Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

Ανώνυµο Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης του Υ.∆. Βαγγέλη ∆ούρου για τη
∆ιδασκαλία του Φροντιστηρίου Αλγορίθµων (Εαρινό Εξάµηνο 2009-10)
Παρακαλώ να διαθέσετε λίγο χρόνο για να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο. Επιλέγετε µία
απάντηση ανά ερώτηση. Στις ερωτήσεις 23, 29 και 30 γράφετε σύντοµα σχόλια. Ευχαριστώ!
Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από 73 φοιτητές. Αν τα στοιχεία από το Venus είναι
σωστά (http://venus.cs.aueb.gr/forum/viewtopic.php?f=28&t=8246&start=60), είναι η
µαζικότερη αξιολόγηση για το τρέχον εαρινό εξάµηνο από όλα τα µαθήµατα (διαλέξεις ή
φροντιστήρια) Πληροφορικής. Σε κάθε τετραγωνάκι, υπάρχει το ποσοστό των φοιτητών (µε
στρογγυλοποίηση στη µονάδα) που επέλεξαν καθεµιά από τις απαντήσεις του
ερωτηµατολογίου. Η επιλογή ∆/Α, αντιστοιχεί στο ποσοστό των φοιτητών-τριών που δεν
απάντησαν στην ερώτηση αυτή.
1.
Ο διδάσκων ήταν συνεπής (π.χ. αναπλήρωνε τα µαθήµατα που ακυρώνονταν,
προσέρχονταν στην ώρα του για το µάθηµα, τηρούσε τις ώρες γραφείου);
Καθόλου [1%]
∆/Α [2%]
Λίγο [ 0%]
Μέτρια [0%]
Πολύ [22%]
Πάρα Πολύ [75%]
Σχόλιο: Το 97% θεωρεί ότι ήµουν πολύ/ πάρα πολύ συνεπής.
2.
Ο διδάσκων ήταν προετοιµασµένος/ διαβασµένος για το φροντιστήριο;
Καθόλου [0%]
∆/Α [3%]
Λίγο [0%]
Μέτρια [1%]
Πολύ [33%]
Πάρα Πολύ [63%]
Σχόλιο: Το 96% θεωρεί ότι ήµουν πολύ/ πάρα πολύ προετοιµασµένος.
3.
Ο διδάσκων ήταν µεταδοτικός κατά τη διάρκεια του φροντιστηρίου;
Καθόλου [1%]
∆/Α [3%]
Λίγο [0%]
Μέτρια [7%]
Πολύ [33%]
Πάρα Πολύ [56%]
Σχόλιο: Το 89% θεωρεί ότι ήµουν πολύ/ πάρα πολύ µεταδοτικός.
4.
Ο διδάσκων ενθάρρυνε τη συµµετοχή των φοιτητών στην επίλυση των
ασκήσεων του φροντιστηρίου;
Καθόλου [0%]
∆/Α [2%]
Λίγο [1%]
Μέτρια [10%]
Πολύ [45%]
Πάρα Πολύ [42%]
Σχόλιο: Το 87% θεωρεί ότι ενθάρρυνα πολύ/ πάρα πολύ τη συµµετοχή των φοιτητών
5.
Ο διδάσκων ενδιαφέρονταν για την επίλυση αποριών των φοιτητών;
Καθόλου [1%]
∆/Α [4%]
Λίγο [0%]
Μέτρια [1%]
Πολύ [34%]
Πάρα Πολύ [60%]
Σχόλιο: Το 94% θεωρεί ότι ενδιαφερόµουν πολύ/ πάρα πολύ για την επίλυση αποριών.
6.
Οι απαντήσεις του διδάσκοντος στις απορίες των φοιτητών ήταν επαρκείς;
Καθόλου [0%]
∆/Α [5%]
Λίγο [1%]
Μέτρια [10%]
Πολύ [48%]
Πάρα Πολύ [36%]
Σχόλιο: Το 84% θεωρεί ότι οι απαντήσεις µου στις απορίες ήταν πολύ/ πάρα πολύ επαρκείς
7.
