close

Enter

Log in using OpenID

Auction XXXVIII - Barac & Pervan aukcijska kuća

embedDownload
1
AUKCIJSKA KUĆA
BARAC & PERVAN
posredništvo u prodaji
U DVORANI “KATEDRALA”
ZAGREB, VLAŠKA 7
održava se:
38. AUKCIJA - FILATELIJA
Subota, 06.12.2014.
s početkom u 11,00 sati
Pismene ponude poslati na:
Please send your bids on:
fax: 00 385 1 48 10 104
E-mail: [email protected]
ili preko www.barper.com
ili nas nazovite:
or contact us on the phone:
00 385 1 48 10 103
00 385 1 48 10 104
00 385 1 48 16 656
Izdavač: Barac-Pervan d.o.o.
Glavni urednik: Lidija Barac
Naklada: 700 primjeraka
Izlazi dva puta godišnje
2
Izvod iz pravila aukcijske prodaje:
1. Aukcija u organiziciji aukcijske kuće Barac i Pervan je javna i sudjelovanje na njoj je slobodno i dragovoljno.
2. Aukcijska kuća vrši uslugu posredovanja između ponuđača i kupca.
3.Aukcijska kuća za svoju uslugu od ponuđača uzima 15% od postignute cijene i o tome izdaje račun dok kupac plaća 18,75% na izlicitiranu cijenu u
što je uračunat i PDV.
4. Opis predmeta izvršen je s vrlo velikom pažnjom. Fotografije su dio opisa, a u slučaju bilo kakve pritužbe ili reklamacije tekstualni opis ima prednost pred fotografijom.
5. Licitacija se vrši prije same aukcije putem internetskih ponuda odnosno telefaxa, koje se primaju do samog početka aukcije; pismeno putem pisma,
i telefonski za vrijeme aukcije za što je potreban poseban dogovor s aukcijskom kućom. Prilikom svih pismenih licitacija ponuđač daje svoju maksimalnu ponudu, a voditelj aukcije licitira u njegovo ime štiteći njegov interes.Na samoj aukciji svi zainteresirani ponuđači, ako žele licitirati, moraju se
prijaviti prije početka aukcije voditelju, ispuniti obrazac s osnovnim podacima i preuzeti broj pod kojim će licitirati i davati ponude.
6. Ponuda predana u bilo kojem obliku obvezujuća je za davaoca.
7. Izlicitirani predmet moguće je preuzeti odmah nakon aukcije i plaćanja računa, te u roku do 30 dana.
8. Troškovi osiguranja, poštarine i eventualni drugi troškovi slanja idu na račun kupca, a aukcionar nije odgovoran za eventualno oštećenje ili gubitak
izlicitiranog predmeta nakon što isti preda trećoj osobi ili ustanovi koja će izvršiti dostavu kupcu.
9. Svaka reklamacija mora se dostaviti u roku 8 dana od dana preuzimanja predmeta jer se u protivnom neće uvažiti, osim reklamacije originalnosti
koja je trajna i moguće ju je uvijek predati ako postoji sumnja da predmet nije pravi. U tu svrhu aukcijska kuća u dogovoru s kupcem izabrat će
stručnog arbitra koji će provesti neovisno ispitivanje i njegov sud je konačan. Trošak arbitraže ide na teret onoga za kojeg se u sporu dokaže da nije
bio u pravu.
10. Skupni predmeti, tzv lotovi nemaju jamstvo originalnosti i kvalitete već se ide po načelu “viđeno-kupljeno”, osim ako aukcijska kuća nije posebno
naglasila jamstvo za određeni lot.
11. U slučaju da aukcijska kuća primi dvije ili više identičnih ponuda za isti predmet prednost ima ona ponuda koja je prije stigla.
12.Aukcijska kuća jamči apsolutnu diskreciju ponuđačima i kupcima.
13. Aukcijska kuća dužna je isplatiti ponuđače 40 dana od dana aukcije, osim ako nije sklopila sa ponuđačem drugačiji dogovor.
14. Aukcijska kuća i ponuđač materijala za aukciju sklapaju ugovor koji mora sadržavati osim popisa predanog materijala za aukciju sve relevantne
podatke ponuđača kao i broj računa na koj će mu biti isplaćen novac dobiven od prodaje predmeta.
15. Cijene ponuđenog materijala su u eurima i licitacija se također vrši u eurima dok se račun izdaje u kunskoj protuvrijednosti na dan aukcije po
srednjem tečaju HNB.
16. Aukcijska kuća bez posebnog obrazloženja može odbiti primiti materijal za aukciju, dok primljeni materijal može presložiti, opisati ili povući.
17. Od trenutka preuzimanja materijala aukcijska kuća jamči za njegovu sigurnost, te ga o svom trošku, slika, opisuje i tiska u aukcijskom katalogu.
18. Svaki sudionik licitacije dobiva sljedeći katalog besplatno, a aukcijska kuća dužna je nakon završene aukcije svakog sudionika obavijestiti o
rezultatima cijele aukcije o svome trošku (obavezno putem interneta i pismeno ako to zatraži sudionik).
19. Za sve eventualne sporove nadležan je Županijski sud u Zagrebu.
Extract from Auction Sale Regulations
. The auction organised by the Barac&Pervan auction house is public. Participation in it is free and voluntary.
1
2. Barac&Pervan auction house is a mediator between sellers and buyers.
3. Barac&Pervan auction house takes 15% of the achieved price from the seller, and issues the receipt, while the buyer pays 18.75% of the achieved
price, tax included.
4. The description of the item has been made with great precision. The photographs are the component parts of the description. In case of any complaint, the textual description has the priority over the photography.
5. The bidding takes place before the auction by Internet bidding and telefax respectively. The biddings are accepted until the very beginning of the
auction: in writing by way of letters, and by telephone during the auction, the latter requiring a special understanding with the auction house. During
all written bidding, the bidder gives his maximum bid, while the auctioneer bids in his name so that he protects his interest. All interested bidders
must apply to the auctioneer before the beginning of the auction by filling in a form with basic data, whereupon they are given the number, which will
be used in bidding.
6. The offer given in any form is obligatory for the bidder.
7.The sold item can be taken by the buyer immediately after the auction and payment, or within the following thirty days.
8.Insurance costs, mailing and other possible delivery expenses are born by the buyer. The auctioneer is not responsible for damage or theft of the
item bought at the auction after this item has been given to the third person or institution for its delivery to the buyer.
9.Any claim or complaint should be made within eight days from the acquisition of the item, with the exception of the dispute as to the authenticity,
which is permanent, i.e. it is always possible to claim that the item is not original. For this purpose, the auction house should agree with the buyer that
specialist arbitration is chosen for doing independent research. The decision of the arbitration is final. The arbitration costs are born by the party that
has lost in the arbitration process.
10.Lots (collection items) do not have the guarantee of authenticity and quality, but are sold by the principle “seen-sold”, unless the auction house has
given a special guarantee for a particular lot.
11.In case that the auction house has received two or more identical offers for the same item, the priority is given to the offer that has arrived first.
12.The auction house guarantees full discretion to the sellers and buyers.
13.The auction house is obliged to pay out the sellers within forty days following the auction, unless a different agreement has been made with the
seller.
14.The auction house and the seller of the auction items should make an agreement containing the list of the given auction items, and all relevant data
of the seller, containing the bank account number to which the money obtained from the auction will be remitted.
15.The prices of the offered items are given in Euros, and the auction is also conducted in the same currency, while the receipt is issued in Croatian
Kunas on the day of the auction according to the middle exchange rate of the Croatian National Bank.
16.The auction house may reject the offered items for the auction without giving any explanations, and may describe, re-classify, or withdraw the accepted items
17.As soon as the auction house accepts auction items, it guarantees for their security, and takes photographs and makes the descriptions of the items
for the auction catalogue at the expense of the auction house.
18.Every auction participant receives a free-from-charge catalogue. After an auction, the auction house should at its own expense inform all participants of
the results of the whole auction (by internet and, if required by a participant, per post).
19.In case of disagreement, the competent authority is the County Court in Zagreb.
3
XXXVIII aukcija - ponude se primaju zaključno s 05.12.2014 u 24,00h
Bids will be accepted until 05.12.2014 at 24.00pm
Tablica licitacije:
od VAŽNO UPOZORENJE
-
2 - 10 + 1
10- 20
+2
20- 100
+5
100 - 200 + 10
200 - 500 + 20
500 - 1000 + 50
ne šaljite ponude u zadnji trenutak
ne zovite u zadnji trenutak
aukciju pogledajte na internetu
katalog dobivate mjesec dana prije aukcije
nemojte čekati zadnji trenutak
ne odgovaramo za ponude pristigle na dan aukcije
ne licitirajte bez broja
OZNAKE KVALITETE ZA RAZGLEDNICE:
0neupotrijebljena razglednica
#upotrijebljena razglednica s poštanskom markom
Xupotrijebljena razglednica kojoj je poštanska marka otkinuta
Asavršena kvaliteta (bez nedostataka)
A-Bvrlo dobra kvaliteta (minimalni nedostaci)
Bzadovoljavajuća kvaliteta (vidljiva manja oštećenja)
B-Cloša kvaliteta (veća oštećenja)
Cizrazito loša kvaliteta (značajna oštećenja)
POSTCARD’S QUALITY TYPE:
0unused postcard
#used postcard with stamp
Xused postcard with detached stamp
Aperfect quality (no imperfection)
A-Bvery good quality (minimum imperfection)
Bsatisfying quality (visible smaller damage)
B-Cbad quality (heavy damage)
Cextremely bad quality (significant damage)
Pregled materijala / Preview:
- po dogovoru u podružnici Marka Nova, Pantovčak 5 / by appointment at a branch Marka Nova, Pantovčak 5
tel: 00 385 1 48 10 103
- na dan aukcije od 08-11 sati u dvorani "Katedrala", Vlaška 7 / on the day of the auction from 08.00 – 11.00 am
in the auditorium "Katedrala" Vlaška 7
Najava sljedeće aukcije: SVIBANJ 2015.
javite ako ste zainteresirani i poslat ćemo Vam katalog
4
Predfilatelija
1
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Bjelovara (BELLOWAR) 1842 godine. 80
2
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Bjelovara (BELLOWAR) u Zagreb
Poštarina naplaćeno u polasku. Odlična kvaliteta, rijedak žig Bjelovara sa stiliziranom zmijom. Letter with complete content sent from Bjelovar (BELLOWAR) 1842. Postage
paid on arrival. Excellent quality, rare cancel of Bjelovar with stylized snake.
(AGRAM) 07.08.1849. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent from Bjelovar
(BELLOWAR) to Zagreb (AGRAM) 07.08.1849.Good quality.
20
3
4
5
6
3
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Bjelovara (BELLOVAR) u Čakovec
4
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Bodegraja (BODEGRAY) u Požegu (POSZEG) 40
5
 Privatno pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno s Brača (BRAZZA) u
80
6
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Broda (BROOD) u Zemun (SEM-
30
(CSAKATURN) 10.03.1821. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent from
Bjelovar (BELLOVAR) to Čakovec (CSAKATURN) 10.03.1821.Good quality.
20
28.03.1846. Rijedak žig, dobra kvaliteta.
Letter with content sent from Bodegraja (BODEGRAY) to Požega (POSZEG) 28.03.1846. Rare cancel, good quality.
Šibenik (SEBENICO)30. 02.1840. Odlična kvaliteta. Small size private letter with content sent from Brač (BRAZZA) to Šibenik (SEBENICO) 30.02.1840. Excellent quality.
LIN) 1792 godine. Dobra kvaliteta Letter with complete content sent from Brod
(BROOD) to Zemun (SEMLIN) 1792. Good quality.
5
7
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Broda (BROOD) u Županju ( ZUPPANYE)
35
8
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Broda (BROOD) 01.12. 1843 u Zemun
20
9
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Čeminca (LASKAFELD) u Požegu
12
10
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Dubrovnika (RAGUSA) u Slano 25.04.
40
11
 Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Dubrovnika (RAGUSA)
30
12
 Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Dubrovnika (RAGUSA)
20
11.02.1831 godine. Dobra kvaliteta i zanimljiv žig. Letter with content sent from
Brod (BROOD) to Županja (ZUPPANYE) 11.02.1813.Good quality, interesting cancel.
(SEMLIN) Dolaz Semlin u plavozelenoj boji na poleđini. Letter with content sent
from Brod (BROD) 01.12.1843. to Zemun (SEMLIN).Arrival Semlin in blue-green
color, on the back.
(POSEGA) 21.01.1837. Poštarina plačena u cijelosti prilikom slanja. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent from Čeminac (LASKAFELD) to Požega (POSEGA)
21.01.1837.Postage paid in full when letter is sent. Good quality.
1837. Punca Petric, dobra kvaliteta. Letter with content sent from Dubrovnik (RAGUSA) to Slano 25.04.1837.Signed Peric, good quality.
na Pelješac (SABIONCELLO) 1840 godine. Tekst djelomično oštečen na mjestu
gdje se nalazio pečatni vosak. Small size letter with content sent from Dubrovnik
(RAGUSA) to Pelješac (SABIONCELLO) 1840.Text partially damaged in the place
where was sealing wax.
u Slano 30.08.1841. Odlična kvalieta.
Small size letter with content sent from
Dubrovnik (RAGUSA) to Slano 30.08.1841.Excellent quality.
6
13
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Gospića (GOSPIC) u Skradin (SCRA-
45
14
 Lot dva pisma upućena iz Karlovca (KARLSTADT) 1824 i 1844 godine. Dobra
30
15
 Pismo malog fromata s kompletnim privatnim sadržajem upućeno iz Korčule (CUR- 20
16
 Omot pisma upućenog iz Kostajnice (KOSTAINIZA) u Gospić (GOSPICH)
14
17
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Križevaca (KREUZ) u Koprivnicu
30
18
 Pismo malog formata s kompletnim privatnim sadržajem upućeno iz Knina (KNIN)
30
DONA) 17.08.1858. Rijedak crveni žig Gospića. Letter with content sent from
Gospić (GOSPIC) to Skradin (SCRADONA) 17.08.1858.Rare red cancel Gospić.
kvaliteta, povoljna početna cijena. 2 letters sent from Karlovac (KARLSTADT)
1824 and 1844.Good quality, low starting price.
ZOLA) u Rijeku (FIUME)30.03.1836. Odlična kvaliteta. Small size letter with
content sent from Korčula (CURZOLA) to Rijeka (FIUME) 30.03.1836. Excellent
quality.
10.07.1849. Cover letter sent from Kostajnica (KOSTAINIZA) to Gospić (GOSPICH) 10.07.1849.
(CAPRONCZA) 1840 godine. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent from
Križevci (KREUZ) to Koprivnica (CAPRONCZA)1840.Good quality.
u Dubrovnik (RAGUSA) 1824. Dobra kvaliteta. Small size letter, with private
content sent from Knin (KNIN) to Dubrovnik (RAGUSA) 1824.Good quality.
7
19
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Knina (KNIN) u Šibenik (SEBENICO)
25
20
 Omot pisma manjeg formata upućeno iz Lipe (LIPPA) u Zemun (SEMLIN) oko
45
26.12.1841. Dobra kvaliteta. Letter with content sent from Knin (KNIN) to Šibenik
(SEBENICO) 26.12.1841.Good quality.
1820 godine. Dobra kvaliteta.Cover small size letter sent from Lipa (LIPPA) to
Zemun (SEMLIN) around 1820.Good quality
21
22
23
24
21
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno s Malog Lošinja (LUSIN PO) u Rab
20
22
 Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Mirkovaca 22.04.1773
40
23
 Omot pisma upućenog iz Mitrovice (MITROVICZA) u Vukovar (WUKOVAR)
50
24
 Omot pisma upućenog iz Mitrovice (MITROWICZ) u Zemun (SEMLIN) 17.07.1830. 20
(ARBE) 25.07.1862. Letter with content sent from Mali Lošinj (LUSIN PO) to Rab
(ARBE) 25.07.1862.
godine. Dobra kvaliteta.
22.04.1773.Good quality.
Small size letter with content sent from Mirkovci
1832 godine. Dobra kvaliteta.Cover letter sent from Mitrovica (MITROVICZA) to
Vukovar (WUKOVAR) 1832.Good quality.
Cover letter sent from Mitrovica (MITROWICZ) to Zemun (SEMLIN) 17.07.1830.
8
25
26
27
28
30
29
25
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Novih Banovaca (N. BANOVCZE) u
40
26
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Nove Gradiške (NEU GRADISKA) u
30
27
 Omot pisma upućenog iz Nove Gradiške (NEU GRADISCA) u Osijek (ESSEG)
30
28
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Nove Gradiške (NEU GRADISCA) u
16
29
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Opuzena (NARENTA) u Ston (STAG-
45
30
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Otočca (OTTOCHAZ) u Samobor (SZA- 50
Zemun (SEMLIN) 09.06.1858
Letter with content sent from Novi Banovac
(N.BANOVCZE) to Zemun (SEMLIN) 09.06.1858.
Zemun (SEMLIN) 14.06.1777 godine.
Letter with content sent from Nova
Gradiška (NEU GRADISKA) to Zemun (SEMLIN) 14.06.1777.
1821 godine. Cover letter sent from Nova Gradiška (NEU GRADISCA) to Osijek
(ESSEG) 1821.
Zemun (SEMLIN) 1840. Dobra kvaliteta. Letter with content sent from Nova
Gradiška (NEU GRADISCA) to Zemun (SEMLIN) 1840.Good quality.
NO) 04. 01. 1848. Manja oštećenja. Letter with content sent from Opuzena (NARENTA) to Ston (STAGNO) 04.01.1848.Small damage.
MOBOR) 1836 godine. Rijedak crveni žig Otočca. Letter with content sent from
Otočac (OTTOCHAZ) to Samobor (SZAMOBOR) 1836.Rare red cancel Otočac.
9
31
 Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Orebića (OREBICH) u
32
 Pismo s kompletnim privatnim sadržajem upućeno iz Orebića (OREBICH) u Trst (TI- 35
33
 Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Osijeka (ESSEGG)
Trsteno (CANNOSA) 10. 12. 1842. Tranzit Dubrovnik (RAGUSA) na poleđini. Dobra kvaliteta. Small size letter with content sent from Orebić (OREBICH) to Trsteno
(CANNOSA) 10.12.1842.Transit on the backside Dubrovik (RAGUSA).Good quality.
20
ESTE) 03.07.1848. Crveni dolazni žig 11.07 Letter with complete content sent from
Orebić (OREBICH) to Trst (TRIESTE) 03.07.1848.Red arrival cancel 11.07.
05.05.1837. Odlična kvaliteta.
Small size letter with content sent from Osijek
(ESSEG) 05.05.1837.Excellent quality.
34
12
35
36
34
 Omot pisma upućenog iz Osijeka (ESSEGG) u Sombor (ZOMBOR) 04.07. 1842.
35
 Omot pisma upućenog iz Osijeka (ESZEK) u Pečuh 13.11.1849. Cover letter sent 14
36
 Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Knina u Zadara (ZARA) 80
Cover letter sent from Osijek (ESSEG) to Sombor (ZOMBOR) 04.07.1842.
10
from Osijek (ESZEK) to Pečuh 13.11.1849.
04.05. 1812. Rijedak, ali slabije vidljiv žig crvene boje KNIN ILLYRIEN.Small
size letter with complete content sent from Knin to Zadar (ZARA) 04.05.1812.Rare,
poorly visible red cancel KNIN ILLYRIEN.
10
37
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Petrovaradina(PETERWARDEIN)
75
38
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Rijeke (FIUME) u Beč (WIEN)
45
39
 Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Rijeke ( FIUME) u Trst
30
40
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Rovinja (ROVIGNO) u Šibenik
45
41
 Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Severina (SZEVERIN) u
16
42
 Pismo malog formata s kompletnim privatnim sadržajem upućeno iz Skradina
60
24.09.1795
24.09.1795.
Letter with content sent from Petrovaradin (PETERWARDEIN)
13.03.1832. Dolaz na poleđini. Odlična kvaliteta. Letter with content sent from
Rijeka (FIUME) to Beč (WIEN) 13.03.1832. Arrival on the back.Excellent quality.
(TRIEST) 03.07.1844. Dolaz na poleđini, dobra kvaliteta. Small size letter with
content sent from Rijeka (FIUME) to Trst (TRIEST) 03.07.1844. Arrival on the
back, good quality.
(SEBENICO) 06.08.1832. Dobra kvaliteta. Letter with content sent from Rovinj
(ROVIGNO) to Šibenik (SEBENICO) 06.08.1832.Good quality.
Zagreb (AGRAM) 04.09.1838. Dolaz na poleđini. Manja oštečenja, ali rijetko.
Small size letter with content sent from Severin (SZEVERIN) to Zagreb (AGRAM)
04.09.1838.Arrival on the back.Smaller damage,but rare.
(SCRADONA) u Šibenik (SEBENICO) oko 1830 godine. Odlična kvaliteta.
Small size letter with content sent from Skradin (SCRADONA) to Šibenik (SEBENICO) around 1830.Excellent quality.
11
42
43
44
45
43
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Skradina (SCRADONA) u Obrovac
40
44
 Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Siska (SISSEK) u Beč
20
45
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Splita (SPALATO) 1807 godine.Nešto
100
46
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Splita (SPALATO) u Kotor (CATTARO)
25
47
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Splita (SPALATO) u Obrovac (OB-
18
(OBBROVAZZO) 16.01.1840.
Letter with content sent from Skradin (SCRADONA) to Obrovac (OBBROVAZZO) 16.01.1840
(WIEN) 27.09.1849. Dolaz na poleđini, punca Petric, dobra kvaliteta.
Small
size letter with content sent from Sisak (SISSEK) to Beč (WIEN) 27.09.1849.Arrival on the back,signed Petric, good quality.
lošija kvaliteta, ali rijedak žig .
Letter with content sent from Split (SPALATO) 1807. Lower quality, rare cancel.
15.01.1834. Dobra kvaliteta. Letter with content sent from Split (SPALATO) to Kotor (CATTARO) 15.01.1834.Good quality
BROVAZZO) 25.09.1836. Odlična kvaliteta.
Letter with content sent from
Split (SPALATO) to Obrovac (OBBROVAZZO) 25.09.1836. Excellent quality.
12
48
 Pismo s kompletnim saržajem upućeno iz Splita (SPALATO) u Zadar (ZARA)
40
49
 Pismo s kompletnim saržajem upućeno iz Splita (SPALATO) u Zadar (ZARA) oko
30
50
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Srijemskih Karlovaca (CARLOVITZ) u
25
51
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Svetog Ivana Žabno (SZ.IVAN MIL.
60
29.11.1836 godine. Letter with content sent from Split (SPALATO) to Zadar
(ZARA) 29.11.1836.
1840. Dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta. Letter with content sent from Split
(SPALATO) to Zadar (ZARA) around 1840. Arrival on the back. Good quality.
Zagreb (AGRAM) 23.03.1837. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent from
Srijemski Karlovci (CARLOVITZ) to Zagreb (AGRAM) 23.03.1837.Good quality.
GRENZE) U Oštarije. Pošiljetelj Farkaševička kompanija graničara šalje preko Josipdola (JOSEPHSTAHL) Oštarijskoj kompaniji službeni dopis 08.06.1848. Tranzit
Josipdola na poleđini. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent from Sveti
Ivan Žabno (SZ.IVAN MIL.GRENZE) at Oštarije. Sender company Farkaševič
graničar, sent via Josipdol (JOSEPHSTAHL) to company Oštarije. Official memo
08.06.1848.Transiz Josipdol on the back.Good quality.
52
53
13
52
 Potvrda o slanju preporučene pošiljke iz šibenske pošte u Split 04.04.1821. Rijetko,
18
53
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Šibenika (SEBENICO) u Dubrovnik
40
odlična kvaliteta.
Confirmation of sending registered mail from Šibenik to Split
04.04.1821. Rare, excellent quality.
(RAGUSA) 18.03.1845. Dobra kvaliteta. Letter with content sent from Šibenik
(SEBENICO) to Dubrovnik (RAGUSA) 18.03.1845.Good quality.
54
55
56
57
54
 Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Trogira (TRAU) u Za-
60
55
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Trogira (TRAU) u Zadar (ZARA)
45
56
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Trogira (TRAU) u Zadar (ZARA) 29.07
35
57
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Trogira (TRAU) u Zadar (ZARA)
40
dar (ZARA) odlična kvaliteta.
Small size letter with content sent from Trogir
(TRAU) to Zadar (ZARA) excellent qualit
23.04.1835. Dobra kvaliteta. Letter with content sent from Trogir (TRAU) to Zadar
(ZARA) 23.04.1835.Good quality.
1839. Dolaz na poleđini.
Letter with content sent from Trogir (TRAU) to Zadar
(ZARA) 29.07.1839.Arrival on the back.
11.06.1840. Dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent from
Trogir (TRAU) to Zadar (ZARA) 11.06.1840.Arrival on the back.Good quality.
14
58
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Trsta (TRIEST) u Kotor (CATTARO)
59
 Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Trsta (TRIEST) u Pesaru 100
26.01.1810. U potpisu francuski ministar. Dobra kvaliteta, rijetko. Letter with content sent from Trst (TRIEST) to Kotor (CATTARO) 26.01.1810. Signature of minister of France. Good quality, rare.
120
1811. Rijedak žig u crvenoj boji P.P. TRIESTE ILLYRIE. Small size letter with
content sent from Trst (TRIEST) to Pesara 1811. Rare red cancel P.P. TRIESTE ILLYRIE.
60
62
61
63
60
 Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Pariza u Trst 1811. Ri-
25
61
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Trstenika na Pelješac (SABBION-
18
jedak žig P.PAYE PARIS. Small size letter with content sent from Pariz to Trst
1811.Rare cancel P.PAYE PARIS.
CELLO) 06.04.1872. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent from Trstenik
on Pelješac (SABBIONCELLO) 06.04.1872.Good quality.
15
62
 Omot pisma upućenog iz Tovarnika. Poštarina plaćena u cijelosti prilikom odašiljanja
70
63
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Varaždina (WARASDIN) u
25
64
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Varaždina (WARASDIN) 04. 06. 1848.
25
65
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Vinkovaca (WINKOVCZE) u Petrovara- 16
66
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Vinkovaca (WINKOVCZE) u Zemun
20
67
 Omot pisma upućenog iz Vuke u Đakovo (DIAKOVAR) 1844. Dobra kvalieta.
16
pisma. Cover letter sent from Tovarnik. Postage paid in full when letter is sent.
Koprivnic(CAPRONCZA) 19.10. 1832. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent
from Varaždin (WARASDIN) to Koprivnica (CAPRONCZA) 19.10.1832. Good quality.
Dobra kvaliteta
Letter with content sent from Varaždin (WARSADIN)
04.06.1848.Good quality.
din (PETERWARDEIN) 21.09.1836. Dobra kvaliteta.
Letter with content sent
from Vinkovci (WINKOVCZE) to Petrovaradin (PETERWARDEIN) 21.09.1836.
Good quality.
(SEMLIN) 1843 godine. Dobra kvaliteta. Letter with content sent from Vinkovci
(WINKOVCZE) to Zemun (SEMLIN) 1843.Good quality.
Cover letter sent from Vuka to Đakovo (DIAKOVAR) 1844.Good quality.
68
69
16
70
71
68
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Vukovara (WUKOVAR) 08.05.1829.
30
69
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Vukovara (WUKOVAR) u Sombor
14
70
 Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Vukovara (WUKO-
10
71
 Omot pisma upućeno iz Zemuna (SEMLIN) u Pančevo (PANCSOVA) 17.06.1846.
14
72
 Pismo manjeg formata upućeno iz Zadra (ZARA) u Šibenik (SEBENICO) 11.08. 1811.
100
73
 Pismo malog formata upućeno u Zadar (ZARA), otisak žiga No I ARM.DE DAL-
160
Dobra kvaliteta.
Letter with content sent from Vukovar (WUKOVAR)
08.05.1829.Good quality.
(ZOMBOR) 27.10.1839.
Letter with content sent from Vukovar (WUKOVAR)
to Sombor (ZOMBOR) 27.10.1839.
VAR) u Đakovo (DIAKOVAR) 27.02.1849. Poštarina plaćena kompletno u polasku.
Vidljiv žig FRANCO, dobra kvaliteta.
Small size letter with content sent from
Vukovar (WUKOVAR) to Đakovo (DIAKOVAR) 27.02.1849.Postage paid in full
when letter is sent.Visible cancel FRANCO,good quality.
Cover letter sent from Zemun (SEMLIN) to Pančevo (PANCSOVA) 17.06.1846.
Rijedak žig ZARA ILLYRIE. Dobra kvaliteta. Small size letter sent from Zadar (ZARA)
to Šibenik (SEBENICO)Rare cancel ZARA ILLYRIE.11.08.1811.Good quality.
MATIE, IZ 1806 GODINE, PUNCA Petric, vrlo dobra kvaliteta. Rijetko. Small
size letter sent from Zadar (ZARA),cancel No. I ARM.DE DALMATIE, from year
1806.,signed Petric.Very good quality.Rare.
17
74
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Hvar (LESINA)
30
75
 Pismo malog formata s kompletnim privatnim sadržajem upćeno iz Zadra (ZARA)
30
76
 Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Du-
20
77
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Obrovac (OB-
25
78
 Pismo malog formata s kompletnim privatnim sadržajem upućeno iz Zagreba
60
08.05.1824 Odlična kvaliteta.
Letter with content sent from Zadar (ZARA) to
Hvar (LESINA) 08.05.1824.Excellent quality.
u Obrovac (OBBROVAZZO) 03.05.1827. Odlična kvaliteta.
Small size letter
with content sent from Zadar (ZARA) to Obrovac (OBBROVAZZO) 03.05.1827.
Excellent quality.
brovnik (RAGUSA) te preadresirano za Kotor (CATTARO). 1840. Žigovi Dubrovnika i Kotora na poleđini. Dobra kvaliteta.
Small size letter with content
sent from Zadar (ZARA) to Dubrovnik (RAGUSA) readdressed to Kotor (CATTARO) 1840. Cancels of Dubrovnik and Kotor on the back.Good quality.
BROVAZZO) 28.03.1834. Punca Petric.
Letter with content sent from Zadar
(ZARA) to Obrovac (OBBROVAZZO) 28.03.1834.Signed Petric.
(AGRAM) u Beč (VIENNA) 1792 godine. Dobra kvaliteta. Small size letter with
content sent from Zagreb (AGRAM) to Beč (VIENNA) 1792.Good quality.
18
79
 Lot dva pisma s kompletnim sadržajima upućena iz Zagreba (AGRAM) u Požegu
20
80
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zagreba (AGRAM) u Samobor
10
81
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zagreba (AGRAM) u Požegu 1849 go-
10
(POSEGA) i Samobor (SZAMOBOR) 1841 i 1836 godine. Povoljno.
2 letters
with content sent from Zagreb (AGRAM) to Požega (POSEGA) and Sombor (SZAMOBOR) 1841 and 1836.Low starting price.
(SZAMOBOR)18.06. 1839. Dobra kvaliteta.Letter with content sent from Zagreb
(AGRAM) to Samobor (SZAMOBOR)18.06. 1839.Good quality.
dine. Letter with content sent from Zagreb (AGRAM) to Požega 1849.
82
83
84
85
82
 Omot pisma upućenog iz Zemuna (SEMLIN) u Pančevo (PANCSOVA) 1798.
70
83
 Pismo manjeg formata upućeno iz Zagreba (AGRAM) 1845 godine. Poštarina
40
84
 Omot pisma upućenog iz Zemuna (SEMLIN) u Osijek (ESSEGG) 15.04.1836.
10
Cover letter sent from Zemun (SEMLIN) to Pačevo (PANCSOVA) 1798.
plaćena u cijelosti prilikom slanja, dobra kvalteta. Small size letter sent from Zagreb (AGRAM) 1845.Postage paid in full when letter is sent, good quality.
Punca Petric, dobra kvaliteta. Cover letter sent from Zemun (SEMLIN) to Osijek
(ESSEG) 15.04.1836.Signed Petric, good quality.
19
85
 Šibenik Dopis iz 03.01. 1811 godine na formularu Kraljevine Italije, koji je naciona- 80
liziran te je naveden novi naziv PROVINCIES ILLYRIENSI.
Šibenik memorandum from 03.01.1811., on formular of Kingdom of Italy, which was nationalized
and has new name PROVINCIES ILLYRIENSI
Hrvatska do 1918.
88
86
87
89
90
86
 Preporučeno pismo upućeno iz Splita u Trst 11.09.1857. Frankirano s 3x9 kr i markom od 6 kr. 100
87
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zagreba u Beč 18.02.1861. Dolaz na
20
88
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra u Milano 21. 11.1888. Franmkira-
25
89
 Pismo upućeno iz Skradina u Šibenik 24.04. 1862. Dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta. 14
90
 Pismo upućeno iz Splita u Trst 30.04. 1862. Dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta.
Preko koje je vidljiv trag savijanja pisma. Okomiti rubovi pisma obrezani tako da tekst nije cjelovit.
Registered letter sent from Trst 11.09.1857.Franked with 3x9 kr and 6kr.Visible trace of
bending on letter.The vertical edges of the letter circumcised so that the text is not complete.
poleđini, dobra kvaliteta.
Letter with complete content sent from Zagreb to Beč
18.02.1861.Arrival on the back,good quality.
no markama I tipa iz 1858 godine. Tranzit i dolaz na poleđini
Letter with content sent from Zadar to Milano 21.11.1888.Franked with stamps type I, from 1858.
