ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α
(1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο.)
Προς Τη Δ.Ο.Υ.
Αριθ. Δηλωσης
Α' Στοιχεία ΠΩΛΗΤΗ
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
Επάγγελμα ή αντικείμενο εργασιών
Διεύθυνση
αριθ
Πόλη
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Α.Φ.Μ.
Τ.Κ.
Τηλ
Α.Φ.Μ. (συζύγου)
Β' Στοιχεία της εταιρείας της οποίας μεταβιβάζονται οι μετοχές
Επωνυμία
Αντικείμενο εργασιών
Διεύθυνση
αριθ
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Πόλη
Τ.Κ.
Α.Φ.Μ.
Τηλ
Αριθ. Φακέλου
Γ' Στοιχεία ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
Επάγγελμα ή αντικείμενο εργασιών
Διεύθυνση
αριθ
Πόλη
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Α.Φ.Μ.
Τ.Κ.
Τηλ
Α.Φ.Μ. (συζύγου)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗ
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
(Συντελεστης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Μ.Ο. Ολικών αποτ/των εκμ/σης / Μ.Ο. ιδίων κεφαλαίων)
=
(1)
Ίδια κεφάλαια προηγούμενης από την μεταβίβαση ημέρας
(2)
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
(1) Χ (2) =
(3)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
(4)
(2) + (3)
Β. ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Αντικ. Αξία:
Αξία βιβλίων:
(5)
Γ . ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (βάσει της απόφασης)
(4) +(5)
Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ε. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Χ ΑΡΙΘ. ΜΕΤΑΒΙΒ. ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤ. ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ζ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
α) Για μεταβιβάσεις σε τρίτους
(8) ή (9)
Χ 5%
β) Για μεταβιβάσεις σε συγγενείς Α' ή Β' βαθμού
(8) ή (9)
Χ 2,4% ή 1,2%
Πρόσθετος φόρος λόγω εκπρόθεσμης υπόβολής
Σύνολο οφειλόμενου ποσού
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΕΦΑΠΑΞ
ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
(Αριθμός και χρονολογία διπλοτύπου)
Α.Χ.Κ.
Ο ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
2010
ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ
ΗΜ/ ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
=
=
ΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
(6)
=
(7)
=
(8)
(9)
(10)
(10)
(11)
(12)