close

Enter

Log in using OpenID

Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Federacija Bosne i

embedDownload
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo finansija
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance
Broj: 08-14-4232-6-1
Sarajevo, 31.07.2014.godine
VLADA KANTONA SARAJEVO
OVDJE
PREDMET: Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo
za period 01.01. do 30.06.2014. godine
U prilogu vam dostavljamo Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01.
do 30.06.2014 godine
S poštovanjem,
web: http://mf.ks.gov.ba
_
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (O) 33 565-005, Cent.+ 387 (O) 33 565-000
Fax: + 387 (O) 33 565-052 i 565-048
Sarajevo, Maršala Tita 62
•
t·
~-
Bosna i l Icrcegovina
l;ederaeija Bosne i Hercegovine 1 11'0
'
-1
\
I)\J
A
r\:.
'.
,')
1'-; ""
..
j
J)..
-."
Bosnia and] Icrzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina
KANTON SARA.JKVO
Vlada
CAN TON SARAJEVO
Government
Broj: 02-05-22658-2J/14
Sarajevo, 13.08.2014, godine
Na osnovu člana 22, i 24, stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine
Kantona Sarajevo", broj: 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 75.
sjednici održanoj l3.08.20] 4. godinc, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do
30.06.2014 godine
I
Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13114)
izvršenje u periodu od 01.01. do 30.06.2014. godine, kako slijedi:
uKM
RAČUN PRIHODA I RASHODA
I PRIHODI I FINANSIRANJE 2014 GODINA
306.085.792
1.1 Prihodi
290.566.712
1.2 Finansiranje
14.531.727
1.3 Višak prenesenih neutrošenih sredstava od
direktnog zaduživanja iz prethodnih godina
987.353
II UKUPNI RASHODI
2.1 RASHODI I IZDACI PERIODA
2.2 IZVRŠENJE PO OSNOVU AVANSNOG PLAĆANJA
2.3 PLAĆENI DIO VIŠKA RASHODA NAD PRIHODIMA
IZ PRETHODNIH GODINA
II
1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sara
2. Premijer Kantona Sarajevo
3. Ministarstvo finansija
4. Evidencija
5. A r h i v a
web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected] Tel: + 387 (O) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (O) 33 562-211 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1 306.085.792
280.717.309
5.785.081
19.583.402
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
VLADA
IZVJEŠTAJ
o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu
za period 01.01. do 30.06.2014. godine
Sarajevo, juli 2014.godine
SADRŽAJ
Obrazloženje
Prikaz fiskalnog stanja
I PRIHODI
Prihodi od poreza
Neporezni prihodi
Tekući tranferi i donacije
Račun finansiranja
Analitički pregled prihoda za period 01.01. do 30.06.2014.g.
II RASHODI
Plaće i naknade zaposlenih
Izdaci za materijal i usluge
Tekući transferi
Izdaci za kamate i ostale naknade
Kapitalni transferi i izdaci
Kapitalni transferi
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Finansijska realizacija projekata finansiranih iz vanjskih kreditnih
sredstava
Realizacija plana razvojnih programa
Sredstva za pozajmljivanje
Otplate dugova
Tekuća rezerva
III POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
Potraživanja
Obaveze
Rekapitulacija potraživanja i obaveza Budžeta Kantona Sarajeva sa
stanjem 30.06.2014. godine
Pregled izvršenja potraživanja i obaveza Budžeta Kantona Sarajevo sa
stanjem 30.06.2014. godine
IV Pregled rashoda i izdataka po korisnicima za period 01.01. do
30.06.2014. godine.
1
3
6
8
11
12
13
16
32
36
37
39
47
48
50
52
55
62
65
65
65
66
66
69
72
73
86
O b r a z l o ž e nj e
Pravni osnov
Na osnovu čl. 90 i 96 Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine«, broj: 102/13 i 13/14)., utvrđena je obaveza ministra finansija
da dostavi Vladi tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni finansijski izvještaj u roku 30 dana
po isteku obračunskog perioda, a do 15 aprila da dostavi izvještaj o izvršavanju budžeta za
prethodnu godinu, a Vlada ga je obavezna podnijeti na usvajanje Skupštini Kantona Sarajevo u
roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine na koji se izvještaj odnosi.
Obrazloženje
U decembru 2013 godine usvojena je odluka o privremenom finansiranju Kantona Sarajevo ua
period od 01.01 do 31.03.2014 godine u iznosu od 153.449.600 KM
U martu 2014.godine usvojen Budžet Kantona Sarajevo za period 2014.godine (»Službene
novine Kantona Sarajevo«, br. 13/14) u iznosu 798.500.000 KM. U periodu do 30.06.2014
godine Budžet Kantona Sarajevo je uvećan za neplanirane donacije i transfere u iznosu 706.225
KM. Unos sredstava odobren je u skladu sa članom 14. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta
Kantona Sarajevo za 2014. godinu, tako da Budžet u junu iznosi 799.206.225 KM.
U periodu 01.01. do 30.06.2014. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu 306.085.792 KM,
a izvršeni rashodi i izdaci perioda u iznosu 280.717.309 KM. Važno je napomenuti da su u
posmatranom periodu nisu evidentirani kao rashodi perioda plaćeni dio viška rashoda nad
prihodima iz prethodih godina u iznosu od 19.583.402 KM, kao i avansna plaćanja u iznosu od
5.785.081 KM, tako da ukupni rashodi iznose 306.085.792 KM
Prihodi ostvareni u posmatranom periodu iznose 38,30% ili 306.085.792 KM, a prema
planu Budžeta Kantona Sarajevo trebali su iznositi 50% ili 399.250.000 KM (prema
usvojenom Budžetu Kantona Sarajevo za 2014 godinu u iznosu od 798.500.000 KM) što je
manje prihoda u posmatranom periodu za 93.164.208 KM
Rashodi perioda imaju izvršenje od 35,12% ili 280.717.309 KM, a prema planu Budžeta
Kantona Sarajevo izvršenje je trebalo biti 50% ili 399.250.000 KM (prema usvojenom
Budžetu Kantona Sarajevo za 2014 godinu u iznosu od 798.500.000 KM) što je manje
izvršenja rashoda u posmatranom periodu za 118.532.691 KM.
Ukoliko uzmemo u obzir da je od 20.05.2014 godine na snazi novi Zakon o pripadnosti
javnih prihoda u FBiH, po kome se transferi za niže nivoe vlasti, odnosno transferi ka
jedinicama lokalne samouprave, direktno doznačavaju sa Federacije BIH, i ako znamo da
je u Budžetu Kantona Sarajevo za ove namjene planirana sredstva za 2014 godinu u iznosu
od 30.703.900 KM, sa izvršenjem za prvih pet mjeseci u iznosu od 10.360.814 KM, dobijemo
podatak da do kraja 2014 godine sa ove pozicije usljed primjene novg zakona neće biti
izvršenje u iznosu od 20.343.086 KM.
Na osnovu ostvarenih prihoda i primitaka, i na osnovu izvršenih rashoda i izdataka u
posmatranom periodu Ministarstvo finansija smatra da je neophodno što prije da se
pristupi izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2014 godinu
1
Prihodi i rashodi perioda planirani Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, te njihovo
ostvarenje u periodu 01.01 do 30.06.2014 godine poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za
2014. godinu dati su u grafičkom pregledu koji slijedi.
U nastavku izvještaja dat je detaljan pregled ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i
izdataka.
2
Prikaz fiskalnog stanja
Tokom svjetske finansijske i ekonomske krize koja je u punoj mjeri pogodila BiH 2009
godine BiH je izgubila 470 miliona KM tekućih neto priliva iz inostranstva, dok su kapitalni
prilivi doživjeli znatno strmoglaviji pad od 2,3 milijarde KM. U periodu nakon krize
uspostavljeni su novi, znatno skromniji nivoi novčanih i finansijskih tokova sa inostranstvom
koji su u prošlosti bili među glavnim pokretačima ekonomskog rasta u BiH. Time su, na žalost,
znatno umanjene šanse za brzi ekonomski oporavak zemlje pogotovo obzirom da nije učinjeno
dovoljno na planu konkurentnosti da se ovaj gubitak neutrališe. Naime, BiH nije značajnije
unaprijedila poslovnog okruženje, kreditni rejting i druge elemente značajne u podsticanju
domaćih i privlačenju stranih investicija, te jačanju izvoza. Domaća tražnja u velikoj mjeri
zavisna od eksternog okruženja i finalna potrošnja koja je za oko 5% veća od dohotka zarađenog
u zemlji čine nepovoljnu strukturu kratkoročnog ekonomskog rasta u BiH. Jedini način da se
nadoknadi nedostatak kapitala i skroman rast zaoposlenosti je da se poveća konkuretnost zemlje
u privlačenju stranog kapitala i ojača konkurentnost BiH izvoza. Nepohodan je sistemski pristup
kroz izradu razvojne strategije u kojoj bi jasno bili posloženi ciljevi i aktivnosti sa jasnim
prioritetima i nosiocima odgovornosti. Iako se početkom 2014.g. očekivalo da će poboljšanje
ekonomskih aktivnosti i jačanje ekonomskog rasta u zemljama EU u odnosu na 2013.g. biti
važan faktor koji će uticati na industrijsku proizvodnju BiH, novonastale okolnosti u BiH
smanjile su rast fizičkog obima industrijske proizvodnje za 2014.g. na oko 2,5%, a najteže je
pogođena bh. prerađivačka industrija koja čini 2/3 ukupne industrijske proizvodnje. S druge
strane očekuje se povećanje proizvodnje drugih grana determinisanih domaćom tražnjom, kao
što je građevinski sektor u BiH (proizvodnja građevinskog materijala i gotovih metalnih
proizvoda).