Στις δικές σας απορίες (στο µάθηµα ή µέσω email ή στις ώρες γραφείου), οι
απαντήσεις που σας έδωσε ήταν επαρκείς;
∆ε ρώτησα κάτι [32%]
Πάρα Πολύ [27%]
Καθόλου [1%]
∆/Α[5%]
Λίγο [0%]
Μέτρια [5%]
Πολύ [30%]
Σχόλιο: Το 63% των φοιτητών µε ρώτησε κάτι. Το 57% (δηλ. το 90% από αυτούς που µε ρώτησαν)
θεωρεί ότι οι απαντήσεις µου ήταν πολύ/ πάρα πολύ επαρκείς. Θα ήθελα να µε είχαν ρωτήσει ακόµη
περισσότεροι φοιτητές.
8.
Η ανάρτηση των εκφωνήσεων των ασκήσεων του φροντιστηρίου στο eclass
ήταν χρήσιµη;
Καθόλου [5%]
∆/Α[4%]
Λίγο [8%]
Μέτρια [30%]
Πολύ [30%]
Πάρα Πολύ [23%]
Σχόλιο: Εδώ δεν υπάρχει σαφή τάση. Το 43% θεωρεί ότι η ανάρτηση των εκφωνήσεων των ασκήσεων
που έλυνα ήταν καθόλου/ λίγο/ µέτρια χρήσιµη. Υποθέτω ότι εννοούν ότι είναι προτιµότερο/
1
χρησιµότερο να δίνονταν και οι λύσεις και όχι ότι είναι προτιµότερο να µη δίνονταν ούτε καν οι
εκφωνήσεις!
9.
Ο ρυθµός µε τον οποίο λύνονταν οι ασκήσεις στο φροντιστήριο ήταν:
Πολύ Αργός [0%] Αργός [1%]
∆/Α[4%]
Κανονικός [84%]
Γρήγορος [10%]
Πολύ Γρήγορος [1%]
Σχόλιο: Το 84% θεωρεί ότι ο ρυθµός ήταν ικανοποιητικός
10.
Το πλήθος των ασκήσεων που λύνονταν στο φροντιστήριο ήταν:
Πολύ Μικρό [0%] Μικρό [11%] Ικανοποιητικό [67%] Μεγάλο [18%]
∆/Α[4%]
Πολύ Μεγάλο [0%]
Σχόλιο: Το 67% θεωρεί ότι το πλήθος των ασκήσεων ήταν ικανοποιητικό. Είναι ένα αναµενόµενο
ποσοστό, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις απαντήσεις στην ερώτηση 9
11.
Οι αναφορές σε τµήµατα της θεωρίας που χρειάζονταν για την επίλυση των
ασκήσεων του φροντιστηρίου ήταν:
Λιγότερες από όσες έπρεπε [19%]
∆/Α[6%]
Ικανοποιητικές [71%]
Περισσότερες από όσες έπρεπε [4%]
Σχόλιο: Το 71% θεωρεί ικανοποιητική την αναφορά σε κοµµάτια της θεωρίας
12.
Ο διδάσκων εξηγούσε γιατί «πρέπει» να µάθετε κάποια
συσχετίζοντάς την µε πρακτικά παραδείγµατα/ προβλήµατα;
Καθόλου [1%]
∆/Α[5%]
Λίγο [5%]
Μέτρια [36%]
Πολύ [42%]
έννοια,
Πάρα Πολύ [11%]
Σχόλιο: Το 42% θεωρεί ότι δεν εξηγούσα πολύ/ πάρα πολύ τη σηµασία µιας έννοιας, ούτε ότι τη
συνέδεα µε πρακτικά παραδείγµατα. Αυτό πρέπει να το βελτιώσω του χρόνου!
13.
Οι ασκήσεις που λύνονταν ήταν ενδιαφέρουσες/ σάς άρεσαν;
Καθόλου [0%]
∆/Α[3%]
Λίγο [3%]
Μέτρια [30%]
Πολύ [45%]
Πάρα Πολύ [19%]
Σχόλιο: Το 64% θεωρεί ότι οι ασκήσεις που λύναµε ήταν ενδιαφέρουσες. ∆εν είναι άσχηµο, αλλά θα
µπορούσε να είναι καλύτερο (νοµίζω ότι οι ασκήσεις στα τελευταία µαθήµατα, ήταν αρκετά πιο
ενδιαφέρουσες πάντως)
14.
