close

Enter

Log in using OpenID

brošura

embedDownload
P
OSLIJEDIPLOMSKIM SPECIJALISTIČKIM
STUDIJSKIM PROGRAMOM STUDENT ĆE
BITI OSPOSOBLJEN ZA:
- analiziranje logističkih potreba (postojećih i u
budu-ćem vremenu) s obzirom na konkurentnu
strategiju tvrtke;
- projektiranje logističkih rješenja, upravljanje i kontrolu nad operativnim poslovima njihove provedbe;
- evaluaciju logističkih procesa i identificiranje
odnosnih logističkih troškova u svrhu optimizacije i
ostvarivanja ušteda u ciljanim segmentima opskrbnog lanca;
- menadžerske funkcije planiranja tehničkotehnoloških i ljudskih resursa potrebnih za provedbu logističkih rješenja;
- donošenje odluka vezanih uz kreiranje i razvoj
logističke strategije (strategije opskrbnog lanca),
kao i odluka u vezi logističkog outsourcinga.
Polazište i svrhovitost studija povezana je sa strukturnim promjenama u domeni logistike, koje su započete
stvaranjem jedinstvenog europskog tržišta, a nastavljaju
se daljnjim proširenjem Europske unije. Navedene se
promjene očituju u reorganizaciji i širenju distribucijskih
mreža, koje od nacionalnih prerastaju u internacionalne,
odnosno globalne, što postavlja sve složenije zahtjeve logistici nabave i distribucije roba.
U gospodarskom smislu, logistika je integralni dio
svakog poduzetničkog projekta, a učinkovit logistički
sustav jedna je od osnovnih pretpostavki za postizanje poslovnih ciljeva. Tehnološki procesi u proizvodnji usavršeni su i optimizirani, a mogućnosti značajnijih
ušteda moraju se tražiti izvan same proizvodnje, u
području logistike. Stručno i strukturirano upravljanje
opskrbnim lancem otvara dodatne mogućnosti ušteda
u logističkim troškovima, stvara pretpostavke za postizanje zadovoljstva kupaca, što u konačnici rezultira
povećanjem prodaje i ukupne dobiti tvrtke.
Studij se temelji na znanstvenim spoznajama te
istraživanju suvremene gospodarske prakse u području
logistike, pri čemu se kod poslijediplomanata razvija operativnost u rješavanju složenih logističkih
problema vezanih uz upravljanje opskrbnim lancem
i vanjske davatelje logističkih usluga, uz uvažavanje
ekoloških zahtjeva kroz programe rasterečujuće
logistike, kao i strategije održivog razvoja.
Nastavne metode prilagođene su konceptu
cijeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja kroz
samostalni i timski rad.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
Transportna
Logistika i Menadžment
(tlm)
POSLIJEDIPLOMSKI
SPECIJALISTIČKI STUDIJ
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
Izvođač studija je Fakultet prometnih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu.
Voditelj studija je prof. dr. sc. Mario Šafran
Referada poslijediplomskih studija
Vukelićeva 4
10 000 Zagreb
Tel.: 01/2305801
Fax: 01/2380242
e-mail: [email protected]
Zagreb, akademska godina 2012./2013.
STRUKTURA STUDIJA, RITAM STUDIRANJA I
OBVEZE STUDENTA
5
Planiranje logističkih mreža
Doc. dr. sc. Ratko Stanković,
Dr. sc. Božidar Ivanković, znanstveni suradnik
011
20
5
Menadžment skladišta i distribucije
Prof. dr. sc. Kristijan Rogić, Prof. dr. sc. Goran Đukić
010
20
5
Transportna logistika i ITS
Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Prof. dr. sc. Tonči Carić
009
20
5
Vođenje logističkih sustava
Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić,
Dr. sc. Dubravko Tomašić
008
20
5
20
Metode planiranja transportne logistike
Doc. dr. sc. Ratko Stanković,
Doc. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar
007
5
Planiranje transportnih koridora
Prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec,
Dr. sc. Davor Krasić, znanstveni suradnik
20
ECTS
Naziv predmeta
Nositelj predmeta
005
30
Menadžment tehnoloških projekata
Rješavanje projektnog zadatka