Naime, “poplave u maju 2014. su prema dostupnim indikatorima očekivano oslabile ekonomsku
aktivnost u BiH i ugrozile nastavak ekonomskog rasta ostvarenog u prvom kvartalu. To je dovelo
do naglog pada standarda građana (prije svega u ugroženim područjima), pogoršanju fiskalne
pozicije sektora vlade, te pogoršanju vanjskotrgovinskog bilansa. Prekidi proizvodnje u mnogim
fabrikama i rudnicima su doveli do značajnog pada industrijske proizvodnje u maju u odnosu na
april od 5%. Time je po svemu sudeći određeni broj radnika ostao bez posla na što upućuje naglo
smanjenje prihoda od doprinosa na nivou BiH od 11,9%. Ovo je dovelo do naglog slabljenja
raspoloživog dohodka građana i poslovnih rezultata preduzeća što je rezultiralo padom neto
priliva na JR UIO od 11,4%, te direktnih poreza (21,9% i neporeskih prihoda (15,1%). Naglim
padom proizvodnje u maju je intenzivirano ranije započeto smanjenje robnog izvoza koji je u
maju dostigao negativan godišnji rast od 9,4%. Time je dodatno pogoršan vanjskotrgovinski
bilans obzirom na rast robnog uvoza u maju od 3,9%. Ipak treba naglasiti da je smanjenje
aktivnosti u realnom sektoru započelo i prije elemetarnih nepogoda, te da je to samo dodatno
intenzivirano u maju. To se prije svega odnosi na industrijsku proizvodnju, robni izvoz, te
promet u maloprodaji. Naime, smanjenje industrijske proizvodnje je započelo još u martu, nakon
čega je bilo dodatno intenzivirano tokom poplava u maju. Tako je godišnji rast iz prvog
tromjesečja od 4,6% u kratkom roku pretvoren u stagnaciju (0,5%). Iza ovog smanjenja prije
svega stoji u velikoj mjeri izvozno orjentisana prerađivačka industrija. Njena proizvodnja se
nakon skoka (od 9%) u januaru u odnosu na decembar 2013. godine konstantno smanjuje što je
posebno intenzivirano za vrijeme poplava u maju. Tada je zabilježen značajan pad proizvodnje u
odnosu na april od 4,6%, te je u roku od dva mjeseca snažan godišnji rast od 10,6% iz prvog
tromjesečja skoro prepolovljen nakon pet mjeseci.
3
S tim u vezi, robni izvoz bilježi nominalni pad od od 7,4% u aprilu, te 9,4% u maju čime je rast
iz prvog tromjesečja (od 6%) pretvoren u stagnaciju (rast od 0,5%) nakon pet mjeseci 2014
godine. U isto vrijeme, realno smanjenje prometa maloprodaje u odnosu na prethodni mjesec je
započelo u aprilu (2,1%), te je nastavljeno u maju (1,8%). Smanjenje potrošačkih i izvoznih
cijena (deflacija) započeta još 2013. godine uz blago nominalno povećanje prosječne (neto) plate
se, pored poplava, nameću kao potencijalni uzroci postepenog slabljenja nekih od važnijih
djelatnosti u realnom sektoru krajem prvog i početkom drugog tromjesečja. Rast u narednom
periodu će po svemu sudeći zavisiti od toga u kojoj mjeri su posljedice poplava bile dugoročnog
karaktera, te da li će doći do izmjene trendova koji su uticali na smanjenje industrije, izvoza i
sl.“1
Indirektni porezi, prihodi od direktnih poreza, doprinosa i neporezni prihodi u BiH
„Elementarne nepogode su potpuno preokrenule pozitivna kretanja indirektnih poreza iz
prethodna četiri mjeseca. Poplavama izazvano smanjenje privatne potrošnje u maju je dovelo do
naglog smanjenja priliva na JR UIO od 5,9%. Ovome je doprinjela i (od ranije prisutna) deflacija
(1,3% u maju) koja umanjuje osnovicu za obračun PDV-a, carina i sl. Smanjenje priliva je bilo
praćeno visokim rastom povrata sa JR od 23,5% tako da su neto prilivi u maju bili za 11,4% niži
u odnosu na isti period prethodne godine. Drugim riječima, sredstva raspoloživa budžetima u
raspodjeli sa JR su bila za 12,8% niža u odnosu na maj 2013. Situaciju dodatno pogoršava visok
rast obaveza servisiranja vanjskog duga koji je u maju iznosio 17% (g/g). Tako sredstva
namjenjena budžetskoj potrošnji nakon servisiranja duga bilježe još veći godišnji pad od 16,3%.
Smanjenjem u maju je više nego prepolovljen četveromjesečni rast neto prihoda JR na stopu od
svega 3,4% nakon pet mjeseci. S druge strane, budžetska sredstva sa JR nakon izmirivanja
vanjskog duga na nivou pet mjeseci bilježe tek neznatno smanjenje od 0,8%.
Kao i kod indirektnih poreza, čini se da su poplave u maju značajno ugrozile i javne prihode koji
se prikupljaju na nivou entiteta. Time je naglo zaustavljen pozitivan trend iz prva četiri mjeseca.
Prihodi od direktnih poreza, neporeskih prihoda i doprinosa su na nivou BiH bili za 14% niži u
odnosu na maj prethodne godine. Ovo je odraz godišnjeg pada od 15,2% u FBiH, te 11,3% u RS
i to kao rezultat smanjenja skoro svih vrsta prihoda. Ukupan pad prihoda od doprinosa na nivou
BiH od skoro 12% (koji čine više od dvije trećine ukupnih prihoda prikupljenih u entitetima) je
po svemu sudeći bio posljedica poplavama izazvanog naglog smanjenja broja (legalno)
zaposlenih. Smanjenje ekonomske aktivnosti se takođe manifestovalo kroz pad dohodaka
preduzeća i građana što je dovelo do naglog pada direktnih poreza (21,9%) i neporeznih prihoda
(15,1%). Ipak, uprkos negativnim kretanjima u maju, pomenuti prihodi još uvijek bilježe
značajan rast od 5,1% na nivou perioda od pet mjeseci. U narednom periodu ostaje da se vidi u
kojoj mjeri su posljedice poplava bile dugoročnog karaktera od čega će najviše zavisiti
zaustavljanje negativnog trenda entitetskih prihoda.“2
Iz unaprijed navedenog može se reći da očekivani nastavak rasta od indirektnih poreza u 2014.g.
ipak nije postignut. Smanjenje indirektnih poreza na globalnom nivou u BiH odrazilo se i na
Kanton Sarajevo, pa je ostvarenje prihoda od indirektnih poreza u Budžetu Kantona Sarajevo za
prvih šest mjeseci 4,51% manje u odnosu na isti period u 2013.g.
1
2
Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za maj 2014.g. http://www.dep.gov.ba
ibid
4
Kada su u pitanju važeći propisi prema kojim se obezbjeđuje prihodovni potencijal Kantona Sarajevo,
potrebno je napomenuti da je donesen Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj
102/13 (25.12.2013.g.)), a kao razlozi za donošenje novog Zakona sadržani su u potrebi za
povećanjem finansijske discipline i unaprijeđenja fiskalne odgovorno na svim nivoima vlasti u
FBiH. Imajući u vidu relativnu neovisnost kantona i općina u provođenju mjera fiskalne politike,
posebno u dijelu rashoda, Zakon o budžetima je praktičnojedina ili jedna od mjera kojima se
regulišu procesi i postupci u pripremi, izradi, usvajanju i izvršavanju budžeta. Pismom namjere
upućenoh MMF-u u septembru 2012.g. vlasti u BiH su se između ostalog obavezale da će
postepeno smanjivati konsolidovani fiskalni deficit i unaprijediti srednjoročnu fiskalnu održivost.
U skladu s tim javila se potreba za uvođennjem određenih fiskalnih pravila kojim bi se ograničio
rast javne potrošnje na svim nivoima vlasti u FBiH, povećala fiskalna odgovornost
rukovodilaca, poboljšala kontrola zakonitog, namjenskog i blagovremenog trošenja budžetskih
sredstava, te unaprijedio proces donošenja budžeta, njegovog izvršavanja kao i izvještavanja.
Osim Zakona o budžetima u maju mjesecu 2014.g. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, („Službene novine FBiH“, broj 35/14
(09.05.2014.g.)) kojim se prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jednicama lokalne
samouprave Kantona Sarajevo uplaćuju direktno općinama Kantona Sarajevo u skladu sa
„Uputstvom o izmjenama i dopunama uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne
samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu
raspoređivanja tih prihoda za 2014.g.“ („Službene novine FBiH“, broj 37/14 (16.05.2014.g.)).
Svi ostali zakonski i podzakonski propisi se bez većih izmjena primjenjuju i u 2014.g.
Članom 1. Budžeta Kantona sarajevo za 2014.g. planirano je zaduživanje kod domaćih banaka
dugoročnim kreditom u iznosu od 13.174.400 KM za finansiranje kapitalnih projekata planiranih
članom 6. Budžeta. Na osnovu ovlaštenja Vlade, Ministartsvo finansija je provelo postupak
javnih nabavki, ali nije bilo prijavljenih dobavljača za finansiranje ukupnog iznosa zaduženja.
Razvojnoj banci FBiH podnesen je zahtjev za kredit i dostavljena tražena dokumentacija, nakon
čega su ponuđeni najpovoljniji uslovi kreditiranja za cjelokupan iznos od 13.174.400 KM.
Kreditni odbor Razvojne banke Federacije BiH je odobrio kreditna sredstva pod uslovima: rok
otplate 5 godina, grace period 1 godina, kamatna stopa 5 %, provizija banke 1% jednokratno.
Razvojna banka je 20.06.2014.g. izvršila prenos ukupnog iznosa kreditnih sredstava na
transakcijski račun Kantona Sarajevo otvoren u Razvojnoj banci, čime je kredit postao efektivan.
5
1. Prihodi
Prihodovna strana Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu za period 01.01. do 30.06.2014.
godine ostvarena je u iznosu od 306.085.792 KM, od čega se 290.566.712 KM odnosi na račun prihoda
(porezne, neporezne prihode, tekuće transfere i donacije), 690.995 KM na kapitalne primitke, dok se
13.840.733 KM odnosi na račun finansiranja, odnosno prmitke od primljenih otplata i primitke od
direktnog zaduživanja, a 987.353 KM odnosi se na potrošeni višak primitaka od direktnog zaduživanja iz
prethodnih godina. Ukupan ostvareni iznos od 306.085.792 KM čini 38,30% iznosa planiranog Budžetom
Kantona Sarajevo za 2014.g., dok ostvareni Račun prihoda čine 45,41% iznosa planiranog Budžetom
Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Bitno je napomenuti da je ovako mali procenat ukupno ostvarenog
iznosa prihodovnog potencijala za prvih šest mjeseci (38,30%, dok je optimalno ostvarenje za šest mjeseci
50%) rezultat neostvarivanja primitaka od direktnog zaduživanja za pokriće deficita koji je planiran u
iznosu od 126.825.600 KM i pada prihoda od indirektnih poraza.
