close

Enter

Log in using OpenID

brošuru - Saraj Inženjering

embedDownload
katalog 2012 final 1.indd 1
4.1.2013 18:18:09
o nama
Projektantska kuća Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo sa
preko 15 godina postojanja svojim radom se razvila u odgovornu i kompetentnu kompaniju koja konstantno prati trendove, razvija djelatnosti i proširuje svoje stručne i tehničke kapacitete.
Organizaciona struktura Saraj inženjering-a utemeljena je na principima projektne organizacije. Izgradili smo
specijalizirane odjele sa vlastitim ljudskim kapacitetima, koji uz
podršku spoljnih saradnika predstavljaju kompetntna mjesta za
odgovornu realizaciju ugovorenih poslova. Rad svih naših uposlenika počiva na aktuelnim i najvišim standardima poslovanja,
uz korištenje najmodernijih alata. Naš imperativ je realizacija
svih poslova u skladu sa planiranim ciljevima i interesima partnera i investitora.
Društvu i poslovnim partnerima nudimo hrabre vizije
kompetentnih stručnjaka u oblastima poslovnog konsaltinga,
projektovanja, inženjeringa i nadzora investicionih projekata iz
oblasti niskogradnje, visokogradnje, mašinstva, hidrotehničkih
objekata i zaštite okoliša. Dokazali smo se kao društveno odgovorna kompanija koja ima visok nivo svijesti prema naslijeđu za
buduće generacije.
Direktor:
Mustafa Musabegović, dipl.ing.
2
katalog 2012 final 1.indd 2
4.1.2013 18:18:10
Saraj inženjering raspolaže sa sljedećim ovlaštenjima za projektovanje i nadzor građenja:
• Rješenje za poslove projektovanja iz oblasti građevinarstva i mašinstva te projektovanje hidroinstalacija i hidrotehničkih objekata (Federalno
ministarstvo prostornog uređenja)
• Rješenje za obavljanje stručnih poslova izrade dokumentacije za manje složene vodne objekte (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva)
• Rješenje za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, revizije tehničke dokumentacije i nadzora (Vlada Brčko Distrikta)
• U postupku smo dobivanja licenci u RS
RASPOLAŽEMO sa savremenom HARDVERSKOM opremom i softverima:
•
•
•
•
•
•
Microsoft Windows
Microsoft Office
Autodesk AutoCAD
Autodesk Civil 3D
Plateia
TopoCAD
U proteklom periodu radili smo za više klijenata KAO ŠTO SU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JP Autoceste FBiH
JP Ceste Federacije BiH
BH Gas d.o.o. Sarajevo
Agencija za vodno područje rijeke Save
JP Elektroprivreda BiH
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kanotna, Direkcija za ceste
Direkcija za ceste SBK
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Direkcija za puteve
ArcelorMittal Zenica
Sarajevske općine (Vogošća, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novo Sarajevo, Novi Grad, Centar, Stari Grad)
Općina Sanski Most, Općina Banovići, Općina Olovo, Općina Konjic, Općina Kalesija, Općina Doboj Istok, Općina Jablanica.
SARAJ INŽENJERING d.o.o.
Zmaja od Bosne 7-7a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel: +387 33 223 729
+387 33 592 451
fax: +387 33 592 451
[email protected]
3
katalog 2012 final 1.indd 3
4.1.2013 18:18:10
1. TRANSPORTNA
INFRASTRUKTURA
U oblasti transportne infrastrukture imamo reference u izradi projektne dokumentacije:
Ceste (autoputevi, brze ceste, magistralne, regionalne i gradske saobraćajnice)
Željezničke stanice i pruge (normalnog i uzanog kolosijeka i industrijske pruge)
Mostovi
KLIZIŠTA
Za ovu vrstu projekata posjedujemo kompetentne ljudske resurse što se potvrđuje i odgovarajućim
OVLAŠTENJIMA ZA PROJEKTOVANJE I LICENCAMA za rad od strane nadležnih ministarstava.