Οι ασκήσεις λύνονταν µε κατανοητό τρόπο/ τις καταλαβαίνατε;
Καθόλου [0%]
∆/Α[4%]
Λίγο [5%]
Μέτρια [12%]
Πολύ [45%]
Πάρα Πολύ [34%]
Σχόλιο: Το 77% θεωρεί ότι καταλάβαινε πολύ / πάρα πολύ την επίλυση των ασκήσεων
15.
Το φροντιστήριο σάς βοήθησε να προετοιµαστείτε καλύτερα για τις 2
προόδους του µαθήµατος;
Καθόλου [1%]
∆/Α[6%]
Λίγο [1%]
Μέτρια [15%]
Πολύ [30%]
Πάρα Πολύ [47%]
Σχόλιο: Το 77% θεωρεί ότι το φροντιστήριο το βοήθησε πολύ / πάρα πολύ για την προετοιµασία του
στην πρόοδο.
16.
Το φροντιστήριο σάς βοήθησε να κατανοήσετε καλύτερα το περιεχόµενο και
τη χρησιµότητα του µαθήµατος;
Καθόλου [0%]
∆/Α[4%]
Λίγο [8%]
Μέτρια [12%]
Πολύ [40%]
Πάρα Πολύ [36%]
Σχόλιο: Το 76% θεωρεί ότι το φροντιστήριο το βοήθησε πολύ / πάρα πολύ να καταλάβει καλύτερα τη
σηµασία του µαθήµατος.
17.
Σε σχέση µε άλλους βοηθούς διδασκαλίας που έχετε παρακολουθήσει στις
σπουδές σας, η διδασκαλία του κ. ∆ούρου ήταν:
Αισθητά Χειρότερη [0%]
Λίγο Χειρότερη [3%] Αντίστοιχου Επιπέδου [15%]
Λίγο Πιο Καλή [16%]
Αισθητά Καλύτερη [55%]
∆/Α[11%]
Σχόλιο: Το 71% θεωρεί ότι είµαι λίγο πιο καλός/ αισθητά πιο καλός βοηθός σε σχέση µε άλλους
βοηθούς που έχει παρακολουθήσει. 2 επισηµάνσεις: ι) οι βοηθοί διδασκαλίας στο Τµήµα (ελπίζω και
εύχοµαι ότι) είναι υψηλού επιπέδου, ιι) αξιολογούµαι για ένα µάθηµα το οποίο έχει περιορισµένη
σχέση µε την ειδικότητά µου/ τα ερευνητικά µου ενδιαφέροντα…
2
18.
Θα συστήνατε στον-ην καλύτερό-ή σας φίλο-η να παρακολουθήσει το
φροντιστήριο του διδάσκοντος του χρόνου;
Καθόλου [1%]
∆/Α[2%]
Λίγο [0%]
Μέτρια [10%]
Πολύ [42%]
Πάρα Πολύ [45%]
Σχόλιο: Το 87% θα σύστηνε πολύ/ πάρα πολύ στον καλύτερό του φίλο να µε παρακολουθήσει να
διδάσκω Αλγορίθµους.
19.
Αξιολογήστε συνολικά τον κ. ∆ούρο. Συµπληρώνετε έναν αριθµό στην
κλίµακα 1-10 (1: ανεπαρκής, 10: άριστος): [
]
επτά [10%] οκτώ [30%] οκτώ και µισό [3%] εννιά [29%]
εννιά και µισό [1%]
δέκα [11%] ∆/Α[16%]
Μέσος Όρος: 8.53
Σχόλιο: Να η βαθµολογία που µου βάλατε και ο µέσος όρος που προκύπτει. ∆εν υπήρχαν βαθµοί
µικρότεροι από 7.
20.
