close

Enter

Log in using OpenID

28. AUKCIJA -FILATELIJA - Barac & Pervan aukcijska kuća

embedDownload
1
AUKCIJSKA KUĆA
BARAC & PERVAN
posredništvo u prodaji
U DVORANI “KATEDRALA”
ZAGREB, VLAŠKA 7
održava se:
28. AUKCIJA - FILATELIJA
- Nedjelja, 6.05.2012.
s početkom u 11,00 sati
(od broja 3001 do broja 3488)
Pismene ponude poslati na:
Please send your bids on:
fax: 00 385 1 48 10 104
E-mail: [email protected]
ili preko www.barper.com
ili nas nazovite:
or contact us on the phone:
00 385 1 48 10 103
00 385 1 48 10 104
00 385 1 48 16 656
Izdavač: Barac-Pervan d.o.o.
Glavni urednik: Lidija Barac
Naklada: 1000 primjeraka
Izlazi dva puta godišnje
2
Izvod iz pravila aukcijske prodaje:
1. Aukcija u organiziciji aukcijske kuće Barac i Pervan je javna i sudjelovanje na njoj je slobodno i dragovoljno.
2. Aukcijska kuća vrši uslugu posredovanja između ponuđača i kupca.
3.Aukcijska kuća za svoju uslugu od ponuđača uzima 15% od postignute cijene i o tome izdaje račun dok kupac plaća 18,5% na izlicitiranu cijenu u
što je uračunat i PDV.
4. Opis predmeta izvršen je s vrlo velikom pažnjom. Fotografije su dio opisa, a u slučaju bilo kakve pritužbe ili reklamacije tekstualni opis ima prednost pred fotografijom.
5. Licitacija se vrši prije same aukcije putem internetskih ponuda odnosno telefaxa, koje se primaju do samog početka aukcije; pismeno putem pisma,
i telefonski za vrijeme aukcije za što je potreban poseban dogovor s aukcijskom kućom. Prilikom svih pismenih licitacija ponuđač daje svoju maksimalnu ponudu, a voditelj aukcije licitira u njegovo ime štiteći njegov interes.Na samoj aukciji svi zainteresirani ponuđači, ako žele licitirati, moraju se
prijaviti prije početka aukcije voditelju, ispuniti obrazac s osnovnim podacima i preuzeti broj pod kojim će licitirati i davati ponude.
6. Ponuda predana u bilo kojem obliku obvezujuća je za davaoca.
7. Izlicitirani predmet moguće je preuzeti odmah nakon aukcije i plaćanja računa, te u roku do 30 dana.
8. Troškovi osiguranja, poštarine i eventualni drugi troškovi slanja idu na račun kupca, a aukcionar nije odgovoran za eventualno oštećenje ili gubitak
izlicitiranog predmeta nakon što isti preda trećoj osobi ili ustanovi koja će izvršiti dostavu kupcu.
9. Svaka reklamacija mora se dostaviti u roku 8 dana od dana preuzimanja predmeta jer se u protivnom neće uvažiti, osim reklamacije originalnosti
koja je trajna i moguće ju je uvijek predati ako postoji sumnja da predmet nije pravi. U tu svrhu aukcijska kuća u dogovoru s kupcem izabrat će
stručnog arbitra koji će provesti neovisno ispitivanje i njegov sud je konačan. Trošak arbitraže ide na teret onoga za kojeg se u sporu dokaže da nije
bio u pravu.
10. Skupni predmeti, tzv lotovi nemaju jamstvo originalnosti i kvalitete već se ide po načelu “viđeno-kupljeno”, osim ako aukcijska kuća nije posebno
naglasila jamstvo za određeni lot.
11. U slučaju da aukcijska kuća primi dvije ili više identičnih ponuda za isti predmet prednost ima ona ponuda koja je prije stigla.
12.Aukcijska kuća jamči apsolutnu diskreciju ponuđačima i kupcima.
13. Aukcijska kuća dužna je isplatiti ponuđače 40 dana od dana aukcije, osim ako nije sklopila sa ponuđačem drugačiji dogovor.
14. Aukcijska kuća i ponuđač materijala za aukciju sklapaju ugovor koji mora sadržavati osim popisa predanog materijala za aukciju sve relevantne
podatke ponuđača kao i broj računa na koj će mu biti isplaćen novac dobiven od prodaje predmeta.
15. Cijene ponuđenog materijala su u eurima i licitacija se također vrši u eurima dok se račun izdaje u kunskoj protuvrijednosti na dan aukcije po
srednjem tečaju HNB.
16. Aukcijska kuća bez posebnog obrazloženja može odbiti primiti materijal za aukciju, dok primljeni materijal može presložiti, opisati ili povući.
17. Od trenutka preuzimanja materijala aukcijska kuća jamči za njegovu sigurnost, te ga o svom trošku, slika, opisuje i tiska u aukcijskom katalogu.
18. Svaki sudionik licitacije dobiva sljedeći katalog besplatno, a aukcijska kuća dužna je nakon završene aukcije svakog sudionika obavijestiti o
rezultatima cijele aukcije o svome trošku (obavezno putem interneta i pismeno ako to zatraži sudionik).
19. Za sve eventualne sporove nadležan je Županijski sud u Zagrebu.
Extract from Auction Sale Regulations
. The auction organised by the Barac&Pervan auction house is public. Participation in it is free and voluntary.
1
2. Barac&Pervan auction house is a mediator between sellers and buyers.
3. Barac&Pervan auction house takes 15% of the achieved price from the seller, and issues the receipt, while the buyer pays 18.5% of the achieved
price, tax included.
4. The description of the item has been made with great precision. The photographs are the component parts of the description. In case of any complaint, the textual description has the priority over the photography.
5. The bidding takes place before the auction by Internet bidding and telefax respectively. The biddings are accepted until the very beginning of the
auction: in writing by way of letters, and by telephone during the auction, the latter requiring a special understanding with the auction house. During
all written bidding, the bidder gives his maximum bid, while the auctioneer bids in his name so that he protects his interest. All interested bidders
must apply to the auctioneer before the beginning of the auction by filling in a form with basic data, whereupon they are given the number, which will
be used in bidding.
6. The offer given in any form is obligatory for the bidder.
7.The sold item can be taken by the buyer immediately after the auction and payment, or within the following thirty days.
8.Insurance costs, mailing and other possible delivery expenses are born by the buyer. The auctioneer is not responsible for damage or theft of the
item bought at the auction after this item has been given to the third person or institution for its delivery to the buyer.
9.Any claim or complaint should be made within eight days from the acquisition of the item, with the exception of the dispute as to the authenticity,
which is permanent, i.e. it is always possible to claim that the item is not original. For this purpose, the auction house should agree with the buyer that
specialist arbitration is chosen for doing independent research. The decision of the arbitration is final. The arbitration costs are born by the party that
has lost in the arbitration process.
10.Lots (collection items) do not have the guarantee of authenticity and quality, but are sold by the principle “seen-sold”, unless the auction house has
given a special guarantee for a particular lot.
11.In case that the auction house has received two or more identical offers for the same item, the priority is given to the offer that has arrived first.
12.The auction house guarantees full discretion to the sellers and buyers.
13.The auction house is obliged to pay out the sellers within forty days following the auction, unless a different agreement has been made with the
seller.
14.The auction house and the seller of the auction items should make an agreement containing the list of the given auction items, and all relevant data
of the seller, containing the bank account number to which the money obtained from the auction will be remitted.
15.The prices of the offered items are given in Euros, and the auction is also conducted in the same currency, while the receipt is issued in Croatian
Kunas on the day of the auction according to the middle exchange rate of the Croatian National Bank.
16.The auction house may reject the offered items for the auction without giving any explanations, and may describe, re-classify, or withdraw the accepted items
17.As soon as the auction house accepts auction items, it guarantees for their security, and takes photographs and makes the descriptions of the items
for the auction catalogue at the expense of the auction house.
18.Every auction participant receives a free-from-charge catalogue. After an auction, the auction house should at its own expense inform all participants of
the results of the whole auction (by internet and, if required by a participant, per post).
19.In case of disagreement, the competent authority is the County Court in Zagreb.
3
XXVIII aukcija - ponude se primaju zaključno s 5.05.2012 u 24,00h
Bids will be taken until 5.05.2012. at 24.00pm
Tablica licitacije:
od 2 - 10 + 1
10- 20
+2
20- 100
+5
100 - 200 + 10
200 - 500 + 20
500 - 1000 + 50
Sljedeća aukcija:
javite ako ste zainteresirani i poslat ćemo Vam katalog
XXX aukcija 1.12.2012.
filatelija
VAŽNO UPOZORENJE
-
ne šaljite ponude u zadnji trenutak
ne zovite u zadnji trenutak
aukciju pogledajte na internetu
katalog dobivate mjesec dana prije aukcije
nemojte čekati zadnji trenutak
ne odgovaramo za ponude pristigle na dan aukcije
ne licitirajte bez broja
4
Predfilatelija
3001
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz BUJE u ROVIGNO 12.06.1936. Odlična kvaliteta.
45
3002
* Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz RAGUSA u JAGNINA 1824.
30
3003
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz RAGUSA 18.08.1845 u JAGNINA. Rijedak žig RA-
35
3004
* Pismo s kompletnim sadržajem i plaćenom poštarinom te molbom poštaru za pažljivo rukovanje
50
3005
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz LESINA u JAGNINA 26.01.1844.
30
3006
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz LESINA u TRAU 22.07.1849.
40
3007
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz IMOSCHI u ZARA preko Sinja iz 1813 godine. Rijedak
Letter with content sent from BUJE to ROVIGNO 12.06.1936. Excellent quality.
Small size letter with content sent from RAGUSA to JAGNINA 1824.
GUSA u plavoj boji.
Letter with content sent from RAGUSA 18.08.1845. to JAGNINA. Rare
cancel RAGUSA in blue color.
upućeno iz RAGUSA u SABIONCELLO 16.08.1835. Zanimljivo i u dobroj kvaliteti.
Letter with content, paid postage and asking postman for careful handling sent from RAGUSA to
SABIONCELLO 16.08.1835. Interesting and in good quality.
Letter with content sent from LESINA to JAGNINA 26.11.1844.
Letter with content sent from LESINA to TRAU 22.07.1849.
administrativni žig IMOSCHI. Rijedak žig SIGN. Odlična kvaliteta. Letter with content sent from
IMOSCHI to ZARA via Sinj 1813. Rare administrative cancel IMOSCHI, rare cancel SIGN. Excellent quality.
380
5
3008
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz MONTONA u ROVIGO 14. 01.1846. Dolaz ROVIGO u
30
3009
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz OREBICH u SLANO 20.08.1836.
40
3010
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz FORT OPUS u JANJINA 28. 10. 1877. Na poleđini tran-
20
3011
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PARENZO u ROVIGNO 1836.
60
3012
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PISINO u ROVIGNO 27.01.1848. Dolazni žig ROVI-
20
3013
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz SIGN u TRAU 1829 godine. Odlična kvaliteta.
60
3014
 Službeno pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz SPALATO 07. 05. 1837. Odlična kvaliteta.
30
plavoj boji. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent from MONTONA to ROVIGO
14.01.1846. Arrival ROVIGO in blue color. Good quality.
Letter with content sent from OREBICH to SLANO 20.08.1836.
zit Metkovića i Slanog te dolazni žig.
Letter with content sent from FORT OPUS to JANJINA
28.10.1877. Metković and Slano transit on the back. Arrival cancel on the back.
Letter with content sent from PARENZO to ROVIGNO 1836.
GNO na poleđini u plavoj boji.
Letter with content sent from PISINO to ROVIGNO 27.01.1848.
Arrival cancel ROVIGNO on the back in blue color.
Letter with content sent from SIGN to TRAU 1829. Excellent quality.
Official letter with content sent from SPALATO 07.05.1837. Excellent quality.
6
3015
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz SPALATO u Sunderland-Engleska 1862. Dolaz na
20
3016
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz STAGNO 21.04. 1837. Odlična kvaliteta.
45
3017
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz STAGNO u RAGUSA 07. 04. 1868. Dolaz na poleđini.
3018
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno loko SEBENICO 07.09.1813. Vrlo lijep otisak žiga SEBEN- 120
3019
* Omot pisma upućenog iz TRAU na ZLARIN preko Šibenika.
3020
* Lot 9 predfilatelističkih pisama. Pogodno za daljnju prodaju na efilateliji.
3021
* Lot 4 predfilatelistička pisma sa raznim žigovima TRIEST.
60
3022
* Lot 4 pisma sva sa vidljivom sanitarnom kontrolom. Povoljno.
85
poleđini. Zanimljivo odredište.
Letter with content sent from SPALATO to Sunderland-England
1862. Arrival on the back. Interesting destination.
content sent from STAGNO 21.04.1837. Excellent quality.
Letter with
Letter with content sent from STAGNO to RAGUSA 07.04.1868. Arrival on the back.
40
ICO ILLYRIE. Odlična kvaliteta. Letter with content sent loco SEBENICO 07.09.1813. Very nice
SEBENICO ILLYRIE cancel. Excellent quality.
Cover sent from TRAU to ZLARIN via Sebenico.
Lot of 9 pre-philatelic letters. Low starting price.
Lot of 4 pre-philatelic letters with different TRIEST cancels.
Lot of 4 letters with visible sanitary control. Low starting price.
20
110
7
Hrvatska do 1918. godine
3023
3024
3025
3023

Mi. br. 3 trojac na isječku s lijepim žigom BROOD 20. JAN.
Mi. No. 3 trio on fragment with nice cancel BROOD 20. JAN.
16
3024

Mi. br. 3 isječak sa 3x 3 kr. i žigom SEBENICO 11 AUG. te još jednim isječkom.
Mi. No. 3 fragment with 3x 3 kr., cancel SEBENICO 11 AUG. and one more fragment.
16
3025

Mi. br. 4 isječak sa žigom DUBITCZA 9. MAR. RECOM.
Mi. No. 4 fragment with cancel DUBITCZA 9. MAR. RECOM.
14
3026
 Mi. br. 4 i br. 3 na isječku sa žigom SISSEK 2. 5.
3027

Mi. br. 4 i br. 3 na isječku sa žigom BELLOWAR 22. OCT. Marka 3 kr. sa pogreškom tiska.
Mi. No. 4 and No. 3 on fragment with cancel BELLOWAR 22. OCT.
16
3028

Mi. br. 3 i br. 4 na isječku sa žigom GLINA 21. MAI.
Mi. No. 3 and No. 4 on fragment with cancel GLINA 21. MAI.
16
3029
Mi. No. 4 and No. 3 on fragment with cancel SISSEK 2.5.
 Mi. br. 4 s vrlo lijepim žigom OGULIN 6. 3.Mi. No. 4 with very nice cancel OGULIN 6.3.
Mi. No. 5 on fragment with cancel ZARA 14.10.
12
10
3030
 Mi. br. 5 na isječku sa žigom ZARA 14. 10.
3031

Mi. br. 5 na isječku sa žigom BROOD 24. JAN. Mi. No. 5 on fragment with cancel BROOD 24. JAN.
