close

Enter

Log in using OpenID

015 UGOVOR O POSREDOVANJU PRI PRODAJI NEKRETNINE

embedDownload
Agencija za promet nekretnina EURO-PLAC ; Mala Lisa bb, Cazin;
ID broj: 4363873940000; Kantonalni ured USK-a; Žiro-račun:
3385202206686374, UniCredit Bank; Kontakt: 060/3433054; 061/786-860;
[email protected]; www.europlac-nekretnine.com
Broj: _________/015
UGOVOR O POSREDOVANJU PRI PRODAJI NEKRETNINE
Zaključen između Ugovornih strana:
1. Agencija za promet nekretnina EURO-PLAC Posrednik koju zastupa Ćoralić Albin
2.______________________________ iz __________________________________ JMBG/ID
broj __________________________, rođen/a (datum, mjesto) _________________________
nastanjen/a _______________________________________. Zanimanje _________________
Dokument br._____________________, izdat u___________, država____________________
Telefon/kontakt ______________________________________________________________
u nastavku teksta: Prodavac
Podaci o nekretnini koja je predmet prodaje:_______________________________________
___________________________________________________________________________
Ugovorne strane su se usaglasile u slijedećem:
Član 1.
Ovim Ugovorom Prodavac daje ekskluzivno pravo Agenciji Euro-Plac iz Cazina da ga zastupa
pri prodaji nekretnine. Potpisom Ugovora Agencija-posrednik se obavezuje da će oglašavati u
svom marketinškom dijelu nekretninu koja je predmet prodaje, kako bi kvalitetna prezentacija
i promocija doveli do uspješne prodaje; ažuriranje nekretnine na određenim web portalima
kao i ostalim mjestima za oglašavanje u ime Korisnika usluge –Prodavca; vlastitim obilježjima
označava predmetne nekretnine sa istaknutim kontaktom Agencije (ako je neophodno i
tehnički izvodivo). Agencija-posrednik za Prodavca obavlja slijedeće usluge: dolazak na lice
mjesta u cilju fotografisanja nekretnine; davanje prijedloga za formiranje konačne prodajne
cijene nekretnine, sukladno sa stanjem na tržištu; prisustvo dogovorima između Prodavca i
potencijalnih kupaca prilikom priprema za sklapanje posla, ili sam dogovara sa potencijalnim
kupcima uslove prodaje na način da zadovolji interese Prodavca koji su naglašeni u ovom
Ugovoru; obavještava Prodavca o pravnom i stvarnom stanju nekretnine i upozorava na
uočene nepravilnosti, notaru odnosi prijedlog Ugovora pod dogovorenim uslovima prodaje i
zakazuje termin potpisivanja predugovora ili konačnog kupoprodajnog ugovora; organizuje
pregled i razgledavanje nekretnine u dogovoru sa svim zainteresiranim klijentima.
Agencija za promet nekretnina EURO-PLAC ; Mala Lisa bb, Cazin;
ID broj: 4363873940000; Kantonalni ured USK-a; Žiro-račun:
3385202206686374, UniCredit Bank; Kontakt: 060/3433054; 061/786-860;
[email protected]; www.europlac-nekretnine.com
Član 2.
Prodavac je u obavezi Agenciju-posrednika detaljno upoznati sa pravnim stanjem nekretnine.
Prodavac garantuje da nekretnina nije opterećena realnim teretima koji mogu onemogućiti
prodaju, ograničiti raspolaganje i slično, da nije predmet nekog drugog ugovora koji
onemogućava ili ograničava raspolaganje nekretninom, te da nije predmet bilo kojeg sudskog
spora i izvršenja. Prodavac se, potpisom ovog Ugovora, odriče prava da nekretninu prodaje
preko nekog drugog posrednika ili samostalno. Obaveza Prodavca je da odmah obavijesti
Agenciju-posrednika i uključi je u pregovore ukoliko se zainteresovani kupac javi mimo
Agencije-posrednika (na web oglase ili na tablu koja će se po potrebi postaviti na vidljivo
mjesto). U slučaju da bilo koju nekretninu obuhvaćenu ovim Ugovorom Prodavac PROMETUJE
bez učešća Agencije-posrednika, još uvijek je dužan platiti proviziju koja je navedena u
Ugovoru u Članu br. 4.
Član 3.
Prodavac se obavezuje da će isplatiti Agenciji-posredniku ugovorenu proviziju. Provizija će se
isplatiti odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora ili predugovora iz iznosa kapare ili konačne
isplate. Prodavac će ovlasitit notara, koji bude nadležan za sastavljanje kupoprodajnog
