill. vodoznak mala kruna zup. 11 1/2. Fotoatest Bilandžić.
147
148
149
150
Porto 50 fill. watermark small crown perforation 11 1/2.Photo certificate Bilandžić.
**
Porto niz 3x1 heller srednja marka bez pretiska. Atest Tubinović. Rijetko.
Porto set 3x1 heller, middle stamp without overprint.Certificate Tubinović.Rare.
** Porto 50 hell. vodoznak kruna opisan u PS pod PS 8 III VZ4. Punca HFS, J. Bar, fotoatest Bilandžić.
Trag okomitog savijanja. Porto 50 hell, watermark crown, described in PS under PS 8 III VZ4.Sign
HFS, J. Bar, photo certificate Bilandžić.Trace of vertical bending.

Čestitka upućena iz Srijemskih Karlovaca u Vinkovce 14.07.1919. Portirano u dolasku.
Greeting card sent from Srijemski Karlovci to Vinkovci 14.07.1919.Ported on arrival.
* Zagrebački porto-provizorij s dva tipa pretiska na marci od 10 fill.
Zagreb porto-provisorium with two type of overprint on stamp 10 fill.
20
400
45
200
20
20
25
151

Pismo upućeno loko Varaždin20.07.1919 žig VARAŽDIN H. U dolazu portirano VARAŽDIN G
Letter sent loco Varaždin 20.07.1919. cancel VARAŽDIN H.On arrival ported with VARAŽDIN G.
30
152

Razglednica upućena loko Varaždin. Portirana varaždinskim porto-provizorijem. 20.07.1919.
Postcard sent loco Varaždin.Ported with varaždin porto-provisorium 20.07.1919.
20
153

Razglednica upućena iz Iloka u Vukovar 22.07.1919. U dolasku portirana porto-provizorijem.
Postcard sent from Ilok to Vukovar 22.07.1919.On arrival ported with porto-provisorium.
16
Rijeka
154
154
Lot provizornih maraka za Rijeku s pretiskom Fiume i žigom FIUME 16.01.1919.
Lot provisional stamps Rijeka with overprint Fiume and with cancel FIUME 16.01.1919.
45
155

Preporučeno pismo malog formata upućeno izu Rijeke na Sušak 11.04.1919. Dolaz na poleđini,
dobra kvaliteta, fotoatest Petric. Registered sent, small size letter from Rijeka to Sušak
11.04.1919.Arrival on the back,good quality,photo certificate Petric.
30
156

Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke u Švicarsku 17.07.1923 Trag vodoravnog savijanja, dolaz
na poleđini.
Registered sent letter from Rijeka to Switzerland 17.07.1923.Trace of horizontal
bending,arrival on the back.
60
157

Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke u Graz 20.01.1919. Dolaz na poleđini. Blagi trag okomitog
savijanja.
Registered sent letter from Rijeka to Graz 20.01.1919.Arrival on the back.Mild
trace of vertical bending.
25
26
158

Razglednica Rijeke upućena u Prag 28.08.1923.
Postcard Rijeka sent to Prague 28.08.1923.
159

Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke 03.06.1919 u Veneciju. Dolaz na poleđini.
Registered sent letter sent from Rijeka 03.06.1919. to Venetia.Arrival on the back.
20
60
Baranja i Temišvar
160
163
161
164
162
165
160
** 20. fill. III tip, druga brojka 1 u 1919 krača. Vrlo rijetka marka, naklada 80 kom. Fotoatest Šips.
161

Preporučeno pismo upućeno loko Pečuh 02.01.1920. Cenzurirano po vojnoj cenzuri.
Registered sent letter loco Pecs 02.01.1920.Censored with military censorship.
80
162

Prepručeno pismo upućeno loko Pečuh 05. 01. 1920. Pogreška pretiska na marci od 100/40 fill. Cenzurirano po vojnoj cenzuri.
Registered sent letter loco Pecs 05.01.1920.Error of overprint on
stamp 100/40 fill.Censored with military censorship.
80
163

Preporučeno pismo upućeno loko Pečuh 05. 01. 1920. Cenzurirano po vojnoj cenzuri Pečuh. Dobra
kvaliteta.
Registered sent letter sent loco Pecs 05.01.1920.Censored by military censorship
Pecs.Good quality.
80
164

Žurno i preporučeno pismo upućeno loko Pečuh 13.07.1919.Cenzurirano po vojnoj cenzuri. Lošija
kvaliteta.
Express registered letter sent loco Pecs 13.07.1919.Censored by military censorship.Poorer quality.
75
165

Pismo upućeno iz Borjada 17. 05.1919 u Nemetelj.Rijedak tip pretiska na marci. Dobra kvaliteta.
Letter sent from Borjada 17.05.1919. to Nemetelj.Rare type of overprint on stamp.Good quality.
90
20 fill. III type,second numeral 1 in 1919 shorter.Very rare stamp,edition of 80 pieces.
120
27
166

Tiskanica upućena loko Pečuh 14. 10. 1919. U dolasku portirana logalnim porto provizorijem. Punca
Mirtl. Filatelistički uradak, ali izuzetno rijetko.
Printed matter sent loco Pecs 14.10.1919.On
arrival ported with local porto provisorium.Sign Mirtl.Philatelic material,very rare.
167

Preporučeno pismo upućeno loko Pečuh 27.12.1919.Cenzurirano po vojnoj cenzuri.Marka sa caricom Zitom nije uračunata u poštarinu,ali je poništena.Registered loco sent letter Pecs 27.12.1919.
Censored by military censorship.Stamp with emperor Zita not calculated in postage,but is cancel.
80
168

Preporučeno pismo upućeno iz Pečuha u Zagreb 13.01.1919.Dolaz na poleđini.
Registered sent letter from Pecs to Zagreb 13.01.1919.Arrival on the back.
80
169

Preporučeno pismo upućeno iz Pečuha u Zagreb 13.01.1920.Dolaz na poleđini,cenzurirano po vojnoj
cenzuri. Registered sent letter from Pecs to Zagreb 13.01.1920.Arrival on the back, censored by
military censorship.
80
170

Preporučeno pismo upućeno iz Pečuha 05.1919. Cenzurirano po vojnoj cenzuri. Rijetka komercijalna
pošta. Registered sent letter from Pecs 05.1919.Censored by military censorship.Rare commercial post.
80
171

Preporučeno i žurno pismo upućeno iz Pečuha u Zagreb 15.01.1920.Cenzurirano po vojnoj cenzuri.Dolaz na poleđini,dobra kvalaiteta.
Registered and express sent letter from Pecs to Zagreb
15.01.1920.Censored by military censorship.Arrival on the back,good quality.
85
172

Tiskanica upućena u Mohač 09.1919 godine. Rijetka frankatura, dobra kvaliteta.
Printed matter sent to Mohač 09.1919.Rare franking,good quality.
90
173

Razglednica Pečuha upućena u Našice 01.11.1920.Rijetko.
Postcard Pecs sent to Našice 01.11.1920.Rare.
60
160
28
176
175
174
178
179
177
174

Provizorna vojna dopisnica dofrankirana i upućena preporučeno iz Pečuha u Švicarsku. 03.08.1920.
Provisional military stationery upfranked and registered sent from Pecs to Switzerland 03.08.1920.
50
175

Preporučeno upućena dopisnica iz Pečuha u Bern 08.08.1920.Dobra kvaliteta.
Registered sent stationery from Pecs to Bern 08.08.1920.Good quality.
40
176

Dopisnica Mi. br. P4. odlična kvaliteta.
12
177

Dopisnica Mi. br. P4 upućna iz Pečuha u Švicarsku 03.08.1920.Dolaz na poleđini. Lošija kvaliteta.
xStationery Mi. No. P4.Sent from Pecs to Switzerland 03.08.1920.Arrival on the back.Poorer quality.
50
178

Dopisnica upućena iz Belog manastira u Pečuh 19.02.1920.Rijetka komercijalna pošta.
Stationery sent from Beli Manastir to Pecs 19.02.1920.Rare commercial post.
80
179

Zatvorena dopisnica Mi. br. K5
Closed stationery Mi.No.K5
20
180

Mi. br. U1, odlična kvaliteta.
Mi.No. U1,excellent quality.
30
181

Lot pet koverata franikranih i poništenih žigom PECS,različitih datuma.Neki datumi su prvi dan uporabe maraka,a neki vrlo blizu prvog dana. Lot 5 envelopes, franked and canceled with PECS cancel
of different dates.Some dates are for the first day of use,other dates are very close to first day.
180
Stationery Mi. No. P4.Excellent quality.
29
182

Koverta s poništenim provizornim markama izdanja za Temišvar 19.11.1920. Koverta okomito savinuta
ali ne preko maraka.
Envelope with canceled provisional stamps edition for Temišvar 19.11.1920.
20
183

Čestitka upućena iz Temišvara u Orsovu za vrijeme okupacije 1919. godine.
Greeting card sent from Temišvar to Orsova during the time of occupation 1919.
40
Dalmacija
184

Preporučeno pismo upućeno iz Šibenika u Italiju 27.03.1920.Paraf Sorani.
Registered sent letter from Šibenik to Italy 27.03.1920.Paraph Sorani.
50
185