Πόσα από τα 9 φροντιστήρια του διδάσκοντος έχετε παρακολουθήσει;
1-2 [7%]
3-4 [5%]
5-6 [21%]
7-8 [52%]
Και τα 9! [14%]
∆/Α[1%]
Σχόλιο: Ένα 66% αναφέρει ότι παρακολουθούσε πολύ συστηµατικά το φροντιστήριο. Ίσως και να
ήταν λίγο µεγαλύτερο, αν το ερωτηµατολόγιο δε µοιράζονταν την ηµέρα που είχαµε αναπλήρωση του
µαθήµατος.
21.
Πόσες από τις 18 διαλέξεις του µαθήµατος έχετε παρακολουθήσει;
1-4 [19%]
5-8 [16%]
9-12 [19%]
13-16 [30%] 17-18 [11%]
∆/Α[5%]
Σχόλιο: Το 41% αναφέρει ότι παρακολουθούσε πολύ συστηµατικά τις διαλέξεις του µαθήµατος
22.
Εξαιρώντας το διάβασµα για τις 2 προόδους, πόσες ώρες διαβάζατε κατά
µέσο όρο την εβδοµάδα (συνολικά για τις διαλέξεις και το φροντιστήριο);
∆ε διάβαζα ;-) [47%] περίπου 1 ώρα [25%] περίπου 2 ώρες [15%] περίπου 3 ώρες [5%] παραπάνω
από 3 ώρες [5%]
∆/Α[3%]
Σχόλιο: Το 47% αναφέρει ότι δε διάβασε Αλγορίθµους πέρα από την προετοιµασία του για τις 2
προόδους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει όλους µας να µας προβληµατίσει…
23.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Τι πρέπει να κάνει ο κ. ∆ούρος για να διαβάζετε περισσότερο για το µάθηµα;
Να δίνει 2 ασκήσεις στο τέλος του φροντιστηρίου που να «αποδεικνύουν» το επίπεδο του
µαθητή αν τις λύσει σωστά στο σπίτι
Να µπουν ερωτηµατόλογια στο eclass τα οποία και θα βαθµολογούνται αυτόµατα
∆ε φταίει αυτός που δε διάβαζα/ δεν µπορεί να κάνει κάτι!/ τίποτα παραπάνω (23
απαντήσεις)
Να φέρνει καραµέλες (2 απαντήσεις)
Test
PPQQ (σχόλιο: εµπνευσµένο µάλλον από την άσκηση για την κωδικοποίηση Lempel-Ziv ;-))
Τίποτα παραπάνω. Χάρη στο φροντιστήριο αυτό, διάβαζα Αλγορίθµους περισσότερο από
κάθε άλλο µάθηµα
Τίποτα. Θα ήθελα όµως να µας κάνει να διαβάζουµε ακόµη λιγότερο, καταλαβαίνοντας
ακόµη περισσότερα από το φροντιστήριο (2 απαντήσεις)
Bonus εργασίες/ ασκήσεις για αύξηση του τελικού βαθµού (2 απαντήσεις)
Τάµα! (2 απαντήσεις)
Να µην κάνει φροντιστήριο! Στο φροντιστήριο είναι πολύ αναλυτικός, οπότε αρκεί για να
κατανοήσουµε το µάθηµα
∆εν ξέρω
Να βγάζει online τις λύσεις των ασκήσεων (8 απαντήσεις)
Ασκήσεις για επίλυση. Περισσότερες ερωτήσεις και να µην απαντάνε οι ίδιοι
Να παραιτηθεί!
Να προτείνει κατάργηση των Αυτοµάτων :-)
Προσευχή!
Να βοηθάει ίσως λίγο παραπάνω στο topic του Venus για τους Αλγόριθµους
Να γίνει πιο προσιτός. Φαίνεται πολύ αυστηρός και η προφορά του φοβίζει
Το διάβασµα για τις προόδους είναι επαρκές. ∆ε χρειάζεται να διαβάσω άλλο
Να πείσει τους φοιτητές για τη χρησιµότητα του µαθήµατος
3
• Περισσότερες ασκήσεις για το σπίτι (όχι υποχρεωτικές)
• Πιο µεγάλη τάξη στο eclass
Σχόλιο: Εδώ ο χώρος ήταν για σχόλια φοιτητών ;-) Έχουν γίνει µόνο οµαδοποιήσεις παρόµοιων
απαντήσεων και διόρθωση τυπογραφικών/ συντακτικών λαθών
24.
Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο τελικός βαθµός σας στο µάθηµα;
Συµπληρώνετε έναν αριθµό στην κλίµακα 1-10: [
]
πέντε [8%]
πέντε και µισό [3%]
έξι [22%]
έξι και µισό [5%]
επτά [21%]
επτά και µισό [5%]
οκτώ [14%] οκτώ και µισό [1%]
εννιά [5%] δέκα [1%]
δεν ξέρω τι βαθµό θα πάρω [5%]
∆/Α[10%]
Μέσος Όρος: 6.87
Σχόλιο: Είναι ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει ούτε ένας φοιτητής που να δήλωσε ότι θα πάρει µη
προβιβάσιµο βαθµό το µάθηµα!
25.
Θα ήταν χρήσιµο να είχε διεξαχθεί ένα προπαρασκευαστικό φροντιστήριο µε
επανάληψη βασικών εννοιών µαθηµατικών;
Καθόλου [4%]
Λίγο [12%]
Μέτρια [27%]
Πολύ [32%]
Πάρα Πολύ [25%]
∆/Α[0%]
Σχόλιο: Το 43% δε θεωρεί πολύ καλή ιδέα να γίνει ένα τέτοιο φροντιστήριο. Πολύ περίεργη τάση και
δε συνάδει µε τις απαντήσεις σας στα ερωτήµατα 32 και (ιδίως) 33…
26.
Θα ήταν χρήσιµο να δίνονταν 1-2 ασκήσεις σε κάθε φροντιστήριο (ή κάθε
δύο φροντιστήρια) και να ζητείται από τους φοιτητές να τις παραδώσουν
(χωρίς βαθµολογικό όφελος όµως!);
Καθόλου [10%] Λίγο [19%]
Μέτρια [37%]
Πολύ [26%]
Πάρα Πολύ [7%]
∆/Α[1%]
Σχόλιο: Το 66% δεν το βρίσκει καλή ιδέα. Όµως, ι) κάποιοι θέλουν να λύνονται περισσότερες
ασκήσεις και ιι) σχεδόν όλοι (ερώτηση 9) θεωρούν ότι ο ρυθµός µε τον οποίο λύνονται οι ασκήσεις
είναι κανονικός (οπότε δεν προλαβαίνουµε να λύνουµε περισσότερες στο µάθηµα)…
27.
Θα ήταν χρήσιµη η ανάρτηση ενδεικτικών λύσεων των ασκήσεων του
φροντιστηρίου στο eclass;
Καθόλου [0%]
Λίγο [0%]
Μέτρια [7%]
Πολύ [26%]
Πάρα Πολύ [67%]
∆/Α[0%]
Σχόλιο: Το 93% θεωρεί πολύ/ πάρα πολύ χρήσιµο να ανεβαίνουν οι λύσεις στο eclass! (δείτε και το
επόµενο σχόλιο)
28.
Αν ανέβαιναν οι λύσεις των ασκήσεων µετά από κάθε φροντιστήριο στο
eclass, θα παρακολουθήσατε το φροντιστήριο;
Καθόλου [3%]
Σπάνια [3%] Περιστασιακά [19%] Συχνά [33%]
Πολύ Συχνά [40%]
∆/Α[2%]
Σχόλιο: …και για να µε «πείσει» να το κάνω, το 73% µού «υπόσχεται» ότι θα έρχεται συχνά/ πολύ
συχνά στο φροντιστήριο. ∆ηλ. αν βγάζω τις λύσεις των ασκήσεων στο eclass, θα έρχονται
συστηµατικά ακόµη περισσότεροι φοιτητές (βλέπε ερώτηση 20)!