4
katalog 2012 final 1.indd 4
4.1.2013 18:18:10
ceste
• Studija izvodljivosti i idejni projekt za auto cestu Orašje (rijeka Sava) - Tuzla (Šićki Brod)
dužine cca 61 km: - LOT 3 Maoča - Majevica dužine cca 11,50 km
• Glavni projekt rekonstrukcije Sjeverne gradske saobraćajnice u Tuzli, dionica: raskrsnica
kod Muzičke škole - raskrsnica za Tenis
• Izvedbeni projekt saobraćajnice A transverzale, Izvedbenog projekta vodovoda u A transverzali i Izvedbenog projekta oborinskih i otpadnih voda u A transverzali u općini Novi
Grad, Sarajevo
• Glavni projekt planirane regionalne ceste granica općina Visoko i Ilidža (Bandera) - Zenik Rakovica, u ukupnoj dužini 5.037,07m a koju obuhvata:
- rekonstrukciju postojeće dionice lokalne ceste Rakovica - Zenik,
- novoprojektovanu trasu regionalne ceste Zenik - Trešnjica - Bandera
• Idejni projekt gradske saobraćajnice u Visokom dionica od novog mosta u Prijekom do
raskrsnice kod autobuske stanice
• Glavni projekt rekonstrukcije regionalnog puta R-413b Gostilj-Dobrtetići-Jajce
• Glavni projekt putne dionice Košćan-Bukovica, općina Hadžići
• Idejni i Glavni izvedbeni projekt ¨Popločavanje Baščaršijskog trga¨, općina Stari Grad
• Glavni projekt rekonstrukcije saobraćajnice Sarači od Slatkog ćošeta do Baščaršije, općina
Stari Grad
• Idejni i Izvedbeni projekt početnog fijakerskog stajališta na Vrelu Bosne - Velika aleja,
općina Ilidža
• Izvedbeni projekt primarne saobraćajnice u obuhvatu Regulacionog plana Saobraćajnica
ul. Mustafe Pintola – do novog mosta na rijeci Željeznici (Projekt saobraćajnice 1000 m,
most preko rijeke Tilave, horizontalna i vertikalna signalizacija, oborinska kanalizacija,
javna rasvjeta), općina Ilidža
• Glavni projekt za uređenje pješačkih staza u ulici Vilsonovo šetalište, općina Novo Sarajevo
5
katalog 2012 final 1.indd 5
4.1.2013 18:18:11
Željezničke stanice i pruge
• Glavni projekt:
-Industrijskog kolosijeka Željeznička stanica Brčko Novo - Luka Brčko sa rekonstrukcijom priključaka za industriju
-Uklapanja Željezničke pruge (krak za Luku Brčko) na kolosijek na dijelu kranske staze uz obalu rijeke Save u Brčkom
• Idejno rješenje i Glavni projekt industrijskog kolosijeka Rafinerije šećera Brčko.
• Izvedbeni projekt željezničke infrastrukture bloka 7 i plan nivelacije terena na lokaciji bloka 7 u Termoelektrani Tuzla
• Izradu Elaborat „Izmještanje i povezivanje dijela željezničkog industrijskog kolosijeka iz PK „Vrtilište“ sa VIII-im kolosijekom na
željezničkoj stanici „Kakanj“ i povezivanje VIII-og kolosijeka sa kolosijekom Cementare sa posebnim osvrtom na stanje donjeg i gornjeg
stroja pruge i neophodnim ekonomskim parametrima”
• Glavni projekt rekonstrukcije i remonta industrijskih kolosijeka u željezničkoj stanici Nikšić
• Idejno rješenje sanacije i remonta jednokolosiječne tramvajske pruge u Sarajevu, ulice Mula Mustafe Bašeskije i Maršala Tita dionica:
Baščaršija (stara pravoslavna crkva) - “S” krivina kod Holiday Inn (Marijin Dvor)
• Glavni projekt „Izgradnja turističkog pruge uzanog kolosijeka 0,76 m „Banovići - Mačkovac“
• Glavni projekt izvedenog stanja stanice Višegrad uzani kolosijek 0,76 m
• Idejni projekt turističke pruge uzanog kolosijeka 0,76 m Sanski Most - Sanica dužine L=17,57 km
• Idejni projekt turističke pruge uzanog kolosijeka 0,76 m, dionica Ravno - Zavala
6
katalog 2012 final 1.indd 6
4.1.2013 18:18:11
mostovi
• Glavni-izvedbeni projekt mosta na rijeci Drini raspona L=
100 m, lokalitet Osanica, općina Goražde
• Glavni projekt rekonstrukcije gradskog mosta u Sanskom Mostu preko rijeke Sane sa putnim prilazima mosta u centru Sanskog Mosta L=100 m
• Glavni projekt mosta na rijeci Neretvi u Konjicu L=75 m
u sklopu Glavnog projekta saobraćajnica oko lokaliteta
Unis, općina Konjic
• Idejni i glavni projekt pješačkog mosta preko rijeke
Trešanice u Konjicu L=25 m
• Glavni projekt nadvožnjaka u ulici Trnovac KM 0+700,00
sjeverne gradske saobraćajnice L= 45m u sklopu Glavnog
projekta rekonstrukcije Sjeverne gradske saobraćajnice
u Tuzli, dionica: raskrsnica kod Muzičke škole - raskrsnica
za Tenis
• Glavni projekt mosta preko rijeke Tilave dužine 40 m u
sklopu izvedbenog projekta primarne saobraćajnice u
obuhvatu Regulacionog plana, saobraćajnica ul. Mustafe
Pintola – do novog mosta na rijeci Željeznici, općina Ilidža
• Most preko rijeke Dobrinje u Sarajevu na križanju transverzala A i XI, L=23 m u sklopu Izvedbenog projekta
saobraćajnice A transverzale, općina Novi Grad.
• Glavni i izvedbeni projekt mosta preko rijeke Stupčanice
u Olovu L=36 m
• Idejni projekt mosta preko rijeke Bosne L=80 m u sklopu
Idejnog projekta gradske saobraćajnice u Visokom, dionica od novog mosta u Prijekom do raskrsnice kod autobuske stanice
klizišta
• Projektno - tehnička dokumentacija na izradi zaštite
građevinske jame za potrebe izgradnje administrativno poslovnog centra LAKE Lamela A Skenderija, općina Centar
• Glavni projekt sanacije trupa regionalne ceste R471 Lukavac
Banovići:
- stacionaža km 23+500
- stacionaža km 25+700
- stacionaža km 25+900
• Glavni projekt sanacije trupa ceste R-456 Priboj – Goduš,
ugrožene djelovanjem klizišta, na stacionaži 4+900,00 od
magistralne ceste M18.
• Glavni projekt sanacije klizišta na području općine Sapna
7
katalog 2012 final 1.indd 7
4.1.2013 18:18:12
2. HIDROTEHNIČKI OBJEKTI
I ZAŠTITA OKOLIŠA
Porjektovanje hidrotehničkih objekata i infrastrukture zaštite okoliša u sljedećim grupama projekata:
Regulacija vodotoka i zaštita izvorišta
Vodovodne i kanalizacione mreže
Prečistači i separatori
Deponije
su posebna vrijednost u našem sistemu vrednovanja urađenih projekata zbog odgovornosti kompanije prema vremenima
koja dolaze.