12
3032

Mi. br. 5 na isječku 2x sa žigom SPALATO 10. AGO.
Mi. No. 5 on fragment 2x with cancel SPALATO 10. AGO.
20
3033

Mi. br. 5 na isječku sa žigom RAGUSA 2. OTT.
12
Mi. No. 5 on fragment with cancel RAGUSA 2. OTT.
14
8
3034
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz FIUME u TRIESTE 28. 02. 1851. Dolaz u crvenoj boji na
20
3035
* Pismo sa sadržajem upućeno iz WARASDIN u BISSAG 24. 05. 1857. Odična kvaliteta. Letter with
16
3036
* Pismo malog formata upućeno iz AGRAM u OROSLAVJE 01. 07. 1854. Punca Rismondo BPP.
30
3037
* Pismo sa sadržajem upućeno iz DERNIS u ZARA 06. 09. 1850. Dolaz na poleđini.
40
3038
* Omotnica pisma upućenog iz BELLOWAR u NEU GRADISKA preko Požege. Frankirano markom
70
3039
* Dvojezična njemačko-hrvatska povratnica za pismo upućeno iz Požege u Sisak. Frankirano markom
90
3040
 Isječak novina frankiranih novinskom markom Plavi Merkur i žig ZARA 2. MAG.
20
poleđini. Odlična kvaliteta.
Letter with content sent from FIUME to TRIESTE 28.02.1851.
Arrival in red color on the back. Excellent quality.
content sent from WARASDIN to BISSAG 24.05.1857. Excellent quality.
Small size letter sent from AGRAM to OROSLAVJE 01.07.1854. Signed Rismondo BPP.
Letter with content sent from DERNIS to ZARA 06.09.1850. Arrival on the back.
9 kr. sa lijevom marginom širine 9 mm. Potpis FERCHENBAUER.
Cover sent from BELLOWAR to NEU GRADISKA via Požega. Franked with stamp 9 kr. with left
margin 9mm. Signature FERCHENBAUER.
6 kr. ručni papir tip III. Fotoatest FERCHENBAUER.
Bilingual German-Croatian back receipt for letter sent from Požega to Sisak. Franked with stamp 6
kr. hand paper type III. Photo certificate FERCHENBAUER.
Newspaper fragment franked with newspaper stamp Blue Merkur, cancel ZARA 2. MAG.
9
3041
 Mi. br. 42 sa žigom SLANO.
Mi. No. 42 with cancel SLANO.
3042
* Lot dva pisma s različitim žigovima FIUME. Dobra kvaliteta.
20
3043
* Lot dva pisma sa pravokutnim žigom FIUME. Dobra kvaliteta.
20
3044
* Lot dva pisma sa različitim žigovima FIUME. Dobra kvaliteta.
14
3045
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Kostajnice u Sisak 09. 07. 1864. Odlična kvaliteta.
14
Lot of 2 letters with different FIUME cancels. Good quality.
Lot of 2 letters with rectangular cancel FIUME. Good quality.
Lot of 2 letters with different cancels FIUME. Good quality.
Letter with content sent from Kostajnica to Sisak 09.07.1864. Excellent quality.
3047
3046
3048
3046
10
3049
* Preporučeno pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Varaždina u Trst 10. 07. 1865
Registered letter with content sent from Warasdin to Trieste 10.07.1865.
30
3047  Lot isječaka i maraka sve s vrlo lijepim žigovima FIUME.
Lot of fragments and stamps with nice FIUME cancels.
25
3048  Mi. br. 33 i br. 38 s lijepim žigovima Zadra.
16
3049
Mi. No. 33 and No. 38 with Zara cancels.
 Isječak cjeline frankiran markom od 5 kr. i poništen žigom SPALATO 1. 5. 1875.
Cover fragment franked with stamp 5 kr. and canceled with cancel SPALATO 1.5.1875.
10
10
3050
* Omotnica pisma upućenog iz Dubrovnika 1872 u Liverpool preko Beča. Tranzit i dolaz na poleđini.
80
3051
* Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Trsta u Dubrovnik 28. 08. 1874.
40
3052
* Omotnica pisma upućenog iz Metkovića preko Vrgorca u Makarsku. Tranzit i dolaz na poleđini.
16
3053
* Omotnica pisma upućenog iz Malog Lošinja preko Zadra u Dubrovnik 04. 03. 1870. Odlična kvaliteta.
16
3054
* Cjelina s vrlo lijepim žigom METKOVICH 2. 8. upućena u Dubrovinik. Dolaz na poleđini.
16
3055
* Dvojezična njemačko-hrvatska dopisnica s vrlo lijepim žigom TRSTENIK 04.11.1880. upućena u
16
3056
* Čestitka upućena sa Silbe u Hercegnovi 15. 06. 1900. Rijedak žig SILBA-SELVE.
12
3057
* Lot pet preporučenih pisama iz raznih mjesta Dalmacije. Sve upućeno u Osijek.
20
Dobra kvaliteta. Povoljno.Cover sent from Ragusa 1872. to Liverpool via Vienna. Transit and arrival
on the back. Good quality. Low starting price.
Letter with content sent from Trieste to Ragusa 28.08.1874.
Cover sent from Metkovich via Vrgorac to Macarsca. Transit and arrival on the back.
Cover sent from Lossin Piccolo via Zara to Ragusa 04.03.1870. Excellent quality.
Cover with very nice cancel METKOVICH 2.8. sent to Ragusa. Arrival on the back.
Blato. Dolaz na poleđini. Odlična kvaliteta. Bilingual German-Croatian stationery with nice cancel
TRSTENIK 04.11.1880. sent to Blato. Arrival on the back. Excellent quality.
Greeting card sent from Silba to Castelnuovo 15.06.1900. Rare SILBA-SELVE cancel.
Lot of 5 registered letters from various places of Dalmatia. All sent to Osijek.
11
3058
* Preporučeno pismo upućeno iz Rogoznice u Šibenik 31. 05. 1898. Dolaz na poleđini.
12
3059
* Trojezična njemačko-hrvatsko-talijanska dopisnica upućena iz Žrnova u Gruž. Rijedak žig pošte
14
3060
* Dopisnica upućena iz Ložišća u Dubrovnik 24. 12. 1910. Lijevi rub oštećen.
12
3061
* Dopisnica upućena iz Gradca 01. 10. 1912 u Gruž. Rijedak žig Gradac.
18
3062
* Povratnica za pismo upućeno loko Pakrac 16. 08. 1888.
20
3063
* Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Tursku 1917. godine. Cenzurirano u Zagrebu, Budimpešti i
20
3064
* Razglednica Topuskog mješovito franikrana s dva izdanja i upućena u Srebrenicu 01. 07. 1901.
20
Registered letter sent from Rogoznica to Sebenico 31. 05. 1898. Arrival on the back.
Žrnovo. Trilingual German-Croatian-Italian stationery sent from Žrnova to Gravosa. Rare post cancel Žrnovo.
Stationery sent from Ložišća to Ragusa 24. 12. 1910. Left edge damaged.
Stationery sent from Gradac 01. 10. 1912. to Gravosa. Rare Gradac cancel.
Back receipt for letter sent loco Pakrac 16.08.1888.
u dolazu. Trag okomitog savijanja. Rijetko. Registered letter sent from Zagreb to Turkey 1917. Censored in Zagreb, Budapest and in arrival. Trace of vertical bending. Rare.
Odlična kvaliteta.Postcard Topusko mix franked with two editions sent to Srebrenica 01. 07. 1901.
Excellent qualiy.
12
3065
* Čestitka sa žigom poštanske agencije VUKOSAVLJEVICA KLD 01. 02. 1915.
20
3066
* Čestitka s vrlo zanimljivim žigom 28. Osječke domobranske pukovnije. Donji lijevi ugao presavinut.
16
3067
* Razglednica s prikazom Učke i žigom poštanske agencije MONTE MAGGIORE-SELLA 02. 09. 1925.
20
3068
* Pismo upućeno s torpiljarke 55A.S. koja je 04. 11. 1918 uplovila u Zadarsku luku. I zauzela grad
Greeting card with postal agency cancel VUKOSAVLJEVICA KLD 01.02.1915.
Greeting card with interesting cancel of 28th Osijek Defense Regiment. Lower left corner bent.
Postcard with image of Učka and postal agency cancel MONTE MAGGIORE-SELLA 02. 09. 1925.
prema Londonskom ugovoru i to pola sata prije potpisivanja primirja. Uz pismo idu izresci iz literature i fotoatest Marchese. Vrlo zanimljiv povijesni dokument.
Letter sent from torpedo boat 55A.S. which on 04. 11. 1918. arrived to port Zara and occupied the
city. Photo certificate Marchese. Interesting historical document.
130
SHS - Hrvatska
3071
3069
3069
3072
3073
3070
Mi. br. 63 obrnuti pretisak. Odlična kvaliteta, fotoatest Šips.
Mi. No. 63 inverted overprint. Excellent quality. Photo certificate Šips.
55
3070
** Mi. br. 84 probni pretisak u crnoj boji i obrnut. Fotoatest Petric.
30
3071
(*) Probni pretisak za krunidbene marke u kemanotisku i crnoj boji. Fotoatest Šips.
20
3072
(*) Probni pretisak za marke žetelica u knjigotisku plave boje. Fotoatest Šips.
20
3073
(*) Probni pretisak za marke Karlo u knjigotisku plave boje. Fotoatest Šips.
20
Mi. No. 84 trial inverted overprint in black color. Photo certificate Petric.
Trial overprint for coronation stamps in stone print and in black color. Photo certificate Šips.
Trial overprint for Harvester stamps, typography, blue color. Photo certificate Šips.
Trial overprint for stamps Karlo in book press, blue color. Photo certificate Šips.
13
3074
3075
3076
3074
Probni otisak na smeđem papiru u crvenoj boji za marke Karlo.
Trial print on brown paper in red color for stamps Karlo.
16
3075
Probni otisak pretiska za krunidbene marke, crni kamenotisak. Fotoatest Petric
Trial overprint for coronation stamps, black stone press. Photo certificate Petric.
50
3076
* Mi. br. 51/54 probni otisci u promjenjenim bojama. Fotoatest Šips.
35
Mi. No. 51/54 trial prints in changed colors. Photo certificate Šips.
3078
3080
3077
3079
3077
* Mi. br. 51/54 vodoravni parovi proba u promjenjenim bojama, sredina nezupčana, fotoatest Šips.
3078
* Mi. br. 51/54 Probni otisci u promjenjenim bojama. Fotoatest Šips.
Mi. No. 51/54 horizontal trial pairs in changed colors, imperforated middle. Photo certificate Šips.
Mi.No. 51/54 trial prints in changed colors. Photo certificate Šips.
100
30
3079
(*) Probni otisci 20 i 25 fill. na okomito -prugastom glatkom plavom papiru. Obje iz neparnog stupca
25
3080
(*)
25
arka. Fotoatest Šips.
Trial prints 20 and 25 fill. on vertically-striped smooth blue paper. Both
from odd sheet column. Photo certificate Šips.
Probni otisci 20 i 25 fill u originalnim bojama na žučkastom papiru. Fotoatest Šips.
Trial prints 20 and 25 fill in original color on yellowish paper. Photo certificate Šips.
14
3081
3082
3084
3083
3085
3081
3086
* Mi. br. 51/54 trostruki otisci u originalnim bojama, na debljem sivožutom papiru, nezupčani. Fotoat-
est Šips.Mi. No. 51/54 triple prints in original color, on thick grey-yellow paper, imperforated. Photo
certificate Šips.
60
3082
(*) Mi. br. 51/54 probni otisci s originalnog kamena na debljem papiru. Fotoatest Šips.
80
3083
** 3 fill. I ploča. 91 marka u arku i 6. iz deseterca 2x5. Fotoatest Šips. Izuzetno rijetko.
250
3084
** 10 fill. III ploča, otisci na tankom papiru, fotoatest Petric.
3085
** Mi. br. 93, 25 fill. I ploča okomiti par, dvostruki otisak od kojeg jedan obrnut. Okomito zupčan 11
3086
3087
Mi. No. 51/54 trial print from original stone on thicker paper. Photo certificate Šips.
3 fill. plate I. 91 stamp in sheet and 6 from block of 10, 2x5. Photo certificate Šips. Extremely rare.
10 fill. plate III. Prints on thin paper. Photo certificate Petric.
1/2. Fotoatest Šips. Vrlo rijetko. Mi. No. 93, 25 fill. plate I. Vertical pair, double print one inverted. Vertically perforated 11 1/2. Photo certificate Šips. Rare.
* Marka iz niza Mornari 45 fill. rijeđa I ploča, fotoatest Bilandžić.
Stamp from set sailors 45 fill. rare plate I. Photo certificate Bilandžić.
(*)
30
190
30
Odrezak pokusnog arka s markama niza
300
Mornari. Otisak cinkografske ploče Zemaljske
tiskare iz Zagreba nastala prilikom pripreme za
tisak filirskih maraka niza Mornari i novinske
marke. Vrlo rijetko, dobra kvaliteta, fotoatest
Bilandžić.
Trial sheet fragment with
stamps from set Sailors. Very rare, good quality. Photo certificate Bilandžić.
15
3088
(*) Odrezak pokusnog arka s markama niza Mornari. Otisak cinkografske ploče Zemaljske tiskare iz
3089
* Preporučeno pismo upućeno iz Broda u Osijek 13. 01. 1919. Mješovita frankatura, Dobra kvaliteta.
20
3090
* Žurno i preporučeno pismo upućeno iz Zagreba 10. 04. 1920 u Vukovar. Sve tri marke s pogreškom
50
3091
* Pismo malog formata upućeno iz Zagreba u Vukovar 26. 11. 1918. Frankirano probnim ili obrnutim
70
3092
* Preporučeno i žurno upućeno iz Zagreba u Vukovar. Frankirano markama s probnim i duplim pre-
40
3093
*
Zagreba nastala prilikom pripreme za tisak filirskih maraka niza Mornari i novinske marke. Vrlo
rijetko, dobra kvaliteta, fotoatest Bilandžić. Trial sheet fragment with stamps from set Sailors. Very
rare, good quality. Photo certificate Bilandžić.
Registered letter sent from Brod to Osijek 13. 01. 1919. Mix franking, good quality.
pretiska KRUNA umjesto vodoravne grede. Pismo iz korespodencije Valić.
Registered and express letter sent from Zagreb 10. 04. 1920. to Vukovar. All three stamps with overprint error KRUNA
instead of horizontal beam. Letter from correspondence Valić.
otiscima pretisaka. U prilogu i potvrda o predaji pošiljke na poštu. Rijetko, dobra kvaliteta.
Small size letter sent from Zagreb to Vukovar 26. 11. 1918. Franked with trial or inverted overprint.
In attachment proof of delivery to post office. Rare, good quality.
tiscima. Na poleđini dolazni žig. Iz korespodencije Valić.
Žurno i preporučeno pismo upučeno iz Zagreba u Vojnić 01.01.1919. Frankirano neizdatim markama
ili s pogreškama pretiska.Ovo pismo je objavljeno i opisano u HF na str. 69.Dolaz na poleđini.