Transit on the back.
Letter sent from Skradin to Šibenik 24.04.1862.Arrival on the back.Good quality.
Letter sent from Split to Trst 30.04.1862.Arrival on the back.Good quality.
20
20
91
 Preporučeno pismo upućeno iz Dubrovnika u Trst. Frankirano parom maraka od 15
30
92
 Preporučeno pismo upućeno iz Siska u Trst, prednji dio omota lijepo usčuvan, ali
20
93
 Preporučeno pismo upućeno iz Splita u Trst 10.02. 1864.Frankirano mješovito s dva iz-
25
94
 Povratnica za pismo upučeno iz Beča u Karlovac. Pristiglo na odredište 27.09.1866. 100
kr zupčanja 9 ½ . Dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta.
Registered letter sent
from Dubrovnik to Trst.Franked with pair of stamps 15 kr,perforated 9 ½.Arrival on
the back.Good quality.
ostatak teksta i pisma u dosta lošem stanju. Registered letter sent from Sisak to
Trst.Front part of cover nicely preserved,rest of the text and letter in bad condition.
danja 15 kr. zupčana 9 ½ i 10 kr. zupčanje 14. Trag savijanja preko marke od 10 kr.
Registered letter sent from Split to Trst 10.02.1864.Mixed franking with two edition of 15
kr,perforated 9½ and with 10 kr perforated 14.Trace of bending across the stamp 10 kr.
Povratnica frankirana parom marka od 5 kr. Dokument ima trag okomitog savijanja,
ali je vrlo rijedak
Return receipt for letter sent from Beč to Karlovac.Arrived
on destination 27.09.1866.Return receipt is franked with pair of stamp 5 kr.Trace of
bending on the document,very rare.
95
96
97
21
95
 Veliki proglas (43x67 cm) upućen iz Dubrovnika u Zadar kao tiskanica 29.09. 1872. 30
96
 Tiskanica upućena iz Splita u Trogir. 03.05. 1878. Dolaz na poleđini. Trag okomitog 20
97
 Preporučeno pismo upućeno iz Samobora u Valpovo preko Zagreba i Bizovca. Tran- 40
Vrlo zanimljivo.
2kr. Yellow on 1872 Printed Matter entire to Zara tied by bold
"Ragusa" in black.Zara thimble of arrival on reverse,some ageing around adhesive
but a scarce usage.
savijanja.
Printed matter sent from Split to Trogir 03.05.1878.Arrival on the
back.Trace of vertical bending.
ziti i dolaz na poleđini. Marka oštečena prilikom otvaranja pisma. Registered letter
sent from Samobor to Valpovo via Zagreb and Bizovac.Transit and arrival on the
back.Stamp is damaged during the opening of letter.
98
100
99
98
 Preporučeno pismo upućeno iz Broda u Osijek 02.11. 1868. Frankirano na prednjoj
40
99
 Povratnica za pismo upućeno iz Splita 15.05. 1877 u Beč. Na poleđini dolaz Beča
60
100
 Preporučeno pismo upućeno iz Zadra u Župu kod Imotskog 05.05.1886. Frankirano
20
strani s parom od 5 kr i jednom pojedinačnom s pomakom zupčanja te na zadnjoj
strani s parom 5 kr od kojeg je jedna oštećena prilikom otvaranja pisma. Registered letter sent from Brod to Osijek 02.11.1868. Franked on front side with pair of
5 kr and one stamp with the shift perforation. On the back side franked with pair 5
kr. One stamp is damaged during the opening of letter.
19.05. i povrat u Split 22. 05. Dobra kvaliteta.
Return receipt for letter sent
from Split 15.05.1877. to Beč.Arrival Beč 19.05. on the back and return Split 22.05.
Good quality.
markama zupčanja 9 ili 9 ½ . Registered letter sent from Zadar to Župa near Imotski
05.05.1886.Franked with stamps perforated 9 or 9 ½ .
22
101
102
103
101
 Lot četiri novinske pasice sa žigovima Trsta, Splita, Starigrada. Dobra kvaliteta. Povoljno. 18
102
 Preporučeno pismo upućeno iz Zadra u Župu kod Imotskog 15.02. 1888. Frankirano 20
103
 Preporučeno pismo upućeno iz Rogoznice u Šibenik. 27.10. 1899. Dobra kvaliteta.
4 newspaper pass with cancels Trst,Split and Starigrad.Good quality.Low starting price.
markama zupčanja 10 ½.. Tranzitni žig Sinja na poleđini Registered letter sent
from Zadar to Župa near Imotski 15.02.1888.Franked with stamps perforated 10
½.Transit cancel Sinj on the back.
Registered letter sent from Rogoznica to Šibenik 27.10.1899.Good quality.
104
105
25
106
104
 Preporučeno pismo upućeno iz Šibenika u Rim 02.06. 1894. Tranzit i dolaz na
18
105
 Preporučeno pismo upućeno iz Trsta u Pakrac 11.10. 1897 Registered letter sent
18
106
 Preporučeno pismo upućeno iz Zadra u Pakrac 19.06. 1898. Dolaz na poleđini.
20
107
 Preporučeno pismo upućeno iz Trsta u Pakrac 05.05. 1900. Dobra kvaliteta.
18
poleđini.
Registered letter sent from Šibenik to Rim 02.06.1894.Transit and
arrival on the back.
from Trst to Pakrac 11.10.1897.
Registered letter sent from Zadar to Pakrac 19.06.1898.Arrival on the back.
Registered letter sent from Trst to Pakrac 05.05.1900.Good quality.
23
107
111
112
109
110
108
108
 Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Šibenika u Brodaricu kod Zadra
25
109
 Preporučno pismo upućeno iz Omiša u Šibenik 15.04. 1904. Dobra kvaliteta.
25
110
 Šibenik Preporučeno pismo upućeno iz Vele Luke u 24.07.1905. Dobra kvaliteta.
25
111
 Preporučeno pismo upućeno iz kotarskog suda u Šibeniku na Zlarin 19.06. 1903. U
14
112
 Povratnica za pismo upućeno iz Šibenika u Vodice 12.02.1905.
20
113
 Preporučeno pismo upućeno iz Trstenika u Orebić 13.05. 1907. Tragovi savijanja,
20
114
 Preporučeno pismo upućeno iz Dubrovnika u Cavtat 23.10. 1909. Registered letter
14
24.06. 1900 Registered small size letter sent from Šibenik to Brodarica near Zadar 24.06.1900.
Registered letter sent from Omiš to Šibenik 15.04.1904.Good quality.
Registered letter sent from Vela Luka to Šibenik 24.07.1905.Good quality
Dolasku portirano. Registered sent letter from district court in Šibenik to Zlarin
19.06.1903.Ported on arrival.
Return receipt for letter sent from Šibenik to Vodice 12.02.1905.
dolaz na poleđini.
Registered letter sent from Trstenik to Orebić 13.05.1907.
Traces of bending,arrival on the back.
sent from Dubrovnik to Cavtat 23.10.1909.
24
113
114
116
115
117
118
119
115
 Preporučeno pismo upućeno iz Hvara u Split 24.07. 1918. Registered letter sent
14
116
 Razglednica s nacionalnim motivima upućena u Zelinu 18.08. 1910 što je i prvi
40
117
 Razglednica Pule dofrankirana naljepnicom organizacije Lega Nazionale i upućena
16
118
 Lot tri pisma i dopisnica sve u vezi tekstilne industrije iz Duge Rese. Zanimljivo.
30
119
 Paketna karta za paket upućen iz Metkovića u Moravsku. 14.08. 1916. Lijepa
16
from Hvar to Split 24.07.1918.
dan izdanja marke kojom je razglednica frankirana. Vrlo zanimljiv tekst u kojem
pošiljatelj opisuje posjet cara F. Josipa kojeg je vrlo dobro vidio. Postcard with
national motif sent in Zelina 18.08.1910. First day of issue for stamp on the postcard. Interesting text in which is described visit of emperor F.Josip.
iz Pule 07.06. 1909. Postcard of Pula additionally franked with label for organization Lega Nazionale and sent from Pula 07.06.1909.
3 letters and stationery in connection of textile industry from Duga Resa.Interesting.
višebojna frankatura s rjeđom markom od 1 kr.
Package card for packages sent
from Metković to Moravia 14.08.1916.Nice multicolor fanking with rare stamp 1 kr.
25
120
 Dopisnica upućena s Malog Lošinja 03.10. 1870 u Trst. Dobra kvaliteta.
20
121
 Dopisnica upućena iz Iloka u Novi Sad 29.09. 1870.
20
122
 Dopisnica upućena iz Moravica 22.05. 1870.
20
123
 Dopisnica upućena iz Resnice u Arad 08.12. 1870.
20
124
 Dopisnica upućena iz Kotora u Trst 04.10. 1874.
20
125
 Dopisnica upućena iz Kastva u Trst 24.03. 1870.
20
126
 Dopisnica upućena iz Hercegnovog u Trst 15.04. 1874. Odlična kvaliteta. Statio-
20
127
 Dopisnica upućena iz Komiže u Trst preko Vela Luke i Hvara 28.06. 1876. Dolaz na 20
128
 Dopisnica upućena s Visa u Trst 24.05. 1876.
Stationery sent from Mali Lošinj 03.10.1870. to Trst.Good quality
Stationery sent from Ilok to Novi Sad 29.09.1870.
Stationery sent from Moravica 22.05.1870.
Stationery sent from Resnica to Arad 08.12.1870
Stationery sent from Kotor to Trst 04.10.1874
Stationery sent from Kastv to Trst 24.03.1870
nery sent from Hercegnovi to Trst 15.04.1874.Excellent quality.
poleđini. Odlična kvaliteta. Stationery sent from Komiža to Trst via Vela Luka and
Hvar 28.06.1876.Arrival on the back.Excellent quality.
Stationery sent from Vis to Trst 24.05.1876.
20
26
129
 Dopisnica upućena iz Perasta u Trst 01.03. 1873.
130
 Lot tri različite dopisnice iz iste korespodencije upućene iz Vižnjana u Zagreb 1900, 12
131
 Razglednica Zelenike, ručno poništena IGALO BANHOF 3/8 tranzit Gruž i dolaz u Zagreb.
30
132
 Razglednica Zelenike ručno poništena STANICA MILJANE 6/8 06, tranzit Gruž i
30
133
 Razglednica Zelenike ručno poništena ZELENIKA 12/8 06 i upućena u Sarajevo.
30
Trst 01.03.1873.
Stationery sent from Perasta to
20
1901 i 1907 godine. 3 different stationeries from the same correspondence, sent
from Vižnjan to Zagreb 1900,1901 and 1907
Postcard Zelenika,canceled by hand IGALO BANHOF 3/8, transit Gruž and arrival in Zagreb.
dolaz Zagreb. Postcard Zelenika,canceled by hand STANICA MILJANE 6/8,transit
Gruž and arrival Zagreb.
Postcard Zelenika,hand canceled ZELENIKA 12/8 06 and sent to Sarajevo.
134
135
136
27
134
 Razglednica Kotora ručno poništena METKOVIĆ 27/4/97 i upućena u Češku.
20
135
 Razglednica Perković-Slivno ručno poništena STB PERKOVIĆ 24/4.03 i preko
30
136
 Lot dvije dopisnice iz iste korespodencije od koje je jedna poništena ručno STB
20
137
 Razglednica Opatije upućena u Berlin 27.12. 1903 sa vrlo lijepim ambulantnim
16
138
 Razglednica Opatije upućena iz Matulja u Berlin 19. 11.1903 s jednorednim žigom
16
139
 Razglednica Škofje Loke upućena u Marčanu kod Vodnjana 19.04. 1906.. Žig
16
140
 Dopisnica poništena ambulantnim žigom VRPOLJE( (PERKOVIĆ) u Šibenik
14
141
 Razglednica Pule poništena željezničkim žigom POLA-DIVAČA/151/ od 18.04.
16
142
 Zanimljiv poštanski dokument frankiran biljegom od 5 kr. Poništen žigom Zagreba vjero- 40
Postcard Kotor hand canceled METKOVIĆ 27/4/97 and sent to Češka.
Šibenika upućena u Skradin. Postcard Perković-Slivno hand canceled STB
PERKOVIĆ 24/4.03 and via Šibenik sent to Skradin.
VECCHIO. Obje iz Kaštel starog upućene u Split 1902 i 1903. godine. 2 stationery from same correspondence,one canceled by hand STB VECCHIO.Both sent
from Kaštel Stari sent to Split 1902 and 1903.
žigom ABBAZIA-MATTUGLIE
Postcard Opatija sent to Berlin 27.12.1903.
with nice ambulance cancel ABBAZIA-MATTUGLIE.
Abbazia- Mattuglie. Postcard Opatija sent from Matulj to Berlin 19.11. 1903 with
one row cancel Abbazia-Mattuglie.
poštanske agencije MARZANA.
Postcard Škofje Loke sent to Marčanu near
Vodnjan 19.04.1906.Postal agency MARZANA cancel.
14.10. 1910. Trag okomitog savijanja.
Stationery canceled with ambulance
cancel VRPOLJE (PERKOVIĆ) in Šibenik 14.10.1910.Trace of vertical bending.
1913 i upućena u Trst.
Postcard Pula, canceled with railway cancel POLADIVAČA/151/ 18.04.1913. and sent to Trst.
*
jatno oko 1850. Pošiljatelj je poznati knjižničar A. Jakić, a primatelj Barun Gustav Prandau iz Valpova. Najvjerojatnije s radi o nekoj knjizi jer je na omotu deklarirano JEDAN
ZAVIT SADRŽAVAJUĆE KNJIGE S NASLOVOM. Pošiljka je poslana s navedenom
28
*
vrijednosti od 60 forinti.
Postal document franked with revenue 5 kr. Canceled with
cancel Zagreb around 1850.Sender is famous librarian A Jakšić,receiver is Baron Gustav
Prandau from Valpovo.Most likely it is about book, because it is declared on the cover
JEDAN ZAVIT SADRŽAVAJUĆE KNJIGE SA NASLOVOM.Shipment is sent with
stated value of 60 forinti.
143
 Potvrda o slanju brzojava iz Orebića u Bristol kapetanu broda Večariću 03.08. 1873. 25
144
 Razglednica Brijuna frankirana talijanskim markama s perforacijom F.G. i upućena
20
145
 Razglednica Zagreba nepravilno frankirana austrijskom umjesto mađarskom
30
146
 Razglednica Zagreba nepravilno frankirana austrijskom umjesto mađarskom
30
147

Mi. Br. 12A s lijepim žigom POŽEGA 18/8 1873. Mi. No. 12A,nice cancel
POŽEGA 18/8 1873.
12
148
 Pismo upućeno iz Čađavice u Osijek 12.06. 1874. Dobra kvaliteta.
Dobra kvaliteta
Receipt for sending telegramm from Orebić to Bristol, to ship
captain Večerić 03.08.1873.Good quality.
12.04. 1925 u Trst. Postcard Brijuni franked with Italian stamps perforated
F.G.,sent 12.04.1925. to Trst.
markom, frankatura priznata i upućena na odredište u Pilsen 20.06. 1916 nakon
pregleda vojne cenzure
Postcard Zagreb,incorrectly franked with austrian instead hungary stamp.Franking accepted and sent to destination in Pilsen 20.06.1916.
after inspection by military censorship.
markom, frankatura priznata i upućena na odredište u Češku 18.09.1918. Postcard
Zagreb, incorrectly franked with austrian instead hungary stamp.Franking accepted
and sent to destination in Češku (Czech) 18.09.1918.
20
29
150
151
149
152
153
149
 Lot četiri zanimljiva poštanska dokumenta sa žigovima pošte Osijek, Pakrac, Za-
150
 Dopisnica upućena iz Čakovca u Sisak 28.06. 1874. Stationery sent from Čakovac 20
151
 Zatvorena dopisnica preporučeno upućena iz Đakova u Brod 15.04. 1889. Closed
14
152
 Preporučena dopisnica upućena iz Osijeka u Gjulaves 20.10 1899. Zanimljiv i
30
153
 Paketna karta za paket upućen iz Zagreba 04.09.1918, više puta preadresirana. Na
18
greb, Nagykanizsa-Eszek itd.4 interesting postal document with cancels Osijek,
Pakrac, Zagreb and Nagykanizsa-Eszek etc.
25
to Sisak 28.06.1874.
stationery registered sent from Đakovo to Brod 15.04.1889.
rijedak žig OSIJEK-BRZOJAV.
Registered sent stationery from Osijek to Gjulaves 20.10.1899. Interesting and rare cancel OSIJEK-BRZOJAV.
poleđini žig poštanske agencije LUŽANI. Package card for packages sent from
Zagreb 04.09.1918., readdressed more times. On the back cancel of postal agency
LUŽANI.
30
156
155
154
157
158
159
154
 Paketna karta masovno frankirana i poništena žigom poštanske agencije CAPRAG
20
155
 Paketna karta ua paket upućen iz poštanske agencije MUČNA RIEKA PU KLDV
20
156
 Zarobljenička dopisnica upućena preko Crvenog križa Italije u Hrvatsku u Ban-
20
157
 Čestitka upućena u Križevce 06.09. 1903. Vrlo lijep ambulantni žig CSAKA-
20
158
 Slikovna dopisnica upućena u Njemačku. Ambulantni žig ESZEK-NOSKOVCI/239
12
159
 Čestitka upućena u Suboticu. Ambulantni žig BROD-SZEGED 03.10.1916
16
PU. KLDV 23.09.1918.
Package card for packages mass franked and canceled
with postal agency CAPRAG PU.KLDV 23.09.1918. cancel.
23.09.1916. Package card for packages sent from postal agency MUČNA RIEKA
PU KLDV 23.09.1916.
ski Drenovac zp. Vlahović. Uz žigove Crvenog Kriša, cenzure i žig poštanske
agencije VLAHOVIĆ PU KLDV. 22.03. 1916.
Prisoners stationery sent via
Red Cross of Italy to Croatia in Banski Drenovac zp. Vlahović.With cancels of
Red Cross,censor cancel and cancel of postal agency VLAHOVIĆ PU KLDV.
22.03.1916.
TORNYA /ZAGRAB Greeting card sent to Križevce 06.09.1903.Very nice ambulance cancel CSAKATORNYA/ZAGRAB.
18.03. 1899 Illustrated stationery sent to Germany.Ambulance cancel ESZEKNOSKOVCI/239 18.03.1899.
Greeting card sent to Subotica.Ambulance cancel BROD-SZEGED 03.10.1916.
31
160
163
161
164
162
160
161
 Čestitka zanimljivog oblika upućena prugom BARCS-PAKRACZ 140, dana 19.04.
30
 Čestitka upućena u Čakovec. Ambulantni žig OSIJEK-BARCS-NAGYKANIZSA
14
1907. Greeting card interesting shape,sent via railway track BARCS-PAKRACZ
140,on 19.04.1907.
06.04.1912. Greeting card sent to Čakovec.Ambulance cancel OSIJEK-BARCSNAGYKANIZSA 06.04.1912.
162
 Razglednica Inđije upučena u Karlovac. Ambulantni žig ZIMONY-BUDAPEST 14.04.1900. 20
163
 Čestitka upućena u Vukovar. Ambulantni žig BROOD-BUDAPEST 31/ZS 23. od 12.1906.
164
 Čestitka predana na kolodvoru u Koprivnici i upućena u Sv. Ivan Zelinu. Ambulant- 20
165
 Sagor.Ambulance cancel BROD-NAGY KANIZSA 26/ZS from 23.05.1889.
20
166
 Razglednica Barča upućena u Mikleuš. Ambulantni žig BROD.NAGY KANIZSA
20
Postcard Inđije sent to Karlovac. Ambulance cancel ZIMONY-BUDAPEST 14.04.1900.
Greeting card sent to Vukovar.Ambulance cancel BROOD-BUDAPEST 31/ZS from 12.1906.
16
ni žig BROD-NAGY KANIZSA 61/ZS od 30.08.1906.
Greeting card handed on
railwaystation in Koprivnica and sent to Sv. Ivan Zelina. Ambulance cancel BRODNAGY KANIZSA 61/ZS from 30.08.1906.
Pismo predano na stanici u Goli i upućeno u Sagor. Ambulantni žig BROD-NAGY
KANIZSA 26/ZS od 23.05.1889. Letter handed on station in Goli and sent to
25/SZ od 29.09.1907.Postcard Barč sent to Mikleuš.Ambulance cancel BROD.
NAGY KANIZSA 25/SZ from 29.09.1907.
32
167
168
170
169
167
 Razglednica Barča upućena u Zagreb. Ambulantni žig BARCS-PAKRACZ 140/ZS
20
168
 Razglednica s reklamom za kakao upućena iz Broda u Varaždinske Toplice 25.08.
20
169
 Zatvorena dopisnica preporučeno upućena iz Draganića u Austriju. Zanimljiv anbu-
18
170
 Čestitka s rijetkim cenzornim žigom upućena iz Zagreba preko Bedekovčine u
20
171
 Pismo preporučeno upućeno iz Dubrave u Zagreb 10.09.1915. Rijedak cenzurni žig
16
172
 Pismo upućeno iz Siska u Rumu. 23.11. 1915. Frankirano markama s perforacijom
20
od 03.08. 1914
Postcard Barč sent to Zagreb.Ambulance cancel BARCSPAKRACZ 140/ZS from 03.08.1914.
1913. Žig kolodvora u Brodu.Postcard with advertisment for caccao sent from Brod
in Varaždinske Toplice 25.08.1913.Cancel of railway station Brod.
lanttni žig DRAGANICI M.A.V. od 07.03.1910. Closed stationery registered
sent from Draganić to Austria.Interesting ambulance cancel DRAGANICI M.A.V.
from 07.03.1910.
Vojnić kod Orehovice. Žig poštanske agencije OREHOVICA ŽUP.VARASD od
28.08.1915. Greeting card with rare censorship cancel sent from Zagreb via
Bedekovčina in Vojnić near Orehovica.Cancel of postal agency OREHOVICA ŽUP.
VARASD from 28.08.1915.
zagrebačke cenzure Registered sent letter from Dubrava in Zagreb 10.09.1915.
Rare zagreb censorship cancel.
S.C.L. Cenzurirano u Zagrebu što je potvrđeno žigom i zaljepnicom na poleđini.
Koverta zaderana. Letter sent from Sisak in Ruma 23.11.1915.Franked with
stamps perforated S.C.L.Censored in Zagreb, which is confirmed with cancel and
label on the back.Envelope damaged.
33
173
 Lot dvije dopisnice s doplatom u korist Crvenog Križa cenzurirane po vojnoj cen-
18
174
 Naknadna poštanska popratnica upućena iz Zadra Brodarica loko 27.10. 1918. Na
16
zuri u Varažinu i upućene u Petrinju 1916 godine. 2 stationeries in benefit of Red
Cross, censored by military censorship in Varaždin and sent in Petrinja 1916.
poleđini frankirana austriskom markom preko koje je žig Zadar Brodarica i rukom
napisano PORTO. Subsequent postal papratnica sent from Zadar Brodarica loco
27.10.1918.Franked with austrian stamp on the back and cancel Zadar Brodarica
and handwritten word PORTO.
SHS - Hrvatska
175
**
Mi.br. 55-56 pogreške pretiska, fotoatesti Zrinjšćak Mi.No. 55-56 overprint error,
photo certificate Zrinjšćak
12
176
**
Mi.br 57 pogreške pretiska, fotoatesti Zrinjšćak.
photo certificate Zrinjšćak.
Mi.No. 57 overprint error,
12
177
**
Mi.br. 58K obrnuti pretisak, fotoatest Zrinjšćak
photo certificate Zrinjšćak.
Mi.No. 58K inverted overprint,
10
178
**
Mi br. 60 i 84 pogreške pretiska, fotoatesti Zrinjšćak.
print error,photo certificate Zrinjšćak.
179
**
Mi.br. 66 pogreške pretiska, fotoatesti Zrinjšćak.
certificate Zrinjšćak.
Mi.No. 60 and 84 over-
10
Mi.No. 66 overprint error,photo 20
34
183
180
187
181
182
185
184
188
186
180
**
Mi.br. 67 pogreške pretiska, fotoatesti Zrinjšćak.
certificate Zrinjšćak.
Mi.No.67 overprint error,photo
181
**
Mi.br. 68 dvostruki pretisak, fotoatest Zrinjšćak.
overprint,photo certificate Zrinjšćak.
Mi.No. 68 double
182
**
Mi.br. 69 pogreške pretiska, fotoatesti Zrinjšćak.
certificate Zrinjšćak.
Mi.No. 69 overprint error,photo 12
183
**
Mi.br. 70K obrnuti pretisak, fotoatest Zrinjšćak.
overprint,photo certificate Zrinjšćak
Mi.No. 70K inverted
10
184
**
Mi.br. 71 pogreške pretiska, fotoatesti Zrinjšćak.
certificate Zrinjšćak.
Mi.No.71 overprint error,photo
10
185
**
Mi.br. 78 pogreške pretiska, fotoatesti Zrinjšćak.
certificate Zrinjšćak.
Mi.No. 78 overprint error,photo 10
186
**
Mi.br. 79 pogreške pretiska, fotoatesti Zrinjšćak.
photo certificate Zrinjšćak
Mi.No. 79 overprint error,
187
**
Mi.br. 83 pogreška pretiska, fotoatest Zrinjšćak.
certificate Zrinjšćak.
Mi.No. 83 overprint error,photo 10
188
**
Lot tri neizdate marke, atest Zrinjšćak
Zrinjšćak.
3 not issued stamps,certificate
12
5
16
12
35
189
191
190
194
192
195
193
196
197
198
189
**
Neizdata marka, fotoatest Zrinjšćak Not issued stamp, photo certificate Zrinjšćak.
10
190
(*)
Mi.br. 88 probni otisak u crnoj boji na bijelom kartonu za umjetnički tisak.
Mi.No. 88 trial print in black color on white cardboard paper for art print.
40
191
*
192
(*)
Mi.br. 90 nezupčana, fotoatest Zrinjšćak
Zrinjšćak.
Mi.No. 90 imperforate,photo certficate
6
193
(*)
Mi.br. 91 nezupčana i trostruki otisci, fotoatesti Zrinjšćak. Mi.No. 91 imperforate,
triple prints,photo certificate Zrinjšćak.
12
Mi.br. 91 nezupčana marka s marginom i perforacijom UZORAK. Mi.No. 91 imperforate stamp with margin and perforation UZORAK.
80
12
194
Mi.br. 89 probni otisak prve ploče na bijelom običnom papiru, fotoatest Bilandžić. 45
Mi.No. 89 trial print of first plate on white ordinary paper, photo certificate Bilandžić.
195
(*)
Mi.br. 92 pogreške tiska i zupčanja, fotoatesti Zrinjšćak.
perforation error,photo certificate Zrinjšćak.
Mi.No. 92 print and
196
(*)
Mi.br. 92 probni otisak u plavoj boji na smeđem negumiranom papiru.
92 trial print in blue color on brown not gummed paper.
197
*
198
**
Mi.No.
35
Mi. br. 92 probni otisak III ploče u crvenoj boji, fotoatest BilandžićMi.No. 92 trial
print of plate III in red color,photo certificate Bilandžić.
40
Mi.br. 93 nezupčane, fotoatesti Zrinjšćak.
Zrinjšćak.
Mi.No. 93 imperforate,photo certificate
8
36
Mi.br. 93 probni otisak I ploče u ljubičastoj boji, fotoatest Bilandžić.
Mi.No. 93 trial print of plate I in purple color,photo certificate Bilandžić
45
(*)
Mi.br. 94 dvostruki od kojeg jedan obrnuti otisak na tankom papiru, fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 94 double inverted print, one on thin paper, photo certificate Zrinjšćak.
10
201
(*)
Mi.br. 94 probni otisak u plavoj boji na smeđem negumiranom papiru.
Mi.No. 94 trial print in blue color on brown not gummed paper.
70
202
**
Mi.br. 95 na debelom papiru, fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 95 on thick paper, photo certificate Zrinjšćak.
10
203
*
204
(*)
205
**(*)
206
(*)
Mi.br. 98 probni otisak u sivoj boji na žučkasto-smeđem papiru, fotoatest Bilandžić. 30
Mi.No. 98 trial print in grey color on yellowish-brown paper,photo certificate Bilandžić.
207
**/*
Mi.br. 98 rijetka proba otisak u plavoj boji preko originalne žute. Garancija aukcije. 100
Mi.No. 98 rare trial print in blue color,over original yellow color.Auction guarantee.
208
(*)
199
*
200
Rijedak probni otisak 1 kruna plava na 1 kruna smeđa. Garancija aukcije.
Rare trial print 1 kruna blue and 1 kruna brown.Auction guarantee.
Mi.br. 95 probni otisak u plavoj boji na smeđem negumiranom papiru.
95 trial print in blue color on brown not gummed paper.
100
Mi.No.
40
Mi.br. 96 par okomito nezupčan i nezupčana marka, fotoatest Zrinjšćak. Mi.No.
96 vertically imperforate pair, and imperforate stamp,photo certificate Zrinjšćak
12
29 listopad nezupčana serija na smeđem papiru, punca Ercegović.
29.October,imperforate series on brown paper,signature Ercegović.
45
37
210
209
212
211
213
214
209
(*)
Mi.br. 51 četverac trostruko otisnut na debljem žutosivom papiru. Fotoatest Šips.
Mi.No. 51 triple printed on thick yellow-grey paper.Certificate Šips.
25
210
**
Porto, lot tri marke s pogreškama pretiska, fotoatesti Zrinjšćak.
Porto, lot 3 stamps with overprint error,photo certificate Zrinjšćak.
12
211
 Mali lot isječaka s Varaždinskim provizorijem.
212
 Cjelina dofrankirana i preporučeno upućena iz Zemuna u Zagreb 22.01. 1919. Dolaz 20
213
 Preporučeno pismo poništeno žigom Zagreba u crvenoj boji 25.06.1920 i upućeno loko. 18
214
 Preporučeno pismo upućeno iz Zemuna u Zagreb 30.01. 1919. Dolaz Zagreb 02. 02. 1919. 20
Small lot of fragments with Varaždin provisorium.
25
Zagreb 24.01. Letter additionally franked and registered sent from Zemun to Zagreb
22.01.1919. Arrival Zagreb 24.01.
Registered letter, canceled with cancel Zagreb in red color 25.06.1920., sent loco.
Registered letter sent from Zemun to Zagreb 30.01.1919. Arrival Zagreb 02.02.1919.
38
215
 Preporučeno pismo upućeno iz Zemuna 07.01. 1919, mješovito frankirano na
216
 Preporučeno pismo upućeno iz Nove Gradiške u Osijek 14.04. 1919. Dobra kvaliteta. 16
217
 Preporučeno pismo mješovito frankirano i upućeno iz Broda u Osijek 24.11. 1919.
20
218
 Pismo upućeno iz Zagreba u Gumpoldkirchen kod Beča 22.02. 1920. Atraktivna
30
219
 Razglednica Topuskog upućena loko Brod 15.08.1919. Mješovito frankirana hrvatskim 20
220
 Preporučeno pismo frankirano s kompletnom serijom 29 listopad i upućeno loko
poleđini. Dolaz Zagreb.
Registered letter sent from Zemun 07.01.1919.,
mixed franking on the back.Arrival in Zagreb.
20
Dolaz na poleđini. Registered letter mixed franked and sent from Brod to Osijek
24.11.1919.Arrival on the back.
masovna frankatura na poleđini.
Letter sent from Zagreb to Gumpoldkirchen
near Beč 22.02.1920.Attractive mass franking on the back.
i slovenskim izdanjem. Pošiljatelj Vatroslav Brlić supruzi Ivani Brlić Mažuranić.
Postcard Topusko sent loco Brod 15.08.1919.Mixed franked with croatian and sloveniam edition.Sender Vatroslav Brlić, receiver wife Ivana Brlić-Mažuranić.
Zagreb 29.10.1918. Registered letter franked with complete series 29 October,
sent loco Zagreb 29.10.1918.
30
39
221
222
225
223
224
226
221
 Lot tri žurno upućene poslovne dopisnice iz Koprivnice u Zagreb 1920.
222
 Provizorna dopisnica s dvostrukim pretiskom, upućena iz Zagreba u Karlovac 18.02. 90
223
 Paketna karta za paket upućen iz Karlovca u Novi Vinodolski 17.04. 1920.
20
224
 Paketna karta za paket upućen iz Zagreba u Sisak 29.04. 1919.
10
225
 Paketna karta za paket upućen iz Duge rese u Doboj 18.03. 1921. Frankirana sa tri
20
226
 Koverta s naljepljenim i poništenim nizom Zagrebačkog porto-provizorija.Envelope 20
Lot 3 express sent business stationery from Koprivnica to Zagreb 1920.
25
1919, fotoatest Zrinjšćak.
Provisional stationery with double overprint, sent
from Zagreb to Karlovac 18.02.1919. Photo certificate Zrinjšćak
Package card for packages sent from Karlovac to Novi Vinodolski 17.04.1920.
Package card for packages sent from Zagreb to Sisak 29.04.1919
različita izdanja. Dobra kvaliteta. Package card for packages sent from Duga
Resa to Doboj 18.03.1921.Franked with three different edition.Good quality.
with canceled series of Zagreb porto provisorium.