Η ανάρτηση των λύσεων στο eclass απαιτεί σηµαντική επένδυση χρόνου από τη µεριά µου (και ήδη,
όπως εκτιµώ ότι έχετε καταλάβει, επενδύω πολύ χρόνο για το µάθηµα). Επιπρόσθετα, φοβάµαι ότι οι
λύσεις θα οδηγήσουν αρκετούς σε «αγρανάπαυση», µιας και θα σταµατήσουν να παρακολουθούν το
µάθηµα, θεωρώντας ότι δε χρειάζεται να ασχολούνται µιας και υπάρχουν οι λύσεις στο eclass. Και αν
αφήσουν το µάθηµα για να το διαβάσουν 2 µέρες πριν από κάθε πρόοδο, τα αποτελέσµατα θα είναι
χειρότερα. Μιας και όµως το ζητάτε επιτακτικά, του χρόνου ίσως πρέπει να προχωρήσω στην
ανάρτηση συνοπτικών υποδείξεων για τις ασκήσεις που λύνω.
29.
•
•
•
•
•
Τι δε σας άρεσε/ δεν έγινε πετυχηµένα στο φροντιστήριο και πρέπει να γίνει
καλύτερα/ διαφορετικά του χρόνου;
Στο τελευταίο µάθηµα, θα µπορούσατε να ανεβάζατε ορισµένες λύσεις
Ένα φροντιστήριο πάνω στα Μαθηµατικά για τη διευκόλυνση των φοιτητών
Να µη γράφονται οι εκφωνήσεις των ασκήσεων στο διάλειµµα γιατί δεν προλαβαίνω να τις
γράψω
Αν είναι δυνατόν να καλύπτεται όλη η ύλη µε τις ασκήσεις του φροντιστηρίου
∆εν έγραφε αναλυτικά όλες τις λύσεις στον πίνακα και τον έσβηνε γρήγορα (2 απαντήσεις)
4
Νοµίζω πως στα αρχικά µαθήµατα οι ασκήσεις δεν ήταν αντίστοιχες µε τις ασκήσεις της κ.
Σιδέρη στα αντίστοιχα κεφάλαια (2 απαντήσεις)
• Τα έχασα µε τις πολυπλοκότητες στην αρχή
• ∆εν υπάρχουν οι λυµένες ασκήσεις στο eclass. Τι να κάνουµε τις εκφωνήσεις αν δεν έχουµε
τις λύσεις;
• Πιο άµεση συζήτηση των προβληµάτων των προόδων
• Οι ασκήσεις του διδάσκοντα να είναι πιο κοντά στο πνεύµα των εξετάσεων
• Μια χαρά ήταν όλα (11 απαντήσεις)
• Χρησιµοποίηση διαφανειών (powerpoint slides) και όχι εκτεταµένη χρήση πίνακα. Ανέβασµα
στο eclass σηµειώσεων φροντιστηρίου.
• Πολύ γρήγορες απαντήσεις
• Να ανεβαίνουν στο eclass οι λύσεις πρόσθετων ασκήσεων
• Ειδικά για την 1η πρόοδο, οι ασκήσεις µε Hamilton και Euler «τρόµαξαν» τον κόσµο (και
εµένα προσωπικά)
• Να αναρτήσει τις λύσεις των ασκήσεων στο eclass (2 απαντήσεις)
• Λίγο πιο πολλές ασκήσεις (4 απαντήσεις)
• ∆εν έχω άποψη για αυτό το φροντιστήριο
• Έχω έρθει σε 2 φροντιστήρια, καλά ήταν όλα
• Οι ώρες δε µε βόλευαν. Καλύτερα να γίνεται πρωινές ώρες
• Η παρουσίαση της θεωρίας στις 5-6 πρώτες διαλέξεις