Preporučeno pismo upućeno iz Šibenika u Trst 25.01.1921.Gornji rub koverte oštečen.
Registered sent letter from Šibenik to Trieste 25.01.1921.Upper corner of envelope damaged.
40
Nezavisna Država Hrvatska
186
187
188
** Mi. br. 9 pogreška pretiska, prvo polje grba bijelo.
Mi.No. 9 error of overprint,first field of coat of arms white.
**
Mi.br. 12 trostruki pretisak, od kojeg dva slijepa.Fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 12 triple overprint,two are blind.Photo certificate Zrinjšćak.
** Mi. br. 14 broj tiskarske ploče 1
Mi.No. 14, plate number 1.
30
70
10
30
190
189
192
191
189
** Mi. br. 23 pogreška pretiska, kružnica. Opisano u PS pod PS 23 TP-I
95
190
** Mi.br. 48 dvije vrste gumiranja na šestercu, do sada nepoznato.Fotoatest Zrinjšćak.
30
191
** Mi.br. 51 nezupčani četverac s pogreškom tiska, čovjek na putu.Opisano u PS pod PS 51 TP I.
40
192
(*) Mi. br. 52 neizdata marka. Rijetka proba na punijem karton-papiru.Razlikuje se od izdane marke
Mi.No. 23 error of overprint, circular. Described in PS under PS 23 TP-I.
Mi.No. 48 two type of gum on block of 6,until now unknown.Photo certificate Zrinjšćak.
Mi.No. 51 imperforate block of 4 with errors of print,man on path.Described in PS under PS 51 TP I.
po neretuširanim kućama koje su vidljive u donjem desnom uglu ispod slova ZAGREB. Fotoatest
Zrinjšćak.
Mi.No. 52 not issued stamp.Rare trial on thicker cardboard.Difference from issued
stamps in lower right corner under inscription ZAGREB.Photo certificate Zrinjšćak.
195
193
197
194
196
350
31
198
193
**(*)
Mi. br. 52 probni otisci na smeđem papiru u originalnoj boji i crnozelenoj na punijem gumiranom
papiru. Mi.No. 52 trial prints on brown paper, in original color and in black-green color, on fuller
gummed paper.
28
194
** Mi. br. 54 okomiti niz s međupoiljem dvaju šalterskih araka. Papir za duboki tisak s manjim tiskars-
50
195
** Mi. br. 54 okomiti niz s međupoiljem dvaju šalterskih araka.Papir za duboki tisak.
40
196
** Mi. br. 64 okomiti nezupčani par s međupoljem dvaju šalterskih araka u T/B položaju. Rijetko.
kim pogreškama.Mi.No. 54,vertical series with gutter between two sheets.Paper for deep print with
minor printing errors.
Mi.No. 54 vertical series with gutter between two sheets.Paper for deep print.
Mi.No. 64, vertical imperforate pair with gutter between two sheets in T/B position.Rare.
120
197
Lot maraka krajobraza sa oznakama tiskarskih ploča na marginama.14 kom.
Lot stamps landscape with markings of plate on margins.14 pieces.
50
198
** Lot maraka krajobraza sve s pogreškama zupčanja i oznakama tiskarskih ploča.
25
Lot stamps landscape, all with error of perforation and with markings of the printing plates.
199
Mi. br. 47 arak na poroznom papiru, vodoravno zupčan s malom pticom.
Mi.No. 47, sheet on porous paper,horizontally perforated with small bird.
60
200
Mi. br. 48 arak na poroznom papiru.
30
201
Mi.No. 47, sheet on porous paper.
(*) Mi. br. 49 nezupčani arak s tragovima diagonalnog savijanja.
Mi.No. 49 imperforate sheet with traces of diagonally bending.
40
32
202
Mi. br. 50 arak na poroznom papiru, okomito nezupčan.
Mi.No. 50 sheet on porous paper, vertically imperforate.
60
203
Mi. br. 50 arak na poroznom papiru. donji red nezupčan. 91. marka zaderana.
Mi.No. 50 sheet on porous paper,bottom row imperforate.91st stamp torn.
30
204
Mi. br. 51 arak na papiru za duboki tisak i pogreška tiska PJEŠAK.
Mi.No. 51 sheet on paper for deep print and error of print PEDESTRIAN.
80
207
206
208
205
205
Mi.br. 51 arak na poroznom papiru.Veći dio arka okomito dvostruko zupčan.
Mi.No. 51 sheet on porous paper.Larger part of sheet vertically double perforated.
206
Mi.br. 52 arak djelomično otisnut nezupčan na pelir papiru.
Mi.No. 52 sheet, partially printed imperforate on pelure paper.
207
Mi.br. 60 arak na papiru za duboki tisak, djelomično okomito dvostruko zupčan i T/B
Mi.No. 60 sheet on paper for deep print,vertically partially double perforated and T/B.
60
208
Mi.br. 60 arak na porpznom papiru,vodoravno zupčan.
Mi.No. 60 sheet on porous paper,horizontally perforated.
60
30
200
33
209
211
210
** Lot pogrešaka tiska na markama crvenog križa.
210
(*) Mi. bl. 1-2 probni otisak na papiru za umjetnički tisak.Mi.Bl. 1-2, trial print on paper for kunstdruck.
150
Mi.bl. 2 jedan s oznakom gravera V i bombom na krilu i drugi samo s bombom.Vrlo rijetka kombinacija. Mi.Bl. 2, one with engraver mark V and bomb on lap and other only with bomb.Very rare
combination.
90
211
**
Lot errors of print on stamps Red Cross.
25
209
212
(*) Mi. br. 55 nezupčani četverac i četverac u probnoj boji kao i T/B probni četverac.
213
** Mi.br. 81 šesterac kod kojeg kod dvije marke nedostaju slova F.I.Fotoatest Zrinjšćak.
214
215
Mi.No. 55 imperforate block of 4 and block of 4 in trial color,also T/B in trial block of 4
Mi.No. 81 block of 6, on two stamp are missing letter F.I.Photo certificate Zrinjšćak.
Mi. br. 82 arah s T/B odnosom maraka, oznakom ploče 1 i pogreškom tiska, nedostaje prozor.
Mi.No. 82 sheet with T/B stamp, mark of plate 1 and error of print, window is missing.
(*) Mi. br. 83-85 dvostruki otisak i djelomično dvostruki kod marke
Mi. br. 84
Mi.No. 83-85 double print and partial print on stamp Mi.No. 84.
40
300
95
90
34
218
216
217
216
Mi. br. 83-85 probni otisci i djelomičan proboj tiska.
Mi.No. 83-85 trial prints and partial gone through of print.
217
Mi.br. 83-85 nezupčani arci.Pričvršćeni na listove ministarskog albuma.Mi. br. 83 i 85 sa znakom
gravera.Mi. br. 84 s tiskarskom pogreškom 4. i 7. polja
Mi.No. 83-85 imperforate sheet, attached on pages in ministerial album.Mi.No. 83 and 85 with engraver mark.Mi.No. 84 with error of
printing in field 4. and 7.
218
Mi.br. 98 nezupčani arak na pelir papiru.
219
Mi. br. 98 nezupčani arak na tankom papiru i s djelomičnim probojem tiska kao i tiskarskjim pogreškama
83 i 85 polja.
Mi.No. 98 imperforate sheet on thin paper with partial gone through of print.
55
220
Mi. br. 98 nezupčani arak na tankom papiru, proboj tiska i pogreška 83 polja.
Mi.No. 98 imperforate sheet on thin paper, gone through of print and error in field 83.
70
Mi.No. 98 imperforate sheet on pelure paper.
30
350
50
35
221
223
224
222
221
(*) Mi. br. 100-101 probe boja, potiće izu ministarskog albuma.
222
(*) Mi. br. 101 arak na rijetkom fazer-papiru.
223
** Mi. br. 106 četverci sa sve četiri oznake tiskarske ploče.
18
224
** Mi. b. 107-110 tri serije. Vodoravno zupčani par, pojedinačna serija s marginom i probe boja u paru.
30
225
**
Mi.br. 111-114,blok s otiskom samo prve marke. Mi.No. 111-114 block with print of only first stamp.
75
226
** Mi. br. 111-114, blok s otiskom prve dvije marke. Mi.No. 111-114 block with print of first two stamp.
75
227
Mi.No. 111-114 block without print of fourth stamp.
75
Mi.No. 100-101 color trials, from ministerial album.
Third Anniversary of Croatia - Kn. 7.00 + Kn. 5.00
sheet of 16stamps and 9 labels imperforate and printed on granite paper(“Faserpapier”). Very high
catalogue value, very fine and rare.
Mi.No. 106 block of 4, with markings of all four printing plate.
Mi.No. 107-110 three series.Horizontally perforated pair,individual series with margins and color
trials in pair.
** Mi. br. 111-114, blok bez otisnute četvrte marke.
70
650
36
228
229
230
231
232
234
233
228
** Mi. br. 117 obrnuti pretisak.
Mi.No. 117 inverted overprint.
45
229
** Mi. br. 117 dvostruki pretisak.
Mi.No. 117 double overprint.
30
230
** Mi. br. 118-127 i doplatna br. 2, 22 para različitih probnih boja.
60
231
** Mi. br. 118-127 i doplatna br. 2 okomito zupčana.
** Mi.No. 118-127 and supplement No.2 vertically perforated.
20
232
** Mi. br. 118-127 i doplatna br. 2 nezupčani parovi.
20
233
** Mi. br. 118-127 nezupčani parovi, nedostaje crveni križ. Mi.No. 118-127 imperforate pairs, red cross is missing.
20
234
** Mi. br. 118-127 i doplatna br 2. Faze tiska i jedna faza boje.
60
Mi.No. 118-127 and supplement No. 2, 22 pairs in different in trial colors.
Mi.No. 118-127 and supplement No.2 imperforate pairs.
Mi.No. 118-127 and supplement No. 2.Phase of print and one color phase.
37
235
237
236
238
239
240
235
(*) Mi. br. 125-127 probni zrcalni sutisak u plavoj boji, fotoatest Zrinjšćak.
236
** Mi. br. 118-127 i arak doplatne br. 2
237
** Mi. br. 127-148 kompletna serija sve marke s brojevima ploča.
50
238
(*) Mi. br. 147 nezupčana na karton-papiru.
40
239
(*) Neprihvačeni motiv za redovno izdanje. Pavelić s domobranskim oznakama na odori. Deblji papir,
60
240
(*) Neprihvačeni motiv za redovno izdanje. Pavelić s domobranskim oznakama na odori. Opisano u HF
60
Mi.No. 125-127 in trial mirror see-tennants in blue color, photo certificate Zrinjšćak.
Mi.No. 118-127 and sheet of supplement No.2
Mi.No. 127-148 complete series, all stamps with plate numbers.
Mi.No. 147 imperforate on cardboard.
opisano u HF na str. 360. Not accepted motif for regular Issue.Pavelić with domobranskim markings on uniform.Thicker paper, described in HF on page 360.
na str 360.
Not accepted motif for regular Issue.Pavelić with domobran markings on uniform.
Described in HF on page 360.
50
260
38
242
241
243
244
245
241
Mi.br. 139 nezupčani arak.
Mi.No. 139 imperforate sheet.
242
** Mi. br. 154-157 komplet iz ministarskog albuma.
Mi.No. 154-157 complete series from ministerial album.
243
** Mi. br. 158-160 zupčanje 14 1/2 potiće iz ministarskog albuma.
244
** Mi. br 158-160 probe boja.
245
** Mi. br. 161 probe boja.
Mi.No. 158-160 perforation 14 1/2 from ministerial album.
Mi.No. 158-160 color trial.
Mi. No. 161 color trial.
120
100
14
100
30
39
246
(*)
Mi.br. 162 autorska proba gravera Karla Seitzingera na Bijelom papiru u tamno crveno-smeđoj boji.
Fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 162 engraver Karl Seitzinger trial on white paper in dark redbrown color.Photo certificate Zrinjšćak.
260
247
(*) Mi.br. 163 autorska proba gravera Karla Seitzingera na Bijelom papiru u tamno crveno-smeđoj boji.
260
248
(*)
260
Fotoatest Zrinjšćak
Mi.No. 163 engraver Karl Seitzinger trial on white paper in dark redbrown color.Photo certificate Zrinjšćak.
Mi.br. 164 autorska proba gravera Karla Seitzingera na Bijelom papiru u tamno crveno-smeđoj boji.
Fotoatest Zrinjšćak
Mi.No. 164 engraver Karl Seitzinger trial on white paper in dark redbrown color.Photo certificate Zrinjšćak.
249
250
251
580
249
** Mi. br. 167-169 nezupčana serija u paru. Gornja marka Mi. br. 168 s mrljom u papiru.Rijetka
250
** Službene, kompletna serija u četvercu zupčanje 10 1/2
60
251
** Mi. br. 4 zanimljiv dvostruki otisak Manja žuta mrlja na poleđini.
18
nezupčana serija, visoka kataloška vrijednost.
Mi.No. 167-169 imperforate series in pair.Upper stamp Mi. No. 168 with stain in paper.Rare imperforate series,high catalogue value.
Official complete series in block of 4, perforation 10 1/2.
Mi.No. 4 interesting double print.Small yellow spot on reverse.
40
252
253
257
256
255
258
254
252
253
** Mi. br. Z3 otisak na debljem papiru sa smeđim odsjajem. Do sada nepoznato u literaturi. Fotoatest
Zrinjšćak.
Mi.No. Z3 print on thicker paper with brown glow.Until now unknown in literature.Photo certificate Zrinjšćak.
Mi. br. 2-7 Ratni doprinos, komplet araka. Mi.No. 2-7 war contribution, complete sheet.
War contribution 60kn, not Issued stamp.
50
75
254
** Ratni doprinos 60 kn. neizdata marka.
255
(*) Neizdata marka Josip Fon.Opisana u HF na str. 400. Fotoatest Zrinjšćak.Na par mjesta tragovi savi-
256
(*) Pripremljen, ali neizdat niz Zaslužni Hrvati. Izuzetno rijetko, opisano u HF na str. 401. Fotoatest
800
257
(*) Preipremljen, ali neizdat niz Zaslužni Hrvati.Izuzetno rijetko, opisano u HF na str. 401.Fotoatest
800
258
(*) Preipremljen, ali neizdat niz Zaslužni Hrvati.Izuzetno rijetko, opisano u HF na str. 401.Fotoatest
700
janja. Not Issued stamp Josip Fon.Described in HF on page 400.Photo certificate Zrinjšćak.Traces
of bending on the couple of places.
Zrinjšćak.
Finished but not Issued series Famous Croats.Extremely rare, described in HF on
page 401.Photo certificate Zrinjšćak.
Zrinjšćak.
Finished, but not Issued series Famous Croats.Extremely rare, described in HF on
page 401.Photo certificate Zrinjšćak.
Zrinjšćak.
Finished but not Issued series Famous Croats.Extremely rare, described in HF on
page 401.Photo certificate Zrinjšćak.
40
90
41
259

Pismo upućeno iz Bjelovara u Zagreb 10.05.1941. Kasna uporaba maraka kraljevine Jugoslavije.
Letter:BJELOVAR-ZAGREB 10.05.1941. with full content correctly franked with Din.2.00 using
2xDin.1.00 unover-printed Kingdom of Yugoslavia”Adult king” stamps.The letter was not censored
by the NDH authorities.
16
260

Dopisnica s malim Petrom 1,5 din upućena iz Sarajeva u Protektorat 09.04.1943. Nacinalizirana
od pošte Sarajevo. Vjerojatno i dofrankirana, ali je marka otpala. Strojni žig Sarajeva i OKV cenzure. Izuzetno rijetk. Poznato svega par primjeraka i svi su upotrebljeni u Bosni i Hercegovini.
Postcard:SARAJEVO-PRAGUE, THE PROTECTORATE OF BOHEMIA NAD MORAVIA 09.04.1943.
Provisionally overprinted Din. 1.50 concessionary rate postcard of the”BoyKing” 1936 issue.It is unclear if the
postcard carried any addi-tional franking but it clearly went through the postal system including the German
censorship service.Very few items of this type are known and even the underlying postcard is a rare item.
80
261

Koverta malog formata upućena loko Varaždin 30.05.1941.Dobra kvaliteta.
Small size letter sent loco Varaždin 30.05.1941.Good quality.
16
262
263
264
266
265
Pismo upućeno iz Zagreba u Šibenik 17.05.1941.Cenzurirano po vojnoj cenzuri talijanske vojske.
Dobra kvaliteta. Letter sent from Zagreb to Šibenik 17.05.1941.Censored by military censorship of
Italian military.Good quality.
20
Pismo upućeno zrakoplovom iz Zagreba u Njemačku 22. 07. 1941. Cenzuirirano po ustaškom
redarstvu kao i OKW cenzura. Marka mi. br. 42 oštečena.
Letter sent by air from Zagreb to Germany 22.07.1941.Censorship Ustasha police and with OKW censorship.Stamp Mi.No. 42 damaged.
40
Pismo upućeno iz Varaždina u Zagreb 16.06.1941. Trag okomitog savijanja.
Letter sent from Varaždin to Zagreb 16.06.1941.Trace of vertical bending.
16
262

263

264

265
 Lot isječaka mješovite frankature.
266

Pismo upućeno iz Zagreba 10. 05. 1942 u Šibenik. U dolazu 16. 05. u Šibenik portrano sa 60 centi.
Letter sent from Zagreb 10.05.1942. to Šibenik.On arrival 16.05. in Šibenik ported with 60 cent.
30
20
42
267

Tiskanica točno frankirana i upućena 24.06.1942 u Njemačku. Cenzurirana po OKW cenzuri.
Printed matter accurately franked and sent 24.06.1942. to Germany.Censored by OKW censorship.
18
268

Preporučeno pismo upučeno iz Kreke 26.11.1941. Sve marke T/B, cenzurirano po OKW cenzuri.
Nedostaje zaklopnica.
Registered letter sent from Kreka 26.11.1941.All stamp T/B, censored by
OKW censorship.Part of envelope is missing.
40
269

Dopisnica posmrtne pripomoći preporučeno i s otkupninom upućena iz iz Zagreba u Vinkovce
30.06.1943, ali primaoc ne prima te je vračena pošiljatelju.Kao otkupnina vrlo rijetko. Stationery
registered and with ransom sent from Zagreb to Vinkovci, receiver is not receiving and return to
sender.As ransom very rare stationery.
70
270
272
273
271
270

Žurno i zrakoplovom upućeno pismo iz Zagreba u Njemačku 11.09.1942. OKW cenzura, rijetka
i točna frankatura.
Express and by air sent letter from Zagreb to Germany 11.09.1942.OKW
censorship, rare and accurate franking.
20
271

Vrijednosno pismo upućeno loko Sarajevo 11.04.1942 s 25 000 kuna.
Value letter with 25 000 kuna sent loco Sarajevo 11.04.1942.
50
272

273

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba 26.08.1943 u Protektorat. Blok vrlo rijetko upotrebljen kao
frankatura. Zanimljiv listić cenzora.Registered letter sent from Zagreb 26.08.1943. to Protektorat.
Block rarely used for franking.Interesting censor sheet.
Paketna karta za paket iz Zagreba u Sarajevo 24.02.1944. Strojni žig poštanskog ureda Zagreb.
Package card for packages sent from Zagreb to Sarajevo 24.02.1944.Mechanical cancel postal office Zagreb.
100
20
43
274

Preporučeno i zrakoplovom upućeno pismo 18.12.1944 iz Zagreba u Švicarsku. Točna frankatura i
dolaz na poleđini.Registered and by air sent letter 18.12.1944. from Zagreb to Switzerland.Accurate
franking and arrival on reverse.
40
275

Lot dva pisma sa strojnim žigom Hrvatske udružene banke iz 1942 i 1944 godine.
Lot two letters with mechanical cancel Croatian associated bank from 1942 and 1944.
12
276
Čestitka sa željezničkim žigom ZAGREB-SISAK-KOPRIVNICA 31.12.1942.
Greeting card with railway cancel ZAGREB-SISAK-KOPRIVNICA 32.12.1942.
25
277
Razglednica Delnica upućena željeznicom SUŠAK-ZAGREB 10.08.1943.
Postcard Delnice sent by railway SUŠAK-ZAGREB 10.08.1943.
25
278
Razglednica Sanskog Mosta sa željezničkim žigom BANJA LUKA-ZAGREB 13.08.1943 u plavoj
boji.
Postcard Sanski Most with railway cancel BANJA LUKA-ZAGREB in blue color.
20
279

Dopisnica upućena prugom ČAKOVEC-KOPRIVNICA-ZAGREB 11.01.1942.
Stationery sent by railway track ČAKOVE-KOPRIVNICA-ZAGREB 11.01.1942.
25
280

FDC upućen preporučeno u Novu Gradišku 17.01.1943. Dolaz na poleđini. Strojni i ručni FDC žig.
FDC registered sent to Nova Gradiška 17.01.1943.Arrival on reverse.Mechanical and hand FDC cancel.
20
281

FDC upućen u Italiju kao obično pismo. Strojni i ručni žig. Dolaz na poleđini 12.07.1942.
FDC sent to Italy as regular letter.Mechanical and hand cancel.Arrival on reverse 12.07.1942.
18
44
282

FDC dofrankiran i upućen u Sarajevo 21.03.1943.dolaz na poleđini.
FDC upfranked and sent to Sarajevo 21.03.1943.arrival on reverse.
20
283

MC Mi. br. 81. Filatelistička izložba Banja Luka.
20
284

Promidžbena karta Oslobođenje Hrvatske autori Neugebauer iŽrnovački. Oštečena.
Propaganda card Liberation of Croatia, authors Neugebauer andŽrnovački.Damaged.
285

Izuzetno rijetka promidžbena karta “I Staljin govoraše...” iz 1942 godine.Vrlo dobra kvaliteta.
Rare propaganda card “And Stalin spoke...” from 1942.Very good quality.
286

Promidžbena karta Zimska pomoć, autorice Zdenke Sertić.
Propaganda card “Winter help”,author Zdenka Sertić.
20
287

Dopisnica upućena iz Splita za Lukavac 11.10.1943 godine.Dofrankirana doplatnom markom dan
poslije obveze uporabe, cenzurirana,a zbog ratnih prilika vračena pošiljaocu.Žig PROMET OBUSTAVLJEN NATRAG.
Postcard mailed from Split to Lukavac on 11.10.1943.Uprated by a
postal surcharge stamp applied one day after the expiry of the obligatory period of use.Censored and
returned to sender due to enemy military actions affecting the service.Cachet “PROMET OBUSTAVLJEN NATRAG”(=Return-Postal traffic suspended).
40
288

Logorska dopisnica iz logora Jasenovac upućena u Tenju 23.04.1944. Cenzurirana po logorskoj cenzuri.
Stationery from camp Jasenovac sent to Tenja 23.04.1944.Censored by camp censorship.
50
289

Logorska dopisnica iz logora Jasenovac upućena u Tenju 27. 10. 1943. Cenzurirana po logorskoj
cenzuri. Stationery from camp Jasenovac sent to Zenja 27.10.1943.Censored by camp censorship.
50
MC Mi.No. 81 Philatelic exhibition Banja Luka.
40
280
45
290