8
katalog 2012 final 1.indd 8
4.1.2013 18:18:12
Regulacija vodotoka i zaštita izvorišta
• Glavni projekt regulacije rijeke Vrbas, u dužini od 1000 m naselje
Pajić Polje, općina Gornji Vakuf/Uskoplje
• Glavni projekt regulacije rijeke Bosne naselje Lukovo polje i
Bilmišće, općina Zenica
• Glavni projekt uređenja korita rijeke Bosne na ušću rijeka
Gostovići i Krivaja, općina Zavidovići
• Glavni projekt regulacije rijeke Tinje u Srebreniku, dionica od
stacionaže km 0+640,50 do km 1+740,61
• Glavni projekt regulacije rijeke Prače, od naselja Prača do naselja
Hrenovica, općina Prača
• Glavni projekt uređenja izvorišta rijeke Klokot, općina Bihać
9
katalog 2012 final 1.indd 9
4.1.2013 18:18:12
Vodovodne i kanalizacione mreže
•
•
•
•
Glavni projekt fekalne kanalizacije općine Kalesija dužine cca L=65 km
Glavni projekt kanalizacije naselja Semizovac u dužini L=13.505,00 m, općina Vogošća
Glavni projekt kanalizacije naselja Svrake u dužini L=4.395,00 m, općina Vogošća
Izrada Glavnog projekta prikupljanja, odvodnje i ispuštanja pročišćenih tehnoloških otpadnih voda sa manipulatvnih površina u
kamenolomu Podmilačje u Jajcu
• Idejni projekt za glavnu kanalizacionu i vodovodnu mrežu industrijsko poslovne zone “Dolac na Lašvi” u općini Travnik
• Glavni projekt vodovoda za OŠ ‘’Hasan Kikić’’ PŠ Milankovići L=2.000,00 m, općina Olovo
10
katalog 2012 final 1.indd 10
4.1.2013 18:18:12
Prečistači i separatori
• Glavni projekt separatora Bosna 1 i Bosna 2 za potrebe sarajevske obilaznice LOT 1
• Glavni projekt kanalizacione mreže i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje
Donje Paparsko, općina Jablanica
• Glavni projekt za vanjsko uređenje i razdvajanje oborinskih, tehnoloških i fekalnih voda
kao i tretman istih prije ispuštanja u rijeku za pogone Separacija i Haljinići, općina Kakanj
Deponije
• Tehnološki elaborat i Glavni projekt
za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada „Višnjik“ na lokalitetu
Zrnići i izgradnju pratećih objekata
prilagođenih sanitarnom konceptu
odlaganja do njenog zatvaranja.
11
katalog 2012 final 1.indd 11
4.1.2013 18:18:12
3. ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA
Prateći savremene trendove razvoja energetske politike u oblasti projektovanja:
Gasovoda (magistralni i distributivni, blok stanice, mjerno regulacione stanice i gasne kućne instalacije)
KOTLOVNICA I TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
Energetske efikasnosti
educirali smo naše kadrove i stekli veoma vrijedne reference i u ovoj oblasti
12
katalog 2012 final 1.indd 12
4.1.2013 18:18:12
Gasovod
• Glavni projekt gasovoda Zenica - Travnik, DN 400, L = 40 km
• Projekt izvedenog stanja gasovoda Visoko - Brnjaci, L =18 km
• Glavni izvedbeni projekt rekonstrukcija blok-stanica na magistralnom gasovodu Semizovac - Zenica
• Glavni projekat objekata kompresorske stanice tečnog plina u
Reljevu, općina Novi Grad
• Glavni projekt kolizije postojećeg gasovoda Semizovac - Zenica sa projektovanom autocestom Zenica - Sarajevo, dionica
Bilješevo - Kakanj
• Glavni projekt kolizije postojećeg gasovoda Semizovac - Zenica sa projektovanom autocestom Zenica - Sarajevo, poddionica 2 Klopče - Donja Gračanica
• Projekt izvedenog stanja otprašivanja silosa klinkera br.3, cementara Kakanj
KOTLOVNICE I TERMOTEHNIČKE
INSTALACIJE
• Glavni projekt kotlovnice J.U. Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo
• Konsultantske usluge pri izradi Glavnog projekta “kotlovnice centralnog grijanja
grada Maglaja I i II faza” za arhitektonsko-građevinski projekt i elektro projekt
• Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za priključenje Kotlovnica Policijske
akademije u Sarajevu na prirodni zemni gas
• Glavni projekt kolizije postojećeg gasovoda Semizovac - Zenica sa projektovanom
autocestom Zenica - Sarajevo, poddionica 2 Klopče - Donja Gračanica
• Glavni izvedbeni mašinski projekt čelične konstrukcije “vučni transporter” za