Odlična kvaliteta. Pošiljatelj Radoslav Horvat. Punca Petric. Vrlo rijetko
Registered and express letter sent from Zagreb to Vojnić 01.01.1919. Franked with non-issued stamps or overprint errors. Letter published and described in HF on page 69. Arrival on the back. Excellent quality. Sender
Radoslav Horvat. Singed Petric. Rare.
300
180
16
3070
3071
3070
3094
* Brzojavnica upućena iz Stare Pazove u Vukovar 30. 08. 1919. Vrlo rijetka cjelina.
30
3095
 Preporučeno pismo upućeno loko Karlovac 17. 04. 1919. Cenzura potvrđena rijetkim crvenim žigom
30
3096
 Dopisnica upućena 16. 03. 1919 u Gomboš. U dolasku portirana.
12
3097
Telegraph sent from Stara Pazova to Vukovar 30. 08. 1919. Very rare.
vojne cenzure Karlovac. Registered letter sent loco Karlovac 17. 04. 1919. Censorship with rare
red military censorship cancel Karlovac.
Stationery sent 16. 03. 1919. to Gomboš. On arrival ported.
3098
3100
3099
3097
* Dopisnica frankirana raznim izdanjima i upućena iz Varaždina 27. 12. 1919. Lošija kvaliteta.
16
3098
* Mađarska dopisnica frankirana SHS markama 18. 07. 1920. Upućena iz Osijeka u Zagreb. Cenzur-
18
3099
* Paketna karta za paket upućen iz Zagreba 09. 07. 1919 u Sv. Petar Orehovec. Atraktivna višebojna
20
3100
 Isječak paketne karte frankiran s rijetkom markom 25 fill.I ploča i 10 fill. III ploča. Fotoatest
Stationery franked with different issues and sent from Varaždin 27. 12. 1919. Poorer quality.
irana po vojnoj cenzuri Osijek.
Hungary stationery franked with SHS stamps 18. 07. 1920. Sent
from Osijek to Zagreb. Censored by military censorship Osijek.
mješovita frankatura.
Package card for package sent from Zagreb 09. 07. 1919. to Sv. Petar
Orehovec. Attractive multicolored mixed franking.
Bilandžić
Package card for package fragment with rare stamp 25 fill. plate I and 10 fill. plate
III. Photo certificate Bilandžić.
100
17
3101
* Telefonska karta za razgovor obavljen u Donjem Miholjcu 01. 03. 1919. Mješovita frankatura
25
3102
 Isječak poštanske doznačnice frankirane polovicom marke od 2 fill. u svrhu povećanja cijene formu-
30
3103
** Prelog, lokalno izdanje okomiti šesterac, fotoatest Šips.
50
3104
** Mursko Središće, lokalno izdanje 10 fill. porto, fotoatest Šips.
50
3105
** Mursko Središće, lokalno izdanje 20 fill. porto, fotoatest Šips.
50
3106
 Pismo malog formata upućeno iz Varaždina u Križ. Frankirano varaždinskim porto-provizorijem.
20
3107
* Čestitka upućeno loko Varaždin 20. 07. 1919. Portirana Varaždinskim porto-provizorijem.
20
3108
* Pismo upućeno loko Varaždin. U dolazu portirano Varaždinskim porto-provizorijem.
30
Odlična kvaliteta.Telephone call bill for call conducted in Donji Miholjac 01. 03. 1919. Mixed franking. Excellent quality.
lara. Fotoatest Šips.
Photo certificate Šips.
Fragment franked with half of 2 fill. stamp to increase the prices of form.
Prelog, local issue, vertical block of 6. Photo certificate Šips.
Mursko Središće, local issue 10 fill. porto, Photo certificate Šips.
Mursko Središće, local issue 20 fill. porto. Photo certificate Šips.
Small size letter sent from Varaždin to Križ. Franked with Varaždin porto provisorium.
Greeting card sent loco Varaždin 20. 07. 1919. Ported with Varaždin porto-provisorium.
Letter sent loco Varaždin. In arrival ported with Varaždin porto-provisorium.
18
Baranja, Dalmacija, Rijeka
3109
 Lot 24 razne dopisnice u odličnoj kvaliteti, čiste, složene po tipovima.
3110
 Preporučeno pismo upućeno iz Darde u Osijek 03. 01. 1920. Mješovita frankatura. Vrlo rijetka prava
uporaba provizorne marke Baranja.Registered letter sent from Darda to Osijek 03. 01. 1920. Mixed
franking. Rare real use of provisional stamp Baranja.
3111
3111
150
Lot of 24 different stationery in excellent quality, arranged by type.
Lot 6 araka, 4 razna. Povoljno.
3112
3113
3114
60
3115
Lot of 6 sheets, 4 different. Low starting price.
Stationery sent from Novigrad to Zara.
70
3112
 Dopisnica upućena iz Novigrada u Zadar.
3113
 Čestitka upućena iz Božave u Tuzlu 28. 02. 1922. Rijedak žig Božava.
20
3114
 Čestitka preporučeno upućena iz Zadra u Beč 29. 08. 1919. Cenzurirano po talijanskoj cenzuri. Vrlo
40
3115
 Sass. br. 146 pretisak 10 lira, dobra kvalteta. Fotoatest Martinaš. Visoka kataloška vrijednost.
Greeting card sent from Božave tp Tuzla 28. 02. 1922. Rare Božava cancel.
rijetko kao preporučena pošiljka. Greeting card registered sent from Zara to Vienna 29. 08. 1919.
Italian censorship. Very rare.
Sass. No. 146 overprint 10 lira. Good quality. Photo certificate Martinaš. High catalog value.
12
100
19
3116
 Preporučeno pismo iz Rijeke 21. 06. 1919 u Švicarsku preko Milana. Tranzitni žigovi i dolazni u
45
3117
 Preporučeno pismo iz Rijeke 30.06.1922 preko Trsta u Monfalcone. Tranzit i dolaz na poleđini.
40
3118
 Žurno upućeno pismo iz Rijeke u Trst 19. 09. 1919. Dolaz na poleđini. Trag okomitog savijanja.
40
odličnoj kvaliteti na poleđini.
Registered letter sent from Fiume 21. 06. 1919. to Switzerland
via Milan. Transit and arrival cancel in excellent quality on the back.
Registered letter sent from Fiume 30.06.1922. via Trieste to Monfalcone. Transit and arrival on the back.
Express sent letter from Fiume to Trieste 19. 09. 1919. Arrival on the back. Trace of vertical bending.
3121
3120
3119
3122
3123
3119
 Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke u Bern preko Milana 11. 08. 1919.
70
3120
 Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke 25. 01. 1919 u Njemačku. Trag okomitog savijanja.
35
3121
 Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke 27. 12. 1919 na Sušak. Dolaz na poleđini.Registered letter
40
3122
 Omotnica upućena kao tiskanica iz Rijeke u Madrid. Trag vodoravnog savijanja.Cover sent as
40
3123
 Tiskanica upućena iz Rijeke 13. 05. 1921 u London. Dobra kvaliteta.
30
Registered letter sent from Fiume to Bern via Milan 11. 08. 1919.
Registered letter sent from Fiume 25. 01. 1919. to Germany. Trace of vertical bending.
sent from Fiume 27. 12. 1919. to Sušak. Arrival on the back.
printed matter from Fiume to Madrid. Trace of horizontal bending.
Printed matter sent from Fiume 13. 05. 1921. to London. Good quality.
20
3124
 Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke 23. 01. 1919 na Sušak.
40
3125
 Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke 24. 01. 1919 u Volosko. Dobra kvaliteta.
35
3126
 Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke 26. 01. 1919 u Budimpeštu. Trag okomitog savijanja.
30
3127
 Pismo upućeno iz Stokholma 15. 10. 1924 u Rijeku. portirano u dolasku i vraćeno pošiljaocu pošto je
35
Registered letter sent from Fiume 23. 01. 1919. to Sušak.
Registered letter sent from Fiume 24. 01. 1919. to Volosca. Good quality.
Registered letter sent from Fiume 26.01.1919. to Budapest. Trace of vertical bending.
primatelj nepoznat. Omotnica lošije kvalitete.
Letter sent from Stockholm 15.10.1924. to Fiume. Ported in arrival and returned to sender because recipient was unknown. Cover of lower quality.
Nezavisna Država Hrvatska
3128
3129
** Mi. br. 2 dvostruki pretisak. Punca Fleck, fotoatest Zrinjščak.
30
Mi. No. 2 double overprint. Signed Fleck. Photo certificate Zrinjščak.
**
35
Mi. br. 9 pomaknuti dvostruki pretisak od kojeg jedan slijepi. Fotoatest Zrinjščak.
Mi. No. 9 double shifted overprint one blind. Photo certificate Zrinjščak.
3130 **/* Mi. br. 9 šesterac dvostrukog pretiska. Dvije marke na falcu.
Mi. No. 9 block of 6, double overprint. Two stamps on hinge.
80
3131 **/* Mi. br. 11 vrlo atraktivan djelomični dvostruki pretisak. Dvije marke na falcu.
Mi. No. 11 attractive partial double overprint. Two stamp on hinge.
80
3132
3133
3134
3135
21
3139
3140
3137
3136
3138
3132 **/* Mi. br. 12 pomak pretiska. Jedna marka na falcu.
3141
3142
3143
Mi. No. 12 overprint shift. One stamp on hinge.
80
3133 **/* Mi. br. 12 vrlo atraktivan i zanimljiv djelomični dvostruki pretisak. Jedna marka na falcu.
Mi. No. 12 attractive and interesting partial double overprint. One stamp on hinge.
50
3134 **/* Mi. br. 12 vrlo atraktivan dvostruki pretisak. Dvije marke na falcu.
Mi. No. 12 attractive double overprint. Two stamp on hinge.
80
3135 **/* Mi. br. 12 osmerac s djelomično dvostrukim pretiskom. Jedna marka na falcu.
Mi. No. 12 block of 8 with partial double overprint. One stamp on hinge.
80
3136
40
** Mi. br. 12 osmerac s probojnim pretiskom i višestrukim otiscima na gumi.
Mi. No. 12 block of 8 with gone through overprint and multicolored prints on gum.
3137 **/* Mi. br. 12 dvostruki pretisak, jedna marka na falcu.
Mi. No. 12 double overprint, one stamp on hinge.
90
3138
** Mi. br. 12 niz s brojem tiskarske ploče i pogreškom pretiska točka između V i A.
25
3139
** Mi. br. 13 pogreška tiska na osnovnoj marci "naušnica". Vrlo rijetko uočljivo na ovom izdanju, fo-
25
3140
** Mi. br. 21 pogreška dvostrukog pretiska od kojeg je jedan slijepi. Fotoatest Zrinjščak.
40
3141
** Mi. br. 24, 79 pozicija u arku s tri pogreške pretiska opisane u fotoatestu Zrinjščak, punca Wieneke.
50
3142
** Mi. br. 24 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3143
** Mi. br. 25 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
Mi. No. 12 line with plate number and overprint error between V and A.
toatest Zrinjščak.Mi. No. 13 print error on basic stamp "earring". Very rare noticeable in this edition.
Photo certificate Zrinjščak.
Mi. No. 21 double overprint error one blind. Photo certificate Zrinjščak.
Mi. No. 24, 79 position in sheet with three overprint error described in photo certificate Zrinjščak,
signed Wieneke.
Mi. No. 24 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 25 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
22
3144
** Mi. br. 26 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3145
** Mi. br. 27 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3146
** Mi. br. 29 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3147
** Mi. br. 30 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3148
** Mi. br. 31 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3149
** Mi. br. 32 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3150
** Mi. br. 33 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3151
** Mi. br. 34 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3152
** Mi. br. 35 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3153
** Mi. br. 36 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3154
** Mi. br. 37 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
3155
** Mi. br. 38 s atraktivnom pogreškom pretiska 61 polja. Punca Wieneke.
100
Mi. No. 26 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 27 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 29 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 30 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 31 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 32 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 33 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 34 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 35 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 36 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 37 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
Mi. No. 38 with attractive overprint error of field 61. Signed Wieneke.
23
3156 **/* Mi. br. 41 vrlo atraktivan pomak pretiska. Jedna marka na falcu.
Mi. No. 41 attractive overprint shift. One stamp on hinge.
50
3157
20
3158
** Mi. br 41 šesterac s brojem tiskarske ploče. Mi. No. 41 block of 6 with plate number.
**/* Mi. br. 42 četverac s dvostrukim pretiskom. Gornje marke na falcu. Povoljno.
Mi. No. 42 block of 4 with double overprint. Upper stamps on hinge. Low starting price.
50
3159
** Mi. br. 42 obrnuti pretisak.Mi. No. 42 inverted overprint.
70
3160
** Mi. br. 43/46 četverci s pogreškom tiska FBANCO
40
3161
 Tiskanica upućena iz Zagreba u Varaždin 02.08.1941. Cenzurirana u dolasku. Trag okomitog savijanja.
50
3162
 Dopisnica kraljevine Jugoslavije upućena iz Tuzle 23.07.1941 u Beč. Dofrankirana markom NDH,
30
3163
 Dopisnica kraljevine Jugoslavije upućena 23. 05. 1941 iz Jasenovca u Zagreb. Pošiljatelj izvršio
30
Mi. No. 43/46 block of 4 with print error FBANCO.
Printed matter sent from Zagreb to Varaždin 02.08.1941. Censored on arrival. Trace of vertical bending.
cenzurirana po OKW cenzuri. Dobra kvaliteta.
Kingdom of Yugoslavia stationery sent from
Tuzla 23.07.1941. to Vienna. Upfranked with NDH stamp. Censored by OKW censorship. Good
quality.
nacionalizaciju cjeline. Kingdom of Yugoslavia stationery sent 23. 05. 1941. from Jasenovac to
Zagreb. Sender hand written NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA on stationery.
24
3164
 Dopisnica kraljevine Jugoslavije upućena 24. 06. 1941 iz Sarajeva u Osijek. Provizorna nacional-
30
3165
 Razglednica doma na Fruškoj Gori upućena iz Iriškog Venca u Novi Sad 24. 08. 1941 preko Osijeka
20
3166
 Pismo upučeno iz Zagreba 10. 05. 1941 u Čakovec. U dolasku portirano.Rijetko.
40
3167
 Pismo upućeno iz Zagreba u Varaždin 02. 08. 1941. Cenzurirano u dolasku po Ravnateljstvu
50
3168
 Razglednica upućena iz Kraljevice 25. 08. 1941 u Ivanec. Cenzurirano u Varaždinu po
30
3169
 Kompletna paketna karta za paket upućen iz Savskog Marofa u Irig 09. 06. 1941. Zanimljiva
40
3170
 Pismo upućeno iz Sarajeva 21. 07. 1941 u Varaždin. Cenzurirano po ustaškoj cenzuri u Sarajevu.
70
3171
** Mi. br. 48 oznake tiskarskih ploča. Mi. No. 48 with plate numbers.
16
izacija pošte Sarajevo.
Kingdom of Yugoslavia stationery sent 24. 06. 1941. from Sarajevo to
Osijek. Provisional nationalization of post Sarajevo.
gdje je i cenzurirana.
