Όροι Διαγωνισμού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο
«OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην Λεωφόρο
Κηφισίας 99, με τη συνεργασία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OGILVY
ONE WORLDWIDE – ATHENS - PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT
MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)»,
που
ΠΩΛΗΣΕΩΝ,
εδρεύει
στο
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γέρακα
«Διαφημιστική»), διοργανώνει προωθητικό
Αττικής,
πρόγραμμα
ΚΑΙ
Ημαθίας
ΑΜΕΣΟΥ
10,
(εφεξής
με τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» (εφεξής το «Πρόγραμμα»).
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των
όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών στο
πλαίσιο του Προγράμματος.
ΌΡΟΙ
1.
Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από την 10:00:00 πμ της
Παρασκευής 13/03/2015 έως και την 23:59:59 της Τετάρτης 25/03/2015 (εφεξής
«Διάρκεια»).
2.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής του ΟΤΕ TV ή
ο χρήστης της αντίστοιχης συνδρομής ΟΤΕ TV, εφόσον συναινέσει προς τούτο ο
συνδρομητής και ο χρήστης έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
3.
Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής
«Συμμετέχων») θα πρέπει κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος να μεταβεί στον
ηλεκτρονικό σύνδεσμο www.otetvaward.gr, να επιλέξει μία από τις 26 ελληνικές
ταινίες που προβάλλονται στην αρχική σελίδα, με τη μορφή εικόνας. Στη συνέχεια θα
πρέπει να πατήσει επάνω στο «κουμπί» με την ονομασία «Ψήφισέ την» και να
συμπληρώσει τα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία που θα εμφανιστούν στην οθόνη
(πλήρες ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο επικοινωνίας). Έπειτα θα καταχωρείται ο
συμμετέχον σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής «Σύστημα») με μια
(1) συμμετοχή.
4. Κάθε Συμμετέχων θα μπορεί να συμμετάσχει, στο πλαίσιο και κατά τη Διάρκεια του
Προγράμματος, με μία (1) μόνο ψήφο, ψηφίζοντας μία (1) από τις ταινίες που
παρουσιάζονται στη σχετική ιστοσελίδα με την οποία και θα μπαίνει στην Κλήρωση
και θα ενημερώνεται ταυτοχρόνως για την επιβεβαίωση της συμμετοχής του. Κάθε
1
συμμετέχων δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μία (1) φορές και
περισσότερες από μία (1) ταινίες. Διευκρινίζεται ότι το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν
μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία (1) φορές.
5.
Την Πέμπτη 26/03/2015, στις 9:30 πμ στα γραφεία της Διαφημιστικής,
Ημαθίας 10, Γέρακας, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Χαρίκλειας
Σπυριδοπούλου, θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική Κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών
του Προγράμματος. Ο OTE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα
αυτής, με ανακοίνωσή του στο www.otetv.gr ή στην σελίδα που διατηρεί στο
Facebook. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία
εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου
παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.
6.
Κατά την Κλήρωση θα ανακηρυχτούν δέκα (10) Νικητές για την τελετή
απονομής Κινηματογραφικών Βραβείων 2015, που διοργανώνει η Ελληνική
Ακαδημία Κινηματογράφου, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, καθώς και δέκα (10)
επιλαχόντες.
7. Ο OTE, στο πλαίσιο του Προγράμματος θα διαθέσει στους Νικητές της Κλήρωσης
το ακόλουθο Δώρο (εφεξής το «Δώρο»):
Δέκα (10) διπλές προσκλήσεις για δέκα (10) τυχερούς που θα παρακολουθήσουν
από κοντά την τελετή απονομής των Εθνικών Κινηματογραφικών Βραβείων 2015,
που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών.
8.