• Ίσως χρειάζονταν έκτακτα µαθήµατα φροντιστηρίων
• Η προετοιµασία για την πρώτη πρόοδο ήταν πολύ καλή (σηµείωση: ίσως ήθελε να γράψει
«δεν ήταν πολύ καλή»)
• Ίσως αν υπήρχαν περισσότερα παραδείγµατα, αλλά κατανοώ ότι δεν υπάρχει χρόνος
• Περισσότερες ασκήσεις και γενικά ασκήσεις που θα µε προετοίµαζαν καλύτερα για το τέλος
• Επαναλήψεις σε µαθηµατικές έννοιες και ορισµούς
• Να ανεβαίνει το µάθηµα στο eclass
• Οι περισσότεροι φοιτητές χάνουν τα πρώτα µαθήµατα, οπότε αλυσιδωτά χάνουν και τα
επόµενα. Στο βιβλίο δεν υπάρχουν οι λύσεις των ασκήσεων. Πιστεύω θα πρέπει να υπάρχουν
πιο λίγες ασκήσεις µε λύσεις συγκεντρωµένες, και περισσότερες για όσους θέλουν ώστε όσοι
θέλουν και ασχολούνται περισσότερο να τις λύσουν
Σχόλιο: Εδώ ο χώρος ήταν για σχόλια φοιτητών ;-) Έχουν γίνει µόνο οµαδοποιήσεις παρόµοιων
απαντήσεων και διόρθωση τυπογραφικών/ συντακτικών λαθών
•
30.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Τι σας άρεσε (αν σας άρεσε κάτι φυσικά!) στο φροντιστήριο και θα
προτείνατε να συνεχιστεί και του χρόνου;
Η παρότρυνση για συµµετοχή στο µάθηµα
Ο διδάσκων :-) (2 απαντήσεις)
Κατανόηση εννοιών και εξάσκηση
Όλα ΟΚ (3 απαντήσεις)
Η διάθεσή σας για το µάθηµα και η προσωπική σχέση µε τους φοιτητές
Γενικά το περιεχόµενο. Οι ασκήσεις βοηθούσαν στην κατανόηση του µαθήµατος. Η
προετοιµασία για τις προόδους
Να λύνει ασκήσεις για την κατανόηση του µαθήµατος
Γίνεται επίλυση ασκήσεων (που δε γίνεται στις διαλέξεις) και δίνει απαντήσεις στις απορίες
των φοιτητών
Ο τρόπος διδασκαλίας έκανε την ύλη κατανοητή (3 απαντήσεις)
Η καταγραφή των αλγορίθµων σε ξεκάθαρα βήµατα. Η αναφορά θεωρίας
Το φροντιστήριο έχει ό,τι χρειάζεται για επιτυχία στις εξετάσεις και τις προόδους
Η παρουσίαση των προβληµάτων ως κάτι απλό και όχι λες και είναι «η συντέλεια του
κόσµου»
Η καλή µεθοδολογία
Έχω έρθει σε 2 φροντιστήρια, καλά ήταν όλα
Πολλές ασκήσεις και ποικιλία ασκήσεων
Η διάθεση
∆εν έχω άποψη για αυτό το φροντιστήριο
Η αξιολόγηση
Οι ασκήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, ειδικά των τελευταίων διαλέξεων
Η επαρκής και τεκµηριωµένη ανάλυση των ασκήσεων
Η επισήµανση της σηµασίας κάποιων ασκήσεων-πιθανών θεµάτων. Ο βοηθός διαθέτει
5
µεταδοτικότητα, σπάνιο προσόν για βοηθό!!!