Kada je u pitanju pad prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo značajno je
napomenuti da je u maju mjesecu 2014.g. donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti
javnih prihoda u FBiH, („Službene novine FBiH“, broj 35/14 (09.05.2014.g.)) kojim se prihodi od
indirektnih poreza koji pripadaju jednicama lokalne samouprave Kantona Sarajevo uplaćuju direktno
općinama Kantona Sarajevo u skladu sa „Uputstvom o izmjenama i dopunama uputstva o određivanju
učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od
indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2014.g.“ („Službene novine FBiH“, broj 37/14
(16.05.2014.g.)), što je uticalo na smanjenje procentualnog ostvarenja ukupnih prihoda od indirektnih
poreza koji se uplaćuju ili su se uplaćivali (indirektni porezi jedinica lokalne samouprave) na Depozitni
račun Kantona Sarajevo, a koji su se planirali Budžetom Kantona Sarajevo za 2014.g.
Kada se posmatra struktura prihoda, ukupni prihodi: porezni, neporezni, tekući transferi i donacije
učestvuju sa 95,06%, na segment kapitalnih primitaka odnosi se 0,23, na račun finansiranja odnosi se
4,53%, a na višak prenesenih neutrošenih sredstava od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina odnosi
se 0,18%. Sve navedeno se može sagledati iz sljedećeg tabelarnog i grafičkog prikaza.
Ostvareno
01.01.-30.06. 2014.g. (KM)
PRIHODI
RAČUN PRIHODA
KAPIALNI PRIMICI
RAČUN FINANSIRANJA
VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD DIREKTNOG
ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA
UKUPNO
% učešća
290.566.712
690.995
13.840.733
94,93
0,23
4,52
987.353
0,32
306.085.792
100,00
VIŠAK PRENESENIH
NEUTROŠENIH
SREDSTAVA OD
DIREKTNOG
ZADUŽIVANJA
0,32%
RAČUN FINANSIRANJ
4,52%
KAPIALNI PRIMICI
0,23%
RAČUN PRIHODA
94,93%
6
PRIHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA
VRSTA PRIHODA
Budžet za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
1
2
Ostvareno
Index
01.01.-30.06. ostvarenja
2013.g.
u 2014.g.
3
4
I
RAČUN PRIHODA
639.875.825
290.566.712
294.030.486
45,41
A
PRIHODI OD POREZA
538.292.500
247.949.879
250.921.902
46,06
Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća
Porezi na dobit pojedinaca
Porezi na dobit preduzeća
Porezi na plaću i radnu snagu
Porezi na imovinu
Domaći porezi na dobra i usluge
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od indirektnih poreza
Ostali porezi
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
47.601.700
416.700
47.185.000
1.501.000
9.204.000
1.492.000
110.937.600
367.310.200
110.000
136.000
26.357.821
161.205
26.196.617
451.611
5.722.109
245.312
52.341.474
162.763.098
63.430
5.024
22.611.210
147.908
22.463.302
422.914
5.135.789
130.590
49.698.434
172.858.526
50.385
14.053
55,37
38,69
55,52
30,09
62,17
16,44
47,18
44,31
57,66
3,69
NEPOREZNI PRIHODI
85.171.000
34.272.002
34.991.537
40,24
2.957.200
453.164
346.351
15,32
74.018.900
30.173.791
30.952.053
8.194.900
3.645.047
3.693.133
16.412.325
71.800
8.344.831
795.090
8.117.047
617.314
50,84
15.521.485
819.040
7.191.787
357.953
6.923.879
575.854
46,33
43,70
9.400.000
690.995
255.303
9.400.000
690.995
255.303
142.701.400
13.840.733
766.523
9,70
2.701.400
140.000.000
666.333
13.174.400
766.523
0
24,67
7.229.000
987.353
1.851.024
13,66
7.229.000
987.353
1.851.024
13,66
711000
711100
711200
713000
714000
715000
716000
717000
719000
777000
B
721000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine
722000 Naknade i takse, prihodi od sopstvene djelatnosti i
neplanirane uplate
723000 Novčane kazne
C TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE
731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i
međunarodnih orgaizacija
732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
733000 Donacije
II
KAPITALNI PRIMICI
811000 Kapitalni primici
III
RAČUN FINANSIRANJA
813000 Primici od primljenih otplata
814000 Dugoročni krediti i zajmovi
IV
VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD
DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH
GODINA (domaći krediti)
Višak prenesenih neutrošenih sredstava od direktnog
zaduživanja iz prethodnih godina (domaći krediti)
UKUPNO I+II+III+IV
799.206.225
306.085.792
296.903.335
40,76
44,48
38,30
7
I RAČUN PRIHODA
Račun prihoda Kantona Sarajevo predstavljeni su: prihodima od poreza, neporeznim prihodima i tekućim
transferima i donacijama i u posmatranom periodu su ostvareni u iznosu od 290.566.712 KM što čini
95,06% ukupno ostvarenih sredstava.
Slijedi grafički prikaz učešća prihoda od poreza, neporeznih prihoda i tekućih tansfera i donacija:
Ostvareno
01.01.-30.06. 2014.g. (KM)
PRIHODI
PRIHODI OD POREZA
NEPOREZNI PRIHODI
TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE
UKUPNO
Neporezni
prihodi
11,79%
% učešća
247.949.879
34.272.002
8.344.831
85,33
11,79
2,87
290.566.712
100,00
Tekući transferi
i donacije
2,87%
Prihodi od
poreza
85,33%
Prihodi od poreza
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 247.949.879 KM ili 46,06% u odnosu na Budžet Kantona
Sarajevo za 2014. godinu, što je za 1,18% manje nego u istom periodu prethodne godine ili izraženo u
apsolutnom iznosu to je manje prihoda za 2.972.023 KM. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode u
datom periodu može se reći da prihodi od poreza bilježe najznačajniji i najveći pad u ukupnom
ostvarenju. Kao što je već naprijed rečeno, na pad prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu
Sarajevo uticala je izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH kojim se prihodi
od indirektnih poreza koji pripadaju jednicama lokalne samouprave Kantona Sarajevo, već krajem
mjeseca maja 2014.g., uplaćuju direktno općinama Kantona Sarajevo.
Iz slijedećeg tabelarnog pregleda, po vrstama prihoda od poreza, jasno se vidi da se cjelokupni pad
prihoda od poreza odnosi isključivo na prihode od indirektnih poreza i to za 10.095.428 KM manje u
odnosu na isti period prethodne godine, koji je kompenziran, u odnosu na isti period 2013.g., nešto većim
prilivom prihoda od poreza na dobit preduzeća i poreza na dohodak. Slijedi tabelarni i grafički prikaz
učešća svih vrsta prihoda od poreza:
8
Konto
Budžet Kantona
Ostvareno
Sarajevo za 2014.g. 01.01.-30.06.2014.g.
PRIHODI OD POREZA
Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća
Porezi na plaću i radnu snagu
714000 Porezi na imovinu
715000 Domaći porezi na dobra i usluge
716000 Prihodi od poreza na dohodak
717000 Prihodi od indirektnih poreza
719000 Ostali porezi
777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
711000
713000
UKUPNO
Ostvareno
01.01.-30.06.2013.g.
Index
ostvarenja u
2014
47.601.700
1.501.000
9.204.000
1.492.000
110.937.600
367.310.200
110.000
136.000
26.357.821
451.611
5.722.109
245.312
52.341.474
162.763.098
63.430
5.024
22.611.210
422.914
5.135.789
130.590
49.698.434
172.858.526
50.385
14.053
55,37
30,09
62,17
16,44
47,18
44,31
57,66
3,69
538.292.500
247.949.879
250.921.902
46,06
PRIHODI OD POREZA
Prihodi po osnovu
zaostalih obaveza
0,00%
Porezi na dobit
pojedinaca i
preduzeća
10,63%
Ostali porezi
0,03%
Porezi na plaću i
radnu snagu
0,18%
Porezi na imovinu
2,31%
Domaći porezi na
dobra i usluge
0,10%
Prihodi od
indirektnih poreza
65,64%
Prihodi od poreza
na dohodak
21,11%
Analizirajući pojedine prihode iz ove grupe može se zaključiti sljedeće:
Porez na dobit pojedinaca i preduzeća ostvaren je u iznosu od 26.357.821 KM ili 55,37% u odnosu na
Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 16,57% više nego u istom periodu prethodne godine.
Povećanje ovog poreza u odnosu na prošlu godinu odnosi se na porez na dobit preduzeća koji je za
16,62% veći u odnosu na isti period prethodne godine. Porez na dobit preduzeća predstavlja jedan od
najbolje ostvarenih prihoda u prvom kvartalu i prvoj polovini 2014. godine. Naime, porez na dobit
preduzeća regulisan je Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/07, 14/08
i 39/09), a kontrola, utvrđivanje i naplata poreza na dobit vrši se na način i po postupku propisanom
Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/02 i 28/04).
Obveznik tokom godine plaća porez na dobit u mjesečnim iznosima iskazanim u poreznoj prijavi.
9
Mjesečna akontacija se plaća do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Ako je porez koji je obveznik
utvrdio i iskazao u godišnjoj poreznoj prijavi veći od iznosa uplaćenih mjesečnih akontacija poreza na
dobit, obveznik je dužan razliku manje uplaćenog poreza uplatiti najkasnije do zakonom propisanog roka
za podnošenje porezne prijave. Na iznos poreza na dobit koji nije plaćen u zakonskom propisanom roku
plaća se kamata utvrđena Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Izmirivanje preostalih
obaveza prije podnošenja porezne prijave su u prvom kvartalu doprinjele značajnijem prilivu ove vrste
poreza, što se odrazilo na ukupno posmatrani period (01.01.-30.06.2014.g.).