Η Διαφημιστική θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους Νικητές στο τηλέφωνο
επικοινωνίας που θα έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, με
σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των Δώρων. Κατά την
τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους Νικητές τα πλήρη στοιχεία τους
(ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, κλπ) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης
της ταυτοπροσωπίας κατά την παραλαβή του Δώρου από τον χώρο της Στέγης
Γραμμάτων και Τεχνών, ως και οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία/νομιμοποιητικά
έγγραφα κρίνονται απαραίτητα. Για την ακριβή ώρα της έναρξης της τελετής
απονομής των Κινηματογραφικών Βραβείων 2015, οι Νικητές θα ενημερώνονται
τηλεφωνικά. Επιπλέον θα ζητούνται, επιπροσθέτως των δικών τους στοιχείων, ο
αριθμός συνδρομής τους στον OTE TV, ή/και τα στοιχεία του συνδρομητή με τη
συναίνεση του οποίου ο Νικητής συμμετείχε στο Πρόγραμμα, προσκομίζοντας και
υπεύθυνη δήλωση του συνδρομητή περί συναινέσεως συμμετοχής του στο
Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο Νικητής δηλώσει διαφορετικά στοιχεία, από τα
στοιχεία συνδρομητή που είναι καταχωρημένα στα αρχεία του ΟΤΕ, ή/και σε
περίπτωση όπου ο συμμετέχων είναι χρήστης της συνδρομής και δεν συναινέσει ο
2
συνδρομητής, τότε η συμμετοχή αυτού θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής
ο πρώτος επιλαχόντας. Εάν ο Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός της επόμενης μίας (1)
εργάσιμης ημέρας από την ημέρα που θα επικοινωνήσει η Διαφημιστική με το
Νικητή, ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λάβει το Δώρο, η συμμετοχή του θα
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και η Διαφημιστική θα προχωράει στην ενημέρωση του πρώτου
επιλαχόντα νικητή, ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί εντός του ιδίου ανωτέρω
διαστήματος, άλλως η συμμετοχή του ομοίως θα ακυρώνεται.
9.
Ο ΟΤΕ έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής των
Νικητών σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης/παραλαβής των
Δώρων, για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους
παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις,
(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με
το Νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες
Αναλυτικούς Όρους,
(γ) σε περίπτωση που δεν προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο
ταυτοποίησης, που τυχόν ζητηθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, κατά την
παράδοση των Δώρων.
10.
Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί
η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
11.
Ο OTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα και τον αριθμό αυτών
με αντίστοιχη τροποποίηση, καθώς και τον αριθμό των τελικών νικητών,
ενημερώνοντας σχετικώς τους Συμμετέχοντες στο www.otetv.gr, ή/και στην σελίδα
που διατηρεί ο ΟΤΕ στο facebook.
12.
Η ευθύνη του OTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των
προγραμματισμένων Δώρων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
Ο ΟΤΕ, η Διαφημιστική, καθώς και οι προμηθευτές των Δώρων δεν φέρουν καμία
ευθύνη, ποινική ή/και αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο,
για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική
ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα,
την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία που σχετίζεται με το
Πρόγραμμα. Ο ΟΤΕ δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν ματαίωση, αναβολή, διακοπή της
τελετής απονομής των Εθνικών Κινηματογραφικών Βραβείων 2014, στη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών, για οποιοδήποτε λόγο.
13.
Μετά την εκπνοή της Διάρκειας και την παράδοση των Δώρων κατά τα
προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του OTE και της Διαφημιστικής παύει να
3
υφίσταται. Ο OTE και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλάβουν
οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή /και των Νικητών.
14.
Ο OTE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει
φωτογραφίες των Νικητών στο site του OTE TV (www.otetv.gr), σε οποιοδήποτε
έντυπο τoυ ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο,
internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού
γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων.
15.
Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα
Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή
τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των Όρων, όπως θα
κατατεθούν στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι Όροι, κατά την Διάρκεια
του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στο Site του ΟTE TV (www.otetv.gr).
16.
O OTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους, εφόσον κριθεί
απαραίτητο. Κάθε τροποποίηση θα κατατίθεται στην παραπάνω Συμβολαιογράφο,
θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των
τροποποιημένων Όρων στο Site του OTE TV (www.otetv.gr). O OTE δεν υπέχει
οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβολή στους ΄Ορους.
17.
Το προσωπικό των εταιρειών «OTE Α.Ε.», «OGILVYΟΝΕ WORLDWIDE
ATHENS S.A.», οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου
βαθμού δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
18.
Οι Συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα, συγκατατίθενται στη
χρήση των οποιοδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες, κλπ.) που
υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του Προγράμματος ή της παράδοσης των Δώρων
στους Νικητές, καθώς και στην αναφορά του ονόματός τους για διαφημιστικούς
σκοπούς, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
19.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα
δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 , όσον
αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες διεξαγωγής και
δημοσιότητας του Προγράμματος, καθώς και των στοιχείων επικονιωνίας του για την
ενημέρωσή του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία των
Συμμετεχόντων, που συλλέχθησαν κατά την διάρκεια του Προγράμματος, θα
τηρούνται μέχρι την λήξη αυτού και μετά την λήξη του θα καταστρέφονται. Οι
Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα
άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
20.
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την
εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή κρίσης του OTE
που απαρτίζεται από εκπρόσωπο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο
4
των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Η κρίση της ως
άνω επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. Σε
κάθε περίπτωση κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο των παρόντων
Όρων θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.
21.
Με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά
και ανεπιφύλακτα το σύνολο των παρόντων Όρων.
5