40
227
228
231
229
230
227
 Preporučena koverta upućena loko Zagreb 29.10. 1919 na godišnjicu prve Hrvatske
20
228
 Razglednica upućena zeljezničkom linijom Nagykanizsa-Fiume 63 od 08.12. 1919.
30
229
 Razglednica Zagreba upućena iz Zagreba u Prag 07.01. 1921. Frankirana markom
20
230
 Razglednica upućena iz Slunja u Vukovar 27.03. 1919. Cenzurirana po vojnoj cen-
14
231
 Lot četiri pisma iz razdoblja SHS Hrvatska ali i ranije.
232
marke. Za tu priliku marke je pošiljatelj ispisao datumima i ukrasio crtežima. Vrlo
atraktivno i unikatno. Registered envelope sent loco Zagreb 29.10.1919. on anniversary of first Croatian stamp.For that occasion sender, had covered stamp with dates
and with drawings.Very attractive and unique.
Postcard sent via railway line Nagykanizsa-Fiume 63 from 08.12.1919.
Kraljevine Srbije. Rijetka kombinacija.
Postcard Zagreb sent from Zagreb to
Prag 07.01.1921.Franked with stamp of Kingdom of Serbia.Rare combination.
zuri u Karlovcu.
Postcard sent from Slunj to Vukovar 27.03.1919.Censored
with military censorship in Karlovac
of SHS Croatia or earlier.
Lot 4 letters from period 40
Indeks slušača Visoke tehničke škole u Zagrebu. Umjesto biljega poništene marke
niza mornari i uljepljene ali neponištene marke iz niza verigara. U indeksu su
potpisi prof.dr Vale Vouka poznatog akademika i prod. Dr Vladimir Njegovan naš
poznati kemičar i utemeljitelj kemijsko-inženjerske katedre.
Index of listener on
Technical High school in Zagreb.Instead of revenues canceled stamps from series
sailors, not canceled stamp from series chain breakers. Signatures of prof. dr. Vale
Vouka renowned academics and prod. Dr. Vladimir Njegovan, famouse chemist and
founder of the chemical engineering department
20
41
232
233
233
 Izvjestnica iz matice krštenih frankirana s markom od 1 krune umjesto biljega
26.05.1919. Izvjestnica from the register of baptism franked with stamp 1 kruna
instead with revenues 26.05.1919.
20
Baranja, Dalmacija i Rijeka
234
236
235
237
234
*
Mi.br. 1-4 porto II tip pretiska, fotoatest Bilandžić. Mi.No. 1-4 porto overprint type 20
II,photo certificate Bilandžić.
235
 Žurno pismo upućeno iz Uszog-a u Pečuh 20.02. 1923, dolaz na poleđini. Fotoatest
236
 Dopisnica preporučeno upućena iz Pečuha u St.Lorenz 16.01. 1920, odlična kvalite- 50
237
 Paketna Karta za paket upućen iz Szegetvara u Sisak 29.02. 1920. Vrlo rijedak
Bilandžić
Express sent letter from Uszog to Pečuh 20.02.1923., arrival on the
back. Photo certificate Bilandžić.
45
ta, fotoatest Bilandžić.
Stationery registered sent from Pečuh to St.Lorenz
16.01.1920.Excellent quality,photo certificate Bilandžić.
poštanski dokument ovog područja, odlična kvaliteta, fotoatest Bilandžić. Package
card for packages sent from Szegetvara to Sisak 29.02.1920.Very rare postal document from this area.Excellent quality,photo certificate Bilandžić.
170
42
238
239
240
241
242
238
239
*
Mali lot maraka Baranje.
Small lot of stamps Baranja
18
 Preporučno pismo upućeno iz Bataszek u Pečuh. Mješovito frankirano provizornom 70
markom Baranje i markom od 1 krune iz niza verigari. Dolaz Pečuh na poleđini
30.01.1920. Registered letter sent from Bataszek to Pečuh.Mixed franking with
provisional stamp Baranja and stamp 1 kruna from series chain breakers.Arrival
Pečuh on the back 30.01.1920.
240
*
Mi.br. 1-11 kompletna serija, guma standardna za ovo izdanje maraka.
1-11 complete series, standard gum for this edition of stamps.
Mi.No.
20
241
*
Mi.br. 15-21 kompletna serija, guma standardna za ovo izdanje maraka
15-21 complete series, standard gum for this edition of stamp.
Mi.No.
150
242
*
Mi.br. 12,13,14 i 22 guma standardna za ovo izdanje maraka.
and 22 standard gum for this edition of stamps.
Mi.No. 12,13,14
20
43
243
*
Mi. Br. I neizdata marka guma standardna za ovo izdanje maraka. Mi.No. I not is- 150
sued stamp,standard gum for this edition of stamps
244
**
245
 Pismo upućeno iz Hvara u Beč, dobra kvaliteta. Letter sent from Hvar to Beč, good quality. 18
246
 Pismo upućeno s Oliba (ULBO) u Vigo kod Bolonje. Cenzurirano u Zadru. Dobra kvaliteta.
30
247
 Razglednica Pule upućena iz Pule u Rim 18.04.1919, cenzurirana po vojnoj cenzuri
16
248
 Čestitka upućena iz Šibenika u Udine, frankirana mješovito s dva izdanja Mi. Br. 4 i Mi. 16
249
 Dopisnica upućena iz Siverića u Cataniu 29.01.1919, cenzurirano, dobra kvaliteta.
Mi. Br. 10-13 porto guma standardna za ovo izdanje maraka.
porto,standard gum for this edition of stamps.
Mi.No. 10-13
Letter sent from Olib (ULBO) in Vigo near Bolonja.Censored in Zadar.Good quality.
u Puli. Postcard Pula sent from Pula to Rim 18.04.1919. censored by military
censorship in Pula.
50
Br. 15, cenzurirano, dobra kvaliteta, rijetko. Greeting card sent from Šibenik to Usine,
franked mixed with two edition Mi.No.4 and Mi.No.15. Censored, good quality, rare.
Stationery sent from Siverić to Cataniu 29.01.1919.Censored,good quality.
250
251
252
20
44
250
 Dopisnica upućena iz Zadra u Trst 30.08.1920, cenzurirano po zadarskoj cenzuri,
14
251
 Dopisnica upućena iz Bala (VALLE) 03.03.1919 i cenzurirana u Rovinju. Statio-
20
252
 Dopisnica upućena iz poštarnice Lun preko Zadra na Siciliju 12.08.1919. Cenzurira- 30
253
 Dopisnica upućena iz Zadra u Veneciju 14.01.1921 dofrankirana s markom od 40
20
254
 Dopisnica s pogreškom pretiska, pomak. 25
255
 Dopisnica s rijetkim reklaminim dostiskom za gume Michelin, upućena iz Siverića u 50
256
 Čista dopisnica s reklamnim dotiskom za gume Michelin, odlična kvaliteta, rijetko.
257
 Dopisnica sa odgovorom upućena iz Trsta 21.04.1919 loko. Dobra kvaliteta, rijetko. 25
258
 Čista dopisnica s odgovorom, dobra kvaliteta.
259
(*)
dobra kvaliteta.
Stationery sent from Zadar to Trst 30.08.1920., censored with
Zadar censorhip, good quality.
nery sent from Bala (VALLE) 03.03.1919.Censored in Rovinj.
na po vojnoj cenzuri Zadar. Dobra kvaliteta Stationery sent from postal office Lun
via Zadar to Sicilija 12.08.1919.Military censorship Zadar.Good quality.
centesimi.
Stationery sent from Zadar to Venecija 14.01.1921. additionally
franked with stamp 40 centesimi.
Stationery with overprint error, shift
Cataniu 07.01.1920, cenzurirana. Stationery with rare additional advertisement
print for Michelin gum.Sent from Siverić to Cataniu 07.01.1920.Censored.
Clean stationery with additional advertisment for Michelin, excellent quality, rare.
65
Stationery with response sent from Trst 21.04.1919.loco.Good quality,rare.
good quality.
Clean stationery with response,
Proba pretiska za niz Mi.br. 182/193 Trial of overprint for series Mi.No. 182/193.
30
40
45
260
 Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Rijeke u Beč 27.07. 1922. Registered and
261
 Pismo upućeno iz Rijeke u Beč 28.07. 1922.
express sent letter from Rijeka to Beč 27.07.1922.
45
Letter sent from Rijeka to Beč 28.07.1922. 35
264
263
265
262
262
 Lot dva peporučena pisma upućena iz Rijeke na Sušak 1919. Na jednom dolaz na
28
263
 Preporučeno pismo upućena iz Rijeke u Beč 23.08. 1920. Registered letter sent
40
264
 Pismo upućeno iz Rijeke u Prag 17.05. 1923.
Letter sent from Rijeka to Prag
20
265
 Pismo upućeno iz Rijeke u Prag 24.05. 1923.
Letter sent from Rijeka to Prag
20
poleđini. Kod oba vidljiv trag savijanja.
2 registered letters sent from Rijeka to
Sušak 1919. On one of letters arrival on the back. On both letters traces of bending.
from Rijeka to Beč 23.08.1920.
17.05.1923.
24.05.1923.
46
Nezavisna Država Hrvatska
266
268
267
269
266
**
Mi.br. 4 pogreška pretiska otvoreno E.
Mi.No. 4 overprint error, open E.
267
 Pismo malog formata upućeno loko Varaždin 29.06. 1941. Dobra kvaliteta.
268
**
269
**
Small size letter sent loco Varaždin 29.06.1941. Good quality.
Mi.br. 10 s brojem tiskarske ploče 2.
Mi.No. 10 with plate number 2.
Mi.br. 17 pogreška tiska osnovne marke JUGOELAVIJA umjeto JUGOSLAVIJA
ćirilicom.
Mi.No. 17 error of print on basic stamp JUGOSLAVIJA instead JUGOSLAVIJA in Cyrillic.
270
10
20
16
16
272
271
270
 Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba 30.08. 1941 u Šibenik. Tranziti Zadra i
20
271
 Razglednica Karlovca upućena u Italiju 18.06. 1941Postcard Karlovac sent to Italy
20
272
 Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Zagreba u Sarajevo 17.06. 1941. Trag
25
Splita kao i dolaz Šibenik na poleđini.
Registered letter sent from Zagreb
30.08.1941. in Šibenik.Transit Zadar and Split with arrival Šibenik on the back.
18.06.1941.
okomitog savijanja. Registered and express sent letter from Zagreb to Sarajevo
17.06.1941.Trace of vertical bending
47
274
273
273
 Preporučeno pismo upućeno iz Osijeka 14.05. 1941 u Zagreb. Dolaz idući dan.
20
274
 Žurno upućena reklamna razglednica iz Banja Luke u Zagreb 16.09. 1941. Rijetka
20
Zbog nedovoljne adrese na redarstvu provjeren primatelj. Primatelj otputovao, što je
zabilježeno 16.05. te vraćeno u Osijek. Trag okomitog savijanja. Zanimljiv provizorni
žig s nazivom nove države. Registered letter sent from Osijek 14.05.1941. to Zagreb. Arrival next day.Due to insufficient address on the police checked the recipient.
Recipient traveled, which was recorded 16.05. and were returned to Osijek.Trace of
vertical bending. Interesting provisional cancel with the new name of the state.
tarifa, dobra kvaliteta.Express sent advertising postcard from Banja Luka to Zagreb
16.09.1941.Rare tariff,good quality.
275
276
277
275
 Paketna karta za paket upućen žurno iz Zagreb u Dolac kod Travnika 03.10. 1942.
35
276
 Pismo upućeno iz Zagreba u Banja Luku 12.05.1941.,u dolasku cenzurirano što je
40
277
FDC za prigodne marke s doplatom za propagandu u pokrajni. Iz žiga odstranjena
ćirilica. Dopisana adresa, ali nije putovala. Rijetko. FDC for commemorative
stamps with supplement for propaganda in province.Cyrillic removed from cancel.
Address written but did not travel.Rare.
60
Rijetka uporaba marke od 20 din. Package card for packages express sent from
Zagreb to Dolac near Travnik 03.10.1942.Rare usage of stamp 20 din.
potvrđeno jednorednim žigom CENZURA u crnoj boji.(Pervan-Zrinjšćak str 33/34)
Visoka kataloška vrijednost. Letter:ZAGREB-BANJA LUKA 12.05.1941. franked
with Din.2.00 of the provisional "Coat of Arms" issue.Censored on arrival with the
rare straight line Banja Luka censor cachet.(Pervan-Zrinjšćak page 33/34)
48
278
279
278
**
279
**
Mi. br. 28, marka iz niza Jubilarka 36. pozicija u arku. Pogreška na osnovnoj marci 600
naušnica i pogreška pretiska oštećena 0 u brojci 10. Vrlo rijetka i atraktivna pogreška.
Posljednji puta ovakova pogreška je ponuđena na VII B&P aukciji 2007 godine kada je
prodana za 1000€. Opisano u PS pod TP II.
Mi.No. 28, stamps from series Jubilarka, 36th position in sheet.Error on basic stamp earring and error of overprint,damaged
0 in number 10. Rare and attractive error. Last time error this type, was on VII B&P Auction 2007,when was sold for 1000€. Described in PS under TP II.
Mi. br. 38, pogreška pretiska , prekid crte ispod IV. Opisano u PS pod 38 TP-I.
100
Mi.No. 38, error of overprint, interrupt of line under IV. Described in PS under 38 TP-I.
281
280
Mi.br. 43-46 kompletan arak u odličnoj kvaliteti.
Mi.No. 43-46,complete sheet in excellent quality.
280
281
**
282
**
283
**
180
Mi.br. 47 arak na papiru za duboki tisak, pogreška, mala ptica, oznaka tiskarske ploče I.
Mi.No. 47 sheet on paper for deep print.Error small bird,plate number I.
20
Mi.br. 48 arak na papiru za duboki tisak, oznaka tiskarske ploče III druge naklade
ove marke. Mi.No. 484 sheet on paper for deep print.Plate number III of the
other edition of this stamp.
30
Mi.br. 48 nezupčani arak na papiru za offsetni tisak.Mi.No. 48, imperforate sheet on 45
paper for offset print.
49
282
283
284
285
284
**
285
**
Mi.br. 48 nezupčani arak na poroznom papiru.
porous paper.
Mi.No. 48 imperforate sheet on
Mi.br. 48 arak na poroznom papiru vodoravno zupčan.
rous paper, horizontally perforated.
50
Mi.No. 48 sheet on po-
50
180
286
287
286
(*)
Mi.br. 48 probni otisak na punijem debljem negumiranom papiru. Mi.No. 48 trial
print on fuller thicker not gummed paper.
287
**
Mi.br. 49 arak na papiru za offsetni tisak.
Mi.No. 49 sheet on paper for offset print. 18
50
288
289
288
**
289
**
Mi.br. 50 arak na poroznom papiru s djelomičnim probojem tiska. Mi.No. 50 sheet
on porous paper with partial gone through of print.
Mi.br. 50 arak na papiru za duboki tisak.
35
Mi.No. 50 sheet on paper for deep print. 25
290
291
292
293
290
(*)
Mi.br. 50 nezupčani i negumirani arak na poroznom papiru.
perforate and not gummed sheet on porous paper
Mi.No. 50 im-
45
291
**
Mi.br. 50 nezupčani arak na papiru za offestni tisak.
sheet on paper for offset print.
Mi.No. 50 imperforate
45
292
**
Mi.br. 51 arak na papiru za duboki tisak s oznakom tiskarske ploče III.
51 sheet on paper for deep print with plate number III.
Mi.No.
30
293
**
Mi.br. 52 arak na papiru za duboki tisak, pogreška tiska, nedostaju prozori na katedrali i oznaka tiskarske ploče I.
Mi.No. 52 sheet on paper for deep print,error
of print,windows are missing on cathedral.Plate number I.
25
51
294
(*)
Mi.br. 52 nezupčani arak na negumiranom poroznom papiru.
perforate sheet on not gummed porous paper.
295
**
Mi.br. 52 nezupčani arak na pelir papiru.
Mi.No. 52 im-
45
Mi.No.52 imperforate sheet on pelur paper.40
296
297
296
**
Mi.br. 52 nezupčani arak na pelir papiru s pogreškom tiska (gornji desni ugao) nastalom zbog nepravilnog umetanja papira u tiskarski stroj. Mi.No. 52 imperforate
sheet on pelur paper with error of print (upper right corner), because of incorrect
insertion of paper in printing machine.
45
297
**
Mi.br. 52 nezupčani arak na pelir papiru s pogreškom tiska (donji lijevi ugao) nastalom zbog nepravilnog umetanja papira u tiskarski stroj.
Mi.No. 52 imperforate
sheet on pelur paper with error of print (lower left corner), because of incorrect
insertion of paper in printing machine.
60
298
**
Mi.br. 53 arak na papiru za duboki tisak. Oznaka tiskarske ploče II.
53 sheet on paper for deep print. Plate number II.
Mi.No.
20
299
**
Mi.br. 54 arak na papiru za duboki tisak. Oznaka tiskarske ploče I.
54 sheet on paper for deep print. Plate number I.
Mi.No.
30
300
**
Mi.br. 56 arak na papiru za offsetni tisak.
Mi.No. 56 sheet on paper for offset print. 20
301
**
Mi.br. 57 arak na papiru za duboki tisak.
Mi.No. 57 sheet on paper for deep print. 40
52
298
299
300
301
302
303
302
**
303
**
304
**
305
**
Mi.br. 58 arak na papiru za duboki tisak. Oznaka tiskarske ploče I. Mi.No. 58 sheet
on paper for deep print.Plate number I.
Mi.br. 59 arak na papiru za duboki tisak.
40
Mi.No. 59 sheet on paper for deep print. 50
Mi.br. 60 arak na papiru za duboki tisak . Oznaka tiskarske ploče I.
60 sheet on paper for deep print. Plate number I.
Mi.No.
70
Mi.br 60 arak na papiru za duboki tisak, jedan okomiti rub zupčan po vanjskom
70
rubu margine, a suprotni rub okomito zupčan dvostruko. Mi.No. 60 sheet on
paper for deep print. One vertical edge perforated on outer edge of margine,opposite
edge double vertically perforated.
53
304
305
307
306
306
**
307
**
Mi.br. 60 nezupčani arak na pelir papiru s vrlo jakim probojem tiska. Vrlo atraktivno. 120
Mi.No. 60 imperforate sheet on pelur paper with strong gone through ofprint.Very attractive.
Mi.br. 62 arak na papiru za duboki tisak.
Mi.No. 62 sheet on peper for deep print. 70
308
309
308
**
Mi.br. 63 arak na papiru za duboki tisak.
Mi.No. 63 sheet on paper for deep print. 70
309
**
Mi.br. 64 arak na papiru za duboki tisak. Oznaka tiskarske ploče I.
Mi.No. 64 sheet on paper for deep print.Plate number I.
120
54
310
*
* *
Mi.br. 65 arak na papiru za duboki tisak. Marka s oznakom gravera H.
Mi.No. 65 sheet on paper for deep print. Stamp with engraver mark H.
120
311
 Lot dvije paketne karte frankirane markama krajobraza 1943 godine.
18
312
 Paketna karta za paket upućen iz Zagreba u Sarajevo 08.05.1942. Između ostalog
25
313
 Paketna karta franikrana prigodnim izdanjem povodom I godišnjice NDH i upućena 40
314
Lot two package card for packages with landscape stamps from 1943.
frankirana i T/B parom 5 kuna Konjic.
Package card for packages sent from
Zagreb to Sarajevo 08.05.1942. Franked with T/B pair 5 kuna Konjic.
**(*)
iz Tuzle u Trebinje 13.06.1942.
Package card for packages franked with commemorative edition on the occasion of I. anniversary of NDH. Sent from Tuzla to
Trebinje 13.06.1942.
Mi.br. 70-73 vodoravni nezupčani niz s privjeskom u sredini i oznakama gravera.
170
Marka 4+4kn gumirana,ostale bez gume. Potjeće iz nezupčanog arka koji je sastavni
dio ministarskog albuma. Fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 70-73, horizontal
imperforate set with label in the middle and with marks engraver. Stamp 4+4kn is
gummed, rest of the stamp are without gum. It is from the imperforate sheet that is
part of the ministerial album. Photo certificate Zrinjšćak.
55
316
315
317
318
315
(*)
Mi.br. 70-73 vodoravni nezupčani parovi u zrcalnom otisku u smeđoj i plavoj boji.
Potiću iz ministarskog albuma.
Mi.No. 70-73 horizontal imperforate pairs in
mirror print,brown and blue color.They are from ministerial album.
200
Mi.br. 82 arak na papiru za duboki tisak. Osnovna marka pogreška tiska, nedostaju
prozori na katedrali. Oznaka tisarke ploče I. Mi.No. 82 sheet on paper for deep
print.Error of print on basic stamp,missing windows on cathedral. Plate number I.
30
316
**
317
 Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Švicarsku 15.08.1942. Tranziti i dolaz na poleđini. 35
318
Mi.br. 83-85 kompletni nezupčani arci na listovima iz ministarskog albuma. Mi.br. 300
84 s pogreškom tiska opisanom u PS pod 84 TP II (akcent na A); marka Mi.br. 85
oznaka gravera.
Mi.No. 83-85 complete imperforate sheets on leaf from ministerial album.Mi.No. 84 with error of print described in PS under 84 TP II (accent
on A).Mi.No. 85 mark of engraver.
Registered letter sent from Zagreb to Switzerland 15.08.1942.Transit and arrival on the back.
56
319
Prihvaćeni prijedlog likovnog rješenja prof. Ota Antoninija za marku od 4+2 kn
1500
koja je u originalu s manjim izmjenama izašla u plavoj boji. Atest Ercegović.
UNIKAT.
Accepted suggestion of art solution from prof.Oto Antonini for stamp
4+2 kn, it is issued in blue color with small changes. Certificate Ercegovć. UNIQUE.
320
 Tiskanica upućena loko Zagreb 08.10. 1942. Frankirana markom Crvenog križa
25
321
 Paketna karta za paket upućen iz Zagreba u Tuzlu 10.10. 1942. Frankirana doplat-
20
322
 Preporučeno upućen FDC Senjskih žrtava iz Zagreba u Novu Gradišku 22.11.
20
koja je bila u obveznoj uporabi samo 7 dana.Printed matter sent loco Zagreb
08.10.1942.Franked with Red Cross stamp that was in use for only 7 days.
nom markom Crvenog križa zadnji dan obvezne uporabe. Package card for packages sent from Zagreb to Tuzla 10.10.1942.Franked with Red Cross supplement
stamp on last day of usage.
1942. Registered sent FDC Senjskih victims from Zagreb to Nova Gradiška
22.11.1942.
57
323
Mi.br. 94-96 Državna radna služba, zbirka od 21 arka od kojih 18 probnih otisaka 2200
boje ili faze tiska, sve na izložbenim listovima i u odličnoj kvaliteti.
Mi.No.
94-96 State working service,collection of 21 sheet;18 trial color print or phase
print. Everything on exhibition leafs and in excellent quality.
324
Mi.br. 97 Zagreb, 700 godina grada, 9 araka u probnim bojama, obostrani otisci
u raznim bojama i nezupčani arak u originalnoj boji, predzadnja faza tiska, ali u
većoj dimenziji od originalnog.
Mi.No. 97 Zagreb, 700 years of the city, 9
sheets: in trial colors, double-sided prints in various colors and imperforate sheet
in original color,penultimate stage of the press, but larger than the original
1300
58
325
327
328
326
325
Mi.br. 99 četverci probnih boja svi iz iste pozicije u arku s istim tipičnim
pogreškama tiska.
Mi.No. 99 block of 4 in trial colors from the same position in
sheet, and with same typical errors of print.
20
326
Mi.br. 98/99 niz u arku na pelir papiru. Dobra kvaliteta.
sheet on pelur paper. Good quality.
Mi.No. 98/99 series in
80
327
Mi.br. 98 arak na pelir papiru kod kojeg su prva tri vodoravna reda dvostruko
vodoroavno zupčana. Mi.No. 98 sheet on polar paper, first three rows are horizontally double perforated
30
328
Mi.br. 98 nezupčani araka na pelir papiru. Mi.No. 98 imperforate sheet on pelur paper. 50
(*)
59
329
330
331
332
329
333
Mi.br. 99 nezupčani arak s pogreškama tiska navedenih u PS pod brojevima 99 TP 1,
2,3,5 i 8. Trag okomitog i vodoravnog savijanja.
Mi.No. 99 imperforate sheet
with error of print described in PS under numbers 99 TP 1,2,3,5 and 8.Trace of vertical and horizontal bending.
40
330
(*)
Mi.br.99 proba tiska u originalnoj boji. Otisak dvostruk od kojeg jedan obrnut,
240
papir običan, negumiran.
Mi.No.99 trial of print in original color. Double print,
one is inverted, ordinary paper, not gummed.
331
(*)
Mi.br.99 proba tiska u smeđe-crvenoj boji. Otisak dvostruk od kojeg jedan obrnut, 240
papir običan, negumiran.
Mi.No.99 print trial in brown-red color. Double print,
one is inverted, oridinary paper, not gummed.
332
 Paketna karta za paket upućen iz Doboja u Sijekovac kod Bosanskog Broda 02.05.1943.
40
333
 Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Njemačku 21.02.1944.Vrlo atraktivno
35
Frankirano kombinacijom franko,službenih i prigodnih maaka povodom godišnjice
NDH.Vrlo rijetka kombinacija.
Package card for packages sent from Doboj to
Sijekovac near Bosanski Brod 02.05.1943.Franked with combination of franco,official
and commemorative stamps on the occasion of First anniversary of NDH.Very rare
combination
frankirano markam iz nezupčanog bloka Hrvatskih legionara.Cenzurirano po KRW
cenzuri.
Registered letter sent from Zagreb to Germany 21.02.1944.Very attractive franked with stamps from imperforate block Croatian legionnaire.Censored
by KRW censorship.
60
334
336
334
337
335
Probni otisak čelične ploče gravera K.Seizingera za marku Mi.br.115 koji mu je
poslužio kao novogodišnja čestitka. Potpisi gravera olovkom ispod otiska kao i
perom ispod dobrih želja za Božić i Novu Godinu.Vrlo rijetko
Trial print of
steel plate, engraver K.Seizinger for stamp Mi.No.115, which was used as New
Years greeting card. Signature of engraver with pen under print and with quill under good wishes for Christmas and a New Year.Very rare.
250
335
 Mi.br.115 FDC s potpisom gravera K.Seizingera i otiskom strojnog žiga
50
336
 Mi.br. 115 MC.
30
337
**
338
 Razglednica Osijeka upućena iz Osijeka 18.10.1943., franikrana markom Crvenog križa.
20
339
 Preporučeno i žurno pismo upućeno iz Karlovca u Zagreb 05.10.1943., točno
30
12.IX.1943., te ručnog dan kasnije. Drugi FDC sve isto kao i prvi samo frankiran
markom s oznakom gravera S.
Mi.No.115 FDC with signature of engraver
K.Seizingera and with print of machine cancel 12.IX.1943., and with handmade
cancel the next day. Second FDC same as the first, only franked with stamp with
the engraver mark S.
Mi.No. 115 MC.
Mi.br. 117 obrnuti pretisak,manje nepravilnosti na gumi.
overprint, smaller irregularity on the gum.
Mi.No. 117 inverted
Postcard Osijek sent from Osijek 18.10.1943., franked with stamp of Red Cross.
frankirano markom 12½ kn Crvenog križa za preporuku koja je tada bila u ob-
30
61
338
339
340
342
341
veznoj uporabi kao i markom 10kn za žurnu uslugu.Dolaz na poleđini.
Registered and express sent letter from Karlovac to Zagreb 05.10.1943.,accurately franked with stamp Red Cross 12½ kn for registered mail that were in use and with stamp
10kn for express mail.Arrival on the back.
340
341
**
342
**
Mi.br. 128-147 komplet probnih boja iz ministarskog albuma, fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 128-147 complete of trials color from ministerial album. Photo certificate
Zrinjšćak.
90
Mi.br. 128-147 lot 46 serija u dobroj kvaliteti.
Mi.No. 128-147 lot 46 series in good quality.
50
Mi.br. 147 arak s oznakom tiskarske ploče 1 na poroznom papiru.
Mi.No. 147 sheet with plate number 1 on porous paper.
50
62
343
344
346
345
347
343
 Paketna karta za paket upućen iz Rume u Trebinje 27.02.1944. Frankiran kombinacijom
60
344
**
Mi.br. 161 okomiti par,vodoravno nezupčan.Fotoatest Zrinjšćak. Mi.No. 161 vertical pair,horizontally imperforate.Photo certificate Zrinjšćak.
18
345
(*)
Mi.br. 165 probni otisak u crvenoj boji na fazer papiru.Ova proba pojavljuje se
samo u ministarkom albumu u jednom devetercu i vrlo je rijetka. Mi.No. 165
trial print in red color on phase paper.This trial appears only in ministerial album
in block of 9 it is very rare.
346
**
Mi.br. 162-164 nezupčani par iz donjeg lijevog ugla s vidljivim oznakama tiskarskih 80
ploča. Mi.No. 162-164, imperforate pair from lower left corner with visible plate
numbers.
službenih, redovnih i prigodnih maraka s doplatom za ratne ozljeđenike.Vrlo rijetka
frankatura. Portirano u Trebinju.
Package card for packages sent from Ruma to
Trebinje 27.02.1944. Franked with combination of official, regular and commemorative
stamps with supplement for war casualties.Very rare franking.Ported in Trebinje.
150
63
348
347
(*)
348
349
Mi.br. 166 blok u probnoj crvenosmeđoj boji na negumiranom papiru. Potječe iz
ministarskog albuma. Mi.No. 166 block in trial red-brown color on not gummed
paper. It originates from ministerial album.
120
**
Mi.br. 167-169 okomiti nezupčani par. Marka 3,5+1,5 kn gornja marka s mrljom
u papiru. Ovaj nezupčani niz je vrlo rijedak. Kataloška cijena vrlo visoka (cca
2700€).
Mi.No. 167-169 vertical imperforate pair. Stamp 3,5+1,5 kn, upper
stamp with stain in paper. This imperforate series is very rare. Catalogue price is
very high (cca 2700€).
480
349
**
Mi.br. 170-172 vodoravni nezupčani par, odlična kvaliteta, fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 170-172 horizontal imperforate pair,excellent quality. Photo certificate
Zrinjšćak.
600
350
**
Mi.bl. 8, otisak prvih dviju faza plave boje za marku 100+100kn. Potječe iz mini- 1700
starskog albuma. Vrlo rijetko. Fotoatest Zrinjšćak. Mi.bl. 8, print of first two
phase in blue color for stamp 100+100kn. It is from ministerial album. Very rare.
Photo certificate Zrinjšćak.
64
351
352
353
356
354
355
351
**
352
Mi.br. 2 službene,vodoravni nezupčani niz sa kombinacijom zrcalnih i dvostrukih
otisaka.Fotoatest Zrinjšćak. Mi.No. 2 official,horizontally imperforate series with
combination of mirror prints and double prints.Photo certificate Zrinjšćak.
20
**
Mi.br. 2 službena na pelir papiru,vodoravni nezupčani par s međupoljem između
dvaju šalterskih araka.Fotoatest Zrinjšćak. Mi.No. 2 official stamp on pelure
paper,horizontal imperforate pair with sheet gutter.Photo certificate Zrinjšćak
12
353
**
Mi.br. 3 službena na pelir papiru,vodoravni nezupčani par s međupoljem dvaju šalterskih araka.Fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 3 official stamp on pelure
paper,horizontal imperforate pair with sheet gutter.Photo certificate Zrinjšćak
12
354
**
Mi.br. 4 službena na običnom papiru,vodoravni nezupčani par s međupoljem dvaju šalterskih araka.Fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 4 official stamp on ordinary
paper,horizontal imperforate pair with sheet gutter.Photo certificate Zrinjšćak
12
355
**
Mi.br. 5 službena na pelir papiru,vodoravni nezupčani par s međupoljem dvaju šalterskih araka.Fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 5 official stamp on pelure
paper,horizontal imperforate pair with sheet gutter.Photo certificate Zrinjšćak.
12
356
**
Mi.br. 9 službena,nezupčani arak na rijetkom pelir papiru.Visoka kataloška vrijednost.
Mi.No. 9 official stamp, imperforate sheet on rare pelure paper. High
catalogue value.
70
65
357
358
359
357
**
Mi.br. 9 službena, nezupčani arak s vrlo atraktivnom pogreškom tiska nastalo ne120
pravilnim umetanjem papira u tiskarski stroj.
Mi.No. 9 official, imperforate
sheet with very attractive error of print created with the incorrect insertion of paper
in printing machine.
358
**
359
 Službeno pismo upućeno iz Zagreba u Novu Gradišku 18.12.1943. Zanimljivo
360
**
Mi.br. 10 službena, nezupčani arak s vrlo atraktivnom pogreškom tiska nastalo ne- 120
pravilnim umetanjem papira u tiskarski stroj.
Mi.No. 10 official, imperforate
sheet with very attractive error of print created with the incorrect insertion of paper
in printing machine.
zaglavlje. Dolaz na poleđini. Official letter sent from Zagreb to Nova Gradiška
18.12.1943. Intersting letterhead. Arrival on the back.
Mi.br. 1-5 porto, kompletna serija. Mi.No.1-5 porto, complete series.
20
12
66
361
362
363
367
364
365
368
366
361
**
362
**
363
**
364
**
Mi.br. 11 porto lot nezupčanih i probnih otisaka, fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 11 porto, lot of imperforate and trial prints. Photo certificate Zrinjšćak.