Porez na plaću i radnu snagu ostvaren je u iznosu od 451.611 KM ili 30,09% u odnosu na Budžet Kantona
Sarajevo za 2014. godinu, što čini 6,79% više u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2013. godine.
Porez na plaću i radnu snagu predstavlja zaostali porez koji se uplaćuje prema odredbama Zakona o
porezu na plaću, a koji je sa ostalim direktnim porezima regulisan Zakonom o porezu na dohodak, čija je
primjena od 01. januara 2009. godine.
Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 5.722.109 KM ili 62,17% u odnosu na Budžet Kantona
Sarajevo za 2014. godinu, što je za 11,42% više nego u istom periodu prethodne godine i predstavlja
drugu vrstu poreza, pored poreza na dobit preduzeća, koji bilježe rast u posmatranom periodu u odnosu na
isti period prethodne godine.
Domaći porezi na dobra i usluge (zaostali porezi) ostvareni su u iznosu od 245.312 KM ili 16,44% u
odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu. U poređenju sa istim periodom iz 2013. godine
ovog poreza je ostvareno 87,85% više, a bilježi ga značajnija naplata zaostalog poreza na promet usluga.
Porezi na prodaju dobara, usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost (vrsta prihoda 715100) ostvareni su
u iznosu od 238.851 KM, porez na promet posebnih usluga (vrsta prihoda 715200) ostvaren je u iznosu od
403 KM, a ostali porezi na promet proizvoda i usluga (vrsta prihoda 715900) ostvareni su u iznosu od
6.058 KM.
Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 52.341.474 KM ili 47,18% u odnosu na Budžet
Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 5,32% više u odnosu na uporedni period prošle godine ili
izraženo u apsolutnom iznosu to je više prihoda za 2.643.040 KM.
Prihodi od indirektnih poreza predstavljeni su: prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu,
prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski prihod Direkcije za puteve i
prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave.
Prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju Kantonu su ostvareni u iznosu od 147.367.644 KM ili
44,77% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 4,51% manje nego u istom
periodu prethodne godine. Potrebno je napomenuti da u strukturi prihoda Budžeta Kantona Sarajevo za
2014. godinu ovi prihodi zauzimaju najznačajnije mjesto i učestvuju sa 41,19%, ali isto tako zabrinjava
činjenica da je ostvarenje u prvoj polovini 2014.g. tek 44,77%, što je za 5,23% manje u odnosu na
planiranu veličinu za pola godine. Ovi prihodi planirani su prema aktuelnim projekcijama Federalnog
ministarstva finansija u toku izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.g.
Prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski prihod Direkcije za puteve
ostvareni su u iznosu od 3.409.997 KM ili 46,04% u odnosu na Budžet Kantona za 2014. godinu, što je za
5,09% manje nego u istom periodu prethodne godine.
Prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, a koji se od mjeseca maja
2014. godine više ne uplaćuju na Depozitni račun Kantona Sarajevo u skladu sa navedenim izmjenama
Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, ostvareni su u iznosu od 11.985.458 KM ili 39,04% u
odnosu na Budžet Kantona za 2014. godinu, što je za 19,76% manje nego u istom periodu prethodne
godine.
10
Ostali porezi su ostvareni u iznosu od 63.430 KM ili 57,66% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.
godinu. U istom periodu 2013. godine ovih poreza je ostvareno u iznosu od 50.385 KM tako da je
ostvarenje u 2014. godini za 25,89% više od ostvarenja u prvoj polovini 2013. godine. Ostvarenje se
uglavnom odnosi na poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koji je namjenski
prihod Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo i predstavlja zaostali porez.
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza su ostvareni u iznosu od 5.024 KM ili 3,69% u odnosu na Budžet
Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 64,25% manje u odnosu na ostvarenje u prvoj polovini 2013.
godine.
Neporezni prihodi
Neporezni prihodi u prvoj polovini 2014. godine ostvareni su u iznosu od 34.272.002 KM ili 40,24% od
Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Za isti period 2013. godine neporeznih prihoda je ostvareno u
iznosu od 34.991.537 KM, što znači da je u ovom izvještajnom periodu 2014. g. ostvareno manje
neporeznih prihoda za 719.535 KM u odnosu na isti period 2013. godine.
Kada se posmatra tekući priliv u posmatranom periodu 2014. i 2013.g. može se reći da je u prvih šest
mjeseci 2014.g. osvareno više neporeznih prihoda u odnosu na 2013.g., ali je tokom prvih šest mjeseci
2013.g. došlo do većeg trošenja razgraničenih sredstava koji su se samim trošenjem knjižili kao ostvareni,
te samim tim povećali iznos ukupno ostvarenih neporeznih prihoda u 2013.g.
Konto
Budžet Kantona
Ostvareno
Sarajevo za 2014.g. 01.01.-30.06.2014.g.
NEPOREZNI PRIHODI
721000
722000
Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine
Naknade i takse, prihodi od sops.djel. i neplan. uplate
723000
Novčane kazne
UKUPNO
Ostvareno
01.01.-30.06.2013.g.
Index
ostvarenja u
2014
2.957.200
74.018.900
453.164
30.173.791
346.351
30.952.053
8.194.900
3.645.047
3.693.133
40,76
44,48
85.171.000
34.272.002
34.991.537
40,24
15,32
Prihodi od
poduzetničke
aktivnosti i
imovine
1,32%
Novčane kazne
10,64%
Naknade i takse,
prihodi od
sops.djel. i neplan.
uplate
88,04%
Analizirajući pojedine prihode iz ove grupe može se zaključiti slijedeće:
11
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine su ostvareni u iznosu od 453.164 KM ili 15,32% od
Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 30,84% više nego u istom periodu prethodne godine.
Povećanje unutar ove grupe prihoda, a u odnosu na 2013.g. ostvareno je kod prihoda od davanja prava na
eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava i kod kamata primljenih od pozajmica
pojedincima i neprofitnim organizacijama.
Naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate predstavljaju drugu bitnu stavku
neporeznih prihoda. U prvom polugodištu 2014. godine na ovoj grupi prihoda ostvareno je 30.173.791
KM, što predstavlja 40,76% od plana Budžeta za 2014. godinu. Po osnovu ovih prihoda ostvareno je
2,51% manje u odnosu na isti period prethodne godine ili za 778.262 KM manje, a u nastavku su data
pojedinačna objašnjenja prihoda unutar ove grupe.
Prihodi od kantonalnih administrativnih taksi su ostvareni u iznosu od 2.249.289 KM ili 44,01% od
Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 1,48% više nego u istom periodu prethodne godine.
Prihodi od kantonalnih sudskih taksi su ostvareni u iznosu od 3.749.239 KM ili 42,41% od Budžeta
Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 15,65% manje nego u istom periodu prethodne godine.
Prihodi od ostalih budžetskih naknada su ostvareni u iznosu od 3.408.322 KM ili 28,54% od Budžeta
Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 47,87% više nego u istom periodu prethodne godine. Unutar
ostalih budžetskih naknada najveće učešće, a i najveći priliv imaju naknade za korištenje zaštitu i
unaprijeđenje šuma koje su utvrđene po kantonalnim propisima, a čija je primjena stupila na snagu tokom
2013. godine i upotpunosti zaživila u tekućoj 2014.g.
Prihodi od posebnih naknada i taksi su ostvareni u iznosu od 7.486.307 KM ili 35,13% od Budžeta
Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 11,62% više nego u istom periodu prethodne godine, gdje
najveće učešće imaju posebne naknade za korištenje voda, a namjenski su prihod Ministarstva prostornog
uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva privrede, kao i cestovne naknade koje su namjesnki prihod
Direkcije za puteve.
Prihodi od sopstvenih djelatnosti su ostvareni u iznosu od 12.888.126 KM ili 53,61% od Budžeta Kantona
Sarajevo za 2014. godinu, što je za 14,7% manje nego u istom periodu prethodne godine.
Najveće učešće u prihodima od sopstvene djelatnosti ostvarilo je Ministarstvo obrazovanja i nauke u
iznosu od 6.465.555 KM, zatim Ministarstvo unutrašnjih poslova u iznosu od 2.999.890 KM, te
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 927.535 KM i Ministarstvo kulture i
sporta 646.994 KM.
Novčane kazne su ostvarene u iznosu od 3.645.047 KM ili 44,48% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.
godinu, što je za 1,30% manje nego u istom periodu prethodne godine. Najveće ućešće u novčanim
kaznama imaju novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i u ovom
periodu ostvarene su u iznosu od 3.557.879 KM.
Tekući transferi i donacije
Tekući transferi i donacije su ostvareni u iznosu od 8.344.831 KM ili 50,84% od Budžeta Kantona
Sarajevo za 2014. godinu, što je za 2,80% više nego u istom periodu prethodne godine. Najveće
ostvarenje tekućeg transfera u toku posmatranog perioda ostvarilo je Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku i raseljena lica i izbjeglica i to u iznosu od 5.451.411 KM, kao transfer od višeg nivoa vlasti
(Federacije), radi implementacije Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
porodica sa djecom ("Službene novine FBiH“, broj, 36/99,8/03,54/04,39/06,14/09).
12
Slijedi tabelarni i grafički prikaz svih prihoda budžetskih korisnika:
Konto
Budžet Kantona
Ostvareno
Sarajevo za 2014.g. 01.01.-30.06.2014.g.
TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE
731000
Tekući transferi od inostranih vlada i međun. organ.
732000
Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i donacije
Donacije
733000
UKUPNO
Ostvareno
01.01.-30.06.2013.g.
Index
ostvarenja u
2014
71.800
795.090
617.314
15.521.485
819.040
7.191.787
357.953
6.923.879
575.854
46,33
43,70
16.412.325
8.344.831
8.117.047
50,84
Tekući transferi od
inostranih vlada i
međun. organ.
9,53%
Donacije
4,29%
Tekući transferi od
ostalih nivoa vlasti i
donacije
86,18%
II KAPITALNI PRIMICI
Kapitalni primici Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.g. sastoje se iz primitaka od privatizacije preduzeća i
primitaka od prodaje robnih rezervi.
