Ανακοινωση25.2.13

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
1427 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αρ. Φακ.12.03.044
05.13.005
Αρ. Τηλ: 22404301-2
Αρ. Φαξ: 22304887
E-mail: [email protected]
or [email protected]
25 Φεβρουαρίου 2013
Πρόεδρο
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Πρόεδρο
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών
Κύπρου
Πρόεδρο
Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου
Πρόεδρο
Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων
Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου
Γενικό Διευθυντή
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
Γενικό Γραμματέα
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Γενικό Διευθυντή
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου
…/2
Γωνία Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ και Οδού Καρπενησίου, Μέγαρο “ΞΕΝΙΟΣ”, 1427 Λευκωσία
Τηλ. 22 404301, -2 αξ. 22 304887 Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy/drcor
Πρόεδρο
Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου
Πρόεδρο
Cyprus Fiduciary Association
Γενικό Διευθυντή
CIPA
Πρόεδρο
CIBA
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΩΝ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ Η ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΗΕ4) – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΗΕ57) – ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΗΕ2)
Σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η πιο πάνω ανακοίνωση που θα έχει
ισχύ/εφαρμογή από την 1ην Μαρτίου, 2013 και όχι από 25 Φεβρουαρίου 2013 (σήμερα
Δευτέρα) όπως αναφέρεται στην επιστολή μας ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2013
(περασμένη
Παρασκευή)
γιατί
θεωρήθηκε
πολύ
σύντομη
ειδοποίηση
συμμορφωθούν οι επαγγελματίες και το ευρύ κοινό.
Ευχαριστώ για την συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Σπύρος Κόκκινος
Έφορος Εταιρειών και
Επίσημος Παραλήπτης
Κοιν.: -
Γενικό Εισαγγελέα
Γενική Διευθύντρια
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Σ.Κ/ΣΜ/letters/ανακοινωση25.2.13-12.03.44
Γωνία Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ και Οδού Καρπενησίου, Μέγαρο “ΞΕΝΙΟΣ”, 1427 Λευκωσία
Τηλ. 22 404301, -2 αξ. 22 304887 Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy/drcor
για
να
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ Η ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΗΕ4) - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΗΕ57) ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΗΕ2).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι από την 1ην
Μαρτίου 2013 διαφοροποιείται η ακολουθούμενη πρακτική για την αποδοχή των τριών
πιο πάνω εντύπων. Συγκεκριμένα για να γίνονται αποδεκτά τα πιο πάνω έντυπα πρέπει
να συνοδεύονται από βεβαίωση του Γραμματέα της εταιρείας ότι οι αλλαγές είναι
σύμφωνα με το Μητρώο που τηρείται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.
Σε
περίπτωση κοινοποίησης παραίτησης και διορισμού νέου Γραμματέα τότε η βεβαίωση θα
γίνεται/υπογράφεται τόσο από τον παραιτηθέντα όσο και από το νέο Γραμματέα και το
ονοματεπώνυμο τους να αναγράφεται ολογράφως.
Σε περίπτωση όπου ο παραιτηθείς Γραμματέας δεν εντοπίζεται και/ή δεν υπογράφει για
οποιοδήποτε λόγο, τότε ο Έφορος Εταιρειών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
οποιαδήποτε στοιχεία/έγγραφα που να τεκμηριώνουν τις αλλαγές.
25 Φεβρουαρίου, 2013
Σπύρος Κόκκινος
Έφορος Εταιρειών & Επίσημος Παραλήπτης
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Γωνία Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ και Οδού Καρπενησίου, Μέγαρο “ΞΕΝΙΟΣ”, 1427 Λευκωσία
Τηλ. 22 404301, -2 αξ. 22 304887 Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy/drcor