12
Mi.br. 11 porto lot nezupčanih probnih otisaka, fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 11 porto, lot of imperforate trial prints,photo certficate Zrinjšćak.
12
Mi.br. 11 porto lot nezupčanih i djelomično zupčanih parova, fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 11 porto, lot of imperforate and partially perforated pairs, photo certificate Zrinjšćak.
12
Mi.br. 12 porto lot nezupčanih i probnih otisaka,fotoatesti Zrinjšćak
Mi.No. 12 porto,lot of imperforate and trial prints,photo certificate Zrinjšćak
12
67
369
370
374
371
375
372
373
365
**
366
**
367
**
Mi.br. 13 porto,lot nezupčanih i probnih otisaka,fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 13 porto, lot of imperforate and trial prints,photo certificate Zrinjšćak.
12
368
**
Mi.br. 13 porto, lot nezupčanih i probnih otisaka,fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 13 porto,lot of imperforate and trial prints,photo certificate Zrinjšćak.
12
369
**
Mi.br. 13 porto,lot nezupčanih i djelomično zupčanih maraka,fotoatesti Zrinjšćak.
18
Mi.No. 13 porto,lot of imperforate and partially perforated stamps,photo certificate Zrinjšćak.
370
**
371
**
Mi.br. 12 porto lot nezupčanih i probnih otisaka,fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 12 porto,lot of imperforate and trial prints,photo certificate Zrinjšćak
12
Mi.br. 12 porto lot nezupčanih i djelomično zupčanih te maraka s pogreškom
12
tiska,fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 12 porto,lot of imperforate and partially perforated stamps and stamps with error of print.Photo certificate Zrinjšćak.
Mi.br. 14 porto,lot nezupčanih probnih otisaka,fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 14 porto,lot of imperforate trial prints,photo certificate Zrinjšćak.
12
Mi.br. 14 porto,lot nezupčanih probnih otisaka,fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 14 porto,lot of imperforate trial prints,photo certificate Zrinjšćak.
12
68
372
**
Mi.br. 14 porto, lot nezupčanih i probnih otisaka, fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 14 porto, lot of imperforate and trial prints, photo certificate Zrinjšćak.
8
373
**
Mi.br. 15 porto,lot nezupčanih i probnih otisaka, fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 15 porto, lot of imperforate and trial prints, photo certificate Zrinjšćak.
16
374
**
Mi.br. 15 porto, lot nezupčanih i probnih otisaka, fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 15 poto, lot of imperforate and trial prints, photo certificate Zrinjšćak.
12
375
**
Mi.br. 16 porto, lot nezupčanih i probnih otisaka, fotoatesti Zrinjšćak.
Mi.No. 16 porto, lot of imperforate and trial prints, photo certificate Zrinjšćak.
12
376
(*)
Mi.br. 14 i 16 lot, arak 5kn u probnoj boji (*) i arak 20kn nezupčan.
Mi.No. 14 and 16 lot, sheet 5kn in trial color (*) and sheet 20kn imperforate.
120
377
 Paketna karta za paket upućena iz Nove Gradiške u Okučane 27.04.1943. Dobra
10
kvaliteta.
Package card for packages sent from Nova Gradiška to Okučani
27.04.1943. Good quality.
378
379
378
379
**
*(*)
**
*(*)
Mali lot probnih otisaka.
Small lot of trial prints.
Mali lot probnih otisaka. Fotoatest Zrinjšćak.
certificate Zrinjšćak.
Small lot of trial prints. Photo
12
12
69
384
382
380
383
381
385
380
**
Bojna pošta, nezupčana marka, fotoatest Zrinjšćak. Military mail, imperforate
stamps, photo certificate Zrinjšćak.
12
381
**
Bojna pošta, pogreška tiska, oštećeno P. Opisano u PS pod 2.TP-II.Military mail,
error of print, damaged P. Described in PS under 2.TP-II.
20
382
**
Marka 1 kn ratni doprinos, četverac na debljem, žućkasto-smeđem papiru. Nema u
literaturi. Fotoatest Zrinjšćak. Stamp 1 kn War contribution, block of 4, on thicker
yellowish-brown paper. Not decribed in litterature. Photo certificate Zrinjšćak
50
383
**
Ratni doprinos, marka 60 kn, pripremljena ali neizdana zbog ulaska partizana u Zagreb. 40
War contribution, stamp 60 kn, prepared but not issued because of partisan entry to Zagreb.
384
(*)
Zrcalno otisnut par maraka od 2kn vjerojatno nastao kao prijedlog povodom osnivanja NDH. 180
Bez oznaka ustaškog pokreta, ali s natpisom Uskrs 1941. Papir običan, negumiran. Zanimljivo
i za daljnje proučavanje.Mirror printed pair of stamps 2kn probably created as suggestion
on the occasion of foundation of NDH. Without the Ustasha movement markings, but with
inscription Uskrs 1941. Ordinary not gummed paper. Interesting for further studying.
385
(*)
Neizdati niz za Crveni križ 1945 godine.Različite probne boje i papiri.
Not issued series for Red Cross 1945.Various color trial and paper.
60
70
386
**
Kompletan arak neizdatog niza Crveni križ 1945, u smeđoj boji na običnom gumiranom papiru autora I.Režeka. Odlična kvaliteta, rijetko.Complete sheet of not
issued series Red Cross 1945 in brown color on ordinary gummed paper. Author
I.Režek. Excellent quality, rare.
480
387
(*)
Kompletan arak neizdatog niza Crveni križ 1945 u crnoj boji na debljem
žućkastom papiru autora I.Režeka. Odlična kvaliteta, rijetko.
Complete
sheet of not issued series of Red Cross 1945 in black color on thicker yellowish
paper.Author I. Režek. Excellent quality, rare
480
388
**
480
Kompletan arak neizdatog niza Crveni križ 1945., u sivocrnoj boji na papiru za
umjetnički tisak. Desni okomiti red maraka kompletan tj., s otiskom križa u krugu.
Papir s tragovima savijanja na par mjesta. Autor I.Režek. Rijetko. Complete sheet
of not issued series Red Cross 1945in grey-black color on paper for art print (kunstdruck). Right vertical row of stamps complete, with print of the cross within a circle.
Paper with traces of bending on couple of places. Author I.Režek. Rare.
389
**
Kompletan, ali nešto skraćen arak niza Crveni križ 1945., u smeđoj boji na gumira- 460
nom pelir papiru autora I.Režeka. Rijetko. Complete, but on shortened sheet of
series Red Cross 1945., in brown color on gumed pelure paper. Author I.Režek.
Rare.
71
390
 Čestitka upućena iz Zlatara u Zagreb sa željezničkim žigom VARAŽDIN-ZAGREB 20
391
 Pismo upućeno u Dubrovnik i poništeno željezničkim žigom DUBROVNIK-SARAJEVO.
18
392
 Razglednica Đakova upućena iz Đakova u Brod poništena željezničkim žigom
25
25 od 20.12.1943.
Greeting card sent from Zlatar to Zagreb with railway cancel
VARAŽDIN-ZAGREB 25 from 20.12.1943.
Letter sent in Dubrovnik,canceled with railway cancel DUBROVNIK-SARAJEVO.
OSIJEK-ŠAMAC/A od 26.02.1943. Postcard Đakovo sent from Đakovo to
Brod,canceled with railway cancel OSIJEK-ŠAMAC/A from 26.02.1943.
393
394
395
393
 Razglednica Varaždina upućena u Zagreb,poništena željezničkim žigom DOL.LEN- 40
394
 Pismo upućeno loko Zagreb 31.02.1942, strojno frankirano Croatia Osiguravajuća kuća. 20
395
 Pismo upućeno iz Zagreba u Novu Gradišku 11.10.1942. Dofrankirano naljepnicom
16
396
 Preporučeno pismo upućeno loko Zemun 20.08.1944.Frankirano s 18+10kn ratnog
30
DAVA-ZAGREB/212 od 25.05.1941.Odlična kvaliteta.
Postcard Varaždin sent
to Zagreb, canceled with railway cancel DOL.LENDAVA-ZAGREB/212 from
25.05.1941. Excellent quality.
Letter sent loco Zagreb 31.02.1942., machine franked Croatia Osiguravajuća kuća.
Crvenog križa.Zanimljivo zaglavlje, manje žutih mrlja. Povoljno. Letter sent from
Zagreb to Nova Gradiška 11.10.1942.Additionally franked,with label of Red Cross.
Interesting letterhead,smaller yellow stains. Low starting price.
doprinosa vjerojatno zbog povratnog recepisa. Zanimljivo za sakupljače tarifa. Dobra kvaliteta. Letter sent by registered mail loco Zemun 20.08.1944. Franked with
war contribution 18+10kn, probably because of return receipt. Interesting for collectors of tarife. Good quality.
72
396
397
398
397
398
 Preporučeno pismo manjeg formata upućeno iz Trogira u Zagreb 09.04.1944.Dolaz
na poleđini.Pisma iz dijela koja su bila pod okupacijom Italije do njene kapitulacije relativno su rijetka.
Small size letter registered sent from Trogir to Zagreb
09.04.1944.Arrival on the back.Letters from area that were under Italian occupation
until she surrender are rare.
Bežični brzojav upućen u Zagreb 06.03.1943.Rijedak formular kao i žig BEŽIČNI
BRZOJAV ZAGREB.Wireless telegram sent from Zagreb 06.03.1943.Rare form
and rare cancel BEŽIČNI BRZOJAV ZAGREB.
20
20
401
399
399
400
Bežični brzojav upućen u Zagreb iz Bratislave 05.02.1942. Korišten stari formular iz doba kraljevine Jugoslavije. Na jednom mjestu zaderan. Rijetko.
Wireless
telegram sent in Zagreb from Bratislava 05.02.1942. Used old form from period of
Kingdom of Yugoslavia.Torn in one place. Rare.
20
400
 Pismo upućeno iz Vilić Sela u Zagreb 20.02.1943. Zbog nedostatka maraka poštarina
20
401
 Remetinec. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć. Prikaz narodnih nošnji
20
zaračunata u gotovini. Dolaz na poleđini.
Letter sent from Vilić Selo to Zagreb
20.02.1943. Because of not enough stamps, postage charged in cash. Arrival on the back.
u NDH krajevima autorice Zdenke Sertić. Na svakoj karti naljepljena i poništena
prigodnim žigom Pomoći marka od 2kn iz niza krajobrazi. Odlična kvaliteta.S prigodim žigom vrlo rijetko. Remetinec. Propaganda card of organization Winter
aid.Image national costumes in NDH by author Zdenka Sertić.On every card, stamp
2 kn from landscape series and cancelled with commemorative cancel Pomoć.Excellent quality.Commemorative cancel,very rare.
73
402
408
403
405
406
409
407
404
410
402
 Kupinec.Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
403
 Brezovica. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
404
 Vrlika. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
405
 Zaprešić. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
406
 Sisak. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
407
 Dalmacija. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
408
 Lika. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
409
 Križevci. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
410
 Bosna i Hercegovina. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
74
411
414
412
413
415
411
 Đakovo i Vinkovci. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
412
 Konavli. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
413
 Karlovac. Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
414
 Zagorje.Promiđbena karta organizacije Zimska Pomoć.
20
415
 Promiđbena karta Crvenog križa iz 1942 godine. Dobra kvaliteta.
25
416
 Promiđbena karta Crvenog križa.
25
417
 Prigodni list povodom prve godišnjice uspostave NDH.
16
418
 Prigodna razglednica povodom modelarske izložbe poništena prigodiim žigom
30
Propaganda card Red Cross from 1942. Good quality.
Propaganda card of Red Cross.
Commemorative sheet for the occasion of 1st anniversary of founding NDH.
izložbe i datumom 5.IV.1942.Commemorative postcard for the occasion of modelarski exhibition,canceled with commemorative exhibition cancel and date 5.IV.1942.
75
419
 Prigodna karta povodom izložbe Wilhelm Busch. Commemorative card for the
35
420
 Prigodna karta povodom izložbe Wilhelm Busch. Commemorative card for the
40
421
 Promiđbena karta autora Gottfrieda Kleina sa markom Borba udružene Europe i pri- 80
occasion of Wilhelm Busch exhibition.
occastion of Wilhelm Busch exhibition.
godnim žigom 3.XII.1941.Odlična kvaliteta.Propaganda card, author Gottfried
Klein with stamp Borba of united Europe and commemorative cancel 3.XII.1941.
Excellent quality.
422
424
423
422
 Promiđbena karta autora Gottfrieda Kleina sa markom Borba udružene Europe i prigodnim 80
423
 Dvije promiđbene karte s likom Rommela od kojih je jedna poništena strojnim, a
40
424
 Proimidžbena karta s prikazom plakata povodom izložbe Borba udružene Europe
75
žigom 3.XII.1941.Odlična kvaliteta.
Propaganda card, author Gottfried Klein with
stamp Borba of united Europe and commemorative cancel 3.XII.1941.Excellent quality.
druga ručnim žigom. Two propaganda card with image of Rommel, one card canceled with machine cancel, second canceled by hand.
na istoku.Na poleđini poništena marka Borbe sa prigodnim žigom 20.I.1942.Atest
Ercegović. Propaganda card with image of poster for the occasion of exhibition
Borba of united Europe on east.On the back canceled stamp Borba with commemorative cancel 20.I.1942.Certificate Ercegović.
76
426
425
428
427
429
430
425
 Rijetka promiđbena karta s prikazom njemačkih grenadira izdana u Njemačkoj za
40
426
 Omot knjige koja je preporučeno i pouzećem upućena iz Zagreba u Novu Gradišku
30
427
 Omot knjige koja je preporučeno i pouzećem upućena iz Zagreba u Novu Gradišku
40
428
 Omot knjige koja je preporučeno i pouzećem upućena iz Zagreba u Novu
40
429
 Poslovna dopisnica upućena iz Sarajeva u Zagreb 04.07.1942 s rijetkim
30
hrvatske saveznike. Rare propaganda card depicting German grenadiers,issued in
Germany for Croatian allies.
27.05.1943.Dolaz na poleđini.
Book cover,registered and by cash on delivery
sent from Zagreb to Nova Gradiška 27.05.1943.Arrival on the back.
06.06.1941.Mješovito frankirano markama dva izdanja i markom bivše kraljevine
Jugoslavije.Dolaz na poleđini.Rijetko. Book cover,registered and by cash on delivery
sent from Zagreb to Nova Gradiška 06.06.1941.Mixed franking with two edition of
stamps and with stamp from former Kingdom of Yugoslavia.Arrival on the back.Rare.
Gradišku 05.09.1942.Frankirana T/B parom 4kn.Dolaz na poleđini.Rijetko.
Book cover,registered and cash on delivery sent from Zagreb to Nova Gradiška
05.09.1942.Franked with T/B pair 4 kn.Arrival on the back.Rare.
promidžbenim žigom ČUVAJ SE PJEGAVCA/ČISTOĆA ČUVA ŽIVOT. Business
stationery sent from Sarajevo to Zagreb 04.07.1942.,with rare propaganda cancel
ČUVAJ SE PJEGAVCA/ČISTOĆA ČUVA ŽIVOT.
77
432
434
431
433
435
430
 Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Zagreba u Ilok 01.09.1944.Žig PROMET
40
431
 Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Zagreba u Ilok 03.10.1944.Rukom poštar
20
432
 Službeno pismo upućeno iz Osijeka u Ilok 30.10.1944. Pravokutni žig u crnoj boji
25
433
 Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Tuzlu 08.11.1944.Crni žig PROMET ZA-
25
434
 Službeno pismo upućeno iz Zagreba u Livno 27.01.1943.,žig PROMET OBUSTAV- 40
435
 Pismo upućeno zrakoplovom iz Siska u Njemačku 23.03.1944.,OKW cenzura,točna
ZATVOREN/NATRAG i rukom upisano ZGB.Marka ratni doprinos s pogreškama
tiska.Dobra kvaliteta. Registered and express sent letter from Zagreb to Ilok
01.09.1944.Cancel PROMET ZATVOREN/NATRAG and written by hand ZGB.
Stamp war contribution with error of print.Good quality.
napisao PROMET OBUSTAVLJEN.Registered and express sent letter from Zagreb
to Ilok 03.10.1944.Mailman written by hand PROMET OBUSTAVLJEN.
NATRAG/PROMET OBUSTAVLJEN.
Official letter sent from Osijek to Ilok
30.10.1944. Rectangular cancel in black color NATRAG/PROMET OBUSTAVLJEN.
TVOREN i dolaz u Zagreb 28.11.1944.Lošija kvaliteta koverte. Registered letter
sent from Zagreb to Tuzla 08.11.1944.Black cancel PROMET ZATVOREN and
arrival in Zagreb 28.11.1944.Envelop of poorer quality.
LJEN RETOUR. Dolaz Zagreb 26.02.1943.,na poleđini. Official letter sent from
Zagreb to Livno 27.01.1943.,cancel PROMET OBUSTAVLJEN RETOUR.Arrival
Zagreb 26.02.1943.on the back
frankatura. Letter sent by airplane from Sisak to Germany 23.03.1944.,OKW
censorship,accuratelly franked.
14
78
436
437
439
438
436
 Dopisnica za bojnu poštu s otisnutim žigovima GLAVNE Sabirne Bojne Pošte.Zanim- 25
437
 Razglednica upućena iz Rumunjske vojnoj misiji Talijanske vojske u NDH
20
438
 Pismo upućeno iz Španjolske u Češki Protektorat 09.12.1942. Pošiljatelj Mateo
35
439
 Pismo upućeno iz Madrida u Češki Protktorat. Pošiljatelj ambasada NDH u
85
440
 Poslovna dopisnica upućena iz Zagreba u Stari Bečej,tada pod Madžarskom oku-
20
441
 Razglednica Subotice upućena iz Subotice u Zagreb 31.10.1941.U dolasku portirana 12
ljivo za evidenciju. Stationery for the battalion mail with printed cancel GLAVNE
Sabirne Bojne Pošte(Main Collection Battalion Post). Interestingly, for the record.
25.08.1941.Cenzurirana po Rumunjskoj i RuR cenzuri u Hrvatskoj.
Postcard
sent from Romania, to military mission of Italian military in NDH 25.08.1941.Censored with Romanian and RuR censorship in Croatia
Jeličić, tajnik NDH ambasade u Španjolskoj. Letter sent from Spain to Czech Protectorate 09.12.1942. Sender Mateo Jeličić secretary of NDH embassy in Spain.
Španjolskoj. Odlična kvaliteta.
Letter sent from Madrid to Czech Protectorate.
Sender embassy of NDH in Spain. Excellent quality
pacijom 13.12.1941.Vraćeno pošiljatelju sa žigom Budimpešte od 06.03.1942., i
otiskom žiga RETOUR!SERVICE SUSPENDED. Business stationery sent from
Zagreb to Stari Bečej,under the Hungarian occupation 13.12.1941.Returned to
sender with cancel of Budapest from 06.03.1942., and cancel RETOUR!SERVICE
SUSPENDED.
s 1kn u gotovu.
Postcard Subotica sent from Subotica to Zagreb 31.10.1941.
On arrival ported with 1 kn in cash.
79
442
443
446
444
448
445
447
442
 Lot dva pisma upućena na Crveni križ NDH. Jedno iz okupiranog Čakovca
443
 Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Nizozemske u Zagreb 17.08.1941.Cenzurirano 20
444
 List s kompletnim provizornim nizom Šibenika,poništen žigom Šibenika prvi dan
445
 Pismo upućeno iz Šibenika u Zagreb 19.03.1944.Točno frankirano Šibenskim
120
446
 Preporučeno pismo upućeno loko Šibenik 05.08.1944.Fotoatest Zrinjšćak.Regis-
420
447
 Poslovna dopisnica upućena loko Primošten (Cavocesto) 21.10.1941.Vraćeno
11.05.1941., i drugo iz Zale preko vojne pošte 119 od 06.05.1941. Lot of two letters
sent to the Red Cross of NDH. One is from occupied Čakovec 11.05.1941., second
from Zala via military post 119 from 06.05.1941.
20
po Njemačkoj cenzuri, dobra kvaliteta.
Registered and express sent letter from
Netherlands to Zagreb 17.08.1941. Censored with German censorship, good qualitety.
15.03.1944. Fotoatest Zrinjšćak.
Leaf with complete provisional series of
Šibenik canceled with cancel Šibenik first day 15.03.1944. Photo certificate Zrinjšćak.
provizorijem. Fotoatest Zrinjšćak. Letter sent from Šibenik to Zagreb 19.03.1944.
Accuratelly franked with Šibenik provisorium. Photo certificate Zrinjšćak.
tered sent letter loco Šibenik 05.08.1944. Photo certificate Zrinjšćak.
pošiljatelju na adresu u Šibenik.
Business stationery sent loco Primošten (Cavocesto) 21.10.1941.Return to senders address in Šibenik.
90
20
80
450
449
451
453
452
448
 Dopisnica upućena sa Sušaka u Zagreb. 17.06.1943. Cenzurirana po talijanskim
20
449
 Lot dvije razglednice upućene s vojne pošte 100 početkom 1942 godine.Ova vojna
250
450
 Dopisnica upućena iz Trsta u Zagreb 15.09.1942.Cenzurirana po talijanskoj vojnoj
20
451
 Dopisnica upućena sa Sušaka u Zagreb 03.06.1942.Cenzurirana po talijanskoj
20
452
 Preporučeno upućena dopisnica iz Milana u Zagreb 10.12.1942.Cenzurirana po talijan-
20
453
 Dopisnica upućena iz civilnog logora u Italiji u Zagreb 04.07.1942.Cenzurirana po
454
cenzorima. Stationery sent from Sušak to Zagreb 17.06.1943. Censored by Italian censorship.
pošta pripadala je 22 pješačkoj diviziji koja je u to doba bila stacionirana u Dubrovniku.
Lot of two postcards sent from military mail 100 at the beginning of 1942.This
military mail,belonged to 22nd Infantry Division, that were stationed in Dubrovnik.
cenzuri.Atraktivna višebojna frankatura,odlična kvaliteta. Stationery sent from
Trst to Zagreb 15.09.1942.Censored with Italian military censorship.Attractive multicolored franking.Excellent quality.
vojnoj cenzuri.Atraktivna višebojna frankatura,odlična kvaliteta. Stationery sent
from Sušak to Zagreb 03.06.1942.Censored with Italian military censorship.Attractive multicolored franking,excellent quality.
skoj vojnoj cenzuri, odlična kvaliteta. Recommended sent stationery from Milano to
Zagreb 10.12.1942. Censored by Italian military censorship, excellent quality.
20
talijanskoj vojnoj i logorskoj cenzuri.Stationery sent from civilian camp in Italy to
Zagreb 04.07.1942.Censored by Italian military and camp censorship.
 Razglednica Splita upućena opreko vojne pošte 39 u Italiju 07.06.1941.Ova vojna pošta pri- 16
padala je borbenoj grupi koja je u Travanjskom ratu iz pravca Čabra i Gorskog Kotara ušla u
Dalmaciju i duže vremena bila stacionirana u Splitu.
Postcard Split sent via military mail
39 to Italy 07.06.1941.This military mail belonged to fighting group that in April war,entered
in Dalmacija from the direction of Čabar and Gorski Kotar.She was stationed in Split.
81
454
455
456
457
458
455
 Preporučeno pismo poslano iz Fiume u Genevu,Švicarska,25.11.1943.,adresirano na 40
456
 Vojno poštanska dopisnica talijanske vojske upućena preko vojne pošte
457
 Lot dva preporučena pisma upućena s vojnih pošta 39 i 73. 05.02.1943.,i 23.01.1943.,u 40
458
PS.br. 1B zupčanje 10¾:10½ pogreška prilikom pretiskivanja nove vrijednosti.Prvo 150
je nanešena zlatna boja,a onda crna.Fotoatest Zrinjšćak. PS.No. 1B, perforation
10¾:10½, error during the overprint of new value. First used gold then black color.
Photo certificate Zrinjšćak.
Crveni Križ.Cenzurirano po OKW cenzuri.Dolaz 26.03.1944.,na poleđini.Zanimljicvo
jer je putovalo četiri mjeseca. Registered Letter:FIUME-GENEVA,SWITZERLAND
25.11.1943.,addressed to Red Cross and franked with L. 2.75 (L.1.25 foreign letter rate;
L.1.50 foreign registration fee).Extensive German censor markings.Geneva arrival cancel
for 26.03.1944.showing transmission time of FOUR months!!!Rare.Mi. 304,309.
PM 41 u Klis 04.06.1941.Dobra kvalteta. Military postal stationery of Italian
military,sent via military mail PM 41 to Klis 04.06.1941.Good quality.
14
Split. Vojna pošta 39 pripadala je borbenoj grupi koja je u Travanjskom ratu iz pravca
Čabra i Gorskog Kotara ušla u Dalmaciju i duže vremena bila stacionirana u Splitu.Vojna
pošta 73 pripadala je 15. Pješačkoj diviziji pod nazivom Bergamo.Djelovi ove divizije bili
su razmješteni po Dalmaciji i dijelu Hercegovine.Cenzurirano po vojnoj cenzuri.Dolaz na
poleđini.
Two letters registered sent from military mail 39 and 73, 05.02.1943.and
23.01.1943. to Split.Military mail 39 belonged to fighting group that in April war,entered in
Dalmacija from the direction of Čabar and Gorski Kotar.She was stationed in Split. Military
mail 73 belonged to 15th Infantry Division named Bregamo.They were positioned in Dalmacia and in part of Hercegovina. Censored by military censorship.Arrival on the back.
82
Bosna i Hercegovina
459
462
460
461
459
460
Mali lot maraka Bosne i Hercegovine,neke na prugastom papiru.Dobra kvaliteta.
35
Small lot of Bosnia&Herzegovina stamps, some of the on striped paper. Good quality.
**/*
Mi.br. 29-44 13 raznih maraka mješovito zupčanih 12/6/9/12.
13 various stamps, mixed perforated 12/6/9/12.
461
**
Mi.br. 121-123 nezupčani parovi.
462
**
Mi.br. 121-123 probe boja. Mi.No. 121-123 color trial.
Mi.No. 29-44,
Mi.No. 121-123 imperforate pairs.
60
20
30
83
463
 Pismo manjeg formata ručno poništeno Hadžići 8/5/95 i upućeno u Sarajevo. Dolaz
30
464
 Pismo ručno poništeno Čapljina 20/8/1892 i upućeno u Mostar.Marka s pogreškom
40
465
 Pismo manjeg formata upućeno iz Mostara u Dubrovnik 11.05.1905.Pogreška
60
466
 Pismo nešto lošije kvalitete upućeno iz Pljevlja u Zenicu. Rijedak ravni žig K.u.K.
40
467
 Pismo upućeno iz Feldpoost-expozitur No 6 (Sarajevo) u Baden.Na poleđini tranzit i 90
468
 Preporučeno pismo upućeno iz Bihaća 18.08.1912 u Ključ.Dolaz na poleđini.
na poleđini. Small size letter manually canceled Hadžići 8/5/95 and sent to Sarajevo. Arrival on the back.
tiska,točka u zastavici na desnom broju 5.Dolaz na poleđini.
Letter manually
canceled Čapljina 20/8/1892 and sent to Mostar.Stamp with error of print,dot on flag
on right number 5.Arrival on the back.
tiska,ravna 1 na desnoj nominali.
Small size letter sent from Mostar to Dubrovnik 11.05.1905.Error of print,straight 1 on right nominal.
Feld-Post, Portofrei/Plevlje. Dolaz na poleđini.
Poorer quality letter sent from
Pljevlja to Zenica. Rare straight cancel K.u.K. Feld-Post,Portofrei/Plevlje.
dolaz 12.11.1878.
Letter sent from Feldpoost-expozitur No 6 (Sarajevo) to
Baden.Arrival and transit on the back 12.11.1878.
Registered sent letter from Bihać 18.08.1912. to Ključ.Arrival on the back.
20
84
469
 Pismo upućeno iz Banja Luke u Šleziju 1915 godine.
470
 Preporučeno pismou pućeno iz Sarajeva u Njemačku.Dolaz na poleđini. Regis-
60
471
 Preporučeno pismo upućeno iz Sarajeva 09.05.1917 u Trnovec.
30
472
 Preporučeno pismo upućeno iz Sarajeva u Zagreb 10.10.1915.Zaklopnica
20
473
 Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Sarajeva u Zagreb 15.05.1916.Dolaz na
20
474
 Preporučeno pismo upućeno iz Lukavca u Klagenfurt 02.11.1914. Registered sent
35
475
 Razglednica Foče upućena u Sarajevo 09.05.1914.U dolasku portirana s 3x5hellera.
80
Luka to Šlezija 1915.
Letter sent from Banja
tered sent letter from Sarajevo to Germany.Arrival on the back.
letter from Sarajevo 09.05.1917. to Trnovec.
Registered sent
djelomično oštećena. Registered sent letter from Sarajevo to Zagreb 10.10.1915.
Cover of envelope partially damaged.
poleđini.Dobra kvaliteta.
Registered and express sent letter from Sarajevo to
Zagreb 15.05.1916.Arrival on the back.Good quality.
letter from Lukovac to Klagenfurt 02.11.1914.
Vrlo rijetko. Postcard Foče sent to Sarajevo 09.05.1914.On arrival ported with
3x5 hellera.Very rare.
20
85
476
477
478
479
476
 Razglednica Sarajeva upućena u Travnik 09.04.1913. Portirana dan kasnije u
20
477
 Razglednica Stolca upućena iz Bihaća u Graz 04.10.1916.U dolasku portirana.
20
478
 Razglednica Mostara frankirana markom od 2 kr. I 10.04.1898. upućena loko Lom-
20
479
 Razglednica Mostara upućena 10.08.1900.,u Pilsen. Po dolasku tekst obrisan i
25
480
 Vrlo zanimljiva promidžbena razglednica s porukom SKUJTE ORUŽJE U PLUGOVE 60
481
 Dopisnica,dofrankirana i upućena 25.06.1915 iz Sarajeva u Gladbach.Dobra kvaliteta. 18
Travniku. Povoljna početna cijena. Postcard Sarajevo sent to Travnik 09.04.1913.
Ported,a day later in Travnik. Low starting price.
Postcard Stolac sent from Bihać to Graz 04.10.1916. Ported on arrival.
nice nad Popelka u Češkoj.Bosanska frankatura priznata.Vrlo zanimljivo. Postcard
Mostar,franked with stamp 2 kr. I 10.04.1989., sent loco Lomnica above Popelka in
Czech.Bosnian franking accepted.Very interesting
razglednica s novom adresom dofrankirana i upućena u Horaždowitz.
Postcard
Mostar sent 10.08.1900., to Pilsen.On arrival text is erased and postcard with new
address and upp franked is sent to Horaždowitz.
te izuzetno rijetkim žigom SOCIJALISTIČKI ŽENSKI DAN 8. MARTA 1914. te žigom
pošte Sarajevo. Very interesting propaganda postcard with message SKUJTE ORUŽJE
U PLUGOVE and extremely rare cancel SOCIJALISTIČKI ŽENSKI DAN 8.MARTA
1914. also cancel of Sarajevo post.
Stationery,uppfranked and sent 25.06.1915.from Sarajevo to Gladbach.Good quality.
86
482
483
484
485
486
487
482
 Lot dopisnica sa žigovima pošta,Bosanska Dubica,Jajce,Tešanj,Bosanska
20
483
 Dopisnica s reklamnim dotiskom i narudžbenicom za tekstil tvrtke iz Beča.
10
484
 Dopisnica dofrankirana i upućena 01.09.1910 iz Donje Tuzle u Njemačku.Statio-
20
485
 Preporučeno upućena dopisnica iz Zenice u Opatiju 08.07.1917.Dobra kvaliteta.
25
486
 Paketna karta za paket upućen iz Sarajeva u Trst 16.07.1908.Trag okomitog savi-
18
487
 Paketna karta upućena s vojne pošte 449 u Cernik kod Nove gradiške 01.09.1918.
20
Kostajnica,Prijedor. Lot of stationery with cancels Bosanska
Dubica,Jajce,Tešanj,Bosanksa Kostajnica,Prijedor.
Stationery with advertising and form for order for textile firm from Wien.
nery uppfranked and sent 01.09.1910. from Donja Tuzla to Germany.
Registered sent stationery from Zenica to Opatija 08.07.1917.Good quality.
janja. Package card for packages sent from Sarajevo to Trieste 16.07.1908.Trace of
vertical bending.
Package card for packages sent from military mail 449 to Cernik near Nova
Gradiška 01.09.1918.
87
488
 Paketna karta za paket upućen iz Sarajeva u Cernik 21.08.1918.
489
 Razglednica Metalke (granica BiH i Turskog carstva) upućena 27.05.1912 u Austriju. 40
490
 Dopisnica upućena iz Turske u Gornji Vakuf, okomito savinuta.Zanimljivo.
packages sent from Sarajevo to Cernik 21.08.1918.
Package card for 20
Postcard Metalke (border B&H and Turkish empire) sent 27.05.1912. to Austria.
20
Stationery sent from Turkey to Gornji Vakuf, vertically bent. Interesting.
SHS Bosna i Hercegovina
491
492
493
494
495
491
**
Neizdana marka, na 35. B&P aukciji ovakova proba postigla je cijenu od 280€.
Punca Tubinović.
Not issued stamp. On 35th B&P auction this kind of trial, is
reached price of 280€. Signed Tubinović.