Kapitalni primici su ostvareni svega u iznosu od 690.995 KM ili 7,35% od Budžeta Kantona Sarajevo za
2014. godinu, a cjeloukupni iznos odnosi se na primitke od prodaje robnih rezervi i namjenski je prihod
Direkcije za robne rezerve.
III RAČUN FINANSIRANJA
Račun finansiranja sastoji se od: primitaka od primljenih otplata i dugoročnih kredita i zajmova.
Primici od primljenih otplata su ostvareni u iznosu od 666.333 KM ili 24,67% od Budžeta Kantona
Sarajevo za 2014.godinu, a što je za 13,07% manje u odnosu na isti period u 2013. godini.
Ovi primici ostvareni su iz osnova primljenih otplata datih zajmova i depozita kod banaka i odnose se na
povrat kredita odobrenih demobilisanim borcima za otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje, na povrat
otplate po osnovu stambenih kredita i povrat po osnovu kredita za razvoj privrede i podsticaj
zapošljavanja na području Kantona Sarajevo.
Po osnovu primljenih otplata od pozajmljivanja pojedincima ostvareno je 511.040 KM ili 42,23% od
Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.godinu, što je za 12,89% manje u odnosu na isti period u 2013. godini.
13
Ovi primici odnose se na povrat kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja i
ostvareni su u iznosu od 461.078,66 KM, povrat kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba
istaknutih naučnih, stručnih i javnih radnika ostvareni su u iznosu od 40.554,80 KM, primici od povrata
stambenih kredita odobrenih ostalim budžetskim korisnicima iznose 5.103,89 KM i primici ostvareni od
povrata kredita odobrenih za rekonstrukciju stanova iznose 4.303,08 KM.
Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima odnose se na pozajmice odobrene iz Budžeta
1997., 1998. i 2000. godine preduzećima za sanaciju ratom oštećenih objekata, oživljavanje proizvodnje i
zapošljavanje radnika. Sva potraživanja su dospjela i pokrenuta je prinudna naplata putem Suda.
Primici od primljenih otplata od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja ostvareni su u iznosu od 155.292
KM ili 15,33% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu, što je za 11,85% manje u odnosu na isti
period u 2013.godini. Na ostvarenje primitaka od povrata pozajmica demobilisanim borcima, koje su date
na osnovu Uredbe o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za borce, ratne vojne invalide,
porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca (Službene novine Kantona Sarajevo br.
31/06 i 20/09) uticala je činjenica da protiv 623 korisnika kredita banke vode sudske sporove radi uplate
potraživanja, zbog čega je njihova naplata neizvjesna.
Kada su u pitanju dugoročni krediti i zajmovi od ukupno planiranih zaduženja u Budžetu Kantona
Sarajevo za 2014.g. u iznosu od 140.000.000 KM od čega se 13.174.400 KM odnosi na dugoročni kredit
za finansiranje kapitalnih projekata, a 126.825.600 KM na dugoročni kredit za pokriće deficita, Vlada
Kantona Sarajevo je dana 19.06.2014.g. donijela Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit kod
Razvojne banke FBiH u iznosu od 13.174.400 KM. Razvojna banka je 20.06.2014.g. izvršila prenos
ukupnog iznosa kreditnih sredstava na transakcijski račun Kantona Sarajevo otvoren u Razvojnoj banci,
čime je kredit postao efektivan.
Slijedi tabelarni i grafički prikaz učešća pojedinih primitaka u ukupno ostvarenim.
Konto
II
811000
III
KAPITALNI PRIMICI I RAČUN FINANSIRANJA
KAPITALNI PRIMICI
Kapitalni primici
RAČUN FINANSIRANJA
813000 Primici od primljenih otplata
814000 Dugoročni krediti i zajmovi
UKUPNO II+III
Budžet Kantona
Ostvareno
Ostvareno
Sarajevo za 2014.g. 01.01.-30.06.2014.g. 01.01.-30.06.2013.g.
Index
ostvarenja u
2014
9.400.000
9.400.000
690.995
690.995
255.303
255.303
7,35
7,35
142.701.400
2.701.400
140.000.000
152.101.400
13.840.733
666.333
13.174.400
14.531.727
766.523
766.523
0
1.021.826
9,70
24,67
9,41
9,55
14
IV VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ
PRETHODNIH GODINA
Kanton Sarajevo se u toku 2010.,2011., 2012. budžetske godine, zbog nedostajućih finansijskih sredstava
kreditno zaduživao kod komercijalnih banaka i Razvojne banke FBiH. Dobivena kreditna sredstva nisu
potrošena u toku 2010.,2011.,2012. i 2013.g., te su ista odlukom Vlade Kantona Sarajevo razgraničena u
2014.g. i uvršena u nacrt i prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.g. U posmatranom periodu
2014.g. od ukupno preostalih neutrošenih sredstava u iznosu od 7.229.000 KM potrošeno je 987.353 KM
u skladu sa izvještajem Sektora za servisiranje duga, kreditiranje i razvoj.
U nastavku izvještaja dat je analitički pregled ostvarenih prihoda u periodu januar-juni 2014. godine, u
odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014.g. i uporedni period prethodne godine.
15
Ekon.
kod
I
1.1.
711000
711100
711110
711111
711112
711113
711114
711115
711200
711210
711211
711212
713000
713100
713110
713111
713113
714000
714100
714110
714111
714112
714113
715000
715100
715130
715131
715132
715137
715140
715141
715200
715210
715211
715900
715910
OPIS
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
Index
2/1
1
2
3
4
RAČUN PRIHODA
PRIHODI OD POREZA
POREZ NA DOBIT POJEDINACA I PREDUZEĆA
Porez na dobit pojedinaca
Porez na dobit građana (zaostali porezi)
Porez na dobit od privredne i prof.djelatnosti (zaostali porezi)
Porez na dobit od poljop.djelatnosti
Porez na osnovu autorskih prava i patenata
Porez na ukupan prihod fizičkog lica
Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
Porez na dobit preduzeća
Porez na dobit preduzeća
Porez na dobit preduzeća
Porez po odbitku
POREZ NA PLAĆU I RADNU SNAGU
Porez na plaće
Porez na plaće 8zaostali porezi)
Porez na plaće i druga lična primanja
Porez na dodatna primanja
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Stalni porezi na imovinu
Porez na imovinu od fizičkih osoba
Porez na imovinu od pravnih osoba
Porez na imovinu za motorna vozila
DOMAĆI POREZI NA DOBRA I USLUGE (zaostali porezi)
Porezi na prodaju dobara, usluga, ukupni promet
ili dodatnu vrijednost
Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima
Porez na promet proizvoda za koje se porez plaća po općoj stopi od 20% iz članu 11. Zakona o porezu na
promet proizvoda i usluga
Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez plaća
po nižoj stopi
Kaznena kamata
Porez na promet usluga
Porez na promet usluga
Porez na promet posebnih usluga
Porez na promet posebnih usluga
Porez na dobitke od igara na sreću
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga
538,292,500
247,949,879
250,921,902
46.06
47,601,700
416,700
416,700
246,000
1,000
5,000
5,700
159,000
47,185,000
47,185,000
37,695,100
9,489,900
1,501,000
1,501,000
1,501,000
485,000
1,016,000
9,204,000
9,204,000
9,204,000
2,987,000
3,438,000
2,779,000
1,492,000
26,357,821
161,205
161,205
44,907
9,866
11,321
95,111
26,196,617
26,196,617
22,963,948
3,232,669
451,611
451,611
451,611
183,043
268,568
5,722,109
5,722,109
5,722,109
833,921
2,888,183
2,000,005
245,312
22,611,210
147,908
147,908
80,466
312
1,486
1,357
64,287
22,463,302
22,463,302
19,289,968
3,173,334
422,914
422,914
422,914
136,468
286,446
5,135,789
5,135,789
5,135,789
2,094,600
2,590,275
450,914
130,590
55.37
38.69
38.69
18.25
0.00
197.33
198.61
59.82
55.52
55.52
60.92
34.06
30.09
30.09
30.09
37.74
26.43
62.17
62.17
62.17
27.92
84.01
71.97
16.44
868,000
523,000
238,851
57,864
119,218
41,760
27.52
11.06
390,000
2,350
17,150
0.60
5,000
128,000
345,000
345,000
490,000
490,000
490,000
134,000
134,000
755
54,760
180,986
180,986
403
403
403
6,058
6,058
1,898
22,712
77,458
77,458
2,457
2,457
2,457
8,916
8,916
15.10
42.78
52.46
52.46
0.08
0.08
0.08
4.52
4.52
16
Ekon.
kod
OPIS
715914 Porez na promet osn.proiz.poljop.,ribar.iz člana 12.stav 1.tačka 1. i 2.Zakona
715915 Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona i porezu na
promet usluga u građevinarstvu
716000 PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK
716100 Prihodi od poreza na dohodak
716110 Prihodi od poreza na dohodak
716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (4) Zakona o porezu na
dohodak
716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
717000 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA
717100 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu
717121 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu
717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski prihodi Direkcije za puteve
(razgraničenja 22.100 KM)
717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
719000 OSTALI POREZI
719100 Ostali porezi
719111 Ostali porezi
719114 Poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu
Kantona Sarajevo -zaostali porezi
719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih poslovanamjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - zaostali porezi
719116 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba
719117 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba
777000
777700
777770
777776
777778
777779
PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada
Uplate obaveza od poreza na promet visoko tarifnih proizvoda
Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata - namjenski prihodi Direkcije za puteve
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
1
2
3
Index
2/1
4
21,000
3,850
5,654
18.33
113,000
110,937,600
110,937,600
110,937,600
86,905,300
4,648,300
3,199,200
59,600
915,100
2,208
52,341,474
52,341,474
52,341,474
41,860,410
1,503,837
1,261,019
23,039
355,063
3,262
49,698,434
49,698,434
49,698,434
39,806,479
1,597,017
1,355,072
14,822
246,895
1.95
47.18
47.18
47.18
48.17
32.35
39.42
38.66
38.80
13,269,900
1,940,200
367,310,200
367,310,200
329,200,000
6,058,038
1,280,068
162,763,098
162,763,098
147,367,644
5,570,439
1,107,711
172,858,526
172,858,526
154,329,129
45.65
65.98
44.31
44.31
44.77
7,406,300
30,703,900
110,000
110,000
85,000
3,409,997
11,985,458
63,430
63,430
2,257
3,592,881
14,936,516
50,385
50,385
6,540
46.04
39.04
57.66
57.66
2.66
15,000
55,484
40,791
369.89
5,000
2,214
2,439
1,035
2,411
44.29
644
20.71
5,024
5,024
5,024
14,053
14,053
14,053
203
13,850
3.69
3.69
3.69
0.00
5,000
136,000
136,000
136,000
1,000
3,732
135,000
1,292
0.96
17
Ekon.
kod
OPIS
Budžet KS za
2014.g.