Logorska dopisnica iz logora Jasenovac upućena u Vođince 21.01.1944.
Stationery from camp Jasenovac sent to Vođinci 21.01.1944.
50
291

Šibenski provizorij, dopisnica dofrankirana ratnim doprinosom i upućena iz Šibenika u Bjelovar.Trag 450
okomitog savijanja.Atest Ercegović.Vrlo rijetko.
Provisorium Šibenik, stationery upfranked with
war contribution, sent from Šibenik to Bjelovar.Trace of vertical bending.Certificate Ercegović.Very rare.
292

Dopisnica upućena zrakoplovom iz Šibenika u zarobljenički logor PM 3300 27.04.1942. Gornji desni
ugao tragovi savijanja. Stationery sent by airmail from Šibenik to camp for prisoners PM 3300
27.04.1942.Traces of bending in upper right corner
20
293
294
295
296
293

Preporučeno pismo upućeno loko Šibenik 04.11.1942 u dolasku portirano. Dobra kvaliteta, rijetko.
Registered sent letter loco Šibenik 04.11.1942. ported on arrival.Good quality,rare.
30
294

Pismo iz Šibenika upućeno u Kaštel Stari, preadresirano za Solin i vračeno pošiljaocu 25.07.1941
Letter from Šibenik sent to Kaštel Stari, readdressed to Solin in the end return to sender 25.07.1941.
25
295

Preporučeno pismo upućeno s Murtera u Šibenik 26.03.1942. Rijedak žig, dolaz na poleđini.
Registered letter sent from Murter to Šibenik 26.03.1942.Rare cancel,arrival on reverse.
25
296

Talijanska dopisnica upućena s Murtera u Silaš preko Vinkovaca 09.08.1941.Žig iz doba kraljevine
Jugoslalivje, dobra kvaliteta, rijetko.
Italian stationery sent from Murter to Silaš via Vinkovci
09.08.1941.Cancel from the period of Kingdom of Yugoslavia, good quality, rare.
30
46
Bosna i Hercegovina
297
298
299
301
300
302
297
Mi.br. 26-44 zupčanje 12:10:9:12 Mi.No. 26-44 perforation 12:10:9:12
90
298
Mi. br. 26-44 zupčanje 12:6:6:9
30
299
Mi. br. 26-44 zupčanje 12:10:9:12 Mi.No. 26-44 perforation 12:10:9:12
40
300
Mi. br. 26-44 zupčanje 9:12:6:6
Mi.No. 26-44 perforation 9:12:6:6
20
301
Mi. br. 26-44 zupčanje 9:12:6:9
Mi.No. 26-44 perforation 9:12:6:9
70
302
Mi. br. 26-44 zupčanje 9:12:9:9
Mi.No. 26-44 perforation 9:12:9:9
35
Mi.No. 26-44 perforation 12:6:6:9
47
304
305
303
303
Lot araka od 1, 2, 3, 5 hell. razne kombinacije zupčanja.
Lot sheets of 1,2,3,5 hell. different combination of perforation.
85
304
** Mi. br. 91-92 obrnuti pretisak, opisano u Ferchenbauer 2000 god str. 1360. Manja žuta mrlja na
35
305
** Mi. br.93E pogreška pretiska 49 polja. 1915 umjesto 7 hell. Fotoatest Šips.
20
poleđini. Fotoatest Šips. Mi.No. 91-92 inverted overprint, described in Ferchenbauer 2000. page
1360.Small yellow stain on reverse.Photo certificate Šips.
Mi.No.93E error of overprint in field 49. 1915 instead 7 hell.
306
307
309
308
306
** Mi. br. 92 DD dvostruki pretisak, opisano u Ferchenbauer 2000 god. str 1360. Fotoatest Šips.
20
307
** Mi. br. 94E pogreška pretiska,7 umjesto 12 hellera. Fotoatest Šips.
20
308
Mi. br. 89-90 svi tipovi pretiska, rijetko u arku. Mi.No.89-90 all types of overprint, rare in sheet.
** Mi. br. 121-123 nezupčana serija u četvercu. Mi.No. 121-123 imperforate series in block of 4
309
Mi.No.92 DD double overprint described in Ferchenbauer 2000 page 1360.Photo certificate Šips.
Mi.No.94E error of overprint, 7 instead of 12 heller.Phot certificate Šips.
120
40
48
310

Mi.br 121-123 komplet proba boja.Mi.No. 121-123 complete trial of color.
40
311

Razglednica Visokog upućena u Glamoč 17.10.1914. Dofrankirana vinjetom Crvenog križa.
Postcard Visoko sent to Glamoč 17.10.1914.Uprated with vignette for Red Cross.
20
312

Poslovna dopisnica upućena iz poštanske agencije BOS.PETROVO SELO 08.08.1913 u Tuzlu
prugom Tuzla-Bosanski Brod
Business stationery sent from postal agency BOS.PETROVO
SELO 08.08.1913. to Tuzla by stripe Tuzla-Bosanski Brod.
70
313
314
315
316
317
313

Dopisnica upućena iz poštannske agencije GLOGOVAC-SCHUTZBERG 15.10.1913 preko pošte
Prnjavor u Njemačku.
Stationery sent from postal agency GLOGOVAC-SCHUTZEBERG
15.10.1913. via postal office Prnjavor to Germany.
80
314

Razglednica Sarajeva upućena iz poštanske agencije KOBILJDOL 19.04.1913 u Olmutz
Postcard Sarajevo sent from postal agency KOBILJDOL 19.04.1913. to Olmutz.
80
315

Razglednica upućena iz poštanske agencijeŽITOMISLIĆI 28.12.1915 u Beč.
Postcard sent from postal agencyŽITOMISLIĆI 28.12.1915. to Wien.
90
316

Pismo upućeno iz potanske agencije IVAN u Bileču 23.10.1910
Letter sent from postal agency IVAN to Bileča 23.10.1910.
90
317

Razglednica Nevesinja poslana iz poštanske agencije LAGER-BOJIŠTE 12.08.1911 u Dubrovnik
te preadresirano za Mostar.
Postcard Nevesinje sent from postal agency LAGER-BOJIŠTE
12.08.1911. to Dubrovnik readdressed to Mostar.
60
49
345
347
348
318

Razglednica Ostrožac upućena iz poštanske agencije OSTROŽAC u Mostar 12.09.1912. prugom Sarajevo-Gravosa. Postcard Ostrožac sent from postal agency OSTROŽAC to Mostar 12.09.1912. by
stripes Sarajevo-Gravosa.
60
319

Novčano pismo upućeno iz Bosanskog Novog u Zagreb 06.02.1894.
Money letter sent from Bosanski Novi to Zagreb 06.02.1894.
40
320

Poštanska popratnica za pošiljku iz Stolca u Križevce 26.11.1919. Poštarina naplačena u gotovini.
Atest Ercegović. Postal POPRATNICA for parcel from Stolac in Križevac 26.11.1919.Postage paid
in cash.Certificate Ercegović.
30
SHS Bosna i Hercegovina
321
325
322
323
324
321
322
(*) Proba pretiska na marci od 1 hell. zup. 9 1/2.Opisano u HFS br.2 na str 61.Punca Petric.
Overprint trial on stamp 1 hell. perforation 9 1/2.Described in HFS No.2 on page 61.Sign Petric.
* Mi. br. 19I-20I obrnuti pretisak, punca Ercegović.
Mi.No. 19I-20I inverted overprint,sign Ercegović.
Mi. br. 17IIK-18IK obrnuti pretisak, atest Ercegović.
Mi.No. 17IIK-18IK inverted overprint,certificate Ercegović.
323
**
324
 Mi. br. 41 na isječku, atest Marjanović.
325
 Mi. br. 41 atest Ercegović
Mi.No. 41 on clip,certificate Marjanović.
Mi.No. 41 certificate Ercegović.
20
40
120
50
30
50
326
** Mi. br. 34 par, pretisak sa i bez maske, fotoatest Veličković.
30
327
** Mi. br. 36 par, pretisak sa i bez maske, fotoatest Veličković.
30
328
** Mi. br. 38 par, pretisak sa i bez maske, fotoatest Veličković.
30
Mi.No. 34 pair, overprint with and without mask, photo certificate Veličković.
Mi.No. 36 pair,overprint with and without mask,photo certificate Veličković.
Mi.No. 38 pair, overprint with and without mask, photo certificate Veličković.
329
330
331
332
333
329
** Mi. br. 43 par, pretisak sa i bez maske, fotoatest Veličković.
30
330
** Mi. br. 27-29, marka 2 na 6 din diagonalni trag savijanja, atest Ercegović
45
331
332
333
Mi.No. 43 pair, overprint with and without mask, photo certificate Veličković.
Mi.No. 27-29, stamp 2 on 6 din diagonal trace of bending,certificate Ercegović.
* Probni neizdati pretisci na markama sa likom Karla.
Trial of not Issued overprints, on stamps with image of Karlo.
** Probni neizdati pretisci na markama sa likom F. Josipa.
Trial not Issued overprints, on stamps with iage of F.Josip
Lot marka s pogreškama pretiska, visoka kataloška vrijednost.
Lot stamps with errors of overprint,high catalog value.
70
50
50
51
334

Preporučeno pismo upućeno iz Sarajeva 28.11.1919 u Beč.Dolaz 09.12., dobra kvaliteta.
Registered letter from Sarajevo 28.11.1919. to Wien.Arrival 09.12.,good quality.
25
335

Preporučeno pismo iz Banja Luke u Zagreb 06.08.1919.Dolaz na poleđini.
Registered letter from Banja Luka to Zagreb 06.08.1919.Arrival on reverse.
20
336

Preporučeno pismo upućeno iz Bosanskog Kobaša u Poljsku 11.08.1919
Registered Letter:BOSANSKI KOBAŠ-POLSKA OSTRAVA,CZECHOSLOVAKIA 11.08.1919.
Mixed franking using stamps of the First and Second Provisional Issue.Very fine.
20
338
339
337
340
341
337

Provizorna dopisnica preporučeno upućena iz Sarajeva u Beč 26.05.1919.Dobra kvaliteta.
Provisional stationery sent registered from Sarajevo to Wien 26.05.1919.Good quality.
18
338

Paketna karta za paket upućen iz Sarajeva u Beograd 27.11. 1919. Frankirana s tri marke po 2 krune,a u
dolasku markama Srbije. Atest Ercegović. Package card for packages sent from Sarajevo to Beograd
27.11.1919.Franked with three stamps 2 krune,on arrival with stamps of Serbia.Certificate Ercegović.
60
Lot dvije paketne karte sa zanimljivim frankaturama, ali nešto lošija kvaliteta.
Lot two package card for packages with interesting frankings, but poorer quality.
30
339

340

Paketna karta za paket upućen iz Jajca u Slatinu 23.12.1919.
Package card for packages sent from Jajce to Slatina 23.12.1919.
20
341

Popratnica upućena iz Otoka u Sarajevo 11.09.1919. frankirana mornarima što je vrlo rijetka upotreba u Bosni i
Hercegovini. Okomito savinuta.
Parcel card mailed from Otok to Sarajevo 11.09.1919. franked with
the”Seaman” issue of S.H.S.Croatia. Very rare use of these stamps in Bosnia Herzegovina.Vertical crease.
30
52
Crna Gora
342

Prva stranica novina Napredak, frankiranih novinskom markom i žig Kotor 22.2.1895.
First page of newspaper Napredak,franked with newspaper stamp and cachet Kotor 22.2.1895.
343
** Bordeaux, probni otisci naljepnica za povrat pošte. Punca Veličković.
60
344
** Bordeaux,probni otisci naljepnica za povrat pošte.Punca Veličković.
60
345
** Bordeaux naljepnice za povrat pošte, neke s puncama.
70
Bordeaux,trial prints of labels for return of mail.Sign Veličković.
Bordeaux,trial prints of labels for return of mail.Sign Veličković.
Bordeaux labels for return of mail,some with sign.
20
Slovenija
346

Razglednica Podbrežja upućena 29.08.1899 u Kairo. Dobra kvaliteta.
Postcard Podbrežje mailed 29.08.1899. in Kairo.Good quality.
16
347

Pismo upućeno iz tvrtke Majdič, frankirano markom s perforacijom MAJDIČ žigosane žigom Celja
17.07.1897.
Letter mailed from company Majdič, franked with stamp with the perforation
MAJDIČ canceled with cachet Celje 17.07.1897.
20
348

Dopisnica upućena iz tvrtke Franz Zangger s perforacijom F.Z. i žigom Celje 18.09.1909 Stationery
mailed from company Franz Zanggere with perforation F.Z. and cachet Celje 18.09.1909.
20
53
349

Pismo tvrtke D.Rakusch frankirano perforiranom markom D.R. i žigom Celja 13.06.1904.
Letter of company D.Rakusch franked with perforated stamp D.R. and cachet Celje 13.06.1904.
20
350

Razglednica žurno upućena iz Ljubljane u Trnovo na Kranjskem 04.06.1916, cenzurirana po vojnoj
cenzuri. Rijetka frankatura.
Postcard exprees mailed from Ljubljana to Trnovo on Kranjskem,
censored by military censorship.Rare franking.
20
351

Rumunjska dopisnica upućena iz Piesti u Ljubljanu 07.08.1911. na pisca P. von Radics. Portirano u
dolasku.Rumania stationery mailed from Piesti to Ljubljana 07.08.1911. addressed to writer P.von
Radics.Ported on arrival.
20
352
353
354
355
352

Pismo upućeno željeznicom Tarvis-Laibach u Nemšku Vas. 18.05.1918. Dolazni žig poštanske agencije u odličnoj kvaliteti. Letter sent by railway Travis-Laibach to Nemška Vas 18.05.1918.Arrival
cachet of postal agency in excellent quality.
353

Pismo upućeno preporučeno i žurno iz zarobljeničkog logora u Ptuju u Zagreb 19.01.1916. Cenzur150
irano po logorskoj cenzuri Izuzetno rijetka pošta u ovom obliku iz logora. Marka 10 fil. donji desni
ugao oštečen.
Registered and express mailed letter from Prisoners camp in Ptuj to Zagreb
19.01.1916.Censored by camp censorship.Very rare mail in this form from the prison camp.Stamp 10
fil. bottom right corner damaged.
354

Razglednica Broda na Kupi upućena u Vinicu na Kupi sa žigom poštanske agencije PETRINA
Postcard Brod na Kupi mailed to Vinica on Kupi with cachet of postal agency PETRINA.
355

Dopisnica žurno upućena iz Škofje Loke u Zagreb 18.06.1919. Mješovita rijetka frankatura.
Express mailed stationery from Škofja Loka to Zagreb 18.06.1919.Mixed franking.
60
40
100
54
356

Žurno upućenoi pismo iz Vrhnike u Prag 20.01.1921. Dolaz na poleđini. Rijetko kao žurna frankatura.
Express mailed letter from Vrhnik to Prague 20.01.1921.Arrival on reverse.Rarely used as express franking.
60
357

Razglednica sa žigom poštanske agencije SVETI JANEZ OB BOHINJSKEM JEZERU 04.09.1920
Postcard with postal agency cachet SVETI JANEZ OB BOHINJSKEM JEZERU 04.09.1920.
16
Mi. br. 107II mješovito zupčanje 11 1/2 i Mi. br. 107 sivoljubičasta mišje zupčanje. Atest Bilandžić.
Mi.No. 107II mixed perforation 11 1/2 and Mi.No. 107 grey-violet mouse perforation.Certificate
Bilandžić.
24
358
*(*)
361
362
363
359
360
359
 Lot žigova Koruške, Velikovec,Rakdesburg,Griffen.
Lot cachet Koruška, Velikovec, Rakdesburg,Griffen.
360
** Lot verigara s pogreškama zupčanja.
361
(*) Mi. br. 118 nedeljno izdanje, karton-papir. Mi.No. 118 Sunday Issue,cardboard.
362