160
492
*
150
493
*
Mi.br. 17 IIB dvostruki od kojeg jedan obrnuti pretisak na marci rijetkog zupčanja
11½:12½.Izuzetno rijetko, punca Steiner. Mi.No. 17 IIB double,one inverted
overprint on stamp with rare perforation 11½:12½. Extremely rare,signed Steiner.
Mi.br. 17 IB zupčanje 11½:12½.
Mi.No. 17 IB perforation 11½:12½ .
494
*
Mi. br. 18I par s pomakom pretiska pa nedostaje riječ HELLERA.
Mi.No. 18I pair with shift of overprint, word HLLERA is missing.
60
495
*
Mi.br. 18I dvostruki od kojeg jedan obrnuti pretisak.
inverted overprint.
40
Mi.No. 18I double, one
100
88
496
498
497
499
501
500
502
503
496
**
497
Mi.br. 19I punca Tubinović. Mi.No. 19I signed Tubinović.
50
**/*
Mi.br. 19I obrnuti pretisak. Mi.No. 19I inverted overprint.
100
498
*
Mi.br. 19II obrnuti pretisak. Mi.No. 19II inverted oveprint.
200
499
**
500
**/*
501
*
Mi.br. 27/29 dvostruki od kojeg jedan obrnuti pretisak,punca Steiner, fotoatest
160
Zrinjšćak.Vrlo rijetko.Mi.No. 27/29 double, one inverted overprint, signed Steiner,
photo certificate Zrinjšćak.Very rare.
502
*
Mi.br. 27/29 dvostruki pretisak,punca Steiner,fotoatest Zrinjšćak. Mi.No. 27/29
double overprint,signed Steiner,photo certificate Zrinjšćak.
Mi.br. 40A debela zastavica na broju 5.Opisano u PS pod 38 TPII.
Mi.No. 40A thick flag on number 5.Described in PS under 38 TPII.
Pokusni otisci na BiH izdanju iz 1917 godine.Opisano u HFS 2 na str.50.
Trial print on B&H edition from 1917.Described in HFS 2 on page 50.
10
300
120
89
504
503
*
505
506
Mi.br. 27/29 obrnuti pretisak, punca Steiner, fotoatest Zrinjšćak.
Mi.No. 27/29 inverted overprint, signed Steiner, photo certificate Zrinjšćak.
120
504
 Pismo frankirano kompletnim nizom Mi.br. 30/32 i preporučeno upućeno u Zagreb
20
505
 Preporučeno pismo upućeno iz Doberlina u Zagreb 25.08.1919. Frankirano
30
506
 Dopisnica BiH dofranikrana i upućena iz Sarajeva u Ljubljanu 27.09.1919.
30
507
 Preporučeno upućena dopisnica iz Gračanica u Zagreb 15.07.1919. Frankirano s tri
30
508
 Preporučena dopisnica upućena iz Mostara u Zagreb 05.03.1920. Registered sent
20
509
 Dopisnica preporučeno upućena iz Doberlina u Zagreb 28.06.1919. Dobra kvaliteta. 30
26.06.1919. Dolaz na poleđini. Okomiti trag svijanja, ali ne preko maraka.Letter
franked with complete series Mi.No. 30/32, registered sent to Zagreb 26.06.1919.
Arrival on the back.Vertical trace of bending, but not across the stamps.
šestercem porto maraka BiH s ručnim pretiskom FRANCO.Dolaz na poleđini.Dobra
kvaliteta.
Registered sent letter from Doberlin to Zagreb 25.08.1919. Franked
with block of 6 porto B&H stamps, with a hand overprint FRANCO. Arrival on the
back. Good quality.
Stationery B&H uppfranked and sent from Sarajevo to Ljubljana 27.09.1919.
marke SHS porta s ručnim pretiskom FRANCO. Registered sent stationery from
Gračanica to Zagreb 15.07.1919. Franked with three SHS porto stamps with, a hand
overprint FRANCO.
stationery from Mostar to Zagreb 05.03.1920.
Registered sent stationery from Doberlin to Zagreb 28.06.1919. Good quality.
90
510
 Zatvorena dopisnica preporučeno upućena u Švicarsku 16.07.1919.,cenzurirana po
511
 Lot dvije paketne karte za pakete upućena iz Ključa i Dervente.
512
 Paketna karta za paket upućen iz Tuzle u Mostar 19.01.1920. Frankirano kombinacijom
vojnoj cenzuri.Pogreška petiska na cjelini,nedostaje dio slova.
Registered sent
closed stationery in Switzerland 16.07.1919.censored by military censorship.Error
of overprint on stationery,a part of letters is missing.
age card for packages one sent from Ključ,other from Derventa.
30
Lot of two pack- 18
slovenskog i BiH SHS izdanja od toga parom 10 kruna SHS Bosna i Hercegovina Mi.br.
50. Izuzetno rijetko možda unikat, odlična kvaliteta. Parcel card:TUZLA-MOSTAR
19.01.1920.Combination franking using a pair of KR.10.00 overprinted KRALJEVSTVO
S.H.S. and rare three 50vin.'Chainbreaker' stamps. Exceptionally rare use of KR.10.00
stamps, possibly unique in pair on a postal document. A parcel card with a single KR.10.00
stamp sold for more than 500€ (incl.commission) on our recent auction.Very fine.
400
513
513
 Lot dvije paketne karte za pakete upućene iz Kaknja i Brčkog.
514
 Lot tri paketne karte za pakete upućene iz Bjeljine i RavnogLot of three package
515
 Razglednica Brčkog upućena u Vukovar 15.05.1919. Cenzurirana po vojnoj cenzuri. 20
age card for packages sent from Kaknja and Brčko.
Lot of two pack- 20
card for packages sent from Bjeljina and Ravno.
Postcard Brčko sent to Vukovar 15.05.1919. Censored by military censorship.
20
91
515
514
Slovenija
516
 Lot dva pisma iz 1851. i 1859. godine s kompletnim sadržajem upućena u Laas i
20
517
 Dopis direkcije pošta pisan u Kopru 25.04.1808. Odlična kvaliteta.Memorandum
80
518
 Dvojezična dopisnica upućena iz Opičine u St. Giovanni 24.03.1873., preko Mon-
20
519
 Dvojezična dopisnica upućena iz Doljnje Košane u Trst 01.07.1876.
20
520
 Dvojezična dopisnica upućena iz Kočevja u Beč 28.09.1875.Odlična kvaliteta.
20
Krainburt..Dobra kvaliteta. Lot,.two letter from 1851 and 1859 year,.with complete content sent to Laas and Kraiburt..Good quality.
from the postal administration, written in Kopar 25.04.1808. Excellent quality.
falconea. Odlična kvaliteta Bilingual stationery sent from Opičine to St.Giovanni
24.03.1873.via Monfalconea. Excellent qulity.
Bilingual stationery sent from Doljnje Košane to Trst 01.07.1876.
Bilingual stationery sent from Kočevje to Wien 28.09.1875.Excellent quality.
92
521
 Dopisnica upućena iz Ptuja u Karlovac 17.01.187?, na poleđini otisak reklame cjenika 20
522
 Dopisnica upućena iz Maribora u Duino 04.09.1873. Zbog nečitljivog rukopisa odredište 20
523
tvrtke F.C Schwab iz Ptuja. Stationery sent from Ptuj to Karlovac 17.01.187?, on
the back print of advertisement for price list for firm F.C.Schwab from Ptuj.
stavljeno pod upitnik, ali ipak Tranzit Trst i dolaz u Duino. Stationery sent from
Maribor to Duino 04.09.1873. Because of the illegible handwriting, destination is put
 under questionnaire, but there is regardless transit Trst and arrival in Duino on stationery.
Dopisnica upućena iz Ajdovščine u Duino 07.05.1871. Odlična kvaliteta.
Stationery sent from Ajdovščina to Duino 07.05.1871. Excellent quality.
20
524
 Dopisnica upućena iz Gradisce u St.Giovanni kod Monfalconea 29.08.1871.
20
525
 Dopisnica upućena iz Cervignana u Duino 24.06.1870. Odlična kvaliteta.
20
526
 Dopisnica upućena iz Serpenice u Villach 26.06.1886.
20
Stationery sent from Gradisce to St.Giovanni near Monfalconea 29.08.1871.
Stationery sent from Cervignana to Duino 24.06.1870. Excellent quality.
Stationery sent from Serpenice to Villach 26.06.1886.
527
528
529
527
 Talijanska dopisnica upućena iz Cerknice u Maribor 08.04.1922.
20
528
 Damsko pismo sa sadržajem i otiskom zanimljive ilustracije te popratnim tekstom
20
Italian stationery sent from Cerknice to Maribor 08.04.1922.
upućeno dobrotom iz Brežica u Samobor,oko 1885. Lady's letter with content and
print of interesting illustration, and accompanying text. Letter is delivered by friend
without postage, from Brežica to Samobor, around 1885.
93
530
531
532
533
535
534
536
537
529
 Damsko pismo upućeno dobrotom iz Brežica u Samobor, oko 1885.
20
530
 Damsko pismo upućeno dobrotom iz Brežica u Samobor, oko 1885.
20
531
 Damsko pismo upućeno dobrotom iz Brežica u Samobor, oko 1885.
20
532
 Damsko pismo upućeno iz Brežica u Samobor 07.08.1886.
20
533
 Damsko pismo upućeno iz Brežica u Samobor 17.11.1885.
20
534
 Damsko pismo upućeno iz Brežica u Samobor 20.02.1886.
20
535
 Damsko pismo upućeno iz Brežica u Samobor 25.02.1886.
20
536
 Damsko pismo upućeno iz Brežica u Samobor 24.10.1885. Koverta s prednje strane
20
537
 Damsko pismo upućeno iz Brežica u Samobor 05.12.1886.
20
oštećena, ali vrlo zanimljiva ilustracija na poleđini s tematikom judaike. Lady's
letter sent from Brežica to Samobot 24.10.1885. Envelope is damaged on front side,
but interesting illustration on the back on theme judaik.
94
538
539
540
538
539
 Lot četiri koverte i dvije poslovne dopisnice raznih tvrtki iz Trsta upućenih u Sagor.
Sve frankirane perforiranim markama. Zanimljivo. Lot of four envelope and two
business stationeries from variouse firm from Trst sent in Sagor.All franked with
perforated stamp. Interesting.
*
30
Par maraka 20 vinara knjigotisak za zanimljivom pogreškom tiska nastala zbog nepravil- 18
nog umetanja papira u tiskarski stroj. Pair, stamp 20 vinara, book print with interesting
error of print, created because of incorrect insertion of paper in printing machine.
540
 Razglednica Sv Janeza na Bohinjskom jezeru sa žigom istoimene poštarnice
20
541
 Pismo upućeno iz Borovlja u Trpanj 28.02.1920. Lošija kvaliteta. Letter sent from
16
542
 Paketna karta mješovito frankirana i upućena iz Novog Mesta u Stari Trg 30.04.1919.
18
543
 Paketna karta mješovito frankirana i upućena u Maribor 29.06.1919. U dolasku
20
upućena u Zagreb 14.08.1921.
Postcard St. Janez on Bohinjsko lake with
cancel of local post office sent to Zagreb 14.08.1921.
Borovlje to Trpanj 28.02.1920. Poorer quality.
U dolasku loko provizorij porta ali bez otiska poštanskog žiga preko marke. Package
card for packages with mixed franking sent from Novo Mesto to Stari Trg 30.04.1919.
On arrival ported with local provisorium but without cancel on the stamp.
portirana.
Package card for packages mixed franked and sent to Maribor
29.06.1919. On arrival ported.
95
544
**
545

Mi.br. 112 karton-papir.
30
Mi.No. 112, cardboard paper.
Lot maraka iz niza verigari sve sa provizornim ručnim otiskom slova T tj portoprovizorij.
Lot,stamps from series "chainbreakers" all with provisional manual
print of letter T,ie.porto-provisorium.
20
547
546
548
546
 Lot tri paketne karte s raznim loko-provizorijima upotrebljenim prilikom dola-
20
547
 Paketna karta za paket upućen iz Göstinga u Ilirsku Bistricu.U dolasku portirana
20
548
 Paketna karta za paket upućen iz Železnog u Koruškoj u Maribor 10.03.1919.U
20
ska na odredište.
Lot of three package card for packages with various locoprovisorium,used on the occasion of arrival at destination.
polovicom marke od 10 vinara i žig Windisch-Festritz 26.02.1919. Package card
for packages sent from Göstinga to Illirska Bistrica.On arrival ported with half of
stamp 10 vinara and cancel Windisch-Festritz 26.02.1919.
dolasku portirana s pola marke od 10 vin. Mariborskog porto-provizorija. Package
card for packages sent from Železnog in Koruška to Maribor 10.03.1919.On arrival
ported with half of stamp 10 vin.Mariborski porto-provisorium.
96
549
550
551
552
553
554
549
 Potvrda o plaćanju poništena vrlo rijetim žigom SHS REČICA na PAKI od 04.08.1920.
20
550
 Potvrda o plaćanju sa žigom pošte GREBINJ od 04.07.1920.
Receipt for pay-
20
551
 Potvrda o plaćanju sa žigom pošte GALICIJA od 07.05.1920.
Receipt for pay-
20
552
 Potvrda o plaćanju sa žigom KRIEGSPITAL STERNTHAL b PETTAU 04.07.1919. 20
553
 Potvrda o plaćanju portirana sa parom od 5 vinara s vrlo razlivenom bojom.
14
554
 Lot pet potvrda o plaćanju s atraktivnim portiranjem.
20
Receipt for paying,canceled with very rare cancel SHS REČICA on PAKI from 04.08.1920.
ing, with cancel of mail GREBINJ from 04.07.1920.
ing, with cancel of mail GALICIJA from 07.05.1920.
Receipt for paying, with cancel KRIEGSPITAL STERNTHAL b PETTAU 04.07.1919.
Receipt for paying,ported with pair of 5 vinara with very spilled color.
paying, attractively ported.
Lot of five receipt for
97
555
 Lot šest potvrda o plaćanju u vrlo dobroj kvaliteti. Lot of six receipt for paying,
20
556
 Lot pet potvrda o plaćanju u vrlo dobroj kvaliteti. Lot of five receipt for
20
very good quality.
paying,very good quality.
557
559
558
560
557
 Dopisnica frankirana marka izdanim povodom plebiscita i upućena žurno iz Mari-
20
558
Arak novinske marke od 2 vinara s vrlo lijepim prelazom tamne boje iz gornjeg
dijela u sve svjetliju prema dolje. Sheet of newspaper stamps 2 vinara,with a
nice transition of a dark color,from upper part of sheet,towards lighter color on
lower part of sheet.
45
20
bora u Beč.Dobra kvaliteta. Stationery franked with stamp issued for the occasion
of plebiscite and express sent from Maribor to Wien.Good quality.
559
**
Mi.br. 2 obrnuti pretisak.
Mi.No. 2, inverted overprint.
560
**
Niz od 14 raznih maraka iz serije Mi.br. 45-60.
series Mi.No. 45-60.
Set of 14 different stamps from
35
98
561
 Preporučeno upućena dopisnica iz Oberdorfa (Gorenja Vas) u Beograd 30.10.1943.
20
562
 Preporučeno upućena dopisnica iz Oberdorfa (Gorenja Vas) u Beogad 22.04.1944.
20
563
 Talijanska dopisnica dofrankirana provizorijem njemačke okupacije i upućena iz
80
Cenzurirano po OKW cenzuri,dobra kvaliteta,dolaz na poleđini. Registered sent
stationery from Oberdorfa (Gorenja Vas) in Beograd 30.10.1943.Censored by OKW
censorship.Good quality,arrival on the back.
Cenzurirano po OKW cennzuri. Dobra kvaliteta. Registered sent stationery from
Oberdorfa (Gorenja Vas) in Beograd 22.04.1944. Censored by OKW censorship.
Good quality.
Šentjerneja u Samobor 30.06.1944. Cenzurirano po OKW cenzuri, dobra kvaliteta.
Italian stationery additionaly franked with provisorium of german occupation and sent
from Šentjerneja to Samobor 30.06.1944. Censored by OKW censorship, good quality.
564
565
566
564
 Dvije potvrde o plaćanju portirane porto-provizorijem njemačke okupacije.
565

566
Two receipt for paying,ported with porto-provisorium of german occupation.
**
20
Potvrda o plaćanju portirana dvjema markama porto-provizorija njemačke okupacije 30
i žig Ljubljana 17.01.1944. Receipt for paying, ported with two stamps portoprovisorium of german occupation and cancel Ljubljana 17.01.1944.
40
Trojac iz donjeg desnog ugla arka marke od 2 fillira s provizornim pretiskom SHS
izdanje za Beltince, fotoatest Bilandžić.
Triplet from lower right corner of sheet
stamp of 2 fillira with provisional overprint SHS edition for Beltince, photo certificate Bilandžić.
99
Verigari izvan Slovenije
567
569
568
567
 Paketna karta za paket upućen iz Bastaja Velikih u Zagreb 09.02.1919., atraktivno
568
 Paketna karta za paket upućen iz Varaždina u Osijek 11.01.1920. Atraktivna frankatura 14
569
 Lot tri paketne karte upućene iz Zagreba,Usore i Savskog Marofa. Dobra kvaliteta.
16
570
 Lot dvije paketne karte upućene iz Vukovara i Zemuna.Dobra kvaliteta.
Lot of
two package cards for packages sent from Vukovar and Zemun.Good quality.
16
571
 Lot dvije paketne karte upućene iz Bacsa i Bocsara,zanimljiva frankatura. Lot of
12
572
 Lot tri paketne karte upućene iz Pinczed, Ofutaka i Zvornika
20
frankirana. Package card for packages sent from Bastaja Velikih in Zagreb
09.02.1919., attractive franking.
14
i zanimljiva boja kod maraka od 5 kruna.
Package card for packages sent from
Varaždin to Osijek 11.01.1920.Attractive franking, interesting color of stamps 5 kn.
Lot of three package cards for packages sent from Zagreb, Usore and Savski Marof.
Good quality.
two package cards for packages sent from Bacsa and Boscara, interesting franking.
Lot of three
package card for packages sent from Pinczed, Ofutaka and Zvornik.
100
574
576
573
575
578
577
573
 Lot dvije paketne karte iz Mokrina i Ujverbasza,atraktivna frankatura.
574
 Lot tri paketne karte upućene iz Zagreba i Pančeva, jedna frankirana prepolov-
575
 Lot tri paketne karte upućene iz Vlasenice, Zagreba i Bosanske Gradiške, atraktivne 20
576
 Lot tri paketne karte upućene iz Banja Luke,Vitine i Bosanske Krupe.
20
577
 Dobar lot od 17 paketnih karata i čekovne uputnice,vrlo atraktivne
50
578
 Lot osam paketnih karata,dopisnica i pismo sve frankirano među ostalim i prepolov- 65
Lot of
16
two package card for pacakges sent from Mokrina and Ujverbasza,attractive franking.
ljenom markom.
Lot of three package card for packages sent from Zagreb and
Pančevo, one franked with the half of stamp.
20
frankature. Lot of three package card for packages sent from Vlasenica, Zagreb
and Bosanska Gradiška, attractive franking.
Lot of
three package card for packages sent from Banja Luka,Vitine and Bosanska Krupa.
frankature,povoljna početna cijena. Nice lot of 17 package cards and checks
orders,very attractive franking,low starting price
ljenim markama.
Lot of eight package cards for packages,stationeries and letter, everything franked among other things with halves of stamps.
101
581
580
579
579
 Lot tri paketne karte upućene iz Koprivnice,Zagreba i Ziri. Lot of three package
20
580
 Lot tri paketne karte upućene iz Kaknja,Bosanskog Petrovca i Karlovca.Atraktivne
20
581
 Lot tri paketne karte upućene iz Brezovog Polja Melencze i Kreke.Lot of three
20
cards for packages sent from Koprivnica,Zagreb and Ziri.
frankature. Lot of three package card for packages sent from Kakanj,Bosanski
Petrovac and Karlovac.Attractive franking.
package cards for packages sent from Brezovo Polje,Melencze and Kreke.
582
584
585
583
582
 Razglednica Beograda upućena iz Beograda u Zagreb 12.12.1919. Cenzura vojne aka- 20
583
 Razglednica Zemuna mješovito frankirana markama izdanja verigari i markom
demije Kraljevine S.H.S. slabo vidljiva. Rijetka uporaba verigara u Srbiji. Postcard
Beograd sent from Beograd to Zagreb 12.12.1919. Censorship of military academy of
Kingdom of S.H.S. barely visible. Rare usage of "Chainbreakers" in Serbia.
Kraljevine Srbije te upućena u Dansku 09.06.1920. Postcard Zemun, mixed franked
with stamps edition "Chainbreakers&" and with stamp Kingdom of Serbia,sent to
Denmark 09.06.1920.
16
102
584
 Pismo upućeno loko Petrovaradin 28.05.1920. U dolasku frankirano porto-provi-
60
585
 Pismo upućeno iz Maribora u Petrovaradin 19.07.1920.U dolasku po dolasku porti-
60
zorijem Petrovaradina. Ovaj provizori opisan je u priručniku HFS br. 5 str. 350.
Letter sent loco Petrovaradin 28.05.1920. In arrival franked with porto-provisorium
Petrovaradin. This provisorium described in a handbook HFS No.5, page 350.
rano loko-provizorijem 22.07. Ovaj provizorni porto-pretisak opisan je u priručniku
HFS br. 5 na stranici 380. Letter sent from Maribor to Petrovaradin 19.07.1920.
In arrival ported with loco-provisorium 22.07. This provisional porto-overprint described in a handbook HFS No.5 on page 380.
Srbija i Crna Gora
586
 Brzojav upućen iz Niša u Smederevo 1875 godine gdje pošiljatelj potražuje žurnu
20
587
 Razglednica Beograda upućena u Kazan u Rusiji 28.08.1902. Žig Niš-Beograd.
20
588
 Razglednica upućena iz Starog Bara u Vršac 25.09.1919., poštarina naplaćena u
20
589
 Razglednica Beograda upućena iz Beograda u Češku. Frankirana mađarskom markom 20
590
 Dvije vojne dopisnice upućene iz okupirane Srbije u Mađarsku 1917.
uplatu od 150 dukata. Rijedak poštanski dokument u dobroj kvaliteti.
Telegram
sent from Niš to Smederevo 1875., sender asks for urgent payment of 150 dukat.
Rare postal document in good quality.
Postcard Beograd sent to Kazan in Russia 28.08.1902.Cancel Niš-Beograd.
gotovom. Cenzurirana po vojnoj cenzuri Kraljevine Srbije. Fotoatest Ercegović.
Picture postcard of Hercegnovi mailed from Bar on 25.09.1919 with postage paid in
cash at reduced rate indicated to upper right. Prominent censor cachet "KRALJEVSKA SRPSKA VOJNA CENZURA" Detailed Ercegovic certificate, very fine.
koja je poništena vojnopoštanskim žigom ETAPENPOSTAMT BELGRAD 1916.
Postcard Beograd sent from Beograd to Czech. Franked with hungarian stamp that
was canceled with military mail cancel ETAPENPOSTMAT BELGRAD 1916.
Two military stationery sent from occupied Serbia in Hungary 1917.
14
103
593
591
592
594
595
596
591
 Dva preporučena pisma upućena iz okupiranog Beograda i Jagodine u Zagreb i
592

593
 Preporučeno pismo malog formata s lijepim žigom Negotina 04.05.1920., upućeno u 14
594
**
595
 Razglednica Cetinja upućena s Cetinja u Kotor 27.12.1896. Frankirana parom
80
596
 Razglednica Cetinja upućena 21.05.1905 u Beč.
30
Osijek 1916 i 1918 godine. Two registered letters sent from occupied Beograd and
Jagodine to Zagreb and Osijek 1916. and 1918.
20
Isječak poštanske uputnice izdanja za Sloveniju koja je frankirana markama iz niza verigari i 18
predana na pošti u Beogradu.Tu su doljepljene još dvije srpske marke i sve zajedno poništeno
žigom Beograd 17.04.1912. Na poleđini dolaz Domžale. Fotoatest Novaković. Fragment
of postal money order,edition for Slovenia,franked with stamps from series chain breakers
and handed on post office in Beograd. Added two serbian stamps, everything canceled with
cancel Beograd 17.04.1912. Arrival Domžale on the back. Photo certificate Novaković.
Sarajevo preko Beograda. Registered small size letter with nice cancel Negotin
04.05.1920. sent in Sarajevo via Beograd.
Mi.br. 66-70 s lijevim višekratno zupčanim rubom. Mi.No. 66-70,with left repeatedly perforated edge.
maraka od 1 novčića. Dobra kvaliteta.
Postcard Cetinje sent from Cetinje to
Kotor 27.12.1986. Franked with pair of stamps of 1 novčić.Good quality.
21.05.1905. to Wien.
Postcard Cetinje sent
35
104
597
599
598
597
 Razglednica Skadra upućena iz Skadra u Njemačku 26.05.1913. Gornji lijevi ugao presavinut.
40
598
 Razglednica upućena iz Rijeke u Češku 23.07.1910. Postcard sent from Rijeka to
30
599
**
Gaeta, izdanje Crnogorske vlade u izbjeglištvu, komplet u četvercu, odlična kvaliteta.
Gaeta, edition of Montenegrin government in exile, complet in block of 4, excellent
quality.
40
Postcard Skadar sent from Skadar to Germany 26.05.1913. Upper left corner bent.
Czech 23.07.1910.
Kraljevina Jugoslavija
600
600
**
601
*
602
**
Mi.br. 145-158 i 169-173 kompletne serije u četvercima s pretiskom SPECIMEN te
400
rupom u svrhu poništenja nominale.Odlična kvaliteta. Mi.No. 145-158 and Mi.No. 169173. First and Second American Bank Note&Co. Issues overprinted 'SPECIMEN' with
punched security hole in gummed unmounted mint block of four.Excellent condition. Rare.
Mi.br. 200-211.
Mi.No. 200-211.
Mi.br. 212-221.
Mi.No. 212-221.XXXX Overprints (Annulled Flood Relief
Charity Issue). Set of ten stamps in very fine unmounted mint condition.
14
250
105
601
602
606
604
603
605
603
*
604
**
605
**
606
**
Mi.br. 257-268
Mi.No. 257-268.JUGOSLAVIJA overprints on the Belgrade
Issue.Set of 12 stamps in very fine lightly hinged condition which is barely noticeable on some stamps.
Mi.br. 250I pogreška tiska PEI umjesto PEN ćirilicom.
print PEI instead PEN in Cyrillic
Mi.No. 250I error of
60
140
Mi.br. 385-388 kompletna serija sa znakom crtača S. Guma nešto lošija, visoka
kataloška vrijednost. Mi.No. 385-388, complete series with mark of illustrator
S.Lower quality of gum, high catalogue value.
70
Mi.br. 348F/349F zupčanje 12½ linijsko, dobra kvaliteta. Mi.No. 348F/349F, perforation 12½ , good quality.
30
106
608
607
607
610
609
Mi.br. 243-248 kompletna serija u arku, dobra kvaliteta, visoka kataloška vrijednost. 150
Mi.No. 243-248 European Rowing Championship. Set of six stamps in integral
counter panes of 25 stamps. High catalogue value.Very fine.
608
**
609
*
610
**/*
Lot maraka izdanih u Londonu za vrijeme emigracije vlade Kraljevine Jugoslavije.Sve 30
četverci u dobroj kvaliteti. Lot of stamps issued in London during the time of Exile
of the government of Kingdom of Yugoslavia. All in block of 4 in good quality.
Mi.br. 53 IF porto, pogrška tiska 10 PARA umjesto 10 DINARA. Mi.No. 53 IF.
Postage Due Error of Coulor 10para/10 Dinar. Very fine with an extremly light first
hinge. High catalogue value.
50
Porto 5 din, sitno i krupno zupčanje te isječak s markom krupnog zupčanja. Kod
svih maraka obrnuti pretisak. Porto 5 din,small and large perforation and fragment
with stamp with large perforation. Inverted overprint on all of the stamps.
24
611
 Pismo preporučeno upućeno iz Zagreba u Beč 09.06.1934. Frankirano kompletnim
612
 Razglednica Hvara dofrankirana naljepnicom za pomoć gradnji sokolskog doma u Debru. 12
613
 Pismo malog formata upućeno preporučeno iz Dubrovnika u USA 25.02.1922. R
serijama izašlim povodom sokolskih sletova. Registered letter sent from Zagreb to
Wien 09.06.1934. Franked with complete series issued for the occasion of sokol slet.
16
Postcard Hvar, additionally franked with label for aid in building of sokol home in Debru.
naljepnica iz doba AU monarhije, mješovita frankatura i dolaz na poleđini. Small
size letter registered sent from Dubrovnik to USA 25.02.1922. Label R from period
of AU monarchy, mixed franking and arrival on the back.
25
107
612
611
614
615
613
614
 Preporučeno pismo upućeno iz Zsombolya u Beograd 04.06.1921. Mješovito
20
615
 Lot 7 koverata, sve frankirane markama s perforacijama. Zanimljivo područje za
30
616
 Paketna karta za paket upućen iz Tuzle u Stolac 01.04.1921. Mješovito frankira-
20
617
 Paketna karta za paket upućen iz Siska u Sarajevo,27.04.1921.Frankirana između
20
frankirano markama dvaju izdanja. Mjesto je nakon pregovora oko razgraničenja
pripalo Rumunjskoj. Registered sent letter from Zsombolya to Beograd
04.06.1921. Mixed franking with stamps of two edition.Town is after the negotiation
went to Romania.
sakupljanje. Lot of 7 envelopes, all franked with stamps with perforations. Interesting area for collecting.
na markama više izdanja.
Package card for packages sent from Tuzla to Stolac
01.04.1921. Mixed franking with stamps of multiple editions.
ostalog i markom iz niza invalidi. Package card for packages sent from Sisak in
Sarajevo 27.04.1921.Franked among other with stamp from series of invalids.
108
618
 Paketna karta za paket upućen iz Savskog Marofa u Bosansku Dubicu 22.03.1921.
619
 Paketna karta za paket upućen iz Osijeka u Varcar vakuf 25.04.1921. Frankirana između 20
620
 Paketna karta za paket upućen iz Dunacseba u Sarajevo 02.03. 1921. Frankirana između
621
 Paketna karta za paket upućen iz Velikih Bastaja u Korače kod Dervente 17.04.1921. 20
622
 Paketna karta za paket upućen iz Prokuplja u Paračin 29.02.1926.Preadresirana te 20
Frankirana između ostalog i markom iz niza invalidi.
Package card for packages sent from Savski Marof to Bosanska Dubica 22.03.1921. Franked among other
with stamp from series of invalids.
20
ostalog i markama iz niza invalidi.
Package card for packages sent from Osijek to
Varcar vakuf 25.04.1921. Franked among other with stamp from series of invalids.
ostalog i markom iz niza invalidi.
Package card for packages sent from Dunacseba
to Sarajevo 02.03.1921. Franked among other with stamp from series of invalids.
20
U potpunosti frankirana markama iz niza invalidi. Package card for packages sent
from Veliki Bastaj to Korače near Derventa 17.04.1921. In full franked with stamps
from series of invalids.
nakon ponovnog dolaska u Prokuplje portirana između ostalog i porto-provizorijem
Prokuplja 17.04.1926.Ponovno adresirana u Paračin gdje je naplaćen porto 21.05.1926.
Okomito savinuta.Vrlo interesantno. Package card for packages sent from Prokuplja to Paračin 29.02.1926. Readdressed after arriving again in Prokuplje,ported
among other with porto-provisorium Prokuplje 17.04.1926. Addressed again to
Paračin where porto is charged 21.05.1926. Vertically bent. Very interesting.
109
623
 Paketna karta za paket upućen iz Tetova za Skoplje 29.01.1924. Frankirana i porto-
20
624
 Razglednica upućena iz Italije u Varaždin 01.10.1923.U dolasku portirana s dva
12
625
 Dopisnica poslana prvim letom Beč-Graz-Zagreb-Beograd 31.03.1930.Dobra kvaliteta.
16
626
 Prigodna dopisnica povodom Bečkog sajma upućena zrakoplovom iz Beča preko
20
627
 Pismo upućeno zrakoplovom iz Splita u Beograd 07.08.1934. Dobra kvaliteta.
30
628
 Preproučeno i zrakoplovom upućeno pismo iz Zagreba u Bochum 21.04.1939.Žig
20
629
 Žurno i zrakoplovom upućena dopisnica iz Malog Lošinja na Sušak 10.06.1935.
20
markom kraljevine Srbije. Dobra kvaliteta. Package card for packages sent from
Tetovo for Skoplje 29.01.1924. Franked with porto-stamps of Kingdom of Serbia.
Good quality.
razna porto izdanja. Postcard sent from Italy to Varaždin 01.10.1923.In arrival
ported with two various porto edition.
Stationery sent with first flight Wien-Graz-Zagreb-Beograd 31.03.1930. Good quality.
Zemuna u Zagreb 05.09.1935.Dobra kvaliteta.
Commemorative stationery
for the occasion of fair in Wien sent by airplane from Wien via Zemun to Zagreb
05.09.1935.Good quality.
Letter sent with airplane from Split to Beograd 07.08.1934. Good quality.
Zemuna i dolaz na poleđini. Registered and by airplane sent letter from Zagreb to
Bochum 21.04.1939.Cancel Zemun and arrival on the back.