1
1.2.
721000
721100
721110
721111
721112
721114
721119
721120
721121
721122
721123
721200
721211
721214
721232
721300
721310
721312
721320
721321
721322
721600
721611
722000
722100
722120
722121
722200
722220
722221
722300
722311
722400
722420
722421
722422
722424
722425
722429
NEPOREZNI PRIHODI
PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE
Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i fin. javnih institucija
Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
Prihodi od dividenti i udjela u profitu
Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
Prihodi od davanja prava patenata i autorskih prava
Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine (razgraničenja 2.100 KM)
Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
Prihodi od zemljišne rente
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - namjenski prihodi Ministarstva stambene politike (Kantonalni
stambeni fond) (razgraničenja 1.500 KM)
Prihodi od iznajmljivanja vozila
Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
Prihodi od kamata za depozite u banci
Prihodi od GSM licenci namjenski prihodi Direkcije za puteve
Prihodi ostvareni prodajom stanova
Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu
Kamate primljene od pozajmica od drugih razina vlasti
Kamate primljene od pozajmica Federaciji
Kamate primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnih organizacija
Kamate primljene od pozajmica pojedincima
Kamate i naknade primljene od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama
Prihodi od privatizacije
Prihodi od privatizacije stanova
NAKNADE I TAKSE, PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELAT. I NEPLANIRANE UPLATE
Administrativne takse
Kantonalne takse
Kantonalne administrativne takse
Sudske takse
Kantonalne sudske takse
Kantonalne sudske takse
Kantonalne komunalne naknade i takse
Kantonalne komunalne naknade
Ostale budžetske naknade
Kantonalne naknade
Kantonalne naknade
Naknada za korišt. poljop.zemljišta u nepoljop.svrhe - namjenski prihod Ministarstva privrede
(razgraničenja 2.324.500 KM)
Naknada za tehnički pregled vozila koji pripada kantonima
Prihodi po osnovu "Dječije nedjelje" (namjenska sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena
lica i izbjeglice)
Ostale kantonalne naknade
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
2
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
3
Index
2/1
4
85,171,000
34,272,002
34,991,537
40.24
2,957,200
1,896,600
1,538,100
1,000
1,500,000
453,164
242,452
216,524
260
198,070
444
17,749
25,928
217
346,351
158,042
140,897
260
118,742
15.32
12.78
14.08
25.97
13.20
21,895
17,145
190
47.84
7.23
21.70
25,581
130
2,057
111
16,785
170
56,953
7.18
13.00
37,100
358,500
1,000
356,500
1,000
0
51,971
4,982
131,356
170
170
131,186
44,765
86,420
30,952,053
2,216,470
2,216,470
2,216,470
4,445,051
4,445,051
4,445,051
132,583
132,583
2,304,984
1,910,957
51,529
40.76
44.01
44.01
44.01
42.41
42.41
42.41
11,941,100
7,596,100
143,000
1,946
206,660
340
340
206,320
36,730
169,590
1,994
1,994
30,173,791
2,249,289
2,249,289
2,249,289
3,749,239
3,749,239
3,749,239
30
30
3,408,322
551,393
38,129
3,224,500
79,000
22,742
32,376
1,101,517
32,297
0.71
40.98
40,000
4,109,600
15,426
442,719
725,615
38.56
10.77
1,060,600
1,000
1,000
1,059,600
100,000
959,600
74,018,900
5,110,500
5,110,500
5,110,500
8,841,000
8,841,000
8,841,000
0
19.49
34.00
34.00
19.47
36.73
17.67
28.54
7.26
26.66
18
Ekon.
kod
OPIS
- Ostale kantonalne naknade
- Naknada za korištenje javnih parkirališta, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila
-namjenski prihod Ministarstva saobraćaja (razgraničenja 2.979.600 KM)
722450 Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma
722451 Naknade za opće korisne funkcije šuma (razgraničenja 2.827.800 KM)
722452 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama
722454 Naknada za korištenje državnih šuma
722455 Naknada u postupku primjene namjene šumskog zemljišta
722459 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma
722470 Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene po kantonalnim propisima
722471 Naknade za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima
722472 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđen po kantonalnim propisima
722474 Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisom
422476 Naknada na temelju služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima
722479 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima
722500 Posebne naknade i takse
722510 Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede
722511 Federalna taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja
722514 Federalna naknada za izvršene veterin.-sanitar. Preglede - namjenski prihod Kantonalne uprave za
inspekcijske poslove i Ministarstva privrede (razgraničenja 138.500 KM)
722515 Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
722516 Naknada za vršenje usluga premjera katastra
722520 Naknada za korištenje voda-namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i
Ministarstva privrede
722521 Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate
722522 Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i
hemikalija za zaštitu bilja (razgraničenja 212.500 KM)
722523 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (razgraničenja
76.300 KM)
722524 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda, za flaširanje vode i mineralne vode, za
uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene (razgraničenja 320.000 KM)
722525 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i
termoelektrane (razgraničenja 870.900 KM)
722526 Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama
722527 Posebna vodna naknada za vođenje materijala iz vodotoka
722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (razgraničenja 132.300 KM)
722529 Opća vodna naknada (razgraničenja 1.973.900 KM)
722530 Cestovne naknade - namjenski prihodi Direkcije za puteve
722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
722535 Posebna naknada za službu "Pomoć informacije na cestama"
722536 Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji
722537 Naknada za ceste (izvanredni prevoz)
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
1
2
3
Index
2/1
4
330,000
85,673
54,721
25.96
3,779,600
3,447,800
3,427,800
20,000
357,046
342,391
339,230
2,893
670,894
288,354
285,401
2,953
9.45
9.93
9.90
14.46
105,672
100,667
692
280.27
280.65
16.63
4,313
6,707,215
201,630
188.31
35.13
51.72
5.33
5,000
21,311,500
564,300
300
216
52
2,514,538
2,501,152
166
3,734
70
9,415
7,486,307
291,834
16
493,500
69,000
1,500
248,969
40,436
2,413
167,338
33,523
769
50.45
58.60
160.87
7,452,600
2,353,471
2,312,297
31.58
1,005,000
601,623
595,555
59.86
860,500
287,669
310,509
33.43
504,300
213,063
213,185
42.25
339,000
10,159
8,919
3.00
884,900
1,000
100
133,900
3,723,900
3,995,000
1,080,000
1,999,000
1,000
1,750
100
29
783
1,238,295
2,464,941
533,713
1,017,731
382
334
60
5,891
462
10
698
1,177,069
1,951,641
540,675
976,806
296
0.20
10.03
28.89
0.58
33.25
61.70
49.42
50.91
38.20
897,200
891,200
1,000
19
Ekon.
kod
722538
722539
722540
722541
722542
722543
722544
722545
722546
722550
722551
722552
722553
722555
722556
722580
722581
722582
722583
722584
722585
722586
722600
722610
722611
722612
722613
722620
722621
722623
722630
OPIS
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
Druga sredstva osiguranja po posebnim propisima
Naknada za korištenje šuma - namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo
Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma aćanje namjenskih sredstava iz 2009.g. )
Sredstva za biološku reprodukciju šuma
Naknade za izdavanje dozvole za krčenje šume
Naknade za ograničenje korištenja šuma
Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma
Naknada za promet šuma
Naknada za zaštitu okoliša
Naknada zagađivača okoliša pravnih lica
Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica
Naknada korisnika okoliša pravnih osoba
Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravne osobe pri svakoj registraciji motornih vozila
Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila - namjenski
prihod Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša (razgraničenja 2.854.600 KM)
Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski prihodi Uprave za civilnu
zaštitu Kantona Sarajevo
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
(razgraničenja 2.662.100 KM)
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po
osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila
Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih
sila (razgraničenja 20.000 KM)
Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja od
autoodgovornosti (razgraničenja 107.800 KM)
Prihodi od sopstvenih djelatnosti
Prihodi od pružanja usluga građanima
Prihodi od pružanja usluga građanima
Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama
Prihodi od pružanja usluga drugima
Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti
Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti
Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti
Prihodi od pružanja usluga ostalima - prihodi budžetskih korisnika
722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
Org. kod
BUDŽETSKI
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
1
2
3
420,000
495,000
85,000
85,000
Index
2/1
4
186,075
726,647
220,772
220,742
210,974
222,890
20,082
20,037
44.30
146.80
259.73
259.70
30
45
4,305,600
36,000
1,050,508
12,304
136
525,000
426,182
1,046,100
87,384
115
96
399,129
3,744,600
611,885
559,377
4,909,000
1,104,782
1,175,466
22.51
4,476,400
902,752
989,014
20.17
187,500
105,215
89,055
56.11
107,300
66,906
60,662
62.35
137,800
24,038,500
2,300
500
0
1,800
1,300
1,200
100
24,034,900
24,034,900
29,909
12,888,126
1,426
1,192
36,735
15,110,014
2,027
770
21.70
53.61
61.99
238.36
234
110
110
12,886,028
12,886,028
1,257
518
460
58
15,105,769
15,105,769
13.00
8.46
9.17
0.00
53.61
53.61
234,000
12,000
11,700
210,300
97,555
6,000
2,841
76,184
113,029
4,400
11,514
90,990
41.69
50.00
24.28
36.23
24.40
34.18
81.18
16.34
KORISNIK
11010001 Kabinet premijera
Ministarstvo pravde i uprave
12010001 Ministarstvo
12020001
12020004
Kantonalni sud u Sarajevu (razgraničenaja 1.900 KM)
Općinski sud u Sarajevu
20
Ekon.