Postcard of Fruška Gora sent from Iriški Venac to Novi Sad 24. 08. 1941.
via Osijek where was censored.
Letter sent from Zagreb 10. 05. 1941. to Čakovec. Ported on arrival. Rare.
ustaškog redarstva.
Ravnateljstvu ustaškog redarstva.
Postcard sent from Kraljevica 25. 08. 1941. to Ivanec. Censored in Varaždin.
mješovita frankatura.
Package card for package sent from Savski Marof to Irig 09. 06. 1941.
Interesting mixed franking.
Odlična kvaliteta.Letter sent from Sarajevo 21. 07. 1941. to Varaždin. Censored in Sarajevo with
USTAŠKA CENZURA cancel. Excellent quality.
25
3172
3175
3176
3173
3177
3174
3178
3179
3180
3172
** Mi. br. 48 oznake tiskarskih ploča. Par žutih mrlja na poleđini.
16
3173
** Mi. br. 50 oznake tiskarskih ploča. Mi. No. 50 plate numbers.
16
3174
** Mi. br. 51 oznake tiskarskih ploča. Mi. No. 51 with plate numbers.
16
3175
** Mi. br. 54 oznake tiskarskih ploča. Mi. No. 54 with plate numbers.
10
3176
** Mi. br. 58 oznake tiskarskih ploča. Žute mrlje na poleđini.
10
3177
Mi. No. 48 with plate numbers. Yellow spots on the back.
Mi. No. 58 with plate numbers. Yellow spots on the back.
**
Mi. br. 60 oznake tiskarskih ploča Mi. No. 60 plate numbers
Mi. No. 47 interesting print error.
10
3178
(*) Mi. br. 47 zanimljiva pogreška tiska.
3179
** Mi. br. 49 i 99 okomiti par s međupoljem dvaju šalterskih araka. Otisak na gumi. Tanki papir, rijetko.
80
3180
** Mi. br. 49 i 99 okomiti par s međupoljem dvaju šalterskih araka. Tanki papir, rijetko.
80
Mi. No. 49 and 99 vertical pair with gutter. Print on gum. Thin paper, rare.
Mi. No. 49 and 99 vertical pair with gutter. Thin paper, rare.
14
26
3181
(*) Autorska proba gravera Karla Seizingera s kasnije prihvačenim motivom Velebita nominale 2 kn.
3182
** Mi. br. 47 arak vodoravno zupčan na poroznom papiru.
60
3183
** Mi. br. 47 arak na papiru za duboki tisak.
16
3184
** Mi. br. 48 nezupčani arak na papiru za offsetni tisak.
3185
** Mi. br. 48 nezupčani arak na poroznom papiru. Potjeće iz makulature.
65
3186
** Mi. br. 49 nezupčani arak na poroznom-okomito prugastom papiru.
70
3187
** Mi. br. 49 nezupčani arak na pelir papiru. Vrlo rijetko.
170
3188
** Mi. br. 50 izrezak dvaju šalterskih araka s međuprostorom, nezupčano na poroznom papiru.
140
3189
** Mi. br. 51 nezupčani arak na poroznom papiru.
Proba je izrađena tehnikom dubokotiska u manjem formatu od prihvačenog (22x18 mm) na papiru
52x46 mm. u tamnozelenoj boji. Vrlo rijetko. Fotoatest Zrinjščak.
Engraver K. Seizinger author
trial with later accepted motive Velebit 2 kn. Trial in deep print in smaller format than accepted
(22x18 mm) on paper 52x46 mm in dark-green color. Rare. Photo certificate Zrinjščak.
Mi. No. 47 sheet horizontally perforated on porouse paper.
Mi. No. 47 sheet on deep press paper.
Mi. No. 48 imperforated sheet on offset press paper.
Mi. No. 48 imperforated sheet on porous paper.
Mi. No. 49 imperforated sheet on porous-vertically striped paper.
Mi. No. 49 imperforated sheet on pelure paper. Very rare.
Mogučnost izrezivanja u raznim kombinacijama.
Mi. No. 50 fragment on porous paper with gutter. Possibility of cutting out the various combination.
Mi. No. 51 imperforated sheet on porous paper.
250
70
70
27
3190
** Mi. br. 25 nezupčani arak na pelir papiru.
Mi. No. 25 imperforated sheet on pelur paper.
3191
** Mi. br. 52 nezupčani arak na tankom papiru s pogreškom tiska u gornjem desnom uglu.
3192
** Mi. br. 52 nezupčani arak na pelir papiru, ali pogreška tiska.
3193
** Mi. br. 52 nezupčani arak na pelir papiru, proboj tiska.
Mi. No. 52 imperforated sheet on thin paper with print error in upper right corner.
60
70
170
Mi. No. 52 imperforated sheet on pelur paper, print error.
70
Mi. No. 52 imperforated sheet on pelur paper, gone throug print.
166
3194
(*) Mi. br. 52 nezupčani probni otisan na poroznom papiru. Vrlo rijetko.
60
3195
** Mi. br. 53 nezupčani arak na poroznom papiru.
70
3196
Mi. No. 52 imperforated print on porous paper. Very rare.
Mi. No. 53 imperforated sheet on porous paper.
** Mi. br. 60 nezupčani arak na pelir papiru.
Mi. No. 60 imperforated sheet on pelur paper.
70
28
3197
 Mi. br. 60 nezupčani arak na pelir papiru s vrlo atraktivnom pogreškom tiska te djelomičnim
3198

3199
 Preporuka s otkupninom upućena kao poslovna dopisnica loko Zagreb 29. 06. 1943. Primatelj ne
40
3200
 Kompletna paketna karta za paketu upućen iz Splita 08. 04. 1944 u Irig. Na pozadini odreska poruka
20
3201
 Kompletna paketna karta za paket upućen iz Osijeka u Irig 15. 05. 1944. Na poleđini otisak rijetkog
30
probojem.
gone throug.
Mi. No. 60 imperforated sheet on pelur paper with attractive print error and partial
Mi. br. 60 arak na pelir papiru s pogreškom tiska u gornjem desnom uglu.
Mi. No. 60 sheet on pelur paper with print error in upper right corner.
prima. Vrlo rijetka kombinacija i frankatura.Local registered business postcard sent using postal
reimbursement facility: Zagreb 29.06.1943. Refused by the addressee. Rare combination of postal
services and a rare franking.
primatelju. Dobra kvaliteta.
Complete package card for package sent from Spalato 08. 04.
1944. to Irig. On the back message for recipient. Good quality.
žiga PREGLEDANO
Complete package card for package sent from Osijek to Irig 15. 05. 1944.
Rare cancel PREGLEDANO on the back.
120
50
29
3203
3204
3202
3205
3206
3207
3208
3202
 Pismo upućeno iz Senja u Beč 22. 10. 1942. nedovoljno frankirano. Cenzurirano po OKW cenzuri.
20
3203
 Razglednica upućena iz Sarajeva u Požegu 31. 08. 1942. Otisak rijetkog žiga u ljubičastoj boji.
35
3204
(*) Mi. br. 66/68 nezupčana serija s pomakom faze tiska jedne boje. Rijetko.
3205
 Promidžbena karta Borbe udružene Europe na istoku. Odlična kvaliteta.
3206
 Izuzetno rijetka promidžbena karta "I Staljin govoraše" iz 1942. godine. Dobra kvaliteta.
280
3207
** Mi. br. 81 par sa i bez slova FI opisano u PS pod 81 TP III.
110
3208
** Mi. br. 81 par okomito nezupčan i par dvostruko okomito zupčan.
Porto naplaćen u dolasku. Letter sent from Senj to Vienna 22. 10. 1942. not enough franked. OKW
censorship. Porto charged on arrival.
ČUVAJTE SE PJEGAVCA / ČISTOČA ČUVA ŽIVOT.
Postcard sent from Sarajevo to Požega
31. 08. 1942. Rare cancel ČUVAJTE SE PJEGAVCA / ČISTOČA ČUVA ŽIVOT in purple color.
Mi. No. 66/68 imperforated set with print phase shift of one color. Rare.
Propaganda card Fight for united Europe at the East. Excellent quality.
Rare propaganda card "I Staljin govoraše"(Stalin said) from 1942. Good quality.
Mi. No. 81 pair with and without letters FI described in PS under 81 TP III.
Mi. No. 81 pair, one vertical imperforated and one double vertical perforated.
110
75
20
30
3209
(*) Mi. br. 81 dvostruki otisak, nezupčani deveterac, srednja marka sa znakom gravera H.
50
3210
** Mi. br. 82 s oznakama tiskarskih ploča.
10
3211
** Mi. br. 82 lot pogrešaka pretiska. Vrlo atraktivno.
3212
 Preporučeno upućen FDC iz Zagreba u Njemačku . Kombinacija strojnog i ručnog žiga. Točna
3213
(*) Mi. br. 94/96 12 različitih faza tiska u arcima, sve punca Rommerskirchen. Povoljno.
3214
(*) Mi. br. 94 otisak faze na običnom nezaštićnom papiru. Rijetko.
80
3215
 Mi. br. 97 prigodni list s potpisom gradonačelnika Wernera i autora marke Antoninija. Dobra kvaliteta,
40
3216
** Mi. br. 98 prihvačeni i neprihvačeni okomiti par s međuprostorom dvaju šalterskih araka na tankom
40
Mi. No. 81 double print, imperforated block of 9. Middle stamp with engraver mark H.
Mi. No. 82 with plate numbers.
Mi. No. 82 overprint errors lot. Very attractive.
frankatura, OKW cenzura i dolaz na poleđini.FDC registered sent from Zagreb to Germany. Combination of mechanical and hand cacnel. Accurate franking, OKW censorship and arrival on the back.
Mi. No. 94/96 12 different print phases in sheet, signed Rommerskirchen.
Mi. No. 94 print phase on ordinary not protected paper. Rare.
rijetko. Mi. No. 97 booklet with signature of mayor Werner and stamp author Antonini. Good quality, rare.
papiru. Mi. No. 98 accepted and not accepted vertical pair with gutter on thin paper.
40
25
260
31
3217
** Mi. br. 98 nezupčani arak na pelir papiru.
Mi. No. 98 imperforated sheet on pelure paper.
3218
** Mi. br. 99 probni otisak u T/B odnosu. Vrlo atraktivno.Mi. No. 99 trial print in T/B. Very attractive.
70
170
3219
3222
3220
3221
3219
(*) Mi. br. 100/101 probne boje, punca Rommerskirchen.
80
3220
(*) Mi. br. 103/105 nezupčani parovi. Mi. No. 103/105 imperforated pairs.
20
3221
(*) Mi. br. 103/105 autorske probe gravera Karla Seizingera u smeđecrnoj boji. Trag žutih mrlja u pa-
3222
 Pismo upućeno iz Zagreba 06. 11. 1944 u Varaždin. Vrlo atraktivna i neuobičajena frankatura.
Mi. No. 100/101 trial colors, signed Rommerskirchen.
piru. Vrlo rijetko i povoljno. Fotoatest Zrinjščak.
Mi. No. 103/105 engraver Karl Seizinger author trial in brown-black color. Trace of yellow spots in
paper. Very rare and low starting price. Photo certificate Zrinjščak.
Letter sent from Zagreb 06. 11. 1944. to Varaždin. Very attractive and unusual franking.
600
20
32
200
3223
3224
3225
201
Mi. br. 111/114 nezupčani blok u arku od 9 kom. Četiri arka koji spojeni čine tiskarski arak. Na mar- 2100
gini je autor R. Valić potpisao odobrenje za tisak. Odlična kvaliteta. Unikat.
Mi. No. 111/114 imperforated block in sheet of 9 - 4 sheet, combined make a printing sheet. Author
R. Valić is on margin signed authorization for printing. Excellent quality. Unique
* Mi. br. 115 probe boja. Povoljno. Mi. No. 115 color trial. Low starting price
 Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Švicarskui 16. 09. 1943. Dolaz na poleđini. Dobra kvalite-
ta. Rijetko
Registered letter sent from Zagreb to Switzerland 16. 09. 1943. Arrival on the back.
Good quality. Rare.
90
50
33
3226
 Mi. br. 116 blok na japan papiru. Rijetko.
3227
3228
3229


Mi. No. 116 block on thick yellow Japanese paper. Rare. 200
Mi. br. 117 proba pretiska na kartonu za umjetnički tisak.
Mi. No. 117 overprint trial on carton-paper for kunstdruck (art) press.
20
Mi. br. 117 obrnuti pretisak.
Mi. No. 117 inverted overprint.
20
Mi. br. 117 pomak pretiska.
Mi. NO. 117 overprint shift.
20
3230
3233
3232
3234
3235
3231
3230
* Mi. br. 117 dvostruki od toga jedan obrnuti pretisak. Mi. No. 117 double overprint one inverted.
20
3231
* Mi. br. 117 dvostruki pretisak.
20
Mi. No. 117 double overprint.
3232
** Mi. br. 118-127 komplet probnih boja u nezupčanim parovima.
50
3233
** Mi. br 128-147 nezupčana serija.
40
3234
(*) Probni neprihvaćeni otisak za redovno izdanje maraka. Domobranske oznake na odori. Otisak na
60
3235
* Probni neprihvačeni otisak za redovno izdanje maraka. Domobranske oznake na odori. Otisak na
60
Mi. No. 118-127 set of trial colors in imperforated pairs.
Mi. No. 128-147 imperforated series
debljem papiru. Opisano u HF str. 360.
Not accepted trial print for regular stamp issue. Home guard uniform, Descriebed in HF page 360.
debljem papiru. Opisano u HF str. 360.
Not accepted trial print for regular stamp edition. Home
guard uniform. Print on thicker paper. Described in HF page 360.
34
3236
* Probni neprihvaćeni otisak za redovno izdanje maraka. Domobranske oznake na odori. Otisak na
debljem papiru. Opisano u HF str. 360.
Not accepted trial print for regular stamp edition. Home
guard uniform. Print on thicker paper. Described in HF page 360.
3237
3238
100
Autorska proba gravera Karla Seizingera za marku redovnog niza Poglavnik, u manjem formatu
250
od prihvačenog. Dubokotisni otisak na punijem debljem papiru u crnozelenoj boji i formata slike
18x21mm . Opisano u HF na str 354 i 359. Rijetko, fotoatest Zrinjščak.Engraver K. Seizinger author
trial for definitive issue stamp Ante Pavelić in smaller format than accepted. Deep print on fuller
thicker paper in black-green color, 18x2mm. Described in HF on page 354 and 259. Rare, photo
certificate Zrinjščak.
** Mi. br. 131 nezupčani arak 1. ploča i rimska oznaka IV. tipična pogreška 20. marke.
Mi. No. 131 imperforated sheet 1. plate number IV. Typical stamp error 20.
120
3240
3239
3241
3239
** Mi. br. 144 arak 4. ploča, 100 marka na margini oznaka gravera S. Opisano u Wieneke str 179.
30
3240
 Naknadna otpremnica upućena iz Slavonskog Broda 15. 04. 1944 u Irig za pošiljku iz Splita. 15. 04.
30
3241
Mi. No. 141 sheet plate number 4. 100 stamp with engraver mark S on margin. Described in Wieneke
page 179.