Zrakoplovni žig pošte Sušak na poleđini. Express and by airplane sent stationery
from Mali Lošinj to Sušak 10.06.1935.Airplane cancel of post Sušak on the back.
110
630
 Dopisnica upućena iz Bužima preko Otoka u Krupu 06.01.1936. Rijedak žig poštanske
14
631
 Dopisnica upućena iz Bosanske Blatnice preko Teslića u Sisak.Rijedak žig
16
632
 Razglednica Križevaca predana na kolodvoru u Križevcima na vlak Zagreb-Maribor 20
633
 Razglednica Svete Gore sa žigom poštanske agencije KAPELE (DOBOVA)
16
634
 Provizorna dopisnica preporučeno upućena iz Osijeka u Split 23.02.1921.
16
635
 Provizorna dopisnica upućena iz Osijeka u Split 01.05.1921.
14
636
 Provizorna dopisnica za inozemstvo s otisnutom doplatom za pomoć poplavljenima, 50
637
 Slikovna dopisnica s prikazom Jesenica upućena iz Dubrovnika 25.11.1933. u Zagreb.
agencije Bužim.
Stationery sent from Bužim via Otok to Krupu 06.01.1936. Rare
cancel of postal agency Bužim.
poštanske agencije Bosanska Blatnica.
Stationery sent from Bosanska Blatnica
via Teslić to Sisak.Rare cancel of postal agency Bosanska Blatica.
18.03.1935. Postcard Križevci handed on the railway station in Križevci to train
Zagreb-Maribor 18.03.1935.
upućena u Zagreb. Postcard Sveta Gora with cancel of postal agency KAPELE
(DOBOVA) sent to Zagreb.
Dobra kvaliteta.
Provisional stationery registered sent from Osijek to Split
23.02.1921.Good quality.
tionery sent from Osijek to Split 01.05.1921.
Provisional sta-
čista u odličnoj kvaliteti.
Mi.No. 58.Flood Relief Issue postcard for international correspondence.Very fine mint. Rare.
Illustrated stationery with image of Jesenica,sent from Dubrovnik 25.11.1933.to Zagreb.
12
111
638
 Slikovna dopisnica s prikazom Škofje Loke upućena iz Ljubljane 22.12.1920 u Beč. 12
639
 Slikovna dopisnica s prikazom Varaždinskih Toplica upućena iz istih u Zagreb 06.03.1934. 12
640
 Slikovna dopisnica s prikazom Kralja upućena iz Kranja u Maribor 16.08.1934.
12
641
 Slikovna dopisnica s prikazom Ribnice.
14
642
 Slikovna dopisnica s prikazom Kupališta u Ormožu. Illustrated stationery postcard
14
643
 Slikovna dopisnica s prikazom Novog Mjesta.
Illustrated stationery postcard
with image of Novo Mesto, Slovenia.Mi.No. 68.Very fine mint.
14
644
 Slikovna dopisnica s prikazom Ljutomera. Illustrated stationery postcard with im-
14
645
 Slikovna dopisnica s prikazom Litije.Illustrated stationery postcard with image of
14
646
 Dopisnica Mi.br. 72 nominale 1,50 din. Odlična kvaliteta. "Boy King" Stationery
25
Illustrated stationery with image of Škofja Loka sent from Ljubljana 22.12.1920.to Wien.
Illustrated stationery with image of Varaždinske Toplice,sent from it to Zagreb 06.03.1934.
Illustrated stationery with image of King,sent from Kranj to Maribor 16.08.1934.
Illustrated stationery postcard with image of Ribnica, Slovenia.Mi.No. 68.1934.Very fine mint.
with image of Ormož, Slovenia.Mi.No. 68.Very fine mint.
age of Ljutomer, Slovenia. Mi.No. 68.Very fine mint.
Litija, Slovenia. Mi.No. 68.Very fine mint.
postcard for concessionary rate correspondence with selected countries, Mi.No.
72.Very fine mint.
112
647
649
648
647
 Slikovna dopisnica s prikazom Ljetovališta Bled.
1936. Illustrated stationery post- 18
card for foreign correspondence with the image of Bled Lake in Slovenia. Mi.No. 75c.
Very fine mint.
648
 Lot tri dopisnice povodom 1050 godina sv. Ćirila i Metoda.Set of three illustrated
40
649
 Lot dvije slikovne dopisnice s prikazom Zagreba i Beograda.Jedna portirana u
16
postcards issued for the 1050th Anniversary of St.Cyril and Methodius.Mi.No. 8082.
dolaku,a druga sa zanimljivim žigom.
Lot of two illustrated stationery with
image of Zagreb and Beograd.One ported in arrival,other with interesting cancel.
Partizani i provizorna izdanja
650
**/*
651

Provizorno izdanje za Mostar, pomak pretiska i kompletno nedostaje zvijezda na
marci krajobraza.
Provisional edition for Mostar, shift of overprint, star on the
stamp of landscape is missing.
25
Provizorno izdanje za Mostar, pogreška pretiska JNGOSLAVIJA umjesto JUGOSLAVIJA, fotoatest Zrinjšćak.
Provisional edition for Mostar,error of the
overprint JNGOSLAVIJA instead of JUGOSLAVIJA.Photo certificate Zrinjšćak.
20
113
655
656
652
653
654
652
**/*
Provizorno izdanje za Split, lot maraka s označenim pogreškama tiska i pretiska te
nekim rjeđim vrstama papira.Provisional edition for Split, lot of stamps with mark
error of print and overprint, on rarer types of paper.
40
653
**/*
Provizorno izdanje za Zagreb i Split osnovne marke od 0,50 i 5kn s istim
pogreškama tiska na osnovnim markama.Vrlo zanimljivo. Provisional edition for
Zagreb and Split, basic stamps 0,50 and 5kn, with the same errors of print on basic
stamps. Interesting.
20
654
**
Provizorno izdanje za Split, lot rjeđih papira.
on rare type of paper.
655
**
Provizorno izdanje za Split, marka 30 na 7kn,T/B okomito nezupčan. Rijetko.
Provisional edition for Split, stamp 30 on 7 kn T/B, vertically imperforate. Rare.
100
656
**
Provizorno izdanje za Split, Mi.br. 13 dvostruki pretisak, fotoatest Zrinjšćak, vrlo
rijetko.Provisional edition for Split, Mi.No. 13 double overprint, photo certificate
Zrinjšćak. Low starting price.
130
Provisional edition for Split, lot 30
114
657
 Provizorna dopisnica za Split, odlična kvaliteta.
Provisional stationery for Split,
658

659
 Provizorno izdanje za Zagreb, kompletna serija naljepljena i žigosana 30.06.1945
excellent quality.
Provizorno izdanje za Zagreb, okomiti par na pelir papiru. Provisional edition for
Zagreb, vertical pair on pelur paper
žigom Zagreb 10/A. Provisional edition for Zagreb, complete series canceled with
30.06.1945. Zagreb 10/A cancel.
660
662
70
40
20
661
663
660
 Pismo upućeno loko Zagreb frankirano markama zagrebačkog provizorija 30.06.1945. 100
661
 Pismo upućeno loko Zagreb, frankirano markama zagrebačkog provizorija 30.06.1945.
Marka 400kn na 0,25kn oštećeni zupci.
Letter sent loco Zagreb franked with
stamps Zagreb provisorium 30.06.1945. Stamp 400kn on 0,25kn, damaged teeth.
Pregledano od cenzure Zagreb 6 koja je koristila cenzurne trake GSBP iz doba NDH.
Odlazni žig Zagreb 1/44 i dolaz na poleđini Zagreb 2/37. Trag okomitog savijanja, marka
20 na 5kn oštećena kao i rub koverte Letter sent loco Zagreb, franked with stamps of
Zagreb provisorium 30.06.1945. Censorship Zagreb 6, which have used censorship GSBP
from period of NDH. Outgoing cancel Zagreb 1/44 and arrival on the back Zagreb 2/37.
Trace of vertical bending, stamp 20 on 5 kn is damaged, also damaged edge of envelope.
140
115
665
666
664
667
668
662
 Razglednica Splita upućena u Ormož 23.08.1945. Pošiljatelj djelatnik u lučkoj ka-
16
663
 Razglednica Trsta upućena iz Trsta 19.05.1945., u Novigrad. Pošiljateljica je pri-
30
664
 Lot dvije razglednice upućene 07 i 08.08.1945., bez naplate poštarine i s žigovima
25
665
 Čestitka upućena iz Udina 11.11.1944., u Rijeku. Poštarina naplaćena u gotovom što 16
666
 Razglednica upućena iz Sv. Jurja u Ljubljanu 03.10.1945., od pripadnika vojne
20
667
 Razglednica Pirana upućena iz Portoroža u Split 15.08.1945., od pripadnika vojne
20
668
 Razglednica Bleda upućena u Kragujevac od pripadnika vojne pošte 112/OL (IV
20
petaniji Split, poštarina nije naplaćena.Više žutih mrlja.
Postcard Split sent to
Ormož 23.08.1945. Sender is employee of Port Authority of Split, postage is not
paid.More yellow stains.
padnica II Dalmatinske udarne brigade koja se tada nalazila u Trstu. Rijetko, dobra
kvaliteta.
Postcard Trieste sent from Trieste 19.05.1945., to Novigrad. Sender
is member of II Dalmatinska strike brigade, that were in Trieste. Rare, good quality
Vojne cenzure u Rijeci te lučke kapetanije na Malom Lošinju. Nešto lošija kvalitta,
ali povoljno. Lot of two postcards sent 07 and 08.08.1945., postage not paid and
with cancel of military censorship in Rijeka and Port Authority on Mali Lošinj.
Poorer quality, but low starting price.
je potvrđeno ovalnim žigom R.P. Pagato te rukom upisano 0,50. Greeting card
from Udina 11.11.1944., in Rijeka. Postage paid in cash, confirmed with oval cancel
R.P.Pagato, written by hand 0,50.
pošte 123/PA. Postcard sent from Sv. Jurja to Ljubljana 03.10.1945., of member of
the military post 123/PA.
pošte 151/ZN.Postcard Piran sent from Portorož to Split 15.08.1945., of member of
the military post 151/ZN.
armija).
Postcard Bled sent to Kragujevac of the member of military post 112/
OL (IV army).
116
669
 Pismo upućeno iz Trebinja 22.08.1945., u Beograd. Cenzurirano po cenzoru br. 3.
30
670
 Pismo upućeno iz Trebinja 04.09.1945., u Beograd. Cenzurirano po cenzoru br. 3.
30
671
 Pismo upućeno 14.05.1945., iz Osijeka u Zagreb. Cenzurirano po vojnoj cenzuri u
35
672
 Preporučeno pismo upućeno iz Skoplja 31.01.1945., u Zemun. Dolaz 29.02.1945., u 35
673
 Pismo upućeno iz zarobljeničkog logora za časnike vojske NDH u Petrovaradinu u
Dobra kvaliteta.
Letter sent from Trebinje 22.08.1945., to Beograd. Censored
by censorship No. 3. Good quality.
Dobra kvaliteta.
Letter sent from Trebinje 04.09.1945., to Beograd. Censored
by censorship No.3. Good quality.
Osijeku.
Letter sent 14.05.1945., from Osijek to Zagreb. Censored by military
censorship in Osijek.
Zemun, na poleđini.Trag okomitog savijanja.
Registered letter sent from
Skoplje 31.10.1945. to Zemun. Arrival in Zemun 29.02.1945., on the back. Trace of
vertical bending.
Varaždin. Pošiljatelj je domobranski poručnik Zvone Mornar, poznati sportski novinar i direktor Sportskih novosti te otac sadašnjeg ministra znanosti i športa.Pismo
je prošlo vojnu cenzuru logora što je potvrđeno na koverti kao i na samom tekstu.U
lotu se nalazi i još jedno pismo koje je uputio neposredno po dolasku u logor vjerojatno po nekoj povjerljivoj osobi.U njemu opisuje kako je do Petrovaradina
35
117
675
674
676
propješačio i da je izgleda prebolio diareju, vrlo je mršav itd. Atest Ercegović. Letter
sent from prisoner camp for military officers of NDH military in Petrovaradin in Varaždin.
Sender lieutenant Zvone Mornar, famous sports journalist and director of Sportske novosti,
father of the current minister of science and sport. Letter have military censorship of camp,
visible on envelope and in the text. In lot is one more letter, sent just after arriving in the
camp via person of confidence. In it described that he arrived to Petrovaradin on foot, and
that he had dysentery, he is very slim etc. Certificate Ercegović.
674
 Brzojav upućen s Visa i zaprimljen na provizornom formularu u Zagrebu 21.11.1946. 20
675
**
Provizorno izdanje za Mursko Središće.Marke od 1 i 18 forinti,četverci s probojem
pretiska.
Provisional edition for Mursko Središće.Stamps of 1 and 18
forinti,block of 4 with gone through of overprint.
18
676
**
Provizorno izdanje za Maribo,Mi.br. 34 dvostruki pretisak,punca Schlegel BPP.
Provisional edition for Maribor,Mi.No. 34 double overprint,signatur Schlegel BPP.
40
Telegramm sent from Vis received on provisional form in Zagreb 21.11.1946.
Istra i Slovensko primorje
677
**
678
**
20
0,25 lira trojac s pogreškama tiska opisanima u Novaković na str. 178 pod 26;27 i 28.
0,25 lira, triplet with error of the print, described in Novaković, page 178 under 26;27 and 28.
10
0,25 lira vodoravni par s pogreškom tiska opisanom u Novaković na str. 177 pod 13.
0,25 lira horizontal pair with error of the print, described in Novaković, page 177 under 13.
118
679
681
680
683
682
684
679
**
680
**
681
**
682
**
683
**
0,25 lira, vodoravni osmerac s pogreškama tiska u cijelom donjem redu. Opisano u
Novaković na str. 178 pod 25;26;27 i 28.
0,25 lira, horizontal block of 8 with error
of the print on lower part. Described in Novaković page 178 under 25,26,27 and 28.
35
Lot pet maraka 0.25 lira sve s pogreškama tiska opisanima u Novaković na str 176- 20
178 pod brojevima 2;14;16;21 i 28. Lot of five stamps of 0,25 lira with error of the
print, described in Novaković, page 176-178 under numbers 2,14,16,21 and 28.
0,25 lira okomiti par s pogreškom tiska opisanom u Novaković na str. 178 pod 24 i
29.
0,25 lira vertical pair with error of the print, described in Novaković, page
178 under 24 and 29.
14
0,25 lira vodoravni par s pogreškom tiska opisanom u Novaković na str. 178 pd 20.
12
0,25 lira horizontal pair with error of the print, described in Novaković, page 178 under 20.
0,25 lira marka s pogreškom tiska opisanom u Novaković na str. 178 pod 25.
0,25 lira stamp with error of the print,described in Novaković,page 178 under 25.
18
119
688
685
686
687
689
684
**
685
**
686
**
687
**
688
**
689
0,50 lira četiri marke sve s pogreškama tiska opisanima u Novaković na str. 179 pod 18
brojevima 32;33;34 i 36.
0,50 lira,four stamps with error of the print,described
in Novaković page 179 under numbers 32,33,34 and 36.
Lot maraka od 1 lire sve s pogreškama tiska opisanima u Novaković na str. 180-181
pod 38;39;40a/b; 41; 42a/b; 45; 47; 48; 49; 50 i 51. Lot of stamps 1 lira with error
of the print, described in Novaković page 180-181, under 38, 39, 40a/b, 41,42a/b,
45, 47, 48, 49, 50 and 51.
60
1 lira vodoravni par s pogreškama tiska opisanima u Novaković na str. 180 pod 38 i
39.
1 lira horizontal pair with error of the print, described in Novaković, page
180 under 38 and 39.
14
Lot maraka 1,50 lira sve s pogreškama tiska opisanima u Novaković na str. 183-184
pod 67; 75a/b; 77; 79b; 80 i 82.
Lot of stamps 1,50 lira with errors of the print,
described in Novaković, page 183-184 under 67, 75a/b, 77, 79b, 80 and 82.
40
1,50 lira vodoravni par s pogreškom tiska opisanom u Novaković na str. 184 pod 78. 18
1,50 lira horizontal pair with error of the print, described in Novaković, page 184
under 78.
2 lire vodoravni par s pogreškom tiska opisanom u Novaković na str. 185 pod 90 i
91.
2 lire horizontal pair with error of the print, described in Novaković, page
185 under 90 and 91.
14
120
693
694
690
691
690
**
691
**
692
**
693
**
694
**
695
**
692
2 lire vodoravno zupčanje nepotpuno. Nema u literaturi.
ration incomplete. Not mention in literature.
2 lire, horizontal perfo-
25
Četiri marke od 2 lire s pogreškama tiska opisanim u Novaković na str. 185186 pod 83; 97; 99 i 100.
Four stamp 2 lira with error of the print, described in
Novaković,page 185-186 under 83, 97, 99 and 100.
14
Lot pet maraka od 4 lire sve s pogreškama tiska opisanim u Novaković na str. 187190 pod 104; 110; 126; 129 i 130. Lot five stamps 4 lira with errors of the print,
described in Novaković, page 187-190 under 104, 110, 126, 129 and 130
25
30 lira s pogreškom tiska opisanom u Novaković na str. 195 pod 185.
with error of the print, described in Novaković,page 195 under 185.
30 lira
20
30 lira s pogreškom tiska opisanom u Novaković na str 196 pod 188.
with error of the print, described in Novaković, page 196 under 188.
30 lira
10
Lot maraka s označenim pogreškama tiska. Zanimljivo za daljnje traženje u literaturi. Lot of stamps with marked errors of the print. Interesting for further investigation in literature.
30
121
697
695
696
698
699
696
**
697
**
698
**
699
**
Lot maraka s označenim pogreškama tiska prema Novakoviću.
marked errors of the print, according to Novaković.
Lot stamps with
25
Provizorno izdanje 2 lire pogreška pretiska opisana u Novaković na str. 227 pod 8.
Provisional edition 2 lire with error of the overprint, described in Novaković, page
227 under 8.
10
1 lira nezupčana s označenom pogreškom tiska opisano u Novaković na str 71 pod 1.
1 lira imperforate with marked errors of the print, described in Novaković, page 71 under 1.
14
Lot maraka s pomacima zupčanja.
28
Lot of stamps with shift of perforation.
122
700
701
703
702
704
700

701
**/*
702
Porto 0,50 lira tip pretiska Novaković Ic opisano na str. 454.
overprint type Novaković Ic described on page 454.
Porto 0,50 lira
25
Porto 0,50 lira u četvercu s rasporedom tipova pretiska prema Novakoviću IIb/IIc
gornji red i dolje IIb/IIa opisano na 454 stranici.
Porto 0,50 lira in block of 4
with layout of overprint type according to Novaković IIb/IIc in upper row and IIb/
IIa lower row, described on page 454.
18
**
Lot tri para porto 0,50 lira s pogreškama pretiska opisanima u Novaković na str 454.
Prvi par IIa3+IIa4, par iz donjeg lijevog ugla IIa+IIa5 i okomiti par IIb4+IIb3.Lot three
pairs, porto 0,50 lira with error of the overprint, described in Novaković, page 454.First
pair IIa3+IIa4, pair from lower left corner IIa+IIa5 and vertical pair IIb4+IIb3
30
703
**/*
Porto 0,50 tip pretiska prema Novakoviću DO6Ia (*) i DO7D-01 pogreška petiska u
slovu R.
Porto 0,50 type overprint according to Novaković DO6Ia (*) and
DO7D-01, error of overprint in letter R.
25
704
**
Lot maraka porto 2 lire sve s pogreškama pretiska opisanima u Novaković na str 470 30
pod 59; 60a/60b/60c; 62a/62b; 63a/63b i 64.
Lot stamps porto 2 lira,with errors of the
overprint,described in Novaković,page 470 under 59, 60a/60b/60c, 62a/62b, 63a/63b and 64.
123
709
705
706
708
707
710
711
712
705
**
2 lire vodoravni trojac razni tipovi pretiska. Prema Novakoviću IIb; Ic i IIa. Marka
IIa sa žutom mrljom na poleđini.
2 lire horizontal triplet in various type of overprint.According to Novaković IIb, Ic and IIa. Stamp IIa with yellow stain on the
back.
20
706
**
Lot porto tri marke s pogreškama pretiska. Žute mrlje na poleđini. Lot porto three
stamps with error of the overprint. Yellow stains on the back.
16
707
**
Porto kompletan niz sve isti tip pretiska. PS str. 113 1Ia/5a.Porto complete series,
the same type of overprint. PS page 113 1Ia/5a
18
708
**
Porto 1 lira tanka brojka pogreška pretiska bez slova R u LIRA.
thin number, error of the overprint without letter R in LIRA.
45
Porto 1 lira,
124
709
**
710
**/*
711

712
**
Porto 1 lira par s pogreškom pretiska podignuto R u LIRA opisano u Novaković
na str 567 pod 12, manja nepravilnost na gumi.
Porto 1 lira, pair with error of
the overprint, raised R in LIRA, described in Novaković, page 567 under 12. Small
irregularity on the gum.
50
Lot maraka od 4 lire porto. Četverac s tipovima pretiska prema Novakoviću Iab/Iaa 30
i dolje Iab/Iab. Okomiti par I aa/Iaa te pojedinačna Iab. Neke s manjim nepravilnostima gume. Lot stamps 4 lire, porto.Block of 4 with type of overprint according
to Novaković Iab/Iaa down Iab/Iab.Vertical pair I aa/Iaa and individual Iab. Some of
them with small irregularity on gum.
Porto 1 lira tip pretiska s usko P u PORTO i kvadratićem iza broja 1.
Porto 1
lira overprint type with narrow P in PORTO and square behind number 1.
30
Porto 1 lira pogreška pretiska opisana u Novaković str 524 pod D11W-06. Porto 1
lira,error of the overprint described in Novaković, page 524 under D11W-06.
12
713
715
716
714
713
**
Porto 1 lira pogreška pretiska opisana u Novaković na str 525 pod D11W-42 i 2 lire
porto slomljen broj 2.Porto 1 lira error of overprint,described in Novaković,page
525 under D11W-42 and 2 lire porto,broken number 2.
14
714
**
Lot maraka 1 i 2 lire s pogreškama pretiska.Okomiti trojac 2 lire prva marka s
kvadratićem umjesto točke iza 2,i pogreška na osnovnoj marci,dalje 2 lire D0Iib i
D0911b a 1 lira D08Ib.
Lot stamps 1 and 2 lira with error of the overprint.
Vertical triplet 2 lire,first stamp with the square instead of dot behind 2,error on the
basic stamp,2 lire D0Iib and D0911b,1 lira D08Ib.
35
715
**
Porto 2 i 4 lire četverci s pogreškama tiska 2 lire otvoreno A u LIRA i 4 lire 2.
marka kratko R u PORTO. Porto 2 and 4 lire,block of 4 with errors of the print 2
lire open A in LIRA and 4 lira,2nd stamp short R in PORTO.
14
716
**
Porto 4 lire vodoravni par s pogreškom pretiska,kratko L u LIRA. Porto 4
lire,horizontal pair with error of the overprint,short L in LIRA.
10
125
717
718
720
721
717
718
**
719
**
720
**
721
*
722
**
719
722
Porto 10 i 20 lira s pogreškama pretiska opisanima u Novaković na str 584 pod 17
za 10 i 20 lira i za 10 lira na str 587 pod 30. Porto 10 and 20 lira with errors of the
overprint described in Novaković, page 854 under 17 for 10 and 20 lira, and for 10
lira on page 587 under 30
18
Porto 10, 20 i 30 lira sve s pogreškom pretiska, otvorena 0 i oštećen ugao desnog
kvadrata pretiska. Navedeno u Novaković na str.584 pod 19a i 19b.Porto 10, 20
and 30 lira, with errors of overprint, open 0 and damaged corner of right overprint
square. Novaković page 584 under 19a and 19b.
30
Porto 10,20 i 30 lira sve s pogreškom pretiska, deformirana točka iza nominale.
Opisno u Novaković na str 582 pod ST2. Porto 10, 20 and 30 lira, with errors
of the overprint, deformed dot behind nominal. Described in Novaković, page 582
under ST2.
30
Porto 30 lira četverac s pogreškom pretiska, mala točka iza nominale. Navedeno u
Novaković na str. 582 pod ST4.
Porto 30 lira block 4, errors of the overprint,
small dot behind nominal. Novaković page 582 under ST4.
30
Porto 10 lira pogreška pretiska, zarezano R u PORTO.
the overprint, cut R in PORTO.
10
Porto 10 lira, error of
Porto 10, 20 i 30 lira s pogreškom pretiska, oštećen kvadrat, žute mrlje na poleđini. 250
Porto 10, 20 and 30 lira with errors of the overprint, damaged square, yellow stains
on the back.
126
723
724
725
726
727
728
729
723
**
724
Porto 10, 20 i 30 lira pogreška pretiska, oštećen kvadrat.
errors of the overprint, damaged square.
Porto 10, 20 and 30 lira, 25
**
Porto 10, 20 i 30 lira pogreška pretiska, oštećen kvadrat.
errors of the overprint, damaged square.
Porto 10, 20 and 30 lira, 25
725

Porto 10 lira, pomak pretiska prema gore.
726
**
727
**
728
**
729
**
Porto 10 lira, overprint shift towards up. 20
Porto 30 lira pogreška pretiska opisano u Novaković na str 537 pod 36.
lira errors of the overprint, described in Novaković page 537 under 36.
Porto 30
10
Porto 30 lira okomiti par dva tipa pretiska. Porto 30 lira, vertical pair, two type of
overprint.
30
Mali lot pogrešaka pretiska. Small lot of errors of the overprint.
14
Novaković str 55; pod brojem TO4JJ, pogreška pretiska, nedostaje br 1 kod otiska
nove nominale, vrlo rijetko. Trieste Provisional Issue of c.50+L.1.00 in pair with
left stamp showing the overprint error: Figure 1 in L.1 Missing. Novaković p.55;
T04jj.Very fine umnounted mint. Rare.
150
127
731
732
730
733
735
734
730
(*)
731
 Lot dva pisma s Velikog Lošinja upućena u Poreč i Požegu 1946 i 1947 godine.
25
732
 Lot tri razglednice upućene iz Pazina u Zagreb. Dvije frankirane markama Istre a treća
25
733
 Pismo upućeno iz Rijeke u Zagreb 09.11.1946. Dobra kvaliteta.
25
734
 Pismo upućeno iz Knežaka u Latisanu 01.06.1946. Cenzurirano po vojnoj cenzuri
40
735
 Razglednica Opatije upućena iz Opatije u Mursku Sobotu 23.08.1945. Cenzur-
20
Kompletan arak 4 lire, lošija kvaliteta.
Complete sheet 4 lire, lower quality
Različiti poštanski žigovi. Lot, two letters from Veliki Lošinj sent to Poreč and
Požega 1946 and 1947. Different postal cancels.
markama Jugoslavije u razdoblju 1946-1948. Lot, three postcards sent from Pazin to
Zagreb.Two franked with stamps Istra, third with stamp Yugoslavia in period 1946-1948.
Rijeka to Zagreb 09.11.1946. Good quality
Letter sent from
jugoslavenske vojske.Lošija kvaliteta, ali rijetko. Letter sent from Knežak to
Latisan 01.06.1946. Censored by military censorship of Yugoslavian army. Poorer
quality, but rare.
irana po vojnoj cenzuri.
Postcard Opatija sent from Opatija to Murska Sobota
23.08.1945. Censored by military censorship.
40
128
Jugoslavija
738
740
736
739
741
737
736
**
Mi.br. 738-749 četverac.
Mi.No. 738-749 block of 4.
120
737
**
Mi.br. 751-754 četverac.
Mi.No. 751-754 block of 4.
30
738
**
Mi.br. 765-773 četverac.
Mi.No. 765-773 block of 4.
30
739
**
Mi.br. 795-803 četverac.
Mi.No. 795-803 block of 4.
45
740
**
Mi.br. 834-838 četverac.
Mi.No. 834-838 block of 4.
20
741
**
Mi.br. 698-703.
Mi.No. 698-703.
70
129
745
747
744
746
742
743
750
748
749
742
Dva nacrta nepoznatog autora za marku "Znameniti ljudi" iz 1954. s prikazom guslara vjerojatno Filipa Višnjića. 190x210 mm i 190x229 mm.
Two blueprints,
of unknow author for stamp "Famouse people" from 1954., with image of minstrel
Filipa Višnjića. 190x210 mm and 190x229 mm.
50
743
Mi.br. 925 I pogreška tiska SUS SGROFA umjesto SUS SCROFA.
Mi.No. 925 I, error of the print SUS SGROFA instead of SUS SCROFA.
14
744
Mi.br. 1296 U nezupčana s fotoatestom Veličković.
rate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1296 U imperfo- 14
745
Mi.br. 1427 xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1427 xU imper-
14
746
Mi.br. 1428 xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1428 xU imper-
14
747
Mi.br. 1429 xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1429 xU imper-
14
748
Mi.br. 1430 xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1430 xU imper-
14
749
Mi.br. 1465 IabxU nezupčana s fotoatestom Veličković.
imperforate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1465 IabxU
14
750
Mi.br. 1476 xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1476 xU imper-
14
130
751
Mi.br. 1477 xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1477 xU imper-
14
752
Mi.br. 1480 IxU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1480 IxU imper- 14
753
Mi.br. 1481 xII U nezupčana s fotoatestom Veličković.
perforate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1481 xII U im-
14
754
Mi.br. 1483 Iax U nezupčani par s fotoatestom Veličković. Mi.No. 1483 Iax U imperforate with photo certificate Veličković.
14
755
Mi.br. 1484 Ix U nezupčana s fotoatestom Veličković.
perforate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1484 Ix U im-
14
756
Mi.br. 1494 xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1494 xU imper-
14
757
Mi.br. 1506 xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1506 xU imper-
14
758
Mi.br. 1509 IA xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
imperforate with photo certificate Veličković
Mi.No. 1509 IA xU
14
759
Mi.br. 1516 Ia U nezupčana s fotoatestom Veličković.
perforate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1516 Ia U im-
14
760
Mi.br. 1595 xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1595 xU imper-
14
761
Mi.br. 1596 xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1596 xU imper-
14
762
Mi.br. 1597 xU nezupčana s fotoatestom Veličković.
forate with photo certificate Veličković.
Mi.No. 1597 xU imper-
14
131
763
764
766
767
768
765
769
763
Mi.br. 1660-1662 U nezupčani niz u paru, fotoatest Veličković.
1662 U imperforate set in pair, photo certificate Veličković.
764
Mi.br. 1672 U nezupčana s fotoatestom Veličković Mi.No. 1672 U imperforate
with photo certificate Veličković.
14
765
Mi.br. 1843 vodoravni par s pogreškom zupčanja,fotoatest Veličković.
Mi.No.
1843 horizontal pair with error of perforation, photo certificate Veličković.
10
766
Mi.br. 1522 nezupčani,fotoatest Veličković. Mi.No. 1522 imperforate, photo certifi- 40
cate Veličković.
767
Mi.br. 1996,nezupčana s fotoatestom Veličković.
photo certificate Veličković.
768
Mi.br. 1998 U,nezupčana s fotoatestom Veličković. Mi.No. 1998 U, imperforate
with photo certificate Veličković
769
Mi.br. 27 ZW U doplatna marka povodom dječjeg tjedna,vodoravni par s mostom
35
između dvaju šalterskih ataka.Trag okomitog savijanja.Vrlo rijetko.Mi.No. 27 ZW U
Charity stamp on the occasion of Children's week, horizontal pair with gutter. Trace
of vertical bending.Very rare.
Mi.No. 1660-
Mi.No. 1996 imperforate with
30
14
14
132
770
 Dio veće koverte upućene iz Ljubljane u Guštanj 28.05.1945. Portirano u dolasku
30
771
 Preporučeno pismo upućeno iz Beograda u Švicarsku 12.04.1946.Rijetka
20
772
 Preporučeno pismo upućeno iz Sarajeva u Varaždin 13.06.1945.Cenzurirano u
30
porto-provizorijem Guštanj. Part of larger envelope sent from Ljubljana to Guštanj
28.05.1945. Ported in arrival with porto-provisorium Guštanj.
frankatura, atest Ercegović. Registered sent letter from Beograd to Switzerland
12.04.1946.Rare franking,certificate Ercegović.
odlasku po vojnom cenzoru.Dolaz na poleđini.Punca Ercegović. Registered letter
sent from Sarajevo to Varaždin 13.06.1945.Censored in arrival with military censor.
Arrival on the back.Signature Ercegović
774
775
773
20
773
 Razglednica upućena iz Osijeka 27.11.1945.,u Sloveniju pripadniku IV armije koja
774
 Pismo manjeg formata preporučeno upućena iz Beograda 15.11.1945., u Rim. Cenzurira- 35
775
 Preporučeno pismo upućeno iz Bitolja u USA 22.03.1947. Dolazi u Chicago od kuda se vraća 30
se tada tamo nalazila. Cenzurirano po vojnoj cenzuri.
Postcard sent from
Osijek 27.11.1945.in Slovenia to the member of IV Army that was stationed there.
Censored by military censorship
na po vojnoj cenzuri 20.11., dolazi u Veneciju 22.11. Iz Venecije kreće 23.11 i dolazi u Rim
30.11. od kuda se vraća pošiljaocu. Zanimljivo. Small size letter registered sent from Beograd
15.11.1945. to Rome. Censored with military censorship 20.11., arrival in Venetia 22.11. from
Venetia sent 23.11., arrived in Rome 30.11., from where is returned to sender. Interesting.
pošiljaocu 16.05.1947. Dobra kvaliteta. Registered send letter, from Bitolj to USA 22.03.1947.