kod
OPIS
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
Index
2/1
1
2
3
4
12030001 Kantonalno tužilaštvo
12050001 Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorialnih centara i
13020001 spomen obilježja žrtava genocida (razgraničenja 161.900 KM)
14010001 Ministarstvo saobraćaja
14020001 Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša (razgraničenja 168.400 KM)
15030001 KJU "Zaštićena prirodna područja" (razgraničenja 157.000 KM)
16010001 Ministarstvo stambene politike
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova (razgraničenja 973.600 KM)
18010001 Ministarstvo privrede (razgraničenja 1.500 KM)
19010001 Ministartsvo finansija
20010001 Ministarstvo zdravstva (razgraničenja 2.000 KM)
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
21010001 Ministarstvo (razgraničenja 386.900 KM)
Osnovno obrazovanje
21020001 OŠ "6 Mart"Hadžići
21020002 OŠ "9 Maj"Hadžići - Pazarić (razgraničenja 200 KM)
21020003 OŠ "Hilmi ef. Šarić"
21020004 OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš
21020005 Oš "Podlugovi" Ilijaš
21020007 OŠ "Isak Samokovlija" Centar (razgraničenja 13.000 KM)
21020008 OŠ "Vladislav Skarić" (razgraničenja 7.500 KM)
21020009 OŠ "Hasan Kikić" Centar (razgraničenja 2.700 KM)
21020010 OŠ "Alija Nametak" Centar (razgraničenja 600 KM)
21020011 OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar (razgraničenja 2.600 KM)
21020012 OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar
21020013 OŠ "S.S.Kranjčević" Centar
21020014 OŠ "Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak" Centar (razgraničenja 1.200 KM)
21020015 OŠ "Nafija Sarajlić" (razgraničenja 2.400 KM)
21020016 OŠ "Hasan Kaimija"
21020017 OŠ "Katolički školski centar"
21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (razgraničenja 6.900 KM)
21020019 Prva osnovna škola Ilidža (razgraničenja 10.000 KM)
12,530
861,900
20,000
10,000
228,400
541,000
4,973,600
1,500
132,000
12,154,100
1,256,900
2,981,700
2,300
12,000
1,000
173,000
53,500
85,600
15,600
32,200
120,000
78,400
24,200
23,000
10,600
1,000
26,000
74,400
425,916
14,474
5,650
244,616
277,384
100
2,999,890
3,950
1,434
63,390
6,465,555
971,006
1,437,029
410
0
2,435
121,901
24,803
16,634
540
21,346
54,897
32,461
11,827
5,960
0
0
14,091
39,012
125
6,000
717,566
18,262
11,320
254,934
89,210
49.42
72.37
56.50
107.10
51.27
4,058,796
2,550
1,859
51,279
6,697,063
977,484
1,424,378
-120
1,420
60.32
263.33
3,819
300
95,971
28,481
30,803
690
19,888
43,488
27,157
12,082
9,830
5,496
20,000
11,867
52,404
20.29
0.00
70.46
46.36
19.43
3.46
66.29
45.75
41.40
48.87
25.91
0.00
0.00
54.20
52.44
48.02
53.20
77.25
48.19
17.83
21
Ekon.
kod
OPIS
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
Index
2/1
1
2
3
4
Org. kod
BUDŽETSKI KORISNIK
21020020 Druga osnovna škola Ilidža
21020021 Treća osnovna škola Ilidža (razgraničenja 1.700 KM)
21020022 Četvrta osnovna škola (razgraničenja 3.200 KM)
21020023 Peta osnovna škola Ilidža
21020024 Šesta osnovna škola Ilidža
21020025 Sedma osnovna škola Ilidža
21020026 Osma osnovna škola Ilidža
21020027 Osnovna muzička škola Ilidža
21020028 OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo (razgraničenja 6.900 KM)
21020029 OŠ "Malta" Novo Sarajevo (razgraničenja 500 KM)
21020030 OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo
21020031 OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo
21020032 OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo
21020033 OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo
21020034 OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo
21020035 OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo (razgraničenja 18.200 KM)
21020036 OŠ "Muzička škola" Novo Sarajevo
21020037 Centar" Vladimir Nazor"
21020038 Zavod za vaspitanje muške djece
21020039 OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća (razgraničenja 1.800 KM)
21020040 OŠ "Zahid Baručija" Vogošća
21020041 OŠ "Zajko Delić" Vogošća (razgraničenja 500 KM)
21020042 OŠ "Izet Šabić" Vogošća
21020044 OŠ "Zaim Kolar" Trnovo
21020045 OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad
21020046 OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Novi Grad (razgraničenja 3.100 KM)
21020047 OŠ "Behaudin Selmanović" Novi Grad
21020048 OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad
21020049 OŠ "Meša Selimović" Novi Grad
21020050 OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad (razgraničenja 800 KM)
21020051 OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad (razgraničenja 10.900 KM)
21020052 OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad
21020053 OŠ "Ćamil Sijarić" Novi Grad (razgraničenja 1.300 KM)
21020054 OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad (razgraničenja 17.400 KM)
21020055 OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad
21020056 OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad (razgraničenja 1.300 KM)
21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad
21020058 OŠ "M.Mustafe Bašeskije" Stari Grad
21020059 OŠ "Saburina" Stari Grad
21020060 OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad
5,000
12,300
32,200
14,600
11,000
10,000
28,100
198,400
22,600
52,100
90,500
203,200
5,000
44,300
103,400
42,000
26,500
71,400
10,800
3,700
3,400
157,000
98,700
18,100
8,000
11,500
13,100
15,300
140,400
16,600
122,300
71,500
15,400
13,600
45,900
37,000
12,000
3,000
0
5,433
480
12,707
3,984
4,800
3,745
150
118,450
6,353
8,776
49,502
97,118
320
26,202
75,750
10,050
8,415
33,781
5,976
0
1,470
1,200
50,626
26,655
12,667
900
6,990
9,380
18,931
85,757
13,389
65,667
41,157
8,750
9,440
23,765
19,323
7,950
2,530
8,065
432
16,215
2,200
3,200
3,420
1,050
101,528
11,157
18,246
38,930
133,308
1,280
26,632
45,061
18,815
9,440
21,066
5,248
3,420
500
48,503
30,373
7,028
3,600
3,740
1,350
3,700
64,365
3,675
118,474
7,910
7,453
9,073
16,470
17,281
7,274
1,330
0.00
44.17
39.46
27.28
43.64
37.45
0.53
59.70
28.11
16.84
54.70
47.79
6.40
59.15
73.26
23.93
31.75
47.31
55.33
39.73
35.29
32.25
27.01
69.98
11.25
60.78
71.60
123.73
61.08
80.65
53.69
57.56
56.82
69.41
51.77
52.22
66.25
84.33
22
Ekon.
kod
Org. kod
21020061
21020062
21020063
21020064
21020065
21020066
21020067
21020068
21020069
21030001
21030002
21030003
21030004
21030005
21030006
21030007
21030008
21030009
21030010
21030012
21030013
21030014
21030016
21030017
21030018
21030019
21030020
21030021
21030022
21030023
21030024
21030025
21030026
21030027
21030028
21030029
21030030
21030031
21030032
OPIS
BUDŽETSKI KORISNIK
OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad (razgraničenja 3.200 KM)
OŠ "Vrh Bosna" Stari Grad
Muzička škola Mladen Pozajić (razgraničenja 18.600 KM)
Zavod "Mjedenica" Stari Grad (razgraničenja 11.000 KM)
Deveta Osnovna škola Ilidža
OŠ "Dobroševići"
OŠ "Sokolje"
Deseta osnovna škola Ilidža (razgraničenja 3.500 KM)
Nova osnovna škola u Starom Ilijašu
Srednje obrazovanje
Prva gimnazija
Druga gimnazija (razgraničenja 22.900 KM)
Treća gimnazija
Četvrta gimnazija (razgraničenja 7.200 KM)
Mješovita srednja škola Peta gimnazija i birotehnička (razgraničenja 14.200 KM)
Gimnazija Dobrinja (razgraničenja 12.400 KM)
Bošnjačka gimnazija
Katolički školski centar
Učiteljska škola i gimnazija Obala
Srednja muzička škola
Srednja medicinska škola Sarajevo (razgraničenja 1.000 KM)
Srednja medicinska škola -Jezero Sarajevo
Zubotehnička škola (razgraničenja 1.100 KM)
Srednja ekonomska škola (razgraničenja 9.000 KM)
Srednja škola za elektroenergetiku
Srednja elektrotehnička škola Sarajevo (razgraničenja 1.000 KM)
Mašinska tehnička škola
Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Srednja škola metalskih zanimanja
Željeznički školski centar
Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i mult. Ilidža (razgraničenja 11.700 KM)
Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (razgraničenja 114.800 KM)
Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo
Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo (razgraničenja 13.400 KM)
Srednja trgovačka škola Sarajevo (razgraničenja 11.100 KM)
Srednjoškolski centar Vogošća
Srednjoškolski centar Hadžići (razgraničenja 21.600 KM)
Srednjoškolski centar Ilijaš
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
Index
2/1
1
2
3
4
17,200
300
37,100
351,100
7,600
13,600
21,100
11,000
14,430
0
18,895
160,302
869
4,568
2,775
10,338
0
1,592,803
23,333
75,694
1,320
9,439
72,857
28,312
73,024
17,053
616
9,390
196,757
1,627
4,538
4,625
5,335
50
1,926,724
21,645
66,270
2,089
5,216
78,141
21,307
96,425
37,373
720
17,226
34,531
78,699
37,341
35,097
49,380
18,791
159,086
66,495
104,424
13,444
21,957
11,553
227,112
42,871
28,173
33,900
22,767
72,851
20,959
51,781
160
26,137
52,528
97,329
43,174
57,288
58,916
5,319
288,743
73,033
140,601
21,519
15,903
17,809
254,344
54,159
54,052
49,570
24,062
55,192
28,468
3,822,800
61,000
167,100
26,000
12,200
141,800
57,300
202,000
1,000
81,500
102,500
103,500
119,100
82,000
161,000
91,000
32,000
486,000
155,500
300,000
33,000
31,700
38,000
353,800
110,000
161,400
142,100
50,000
101,600
42,000
83.90
0.00
50.93
45.66
11.43
33.59
13.15
93.98
41.67
38.25
45.30
5.08
77.37
51.38
49.41
36.15
0.00
45.86
16.81
33.36
66.08
45.54
21.80
54.26
58.72
32.73
42.76
34.81
40.74
69.26
30.40
64.19
38.97
17.46
23.86
45.53
71.70
49.90
23
Ekon.