363

Lot “chainbreaker” with errors of perforation.
25
12
16
Paketna karta za paket iz Sv. Trojice u Slovenskoj Gorici u MariborU dolasku 03.03. 1919 portirano
Mariborskim provizorijem.Package card for packages from Sv. Trojice in Slovenska Gorica to Maribor.
20
Paketna karta za paket upućen iz Njemačke u Maribor 26.02.1919. U dolasku portirano Mariborskim
provizorijem
Package card for packages mailed from Germany to Maribor 26.02.1919.On arrival
ported with provisorium Maribor.
20
55
364
365
366
364

Lot dva poštanska dokumenta s mješovitom frankaturom. Lot two postal documents with mixed franking.
30
365

Razglednica sa žigom OTOK (ob Vrbskem jezeru) 09.08.1920. Koruška.
Postcard with cachet OTOK (ob Vrbskem jezeru)09.08.1920. Koruška.
20
366

Razglednica Trsta upućena vlakom Trst-Venecija za Maribor 28.05.1921. U dolasku portirano.
Postcard Trieste mailed by train Trieste-Venezia to Maribor 28.05.1921.On arrival ported.
25
367

Lot od 10 poštanskih uputnica.Žig Bistrica v Rožu, poštanska agencija Sv. Vid.
Lot 10 postal money order.Cachet Bistrica v Rožu, postal agency Sv. Vid.
25
368

Paketna karta za paket iz Beča u Šmartno 23.01.1919. U dolasku frankirano polovicom porto marke i
žig poštanske agencije Sv. Martn. Package card for packages mailed from Wien to Šmartno
23.01.1919.On arrival franked, with the halve of porto stamp and cachet of postal agency Sv.Martin.
20
369
* * Porto Ljubljanski kamen u do sada nezabilježenoj jagodno-koraljnoj crvenoj boji. Boja je prelaz
jagodne i koraljne koje u priručniku za porto marke navodi Čičerov. Fotoatest Petric.
Porto
Ljubljana Issue, in until now unrecorded strawberry-coral red color.Color is described in manual for
porto stamps by Čičerov.Photo certificate Petric.
100
56
370

Lot isječaka sa žigovima Koruške i Štajerske,Žetale,Žihpolje, Mežica.
Lot of the clips with cachet of Koruška and Štajerska,Žetale,Žihpolje, Mežica
25
371

Kompletna serija maraka za Plebiscit sa žigom Borovica 07.10.1920.
Complete series of stamps for Plebiscit with cachet Borovica 07.10.1920.
25
372

Kompletna serija maraka za Plebiscit sa žigom Zgornje Trušnje 10.10.1920.
Complete series of stamps for Plebiscit with cachet Zgornje Trušnje 10.10.1920.
20
373

Dopisnica upućena iz Ljubljane u Zagreb 13.04.1943. Dobra kvaliteta.
Stationery mailed from Ljubljana to Zagreb 13.04.1943.Good quality.
20
374
* * Neizdata i nezupčana serija Alpenvorland Adria. Odlična kvaliteta.
Not Issued series and imperforate series Alpenvorland Adria.Excellent quality.
Mi.No. K1 closed stationery.
250
375

Mi. br. K1 zatvorena dopisnica.
376

Mi.br. P3,provizorna dopisnica njemačke okupacije,žute mrlje.
Mi.No. P3,provisional stationery of German occupation,yellow stains.
30
377

Tiskanica upućena loko Ljubljana 28.12.1944. Poštarina plačena u gotovini. Trag okomitog savijanja.
Printed matter mailed loco Ljubljana 28.12.1944.Postage paid in cash.Vertically bent.
20
30
57
Verigari izvan Slovenije
378

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 25.07.1920. Dobra kvaliteta.
Registered letter mailed loco Zagreb 25.07.1920.Good quality.
16
379

Preporučeno pismo upućeno iz Senja u Zagreb 01.05.1921. Vrlo zanimljiv provizorni R-žig.
Registered mailed letter from Senj to Zagreb 01.05.1921.Very interesting provisional cachet R.
20
380

Pismo sa vrlo zanimljivom frankaturom upućeno loko Osijek 21.04.1920.
Letter with very interesting franking mailed loco Osijek 21.04.1920.
20
381

Pismo upućeno iz Splita u Dubrovnik 28.08.1920. U dolasku portirano.
Letter mailed from Split to Dubrovnik 28.08.1920.Ported on arrival.
20
382

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba 18.11.1920 u Dubrovnik. Dobra kvaliteta.
Registered mailed letter from Zagreb 18.11.1920. to Dubrovnik.Good quality.
20
383

Preporučeno pismo upućeno iz Osijeka u Zagreb 06.04.1921. Mješovito frankirano šesterac 20 vinara
vodoravno nezupčan, kao i marke od 1 krune.
Registered mailed letter from Osijek to Zagreb
06.04.1921.Mixed franked with block of 6 20 vinar, horizontally imperforate as stamp 1 kruna.
25
58
384

Preporučeno pismo upućeno iz Karlovca u Osijek 03.02.1920. Donji red maraka nezupčan. Zanimljiv provizorni žig za preporuku pošte Karlovac.
Registered mailed letter from Karlovac to Osijek
03.02.1920.Bottom row of stamps imperforate.Interesting provisional cachet for registered mail Karlovac.
20
385

Lot dva pisma frankirana verigarima i upućena iz Osijeka i Szilbacs-a. Dobra kvaliteta.
Lot two letters franked with chainbreaker mailed from Osijek and Szivacs. Good quality.
25
386
387
388
389
386

Razglednica Karlovca upućena 11.08.1919 u Zagreb.Marka 60 vinara dvostruko zupčana
Postcard Karlovac mailed 11.08.1919. to Zagreb.Stamp 60 vinar double perforate.
18
387

Razglednica Osijeka upućena iz Osijeka u Zagreb 21.01.1921. Trobojna frankatura, odlična kvaliteta.
Postcard Osijek mailed from Osijek to Zagreb 21.01.1921.Tricolor franking,excellent quality.
25
388

Paketna karta za paket upućen iz Tivta u Trbovlje 21.08.1919.
Package card for packages mailed from Tivt to Trbovlje 21.08.1919.
25
389

Paketna karta za paket predan u poštanskoj agenciji KLAŠNICA i upućen preko Banja Luke u
Smederevo 08.03.1921 Package card for packages submitted to postal agency KLAŠNICA and
mailed via Banja Luka to the Smederevo 08.03.1921.
25
59
392
390
391
394
393
390

Paketna karta za paket upućen iz Jablanca u Karlovac 24.11.1920. Primaoc je internat za izbjegle
đake iz Istre, vrlo zanimljiv poštansko-povijesni dokument. Package card for packages mailed
from Jablanica to Karlovac 24.11.1920.Receiver is a boarding school for refugee students from
Istra,very interesting postal and historical document.
25
391

Novčana otpremnica upućen iz Zagreba u Čakovec 05.02.1920. Frankirano i polovicom marke od 30 vinara.
Money order mailed from Zagreb to Čakovec 05.02.1920.Franked with the halve of stamp 30 vinar.
20
392

Razglednica upućena iz Tuzule u Zagreb 01.09.1919. Frankirana polovicom marke od 10 vinara.
Postcard mailed from Tuzla to Zagreb 01.09.1919.Franked with half of stamp 10 vinar
18
393

Novčana uputnica iz Karasseszenog u Vojvodini 09.05.1920. Frankirano i polovicom marke od 5 vinara.
Money order from Karasseszenog to Vojvodina 09.05.1920.Franked with half of stamp 5 vinar.
20
394

Novčana uputnica iz Zagreba u Slatinu 13.01.1920 frankirana polovicom marke od 20 vin.
Money order mailed from Zagreb to Slatina 13.01.1920. franked with half of stamp 20 vin.
20
395

Lot dva poštanska dokumenta za pošiljke iz Sarajeva i Gradačca, zanimljiva frankatura, dobra kvaliteta.
Lot two postal documents for parcels from Sarajevo and Gradačac,interesting franking,good quality.
30
396

Paketna karta za paket upućen iz Lepoglave u Zagreb 11.11.1919. Atraktivna masovna frankatura
markama od 10 vinara, trag okomitog savijanja. Neke marke oštečene. Package card for packages
mailed from Lepoglava to Zagreb 11.11.1919.Attractive mass franking with stamps 10 vinar,trace of
vertical bending.Some stamps are damaged.
20
60
395
398
396
397
397

Lot dvije poštanske otpremnice upućene iz Vojvodine sa zanimljivim višebojnim frankaturama.
Lot two postal dispatch, mailed from Vojvodina with interesting multicolored franking.
30
398

Izrezak novčane otpremnice upućene iz Zagreba u Osijek 23.01.1920. Frankirano s polovicom marke
od 20 vinara.
Fragment of money order mailed from Zagreb to Osijek 23.01.1920.Franked with
half of stamp 20 vinar.
18
399

Novčana otpremnica iz Zagreba u Križevce 27.01.1920. Zanimljiva kombinacija dvaju polovica
marka kako bi se dobilo 35 vinara. Money order mailed from Zagreb to Križevci 27.01.1920.Interesting combination of two half”s of stamps to get 35 vinar
40
400

Paketna karta za paket upućen iz Risana u Skoplje 21.04.1920. Rijetka uporaba slovenskog izdanja u
Crnoj Gori.
Package card for packages mailed from Risan to Skoplje 21.04.1920.Rare usage of
Slovenia Issue in Montenegro.
20
61
403
401
402
405
404
406
401

Paketna karta za paket upućen iz Zemuna u Koprivnicu. Atraktivna frankatura sa hrvatskim i slovenskim izdanjima. Package card for packages mailed from Zemun to Koprivnica.Attractive franking
with Croatian and Slovenian Issues.
30
402

Paketna karta za paket upućen iz Gunje u Slavonski Brod 26.02.1920. Masovna frankatura markom
od 1 krune. Rijetko.
Package card for packages mailed from Gunje to Slavonski Brod
26.02.1920.Mass franking with stamp 1 kruna.Rare.
25
403

Paketna karta za paket upućen iz Travnika u Jastrabarsko 11.03.1920. Atraktivna višebojna frankatura.
Package card for packages mailed from Travnik to Jastrebarsko 11.03.1920.Attractive
multicolored franking.
20
404

Paketna karta za paket upućen iz Novog Sada u Šabac 28.10.1920. Efektna višebojna frankatura.
Package card for packages mailed from Novi Sad to Šabac 28.10.1920.Interesting multicolored
franking.
20
405

Paketna karta za paket upućen iz Tešnja u Jasku 20.03.1920. Dobra kvaliteta.
Package card for packages mailed from Tešnja to Jaska 20.03.1920.Good quliaty.
18
406

Paketna karta za paket upućen iz Felsoaradia 03.11.1920. Frankirana markama od 2 krune s
pogreškom zupčanja. Okomito savinuta.
Package card for packages mailed from Felsoaradia
03.11.1920.Franked with stamp 2 krune with error of perforation.Vertically bent.
20
62
407

Paketna karta za paket upućen iz Zagreba u Osijek 15.12.1919. Frankirano i polovicom marke od 20
vinara. Package card for packages mailed from Zagreb to Osijek 15.12.1919.Franked with half of
stamp 20 vinar.
20
408

Paketna karta za paket upućen iz Bjelovara u Zagreb 11.12.1919. Ručno izvršena nacionalizacija
formulara i višebojno frankirana. Trag okomitog savijanja.
Package card for packages mailed
from Bjelovar to Zagreb 11.12.1919.Nationalization of form done by hand and multicolored franked.
Trace of vertical bending.
16
409

Paketna karta za vreću suhih šljiva upućenih pouzećem iz Gunje u Slavonski Brod 26.02.1920. Masovno frankirano markama od 1 krune.
Package card for bag of dry prunes, mailed by cash on
delivery from Gunje to Slavonski Brod 26.02.1920.Mass franking with stamps 1 kruna.
20
410

Pouzetni list upućen iz Bjeljine 26.11.1919 frankirano i polovicom marke od 60 vinara. Okomito
savinuto.
Parcel sheet mailed from Bjeljina 26.11.1919. franked with half of stamp 60 vinar.
Vertically bent.
20
411

Vrijednosno pismo upućeno iz Sarajeva u Zagreb 06.12.1920.Rijetko,dobra kvaliteta.
Value letter mailed from Sarajevo to Zagreb 06.12.1920.Rare,good quality.
30
63
412
413
414
412

Vrijednosno pismo upućeno iz Brčkog u Zagreb 05.01.1921.Trag okomitog savijanja.Rijetko
Value letter mailed from Brčko to Zagreb 05.01.1920.Trace of vertical bending.Rare.
50
413

Pismo malog formata upućeno iz Sarajeva u Zagreb 14.09.1919.U dolasku portirano.
Small size letter mailed from Sarajevo to Zagreb 14.09.1919.Ported on arrival.
20
414

Rijedak dvojezični dokument o nedostatku takse. Upotrijebljen u pošti Gabela 18.11.1919.
Rare bilingual document about lack of tax.Used in postal office Gabel 18.11.1919.
40
Srbija
416
417
415
418
415
 Isječak s tri stepenasto frankirane marke 40+20+20 para i žigom NAPLAČENO u plavoj boji.
50
416
 Žigosani isječak s nizom od tri marke po 20 para.Žute mrlje.
50
417
 Isječak dvije marke po 50 para poništenih žigom PREPORUČENO.
50
418
 Isječak s markama od 20 i 40 para i žigom NAPLAČENO.
50
Clip with three stepwise franking of stamps 40+20+20 in pairs and cachet NAPLAČENO in blue color.
Canceled clip with series of three stamp 20 para.Yellow stains.
Clip of two stamp with 50 para, canceled with cachet PREPORUČENO.
Clip of two stamp with 50 para, canceled with cachet PREPORUČENO.
64
419
Pismo malog formata upućeno iz Požarevca u Zagreb 04.09.1920.
Small size letter mailed from Požarevac to Zagreb 04.09.1920.
30
420
Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Bitolja u Beograd 27.10. 1920. Dobra kvaliteta.
Registered small size letter mailed from Bitolj to Beograd 27.10.1920.Good quality.
20
421

Brzojav upućen iz Beograda preko Prištine u Constantinopol 06.03.1882. Obavještava se da je slijedom zakona i glasova u skupštini izglasano da je od današnjeg dana Srbija kraljevina s kraljem Milanom prvim. Zanimljiv povijesni dokument.Telegram sent from Beograd via Priština to Constantinopol 06.03.1882.Notifying that from this day onwards Serbia is kingdom with King Milan I.Interesting historical document.
30
422

Paketna karta za paket upućen iz Pirota 19.10.1920.
Package card for packages mailed from Pirot 19.10.1920.
20
423

Međunarodna poštanska uputnica na iznos od 100 dinara, upućena iz Zaječaka 14.08.1912u Rumunjsku, odlična kvaliteta. International postal money order for amount of 100 dinar, mailed from
Zaječak 14.08.1912. to Romania,excellent quality.
100
424

Potvrda o brzojavnoj uplati od 250 din. na pošti Niš. Frankirano s dva izdanja, dobra kvaliteta.
Receipt about payment by telegram of 250 din in postal office in Niš.Franked with two edition,good
quality.
50
65
425
426

Kompletan arak 1 din, 15. marka s pogreškom tiska KUKA
Complete sheet 1 din, 15th stamp with error of print KUKA
20
Dvije dopisnice nešto lošije kvalitete.
18
Two stationery poorer quality.
Kraljevina Jugoslavija
427
429
431
430
432
428
427
Mi. br. 154-158 i 169-173 sa pretiskom SPECIMEN. Također svaka u donjem desnom uglu i
150
probušena što je uoobičajeno za tiskaru American Bank i Note & Co. Rijetko
First and Second A.B.N.&Co.Issue hole punched and over-printed SPECIMEN in red.Ex American Bank Note&Co.Archives.Both sets are in very fine unmounted mint condition.
428
Mi. br. 200-2011 kompletna serija.
Flood Relief Charity Issue.Set of twelve stamps in very fine unmounted mint condition.
429
Mi. br. 212-221 kompletna serija XXXX Overprints (Annulled Flood Relief Charity Issue).Set
often stamps in very fine unmounted mint condition.
430
 Mi. br. 295, pogreška tiska, nedostaje slovo J u JUGOSLAVIJA. Fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 295, error of print, letter J is missing in JUGOSLAVIJA.Photo certificate Zrinjšćak.
50
250
20
431
* * Mi. br. 376 zupčanje 11 1/2
Mi.No. 376 perforation 11 1/2
70
432
* * Mi. br. 255-256 zupčanje 11 1/2.
Mi.No. 255-256 perforation 11 1/2
25
66
433
* * Porto 50 para i 5 dinara, obrnuti pretisak.
Porto 50 para and 3 dinara, inverted overprint.
434
* * Izdanje izbjegličke vlade u Londonu Mi. br. 445-450 pretisak zlatni avion.
Edition of government in exile in London Mi.No. 445-450, overprint golden airplane.
Lot 4 postcard with porto and surcharge stamps.
25
50
435