Prof. dr. sc. Natalija Jolić, Doc. dr. sc. Štefica Mrvelj
Prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec,
Dr. sc. Darko Babić, znanstveni suradnik
004
Sati
5
6
25
6
Tehnike modeliranja transporta
Prof. dr. sc. Kristijan Rogić, Prof. dr. sc. Zvonko Kavran
003
25
6
Logističko-distribucijski centri
Prof. dr. sc. Mario Šafran,
Dr. sc. Darko Babić, znanstveni suradnik
30
7
002
Sati
30
Transportna logistika i menadžment
Naziv predmeta
Prof. dr. sc. Marinko Jurčević, Prof. dr. sc. Mario Šafran
Nastava se održava vikendom (petkom od 17:00 do
20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati i od 15:00 do 20:00
sati) tijekom trajanja semestra. Predmeti koje upiše šest i
više studenata izvode se u formi predavanja, a predmeti
koje upiše pet i manje studenata izvode se u formi konzultacija u trajanju četiri sata. Student ukupno bira četiri
izborna predmeta u drugom semestru. Student ima obvezu tijekom prvog semestra prikupiti 30 ECTS bodova.
Za upis u drugi semestar potrebno je prikupiti najmanje
25 ECTS bodova. Ispiti se polažu nakon odslušane nastave iz pojedinog predmeta. Studij se završava izradom i obranom završnog specijalističkog rada u kojem
student obrađuje određenu problematiku uz pomoć
mentora. Završetkom studija stječe se akademski naziv
SVEUČILIŠNI/A SPECIJALIST/ICA TRANSPORTNE LOGISTIKE.
Struktura poslijediplomskog specijalističkog studija
prikazana je sljedećim tablicama.
I semestar
ECTS
POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH PREDMETA
001
F
akultet prometnih znanosti ima razgranatu
istraživačku aktivnost na različitim istraživačkim
projektima iz tehničko-znanstvenog područja, polje
Tehnologija prometa i transport. Organizacija i
provođenje poslijediplomskih studija iz znanstvenog
polja Tehnologija prometa i transport održava se kao
samostalan studij od akademske godine 1997./1998.
Osim stalnih nastavnika Fakulteta, u provođenju studija sudjeluju uvaženi strani znanstvenici kao znanstveni suradnici (gost predavač ili član Povjerenstva u
završnom postupku specijalističkog studija). Nastavnici Fakulteta sudjeluju u izvođenju nastave poslijediplomskih studija na srodnim studijima u inozemstvu.
A. OBVEZNI PREDMETI
7
Logističko-distribucijski centri
30
6
Tehnike modeliranja transporta
25
6
Menadžment tehnoloških projekata
25
6
Rješavanje projektnog zadatka
30
5
UKUPNO
140
30
Naziv predmeta
Sati
ECTS
Izborni predmet I
20
5
Izborni predmet II
20
5
Izborni predmet III
20
5
II semestar
B. IZBORNI PREDMETI
Izborni predmet IV
20
5
UKUPNO
80
20
C. IZRADA ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA
ECTS
Završni specijalistički rad
40
10
UKUPNO
40
10
260
60
UKUPNO A+B+C
006
Sati
Oznaka
Naziv
Nositelj predmeta
Specijalističke studije može upisati osoba koja je
završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz
područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa
i transport.
Za studenta koji je završio sveučilišni dodiplomski
ili diplomski studij drugih srodnih studija na nekome
od hrvatskih sveučilišta, prikladnost za prijam na
specijalističke studije utvrđuje Povjerenstvo. Za takvog
studenta Povjerenstvo određuje diferencijske ispite.
Položeni diferencijski ispiti ne računaju se u zbroj
ECTS bodova propisanih na specijalističkim studijima.
ECTS
30
Oznaka
UVJETI UPISA NA POSLIJEDIPLOMSKI
SPECIJALISTIČKI STUDIJ
Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij
temeljem članka 16. Pravilnika o specijalističkim studijima Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
su:
Sati
Obvezni predmeti
Transportna logistika i menadžment
Izborni predmeti
Naziv predmeta
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
94 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content