close

Enter

Log in using OpenID

Anesteziologija reanimatologija i intenzivna medicina

embedDownload
/
('-CA
-
r
REPUBLIKA
HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
ZUPA, 'IJSKA
POZEr:;A
p"nr;
datum
!::3;
DJ oJ,1o~
~
--01
KLASA: UP/I-131-01111-021148
URBROJ: 534-07-1-2-1/2-13-3
Zagreb, 15. travnja 2013.
BOLNICA
Jt;;'- j
rr o
Ministar zdravlja Republike Hrvatske postupajući po zahtjevu Opće županijske
bolnice Požega, Požega, Osječka 107, u predmetu izdavanja ovlaštenja za provođenje
specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne
medicine, temeljem članka 140. stavka 5. i. 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (" arodne
novine" broj 150/08, 71110, 139110,22/11,84111, 12112, 70112 i 144112) članka 6. Pravilnika
o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ('Narodne novine" broj 100111, 133111 i
54112) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (" arodne novine" broj 47/09), a
na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine,
donosi
RJEŠE
JE
1. Opća županijska bolnica Požega ovlašćuje se za provođenje specijalističkog
usavršavanja doktora medicine iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u
ukupnom trajanju od 18 mjeseci za slijedeće dijelove programa specijalističkog usavršavanja:
Prva godina specijalizacije:
I, OPĆA ANESTEZIJA,
REGIONALNA
ANESTEZIJA I NEPOSREDNO
LIJEČENJE
- prijeoperacijska obrada i priprema za anesteziju - 1 mjesec
- anestezija za abdominalnu kirurgiju - 1 mjesec
- anestezija u ginekologiji - 1 mjesec
- anestezija u ambu1antnoj/dnevnoj kirurgiji - 2 mjeseca
- anestezija u traumatologiji - 1 mjesec
- anestezija u urologiji - 1 mjesec
Druga godina specijalizacije:
- oživljavanje i hitna medicina - I mjesec
- poslijeoperacijski nadzor u sobi za buđenje (PACU) - 1 mjesec
2. SPECIJALNA ANESTEZIJA
- anestezija u otorinolaringologiji - 1 mjesec
Treća godina specijalizacije:
- anestezija u oftalmologiji i optometriji - 0,5 mjeseca
- anestezija u opstetriciji - 0,5 mjeseca
3. LIJEČENJE BOLI
- liječenje akutne boli - 1 mjesec
POSLIJEOPERACIJSKO
4. OSNOVE REANIMA TOLOGIJE lODABRA
A POGLAVLJA IZ HITNE MEDICINE
- oživljavanje u vanbolničkim uvjetima - I mjesec
- oživljavanje u bolničkim uvjetima - 1 mjesec
Četvrta godina specijalizacije:
5. INTENZIVNA MEDICINA
- intenzivna medicina u operativnim strukama - 4 mjeseca
2. Ovlaštenje iz točke 1. ovog rješenja izdaje se na vrijeme od pet godina, počevši od
dana izdavanja rješenja.
3. Glavni mentor i mentor moraju pratiti napredak specijalizanta i stjecanje
kompetencija tijekom obavljanja dijela programa specijalizacije iz točke 1. ovog rješenja.
4. Ravnatelj zdravstvene ustanove obvezan je o nastanku promjena u vezi ispunjavanja
uvjeta temeljem kojih 'je dano ovlaštenje iz toč. 1. izreke ovog rješenja
obavijestiti
ministarstvo u roku od 30 dana od nastupa promjene.
Obrazloženje
Opća županijska bolnica Požega je, sukladno odredbama članaka 5. i 6. stavka 4.
Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine" broj 100111,
133111 i 54112), podnijela zahtjev za izdavanje ovlaštenja za provođenje specijalističkog
usavršavanja iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.
Prema dostavljenom elaboratu zdravstvene ustanove te nakon provedenog postupka
donesen je zaključak Nacionalnog
povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora
medicine da Opća županijska bolnica Požega ispunjava uvjete propisane odredbama citiranog
Pravilnika.
Ravnatelj Opće županijske bolnice Požega, sukladno odredbi članka 2. Pravilnika o
specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine' broj 100111, 133111 i
54112), dostavio je listu mentora za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i
intenzivne medicine u navedenoj zdravstvenoj ustanovi. Za mentore su predloženi: Mirjana
Antonić Radaković, dr.med., Gordan Mirković, dr.med., Anica Bonić, dr.med., Dario Švajda,
dr.med., Elvira Igel, dr.med. i Zdravko Zmčić, dr.med.
Zdravstvena ustanova obvezna je sklopiti sporazum za obvezno provođenje dijelova
programa specijalističkog usavršavanja sa za to ovlaštenim ustanovama, radi obavljanja
preostalog dijela programa specijalističkog usavršavanja, sukladno odredbi članka 2. stavka
13. citiranog Pravilnika.
Odredba članka 6. stavka 7. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora
medicine ("Narodne novine" broj 100111, 133111 i 54112) propisuje da je, o nastalim
promjenama u vezi ispunjavanja uvjeta na temelju kojih je dano ovlaštenje ministra za
provođenje specijalističkog usavršavanja, ravnatelj zdravstvene ustanove, uprava trgovačkog
društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost i nositelj privatne prakse obvezan obavijestiti
ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastupa promjene.
Slijedom navedenoga, a temeljem uvodno citiranih propisa odlučeno je kao u izreci
rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
tužbom koja se izjavljuje nadležnom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana
od dana primitka ovog rješenja.
prof. dr.
Dostaviti:
1. Opća županijska bolnica Požega
- ravnatelj
- Stručno vijeće (radi obavijesti mentorima)
2. Prof.dr.sc. Mladen Perić, dr.med.
(voditelj programa specijalističkog usavršavanja)
KBC Zagreb
3. Hrvatska liječnička komora
4. Registar, ovdje
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 404 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content