Lot 4 razglednice s porto ili doplatnim markama.
436

Lot dva zanimljiva pisma.
437

Pismo upućeno iz New Orleansapreko Ljubljane u Orebić, pa Dobrotu i na kraju
Beograd.08.02.1940.
Letter mailed from New Orleans via Ljubljana to Orebić, then to Dobrota
and in the end to Beograd 08.02.1940.
20
438

Vrijednosno pismo upućeno iz Virovitice u Brazil 13.01.1922.
Value letter mailed from Virovitica to Brazil 13.01.1922.
40
Lot two interesting letters.
14
18
67
440
439
441
442
444
443
439

Mi. P 51 dopisnica s pogreškom tiska SLOVENCAA umjesto SLOVENACA, upućena s Bleda u Bohinjsku Bistricu 24.07.1922.
First”Joint Issue”stationery postcard with error of
inscription”SLOVENCAA” mailed from Bled to Bohinjska Bistrica24.07.1922.Rare.
20
440

Paketna karta za paket upučen iz Gračaca u Ljubljanu i vračen pošiljaocu. U povratku portiran s
polovicom marke 1 din. porto. Manja oštečenja, ali rijetko. Package card for packages mailed
from Gračac to Ljubljana, return to sender.On return ported with half of stamp 1 din.porto.Smaller
damage,rare.
25
441

Paketna karta za paket upućen iz Bosanske Krupe 11.12.1928, atraktivno portirano i vračeno
pošiljaocu.
Package card for packages mailed from Bosanske Krupe 11.12.1928. attractively
ported and return to sender.
16
442

Paketna karta za paket upućen iz Metkovića u Mostar 21.02.1921. Frankirano markama s doplatom.
Rijetko. Package card for packages mailed from Metković to Mostar 21.02.1921.Franked with surcharge stamps.Rare.
20
443

Paketna karta za paket upućen iz Starog Petrovog sela u Teslić Frankirano markama s doplatom.
Rijetko. Package card for packages mailed from Staro Petrovo Selto to Teslić.Franked with surcharge stamps.Rare.
20
444

Vrlo atraktivna dopisnica veletrgovca vinom sa Sušaka upućena u Novo Mesto 04.04.1931.
Very attractive stationery from wholesaler of wine from Sušak mailed to Novo Mesto 04.04.1931.
40
68
445

Čestitka upućena iz Zagreba u Ljubljanu 08.04.1941. Zbog ratnih prilika vraćena pošiljatelju.
Greeting card mailed from Zagreb to Ljubljana 08.04.1931.Because of military action returned to sender.
20
446

Pismo upućeno zrakoplovom iz Orebića kapetanu broda SS Balkan 01.06.1939. Više puta preadresirano s obzirom da je brod plovio pa je pismo stizalo prekasno u luke. Svi tranziti na poleđini.
Lošija kvaliteta s obzirom na put. Letter mailed by airplane from Orebić to captain of ship SS Balkan 01.06.1939. Readdressed multiple times because the ship was sailing and leaving the port before
letter arrival.All transits on the reverse. Poorer quality because of travel.
40
447

Pismo upućeno iz Orebića kapetanu broda SS Balkan u Alžir od kuda je preadresirano za London.
10.11.1939. Na poleđini žig Zemun 13.11.1939. Lijevo rub oštečen. Letter mailed from Orebić
to captain of ship SS Balkan to Algeria from where is addressed to London 10.11.1939.On reverse is
cachet Zemun 13.11.1939.Left corner damaged.
35
448

Razglednica Zagreba snimljena iz Zrakoplova, vidljiva sinagoga u Praškoj. Upućena zrakoplovom u
Osijek preko Zemuna.
Postcard of Zagreb recorded from airplane, visible synagogue in Praška.
Mailed by plane to Osijek via Zemun.
50
449

Razglednica Beča s prigodnim žigovima i zrakoplovom upućena preko Zemuna u N. Sad 24.08.1935.
Postcard Wien with commemorative cachet, mailed by airplane via Zemun to Novi Sad 24.08.1935.
25
450

Razglednica Beča zrakoplovom upućena u Zagreb 06.03.1936.
Postcard Wien mailed by airplane to Zagreb 06.03.1936.
25
451

Razglednica upućena zrakoplovom iz Maroka u Zagreb 19.08.1933.
Postcard mailed by airplane from Morocco to Zagreb 19.08.1933.
20
69
452

Mi. br. P 67 Plitvice otisak na smeđem papiru
Mi.No. P67 Plitvice print on brown paper.
453

Mi. br. P 67 Plitvice
454

Mi. br. P 67 parobrod kralja Aleksandar.
455

Mi. br. P 67 Kranjska Gora.
Mi.No. P 67 Kranjska Gora
14
456

Pismo predano na prugu Rateče-Ljubljana u poštanskoj agenciji Dovje Mojstrana 25.07.1939. Trag
savijanja.
Letter handed on railway track Rateča-Ljubljana at postal agency Dovje Mojstrana
25.07.1939.Trace of bending.
16
457

Dopisnica upućena s poštanske agencije Strujići preko pošte Ravno 11.04.1938.
Stationery mailed from postal agency Strujić via postal office Ravno 11.04.1938.
60
458

Razglednica Tuzle upućena s poštanske agencije Kiseljak 11.03.1939. Marke oštečene.
Postcard Tuzla mailed from postal agency Kiseljak 11.03.1939.Stamps damaged.
40
459

Pismo upućeno iz poštanske agencije Vrtoče preko pošte Krnjeuša 04.01.1938.
Letter mailed from postal agency Vrtoče via postal agency Krnjeuša 04.01.1938.
60
460

Razglednica Jezera upućena iz poštanske agencije Jezero u Sisak preko Jajca 19.03.1925.
ostcard Jezero mailed from postal agency Jezero to Sisak via Jajce 19.03.1925.
35
Mi. br. P 67 Plitvice
Mi.No. P67 steamer King Aleksandar
12
14
14
70
461

Pismo s vrlo rijetkim poštanske agencije Sokolac upućeno preko Rogatice u Travnik 24.05.1935.
Letter with rare cachet of postal agency Sokolac mailed via Rogatica to Travnik 24.05.1935.
35
462

Pismo upućeno iz poštanske agencije Vrgada preko Šibenika u Zagreb 21.02.1935.
Letter mailed from postal agency Vrgada via Šibenik to Zagreb 21.02.1935.
35
463

Razglednica upućena iz poštanske agencije Slatina-Ilidža preko Banja Luke u Novu Gradišku.
Postcard mailed from postal agency Slatina-Ilidža via Banja Luka to Nova Gradiška.
35
464

Razglednica upućena iz poštanske agencije Goveđari (otok Mljet) preko Babinog Polja21.08.1939 u
Zagreb. Postcard mailed from postal agency Goveđari (island Mljet) via Babino Polje 21.08.1929. to
Zagreb.
35
Partizani i provizorna izdanja
465
466
467
470
468
469
71
475
471
472
473
477
476
474
465
 Provizorno izdanje za Zagreb, četverac na pelir papiru i žig Zagreba 29.06.1945.
90
466
** Provizorno izdanje za Zagreb, četverac s obrnutim pretiskom na tankom papiru.
200
467
**
150
468
(*) Provizorno izdanje za Zagreb, proba pretiska na tanjem smeđem papiru.
90
469
** Provizorno izdanje za Zagreb, Mi. br. 7 obrnuti pretisak, žute mrlje na poleđini.
40
470
Provisional Issue for Zagreb, block of 4 on pelur paper,cachet Zagreb 29.06.1945.
Provisional Issue for Zagreb,block of 4 with inverted overprint on thin paper.
Provizorno izdanje za Zagreb, četverac na tankom papiru.
Provisional Issue for Zagreb,block of 4 on thin paper.
Provisional Issue for Zagreb,overprint trial on thin brown paper.
Provisional Issue for Zagreb,Mi.No. 7 inverted overprint,yellow stains on reverse.
Lot provizornih maraka s istaknutim pogreškama tiska i pretiska.
Lost provisional stamps with highlighted errors of print and overprint.
Split PS 1 block of 4 on porosose paper.
60
471
** Split PS 1 četverac na poroznom papiru.
472
** Split PS 2 četverac na rijetkom poroznom papiru.
473
** Split PS 3 četverac na poroznom papiru.
Split PS3 block of 4 on porous paper
20
474
** Split PS 6 četverac na poroznom papiru.
Split PS 6 block of 4 on porous paper.
20
475
** Split PS 6 papir za offsetni tisak.
476
** Split PS 7 četverac na papiru za offsetni tisak.
477
** Split PS 9 djelomični ofekt dvostrukog tiska.Split PS 9 partial double print.
Split PS 2 block of 4 on rare porous paper
Split PS 6 block of 4 paper for ofset print.
Split PS 7 block of 4,on paper for ofset print.
100
200
20
110
18
72
478
479
481
480
478
**
Split broj ploče I, rijetko. Split plate number I, rare.
20
479
** Split, tiskarska pogreška na osnovnoj marci, dva četvarca s pogreškama opisanim pod NDH PS 63
20
480
** Split, pogreška tiska na osnovnoj marci, opisano u PS po NDH 64 TP-V.
14
481
** Split, lot maraka na poroznom ili papiru za duboki tisak.
20
482
** Split, lot pogrešaka tiska na osnovnim markama.
20
483

TPI i TPII
Split,error of print on basic stamp,two block of 4 with errors described by NDH PS
63 TPI and TPII.
Split,error of print on basic stamp,described in PS by NDH 64 TP-V.
Split, lot stamps on porous paper or paper for deep print.
Split, lot error of print at basic stamps.
Preporučeno pismo upućeno loko Split 21.03.1945. Iz poznate korespodencije poštanskog inspektora
Lahmana.
Registered local philatelic letter:SPLIT 21.03.1945.franked with tete-beche pair of
KN. 30.00/KN 7.00 and KN 20.00/KN 3.50 stamp of Split Provisional Issue.Probably made to order.
30
73
484
486
485
488
487
489
490
491
492
493
484
** Sarajevo Mi. br. IV probojni pretisak.
485
** Sarajevo Mi. br. III na rijetkom papiru za duboki tisak. Fotoatest Zrinjšćak.
486
487
Sarajevo Mi.No.IV trial overprint.
Sarajevo Mi.No. III on rare paper for deep print.Photo certificate Zrinjšćak.
**/* Mostar Mi. br. 1 četverac na papiru za offsetni tisak. Punca V. Tiberije.
Mostar Mi.No. 1 block of 4 on paper for ofset print.Sign V.Tiberije.
** Mostar PS 2c pelir papir. Mostar PS 2c pelure paper.
30
200
90
35
488
* Mostar Mi. br. 2. na papiru za duboki tisak. Punca V. Tiberije.
25
489
* Mostar, Mi. br. 2 na papiru za duboki tisak, pogreška, bez zvijezde. Punca V,. Tiberije.
30
Mostar Mi.No. 2 on paper for deep print.Sign V.Tiberije.
Mostar,Mi.No. 2 on paper for deep print,error without star.Sign V.Tiberije.
490
** Mostar Mi. br. 2 oštečena zvijezda i pogreška na osnovnoj marci-naprtnjača.
14
491
** Mostar PS 2d par s malom i veikom zvijezdom.
20
492
** Mostar PS 2d par sa i bez zvijezde.Mostar PS 2d pair with and without star.
30
493
** Mostar Mi. br. 5 oštečene zvijezde, punca V. Tiberije.Mostar Mi.No. 5 damaged star,sign V.Tiberije.
20
Mostar,Mi.No. 2 damaged star and error on basic stamp-backpack
Mostar PS 2d pair with small and big star
74
494
496
495
497
499
498
500
494
** Mostar, okomiti par na poroznom papiru s malom i deformiranom zvijezdom.
18
495
(*) Mostar, pomak pretiska. Mostar,shift of overprint.
20
496
497
498
Mostar,vertical pair on porous paper with small and deformed star.
* Mostar pomak pretiska i nedostaje O u DEMOKRATSKA te pogreška tiska JNGOSLAVIJA Punca V.
Tiberije.Mostar,shift of overprint,missing O in DEMOKRATSKA and error of print JNGOSLAVIJA.
Sign V.Tiberije.
** Mostar, Mi. br. 3 pelir papir, pomak pretiska ulijevo.
Mostar,Mi.No. 3 pelure paper,shift of overprint to the left.
**/* Mostar, Mi. br. 4 na tankom papiru, punca V. Tiberije.Mostar,Mi.No. 4 on thin paper,sign V.Tiberije.
18
45
60
499
** Mostar PS 4c pelir papir i pomak pretiska. Mostar PS 4c pelure paper and shift of overprint.
35
500
** Mostar Mi. br. 4 djelomično probojni pretisak.
25
Mostar,Mi.No. 4 partial gone through overprint.
75
501
502
503
504
505
507
508
506
501
* Mostar Mi. br. 6 probojni pretisak i pogreška tiska na osnovnoj marci POLJUBAC. Punca V. Tiberije.
Mostar,Mi.No. 6 gone through of overprint and error of print on basic stamp KISS.Sign V.Tiberije.
20
502
** Mostar,Mi. br. 6 na papiru za offsetni tisak, pomak pretiska manje nepravilnosti na gumi.
30
503
** Mostar, MI. br. 6 na papiru za offsetni tisak, pomak pretiska, jedna žuta mrlja na poleđini.
150
504
** Mostar PS 6a pomak pretiska.
505
Mostar,Mi.No. 6 on peper for ofset print,shift of overprint with small regularity on gum.
Mostar,Mi.No. 6 on paper for ofset print,shift of overprint,one yellow stain on reverse.
Mostar PS 6a shift of overprint.
* Mostar Mi.br. 8 nedostaje O u DEMOKRATSKA i pogreška tiska J NGOSLAVIJA. Punca V.
Tiberije.Mostar Mi.No. 8 missing O in DEMOKRATSKA and error of print J NGOSLAVIJA.Sign
V.Tiberije.
506
(*) Mostar PS 11c pomak pretiska.
507
** Lot Mi. br. 3,6,11 probojni pretisak.Lot Mi.No.3,6,11, gone through overprint.
508
Mostar PS 11c shift of overprint.
* Mostar, lot pomaka pretiska, puncirano V. Tiberije.
Mostar, lot shift of overprint,signed V.Tiberije.
10
18
10
18
20
76
509
511
510
514
515
513
512
516
509
Mostar, lot pomaka pretiska. Punce V. Tiberije.
Mostar, lot shift of overprints.Sign V.Tiberije.
20
510
** Mostar, lot maraka s pogreškama tiska na osnovnim markama.
30
511
** Mi.br. 14 nedostaje O u DEMOKRATSKA i pogreška tiska JNGOSLAVIJA.
20
512
* Mostar, Mi. br. 15 dva tipa pretiska, mala i velika zvijezda, punca V. Tiberije.
14
Mostar,lot stamps with errors of print on basic stamps.
Mi.No. 14 missing O in DEMOKRATSKA and error of print JNGOSLAVIJA.
Mostar,Mi.No. 15 two type of overprint, small and big star,sign V.Tiberije.
513
** Mostar Mi. br. 12 obrnuti pretisak. Mostar,Mi.No. 12 inverted overprint.
50
514
** Mostar, Mi. br. 13 pomak pretiska. Mostar,Mi.No. 13 shift of overprint.
30
515
** Mostar Mi. br. 13 pomak pretiska. Mostar,Mi.No. 13 shift of overprint.
12
516
** Mostar, Mi. br. 13 obrnuti pretisak. Mostar,
50
Mi.No. 13 inverted overprint.
77
517
518
524
519
520
521
522
517
518
523
** Mostar, Mi. br. 13 obrnuti pretisak s pomakom, rijetko u ovako velikom komadu. Fotoatest Zrinjšćak.
Mostar,Mi.No. 13 inverted overprint with shift,rare on this big piece.Photo certificate Zrinjšćak.
**
260
Mostar, lijevo okomito mišje zupčanje, fotoatest Zrinjšćak.
Mostar,left vertical mouse perforation,photo certificate Zrinjšćak.
40
Mostar, marka ratnog doprinosa, pomak pretiska i dolje nezupčano. Opisano u Vilfan na str 112,
punca V. Tiberije.Mostar,stamp war contribution, shift of overprint,bottom imperforate.Described in
Vilfan on page 112,sign V.Tiberije.
40
519
*
520
* Mostar, Mi. br. 16 oštečena zvijezda, Punca V. Tiberije.Mostar Mi.No. 16 damaged star,sign V.Tiberije.
20
521
**/* Mostar, Mi. br. 16 četverac, prva marka bez zvijezde. Punca V. Tiberije.
80
522
**/* Mostar, dvije marke s pogreškama tiska.
20
523
524
Mostar,Mi.No. 16 block od 4,first stamp without star.Sign V.Tiberije.
Mostar,two stamp with error of print.
** Mostar, Mi. br. 19 probojni tisak. Mostar,Mi.No. 19 gone through print.
**/* Mostar, mi. br. 20 pogreška tiska, punca V. Tiberije. Mostar,Mi.No. 20 error of print,sign V.Tiberije.
20
16
78
525
526
525