1944. Dobra kvaliteta.
Dispach sent from Slavonski Brod 15. 04. 1944. to Irig for parcel from
Spalato 15. 04. 1944. Good quality.
**
Mi. br. 161 nezupčani okomiti parovi probnih boja i prihvačene crne boje.
Mi. No. 161 imperforated vertical pairs in trial colors and accepted black color.
40
35
3242
(*) Autorska proba nedovršene gravure Krala Seizingera za izdanje II DRS. Fotoatest Zrinjščak.
250
3243
(*) Mi. br. 166 autorska proba nedovršene gravure za blok II DRS. gravera Karla Seizingera.Mi. No.
300
3244
(*) Mi. br. 166 4 probne boje bloka u formatu 54x82 mmMi. No. 166, 4 trial colors in block format
220
Engraver K. Seizinger author trial of unfinished engraving for edition II DRS. Photo certificate
Zrinjščak.
166 engraver K. Seizinger unfinished author engraving trial for block II DRS.
54x82 mm.
3249
3245
3248
3250
3247
3246
3245
 Preporučena tiskanica upućena iz Zagreba 27. 10. 1944 u Varaždin. Vrlo rijetka frankatura i kombi-
30
3246
Mi. br. 6/4 okomiti niz u paru maraka 3,1,3 kn. Pogreška opisana u HF str 410. Proboj tiska maraka
od 3 kn.Mi. No. 6/4 vertical set in stamp pair 3, 1, 3 kn. Error described in HF page 410. Gone
trough print on stamp 3 kn.
20
nacija. Dolaz na poleđini. Registered printed matter sent from Zagreb 27. 10. 1944. to Varaždin.
Rare postal service combination and a rare franking. Arrival on the back.
3247
** Mi. br. porto 1 trostruki pretisak od kojega dva slijepa.Mi. No. porto 1, triple overprint, two blind.
35
3248
** Mi. br. 1 porto, obrnuti pretisak, zamječeno prilikom pretiskivanja i označeno plavom bojom kao maku-
80
latura. Mi. No. 1 porto, inverted overprint. Noticed during overprinting and marked with blue color.
3249 **/* Mi. br. 2 vrlo atraktivan pomak pretiska.
3250
Mi. No. 2 very attractive overprint shift.
** Mi. br. 2 porto obrnuti pretisak. Atest Rommerskirchen. Vrlo rijetko.
Mi. No. 2 porto inverted overprint. Certificate Rommerskirchen. Very rare.
18
180
36
3251
** Mi. br. 3 na do sada nepoznatom (fazer?) papiru. Fotoatest Zrinjščak.
40
3252
** Mi. br. 3/7 ratni doprinos probe boja.
35
3253
Mi. No. 3 until now unknow (fazer?) paper. Photo certificate Zrinjščak.
Mi. No. 3/7 war relief color trial.
Mi. br. 3/7 vodoravno i okomito nezupčani parovi.
Mi. No. 3/7 horizontally and vertically imperforated pairs.
40
3254 **/* Neizdata marka crvenog križa za 1945 godinu. Otisak na karton-papiru.
Not issued Red Cross stamp for year 1945. Print on carton paper.
20
3255
3256
Originalni film za predviđen ali neizdat niz zaslužni Hrvati. Možda unikat.
Original film for scheduled but not issued set Famous Croats. Maybe unique.
(*) Neprihvaćen prijedlog Teodora Krivaka (tzv. Krivakov esej) za marku Krajobraza. Otisak na večem
komadu papira koji je poslužio kao Božična čestitka. Originalan potpis autora. Sve opisano u HF na
str. 404. Na B&P aukciji br XX prodano za 1100 eura. Blagi trag dijagonalnog savijanja. Izuzetno
rijetko. Fotoatest Zrinjščak
Not accepted Teodor Krivak suggestion (so-called Krivak essay)
for Landscape stamp. Print on larger piece of paper used as Christmas greeting card. Described in HF
on page 404. On B&P XX Auction sold for 1100 euro. A slight trace of a diagonal bending. Extremly
rare. Photo certificate Zrinjščak.
700
700
37
3257
 Provizorno izdanje za Šibenik. Serija u četvercu sa žigom Šibenika 19. 04. 1944. Sve puncirano
3258
** Šibenik, provizorno izdanje, ručni pretisak, fotoatest Zrinjščak.
25
3259
** Šibenik, provizorno izdanje, ručni pretisak, jedna marka sa žutim mrljama. Fotoatest Zrinjščak.
20
Rommerskirchen.Provisional issue for Sebenico. Series in block of 4 with Šibenik cancel 19. 04.
1944. All signed Rommerskirchen.
Sebenico, provisional issue, hand overprint. Photo certificate Zrinjščak.
Sebenico, provisional issue, hand overprint, one stamp with yellow spots. Photo certificate Zrinjščak.
200
3260
 Preporučeno pismo upućeno iz Oriovca 11. 10. 1944 u Zagreb. Poštarina zaračunata u gotovu. 12,5
25
3261
 Razglednica Zemuna sa željezničkim žigom ZEMUN-ZAGREB 14 od 27. 01. 1942. Upućena Beč.
20
3262
 Dopisnica sa željezničkim žigom ZAGREB-ZEMUN 14 31. 08. 1941
16
3263
 Dopisnica sa željezničkim žigom ZAGREB-SISAK-NOVSKA. 26. 11. 1942. Trag okomitog savijanja.
16
3264
 Kompletna paketna karta za paket upućen iz Zagreba 21. 12. 1943 u Iriški Vijenac. Strojni žig
30
kn preporuka i 10 kn. ratni doprinos. Cenzurirano u dolasku. Registered letter sent from Oriovac
11. 10. 1944. to Zagreb. Postage is charged in cash. 12,5 kn for registered and 10 kn for war relief.
Censored in arrival.
OKW cenzura. Dobra kvaliteta. Postcard Zemun with railroad ZEMUN-ZAGREB 14 cancel 27.
01. 1942. Sent to Vienna. OKW censorship. Good quality.
Stationery with railroad ZAGREB-ZEMUN 14 cancel 31. 08. 1941.
Stationery with railroad ZAGREB-SISAK-NOVSKA cancel 26. 11. 1942. Trace of vertical bending.
poštanskog ureda.
Complete package card for package sent from Zagreb 21. 12. 1943. to
Iriški Vijenac. The post office mechine cancel.
38
3265
3266
3268
3267
3269
3265
 Pismo upućeno iz Kehide (Madžarska) 13. 08. 1941 preko Zagreba, gdje je cenzurirano u Varaždin
35
3266
 Razglednica Sušaka upućena 18. 04. 1945 u Zagreb. Cenzurirana u dolasku. Žig Zagreba 28. 04.
20
3267
 Lot tri pisma dosta oštečena ali sa zanimljivim žigovima.
16
3268
 Preporučeno pismo upućeno iz Zadra u Šibenik 08. 08. 1941. Rijedak žig ZARA-BARCAGNO.
10
3269
 Dopisnica upućena 30. 10. 1941 iz Obrovca u Šibenik.Rijedak žig OBROVAZZO TELEGRAFO.
25
3270
 Dopisnica upućena iz Šibenika u civilni logor pokraj Padove 02. 02. 1943. Dobra kvaliteta.
30
3271
 Dopisnica upućena iz Šibenika 26. 05. 1942 u logor VP 3300. Cenzurirano po vojnoj i logorskoj
20
Letter sent from Kehide (Hungary) 13. 08. 1941. via Zagreb to Varaždin. Censored in Zagreb.
1945. Izuzetno kasan datum. Oštećena po rubovima. Postcard Sušak sent 18. 04. 1945. to Zagreb.
Censored in arrival. Zagreb 28. 04. 1945. cancel. Very late date. Damaged on the edges.
Lot of 3 letter, damaged but with interesting cancels.
Okomito savinuto.
Registered letter sent from Zara to Sebenico 08. 08. 1941. Rare ZARABARCAGNO cancel. Vertically bent.
Cenzurirano po talijanskoj cenzuri. Odlična kvaliteta.Stationery sent 30. 10. 1941. from Obrvac to
Sebenico. Rare OBROVAZZO TELEGRAFO cancel. Italian censorship. Excellent quality.
Stationery sent from Sebenico to civilian camp near Padova 02. 02. 1943. Good quality.
cenzuri. Dobra kvaliteta. Stationery sent from Sebenico 26. 05. 1942. to prisoner camp VP 3300.
Censored by military and camp censorship. Good quality.
39
3272
 Dopisnica upućena zrakoplovom u zarobljenički logor PM 3300 29. 04. 1942. Cenzurirano po vojnoj
20
3273
 Dobar lot pisama, FDC-a, dopisnica i prigodi list.
60
i logorskoj cenzuri te zanimljiv žig cenzora na poleđini.
Stationery sent by airplane to prisoner
camp PM 3300 29. 04. 1942. Censored by military and camp censorship. Very interesting censorship
cancel on the back.
Lot of letters, FDC-s, stationery and booklet. Nice.
3274
3275
3276
3274
Zanimljiv lot nezupčanih maraka preko 150 kom. Probni otisci i razne vrste papira. Sve u albumu.
Povoljno.
Interesting lot of imperforated stamp over 150 pieces. Trial prints and different
types of paper. All in album. Low starting price.
100
3275
Dobar lot s puno nezupčanih i probnih otisaka. Razrada pogrešaka kod invalidskog izdanja. Povoljno. Good lot with lot of imperforated and trial prints. War Invalids Relief Fund noted errors.
Low starting price.
100
3276
Specijalna zbirka porto maraka. Vrlo zanimljivo.
Special collection of porto stamps. Very interesting.
100
40
3278
3280
3279
3281
3282
3277
Veliki lot probnih, nezupčanih i djelimično zupčanih maraka IV porta.
Big lot of trial, imperforated and partially perforated stamps of IV porto.
180
3278
Dobar lot maraka, probnih otisaka i pogrešaka tiska. Nice lot of stamps, trial prints and print errors. 150
3279
Zanimljiv lot sa arčićima u fazama tiska i zupčanja. Povoljno.
Interesting lot with sheets in phase of print and perforation. Low starting price.
120
3280
Lot većinom malih araka te probnih i nezupčanih maraka kao i raznih pogrešaka tiska.
Mostly lot of small size sheets, trial and imperforated stamps. Also with different print errors.
130
3281
Vrlo dobar lot s više stotina nezupčanih i probnih otisaka.
Very good lot with hundreds of imperforated and trial prints.
160
3282
Komplet maraka u originalnom albumu Habazin. Udarni blok novotisak. Sve čisto i dosta dobre
kvalitete.
Set of stamps in original album Habazin. Storm division block, new print.
360
41
Bosna i Hercegovina
3283
** Mi. br 1 IIM linijsko zupčanje 11 1/2 četverac, fotoatest Šips.
40
3284
** Mi. br. 2 IIG zupčanje linijsko 12 1/2 vidljiv dio vodoznaka MAR koji je obrnut. Fotoatest Šips.
40
3285
** Mi. br. 3 IIM zupčanje 11 1/2 knjigotisak.
50
3286
** Mi. br. 5 IIM tip II zastavica na broju 10 duža, zupčanje 11 1/2. Fotoatest Šips.
70
3287
** Mi. br. 7 IIG knjigotisak zupčanje 12 1/2 s dijelom vodoznaka ZEIT koji je obrnut.
50
3288
** Mi. br. 9 IIL zupčanje 10 1/2 s dijelom vodoznaka, fotoatest Šips.
45
3289
** Mi. br. 10/20A zupčanje 12 1/2, atest Marjanović.
3290
(*) Mi. br. 42 pojedinačni probni otisak.
Mi. No. 1 IIM line perforation 11 1/2 block of 4. Photo certificate Šips.
Mi. No. 2 IIG line perforation 12 1/2 visible part of inverted watermark MAR. Photo certificate Šips.
Mi. No. 3 IIM perforation 11 1/2 typography.
Mi. No. 5 IIM type II flag on number 10 longer, perforation 11 1/2. Photo certificate Šips.
Mi. No. 7 IIG typography, perforation 12 1/2 with part of inverted watermark ZEIT.
Mi. No. 9 IIL perforation 10 1/2 with part of watermark. Photo certificate Šips.
Mi. No. 10/20A perforation 12 1/2. Certificate Marjanović.
Mi. No. 42 individual trial print.
100
25
42
3291
(*) Probni otisak za centralni motiv serije iz 1912 u crveno-smeđoj boji.
35
3292
** Mi. br. 147 pogreška pretiska 1913 umjesto 1918.
14
3293
** Mi. br. 148 obrnuti pretisak.
Mi. No. 148 inverted overprint.
35
3294
** Mi. br. 148 dvostruki pretisak
Mi. No. 148 double overprint.
20
3295
 Pismo upućeno iz Ljubuškog u Regensburg, dobra kvaliteta.
20
3296
 Razglednica sa željezničkim žigom Sarajevo-Bos. Brod od 04. 08. 1900. Odlična kvaliteta.
20
3297
 Dopisnica upućena iz Prijepolja u Sarajevo 30. 01. 1907. Odlična kvaliteta.
12
3298
 Dopisnica žurno upućena iz Bihaća 15.06.1915 u Ključ.
35
3299
 Razglednica Hercegnovog upućena iz Zelenike i frankirana rijetkom naljepnicom BiH crvenog križa od 4
25
Trial print for central motif of the series from 1912. in red-brown color.
Mi. No. 147 overprint error 1913 instead of 1918.
Letter sent from Ljubuški to Regensburg, Good quality.
Postcard with railroad Sarajevo-Bos. Brod cancel 04. 08. 1900. Excellent quality.
Stationery sent from Prijepolje to Sarajevo 30. 01. 1907. Excellent quality.
Stationery express sent from Bihać 15.06.1915. to Ključ.
hellera. Postcard Castelnuovo sent from Zelenika. Franked with rare B&H Red Cross 4 hellera label.
43
3300
3301
3302
3300
3301
 Provizorna vojna dopisnica dofrankirana rijetkom vinjetom BiH crvenog križa. Poništeno žigom
vojne jedinice 14. 09. 1914.
Provisional military stationery upfranked with rare B&H Red
Cross label. Canceled with military unit cancel 14. 09. 1914.
Lot maraka s prikazom grba posloženih po zupčanjima. Povoljno.
Lot of stamps with coat of arms arranged by perforations.
20
100
SHS Bosna i Hercegovina
3302
 Preporučeno pismo upućeno iz Fojnice kod Kiseljaka u Sarajevo 21. 12. 1918. Marka 5 Hell. s
20
3303
 Dopisnica s odgovorom upućena iz Sarajeva u Gruž početkom 07. mjeseca 1919. Odlična kvaliteta,
20
3304
 Zatvorena dopisnica upućena 03. 11. 1919 iz poštanske agencije BLATNICA preko Teslića u Jase-
70
3305
 Preporučena dopisnica upućena iz Sarajeva u Graz 17. 01. 1920. Cenzurirana po vojnoj cenzuri.
70
pogreškom pretiska. Punca Šips. Registered letter sent from Fojnice near Kiseljak to Sarajevo 21.