novi silos klinkera br.3, općina Kakanj
• Glavni projekt grijanja,hlađenja i ventilacije objekta „Dom - Grad“ Domaljevac
• Projekt rekonstrukcije klimatizacije prostorija na bloku 5 i kancelarijskih prostorija u TE ¨Kakanj¨, općina Kakanj
Energetska
efikasnost
13
katalog 2012 final 1.indd 13
4.1.2013 18:18:12
4. PROSTORNE CJELINE I OBJEKTI
VISOKOGRADNJE
Kao neodvojivi dio kompleksnih urbanih cjelina, stambenih naselja, industrijskih kompleksa i poslovnih zona radili
smo projekte:
Vanjskog uređenja (hortikulturalno uređenje sa urbanim mobilijarom)
Primarne infrastrukture poslovnih zona i stambenih naselja (saobraćajnice, nivelacije, vodovodi, kanalizacije,
elektroenergetika, javna rasvjeta, telekomunikacije, gasifikacija, saobraćajna signalizacija, pejzažno uređenje)
Objekata visokogradnje
na zadovoljstvo investitora poštujući sve zahtjeve tehnoloških rješenja
14
katalog 2012 final 1.indd 14
4.1.2013 18:18:12
Vanjsko uređenje
• Idejni i glavni projekt za infrastrukturu i vanjsko uređenje kampusa - Sistem zaštite okoliša i drugih zaštita koje propisuje Zakon
univerziteta u Sarajevu - KVADRANT C-1 Marijin Dvor:
5. Izrada kompozitnog plana
1. Idejni projekt kompletne infrastrukture i vanjskog uređenja
6. Projektantski predmjer i predračun radova: po fazama i ukupno
2. Izrada dopune geodetskog snimka zadatog obuhvata sa prikazom 7. Sistem saglasnosti i uslova za zaštite koje propisuje Zakon
postojeće infrastrukture i hortikulture, uz izradu geodetskog elaborata
Izvedbena dokumentacija za izgradnju saobraćajnica i prostora za
3. Istražni geološko - geomehanički radovi i izrada elaborata o karak- • sport i rekreaciju “Park - šume Hum”:
teristikama tla sa uslovima za projektovanje
1. Rekonstrukcija postojeće kolske saobraćajnice (ul. Humska)
4. Izrada glavnih projekata:
2. Izgradnja saobraćajnice posebnog režima - u zoni klizišta - nasta4.1. Saobraćaj - saobraćajni plan i projekat kompleksa, rješenje vak ul. G. Velešići)
odvodnje, horizontalne i vertikalne signalizacije
3. Izgradnja kolske prstenaste saobraćajnice
4.2. Nivelacioni plan kompleksa
4. Rekonstrukcija puta za toranj
4.3. Hidroinstalacije:
5. Staza za sport i rekreaciju
- Izgradnja uređaja i sistema za snabdijevanje vodom sa proračunima, 6. Vodosnabdijevanja
sa rješenjem sistema navodnjavanja zelenih površina i botaničke 7. Separatni kanalizacioni sistem
bašte
8. Javna rasvjeta
- Izgradnja uređaja i sistema za odvodnju površinskih i otpadnih 9. Hortikultura
voda sa proračunima
4.4. Toplifikacija:
- Izgradnja uređaja i sistema za snabdijevanje toplinskom energijom
i gasna mreža sa proračunima
4.5. Elektroinstalacije:
- Izgradnja uređaja i sistema za distribuciju električne energije sa
javnom rasvjetom,
- Izgradnja uređaja i sistema niskonaponske energije sa TK mrežom
i video nadzorom
4.6. Vanjsko uređenje:
- Zelene i rekreativne površine, sa valorizacijom postojećeg zelenila
sa urbanim mobilijarom
15
katalog 2012 final 1.indd 15
4.1.2013 18:18:12
Primarna infrastruktura poslovnih zona
i stambenih naselja
• Glavni - izvedbeni projekt primarne infrastrukture prostornog obuhvata dijela Regulacionog plana industrijskog kompleksa ¨Nove industrijske zone¨ u
Vogošći, površine 27 ha:
A. Izrada geodetskog snimka i elaborata
B. Izrada elaborata o inženjersko-geološkom sastavu i geomehaničkim
karakteristikama tla
C. Izrada izvedbenih projekata:
1. Glavni projekt nivelacije kompletnog terena
2. Glavni projekt saobraćajnica sa priključnim putevima
3. Glavni projekt separatne kanalizacije
4. Glavni projekt vodovoda
5. Glavni projekt energetike
6. Glavni projekt rasvjete
7. Glavni projekt PTT
8. Glavni projekt toplifikacije i gasifikacije
9. Glavni projekt saobraćajnog rješenja horizontalne i vertikalne signalizacije
10. Glavni projekt hortikulture.
B. Izrada kompozitne situacije
C. Projektantski predmjer i predračun
D. Ovjera kompletne projektne dokumentacije sa aspekta zaštite na radu i
zaštite od požara.