Prigodni kartoni s mostarskim provizorijem. Kompletna serija žigosana Mostar 01.05.1945.Opisano u 400
Vilfan str 144.Naklada do 200 kompleta.Pogreške pretiska 10/25 banica JUGOSIAVIA, 50/4 kn i 50/5 kn
JNGOSLAVIJA. Atest Marjanović. Rijetko. Commemorative cardboard with Mostar provisorium.
Complete series canceled Mostar 01.05.1945.Described in Vilfan page 144.Edition of 200 pieces.Error of
print 10/25 banica JUGOSIAVIA, 50/4kn and 50/5kn JNGOSLAVIJA.Certificate Marjanović.Rare.
526

Preporučeno pismo upućeno iz Trebinja 28.05. preko Mostara 29.05. u Zemun 02.06.1945. Cenzurirano po vojnoj cenzuri. Na dvije marke oštečeno zupčanje. Izuzetno rijetko.
Registered letter
mailed from Trebinje 28.05. via Mostar 29.05. to Zemun 02.06.1945.Censored by military censorship.On two stamps perforation damaged.Extremely rare.
1500
79
527
528
529
530
531
527
Mostar, Mi. br. 3 kompletan araku u uglovima i na sredini žigosan žigom pošte Studenci 17.07.1945. 480
Mostar,Mi.No. 3 complete sheet in corners and in middle canceled with cachet Sudenci 17.07.1945.
528
480
Mostar, Mi. br. 4 kompletan arak žigosan u uglovima i četverac na sredini žigom Studenci
17.07.1945
Mostar,Mi.No. 4 complete sheet, partially cancel with cachet Studenci 17.07.1945.
529
Mostar, Mi. br.12 kompletan arak u uglovima i na sredini žigosan žigom pošte Studenci 13.07.1945. 480
Vrlo rijetko.
Mostar,Mi.No. 12 complete sheet, in corners and in middle canceled with cachet of
postal office Studenci 13.07.1945.Very rare.
530
** Mariborski provizorij Mi. br. 28 dvostruki pretisak, Punca Schlenger BPP.
50
531
** Provizorno izdanje za M. Sobotu Mi. br. 35 probojni pretisak
20
Maribor provisorium Mi.No. 28 double overprint,sign Schlenger BPP.
Provisional edition for M. Sobotu.Mi.No. 35 gone through overprint.
80
532
534
533
535
532
** Provizorno izdanje za M. SobotuMi. br. 39 probojni pretisak
533

Poštanska uplatnica sa žigom Kočevja 28.06.1946. Trag okomitog savijanja, ali ne preko marke
Postal order cachet Kočevj 28.06.1946.Trace of vertical bending, but not over stamp.
35
534

Pismo upućeno iz Beča preko Maribora u Zagreb 07.08.1945. 27.07 cenzurirana. Vrlo zanimljivo i za
daljne proučavanje poštanskih veza s inozemstvom. Letter mailed from Wien via Maribor to Zagreb
07.08.1945.Censored 27.07.Very interesting for further study of postal international connections
20
535

Pismo sa kompletnim sadržajem upućeno iz Beča posredstvom Crvenog križa Slovenije preko Ljubljane 11.01.1946 u Zagreb. Dobra kvaliteta.Letter with complete content sent from Wien through
Red Cross Slovenia via Ljubljana 11.01.1946. to Zagreb.Good quality.
20
536

Pismo pripadnika divizije KNOJ-a Bosne i Hercegovine upućeno iz Banja Luke 01.08.1945.u Beograd.
Letter of member of KNOJ division of Bosnia and Herzegovina mailed from Banja Luka 01.08.1945.
to Beograd.
30
537

Lot tri razglednice pripadnika štaba protuavionske brigade 1. tenkovske armije iz 6.i 7. mjeseca 1945
godine.Žigovi jedinice i poštanska manipulacija Upućeno iz Ljubljane u Tavankut.
Lot three
postcards of members anti-aircraft brigade staff members of 1st Army tank from 6.and7.month of
1945.Cachet of unit and postal manipulation mailed from Ljubljane to Tavankut.
50
Provisional edition for M.Sobotu.Mi.No. 39 gone through overprint.
50
81
538
539
540
541
542
538
**/* Obrnuti pretisak, opisano u PS pod PS 5 SP-IInverted overprint, described in PS under PS 5 SP-I
539
**/* Dvostruki centimetar 2+2. Opisano u PS pod 7 SP-I. Blaga žuta mrlja na poleđini. Punca Ercegović.
Double centimetar 2+2.Described in PS under 7 SP-I.Mild yellow stain on reverse.Sign Ercegović.
100
70
540

Razglednica upućena iz Poreča u Zagreb 15.08.1948. U dolasku marke poništene žigom Zagreba. Pogreška
tiska na markama u riječi LITTORALE.
Postcard mailed from Poreč to Zagreb 15.08.1948.On arrival
stamps canceled with cachet Zagreb.Error of print on stamps in inscription LITTORALE.
25
541

Djelomična paketna karta za paket upućen iz Dekania u Rovinj 19.02.1948. Rijetko
Package card for packages mailed from Dekania to Rovinj 19.02.1948.Rare.
60
542

Dopisnica upućena iz Sv. Petra na Krasu u Vukovar 03.05.1947. Dobra kvaliteta.
Stationery mailed from Sv.Petra on Krasu to Vukovar 03.05.1947.Good quality.
25
Jugoslavija
543
** Mi. br. 465 dolje nezupčana.
544
** Mi. br. 473 nezupčana, punca Tubinović.
545
546
Mi.No. 465 bottom imperforate.
Mi.No. 473 imperforate,sign Tubinović.
Mi. br. 561 nezupčana na karton-papiru. Rijetko.
** Blok Ustav s pomakom zupčanja kod lijeve marke.
30
25
Mi.No. 561 imperforate on cardboard.Rare.
40
Block Constitution shift of perforation at left stamp.
20
82
547
550
548
549
551
547
548
** Mi. br. 589 atraktivna pogreška nastala nepažljivim umetanjem arka u stroj za pretiskivanje. Fotoat-
est Zrinjšćak.
Mi.No. 589 attractive error, created by inserting a sheet negligent in machine
reprinting.Photo certificate Zrinjšćak.
(*)
Neprihvaćeni prijedlog za marku Mi. br. 676, kaširana na karton. Rijetko.
Not accepted suggestion for stamp Mi.No. 676, cardboard.Rare.
14
70
549
** Mi. br. 684C i D linijsko 12 1/2 i 12 1/2:11 1/2 s oznakam tiskarskih ploča.
20
550
** Mi. br. 773 pomak crvene boje.
25
551
 Porto dva para s pogreškama tiska. Porto pair with errors of print.
Mi.No. 684C and D line 12 1/2 and 12 1/2:11 1/2 with markings of printing plate.
552
553
Mi.No. 773 shift of red color.
Lot s preko 50 kom maraka s pogreškama tiska, brojevima ploča, nezupčanih maraka i SPECIMEN-a.
Lot more than 50 pieces of stamps with errors of print,plate numbers,imperforate stamps and SPECIMEN.

20
75
Pozivnica na otvorenje Šahovske olimpijade u Dubrovniku. Poništena serija s prigodnim žigom i potpisi večine 140
sudionika:Shainswit, Kramer, Ewans, Horwith, Steiner, Trifunović, Gligorić, Giustolis,Primavera, Castaldi, Bolbocan, Gumard, Rosetto,Prins, Scheltinga,H Kramer, Pilnik,DeSilans, Dunkelblum, Puc, Rabar,Okelly,Najdorf InvitationofopeningofChessolympiadinDubrovnik.Canceledserieswithcommemorativecachetandsignatureofmostof
theparticipant:Shainswit,Kramer,Ewans,Horwith,Steiner,Trifunović,Gligorić,Giustolis,Primavera,Castaldi,Bolbocan, Gumard, Rosetto, Prins, Scheltinga, H Kramer, Pilnik, DeSilans, Dunkelblum,Puc, Rabar, Okelly, Najdorf
83
555
554
557
558
556
559
560
554

Pismo upućeno zrakoplovom iz Dubrovnika u Benos Aires, Argentina 27.08.1950. Frankirano
markama olimpijade, dolazni žig šahovskog kluba u Argentini. Printed Matter Wrapper by Air
Mail:DUBROVNIK - BUE-NOS AIRES, ARGENTINA 27.08.1950. Franked with Chess Olympics Commemorative Issue,cancelled with commemorative postmark and addressed to Chess Club of Argentina.
30
555

Prigodni album povodom JUFIZ-a iz 1954 godine s potpisom autora marke B. Jakca i gravera Krnjaića.
Commemorative album for occasion of JUFIZ in 1945. with signature of author of stamp B.Jakac
and engraver Krnjaić.
40
556

Pismo upućeno s vojne pošte br. 8874 koja je bila u Rijeci u Vukovar 07.01.1947.
Letter mailed from military post No. 8847 that was in Rijeka to Vukovar 07.01.1947.
18
557

Mi. br. P111I pogreška tiska, REPUBLIQE umjesto REPUBLIQUE.
Mi.No. P111I error of print,REPUBLIQE instead REPUBLIQUE.
12
558

Mi. br. P 133 pogreška tiska na Titovom licuMi.No. P 133 error of print on face of Tito.
16
559

Mi. br. DU2 službena zatvorena koverta upućena iz Beograda u Zagreb 21.02.1951. Dobra kvaliteta.
Mi.No. DU2 official closed envelope mailed from Beograd to Zagreb 21.02.1951.Good quality.
20
560

Mi. br. DU2 službena zatvorena koverta. Na poleđini zaderana.
Mi.No. DU2 official closed envelope.On reverse torn.
12
84
561
562
565
563
564
566
567
568
561

Pismo upućeno iz Zagreba u Zemun 16.06.1945. U dolasku portirano 27.06.Vračeno u Zagreb 28.06. gdje je i
cenzurirano i dalje preadresirano za Sisak. Još i otisak promidžbenog žiga Kongresa omladine, nedostaje zakolpnica.
Letter mailed from Zagreb to Zemun 16.06.1945. On arrival ported 27.06. Return to Zagreb 28.06. where is
censored and readdressed for Sisak. Print of propaganda cachet “Kongres omladine” part of letter is missing.
20
562

Dvije rijetke MC.Two rare MC
16
563

Probna, neusvojena koverta za regatu, sa otiscima raznih žigova mjest kuda je regata prolazila.
Trial, not accepted envelope for regatta, prints with different cachet of places where regatta was held.
50
564

Probna, neusvojena koverta za regatu, sa otiscima raznih žigova mjest kuda je regata prolazila.
Trial, not accepted envelope for regatta, prints with different cachet of places where regatta was held.
50
565

Lot 3 MC s prikazom Dubrovnika. Lot 3 MC with image of Dubrovnik.
14
566

Razglednica Guštanja preporučeno upućena s Koroškog festivala u Prevalje14.10.1945. Dobra kvaliteta.
Postcard Guštanje registered mailed from Koroški festival to Prevalje.
14
567

Lot dvije razglednice Planice upućene preporučeno u Itasliju.Žigovi prvog dana.
Lot two postcard Planice mailed registered to Italy.Cachet of first day.
14
568

Povoljan lot pisama večinom Jugoslavija.
35
Affordable lot of letters mostly from Jugoslavija.
85
STT Vuja
574
569
570
571
572
573
575
577
576
578
569
* 1 din. obrnuti pretisak, Opisano u PS pod SP-I
579
1 din inverted overprint.Described in PS under SP-I.
570
** Mi. br. 21 pretisak značajno spušten.
571
** 10 din. obrnuti pretisak. Opisano u PS pod 93 SP-I. Fotoatest Petric.
572
** 10 din. široka lijeva margina.
573
574
Mi.No. 21 overprint significantly lowered
10 din inverted overprint.Described in PS under 93 SP-I.Photo certificate Petric.
10 din wide left margin.
PS. br. 52 dvije nijanse crvene boje.PS No. 52 two shades of red color.
* Mi. br. 50 pogreška zupčanja.
Mi.No. 50 error of perforation.
20
20
100
14
20
60
575
 Blok s vrlo atraktivnim naborom u papiru. Block with very attractive crease in paper.
100
576
** Mi. br. 104, odlična kvaliteta.
100
577
** Pogreška tiska UVJA umjesto VUJA.
578
** Crveni križ, dvije nijanse boje.
579
 Crveni križ ZASTAVICE fotoatest Petric.
Mi.No. 104 excellent quality.
Error of print UVJA instead VUJA
Red Cross, two shades of color.
Red Cross ZASTAVICE, photo certificate Petric.
75
20
35
86
580

Paketna karta za paket upućen iz Kopra 26.05.1948 u Pićan. Jedna porto marka nedostaje. Rijetko.
Package card for packages mailed from Kopar 26.05.1948. to Pićan.One porto stamp missing.Rare.
90
581

Preporučeno pismo upućeno iz Kopra u Zagreb 20.06.1949. Dolaz na poleđini.
Registered letter mailed from Kopar to Zagreb 20.06.1949.Arrival on reverse.
12
582

FDC Crveni križ 1953.
16
FDC Red Cross 1953.
583
Mi. br. 70-75 kompletan niz u arku olimpijade u Helsinkiju.
Helsinki Olympic Issue 1952 in complete sheets of 25 (5 x 5).Perfect unmounted mint. High catalogue value.
380
584
Mi. br. 95-97 dva komnpleta araka Ujedinjeni Narodi.
United Nations Issue 1953. Sixty sets in complete sheets of 30(6 x 5) cancelled to order. Ideal for research.
30
87
586
585
587
585
Mi. br. 113-122 kompletna serija u arku. Dio araka od 50 kom, dio od 24 pa su po dva i dvije marke
posebno što čini 50 nizova.
Air Mail Issue 1954 in complete sheets of 50 (5 x 10) or 24 (4x
6). A total of 50 sets with values of Din. 5.00, 100.00 and200.00 with two sheets of 24 and two additional stamps each.Very fine unmounted mint.
586
Mi. br. 139 arak Mi. br. 139 Air Mail Issue 1954 - Additional value of Din. 500.00 in complete sheet 220
of 20 stamps (4 x 5). Very fine unmounted mint.
587
Lot FDC-a STT VUJA. Dobra kvaliteta.
Lot FDC STT VUJA.Good quality.
240
55
Brodovi
588