12. 1918. Stamp 5 hell with overprint error. Signed Šips.
rijetko i vrlo povoljno. Stationery with replay sent from Sarajevo to Gravosa at the beginning of
the 7th month 1919. Excellent quality, rare.
novac. Vrlo rijedak žig pomoćne pošte. Dobra kvaliteta.
Closed stationery sent 03. 11. 1919.
from postal agency BLATNICA via Teslić to Jasenovac. Very rare postal cancel. Good quality.
Obrnuti pretisak na dopisnici. Kao putovalo izuzetno rijetko. Odlična kvaliteta. Registered stationery sent from Sarajevo to Graz 17. 01. 1920. Military censorship. Inverted overprint on stationery.
Very rarely in use. Excellent quality.
44
3306
 Dopisnica upućena iz Kreke u Sarajevo 07. 08. 1919. Frankirana s porto markom pretisnutom
16
3307
 Paketna karta za paket upućen iz Bosanske Gradiške 08. 07. 1919 u Zagreb.
20
3308
 Paketna karta za paket upućen iz Gornjeg Vakufa u Zagreb 26.10.1919. Visoka frankatura. Dobra kvaliteta.
20
3309
 Paketna karta za paket upućen iz Maglaja u Slavonski Brod 17.09.1919. Mješovita frankatura, dobra kvaliteta.
16
3310
 Paketna karta za paket upućen iz Doboja u Zagreb 28. 11. 1919. Vrlo rijetka frankatura 10 kruna.
60
3311
** Mi. br. 1/13 pogreška pretiska u čiriličnom tekstu kratko N.
40
FRANCO. Odlična kvaliteta.
Stationery sent from Kreke to Sarajevo 07. 08. 1919. Franked
with porto stamp, overprinted with FRANCO. Excellent quality.
Package card for package sent from Bosanska Gradiška 08. 07. 1919. to Zagreb.
Package card for package sent from Gornji Vakuf to Zagreb 26.10.1919. High franking. Good quality.
Package card for package sent from Maglaj to Slavonski Brod 17.09.1919. Mixed franking, good quality.
Dobra kvaliteta. Package card for package sent from Doboj to Zagreb 28. 11. 1919. Very rare 10
kruna franking. Good quality.
Mi. No. 1/13 overprint error in Cyrillic text short N.
45
3312
3313
*
Mi. br. 1/13 pogreška pretiska u čiriličnom tekstu usko A.
Mi. No. 1/13 overprint error in Cyrillic text narrow A.
** Mi. br. 1/13 pogreška pretiska u čiriličnom tekstu HERCEGOVIČA.
Mi. No. 1/13 overprint error in Cyrillic text HERCEGOVIČA.
3314 **/* Pogreška pretiska "mala Bosna" u paru, obrnuti pretisak. Nedostaje 50 hell. Marka od 10 hell. na
falcu. Atest Ercegović. Overprint error "small Bosna" in pair. inverted overprint. 50 hell missing.
10 hell stamp on hinge. Certificate Ercegović.
3315
** Pogreška pretiska, "mala Bosna" komplet u četvercima. Atest Ercegović.
Overprint error "small Bosna" in blocks of 4. Certificate Ercegović.
40
40
140
80
46
Crna Gora
3316
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz FAENZA u CATTARO 1825 godine.
30
3317
 Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz CATTARO u JAGNINA 1824 godine.
30
3318
 Pismo sa sadržajem upućeno iz CASTELNUOVO (Hercegnovi) na MELADA (Molat) 12. 12. 1838
40
3319
Letter with content sent from FAENZA to CATTARO 1825.
Vrlo dobra kvaliteta.
Small size letter with content sent from CATTARO to JAGNINA 1824. Very good quality.
godine. Odlična kvaliteta. Letter with content sent from CASTELNUOVO to MELADA (Molat) 12.
12. 1838. Excellent quality.
* Mi. br. 5 na isječku sa žigom CATTARO 7. NOV. Mi. No. 5 on fragment with CATTARO 7. NOV. cancel.
3320
 Pismo upućeno iz Kotora u Dubrovnik. Dolaz na poleđini. Odlična kvaliteta.
3321
 Pismo upućeno iz Bara (Antivari) u Kotor. 05.05.1873. Frankirano sa 10+5 soldi. Plavi žig austrijske
3322
** Niz maraka za Crveni križ izdan u emigraciji u Gaeti.
Letter sent from Cattaro to Ragusa. Arrival on the back. Excellent quality.
pošte na Levantu Antivari. U to doba Bar je pripadao Turskoj, a austrijska pošta ima koncesiju od
1854 za primanje i slanje poštanskih pošiljaka. Izuzetno rijetko pismo u dobroj kvaliteti. Dolaz na
poleđini. Letter sent from Bar (Antivari) to Cattaro 05.05.1873. Franked with 10+5 soldi. Arrival on
the back. At that time Bar belonged to Turkey, and Austrian post office got concession right in 1854.,
to receive and send mail. Very rare letter in good quality. Arrival on the back.
A series of stamps issued for the Red Cross in exile in Gaeta.
12
10
800
20
47
Makedonija
3323
 Mi. br. 51A dopisnica upućena iz Tetova za vrijeme talijanske okupacije u Zagreb 25. 03. 1942. Cen-
200
3324
 Mi. br. U 18 koverta s otisnutom vrijednošću i kompletnim sadržajem upućena iz Tetova 24. 11.
250
3325
 Pismo s kompletnim saadržajem upućeno iz Tetova 21. 04. 1942 u Zagreb. Cenzurirano po vojnoj
250
zurirana po talijanskoj cenzuri koja je djelomično cenzurirala i tekst poruke. Vrlo rijetko.
Mi. No. 51A stationery sent from Tetovo during Italian occupation to Zagreb 25. 03. 1942. Italian
censorship, and partially censored text of the message. Very rare.
1942. Cenzurirana po talijanskoj cenzuri. Blagi trag okomitog savijanja. Vrlo rijetko.
Mi. No. U 18 envelope with imprinted value and content sent from Tetovo 24. 11. 1942. Italian censorship. Mild trace of vertical bending. Very rare.
cenzuri. Vrlo rijetko. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent from Tetovo 21. 04. 1942. to
Zagreb. Military censorship. Very rare. Good quality.
Slovenija
3326
p Mi. br. 5 na isječku sa žigom BISCHOFSLAK i desnim rubom marke 8 mm.
16
3327
p Mi. br. 3 2x3 kr. sa žigom STADT LAIBACH na isječku.
10
3328
** Provizorno izdanje za Celje, 10 raznih. Marka s pretiskom 10 kr.u lotu.
80
Mi. No. 5 on fragment with BISCHOFSLAK and the right edge of stamp 8 mm.
Mi. No. 3 2x3 kr with STADT LAIBACH cancel on fragment.
Provisional issue for Celje, 10 different. Stamp with 10 kr. overprint in lot.
48
3329
3330
3331
3332
3329
** Par novinskih maraka od 2 vinara u sutisku sa 4 vinara.Opisano u HFS br. 6 pod 34. Fotoatest Petric.
30
3330
 Razglednica sa žigom Otok (ob Vrbskem jezeru), Koruška 15. 08. 1920.
20
3331
 Paketna karta za paket upućen iz Tainach-Tinje, Koruška 12.11.1919. u Borovnicu. Odlična kvaliteta.
40
3332
 Paketna karta za paket upućen iz St. Leonharda u Maribor. Portirano polovicom marke od 10 vinara.
20
3333
 Poštanska doznačnica upućena 23. 10. 1920 iz Mengeša u Vršac. Vrlo rijetka frankatura. Dolaz na
60
3334
 Dopisnica upućena loko Maribor portirana polovicom porto marke 10 para. Vrlo rijetko i zanimljivo.
25
Pair of newspaper stamps 2 vinara in see-tennants with 4 vinara. Described in HFS No. 6 under 34.
Photo certificate Petric.
Postcard with cancel Otok(ob Vrbskem jezeru), Koruška 15. 08. 1920.
Package card for package sent from Tainach-Tinje, Koruška 12.11.1919. to Borovnicu. Excellent quality.
Package card for package sent from St. Leonhard in Marobor. Ported with hall of stamp 10 vinara.
poleđini. Trag okomitog savijanja. Money order sent 23. 10. 1920. from Mengeš to Vršac. Very rare
franking. Arrival on the back. Trace of vertical bending.
Stationery sent loco Maribor ported with half porto stamp 10 para. Very rare and interesting.
49
3335
 Dokument upućena loko Maribor 07. 11. 1921. Portiran polovicom marke od 20 vinara porto.Rijetko.
30
3336
 Preporučeno pismo upućeno iz Novog Mesta u Zagreb 07. 09. 1943. Cenzurirano po OKW cenzuri.
30
Document sent loco Marobo 07. 11. 1921. Ported with half porto stamp 20 vinara. Rare.
Lošija kvaliteta. Registered letter sent from Novo Mesto to Zagreb 07. 09. 1943. OKW censorship.
Poorer quality.
Verigari izvan Slovenije
3337
3338
3339
3340
3341
3337
 Preporučeno pismo upućeno iz Velikih Zdenaca u Klagenfurt 21.07.1920. Atraktivna petobojna frankatura.
30
3338
 Pismo upućeno iz Zavidovića u Prag 26. 01. 1921. Marka 30 vinara oštećena.
16
3339
 Tiskanica upućena iz Brčkog 17. 02. 1920 u Zagreb. Frankirana polovicom marke 20 vinara. Trag
20
3340
 Preporučeno pismo loko Zagreb 02.08.1919. Dobra kvalteta.
16
3341
 Tiskanica upućena loko Zagreb 09. 02. 1921. Frankirana polovicom marke od 10 vinara.
20
Registered letter sent from Veliki Zdenci to Klagenfurt 21.07.1920. Attractive five colors franking.
Letter sent from Zavidović to Prague 26. 01. 1921. Stamp 30 vinara damaged.
okomitog savijanja.
Printed matter sent from Brčko 17. 02. 1920. to Zagreb. Franked with half
of stamp 20 vinara. Trace of vertical bending.
Registered letter sent loco Zagreb 02. 08.1919. Good quality.
Printed matter sent loco Zagreb 09. 02. 1921. Franked with half of stamp 10 vinara.
50
3342
3343
3344
3345
3342
 Vrlo atraktivna poslovna dopisnica upućena iz Tuzle 25. 05. 1920 u Sarajevo.
16
3343
 Razglednica Varaždinskih Toplica upućena 27. 08. 1919 u Šenkovec. Frankirana rijetkom kombinaci-
30
3344
 Paketna karta za paket upućen iz Novog Sada u Zaječar. Na poleđini frankirana sa 4x 1 kruna crveni
20
3345
 Paketna karta za paket upućen iz Vojvodine (Bacs-Ujfalu) u Niš 06. 09. 1920. Dobra kvaliteta.
12
3346
 Paketna karta za paket upućen iz Starog Petrovog Sela u Novi 25. 01. 1920. Frankirana između osta-
30
3347
 Paketna karta za paket upućen iz Starog Petrovog Sela u Novi Vinodolski. Frankirana između ostalog
35
3348
 Poštanska uputnica upućena iz Sarajeva 23. 07. 1920. Višebojna frankatura, dobra kvaliteta.
16
Very attractive business stationery sent from Tuzla 25. 05. 1920. to Sarajevo.
jom s polovicom marke od 10 vinara.
Postcard Varaždin spas sent 27. 08. 1919. to Šenkovec.
Franked with rare combination of half 10 vinara stamp.
iris. Odlična kvaliteta.
Package card for package sent from Novi Sad to Zaječar. On the back
franked with 4x 1 kruna, red Iris. Excellent quality.
Package card for package sent from Vojvodina (Bacs-Ujfalu) to Niš 06. 09. 1920. Good quality.
log i polovicom marke od 50 vinara. Na poleđini marka od 2 kr. oštećena.
Package card for
package sent from Staro Petrovo Selo to Novi 25. 01. 1920. Franked with half of 50 vinara stamp. On
the back 2 kr stamp damaged.
s polovicom marke od 60 vinara. Dobra kvaliteta. Package card for package sent from Staro
Petrovo Selo to Novi Vinodolski. Franked with half of 60 vinara stamp. Good quality.
Postal money order sent from Sarajevo 23. 07. 1920. Multicolored franking. Good quality.
51
3349
 Poštanska uputnica upućena iz Dubrovnika u Beograd 08. 01. 1921.
16
3350
 Poštanska uputnica iz Žombolja 26. 04. 1921 u Šabac. Frankirano mješovito s više raznih izdanja.
16
3351
 Poštanska uputnica iz Zagreba u Brod na Savi 24. 02. 1920. Dobra kvaliteta.
16
3352
 Paketna karta za paket upućen iz Zagreba 10. 01. 1921 u Osijek. Marka 2 din s pogreškom tiska,
25
3353
Postal money order sent from Ragusa to Belgrade 08. 01. 1921.
Postal money order sent from Žombolj 26.04.1921. to Šabac. Franked mixed with several different edition.
Postal money order sent from Zagreb to Brod on Sava 24. 02. 1920. Good quality.
nedostaje slovo I u DINARA. Marka 10 para oštećena.
Package card for package sent from
Zagreb 10. 01. 1921. to Osijek. Stamp 2 din with print error. Missing letter I in DINARA. Stamp 10
para damaged.
Dobar i zanimljiv lot 13 pisama i dopisnica, sve frankirano markama verigara.
Interesting and good lot of 13 letters and stationerys. All franked with change breakers stamps.
40
52
Srbija
3356
3355
3357
3358
3354
3354
 1903 Mouchonova proba u sivoj boji, medaljon s likom vladara u crnoj. Vrlo rijetko, dobra kvaliteta. 180
3355
 Pismo upućeno iz Sombora u Zagreb. Frankirano Somborskim provizorijem. Dofrankirano porto
40
3356
** Mi. br. 47 II nedostaje slovo u potpisu gravera. Visoka kataloška vrijednost.
50
3357
** Mi. br. 49 I pogreška tiska, vrata na kuli. Visoka kataloška vrijednost.
50
3358
 Provizorna dopisnica upućena iz Niša 20.09.1941 u zarobljenički logor. Vračeno uz komentar da pošta
16
1903 Mouchonov trial in grey color. Medallion with the image of ruler in black color. Good quality.
markom s natpisom rukom FRANCO. Na poleđini trag dolaza. Trag okomitog savijanja, nedostaje
zaklopnica.
Letter sent from Sombor to Zagreb. Franked with Somobor provisorium.Upfranked
porto stmap with hand inscription FRANCO. Arrival on the back. Trace of vertical bending.
Mi. No. 47 II letter is missing in engraver signature. High catalog value.
Mi. No. 49 I print error, "door on fort". High catalog value.
upućena u logor mora biti ispisana za nato predviđenim obrascima. OKW cenzura, dobra kvaliteta.
Provisional stationery sent from Niš 20.09.1941. to prison camp. Returned with the comment that mail
sent to the camp must be written on the appropriate form. OKW censorship, good quality.