Arrival in Chicago from where is returned to the sender 16.05.1947. Good quality.
133
777
776
778
779
776
 Pismo upućeno iz Beograda 22.05.1951., u USA.Tranziti i dolaz na poleđini.
777
 Preporučeno upućen FDC 18.08.1952., iz Zagreba u USA. Na poleđini dofrankiran i 14
778
 Mi.br. 4 A/B FDC žig Ljubljana.Odlična kvaliteta,rijetko. Mi.Bl. 4A/B.Centenary
90
779
 Mi.br. 730 FDC.
50
Odlična kvaliteta.
Letter send from Beograd 22.05.1951. to USA. Transit and
arrival on the back. Excellent quality.
12
tranziti te dolaz.
Registered sent FDC 18.08.1952., from Zagreb to USA. Additionally franking, transit and arrival on the back.
of Railways in Yugoslavia.Pair of miniature sheets on blank First Day Cover with
corresponding Ljubljana commemorative cancellation.High catalogue value.Rare.
Mi.No. 730. 38th Esperanto Congress Din. 300.00 air mail
stamp on illustrated FD cover with corresponding commemorative cancellation.
High catalogue value.
780
781
780
 Mi.br. 776-787 FDC,dobra kvaliteta.Mi.No. 776-787. Yugoslav Art.Set on two il-
70
781
 Preporučeno i zrakoplovom upućeno pismo iz Dubrovnika u Austriju 27.08.1957.
16
lustrated FD covers cancelled with regular Beograd Canceller for 24.03.1956/High
catalogue value.
Marka od 20 din.U rijetkom linijskom zupčanju 12½.Dolaz na poleđini.Fotoatest
Veličković. Registered and by airplane sent letter from Dubrovnik to Austria
27.08.1957.Stamp 20 din.,in rare line perforation 12½.Arrival on the back.Photo
certificate Veličković.
134
782
 Lot dvije razglednice dofrankirane i poništene poštanskim naljepnicama. Zanimljivo 12
783
 Paketna karta za paket upućen iz Zagreba na omladinsku prugu kod Modriče
16
784
 Paketna karta za paket upućen iz Zagreba na omladinsku prugu kod Modriče 08.04.1947.
16
785
 Paketna karta za paket upućen iz Koprivnice na omladinsku prugu kod Modriče
16
786
 Dopisnica upućena iz Beograda 25.10.1945.,u Belgiju.Cenzurirana po vojnoj cen-
18
787
 Dopisnica s prigodnim dotiskom upućena iz Ljubljane 01.08.1952., u Zagreb.
16
788
 Cjelina sa ručnim pretiskom SLUŽBENO upućena iz pošte Ljubljana u poštu Rovte. 14
područje sakupljanja. Lot of two postcards additionally franked and cancelled with
the postage labels. Interesting area for collecting.
08.04.1947. Package card for packages sent from Zagreb to youth stripe near a
Modriče 08.04.1947.
Package card for packages sent from Zagreb to youth stripe near a Modriče 08.04.1947
30.08.1947. Package card for packages sent from Koprivnica to youth stripe near
a Modriče 30.08.1947.
zuri.Odlična kvaliteta.Stationery sent from Beograd 25.10.1945.,to Belgium.Censored with military censorship.Excellent quality
Stationery with commemorative additional print, sent from Ljubljana 01.08.1952.,to Zagreb.
Vrlo dobra kvaliteta. Cover with hand cancel SLUŽBENO sent from postal office
Ljubljana to postal office Rovta.Very fine quality
135
789
 Lot četiri slikovne dopisnica s prikazom JNA,tekst uz slike na ćirilici.
Lot four
20
790
 Lot četiri slikovne dopisnice s prikazom JNA,tekst uz slike na latinici.
Lot four
20
illustrated stationery with image of JNA,text with images in Cyrillic.
illustrated stationery with image of JNA,text with images in Latin script.
791
792
793
794
791
 Lot četiri slikovne dopisnice s prikazom JNA,tekst uz slike na latinici.
Lot four
20
792
 Lot četiri slikovne dopisnice s prikazom JNA,tekst uz slike na latinici.
Lot four
20
793
 Lot četiri slikovne dopisnice s prikazom JNA,tekst uz slike na latinici.
Lot four
20
794
 Lot četiri slikovne dopisnice s prikazom JNA,tekst uz slike na latinici.
Lot four
20
illustrated stationery with image of JNA,text with images in Latin script.
illustrated stationery with image of JNA, text with images in Latin script.
illustrated stationery with image of JNA, text with images in Latin script
illustrated stationery with image of JNA, text with images in Latin script
136
795
796
795
 Lot tri ilustrirane zatvorene dopisnice s prikazima iz života vojnika, putovale 1950 go-
12
796
 Pismo upućeno s vojne pošte 187/LP, cenzurirano po vojnoj cenzuri 05.04.1946.
20
797
 Pismo upućeno s vojne pošte 19876 (Postojna), cenzurirana po vojnoj cenzuri i
25
798
 Lot razglednica upućenih u bolnicu zatvora u Staroj Gradišci, otiscima cenzurnih
30
dine, a u izdanju vojnog lista FRONT. Lot three illustrated closed stationery with the
image from the life of the soldier, sent 1950., edition of a military newspaper FRONT.
Letter sent from military post 187/LP, censored by military censorship 05.04.1946.
dolaz Golnik na poleđini.
Letter sent from military post 19876 (Postojna), censored by military censorship, arrival Golnik on the back.
žigova ili komentarom cenzora. Zanimljivo. Lot of postcards sent to prison hospital
in Stara Gradiška, prints of censorship cancels or comments of censors. Interesting.
799
800
137
799
 Međunarodni kupon za odgovor. Tekst; Republique Federative Populaire de Yugo-
800
 Međunarodni kupon za odgovor.Tekst; Republique Populaire Federative de Yugoslavie. 25
slavie. International coupon for respond.Text: Republique Federative Populaire de
Yugoslavie.
25
International coupon for respond.Text: Republique Populaire Federative de Yugoslavie.
801
802
803
805
804
801
 Lot dva kupona za odgovor nominale 8 i 150 din. Lot of two International coupon 18
802
 Međunarodni kupon za odgovor tip XIV Londonski nominale 8 din. Nekorišten što
40
803
 Međunarodni kupon za odgovor tip XIV Londonski od 50 din. Sa žigom Beograda
20
804
 Lot tri međunarodna kupona za odgovor tipa XIV Londonski. Sva tri s provizornim
30
805
for respond nominal 8 and 150 din.
je vrlo rijetko.IRC Type XIV London Din. 8.00 coupon in mint condition. Uncancelled coupons are very rare as they were not sold to the public as such. Very fine.
21.09.1962.
Very fine.
IRC Type XIV London Din. 50.00 cancelled in Belgrade 21.09.1962.
žigom zbog povećanja cijene s 150 na 250 din. Jedan kupon s blagim tragom savijanja. IRC Type XIV London Din. 250.00 rubber cachet overprint on Din. 150,00.
Three coupons cancelled at Zagreb and Sarajevo (2) between 1962 and 1967. Generally very fine, one coupon is lightly folded in the middle.
Međunarodni kupon za odgovor tip XXII Laussane korišten u Beogradu 07.07.1995. 10
IRC Type XXII Lausanne coupon (Rio version) without face value as CN1 replacement version used in Belgrade 07.07.1998.Rare.
138
806
 Lot četiri međunarodna kupona za odgovor tip XXII laussane. Svi sa žigovima u
20
807
 Lot četiri međunarodna kupona za odgovor tip Laussane svi korišteni u razdoblju
20
rasponu od 1992-1995.
IRC Type XXII Lausanne coupon (Rio version) without face value. Four coupons used in Slovenia (3) and Macedonia (1) in the period
1992-1995. Very fine.
1993-1996. Dobra kvaliteta. IRC Type XXII Lausanne coupon (Rio version) without face value. Four coupons used in Croatia (1),Slovenia (2) and Macedonia (1) in
the period 1993-1996. Very fine.
809
808
810
808
Ministarski album uz Mi.br. 788 JUFIZ III.Ministerial album with Mi.No. 788 JUFIZ III.
20
809
Katalog I Zemaljske filatelističke izložbe u Zagrebu 1951 godine. Uz popis izlagača tu je i
prigodni sadržaj, ZEFIZ marka i blok te FDC. Catalouge I. Philatelic Exhibition in Zagreb 1951. List of exhibitors, a commemorative content, ZEFIZ stamp, block and FDC
50
810
 Preporučeno pismo upućeno iz Trogira u Zagreb 07.03.1973. Frankirano markom
0,40 din Tito koja na margini ima djelomičan otisak slike. Rijetko kao upotrebljena
frankatura. Registered Letter:TROGIR–ZAGREB 07.03.1973.,with marginal
Din. 0.60 'Tito' definitive stamp showing variety 'Partly Printed in Margin'. Rare
commercial use.
20
139
STT Vuja
811
813
812
814
815
816
811
**
Doplatne marke za Crveni križ, PS br. 1-2, fotoatest Petric. Charity stamps for Red
Cross, PS No. 1-2, photo certificate Petric.
50
812
**
Doplatne marke za Crveni križ PS br. 5-6, fotoatest Petric. Charity stamps for Red
Cross PS No. 5-6, photo certificate Petric.
45
813
Mi.br. 95-97. Dva kompleta araka izdanih povodom UN-a, žigosano.
Mi.No.
30
95-97. United Nations Issue 1953.Sixty sets in complete sheets of 30(6x5) cancelled
to order. Ideal for research.Very fine.
814
 FDC povodom praznika 1. Svibnja upućen preporučeno u Milano. Tranzit i dolaz na 20
815
 Razglednica Umaga upućena 30.06.1954 u Beč. Frankirana markom iz niza
30
816
 Razglednica Pirana upućena iz Kopra u Zagreb 1950 godine.
12
poleđini.
FDC for the occasion of holiday May 1st, registered sent to Milan.
Transit and arrival on the back.
životinje prvi dan uporabe ovog izdanja.
Postcard Umag sent 30.06.1954., to
Wien. Franked with stamp from series animals, first day of use for this edition.
sent from Kopar to Zagreb 1950.
Postcard Pirana
140
Brodovi
817
 Pismo manjeg formata upućeno brodom iz Zadra u Milano 13.01.1858. Frankirano s 60
818
 Pismo upućeno iz Venecije u Trst brodom 15.11.1959.Žig DAL VENEZIA COL
819
 Pismo upućeno brodom iz Konstantinopola u Orebić preko Trsta i Zadra 24.05.1878.Žig 50
820
 Razglednica Malog lošinja upućena u Kostrenu brodom OE LLOYD GRAF WUR-
30
821
 Razglednica Malog Lošinja upućena u Znojmo brodom OE LLOYD GRAF WUR-
20
822
 Razglednica Aleksandrije upućena u Vukovar brodom OE LLOYD HABSBURG
16
3x3Kr. Koji su poništeni žigom (LET(TER)A ARR(IVA)TA PER MARE. Dobra kvaliteta.
Small size letter sent by ship from Zadar to Milano 13.01.1858.Franked with
3x3kr. Cancelled with cancels (LET(TER)A ARR(IVA)TA PER MARE. Good quality.
VAPORE. Dobra kvaliteta. Letter sent from Venetia to Trieste by ship 15.11.1959.
Cancel DAL VENEZIA COL VAPORE. Good quality.
18
CONSTANTINOPOLY LLOYD. Tranziti i dolaz na poleđini. Odlična kvaliteta.
Letter sent by ship from Constantinople to Orebić via Trieste and Zadar 24.05.1878.Cancel CONSTANTINOPOLY LLOYD. Transit and arrival on the back. Excellent quality.
MBRANDT 1903 godine u plavoj boji.
Postcard Mali Lošinj sent to Kostrena
by ship OE LLOYD GRAF WURMBRANDT 1903 in blue color.
MBRANDT u crnoj boji.
Postcard Mali Lošinj sent to Znojmo by ship OE
LLOYD GRAF WURMBRANDT in black color.
oko 1900. godine.
Postcard Aleksandrija sent to Vukovar by ship OE LLOYD
HABSBURG around 1900.
141
823
 Trojezična dopisnica upućena u Split 11.03.1899., brodom LLOYD AUSTRIACO
45
824
 Dopisnica upućena iz Zadra preko Trsta brodom u Torino 20.03.1884. Žig
18
825
 Dvojezična (njemačko-hrvatska) dopisnica upućena brodom u Trst 10.08.1883.Žig
20
826
 MAREDopisnica upućena iz Makarske u Beč brodom 10.05.1887.Žig (LET(TER)A 18
827
 Dopisnica upućena iz Šibenika u Dresden 1886 godine.Rijedak žig SEBENICO
25
828
 Pismo upućeno iz Zadra u Šibenik brodom.Žig ZARA COL VAPORE i dolaz
25
829
 Pismo upućeno iz Trsta u Šibenik brodom preko Zadra 1868 godine.Žig TRIESTE
20
LVIII. Dobra kvaliteta.
Trilingual stationery sent to Split 11.03.1899., by ship
LLOYD AUSTRIACOLVIII. Good quality.
(LET(TER)A ARR(IVA)TA PER MARE. Stationery sent from Zadar via Trieste
by ship to Torino 20.03.1884. Cancel (LET(TER)A ARR(IVA)TA PER MARE.
(LET(TER)A ARR(IVA)TA PER MARE. Bilingual (German-Croatian) stationery sent by ship to Trieste 10.08.1883.Cancel (LET(TER)A ARR(IVA)TA PER
ARR(IVA)TA PER MARE.Dobra kvaliteta. Stationery sent from Makarska to Wien
by ship 10.05.1887.Cancel (LET(TER)A ARR(IVA)TA PER MARE.Good quality.
COL VAPORE.Dobra kvaliteta.
Stationery sent from Šibenik to Dresden 1886.
Rare cancel SEBENICO COL VAPORE.Good quality.
Šibenik 11.03.1886 na poleđini.
Letter sent from Zadar to Šibenik by ship.Cancel ZARA COL VAPORE and arrival Šibenik 11.03.1886.on the back.
COL VAPORE,tranzit i dolaz na poleđini.Dobra kvaliteta. Letter sent from Trieste
to Šibenik by ship via Zadar 1868.Cancel TRIESTE COL VAPORE,transit and arrival on the back.Good quality
142
830
 Pismo upućeno brodom iz Trsta u Orebić preko Zadra 11.05.1881. Letter sent by
25
831
 Pismo upućeno brodom iz Konstantinopola u Orebić preko Krfa i Trsta 21.05.1880.
40
832
 Razglednica Zadra predana na brodu i preko Rijeke upućena u Beč 29.05.1901.
16
833
 Razglednica upućena u Kostrenu sa žigom broda S.S.OLGA 1904 godine. Postcard
25
834
 Potvrda o slanju brzojava iz 1891. izdana od poštansko-brzojavnog ureda u Zadru.
20
835
 Preporučeno pismo upućeno iz Drača u Trst brodskom linijom KORFU-TRIESTE
40
836
 Čestitka upućena sa stražarskog broda ratne luke Pula S.M.MARS 06.04.1916 u
20
ship from Trieste to Orebić via Zadar 11.05.1881.
Žig CONSTANTINOPOLI LLOYD. Dobra kvalteta.
Letter sent by boat from
Constantinople to Orebić via Krf and Trieste 21.05.1880. Cancel CONSTANTINOPOLI LLOYD. Good quality.
Postcard Zadar handed on ship and via Rijeka sent to Wien 29.05.1901.
sent in Kostrena with cancel of ship S.S. OLGA 1904.
Zanimljiv i rijedak žig S.M Torpedodepot-Schif KAISERIN ELIZABETH. Receipt
for sending telegram from 1891., issued from the post and telegram office in Zadar.
Interesting and rare cancel S.M. Torpedodepot-Schif KAISERIN ELIZABETH.
08.04.1914. Registered sent letter from Drač to Trieste,shipping line KORFUTRIESTE 08.04.1914.
Split. Greeting card sent from a guard ship war naval harbour Pula S.M.MARS
06.04.1916.,to Split.
143
837
 Razglednica upućena s bojnog broda S.M.S. RADETZKY 18.04.1918 u Imotski.
16
838
 Razglednica Pule upućena sa razarača S.M.S STREITER 22.03.1918 u Češku.
16
839
 Razglednica Ploča kod Dubrovnika upućena sa bojnog broda S.M.S. BABENBERG 16
840
 Razglednica Pule upućena sa školskog broda S.M.S. ALPHA 22.04.1916 u Maribor. 16
841
 Razglednica Briuna upućena sa školskog broda S.M.S. SPALATO 21.03.1916 u Seget. 16
842
 Razglednica Pule upućena s kadetskog broda S.M.S. CUSTOZA 20.03.1916 u Beč. 16
843
 Pismo upućeno sa razarača S.M.S. SATELLIT 19.03.1915 u Villach.
844
 Razglednica Šibenika upućena sa oklopnjače S.M.S. MARIA THERESIA
Postcard sent from battleship S.M.S. RADETZKY 18.04.1918.,to Imotski.
Postcard Pula sent from destroyer S.M.S. STREITER 22.03.1918., to Czech Republic.
21.11.1916 u Češku. Postcard Ploča near Dubrovnik sent from battelship S.M.S.
BABENBERG 21.1.1916. to Czech Republic.
Postcard Pula sent from school ship S.M.S. ALPHA 22.04.1916.to Maribor.
Postcard Briuni sent from school ship S.M.S. SPALATO 21.03.1916.,to Seget.
Postcard Pula sent from cadets ship S.M.S. CUSTOZA 20.03.1916. to Wien.
sent from destroyer S.M.S. SATELLIT 19.03.1915., to Villach.
Letter
16.07.1915.,u Mađarsku.
Postcard Šibenik sent from armor-clad S.M.S. MARIA THERESIA 16.07.1915.,to Hungary.
20
20
144
845
 Razglednica Trsta upućena s bojnog broda S.M.S. ERZHERZOG KARL 07.03.1915., u Korušku.
16
846
 Razglednica Briuna upućena s bojnog broda S.M.S. ERZHERZOG KARL
18
847
 Vojna dopisnica upućena s razarača S.M.S. REKA 25.05.1915 u Petrinju. Military
20
848
 Razglednica s prikazom seoskih motiva Albanije upućena sa oklopnjače S.M.S.
12
849
 Pismo upućeno sa oklopnog broda S.M.S KAISER KARL VI 12.10.1916 u Češku.
16
850
 Vojna dopisnica upućena s oklopnjače S.M.S. KAISER KARL VI 27.09.1914 u Rijeku. 16
851
 Vojna dopisnica upućena sa bojnog broda S.M.S. TEGETHOF 26.04.1915 u Trst.
16
852
 Vojna dopisnica upućena s razarača S.M.S. ULAN 15.05.1915., u Trst.
20
853
 Vojna dopisnica upućena s bojnog broda S.M.S. RADETZKY 01.04.1917 u vojnu
Postcard Trieste sent from battleship S.M.S. ERZHERZOG KARL 07.03.1915., to Koruška
24.04.1917 u Češku. Postard Briuni sent from battleship S.M.S. ERZHERZOG
KARL 24.04.1917., to Czech Republic.
stationery sent from destroyer S.M.S. REKA 25.05.1915.,to Petrinja.
MONARCH 07.03.1916 u Sloveniju.Postcard with image of motif of Albanian village sent from armor-clad S.M.S. MONARCH 07.03.1916., to Slovenia
Letter sent from the armor-clad S.M.S. KAISER KARL VI 12.10.1916., to Czech Republic.
Military stationery sent from the armor-clad S.M.S. KAISER KARL VI 27.09.1914., to Rijeka.
Military stationery sent from the battleship S.M.S. TEGETHOF 26.04.1915., to Trieste.
stationery sent from the destroyer S.M.S. ULAN 15.05.1915., to Trieste.
Military
bolnicu br. 1605.
Military stationery sent from the battleship S.M.S. RADETZKY 01.04.1917.,to military Hospital No. 1605.
16
145
854
 Razglednica Dobrote upućena sa S.M. BOOT 60 17.08.1918., u Samobor. Postcard
16
855
 Razglednica Šibenika upućena sa S.M. BOOT 25, 07.05.1915 u Češku.
25
856
 Vojna dopisnica upućena sa "S.M. BOOT 51" 09.10.1917.,na razarač "S.M.S. LIKA"
25
857
 Talijanska dopisnica upućena sa broda "S.S. KOSOVO" 02.05.1926., u Trst.
40
858
 Razglednica s prikazom Crnogorskih narodnih nošnji upućena s parobroda "S.S.
20
859
 Razglednica Krfa frankirana grčkim markama i predana na parobrodu "S.S.
25
Dobrota sent from S.M. BOOT 60 17.08.1918.,to Samobor.
nica Šibenika upućena sa S.M. BOOT 25, 07.05.1915.,to Czech Republic.
Razgled-
koji je tada bio u Šibenskoj luci.
Military stationery sent of the "S.M. BOOT 51",
09.10.1917., to destroyer "S.M.S. LIKA" which then were in port Šibenik.
Italian stationery sent from ship "S.S. KOSOVO" 02.05.1926., to Trieste.
KRALJICA MARIJA" 06.04.1931 u Mađarsku.
Postcard with image of Montenegro national costumes, sent from the steamer "S.S. KRALJICA MARIJA"
06.04.1931., to Hungary.
KRALJICA MARIJA" 20.03.1931 i upućena u Beograd. Postcard Krfa, franked
with Greece's stamps and handed on the steamer "S.S. KRALJICA MARIJA"
20.03.1931., and sent to Beograd
860
861
862
146
860
 Razglednica Dubrovnika upućena s parobroda "S.S. DUBROVNIK" 06.05.1929 u Leipzig.
861
 Razglednica Crikvenice predana na palubi škune "NIRVANA" 06.08.1921 i upućena 16
862
 Razglednica Beograda sa žigom restorana na parobrodu "HELIOS" upućena
20
863
 Razglednica Senja upućena brodskom linijom PAG-SUŠAK,a predana
25
864
 Pismo upućeno 03.04.1930.,brodskom linijom RAB-SUŠAK 356 u Njemačku.
10
865
 Razglednica Raba upućena 05.02.1928 brodskom linijom OLIB-SUŠAK u Beograd. 10
866
 Pismo upućeno 21.01.1936.,brodskom linijom SPLIT-METKOVIĆ 309 u
14
867
 Razglednica Podgore upućena 15.08.1935 brodskom linijom METKOVIĆ-SPLIT
20
868
 Dopisnica upućena s pomoćne pošte Novalja brodskom linijom SUŠAK-RAB-
16
Postcard Dubrovnik sent from the steamer "S.S. DUBROVNIK" 06.05.1929.,to Leipzig.
14
u Čehoslovačku.
Postcard Crikvenica,handed on the deck of a schooner "NIRVANA" 06.08.1921., and sent to Czechoslovakia.
06.08.1936 u Austriju.Postcard Beograd with cancel of a restaurant on a steamer
"HELIOS" sent 06.08.1936.,to Austria.
na stanici Sv.JURAJ 01.12.1931.
Postcard Senj,sent by a shipping line PAGSUŠAK,handed on station Sv.JURAJ 01.12.1931.
Letter sent 03.04.1930.,by a shipping line RAB-SUŠAK 356 to Germany.
Postcard Rab,sent 05.02.1928.,by a shipping line OLIB-SUŠAK to Beograd.
Maribor.Dolaz na poleđini. Letter sent 21.01.1936., by a shipping line SPLITMETKOVIĆ 309 to Maribor. Arrival on the back.
310, u Čehoslovačku.Postcard Podgora sent 15.08.1935., by a shipping line
METKOVIĆ-SPLIT 310 to Czechoslovakia.
OLIB 357 u Zagreb 18.05.1935.
Stationery sent from auxiliary mail, Novalja
by a shipping line SUŠAK-RAB-OLIB 357 to Zagreb 18.05.1935.
147
869
870
872
871
869
 Slikovna dopisnica upućena brodskom linijom SPLIT-METKOVIĆ 308 u
12
870
 Razglednica Komiže predana na parobrodu,te preko Splita upućena u Ratkovicu
20
871
 Razglednica upućena 17.07.1940 brodskom linijom OLIB-SUŠAK 353 u Novi Sad. 16
Budimpeštu 02.10.1938.
Illustrated stationery sent via ship"s line SPLITMETKOVIĆ 308 to Budapest 02.10.1938.
23.07.1936. Postcard Komiža,handed on the steamer and sent via Split to Ratkovica 23.07.1936.
Postcard sent 17.07.1940., via ship"s line OLIB-SUŠAK 353 to Novi Sad.
872
Razglednica Lloyda Triestino frankirana markama s perforacijom L.T. i iz Trsta
upućena u Zagreb. Postcard Lloyda Triestino franked with stamps with perforated L.T. and from Trieste sent to Zagreb.
30
873
 Razglednica Beiruta predana na "M/B RIJEKA" 25.05.1966 i preko Cipra upućena
10
874
 Cjelina upućena brodskom linijom KOTOR-RIJEKA 351 u Zagreb 28.12.1962.
10
875
 Slikovna dopisnica predana na porobrodu i upućena 09.08.1953 u Zagreb. Illus-
12
u Beograd. Postcard Beirut,handed on the "M/B RIJEKA" 25.05.1966., and via
Cipar sent to Beograd.
Cover sent on the ship"s line KOTOR-RIJEKA 351 to Zagreb 28.12.1962.
trated stationery handed on the steamer and sent 09.08.1953., to Zagreb.
148
Biljezi
876
877
878
880
879
876
Kompletna serija biljega Drinske Banovine. Complete revenues series of Drinska
Banovina.
12
877
Kompletna serija biljega Primorske Banovine.
Primorska Banovina.
12
878
Biljezi Savske banovine 10 raznih. Revenues Savska banovina, 10 various.
879
Kompletna serija sudskih biljega Kraljevine Jugoslavije.
revenues of Kingdom of Yugoslavia.
880
Lot čistih biljega Kraljevine Jugoslavije, 19 raznih. Lot of revenues of Kingdom of
Yugoslavia, 19 various.
Complete revenues series of
12
Complete series of court 12
12
149
881
883
882
885
884
881
Lot čistih biljega s pretiskom BANOVINA HRVATSKA u raznim bojama.Lot of
revenues with overprint BANOVINA HRVATSKA in various colors.
12
882
Pet biljega s pretiskom BANOVINA HRVATSKA u zlatnoj boji, obrnuti ili dvostruki pretisak.
Five revenues with overprint BANOVINA HRVATSKA in gold color, inverted or double overprint.
12
883
Banovina Hrvatska kompletna serija poreskih biljega.
revenues of Banovina Hrvatska.
Complete series of Tax
12
884
Banovina Hrvatska,kompletna serija taksenih biljega.
(taksenih) revenues Banovina Hrvatska.
Complete series of Tax
12
885
Banovina Hrvatska kompletna serija sudskih biljega i komplet trošarinskih biljega.
Complete series of court revenues and complete excise revenues of Banovina Hrvatska.
12
150
886
887
889
888
890
886
NDH komplet provizornih biljega za obrambeni fond.
sional revenues for Defense fund.
NDH complet of provi-
12
887
NDH komplet provizornih taksenih biljega.
888
NDH komplet državnih biljega.
NDH complet of State revenues.
12
889
NDH komplet sudskih biljega.
NDH complete of Court revenues.
12
890
NDH komplet trošarinskih biljega s varijacijama boja.
revenues with variation of colors.
NDH complet of provisional Tax revenues. 12
NDH complet of excise
12
151
894
891
895
892
896
893
891
NDH komplet državnih biljega.
NDH complet of State revenues.
892
NDH komplet poreskih biljega s varijantama boja kod određenih nominal.NDH
complet of Tax revenues with variation of color on specific nominal.
893
NDH komplet biljega za obrambeni fond.
894
NDH biljezi putnog fonda.
895
NDH porezni biljeg, lijevo nezupčan.
896
NDH lot biljega s dvostrukim rubnim zupčanjem. NDH lot of revenues with
double edge perforation.
12
12
NDH complet of revenues for Defense Fund. 12
NDH revenues of travel fund.
NDH Tax revenues, imperforate left.
12
12
12
152
Ostalo
897
 Pismo s kompletnim saržajem upućeno iz Trsta u Padovu 05.04.1860. Frankirano trojcem 45
898
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Trsta u Padovu 16.03.1860. Franikrano okomi- 45
899
 Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Trsta u Napulj 29.08.1863. Nešto lošija kvaliteta. 30
900
 Tiskanica upućena iz Trsta u Napulj 17.10.1868.Dobra kvaliteta. Printed Matter
20
901
 Tiskanica upućena iz Trsta u Napulj 07.02.1874. Dobra kvaliteta. Printed Matter
20
902
 Pismo upućeno iz Trsta u Napulj 28.11.1874.
20
903
 Dopisnica upućena iz Beške u Novi Sad 08.03.1870. Dobra kvaliteta.
od 5 kr. II tipa. Dobra kvalteta.
Letter with complete content sent from Trieste
to Padova 05.04.1860. Franked with stripe of three 5kr.Type II. Good quality.
tom trojcem od 5 kr. II tipa. Dobra kvaliteta. Letter with content sent from Trieste to
Padova 16.03.1860. Franked with vertical stripe of three 5kr.Type II. Good quality.
Letter with content sent from Trieste to Napulj 29.08.1863. Lower quality.
sent from Trieste to Napulj 17.10.1868.Good quality.
sent from Trieste to Napulj 07.02.1874. Good quality.
Napulj 28.11.1874.
Letter sent from Trieste to
nery sent from Beška to Novi Sad 08.03.1870. Good quality.
Statio-
20
153
904
 Dopisnica upućena iz Velike Kikinde 14.05.1871.Dobra kvaliteta. Stationery sent
20
905
 Dopisnica upućena iz Sente u Novi Sad 24.03.1874.Stationery sent from Senta to
20
906
 Dopisnica upućena iz Katinare u Mali Lošinj 07.07.1904. Stationery sent from
14
907
 Razglednica upućena iz Pietra Ligure 10.04.1944 u Rijeku.Postcard sent from Pi-
16
908
 Razglednica Sombora upućena, najvjerojatnije iz Sombora u Ljubljanu 17.03.1919.
14
909
**
910
*
911
from Velika Kikinda 14.05.1871.Good quality.
Novi Sad 24.03.1874.
Katinara to Mali Lošinj 07.07.1904.
etra Ligure 10.04.1944., to Rijeka.
Madžarska marka poništena žigom DEČJA POŠTA, PREGLEDANA PO VOJNOJ
CENZURI Sombor. Zanimljivo.
Postcard Sombor sent, probably from Sombor
to Ljubljana 17.03.1919. Hungarian stamp cancelled with cancel DJEČJA POŠTA,
PREGLEDANA PO VOJNOJ CENZURI Sombor (Children Post, viewed by military censorship Sombor). Interesting.
20
Talijanska okupacija marka Mi.br. 18a za Bakar s crnim pretiskom, punca Bolaffi.
Italian occupation stamp Mi.No. 18a for Bakar, with black overprint, signature Bolaffi.
Lichtenstein,dvije serije s jedva primjetnim falcom. Lichtenstein,two series very
lightly hinge.
 Belgija,dvije dopisnice franikrane kompletnom serijom 05.05.1937.godine.
Belgium,two stationeries franked with complete series 05.05.1937.
35
14
154
Zbirke i Lotovi
912
914
913
915
916
912
7 dopisnica UPU, sve različiti tipovi, dobra kvaliteta.
different types, good quality.
913
17 zatvorenih dopisnica sve obrađeno po nominalama, papirima, bojama, perforacijama te dvije putovale.
17 closed stationery, different nominal, papers, colors
and perforations. Two stationery are travelled.
60
914
Dopisnice od 2 i 5 kr.Različite boje, papiri, dvostruke s odgovorom, dio putovao.
Ukupno 24 kom.
Stationery of 2 and 5 Kr, different colors, papers, double with
response. Some of them travelled, 24 pieces.
60
915
15 dopisnica i zatvorenih dopisnca, različiti tipovi i boje, neke putovale. 15 statio- 60
neries and closed stationeries, different types and colors, some of them travelled.
916
7 cjelina, razne nijanse boja, jedna putovala.7 stationeries, different shades of color, 35
one travelled.
917
8 dopisnica od toga jedna zatvorena, razne vrste papira, dobra kvaliteta.
neries, one of them closed, different type of paper, good quality.
7 stationery UPU, all
8 statio-
45
70
155
917
918
919
920
922
921
923
918
Provizorna dopisnica s odgovorom, odlična kvaliteta.
with response, excellent quality.
Provisional stationery
919
4 provizorne dopisnice, odlična kvaliteta.
920
3 zatvorene dopisnice s pogreškama u pretisku.
overprints.
921
Brzojavna primka brzojavne postaje Brčko od 29.09.1919. Dobra kvaliteta.
Telegram receipt of telegram station Brčko 29.09.1919. Good quality.
25
922
Provizorna dopisnica, obrnuti pretisak, dobra kvaliteta.
inverted overprint, good quality.
35
923
7 nerabljenihi,5 putovalih provizornih dopisnica, razlilčiti tipovi pretiska. 7 not
used and 5 travelled provisional stationeries, various types of overprint.
4 stationeries, excellent quality.