Pismo upućeno iz Splita brodom preko Šibenika u Beč 1862.Žig SPALATO COL VAPORE.
Letter mailed from Split by ship via Šibenik to Wien 1862.Cancel SPALATO COL VAPORE.
45
589

Pismo upućeno u Beč sa žigom LETTERE DA VAPORE. Na poleđini žig K.K. POST AMBULANCE No9 i žig GRAVOSA iz 1879.
Letter mailed from Wien with cachet LETTERE DA
VAPORE.On reverse cachet K.K. POST AMBULANCE No9 and cahcet GRAVOSA from 1879.
50
88
590

Pismo upućeno iz Trsta u Kotor 25.02.1972 preko Zadra.Žig TRIEST COL VAPORE
Letter mailed from Trieste to Kotor 25.02.1972. via Zadar.Cachet TRIEST COL VAPORE.
20
591

Razglednica Rijeke upućena iz Rijeke parobrodom Austrijskog LLoyda CARINTIA u Orebić. Prednjji desni ugao trag savijanja.
Postcard Rijeka mailed from Rijeka by steamer of Austrian
LLoyd CARINTIA to Orebić.Trace of bending in front right corner.
60
593
592
594
595
592

Razglednica Constantinopola upućena iz austrijske poštanske uprave parobrodom Lloyda Austriaco
GORITIA u Orebić 09.07.1904. Postcard Constantinopol mailed from austrian postal administration by steamer LLoyda Austriaco GORITIA to Orebić 09.07.1904.
60
593

Razglednica Calcutte upućčena iz Calcutte u Orebić parobrodom NAPOLI 25.12.1904.
Postcard Calcutta mailed from Calcutta to Orebić by steamer NAPOLI 25.12.1904.
60
594

Razglednica Anversa upućena brodom SS ARCADIA 25.09.1903 u Orebić.
Postcard Aversa mailed by ship SS ARCADIA 25.09.1903. to Orebić.
60
Razglednica upućena iz Braile u Rumunjskoj parobrodom EROS u Orebić 03.05.1902.
Postcard mailed from Brazil to Romania by steamer EROS to Orebić 03.05.1902.
60
595

89
596

Razglednica Batuma upućena 19.11.1903 brodom SS NEREO trščanske plovidbe u Orebić.
Postcard Batum mailed 19.11.1903. by ship SS NEREO Trieste-based navigation to Orebić.
60
597

Razglednica upućena brodom SS EROS u Orebić 19.07.1902. Odlična kvaliteta, rijetko.
Postcard mailed by ship SS EROS to Orebić 19.07.1902.Excellent quality,rare.
60
598
599
600
601
598

Razglednica sa žigom DA BORDO ARCADIA upućena u Trst 25.09.1913. Nedostaju marke.
Postcard with cachet DA BORDO ARCADIA mailed to Trieste 25.09.1913.Stamp are missing.
40
599

Pismo upućeno s broda SS PRINC PAVLE koji je tada bio u Čileu preko Zemuna u Orebić. Koverta
lijevo oštečena prilikom otvaranja. Letter mailed from ship SS PRINC PAVLE which where in Chile
via Zemun to Orebić.Envelope damaged on left side on opening.
40
600

Preporučeno i žurno pismo upućeno s broda SS BALKAN koji je tada bio u Amsterdamu od kapetana broda u Beograd.Žute mrlje na koverti.
Registered and express mailed letter from ship
SS BALKAN which where in Amsterdam from captain to Beograd.Yellow stains on envelope.
40
601

Razglednica Zadra sa žigom brodske linije TRST-KOTOR 10.06.1909.
Postcard Zadar with cachet of ship line TRST-KOTOR 10.06.1909.
16
90
602

Razglednica Metkovića upućena iz Šibenika u Ičiće sa žigom OE LLOYD DANUBIO
Postcard Metković mailed from Šibenik to Ičiće with cahcet OE LLOYD DANUBIO
50
603

Preporučeno pismo upućeno iz ratne luke Pula 14.06.1915.
Pula 14.06.1915.
20
604

Razglednica upućena s broda RADETZKY 12.04.1916 sa vrlo zanimljivim tekstom o časniku
Konjeviću.
Postcard mailed from ship RADETZKY 12.04.1916. with very interesting inscription about officer Konjević.
20
605

Zanimljiva razglednica s pjesmom mornara broda S.M.S ZRINY upućena sa S.M.S TATRA
25.04.1915 u Graz.
Interesting postcard with poem of sailor from ship S.M.S. ZRINY mailed
from S.M.S. TATRA 25.04.1915.
20
606

Vojna dopisnica sa žigom broda S.M.S. TATRA u crnoj i plavoj boji upućena 20.03.1918 u Austriju.
Military stationery with cachet of ship S.M.S.TATRA in black and blue color mailed 20.03.1918. to
Austria.
16
607

Razglednica Dubrovnika upućena s razarača S.M.S USKOKE na S.M Torpedoboot 75 koji je u tom
trenutku bio stacioniran u Puli. Dolazni žig S.M.S MONARCH.
Postcard Dubrovnik mailed
from destroyer S.M.S. USKOKE to the S.M. Torpedoboot 75 which in that moment were stationed in
Pula.Arrival cachet S.M.S. MONARCH.
25
Registered letter mailed from war port
91
608

Razglednica Šibenika upućena s torpiljarke S.M. BOOT 75 u Šopron 10.08.1917.
Postcard Šibenik mailed from torpedo boat S.M. BOOT 75 to Šopron 10.08.1917.
25
609

Razglednica upućena sa S.M. BOOT 24 u Brno 17.06.1916. Gornji desni ugao savijen.
25
610

Častitka upućena sa S.M. BOOT 14 u Ljubljanu 19.02.1918. Ovaj ratni brod služio je za spašavanje
zrakoplova i zrakoplovaca.
Greeting card mailed from S.M. BOOT 14 to Ljubljana
19.02.1918.Ship is used for rescue of airplanes and airmen.
25
611

Razglednica Šibenika upućena sa torpednog broda VIII 05.12.1917.
ostcard Šibenik mailed from torpedo boat VIII 05.12.1917.
25
612

Razglednica upućena s bojnog broda ZRINY 03.04.1915.
Postcard mailed from war ship ZRINY 03.04.1915.
25
613

Razglednica Kotora upućena sa S.M.S. GAA u Mostar 26.11. 1915. Odlična kvaliteta.
Postcard Kotor mailed from S.M.S. GAA to Mostar 26.11.1915.Excellent quality.
20
614

Čestitka upućena s bojnog broda KAISER FRANZ JOSEF u Mostar 26.03.1915. Odlična kvaliteta.
Greeting card mailed from ship KAISER FRANZ JOSEF to Mostar 26.03.1915.Excellent quality.
20
92
615

Čestitka upućena sa S.M.S MARS 08.04.1916 u Split. Dobra kvaliteta.
Greeting card mailed from S.M.S. MARS 08.04.1916. to Split.Good quality.
20
616

Grčka razglednica s vrlo lijepim žigom SS KRALJICA MARIJA 22.MEI.1931 PREDATO NA MORU
Greece postcard with very nice cachet SS KRALJICA MARIJA 22 MEI. 1931 PREDATO NA MORU
30
617

Pismo frankirano nizom maraka izdanih od izbjegličke vlade u Londonu. Poništene žigom Broda 56
Trgovačke mornarice kraljevine Jugoslavije 27.03.1943.
Letter franked with series of stamps
Issued from exile government in London.Canceled with cachet of Ship 56 Merchant navy Kingdom
of Yugoslavia.
30
618