ugovora ili ugovora o zamjeni za predmetnu nekretninu, da u Ugovor uvrsti obavezu isplate
provizije Prodavca prema Agenciji-posredniku i saglasan je da je prijenos vlasništva pomenute
nekretnine moguć tek onda kad Agencija-posrednik pri prodaji, u pismenom formatu, potvrdi
plaćanje provizije od strane Prodavca.
Član 4.
Tražena cijena koju je odredio Prodavac iznosi__________________________________ KM
(Slovima________________________________________________________________)KM.
Posrednička provizija u slučaju prodaje iznosi 3% (tri posto) od postignute prodajne cijene
nekretnine. Tačan iznos prodajne cijene kao i način isplate će biti poznati u momentu pristanka
obje strane na ugovoreni posao (Prodavca koji prodaje nekretninu i budućeg kupca). Prodavac
je dužan izvijestiti Agenciju-posrednika o svim promjenama uvjeta prodaje i izmjenama cijena.
Prodavac je potpisom ovog Ugovora dužan da plati iznos od ______ KM mjesečno (na
godišnjem nivou __________KM) na ime pokrivnja minimalnih agencijskih troškova prilikom
reklamiranja i promovisanja nekretnine koja je predmet prodaje. Navedeni troškovi se plaćaju
potpisom Ugovora. U slučaju uspješno realizovanog posla, od dogovorene provizije će se
umanjiti isplata za iznos sredstava koja su uplaćena odmah po potpisivanju ovog Ugovora.
Član 5.
Prodavac ovim Ugovoromdaje ovlasti Agenciju-posredniku da u njegovo ime, a za potrebe
Agencija za promet nekretnina EURO-PLAC ; Mala Lisa bb, Cazin;
ID broj: 4363873940000; Kantonalni ured USK-a; Žiro-račun:
3385202206686374, UniCredit Bank; Kontakt: 060/3433054; 061/786-860;
[email protected]; www.europlac-nekretnine.com
prodaje predmetne nekretnine, može pribaviti svu potrebnu dokumentaciju kod sudskih i
općinskih organa te da može primiti kaparu u ime Prodavca od strane potencijalnog kupca. U
slučaju primanja kapare od strane kupca, Agencija-posrednik istu zadržava kod sebe do
momenta potpisivanja ugovora između obje strane u procesu. Ako ne bi došlo do potpisivanja
ugovora od strane Prodavca i kupca, nakon odustajanja od strane Prodavca, Agencijaposrednik vraća kaparu kupcu kako bi time mogao istom garantovati za uloženi novac. U
slučaju da kupac odustane od prodaje, Agencija-posrednik će kaparu isplatiti Prodavcu
umanjeno za iznos od navedene provizije. U slučaju da dođe do potpisivanja ugovora,
Posrednik će isplatiti kaparu Prodavcu, koja inače ulazi u cijenu nekretnine. Agencija-posrednik
ima pravo iz iznosa kapare da naplati posredničku proviziju, koju je inače Prodavac u obavezi
da plati Agenciji-posredniku.
Član 6.
Agencija-posrednik dužna je čuvati tajnost podataka koje stranke iznesu u povjerenju i ne
smije ih koristiti na štetu stranke u toku ili nakon obavljenog posla. Obaveza Agencijeposrednika je nastojanje da pronađe potencijalnog kupca, koji će sa Prodavcem sklopiti
kupoprodajni ugovor za nekretninu koja je predmet prodaje. Trajanje ovog Ugovora je godinu
dana od dana potpisivanja istog. Svaka stranka može da otkaže Ugovor u vrijeme njegovog
trajanja sa otkaznim rokom od mjesec dana. Obavijest o raskidu Ugovora stranke su dužne
jedna drugoj daostaviti u pisanoj formi. Eventualne sporove ugovorne strane će pokušati
riješiti sporazumno u najkraćem mogućem roku u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog
povjerenja. Ukoliko se ne postigne sporazumno rješenje, nadležan je Sud u Cazinu. Obje strane
sa punom materijalnom i moralnom odgovornošću prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.
Član 8.
Ovaj Ugovor je sačinjen u dva primjerka. Svaka ugovorna strana dobija po jedan primjerak.
Kao znak pristanka na prava i obaveze iz ovog Ugovora, obje stranke svojevoljno pristaju da
potpišu Ugovor.
Mjesto i datum potpisivanja: U Cazinu dana: ______________________________2015. god.
Prodavac:
___________________________
Prodavac
Agencija-posrednik
M.P.
___________________________
Agencija EURO-PLAC
g. Ćoralić Albin
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
334 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content