Kraljevina Jugoslavija
3359
** Tipična pogreška na osnovnoj marci Mi. br. 192, 204 i 214 točka u broju 3. Rijetko u kompletu.
40
3360
** Mi. br. 224 A i 334 B dva razna zupčanja i ista pogreška u tisku kod nominale. Fotoatest Petric.
20
3361
** Mi. br. 334 A dvostruki tisak. Fotoatest Zrinjščak.Mi. No. 334 A double print. Photo certificate Zrinjščak
20
Typical error on basic stamp Mi. No. 192, 204 and 214 dot in #3. Rarely is set.
Mi. No. 224 A and 334 B two different perforation and the same error in printing the denomination.
Photo certificate Petric.
53
3362
3363
3365
3364
3366
3367
3362
** Mi. br. 385/88 sve sa znakom gravera Seizingera S.
Mi. No. 385/88 all with engraver Seizinger mark S.
55
3363
** Mi. br. 437 A četverac desno češljasto zupčnje, lijeva donja marka sa znakom gravera S. Vrlo rijetko,
60
3364
** Mi. br. 53 I F pogreška prilikom slaganja klišea,10 para umjesto 10 dinara.
90
3365
** Dva eseja izrađena povodom kraljevskog vjenčanja navodno u Švicarskoj. Opisano u HFS br 8 na 57
40
3366
** Tri eseja izrađena povodom kraljevskog vjenčanja navodno u Švicarskoj. Opisano u HFS br 8 na 57
60
3367
** Tri eseja izrađena povodom kraljevskog vjenčanja navodno u Švicarskoj. Sve opisano u HFS br. 8 na
60
3368
Aleksandar, esej za redovno londonsko izdanje 1924.
godine 1 din. sutisak 7 maraka u crvenoj boji i u dvije
dimenzije slike na bijelom zaštićenom papiru.
Aleksander, essay for regular London issue 1924. 1
din see-tennants, 7 stamps in red color. Two dimensions of images on protected white paper.
60
fotoatest Zrinjščak.
Mi. No. 437 A block of 4 right comb perforation. Left lower stamp with
engraver mark S. Very rare. Photo certificate Zrinjščak.
Mi. No. 53 I F error 10 para instead 10 dinara.
str. Dobra kvalteta, povoljno.
Two essays for the occasion of royal weeding in Switzerland.
Described in HFS No. 8 on page 57. Good quality, low starting price.
str. Dobra kvalteta, povoljno.
Three essays made for the occasion of royal weeding in Switzerland. Described in HFS No. 8 on page 57. Good quality, low starting price.
str. 57. Three essays made for the occasion of royal weeding in Switzerland. Described in HFS No.
8 on page 57.
54
3369
(*) Predložak prof. Marka Peroša za porto niz. Fotoproba na debljem polusjajnom papiru. Opisano u
25
3370
 Paketna karta za paket upućen iz Novog Sada u Beograd 16. 02. 1923. Ležarina naplačena u porto
30
HFS br. 9 na 119 str.
Prof. M. Peroš template for porto set. Photo trial on thicker semi-gloss
paper. Described in HFS No. 9, on page 119.
markama Srbije (8x30 para) poništene žigom Topčidera. Na svakoj marci ispisano jedno slovo rijeći
LEŽARINA čirilicom. Vrlo efektno.
Package card for package sent from Novi Sad to Belgrade 16. 02. 1923. Storage charged with Serbia porto stamps (8x30 pair)Topčidera cancel. On every
stamp one letter of LEŽARINA in Cyrillic letters. Very effective.
3371
3372
3374
3373
3371
 Pismo upućeno iz Zagreba 12. 11. 1935 u Hercegnovi. Točno frankirano ali biljezima. Dolaz na
20
3372
 Razglednica upućena iz Opatije 13. 08. 1925 u Zagreb. Portirana u dolasku.
12
3373
 Čestitka s prigodnim žigom Zagreb-Stadion 05. 08. 1934.
10
3374
 Promiđbena karta povodom posjeta kralja Aleksandra Zagrebu. Odlična kvaliteta.
14
poleđini. Zanimljivo.
Letter sent from Zagreb 12. 11. 1935. to Castelnuovo. Accurately franked
with revenues. Arrival on the back. Interesting.
Postcard sent from Opatija 13. 08. 1925. to Zagreb. Ported on arrival.
Greeting card with commemorative Zagreb-Stadion 05. 08. 1934. cancel.
Propaganda card for the occasion visit of King Aleksandr Zagreb.
55
3375
3376
3377
3375
 Promidžbena dopisnica upućena zrakoplovom iz Varaždina preko Zagreba i Beča u Bečko Novo
20
3376
 Slikovna dopisnica korištena kao odgovor iz Grčke za Ljubljanu 23. 03. 1936.
20
3377
 Dopisnica žurno upućena iz Zagreba u Osijek 18. 09. 1940. Zanimljiva frankatura, dobra kvaliteta.
12
Mjesto. 20 i 21. 01. 1937. Propaganda stationery sent by airplane from Varaždin via Zagreb to Vienna, Novo Mjesto. 20 and 21. 01. 1937.
Stationery used as replay from Greece for Laibach 23. 03. 1936.
Stationery express sent from Zagreb to Osijek 18. 09. 1940. Interesting franking, good quality.
3379
3378
3380
3378
 Preporučeno i žurno pismo upućeno iz Zagreba u Šibenik 13. 08. 1940.
10
3379
 Omotnica upućena kao tiskanica iz Splita u Loznicu 06. 09. 1939. Dobra kvaliteta.
16
3380
 Vrijednosno pismo upućeno iz Osijeka 16.02.1920 u Zagreb. Upućen iznos od 32 000 kruna Dolaz idući dan.
40
Registered and express sent letter from Zagreb to Sebenico 13. 08. 1940.
Cover sent as printed matter from Spalato to Loznicu 06. 09. 1939.
Value letter sent from Osijek 16.02.1920. to Zagreb. Sent amount of 32 000 kruna. Arrival the next day.
56
3381
 Razglednica Dervente upućena 08. 04. 1941 u Zagreb. Cenzurirana po cenzuri vojske kraljevine
80
3382
** Komplet Londonsko izdanje.
Complete London Issue.
40
Dobar lot pisama i dopisnica Kraljevine Jugoslavije. 39 kom. Povoljno.Good lot of Kingdom of
Yugoslavia letters and stationery's. 39 pieces. Low starting price.
70
3383
Jugoslavije, kao i njemačka cenzura AG. Vrlo zanimljivo i u dobroj kvaliteti. Postcard Derventa
sent 08. 04. 1941. to Zagreb. Kingdom Yugoslavia military censorship and AG censorship. Very
interesting and in good quality.
Partizani i provizorna izdanja
3384
 Omotnica pisma malog formata upućenog iz Splita na Vis 1944. godine. Cenzurirano partizanskom
100
3385
 Koverta s kompletnim sadržajem upućena iz Barija preko pošte Vis u Split 19. 07. 1944. Na Visu
100
3386
 Pismo upućeno iz Splita 17. 07. 1944 preko pošte Vis u bazu mornarice NOVJ u Monopoli. Cenzur-
100
cenzurom pošte Vis. Iz korespodencije kapetana motornog jedrenjaka Danica Aleksandra Telečana.
Dobra kvaliteta. Small size letter sent from Split to Vis 1944. Partisan censorship Vis. From correspondence Telečan. Good quality.
cenzurirano ime primatelja pošto je Split u to doba bio pod kontrolom snaga NDH. Iz korespodencije
Telečan.Envelope with content sent from Bar via post office Vis to Split 19. 07. 1944. On Vis recipient name censored since Split in that time was controlled by NDH. From Telečan correspondence.
irano na Visu. Korespodencija Telečan.
Letter sent from Split 17. 07. 1944. via post office Vis to
navy base NOVJ in Monopoli. Censored on Vis. Telečan correspondence.
57
3387
 Lot 4 pisma upućena iz baze mornarice NOVJ Monopoli preko pošte Vis u Split. Sve u 9. i 10 mjesecu
140
3388
 Razglednica Rijeke upućena 23. 12. 1945 preko vojne pošte u Zagreb. Postcard Fiume sent 23. 12.
20
3389
 Preporučeno pismo upućeno iz Rakovice od pripadnika II bataljuna I udarne brigade VII divizije.
30
3390
 Pismo pripadnika 7 Vojvođnske udarne brigade u krojačku radionicu iste brigade. Korištena omot-
18
3391
** Provizorno izdanje za Mostar. PS br. 1B na poroznom papiru s pogreškom na osnovnoj marci.
20
3392
** Provizorno izdanje za Mostar. PS br. 1B na poroznom papiru s pogreškom na osnovnoj marci,
20
3393
* Provizorno izdanje za Mostar. PS br. 2C na pelir papiru s pogreškom pretiska, bez zvijezde.
20
3394
* Provizorno izdanje za Mostar. PS br. 2A na dubokotisnom papiru s pogreškom pretiska, bez zvijezde.
30
3395
3396
1944. godine. Rijetka cenzura NOO grada Splita koji je u to doba bio pod kontrolom snaga NDH. Sve
iz korespodencije Telečan. Lot of 4 letters sent from navy base NOVJ Monopoli via post office Vis to
Split. All from 9th and 10th month 1944. Rare NOO censorship. From Telečan correspondence.
1945. via military post to Zagreb.
Poštarina zaračunata u gotovini 8 din. i administrativni žig pošte.
Registered letter sent from
Rakovica. Postage charged in cash 8 din. Administrative post office cancel.
nica središnje škole oružanih snaga NDH. Interesting partisan letter.
Provisional issue for Mostar. PS No. 1B on porous paper with error on basic stamp.
"patka" punca Ercegović. Provisional issue for Mostar. PS No. 1B on porous paper with error on
basic stamp, "duck" signed Ercegović.
Provisional issue for Mostar. PS No. 2C on pelure paper with overprint error, without star.
Provisional issue for Mostar PS No. 2A on deep press paper with overprint error without star.
** Provizorno izdanje za Mostar. PS br. 6A pomak pretiska i pogreška na osnovnoj marci.
Provisional issue for Mostar PS No. 6A overprint shift and error on basic stamp.
Provizorno izdanje za Mostar. PS br. 6A proboj pretiska i pogreška na osnovnoj marci.
Provisional issue for Mostar. PS No. 6A overprint gone through and error on basic stamp.
18
18
58
3397
3400
3398
3399
3401
3397
** Provizorno izdanje za Mostar. PS br. 9D na offset papiru. Vrlo rijetko, atest Ercegović.
3398
** Provizorno izdanje za Mostar. PS br. 15 djelomični proboj pretiska.
Provisional issue for Mostar. PS No. 9D on ordinary printing paper.
Provisional issue for Mostar. PS No. 15 partial overprint gone through.
220
16
3399
* Provizorno izdanje za Mostar. PS br. 14 pomak pretiska.
20
3400
** Provizorno izdanje za Mostar. PS br. 16 pomak pretiska.
18
3401
3402
Provisional issue for Mostar. PS No. 14 overprint shift.
Provisional issue for Mostar. PS No. 16 overprint shift.
* Provizorno izdanje za Mostar. PS br. 19/20 pogreške pretiska.
Provisional issue for Mostar. PS No. 19/20 overprint error.
Provizorno izdanje za Mostar. Prigodni kartoni s kompletnom serijom. Opisano u Vilfan str. 144.
Vjerojatna naklada samo 50 kompletna. Marka 4 kn s pogreškom pretiska JUGOSLAVJA.
Provisional issue for Mostar. Souvenir cards with complete set. Described in Vilfan page 144. Issued
probably only 50 card sets. Stamp 4 kn with overprint error JUGOSLAVJA.
20
400
59
3403
3405
3406
3404
3407
3403
 Dopisnica Sarajevskog provizorija upućena 25. 11. 1945 u Dubrovnik. Zbog pomaka pretiska vidljiv
3404
 Preporučeno pismo upućeno iz Šibenika u Zadar ?. 05. 1945. Na poleđini dolaz Zadar i cenzura br. 6. 100
3405
 Dopisnica Splitskog provizornog izdanja navedena u PS pod br. 3. Izuzetna rijetkost. Poznato svega
3406
 Razglednica Pule upućena iz Pule u Zagreb 02.10.1945.
20
3407
 Razglednica Opatije upućena u Zagreb i cenzurirana po cenzuri u Rijeci.
30
3408
 Pismo upućeno iz Rijeke 04. 08. 1945 u Zagreb. Cenzurirano po vojnoj cenzuri u Rijeci. Žute mrljie
50
3409
 Pismo upućeno iz Pazina 05. 12. 1946 u Zagreb.
20
3410
 Preporučeno pismo upućeno sa Cresa 10. 06. 1946 u Zagreb. Tranzit Rijeka i dolaz u Zagreb na
stari naziv države.
Sarajevo provisional stationery sent 25. 11. 1945. to Dubrovnik. Visible
old state name because of overprint shift.
20
Registered letter sent from Šibenik to Zadar ?. 05. 1945. Arrival Zadar on the back, censorship No. 6
on the back.
par primjeraka. Odlična kvaliteta. Split provisional issue stationery in PS under No. 3. Very rare.
Know only a couple of pieces. Excellent quality.
Postcard Pula sent from Pula to Zagreb 02.10.1945.
Postcard Opatija sent to Zagreb, censored by Rijeka censorship.
na koverti.
Letter sent from Rijeka 04. 08. 1945. to Zagreb. Censored by military censorship in
Rijeka. Yellow spots on envelope.
Letter sent from Pazin 05. 12. 1946. to Zagreb.
poleđini. Trag okomitog savijanja. Registered letter sent from Cres 10. 06. 1946. to Zagreb. Transit
Rijeka and arrival to Zagreb on the back. Trace of vertical bending.
950
35
60
3411
 Preporučeno pismo upućeno iz Vrsara 08.01.1947 u Zagreb. Dolaz na poleđini. Trag okomitog savijanja. 35
3412
 Lot 17 razglednica, sve frankirano markama Istra i Slovensko primorje.
80
3413
** Provizorno izdanje za Cetinje. Tri para s pogreškom pretiska DEMOKRATSKD.
30
3414
** Provizorno izdanje za Sentu. Fotoatest Zrinjščak. Odlična kvaliteta.
500
Registered letter sent from Vrsar 08.01.1947. to Zagreb. Arrival on the back. Trace of vertical bending.
Lot of 17 postcards. All franked with stamps Istria and Slovenske coast.
Provisional issue for Cetinje. Three pairs with overprint errors DEMOKRATSKD.
Provisional issue for Sentu. Photo certificate Zrinjščak. Excellent quality.
Jugoslavija
3415
3416
** Mi. br. 654 pogreška tiska "oblaci".
Mi. No. 654 print error "clouds".
Mi. br. 714/716 komplet araka uslužno žigosano. Povoljno.
Mi. No. 714/716 canceled set of sheets. Low starting price.
50
14
61
3417
** Mi.br. 925 pogreška tiska u tekstu SGROFA umjesto SCROFA.
Mi. No. 925 print error in text SGROFA instead SCROFA.
20
3418
Mi. br. 1733/1734 prigodni album povodom kongresa komunista. Na 12 numeriranih stranica uz re200
dovna izdanja priložene su nezupčane marke i četverci kao i marke i blokovi u promjenjenim bojama.