Η µεθοδολογία των ασκήσεων και η προετοιµασία για την πρόοδο (2 απαντήσεις)
Αναµφισβήτητα, ο βοηθός έχει άριστη µεταδοτικότητα
Πριν από τις προόδους, που κάναµε extra µαθήµατα
Η πλήρης ανάλυση των δύσκολων ασκήσεων. Επίσης, πολύ χρήσιµες ήταν οι ασκήσεις
«Σωστό ή Λάθος»
• Το συγκεκριµένο φροντιστήριο
• Ο τρόπος επίλυσης των ασκήσεων. Ας διατηρηθεί αυτή η αµεσότητα µεταξύ διδάσκοντα και
φοιτητών
• Ο κ. ∆ούρος µε τις µεθόδους του
• Η ευχάριστη ατµόσφαιρα
• Να συνεχίσετε µε τον ίδιο ρυθµό
• Πολύ καλή δουλειά, δε θα προσθέσω τίποτα
• Μου άρεσε ότι το φροντιστήριο ήταν προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του µαθήµατος και της
τελικής εξέτασης
• Το είδος των ασκήσεων και η αναφορά στην κατάλληλη θεωρία από τον κ. ∆ούρο
• Η προσπάθειά σας να συµµετέχουν οι φοιτητές στη διάρκεια του µαθήµατος
• Η προφορά του
• Κατά την ταπεινή µου γνώµη, η προσέγγιση του φροντιστηρίου ήταν σωστή
• Η οργάνωση των θεµάτων και η µεταδοτικότητα του κ. ∆ούρου
• Η διάθεση του κ. ∆ούρου να προσφέρει και η προσοχή του προς τους φοιτητές
• Η επισκόπηση της θεωρίας που χρειάζονταν για τις ασκήσεις κάθε φροντιστηρίου
Σχόλιο: Εδώ ο χώρος ήταν για σχόλια φοιτητών ;-) Έχουν γίνει µόνο οµαδοποιήσεις παρόµοιων
απαντήσεων και διόρθωση τυπογραφικών/ συντακτικών λαθών
•
•
•
•
31.
Κατά τη γνώµη σας, αν κάποιος έχει ελλείψεις σε βασικές γνώσεις
µαθηµατικών, είναι πρόβληµα για την παρακολούθηση των Αλγορίθµων;
Καθόλου [1%]
∆/Α[3%]
Λίγο [16%]
Μέτρια [60%]
Πολύ [19%]
Πάρα Πολύ [1%]
Σχόλιο: Άλλη µια απάντηση που µου προξένησε µεγάλη εντύπωση. Το 77% θεωρεί ότι δεν είναι
µεγάλο/ πολύ µεγάλο πρόβληµα αν δεν ξέρει στοιχειώδη Μαθηµατικά. ∆εν ξέρω ποιος σας έχει
καλλιεργήσει αυτή τη νοοτροπία… Χωρίς στοιχειώδη Μαθηµατικά δεν µπορείτε να προχωρήσετε
(ούτε) στους Αλγορίθµους…
32.
Κατά τη γνώµη σας, εσείς είχατε τις βασικές γνώσεις µαθηµατικών που
χρειάζονταν για να παρακολουθήσετε άνετα το µάθηµα των Αλγορίθµων;
Καθόλου [0%]
∆/Α[2%]
Λίγο [5%]
Μέτρια [47%]
Πολύ [42%]
Πάρα Πολύ [4%]
Σχόλιο: Παρόλη την τάση του προηγούµενου ερωτήµατος, το 52% θεωρεί ότι οι ελλείψεις που είχε στα
Μαθηµατικά το δυσκόλεψαν στην παρακολούθηση των Αλγορίθµων. Κατά τη γνώµη µου, το ποσοστό
των φοιτητών που είχαν πρόβληµα είναι ακόµη µεγαλύτερο
33.
Πόσο κάνει 1+2+3+…Ν; (όσοι δε το θυµάστε, να το έχετε στο «σκονάκι»! ;-))
N(N+1)/2 [40%] N(N-1)/2 [14%] N [1%] ∆εν ξέρω πόσο κάνει [12%] ∆/Α [33%]
Σχόλιο: Ένα 27% έγραψε λάθος ή δεν ήξερε τον τύπο της αριθµητικής προόδου (Άλγεβρα Β’ Λυκείου
και τον έχουµε αναφέρει πάνω από 10 φορές στο φροντιστήριο). Μεταξύ αυτών και κάποιοι που
δήλωσαν την απάντηση πολύ/ πάρα πολύ στο προηγούµενο ερώτηµα. Το ποσοστό εκτιµώ ότι θα ήταν
µεγαλύτερο (γύρω στο 40%), µιας και όλο και κάποιοι από το 33% (που δεν απάντησαν) δε θα έδιναν
τη σωστή απάντηση. Επαναλαµβάνω µε κίνδυνο να γίνω κουραστικός. Μη θεωρείτε ότι οι βασικές
ελλείψεις Μαθηµατικών είναι µικρό πρόβληµα!
6