16
katalog 2012 final 1.indd 16
4.1.2013 18:18:13
• Glavni projekt primarne infrastrukture prostornog obuhvata Regulacionog plana ¨Rosulje¨ u
Vogošći za kolektivno stanovanje, površine 36 ha, i to:
A. Izrada geodetskog snimka prostornog obuhvata
B. Izrada elaborata o inženjersko - geološkom sastavu i geomehaničkim karakteristikama tla
C. Izrada glavnih - izvedbenih projekata:
1. Saobraćaj sa nivelacijom i vanjskim uređenjem,
2. Nivelacija kompletnog terena,
3. Snabdijevanje vodom,
4. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda,
5. Elektroenergetika,
6. Javna rasvjeta,
7. PTT mreža,
8. Gasifikacija,
9. Saobraćajna signalizacija (horizontalna i vertikalna sa projektom svjetlosne signalizacije
raskršća u Ul. Igmanskog marša),
10. Hortikultura sa urbanim mobilijarom,
11. Izvedbeni projekt izmještanja industrijske pruge Semizovac - Unis
D. Izrada kompozitne situacije
E. Projektantski predračun
F. Ovjera kompletne projektne dokumentacije sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara.
11. Glavni projekt hortikulture.
Objekti visokogradnje
• Glavni projekt objekta 212 - A za laboraciju inicijalnih kapisli vlažnim postupkom,
Unis Ginex Goražde
• Glavni projekt kotlovnice J.U. Opća bolnica “Prim. Dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo
• Idejni projekt SSL nova kalcinacija, arhitektonsko - građevinski projekt, Sisecam
Soda Lukavac
• Idejna rješenja stambeno poslovnih objekata naselja Rosulje u Vogošći
17
katalog 2012 final 1.indd 17
4.1.2013 18:18:13
5.
nadzor
Naši timovi stručnjaka su radili poslove tehničkog
nadzora građenja u svim predhodno navedenim
cjelinama projektantskog posla za potrebe domaćih i
inostranih investitora o čemu imamo dobre preporuke
naručilaca o kvalitetu izvršenih poslova.
• Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na projektu “Radovi na izgradnji novog primarnog kolektora oborinskih voda
na Međunarodnom aerodromu Sarajevo”
• Nadzor nad izgradnjom Mc Donald’s u Sarajevu, Mostaru i
Tuzli i McDrive u Sarajevu
• Nadzor nad izgradnjom džamije Ćurčinica u Livnu
• Nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji asfaltne baze
DOO Kov-Grad, Bužim
• Nadzor nad radovima izgradnje proizvodne hale Prevent
Goražde po sistemu “ključ u ruke”
• Stručno - tehnički nadzor na izgradnji skladišta eksplozivnih
materija u Goraždu.
• Stručni nadzor nad izvođačem radova na izgradnji distributivne gasne mreže na potezu Gornja Jošanica I i naselja
Nebočaj, dužine L=1.300m
• Stručno - tehnički nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji
rezervoara Reljevo
• Stručno - tehnički nadzor nad izgradnjom gasovoda Visoko Brnjaci.
• Stručno - tehnički nadzor na izvođenju radova na izgradnji
servisno - poslovnog objekta BH Gasa u Reljevu (I i II faza).
• Stručno - tehnički nadzor građenja na izvođenju radova na
izgradnji građevinskih objekata: potisni cjevovod Kobilja glava - Hum, rezervoar Hum i distributivna vodovodna mreža.
• Konzultantski poslovi i stručno - tehnički nadzor građenja na
izgradnji industrijskog kolosijeka (I faza) Rafinerije šećera u
Brčkom
18
katalog 2012 final 1.indd 18
4.1.2013 18:18:13
MI SMO SARAJ INŽENJERING!
19
katalog 2012 final 1.indd 19
4.1.2013 18:18:15
SARAJ INŽENJERING d.o.o.
Zmaja od Bosne 7-7a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel: +387 33 223 729
+387 33 592 451
fax: +387 33 592 451
[email protected]
katalog 2012 final 1.indd 20
4.1.2013 18:18:16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
6 178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content