Velika količina materijala. Zanimljivo sakupljačima teme Tito.Mi. No. 1733/1734 commemorative
album. On 12 pages with regular issues imperforated stamps are included and as a block of 4. Stamps
and blocks in changed colors. A large amount of material. Interesting to collectors of theme Tito.
3419
Mi. br. 1784/1785 poklon album ZJPPT-a sa zupčanim i nezupčanim markama i četvercima. Rijetko, povoljno. 100
Mi. No. 1784/1785 gift album ZJPPT with perforated and imperforated stamps and blocks of 4. Rara, low starting price.
3420
Mi. br. 1828/29 poklon album ZJPPT sa zupčanom i nezupčanom serijom, četvercem, i arcima.
Dobra kvaliteta, rijetko i povoljno. Mi. No. 1828/29 gift album ZJPPT with perforated and imperforated set, blocks of 4 and sheets. Good quality, rare and low starting price.
140
62
3421
Odličan i vrlo povoljan lot dobrih maraka Jugoslavije.
Excellent and low starting price lot of Yugoslavia stamps.
3422
3423
3425
3427
120
3424
3426
3428
3422
** Doplatna marka Mi. br. 8 dvostruki otisak crvene boje. Charity stamp Mi. No. 8 double print in red color.
14
3423
 Preporučeno i žurno upućena dopisnica upućena iz Beograda u Zagreb 30. 08. 1946. Rijetka frankatura.
18
3424
 Mi. br. 132 II upućena iz Ljubljane u Zagreb. Odlična kvaliteta.
14
3425
 Mi. br. P 132II
10
3426
 Mi. br. 128 komplet 9 komada odlična kvaliteta.
Mi. No. 128, set of 9 pieces, excellent quality.
45
3427
 Razglednica frankirana biljegom i upućena iz Vrnjica u Varaždin 12.05.1953. U dolasku krivo portirana
14
3428
 Preporučena zatvorska dopisnica iz zatvora u Stocu upućena 04.10.1949. u Sarajevo. Okomito savinuta.
16
Registered and express sent stationery from Belgrade to Zagreb 30. 08. 1946. Rare franking.
Mi. No. 132 II sent from Laibach to Zagreb. Excellent quality.
Mi. No. P 132II
s 20 din. u Varaždinu te preadresirana za Biškupec gdje je ponovno portirana sa 20 din. Vrlo zanimljivo.
Postcard franked with revenue and sent from Vrnjica to Varaždin 12.05.1953. On arrival ported wrong
with 20 din. and readdress to Biškupec there ported again with 20 din. Very interesting.
Registered prison stationery from prison in Stocu sent 04.10.1949. to Sarajevo. Vertically bent.
63
3429
3430
3431
3432
3429
 Lot 13 pisama putovalih u razdoblju 1945-50. Povoljno.
45
3430
 Lot s preko 20 cjelina. Zanimljive frankature. Povoljno.
45
3431
 Dobar lot pisama, dopisnica i MC.preko 20 kom. Vrlo povoljno, obavezno pogledati.
45
3432
 Lot pisama i dopisnica ex Jugoslavenskog područja. Povoljno.
40
Lot of 13 letters traveled during the period 1945-1950. Low starting price.
Lot with more than 20 pieces. Interesting franking. Low starting price.
Good lot of letters, stationery's and MC more than 20 pieces. Low starting price.
Lot of letters and stationery's from ex Yugoslavia territory. Low starting price.
STT Vuja
3433
 Lot FDC-a, dobra kvaliteta, povoljno.
3434
 PS br. 2II
3435
 PS br. 13 I odlična kvaliteta.
FDC lot, good quality, low starting price.
PS No. 2II
45
20
PS No. 13 I excellent quality.
30
64
3436
 PS br. 2 II odlična kvaliteta.
PS No. 2 II excellent quality.
30
3437
 PS 11I odlična kvaliteta.
PS 11I excellent quality.
20
3438
 PS br. 11I odlična kvaliteta.
PS No. 11I excellent quality.
20
3439
 PS. br. 11I upućena iz Kopra u Trst 12. 11. 1955. Odlična kvaliteta.
20
3440
 Preporučeno pismo upućeno iz Pirana u Beograd 09. 06. 1947. Dolaz na poleđini. Blagi trag okomi-
40
3441
 Razglednica upućena iz Frančića 10. 05. 1947 u Čakovec.
18
3442
 Paketna karta za paket upućen iz Kopra u Pazin 02. 06. 1948. Frankirano markom 100 lira iz triptiha
80
3443
 Paketna karta za paket upućen iz Kopra u Pazin 01. 06. 1948. Frankirana markom 100 lira iz triptiha
90
PS No. 11I sent from Kopar to Trieste 12. 11. 1955. Excellent quality.
tog savijanja.
Registered letter sent from Piran to Belgrade 09. 06. 1947. Arrival on the back.
Mild trace of vertical bending.
Postcard sent from Frančić 10. 05. 1947. to Čakovec.
s hrvatskim tekstom. Na poleđini skinute porto marke.
Package card for package sent from
Kopar to Pazin 02. 06. 1948. Franked with 100 lire stamp with text in Croatian. On the back porto
stamp removed.
s talijanskim tekstom. Na poleđini jedna porto marka nedostaje.
Package card for package
sent from Kopar to Pazin 01. 06. 1948. Franked with 100 lire stamp with Italian text. On the back
porto stamp removed.
65
Brodovi
3444
 Omotnica pisma upućena iz Konstantinopola u Orebić preko Trsta i Zadra. Žig LETTERE ARRIVATE
25
3445
 Omotnica pisma upućenoz iz Zadra u Kotor. Žig ZARA COL VAPORE.
35
3446
 Omotnica pisma sa žigom LLOYD AGENCIE SMIRNE upućeno u Genovu 1873. Frankirano sa 3
60
3447
 Cjelina upućena u Dubrovnik preko Zadra. Vrlo lijep žig LETa ARRi PER MARE.
20
3448
 Omotnica pisma upućenog iz Dubrovnika preko Zadra u New York. Žig LETTERA COL VAPORE.
40
3449
 Omotnica s kompletnim sadržajem upućena iz Aleksandrije preko Trsta u Dubrovnik 15. 01. 1870.
50
3450
 Omotnica s kompletnim sadržajem upućena iz Trsta preko Zadra u Orebić 17. 11. 1868. Vrlo lijep žig
25
3451
 Čestitka sa žigom LLOYD AUSTRIACO LXII. Oštečen donji desni ugao.
40
COL VAPORE DAL LEVANTE. Lošija kvaliteta.
Cover sent from Constantinople to Orebich via
Trieste and Zara. LETTERE ARRIVATE COL VAPORE DAL LEVANTE cancel. Poorer quality.
Cover sent from Zara to Cattaro. ZARA COL VAPORE cancel.
solda i parom 10 soldi. Trag vodoravnog savijanja. Cover with LLOYD AGENCIE SMIRNE cancel sent to Genova 1873. Franked with 3 sold and 10 sold pair. Horizontal trace of bending.
Cover sent from Ragusa via Zara. Very nice LETa ARRi PER MARE cancel.
Cover sent from Ragusa via Zara to New York. LETTERA COL VAPORE cancel.
Žig SCHIFFPOSTAMT No1. Frankirano markom 15 soldi. Cover with content sent from Aleksandrija via Trieste to Ragusa 15. 01. 1870. SCHIFFPOSTAMT No1.cancel. Franked with 15 sold
stamp.
TRIESTE COL VAPORE.Cover with content sent from Trieste via Zara to Orebich 17. 11. 1868.
Very nice TRIESTE COL VAPORE cancel.
Greeting card with LLOYD AUSTRIACO LXI cancel. Upper right corner damaged.
66
3452
 Dopisnica upućena iz Trstenog u Gruž 02. 05. 1911. brodom. Žig COL VAPORE.
20
3453
 Razglednica Umaga sa žigom VAPORE DELLA DALMAZIA ED... i rijetkim žigom poštanske agencije
30
3454
 Dopisnica upućena iz Kotora u Gruž brodskom linijom KOTOR-TRST 12.05.1911. Dobra kvaliteta.
14
3455
 Razglednica Konstantinopola upućena s parobroda PALACKY 11. 01. 1909. u Trst.
30
3456
 Pismo upućeno sa SMS LEOPARD 06. 03. 1918. Dobra kvaliteta.
16
3457
 Vojnopoštanska dopisnica upućena iz Pule s broda SMS ZRINY u Brod na Savi 03. 10. 1918.
16
3458
 Razglenica upućena sa stražarskog broda SMS MARS 01. 09. 1917. u Beč.
18
3459
 Čestitka upućena sa SMS ARPAD 04. 05. 1917 u Beč.
18
3460
 Razglednica upućena s broda SMS RADETZKY 26. 03. 1916. u Grižane.
18
Stationery sent from Trstenog to Gravosa 02. 05. 1911. by ship. COL VAPORE cancel.
MADONNA DEL CARSO. Trag okomitog savijanja. Postcard Umag with VAPORE DELLA DALMAZIA ED... cancel and nice post agency MADONNA DEL CARSO cancel. Trace of vertical bending.
Stationery sent from Cattaro to Gravosa by ship line CATTARO-TRIESTE 12.05.1911. Good quality.
Postcard Constantinople sent from steam ship PALACKY 11. 01. 1909. to Trieste.
Letter sent from SMS LEOPARD 06. 03. 1918. Good quality.
Military stationery sent from Pola from ship SMS ZRINY to Brod on Sava 03. 10. 1918.
Postcard sent from SMS MARS 01. 09. 1917. to Vienna.
Greeting card sent from SMS ARPAD 04. 05. 1917. to Vienna.
Postcard sent from SMS RADETZKY 26. 03. 1916. to Grižane.
67
3461
 Čestitka upućena 13. 11. 1917 SMS HELGOLAND u Zagreb.
20
3462
 Čestitka upućena sa SM BOOT 35 u Varaždin 01. 12. 1916.
20
3463
 Razglednica upućena s broda SMS TRIGLAV 23. 08. 1918. u Novi Sad.
20
3464
 Lot pet pisama i dopisnica sa žigovima brodske pošte.
20
3465
 Pismo upućeno sa S/S SRBIN na Cetinje 24.01.1931.
30
3466
 Pismo upućeno sa S/S BEOGRAD 31. 01. 1930. na Cetinje. Odlična kvaliteta.
Greeting card sent 13. 11. 1917. from SMS HELGOLAND to Zagreb.
Greeting card sent from SM BOOT 35 to Varaždin 01. 12. 1916.
Postcard sent from SMS TRIGLAV 23. 08. 1918. to Novi Sad.
Lot of 5 letters and stationery with ship post cancels.
Letter sent from S/S SRBIN to Cetinje 24.01.1931.
Letter sent from S/S BEOGRAD 31. 01. 1930. to Cetinje. Excellent quality.
30
Njemačka okupacija Albanije
3467
 Mi. br. K1 zatvorena dopisnica, odlična kvaliteta. Visoka kataloška vrijednost.
80
3468
 Mi. br. P1 dopisnica u odličnoj kvaliteti. Visoka kataloška vrijednost.
70
3469
 Mi. br. P3 dopisnica u odličnoj kvaliteti. Visoka kataloška vrijednost.
80
Mi. No. K1 closed stationery, excellent quality. High catalog value.
Mi. No. P1stationery in excellent quality. High catalog value.
Mi. No. P3 stationery in excellent quality. High catalog value.
68
3470
 Mi. br. P4 dopisnica sa odgovorom u odličnoj kvaliteti. Proboj pretiska. Visoka kataloška vrijednost.
80
3471
 Mi. br. P5 dopisnica sa odgovorom u odličnoj kvaliteti. Visoka kataloška vrijednost.
80
3472
 Mi. br. P6 dopisnica sa odgovoromu odličnoj kvaliteti. Visoka kataloška vrijednost.
80
Mi. No. P4 stationery with respond in excellent quality. High catalog value. Gone through overprint.
Mi. No. P5 stationery with respond in excellent quality. High catalog value.
Mi. No. P6 stationery with respond in excellent quality. High catalog value.
Lotovi i literatura
3473
3473
Velika zbirka Austrije u dva albuma sa svim najskupljim serijama. Odlična kvaliteta. Obavezno
pogledati.
3474
Lot više relativno ispunjenih albuma za uljepljivanje maraka. Zbirke Austrije i Mađarske te zanimljiv
album sa FDC-ima iz NDH kao i kasnije Jugoslavije. Povoljno.
80
3475
Fritz Billig - Grossses Handbuch der Falschungen band alt Italien. Izvrstan priručnik za lakše
raspoznavanje originala, novotisaka i falsifikata kod gradova država stare Italije. Iz knjižnice prof. dr.
Forenbachera.
Herman Schloss Distinguishing Caracteristic of Clasic Stamps. New York 1951. Kvalitetan priručnik
koji obrađuje prva izdanja evropskih maraka. Večina stranica ispunjena bilješkama, izrescima, skicama i uljepljenim markama prof.dr. Forenbachera.
Stanley Gibbons Great Britain, Queen Victoria. 1967. Priručnik sa marke s likom kraljce Victorie
izdanja za Veliku Britaniju. Iz knjižnice prof. dr. Forenbachera.
Itinerario Marittimo dela navigazione a vapore del LLoyd Austriaco, Trst 1857. Zanimljiva knjižica
s popisom svih pomorskih ruta austrijskog Loyda lukama, danima uplovljavanja itd. Dobar priručnik
za sakupljače brodske pošte.
30
3476
3477
3478
4800
30
25
20
69
3485
3486
3487
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
20
Nikola Rukavina Hrvatska, priručnik žigova predfilatelističkog i filatelističkog doba te raznih signeta
i biljega, izdano u Zagrebu 1944. Dobra kvaliteta.
45
Priručnik br.1 HFS-a Bpsna i Hercegovina. Najrjeđi priručnik, dobra kvaliteta.
20
Priručnik br 8 HFS-a Kraljevina Jugoslavije I dio. Dobra kvaliteta.
20
Priručnik br. 9 HFS-a Kraljevina Jugoslavije II dio. Dobra kvaliteta.
16
Upute za saobraćaj sa vojnicima u mirovnim postajama i na ratištu, Sisak 1915. Zanimljiva knjižica
s naputcima kako poslati poruku vojnom zarobljeniku ili vojniku na bojišnici s reproduciranim
primjercima formulara i cjelina.
40
Znamka, slovenska filatelistična revija. br. 1 1944 i 2/12 1945. Dobra kvaliteta, rijetko.
Poštanska karta kraljevine SHS područje Beograd-novi Sad- Osijek-Vinkovci. Kaširana na platnu 60x43 cm. 20
30
Poštanska karta kraljevine SHS područje Zagreb-Osijek-Brod-Vinkovci-Sušak. Kaširana na platnu. 60x46 cm.
20
Poštanska karta kraljevine SHS područje Beograd-Skoplje-Cetinje. 51x70 cm.
100
Velika kutija (preko 20 kg) sa filatelističkom literaturom. Časopisi Filatelija puno kompletnih godišta od 19451975. Talijanski i austrijski priručnici. Odlično za popunjavanje filatelističke knjižnice ili daljnju prodaju.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
6 970 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content