3 stationeries with errors in
Provisional stationery,
20
30
20
35
156
924
926
925
927
929
928
924
8 nerabljenihi, 5 putovalih dopisnica, razne boje papira, tipovi pretiska.
8 not
35
used and 5 travelled provisional stationeries, various color of paper, types of overprint.
925
24 provizorne dopisnice, puno varijanti pretiska, boja papira, raznih osnovnih dopisnica, dio putovao, uglavnom dobra kvaliteta.
24 provisional stationeries, lot
of various types of overprint, various basic stationeries, some of them travelled,
good quality.
926
 Provizorna dopisnica preporučeno upućena iz Sarajeva u Njemačku 26.01.1920.
Dvostruki pretisak, rijetko. Provisional stationery sent registered from Sarajevo to
Germany 26.01.1920. Double overprint, rare.
85
30
927
17 provizornih dopisnica, neke putovale, razni tipovi pretiska, boja osnovnih dopisnica itd. Povoljno. 17 provisional stationeries, some of them travelled, various
types of overprint, color of basic stationeries, etc. Low starting price.
928
Pet provizornih dopisnica,razni tipovi pretiska,sve označeno na njima,dobra kvalite- 20
ta.
5 provisional stationeries,various types of overprint,everything is marked on
them,good quality.
929
Četiri provizorne dopisnice,razni tipovi pretiska i boja osnovnih dopisnica.Four
provisional stationeries,various types of overprint and color of basic stationeries.
75
16
157
932
931
930
934
933
935
937
938
936
930
Šest provizornih dopisnica, razni tipovi pretiska, jedna putovala u lošijoj kvaliteti.
Six provisional stationeries, various types of overprint, one travelled and it is in poorer quality.
25
931
Osam provizornihd opisnica, razni tipovi i boje pretiska, odlična kvaliteta.Eight
provisional stationeries, various types and colors of overprint, excellent quality.
35
932
 Provizorna dopisnica, dvostruki pretisak, odlična kvaliteta, rijetko.Provisional sta-
25
933
 Provizorna dopisnica, dvostruki i probojni pretisak, odlična kvaliteta, rijetko.
25
tionery, double overprint, excellent quality, rare.
Provisional stationery, double and gone through overprint, excellent quality, rare.
158
934
 Dopisnica upućena iz Varaždina u Zagreb 12.12.1918. Rukom precrtan madžarski tekst i 30
935
 Provizorna dopisnica, probojni pretisak. Provisional stationery, gone through overprint. 20
936
23 provizorne dopisnice, razni tipovi pretiska, djelomično i putovale, vrlo zanimljiv 100
lot s puno varijacija. Povoljna početna cijena.
23 provisional stationeries, various types of overprint, partially travelled. Very interesting lot with lot of variation.
Low starting price.
937
Lot 17 cjelina, djelomično putovalih, različita kvaliteta, povoljno. 17 stationeries,
partially travelled, various quality. Low starting price.
90
938
Četiri cjeline različitih veličina i na različitim papirima, jedna putovala, rijetko.
Four stationeries, various size and on various paper, one travelled, rare.
50
grb i upisan novi naziv države.Stationery sent from Varaždin to Zagreb 12.12.1918.
Hungarian coat of arms and text is crossed out and written new state name.
942
939
940
939
Zbirka Bosne i Hercegovine do 1918 s većom količinom odabranih žigova, duplikata itd. Vrlo povoljna početna cijena.
95
940
Stara zbirka Bosne i Hercegovine na listovima. Herzegovina on leafs.
90
941
Mali lot pretisaka na Madžarskim markama, SHS Hrvatska, Banat i Bačka.
Small lot of the overprints on Hungarian stamps.
942
Lot maraka Baranja, zanimljive pozicije, pogledati. Lot stamps, Baranja, interesting 60
positions, look at.
943
Mali lot maraka Baranje.
944
Zanimljiv lot maraka SHS Hrvatska.
945
Lot pisama ex. Jugoslavenskog područja. Preko 70 kom. Vrlo povoljna početna cijena. 90
Lot letters from area of former Yugoslavia. More than 70 pieces. Low starting price.
Old collection of Bosnia and
Small lot stamps of Baranja.
20
30
20
159
948
945
944
949
946
946
Lot pisama SHS Slovenije i Hrvatske.
Lot letters SHS Slovenia and Croatia
35
947
Lot 30 razglednica, sve frankirane markama izdanja verigari.
all franked with stamps from edition chain breakers.
948
Lot probnih otisaka R. Valića za izdanje 29. Listopad, vjerojatno sve s drugog kamena. 300
Vrlo atraktivno, preko 170 kom.
Lot trial prints R. Valića for edition 29.October,
probably all from a different stone.Very attractive, more than 170 pieces.
949
Dobar lot pisama SHS Hrvatske i Slovenije.
950
Mali, ali dobar lot starih pisama ex Yu područja.
951
Žigosana zbirka verigara složena po katalogu Jugomarke, od boljih boja "Zlatuša",
tirkizna serija, 2 x porto spužvasti papir serija, nešto boljih boja kod porta (pastel,
zmazane, pojedinačne vrednote). Sve namontirano na preko 40 izložbenih listova.
Obavezno pogledati.
Lot 30 postcards, 40
Good lot of letters SHS Croatia and Slovenia. 100
45
260
160
954
953
952
959
960
952
580
Odlična zbirka verigara, sve čisto, složena po Priručniku HFS-a, od boljih boja
"Mariborska", "Cimetovka" , sve četiri vrednote porta u pastelu, "K" papir (sivkasti
deblji), sve postojeće na tom papiru (25 vin i sve novinske). Dio atestiran (Fleck,
Ercegović) Osim toga probojni tisak, pogreške zupčanja, dvostruki otisci, sutisci.
Vrlo povoljna početna cijena, obavezno pogledati.
953
Lot pisama Kraljevine Jugoslavije, povoljna početna cijena, obavezno pogledati.
Lot of letters Kingdom of Yugoslavia, low starting price, look at.
120
954
Zanimljiv lot maraka Srbije, SHS Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pogledati.
Interesting lot stamps Serbia, SHS Croatia and Bosna&Herzegovina. Look at it.
60
955
Zbirka od 21 slikovne dopisnice sa prikazima slovenskih krajolika.Collection of 21
illustrated stationery with images of Slovenian landscapes.
60
956
Zbirka od 15 slikovnih dopisnica s prikazima slovenskih krajolika.Collection of 15
illustrated stationery with images of Slovenian landscapes.
45
957
Zbirka cjelina kraljevine Jugoslavije, 47 raznih sve putovale sa zanimljivim
frankaturama, dobra kvaliteta.
Collection of covers of Kingdom of Yugoslavia, 47 various all have travelled with interesting franking, good quality.
35
161
966
967
968
50
958
Lot maraka mali Petar, čisto, par stotina komada u desetercima i veće, zanimljive
rubne oznake, nepregledano. Lot of stamps Small Petar, MNH, couple hundred
pieces in block of ten and larger, interesting edge markings, it is not overviewed.
959
Zbirka mali Petar u velikom albumu, samo rubne oznake arka, velika količina ma- 120
terijala, razna kvaliteta, povoljna početna cijena. Collection of Small Petar in big
album, only edge markings of sheet, big quantity of material, various quality, low
starting price.
960
NDH lot maraka, probe nezupčane, pogreške tiska i zupčanja.
stamps, trial, imperforate, errors of print and perforation.
961
NDH lot maraka, razne pogreške, probe boja i tiska, obavezno pogledati. NDH lot 100
of stamps, various errors, trial of color and print, need to be look at.
962
NDH lot pisama.
963
Izdnje za Rijeku, 100 nekompletnih serija, nedostaje marka od 16L na 75 centi.
Edition for Rijeka, 100 incomplete series, stamp of 16L on 75 centi is missing.
130
964
Izdanje za Trst, deset raznih araka. Edition for Trieste, ten various sheets
200
965
Lot čistih maraka Zone B.
966
Jugoslavija lot preko 40 pisama, dobar sastav, pogledati.
40 letters,good composition, look at.
967
Jugoslavija, lot preko 30 pisama.
968
Jugosalvija, lot preko 30 pisama, dobro.
969
Jugoslavija mali lot dobrih pisama. Yugoslavia small lot of good letters.
NDH lot of
120
25
NDH lot of letters.
45
Lot of MNH stamps Zone B.
Yugoslavia, lot of over a 80
Yugoslavia, lot of over 30 letters.
70
Yugoslavia, lot of over 30 letters, good. 70
40
162
980
970
Lot maraka NDH u originalnom albumu iz vremena i lot maraka Republike
Hrvatske. Vrlo povoljna početna cijena.
971
Zanimljiv lot maraka Kraljevine Jugoslaivje i nove Jugoslavije u albumu. Pogreške 120
tiska, visoka kataloška vrijednost, dobra kvaliteta, pogledati.
972
Lot maraka Jugoslavije u tri albuma i većoj količini pergament vrečica. Sve odlična 220
kvaliteta, povoljno za daljnju prodaju.
973
Kutija od banana s markama i FDC-ima Jugoslavije i Republike Hrvatske.Većina u 280
vrlo kvaltetnim albumima. Velika količina materijala. Vrlo povoljna početna cijena.
Kutija od banana puna pisama, razglednica, FDC-a itd.
180
974
70
975
Mala studija maraka s crnim rubom u jednom albumu.
with black edge in one album.
976
Zanimljiv lot isječaka sa žigovima poštanskih agencija Kraljevine Jugoslavije i tri
kompletna pisma.
Interesting lot of fragments with cancels of the postal agency
of Kingdom of Yugoslavia and three sets of letters.
40
977
Lot pogrešaka pretiska na markama SHS Bosna i Hercegovna.
overprint on stamps SHS Bosnia and Herzegovina.
Lot, errors of
45
978
Lot dva veća albuma sa temama brodova i cvijeća. Lot, two bigger albums with
theme ships and flowers.
80
979
Lot maraka Jugoslavije u 9 albuma, vrlo povoljno. Lot, stamps Yugoslavia in 9
albums, low starting price.
120
980
Odličan lot Jugoslavije 1919-1992, obavezno pogledati.
1919-1992, must see.
981
Lot tematike u 7 albuma, povoljno. Lot of theme in 7 albums, low starting price.
Small study of stamps
30
Excellent lot Yugoslavia 350
100
163
Razglednice
Hrvatska
985 Bela u Hrvatskoj,
oko 1910. O/A-B
996 Čakovec oko
1920. X/B-C
16 1002Dubrovnik,
kupalište Kupari,
1931. #/B
16
997 Čakovec, škola
14 1003Dubrovnik,
muškog ručnog
crkveni pjevački
rada, 1935. #/B-C
zbor stolne crkve
1929. O/A-B
25
16
20
Crikvenica oko
1910. O/A-B
986 Pozdrav iz
Bračaka 1900.
#/A
25
987 Pozdrav iz
Bračaka 1900.
#/A-B
25
991 Crikvenica oko
1910. X/B-C
992 Cres-Martinšćica,
veslačice oko
1930. O/A-B
998 Donji Lapac
Hrvatska, 1900.
#/A-B
14
20
1004Dubrovnik, podi- 20
zanje križa na Srđu
1935. O/B
30 993 Cres-Martinšćica,
veslačice 1934.
O/A-B
14
989 Crikvenica, hotel
"Erzherzog Josef"
1901., Stengel
4774. #/A-B
20 994 Cres-Martinšćica,
veslačice 1934.
O/A-B
14
990 Crikvenica oko
1910. O/A-B
16
988 Crikvenica, oko
1900. O/A-B
995 Cres-Martinšćica,
veslači 1934.
O/A-B
999 Pozdrav iz Donje
Stubice 1913.
#/A-B
18
1005Đakovo, Wilsono- 16
va ulica, oko 1925.
X/B-C
1000Pozdrav iz Drage
1902. #/B
35
1001Dubrovnik,
kupalište Kupari,
oko 1920. X/A-B
12
1006Đurđevac 1909.,
Mosinger. #/A-B
12
14
1007Đurđevac oko
12
1930. #/A-B
164
1008Đurđevac oko
1930. O/C
1009Đurđevac oko
1925. O/B
1010Fažana 1946. #/B
12 1014 Grubišno polje
1930. #/A
16 1020 Jelisava Most
1916. #/a-B
20 1026 Koprivnica,
20
Franjevački samostan, oko 1915. O/A
30 1015 Pozdrav iz
Hruškovca,
Mosinger 3055,
oko 1904. #/A-B
20 1021 Pozdrav iz
Karlobaga 1900.
#/A-B
20 1027 Koprivnica, Gradska bolnica oko
1915. O/A
16
1016 Hvar 1935. #/A-B 16
1011Gredice 1909. #/B 25
1012Grižana,
trgovina Dragutin
Baretic oko 1925.
16
14
1017 Ika 1900. #/A
1018 Pozdrav iz Iloka
1913. #/A
1022 Karlovac 1909.
#/B
14 1028 Koprivnica,
12
Gospodarska ulica
oko 1915. O/A-B
1023 Karlovac,
fotografija na kartonu 10.5x6.5 cm.
20
1024 Koprivnica oko
1900. #/A-B
20
1025 Koprivnica, gradska javna bolnica
sa kapelom Sv.
Florijana, 1902.
Mosinger #/A-B
20
12
1029 Koprivnica, Grad- 16
sko poglavarstvo i
župna crkva1914.#/A
14
1013Grubišno polje,
Glavna ulica
1907. #/A-B
20
1019 Jalkovec 1903.
#/A
20
1030 Koprivnica pogled 25
prema jugu oko
1920. O/A
165
1031 Korčula, Stolna
crkva 1920. #/A
1036 Krk-Pogled na
Bašku od Sv.
Ivana oko 1910.
#/A-B
16
10
1042 Krk-Omišalj
1940. #/A
20 1043 Kraljevica,
1032 Krapina, Magis20 1037 Krk-Ministar
Radić na kupanju
Brodogradilište
tratska ulica oko
u Baški 1927. #/A
oko 1910. #/A-B
1904. O/A
1033 Krk-Baška na
16
Krku, Glavna ulica
oko 1915. O/A-B
1038 Krk-Baškanova
oko 1910. O/A
25
1039 Krk-Malinska
1911. #/A-B
20
1034 Krk-Baška na Krku, 16
Baščanske prelje
1040 Krk-Malinska,
oko 1930. #/A-B
hotel "Zagreb"
oko 1950. O/A
1035 Krk-Baška 1911.
#/A-B
25
1041 Krk-Omišalj oko
1920. O/A-B
16
20
1047 Kupalište Lešće,
glavna zgrada
1909. #/A-B
16
20
1048 Pozdrav iz Makar- 18
ske 1904. #/A-B
1049 Makarska 1938.
#/A
1044 Kraljevica, Svjetionik 1930. #/A
18
1045 Pozdrav iz
Kurilovca oko
1904. #/A
20
1046 Kutjevo, Vlastelinski dvor oko
1904. #/A
20
16
20
166
1054 Metković oko
1910. #/A-B
20
1055 Neum 1903. #/A
20
1060 Novigrad Podravs- 20 1066 Orebić oko 1930.
O/B
ki 1927. #/A-B
12
1067 Orebić oko 1930.
O/A-B
12
1068 Osijek 1898. #/A
20
1069 Plitvička jezera
1898. #/B
20
1070 Požega oko 1930.
#/B
12
Novigrad Podravs20
1061 ki 1931. #/A-B
1050 Makarska, 12
manjih slika Makarske na kartonu
9x4.5 cm. Atelier
Krišer
20
1056 Pozdrav iz Neuma
1913. #/A-B
14
1062 Novi MarofRemetinec oko
1915. #/A-B
1057 Pozdrav iz Nove
Kapele oko 1904.
#/A
1051 Mali Lošinj 1903.
#/A-B
1063 Opatija 1898.
#/A-B
16
20
20
20
1064 Opatija, fotograf
Edmun Jellussich
oko 1920. O/A-B
20
1059 Pozdrav iz Nove
Kapele 1914.
#/A-B
1053 Metković sa sjevera 1908. #/A-B
16
20
1058 Pozdrav iz Nove
Kapele Batrine
oko 1910. X/A-B
1052 Metković oko
1910. #/A
20
1071 Podsused 1910. #/B 20
16
1065 Orebić oko 1930.
O/A-B
12
1072 Podsused 1910. #/B 20
167
1073Podsused 1960.
16 1080 Pula 1898. #/A-B
20 1087 Pula oko 1904.
#/A
1074 Pula 1896. #/A-B
18 1081 Pula 1899. #/A
16
1075 Pula 1897. #/A-B
1076 Pula 1898. #/A-B
20 1082 Pula 1899. #/A
20 1083 Pula 1899. #/A
1088 Pula 1903. #/A
16
1089 Pula 1904. #/A-B
20
20
1078 Pula 1898. X/A-B
16
1084 Pula 1899. #/A
20 1085 Pula oko 1904.
#/A-B
18
1094 Pula, Stengel
4199, oko 1904.
O/A
18
1095 Pula, Stengel 4195,
oko 1904. O/A
16
1096 Pula, Stengel 4191,
oko 1904. O/A
18
16
1090 Pula, Stengel
4201, oko 1904.
O/A
1077Pula 1898. #/B
20 1093 Pula, Stengel
4193, oko 1904.
O/A
18
20
16
1091 Pula, oko 1904.
O/A
20
1097 Pula, oko 1904. O/A 16
1079 Pula 1898. X/A-B 16
1086 Pula oko 1904.
#/A-B
1092 Pula, Stengel
4187, oko 1904.
16
O/A
18
1098 Pula, Riva 1906. #/A 20
168
1099Pula 1906. #/A
1104 Pula 1910. #/A
18
1108 Pula oko 1910.
O/A
20
16 1113 Pula 1917. X/A-B
20
1114 Rijeka 1897,
20
Stengel 4751. #/A
1109 Pula, Stengel
4194, oko 1910.
O/A
16
1115 Rijeka 1897,
Stengel 4751.
#/A-B
1100Pula, harmonika
25
1907. #/A-B
1110 Pula, Stengel
4197, oko 1910.
O/A
1101Pula 1907. #/A-B
1102Pula 1907. #/A
16
20
1105 Pula 1914. X/A-B
1106 Pula oko 1910.
O/A
1107 Pula oko 1910.
O/A
1103Pula 1909. #/A 20
18
18
16
16
1111 Pula oko 1910.
X/A-B
1112 Pula oko 1930.
O/B
20
1116 Rijeka 1899. #/A
16
1117 Rijeka 1903.
#/A-B
20
1118 Rijeka 1903. #/B
16
20
30
169
1119 Rijeka 1904. #/A-B 30 1126Rijeka-Kantrida
oko 1910. #/A-B
1120 Rijeka oko 1904. #/A 30
1121 Rijeka oko 1904.
#/A-B
14
1122 Rijeka, Stengel
4786 ,oko 1904.
#/A-B
16
1123 Rijeka,oko 1904.
#/A-B
30
1127Rijeka, karneval
oko 1925. X/A-B
1128Rijeka 1908. #/A
20
30 1134 Pozdrav iz Sinja
oko 1904. #/A-B
16
45 1135 Skrad, Zeleni vir
1925. #/A
1129Rijeka 1908. #/A
45
1130Rijeka 1908. #/A
45
1131Sali, mornari
1927. O/A-B
1124 Rijeka 1911. #/A-B 16
1125 Rijeka 1916. #/A-B 16
20 1133 Pozdrav iz Senja
1899. #/A
1132Selce 1909. #/B
1136 Skradin-slap
1915. X/A-B
16
12
1137 Slano 1918. X/A-B 20
16
1138 Pozdrav iz Slatina
oko 1920. O/A-B
16
1139 Slatina 1921. #/A
25
25 1140Slunj, harmonika
1914. #/B
25
170
1141 Slunj oko 1915.
O/B
20
1142 Sokolovac 1937.
#/B
1147Sušak 1902.
#/A-B
20
1143 Solin, Sokolski
dom 1932. #/A-B
12
1148 Šibenik 1904. #/A 12
1149 Šipanska luka
1939. #/A
1144Split oko 1904.
O/A
20 1159 Zagreb, Jelačićev
trg 1899. #/A-B
20
1153 Virje, škola 1929.
#/A-B
16 1160 Zagreb, Glavni
kolodvor 1899.
#/A
20
1154 Vis 1898. #/A-B
20
20 1155 Vrbnik 1897.
#/A-B
16 1156 Zadar 1903.#/A-B 25
14
1162 Zagreb, uspinjača
oko 1904. #/A-B
16
1163 Zagreb, spomenik Jelačiću oko
1904. O/A
20
20
1157 Zadar 1910. #/A 14
1146 Supetar 1907.
#/A-B
1161 Zagreb 1899.
#/A-B
35
16
1150 Štrigova, škola
oko 1930. #/A-B
1145 Starigrad 1900.
#/A
20
1152 Vinica oko 1930.
#/A-B
1151 Vinkovci oko
1920. O/B
20
25
1158 Zagreb 1899.
#/A-B
16
171
1164 Zagreb, sveučilišni
trg oko 1904. #/A
25
14
1165 Zagreb, Strossmayerovo
šetalište 1909. #/A
1166 Zagreb, glavni
kolodvor oko
1920. X/A
1167 Zagreb, ulica
Marija Valerija
1909. #/B
1168 Zagreb, Prilaz
1916. #/A-B
1169 Zagreb, Kaptol
1924. #/A-B
10
20
1170 Zagreb, Jezuitski
trg 1925. #/A
1171 Zagreb, Vlaška
14
ulica 1925. #/A-B
1172 Zagreb, sinagoga
oko 1930. O/A-B
14 1173 Zagreb, Maksimir
1945. #/A-B
14
14
1174 Zagreb, tvornica
čokolade Union
oko 1920.O/A-B
1175 Zagreb, pogreb
Milke Trnine
1941. O/A
20
1180 Promidžbena
razglednica
Franck 1909.
#/A-B
1181 Promidžbena
razglednica
Lavlja Menthol
1176 Zagreb, vojna bol- 14
Droždjenka oko
nica Rebro 1946.
1914. O/A-B
O/A-B
1177 Zagreb, Ilica
15.2x12.2 cm oko
1920.
12
1178 Zagreb, Kustošija
stradala u potresu
1880. 18x13 cm.
30
1179 Poslovna dopisnica Svijet oko
1904. O/A
16
20
30
1182 MatijaAnte Reljković 16
1931. #/A-B
70
18
20
1183 Karlovac, spomen
štap 26. Pukovnije
1916. #/A-B
16
1184 Dopisnice sa slikama
hrvatskih umjetnika
oko 1904. #/A-B
14
172
Slovenija
1185 Dopisnice sa
slikama hrvatskih
umjetnika oko
1904. O/A
1186 Naklada i risanje Tomislava
Krizmana oko
1904.#/A
14 1190 Mostar oko 1910.
X/A-B
20
1191 Sarajevo oko
1904. #/A
20
1195 Apače oko 1930.
O/A
18
18
1202 Jesenice oko
1910. X/A-B
18
1196 Apače oko 1930.
O/A
1197 Bela Peč 1898,
Stengel 5651. #/A
1187 Slavonske narodne nošnje 1900.
#/A-B
16
1192 Sarajevo, Begova
Moschee oko
1910.O/B
1188 Banja Luka oko
1910. O/A-B
1198 Bovec oko 1904.
#/A-B
1189 Jajce oko 1910.
X/A-B
20
14
14
16
1203 Jesenice na Gore- 14
njskom 1929. X/B
16
20
1204 Kočevje 1931. #/A 20
1205 Kočevje 1935. #/A 14
1199 Cerkniško jezero
1904. #/A-B
1194 Doček srpske
vojske u Mostaru
oko 1918. O/A-B
20
18
Bosna i
Hercegovina
1193 Sarajevo, zanatlijsko udruženje
1931. #/A-B
1201 Jesenice 1908.
X/A-B
16
1206 Kopar 1901. #/A-B 20
20
1200 Črnomelj oko
1910. #/A
16
1207 Lipica 1913. #/B
20
173
1208 Ljubljana oko
1904. O/A-B
14 1215 Ljubljana 1907.
#/A-B
14
1222 Murska Sobota,
Ledavska cesta
1935. #/A-B
1209 Ljubljana 1898. #/A 14 1216 Ljubljana, pjevačko
društvo Slavec
1909. O/A-B
1210 Ljubljana 1900. #/A 12
1211 Ljubljana 1901.
#/B-C
14
1218 Maribor 1900. #/A-B
1225 Murska Sobota,
kupalište 1936.
#/A-B
16 1219 Maribor oko
1910. #/A
14
1213 Ljubljana 1904.
#/A-B
12 1220 Maribor, doček
Franz Josepha I,
1910. O/A-B
16 1226 Nabrežina
1899.#/A-B
1214 Ljubljana 1907.
#/A-B
14
1221 Moškanjci fo14 1227 Nabrežina 1912.
tografija 14x9 cm.
#/A-B
12
1230 Plase oko 1910.
#/A-B
16
1231 Podgora 1917.
X/A-B
20
1232 Pragersko 1899.
#/A-B
20
16
18
1212 Ljubljana 1904.
#/A-B
1229 Piran oko 1910.
#/A-B
16
1217 Ljutomer 1930. #/A 14
1224 Murska Sobota,
Cerkvena ulica
1937. #/A-B
25
16
16
1223 Murska Sobota
1936. #/A-B
1228 Ozeljan 1913.
#/A-B
16
25
1233 Radeče 1910. #/A-B 12
25 1234 Radeče oko 1920.
#/A-B
16
174
1235 Rakek 1929. #/A-B 16 1242 Šmarje pri Jelšah
1931. #/A-B
14 1249 Turjaški Grad
1913. #/A-B
16 1255 Izložba ilustracija Glasnika
u Ljubljani 1918.
#/A-B
20
Srbija
1236 Rogatec 1898. #/A 20
1243 Šmarje pri Jelšah
oko 1930. #/A-B
16 1250 Volan oko 1915.
O/A-B
16
1237 Rogatec 1898. #/A 20
1244 Šmarje pri Jelšah
1932. #/A-B
1238 Sloven Gradec
1923. #/A-B
14 1251 Volan oko 1915.
O/A-B
1256 Ninčićevo oko
1930. #/A-B
20
1257 Orsova 1901. #/A
20
1258 Orsova 1902.
#/A-B
20
1259 Sombor, sinagoga
oko 1910. X/A-B
18
1260 Sombor 1937.
O/B
16
16
16
1245 Šoštanj 1908. #/A-B 16 1252 Ždala 1934. X/B-C 20
1239 Sv. Jošta 1912.
O/A-B
16
1246 Šoštanj 1914. #/A-B 16 1253 Dr. Vladimir
Maček u Sloveniji
1935. O/A
1240 Sv. Jošta 1925. #/A-B 16
1247 Toplice 1911. #/B
14
1254 Gaspari, Vesela Aleluja 1937.
#/A-B
1241 Sv. Jurij, nova župna
crkva 1936. #/A-B
25
14
1248 Toplice 1919. #/A-B 20
16
175
1261 Stari Slankamen
1909. #/C
12
1268 Kraljevska obitelj
1904. #/B
1262 Šid 1900. #/A-B
1264 Srpska vojska
1910.#/A-B
14
1274 Promidžbena
karta Srbije 1903.
#/A-B
16
20
1270 Kraljevska obitelj
oko 1920. O/B
1266 Srpska vojska
1910.#/A-B
1275 Dušan Silni. O/B
1279 S/S Dedinje,
Dubrovačka plovidba A.D. Dubrovnik
oko 1930. O/A-B
16
1280 S.M.S. Erzherzog
Karl oko 1910.
#/A-B
12
1281 Brzi parobrod
Godollo 1910.
#/A-B
16
16
20
20
1271 Kraljica Draga
1903. #/B
16
1276 Balaton 1916.
O/A-B
20
1272 Kralj Aleksandar
16
oko 1920. O/A -B
1267 Srpska vojska
1910.#/A-B
25
14
Brodovi
1265 Srpska vojska
1910.#/A-B
12
20
1269 Kraljevska obitelj
oko 1910. O/B-C
1263 Srpska vojska
1910.#/A-B
16 1273 Kralj Aleksandar
1935. #/A
1278 S.M.S. Dalmat
1902.#/A-B
20
1277 Conte Biancamano
oko 1920. O/A-B
1282 Brod Godolo oko
1910. O/A-B
16
18
1283 S.S. Habsburg
1904. #/A-B
18
20
176
1284 Brod Hegedus
Sandor 1902.
#/A-B
1285 Brod Ida 1902.
#/A-B
1286 Brod Jastreb
1926. O/A-B
30
20
1290 Izletnički
parobrod Kraljica
Marija 1934. #/A
16 1295 Parobrod Laurana
oko 1930. O/A
1291 S/S Kraljica
Marija oko 1920.
O/A-B
16
25
12 1301 Brod Abbazia
1917. #/B
16
1296 S/S Liburnia oko
1904.#/A-B
25 1302 Brod Abbazia oko
1930. X/A-B
12
1297 Brod Lorenzo
Marcello oko
1930. O/A
12 1303 S/S Prestolonasljednik Petar
1932. X/A-B
16
1287 Brod Jastreb
1926. O/B
25
1288 Kr. brod Jastreb
oko 1925. O/B-C
20
1289 Brod Karadjordje
oko 1920. O/A-B
14
1292 S.S. Kraljica
Marija lot 3
razglednice 1933.
O/A
1293 S.S. Kumanovo
1935. #/A
1294 Brod Kvarner
1936. #/A
16
16
16
1298 Brod Nikola Tesla
oko 1950., fotografija
14.5x10 cm
16 1304 Brod Prestolonasljednik Petar
oko 1935. O/A-B
16
1299 Parobrod Abbazia
oko 1910. O/A
16 1305 Brod Prestolonasljednik Petar
oko 1935. O/A-B
16
1300 Brod Abbazia
1910. X/A-B
20
1306 Brod Principessa
Maria oko 1930.
O/A-B
14
177
1307 Brod Radnik
1948. #/A-B
1308 Brod Stefania
1912. #/A
14
16
1319 Podmornica
16
Nebojša 1929,
foto Laforest. O/B
1313 Brod Vodice
1935. #/A-B
12
1314 Brod Zara 1936.
#/A
20 1320 Podmornice 1935,
foto Laforest.
#/A-B
1324 Svečani sokolski
doček u Sušak
1924. O/A
20
1325 Sokolsko društvo
Sušak-Rijeka oko
1925. O/A
20
1326 Župa Zrinjsko
Frankopanska slet
u Sušak 1908.
O/A-B
30
16
Sokoli
1309 S/S Strossmayer
oko 1930. X/B
1310 S.M. Monitor
Temes 1913. X/B
1311 Brod Vila 1923.
#/A-B
1312Brod Višegrad
oko 1921. O/A
18
16
20
14
1315 Ratni brodovi
1913. #/B
12
1316 Ratni brodovi
1914. #/B
12
1317 Ratni brodovi oko
1920. O/A-B
1318 Torpedni brodovi
oko 1910. X/B-C
1321 H.K.B. Sokol
u Zagrebu oko
1905. O/B-C
14
1322 Ženski odjel Hrv.
Sokola SušakRijeka 1911.
Mosinger #/A-B
1323 V.Župski slet
sokolske župe
Rijeka na Sušku
14
1924. O/A
14
20
1327 I.slet sokolske župe 30
Vitezić u Pazinu
1910. O/A-B
20
1328 II.slet Hrvatske 30
sokolske
župe
Vitezič 1911. O/A-B
178
1329 20 godišnjica i
posveta zastave
Hrvatskog sokola
u Sisku 1924.
#/A-B
1330 VI.sokolski slet
župe Rijeka 1925.
O/A-B
30 1333 VIII slet sokolske 30 1337 Promidžbena
župe Sušak/Rijeka
karta 1.Svjetskog
1933. O/A-B
rata 1915. O/A
30
1334 III.slet sokolstva
na Jadranu/IX.slet
sokolske župe
Sušak/Rijeka
1939. #/B
30 1338 Promidžbena
karta 1.Svjetskog
rata 1915. #/A
Ostalo
1331 I.svesokolski slet
sokola Kraljevine
Jugoslavije 1930.
#/A-B
12
1335 Promidžbena
karta Petrovaradinske pješačke
regimente oko
1910. O/A-B
1332 Posveta zastave
sokolskog društva
Rab 1931. O/A-B
1339 Automobil u
kojem je izvršen
atentat na F.Ferdinanda u
Sarajevu 1914.
30
O/A
1341 Nacionalna karta
1903. X/B-C
20
1342 Nacionalna karta
oko 1910. O/A-B
25
1343 Državni grb
kraljevine Srba,
16
Hrvata i Slovenaca 1928. #/A-B
16
1344 Promidžbena
karta, Šantel
"Rastanak od
Gorice" 1937.
#/A-B
20
1345 Promidžbena
karta Šantel "Beg
od doma" oko
1930. #/A-B
20
30
20
30
1336 Prijelaz preko
Drine 1914. O/A
16
1340 Granica ItalijaHrvatska prema
Londonskom
ugovoru i
zastupljenost
Hrvatskog jezika.
O/A-B
25
179
1346 Promidžbena karta autor Antonini
"Čuvajmo naše
more". O/A-B
30
1347 Lot 2 razglednice 12
Salon de Paris,
Kristijan Kreković
"Olga kći ministra
Spalajkovića"
O/A
1348 Lot 56 razgledni- 220
ca Pule do 1940.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
64
File Size
16 717 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content