Pismo frankirano nizom maraka izdanih od izbjegličke vlade u Londonu. Poništene žigom Trgovačke
mornarice kraljevine Jugoslaivjie 19.02.1944.
Letter franked with series of stamps issued
from exile government in London.Canceled with cachet of Merchant navy Kingdom of Yugoslavia
19.02.1944.
16
Razglas carskog i kraljevskog ilirskog poglavarstva o poštanskim tarifama.
Nikola Rukavina Naše marke biljezi i cjeline, Sarajevo 1929.
Vjesnik kluba sabirača maraka Zagreb 1937/38
Hrvatski filatelistički vjesnik 1940-1946 komplet svih brojeva, prva tri godišta u originalnom uvezu.
Rijetko u kompletu, dobra kvaliteta, povoljna početna cijena.
Komplet Hrvatske filatelije 1942-1945, odlična kvaliteta, rijetko u kompletu.
David Feldman, luksuzni katalog aukcije starih talijanskih država. Obavezna literatura za sakupljače
klasike ovog područja.
Corinphila aukcijski katalog izdanja klasične Rumunjske 2007. Dio poznate Cornelia zbirke. Izvrsna
literatura za sakupljače ovog područja, tvrdi uvez, mala naklada.
David Feldman, aukcijski katalog Švedske, Islanda, Norveške i Finske 2007. Luksuzni katalog, tvrdi
uvez zlato, obavezna literatura za sakupljače Skandinavije.
Karamitsos, aukcijski katalog sa izvanrednom zbirkom Albanije i Turske iz 2009.
Bolaffi, aukcijski katalog talijanskih područja. Izvanredan luksuzni katalog s prikazima velikih rariteta Italije
i za nas zanimljivih maraka Rijeke, Zadra i ostalih područja koja su bila pod talijasnkom okupacijom.
Corinphila i D. Feldman, dva aukcijska kataloga sa ponudom specijalne zbirke Švicarske klasike.
Odlična literatura za sakupljače ovog područja.
Bolaffi, aukcijski katalog 2005 s ponudom specijalne zbirke starih talijanskih država. Odlična referentna literatura ovog područja.
Schlegel, luksuzni katalog aukcije specijalne zbirke turskog carstva. 2011
Kohler, aukcijski karalog njemačke okupacije 1939-1945 ex Rainer Bender. Poznati sakupljač ovog
područja s nevjerojatnim primercima okupacije Ljubljane, Srbije, Crne Gore itd.
Schlegel 2011, aukcijski katalog poštanske povijesti rusije 1785-1960.
Corinphila 2010 luksuzni aukcijski katalog najrjeđih izdanja švicarskih kantona, Austrije, Njemačke pošte u Kini. Corinphila 2009, aukcija specijalne zbirke starih talijanskih država.
Gartner, aukcijski katalog u dva dijela, tvrdi uvez svjetski rariteti. Fantastičan pregled najrijeđih
maraka i pisama svijeta.
20
20
20
100
Literatura
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
120
20
20
20
14
14
20
16
14
14
14
20
20
28
93
619
625
631
620
626
632
627
633
623
622
621
628
634
629
635
624
630
636
Zbirke i Lotovi
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
Lot maraka NDH, sve složeno u album, dobra kvaliteta. Nezupčane serije i četverci. Povoljna početna
cijena. Lot stamps NDH, all in album,good quality.Imperforate series and block of 4.Low starting price.
Odlična zbirka NDH 24-38**,24-38 O,170-172 ** sve atestirano i još dosta toga. Obavezno pogledati.
Excellent collection of NDH 24-38**,24-38 O,170-172** all with certificate, and other material.
Worth a look.
NDH lot maraka večinom krajobraza sve sa pogreškama tiska i zupčanja.
NDH lot of stamps mostly landscape all with error of print and perforation.
Republika Hrvatska veliki lot tri Lindner albuma s markama i cjelinama od 1991-1999, te još dva
klasera s markama Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Sarajevska izdanja. Republic of Croatia big lot three Linder album with stamps and stationers from 1991-1999. and ordinary album with
stamp of Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina,Sarajevo edition.
Bosna i Hercegovina, veliki lot maraka u albumu, pogodno za istraživanje žigova i zupčanja.
Bosnia and Herzegovina, big lot of stamps in album,suitable for research of cachet and perforation.
Bosna i Hercegovina specijalna zbirka prvog izdanja i kasnije sve po zupčanjima.
Bosnia and Herzegovina special collection of first edition and later by perforation.
Slovenija, kutija s oko 200 pisama iz doba predfilatelije i službenih pisama. Dobra kvaliteta. Povoljna
početna cijena.
Verigari, lot maraka, večinom pogreške tiska,zupčanja i boje. Verigari,lot of stamps,mostly errors of
print,perforation and color.
SHS BiH 11 pedesetaraca iz niza Mi. br. 33-50.
SHS BiH 11 block of 50 from series Mi.No.33-50
Lot maraka kraljevine Jugoslavije i NDH sve pogreške tiska, gravere ili nezupčane marke. Preko 100
kom. Povoljna početna cijena.
Lot stamps of Kingdom of Yugoslavia and NDH all errors of
print,engraver or imperforate stamp.Over 100 pieces.Low starting price.
Lot većinom cjelina kraljevine Jugoslavije, pisama kraljevine i nove Jugoslavije. Puno materijala,
obavezno pogledati.
Lot mostly stationery of Kingdom of Yugoslavia,letters from Kingdom of
Yugoslavia and new Yugoslavia.Lot of material,worth a look.
100
580
70
290
180
100
180
60
30
100
120
94
637
642
638
656
80
648
Zbirka cjelina Kraljevine Jugosalvije oko 100 kom. složeno u album. Folder with approximately
100 unused and used stationery items of the Kingdom of Yugoslavia.Several better cards including
P58 mint, P70 used etc.
649
Lot 10 albuma ex Jugoslavenskog područja. Obavezno pogledati, povoljna početna cijena.
Lot 10 album of ex Yugoslavia.Worth a look,low starting price.
100
650
Lot dva Schaubek albuma sa markama Jugoslavije od 1918-1983, NDH, Srbija, STT VUJA.
Lot two Schaubek album with stamps of Yugoslavia from 1918-1983,NDH,Serbia,STT VUJA
100
651
Lot pogrešaka tiska i zupčanja na markama Jugoslavije 1945-1991. Preko 20 kom.
652
Jugoslavija sve tri serije privrede u četvercima Mi. br. 628-39; 677A-688A; 683AI i 717-723 visoka
kataloška vrijednost. Odlična kvaliteta.
653
Lot pisama i cjelina NDH i SHS, pogledati.
50
654
Lot preko dvadeset pisama, cjelina i isječaka sve frankirano markama verigara.
40
655
Lot 16 slikovnih dopisnica malog Petra od 1 din. sa motivima iz Hrvatske.
35
656
Lot 14 slikovnih dopisnica malog Petra 1 din. sa motivima iz Slovenije.
30
657
Lot maraka Istra i slovensko primorje sve žigosano. Zanimljivi žigovi za daljnje proučavanje.
50
658
659
Republika Hrvatska prigodni album s prvim markama i prigodnim listovima Jelačić, prva zračna pošta itd. 60
120
Njemačka. zbirka u dva LIndner albuma od 1872-1945. Povoljna početna cijena.
660
Lot 9 albuma, različit sastav, nešto maraka Irana. Povoljno.
90
661
Lot klasičnih maraka cijelog svijeta. Povoljno.
90
662
Švicarska lot maraka Pro Patria i Pro Juventute, sve kompletne serije. Visoka kataloškavrijednost
(preko 600.- eura)
80
663
Lot četiri albuma sve marke bliski istok, kompletne zupčane i nezupčane serije, razne teme.
110
664
Lot dva albuma s markama Savezne Njemačke. Puno materijala.
100
665
Album s velikom količinom blokova večinom Mađarska.
50
666
Lot tri velika albuma s markama Savezne Njemačke. Povoljno za detraljnju prodaju.
90
667
Lot dva velika lager albuma žigosane Austrije.
50
668
Lot pet albuma DDR-a, čisto.
25
240
100
95
669
Lot tri albuma maraka Europa istok.
80
670
Lot pet albuma lagera Francuske, Švicarske i jedan mješoviti više zemalja.
90
671
Lot 8 lager albuma Europskih zemalja, Velika količina materijala.
672
Lot 4 albuma Poljske, Čehoslovačke i Mađarske. Velika količina materijala.
673
Lot 11 albuma s tematskim serijama. Vrlo povoljna početna cijena.
674
Lot pet tematskih albuma
40
675
Lot pet tematskih albuma
40
676
Lot deset velikih i dva mala albuma razne teme. Obilje materijala. Vrlo povoljna početna cijena.
80
677
Lot četiri albuma i albumski listovi s različitim sastavom. Velika količina materijala.
70
678
Lot četiri albuma i mapa s markama. Puno tematskih izdanja.
70
679
Kutija od banana puna albuma s obiljem materijala. Obavezno pogledati
680
Kutija od banana s deset albuma tematskih izdanja.
60
681
Kutija od banana pretrpana albumima punim maraka.
100
682
Kutija od babana puna dobrog materijala. Obavezno pogledati.
100
683
Kutija od banana puna pisama, koverata, FDC-a i MC-a.
100
684
Kutija od banana puna putujuće pošte.
100
685
Kutija od banana puna pisama,koverata i FDC
50
686
Lot 5 albuma maraka,razne teme.
60
687
Lot 4 albuma vrlo zanimljivog materijala,obavezno pogledati.
100
80
100
130
100
Razglednice
Hrvatska
688 Bjelovar oko 1904.
O/B Tvornica I.
hrv. dioničarskog
društva.
20
689 Crikvenica oko
1906. O/A-B
20
690 Crikvenica oko
1910.Hotel-pansion-restorant et
Cafe Crnković,
X/A-B.
Harmonika 10 manjih slika.
691 Čakovec 1898.
#/B
25
692 Dubrovnik
1897. #/A-B
20
20
96
693 Dubrovnik
1900., Porta
Pille. #/A-B
20 699 Generalski stol
1909.Kolodvor.#/
B-C
694 Dubrovnik 1901.
#/A-B
20
695 Dubrovnik oko
1904. O/A-B
20 701 Hvar 1900. #/B
696 Dubrovnik oko
1910. #/B
697 Dubrovnik - rijeka dubrovačka
Rožat oko
1910.Izdavač
Tošović.O/A
20
20
700 Grude kod Dubrovnika 1915.
#/A-B
702 Hvar 1929.O/A-B
703 Hvar-Jelsa 1900.
#/A-B
704 Hvar-Starigrad
1900.#/A-B
698 Dubrovnik-Gruž
1911.Domobranska kasarna.
#/A-B
20 706 Hvar-Starigrad
1903.#/A-B
20 713 Karlovac 1880.,
fotografija na
kartonu,
10.2x6.3cm
20 707 Hvar-Starigrad
1905.#/A-B
20
708 Hvar-Starigrad
1928.#/A
20
20
20
20
40
711 Janjina 1904.#/A-B 20
712 Karlovac, kolodvor
1912.#/A-B
714 Karlovac 1880.,
fotografija
na kartonu
10.5x6.2cm.
20
715 Korčula, Borgo
di S. Nicolo,
1901., #/A-B
20
716 Korčula,
convento della
Badia, 1901.
#/A-B
20
717 Korčula 1901.
#/A-B
20
20
20 710 Janjina 1901.#/A-B 20
20
705 Hvar-Starigrad
1904. #/A-B
709 Hvar-Vrboska
1911.#/A-B
20
20 718 Korčula - Blato,
glavna ulica
1904. #/A-B
20
97
719 Korenica oko
1910. #/A-B
20
720 Krapina, Gajev
trg, Mosinger
oko 1904. O/B
20
725 Križevci,
otkriće spomenika Antunu
Nemčiću 15.
listopada 1899,
1901. #/A-B
726 Križevci, Zakmardijeva ulica,
1907. #/A
721 Krapina 1901.
#/A-B
724 Križevci oko
1904.#/A-B
20
736 Nerežišće 1899.
#/B-C
20
731 Mali Lošinj,
na poleđini
karta brodskih
i željezničih
veza s otokom
Lošinjem,
1913. #/A-B
20
30
737 Novi Vinodolski 1989. #/A-B
20
738 Novi Vinodolski 1912. #/A-B
20
732 Mali Lošinj oko
1910, O/B
20
20
728 Lepoglava, Kr.
zem. kazniona
s poszednim
odjelom, 1912.
#/A-B
723 Krapina, Kneippovo lječilište,
oko 1904.
O/A-B
20
730 Mali Lošinj oko
1904. X/A-B
20
727 Lipik 1901.
X/A-B
722 Krapina 1904.
#/A-B
20
20
20
734 Milna - otok
Brač 1900. #/B
729 Mali Lošinj,
Stengel br.
5224, oko 1904.
O/A
30
733 Metković 1901.
#/A-B
30
20
739 Obrovac 1907.
#/A-B
20
740 Ogulin 1898.#/
A-B
25
20
741 Omiš 1900. #/A 20
735 Mrzla Vodica
1919. #/A-B
20
98
742 Omiš, vodopad
“Gubavica”,
oko 1904. O/A
20
743 Omiš 1919.
#/A-B
20
748 Omiš, izgradnja
električne centrale,
oko 1930. O/A-B
749 Orebić 1912.
#/A-B
744 Omiš 1919.
#/A-B
745 Omiš, izgradnja
električne centrale,
oko 1930. O/A
20
746 Omiš, izgradnja
električne centrale,
oko 1930. O/A
20
747 Omiš, izgradnja
električne centrale,
oko 1930. O/A
20
751 Osijek 1900.
#/A-B
752 Osijek, fotografija
na kartonu
6.6x10.6cm
753 Pakrac 1898.
#/A-B
20
760 Pula-PorečRovinj-Istra
1897.#/A
40
755 Pelješac-Rosario
1901.#/A-B
20
761 Rasinja, stari
grad, 1910. #/A
20
756 Plaški oko
1904. #/A
20
762 Rijeka 1898.#/
A-B
20
757 Podgora-Istra
1900. #/A-B
25
763 Rijeka-Kraljevica hotel Liburnia Portore oko
1910. #/A-B
20
758 Pula 1907.
#/A-B
20
764 Samobor
tvornica staklaCarolina 1901.
#/A-B
30
759 Pula, 14. settembre 1921. #/A
40
765 Senj, H.
Kraperk, Karlstadt 1897.#/B
30
20
20
20
750 Osijek 1897.
#/A-B
754 Pelješac-Viganj
1904.#/A
20
20
20
20
99
766 Sesvete 1916.
X/B
767 Silba 1916. #/B
768 Sinac. Mosinger 1913. #/A-B
40
40
25
772 Sisak, “Teslić” na
izložbi u Osijeku
1932. O/A-B
773 Slano oko
1910.#/A
40
20
774 Slano 1918. #/A 20
778 Split 1898.
#/A-B
779 Split oko
1904.O/A
780 Split oko
1904.O/A-B
20
20
775 Slavonski Brod
1912. #/A-B
20
771 Sinj, pogled sa
sjeverne strane
1911. #/A-B
20
787 Split, hotel
Slavija oko
1930. O/A-B
20
788 Split ilustracija
Kalmsteiner
1913. O/A
25
789 Split hotel
Central-restauracija i kavana
(M.Matić) 1927.
#/A-B
20
20
20
776 Slivno, svetište
Majke Božje,
Mosinger 1912. #/A
786 Split, rodna kuća
Luke Botića,
ilustracija A.
Uvodić, oko
1905.O/A
25
782 Split, hotel
Troccoli 1903.
#/A-B
770 Sinj 1911. #/A
20
20
781 Split 1900. #/A-B 20
769 Sinj oko 1910.
#/A-B
785 Split 1907. #/A
25
783 Split villa Anti
čević 1917. #/A
25
20
777 Split, Stengel
br. 4964, 1898.
#/A
20
784 Split Strosmajerova obala oko
1910. #/A
20
100
790 Split sokolski
slet 21. kolovoza
1910.#/A-B
20 796 Šibenik spomenik Tomazeo
1917.#/B
20
791 Sveti Ivan Zelina
1913. #/A
20 797 Šipan 1929. #/A
20
803 Trogir
prelaz 20 809 Virovitica
dernečara preko
1899.#/B
mosta na Travarici
na dan sajma Sv.
Ante, 1900.O/A-B
810 Vrbovac
1909.#/A-B
30
30
804 Trstenik 1901. #/A-B 20
811 Vrlika 1899.#/A-B 25
792 Šibenik 1898. #/A 20 798 Šolta-Gornje selo 25
1910. #/A
805 Varaždin 1900.#/A-B 20
793 Šibenik 1912. X/A-B
794 Šibenik oko
1910. O/A-B
20
20
795 Šibenik proslava
desete godišnjice
“Hrvatskog sokola”
1910. #/A-B
20
799 Šošice, trgovina
Pere Radića
1927. #/A-B
25
800 Topusko 1898.
X/A-B
20
812 Vuka 1909.O/A-B 25
806 Varaždin, toplice 20
obitelj Maylander
18.06.1922,
židovski trgovci,
stradali 1941. O/B
801 Topusko oko
1904. O/A-B
40
802 Trogir 1900.X/
B-C
20
807 Veli Lošinj, Stengel br. 40195,
1912. #/A
813 Zadar 1899.#/
A-B
25
814 Zadar 1898.#/
A-B
20
30
808 Velika Gorica,
20
815 Zadar 1899.#/A 20
kolodvor 1913. #/B
101
816 Zagreb 1898.#/A-B 20
817 Zagreb 1898. #/A-B 20
Zagreb
823 Mosinger, Ilica
sa Kačićevim
spomenikom
1902.#/A-B
824 Zagreb Ilica
oko 1910.#/A
818 Zagreb, Jelačićev
trg 1898.#/A
20
20
20
826 Zagreb Hatsova ulica oko
1910.#/A-B
820 Zagreb Stengel br.
8587, Akademički
trg, 1901. #/A
822 Zagreb Stengel br.
8585, Ilica, 1902.#/B
20
20
827 Zagreb oko
1915.O/A-B
821 Zagreb Ilica
1903.#/A-B
20
830 Zagreb, Končareva
ulica iza 1950.Fotografija mesnice
15x10cm
20
20
825 Zagreb
20
Jurišićeva ulica
oko 1910.O/A-B
819 Zagreb Jelačićev
trg 1902.#/A
829 Zargeb,
odjel
hrvatskih vojnika u
zavodu društva Sv.
Vida, koji su izgubili
vid na južnom ratištu
oko 1914. O/A-B
20
20
828 Zagreb, idila
iz Botaničkog
vrta, 1911.#/
A-B
20
831 Zagreb južno
šetalište,
fotografija na kartonu 10x6cm
20
836 Album sa 12 Sten- 120
gelovih fotografija
na kartonu, 9 fotograf. Opatije, 3 fotograf. Rijeke 1896.
Bosna i
Hercegovina
832 Zagreb s
20
istočne strane,
fotografija na
kartonu 10x6cm
833 Zagreb ribnjak
i vidikovac u
perivoju Jurjevcu,
fotografija na
kartonu 10x6cm
835 Zagreb Kamenita 20
vrata,fotografijana
kartonu 10.x6cm
837 Bihać i sinagoga
oko 1910.X/B
60
838 Bilek, im Kaffee
“Luft”, 1914.#/A-B
20
839 Bosanski Šamac
1908.#/A-B
20
20
20
834 Zagreb Mesnička 20
ulica, fotografija
na kartonu 10.x6cm
102
840 Brčko nova džamija 20 847 Ljubuški 1904.
#/A-B
1911.#/A-B
20 854 Prozor otkriće spome- 20 860 željeznička postaja 1906.#/A-B
nika kralju Petru
oko 1925.O/A-B
841 Čapljina oko
1910.#/A-B
20 848 Ljubuški 1907.#/A 20
842 Doboj harmonika
oko 1910.#/A-B
25 849 Nemila hotel u.
20
Gasthaus 1912.#/A-B
855 Prozor gradnja samostana na
Šćitu za vrijeme
I. svj. rata.O/A
843 Komušina-Kondžilo 25 850 Prozor otkriće spomenika kralju Petru
1908.#/A-B
oko 1925.O/A-B
844 Kreševo oko
1925.O/A-B
851 Prozor otkriće spomenika kralju Petru
oko 1925.O/A-B
20
852 Prozor otkriće spomenika kralju Petru
845 Livno 1899.#/A-B 30
oko 1925.O/A-B
846 Livno 1900. #/A
25
853 Prozor otkriće spomenika kralju Petru
oko 1925.O/A-B
20
20
20
20
856 Varcar Vakuf
1912.#/A
20
20
861 Vlasenica
1909.#/A
20
859 Tuzla dobrovoljno 20
vatrogasno društvo
1908.#/A-B
Uskoplje,
20
Crna Gora
862 Hercegnovi,
20
K.u.K. časnički
vrt, oko 1910.O/A
863 Hercegnovi,
kraljica Marija i
kralj Aleksandar
857 Sarajevo 20
1934.O/A-B
hrvatske sokolice
1908.#/A-B
858 Sarajevo 60
godina V. Appel
1900.#/A-B
20
20
864 Risan 1908.#/
A-B
20
865 Bregana
1927.#/A-B
25
Slovenija
103
Srbija
866 Črnomelj 1899.
#/B-C
20
867 Metlike
1898.#/A-B
30
868 Metlike, H. Krapek Marburg
1899.#/A-B
25
872 Matariška Vanja
1928.#/A-B
20
873 Zaječar oko 1910. 20
O/A-B
874 Zaječar oko
1910.O/A
20
878 Pula, ratna luka
oko 1915.O/A
20 885 Top KRUPP 40
cm 1910.O/A
20
879 S.M.S. Budapest
1910.O/A-B
20 886 Jurišni brod oko
1930.O/A-B
20
880 S.M.S. Gaa oko
1910. O/A
20 887 Podmornica u
Šibeniku oko
1930. O/A
20
881 S.M. Schiff “Sct.
Georg” 1910.O/
A-B
20
brodovi
869 Motnik 1904.#/
A-B
870 St. Leonhard
W.B. 1917.#/A
871 Žreče 1928.
#/A-B
25
875 Parobrod Albano
kapetan Peršić
1936.O/A-B
S.M. Schiff
882 “Kaiser Karl VI”
1909.O/A
20
889 Ratni brod u
20
luci u Šibeniku
oko 1930.O/A-B
20
883 Brodovi u
Sueskom kanalu
oko 1910.O/A-B
20
20
877 Podmornica torpedira vojni brod
oko 1915.O/B
20
16
25
876 S.M.S. Wien oko
1904.O/A-B
888 Ratni brodovi u
luci u Šibeniku
oko 1930.O/A
20
884 Presjek podmornice 20
dok torpedira brod
oko 1915.O/A-B
890 Kraljevski brod
Hvar i podmornice u luci u
Šibeniku oko
1930.O/A
20
104
mrtva priroda,
djeca, bajke, brodovi, životinje,
preko 1300
komada.
ostalo
891 Hrvatski pozdrav
1904.#/B
892 Hrvatski pozdrav
1904.#A-B
893 Hrvatska domovina 1904.#/B
894 Hrvatskim
junacima Zita
1918.#/A-B
895 Još Hrvatska
nij propala oko
1909.O/A
896 Svetozar Pribičević
bolestan u sanatoriju u Beogradu
sa kćerkom oko
1920.O/A-B
20
30
902 Hrvatski sokol
Senj 1925.O/A-B
897 Iredenta oko
1930.O/A
35
40
898 Pozdrav iz
Dalmacije oko
1904.X/A-B
20
899 Dubrovnik
narodna nošnja
Osojnik oko
1904.O/A
20
909 8 kutija razgled- 80
nica većinom iza
1945.ogromna
903 S.K.”Slavija”,
20
količina, pogodPrijedor/Bosna i
no za detaljnu
S.K.”Segesta”,Sisak
prodaju.
oko 1920.#/A-B
30
904 Kraljevina Jugoslavija humor oko
1920.O/A-B
20
905 Kirchner 1899.X/
A-B
20
906 Zanimljiv portret
1903.#/A-B
20
20
20
20
900 Narodna nošnja
dalmacija,
Mosinger
1908.O/A-B
901 Sisački tamburaški
mješoviti zbor
“Graničar”
1911.#/A-B
908 Kutija od banana 70
puna razglednica cijelog
svijeta.Velika
količina,povoljna
cijena.
20
20
907 Zbirka razgledni- 720
ca složena u 10
albuma po
temama:cvijeće,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
47
File Size
10 887 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content