kod
Org. kod
OPIS
31010001
99999999
BUDŽETSKI KORISNIK
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno sposobljavanje
Centar za slijepu i slabovidnu djecu (razgraničenja 31.800 KM)
Gazihusrev-begova Medresa
JU "Djeca Sarajeva" (razgraničenja 304.000 KM)
Ministarstvo kulture i sporta
Ministarstvo
Narodno pozorište
Sarajevska filharmonija
Pozorište mladih
Kamerni teatar 55 (razgraničenja 12.100 KM)
Sarajevski ratni teatar
MESS
Muzej Sarajeva (razgraničenja 67.900 KM)
Zavod za zaštitu kulturno-his.i prirodnog nasljeđa Sarajevo (razgraničenja 31.400 KM)
Historijski arhiv
Collegium artisticum (razgraničenja 4.000 KM)
Javna ustanova Biblioteka Sarajeva (razgraničenja 12.200 KM)
Bosanski kulturni centar
JU Sarajevo art
Muzej Alije Izetbegovića
Min.za rad, soc politiku, raselj lica i izbjegl.
Ministarstvo
JU Kantonalni centar za socijalni rad
Dom za soc.zbrinjavanje osoba sa inavliditetom i drugih osoba (razgraničenja 79.200 KM)
Dom za djecu bez roditeljskog staranja (razgraničenja 6.500 KM)
Stručna služba za zajedničke poslove
Profesionalna vatrogasna brigada
Zavod za izgradnju Kantona (razgraničenja 35.000 KM)
Zavod za planiranje razvoja Kantona
Kantonalna uprava civilne zaštite (razgraničenja 1.500 KM)
Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
Trezor
722632
722634
722635
722700
722719
722732
722741
722751
722761
722791
Prihodi od mjenice
Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa
Prihodi od izdanih pporeznih markica
Neplanirane uplate - prihodi
Ostali povrati
Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate
Naplata premije osiguranja
Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu
Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina
Ostale neplanirane uplate
21030033
21030034
21030035
21060001
22010001
22020001
22020002
22020003
22020004
22020005
22020006
22020007
22020008
22020009
22020010
22020011
22020012
22020013
22020014
23010001
23020001
23030001
23050001
24010001
25010001
26010001
27010001
29010001
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
Index
2/1
1
2
3
4
50,000
326,700
25,012
140,111
423
2,368,477
780,490
42.83
46.73
4,092,700
1,691,500
21,415
152,659
0
2,464,717
646,994
380,000
140,000
84,000
169,100
49,000
91,500
186,900
59,400
122,000
40,500
135,200
142,400
77,500
14,000
2,016,900
149,362
73,418
22,607
82,605
11,983
0
111,438
46,198
30,559
13,426
63,365
40,435
1,600
0
927,535
180,732
81,630
26,662
90,803
10,839
45,000
33,458
91,504
33,869
38,650
59,263
80,660
7,100
320
1,046,471
39.31
52.44
26.91
48.85
24.45
0.00
59.62
77.77
25.05
33.15
46.87
28.40
2.06
0.00
45.99
1,555,400
461,500
3,500
0
733,241
194,294
60
803,185
243,286
290
47.14
42.10
1.71
495,000
20,000
651,500
203,869
6,480
412,632
374,505
9,170
793,053
41.19
32.40
63.34
88,545
85,924
312
250
1,440
50
210
35,738
20,481
687
2,776,300
657,400
7,900
2,000,000
111,000
392,478
203,662
1,833
24,246
149,926
4,621
8,190
60.22
38.25
14.14
30.98
23.20
1.21
8,314
6,255
7.38
24
Ekon.
kod
723000
723100
723120
723121
723122
723123
723129
1.3.
OPIS
NOVČANE KAZNE
Novčane kazne
Novčane kazne po kantonalnim propisima
Novčane kazne po kantonalnim propisima
Ostale novčane kazne
Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni
Ostali prihodi
TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE
731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih orgaizacija
731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija
Org. kod BUDŽETSKI
KORISNIK
Ministarstvo pravde i uprave
12020004 Općinski sud u Sarajevu
12030001 Kantonalno tužilaštvo (razgraničenja 8.400 KM)
14010001 Ministarstvo saobraćaja (razgtraničenja 61.500 KM)
Ministarstvo obrazovanja i nauke
21010001 Ministarstvo
21020004 OŠ"Hašim Spahić"
21020028 OŠ "čengić Vila"
21020044 OŠ "Zaim Kolar" Trnovo
21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad
21030019 Srednja mašinska tehnička škola
21030026 Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (razgraničenja 1.100 KM)
Ministarstvo kulture i sporta
22020003 Pozorište mladih
22020004 Kamerni teatar 55
22020005 SARTR
22020006 MESS
23050001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
99999999 Trezor
732000 Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
Org. kod BUDŽETSKI
KORISNIK
11020001 Stručna služba vlade
Ministarstvo pravde i uprave
12020001 Kantonalni sud u Sarajevu
12020004 Općinski sud u Sarajevu
Org. kod BUDŽETSKI
KORISNIK
12030001 Kantonalno tužilaštvo (razgraničenja 30.100 KM)
12050001 Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
Index
2/1
1
2
3
4
8,194,900
8,194,900
8,194,900
230,000
4,000
7,952,800
8,100
3,645,047
3,645,047
3,645,047
81,286
150
3,557,879
5,732
3,693,133
3,693,133
3,693,133
55,980
720
3,632,487
3,946
44.48
44.48
44.48
35.34
3.75
44.74
70.76
16,412,325
8,344,831
8,117,047
50.84
71,800
71,800
795,090
795,090
617,314 1107.37
617,314 1107.37
8,400
8,400
61,500
1,900
461,749
446,749
15,000
61,441
2,696
800
1,641
1,100
0
1,055
269,054
12,435
19,519
8,000
229,100
150
179,341 5497.01
128,978
50,363 178.57
73,201
99.90
309,733 141.89
38,920
9,754
205.10
9,533
174,264
71,370
95.91
5,892
47,413
47,413
7,626
6,923,879
6,923,879
15,521,485
15,521,485
7,191,787
7,191,787
46.33
46
1,163,127
385,791
491,900
582,127
335,491
50,597
50.05
86.96
0.00
249,236
36,200
242,636
4,000
39,597
11,000
97.35
11.05
25
Ekon.
kod
OPIS
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorialnih centara i
spomen obilježja žrtava genocida (razgraničenja 14.400 KM)
14010001 Ministarstvo saobraćaja
14020001 Ministarstvo saobraćaja -Direkcija za puteve
15030001 KJU "Zaštićena prirodna područja"
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Ministarstvo (razgraničenja 18.600 KM)
Osnovno obrazovanje
21020002 OŠ "9 Maj" Hadžići
21020003 OŠ "Hilmi ef.Šarić"
21020004 OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš
21020005 OŠ " Podlugovi " Ilijaš
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
Index
2/1
1
2
3
4
13020001
20,400
20,399
21,016
OŠ "Isak Samokovlija" Centar (razraničenja 5.300 KM)
OŠ"Vladislav Skarić" Centar (razgraničenja 9.200 KM)
21020009 OŠ "Hasan Kikić" Centar (razgraničenja 2.400 KM)
21020010 OŠ "Alija Nametak" Centar (razgraničenja 4.700 KM)
21020011 OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar (razgraničenja 8.900 KM)
21020012 OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar
21020013 OŠ "S.S.Kranjčević" Centar (razgraničenje 10.000 KM)
21020014 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" Centar
21020015 OŠ "Nafija Sarajlić" (razgraničenja 9.000 KM)
21020016 OŠ "Hasan Kaimija"
21020017 OŠ "Katolički školski centar" (razgraničenje 3.600 KM)
21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (razgraničenja 26.600 KM)
21020019 Prva osnovna škola Ilidža
21020020 Druga osnovna škola Ilidža
21020021 Treća osnovna škola Ilidža (razgraničenja 1.000 KM)
21020022 Četvrta osnovna škola
21020023 Peta osnovna škola Ilidža
21020024 Šesta osnovna škola Ilidža
21020025 Sedma osnovna škola Ilidža
21020026 Osma osnovna škola Ilidža
21020027 Osnovna muzička škola Ilidža
21020028 OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo
21020029 OŠ "Malta" Novo Sarajevo
21020030 OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo
21020031 OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo
Org. kod BUDŽETSKI
KORISNIK
21020032 OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo
21020033 OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo
21020034 OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo
21020035 OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo
21020008
100.00
37,786
140,000
1,152,358
18,600
770,458
4,850
604,904
18,514
325,642
4,850
6,500
21020006 OŠ "Srednje" Ilijaš
21020007
61,774
33,300
14,200
21,400
14,700
31,900
18,000
25,000
10,000
9,000
5,000
6,100
244,000
1,500
1,500
2,500
2,269
1,000
6,300
1,000
5,000
18,700
14,000
15,700
12,000
20,800
15,000
13,000
11,400
6,352
9,320
2,659
5,671
10,879
1,602
11,150
4,158
9,450
1,080
3,884
110,818
1,297
825,307
171,665
352,219
12,000
1,900
1,900
8,300
3,300
300
950
450
1,625
13,920
1,390
450
4,030
1,350
1,000
200
119,983
5,000
52.49
99.54
42.27
100.00
0.00
1,000
973
1,000
973
1,297
973
1,000
19.07
65.63
12.42
38.58
34.10
8.90
44.60
41.58
105.00
21.60
63.68
45.42
86.49
0.00
40.00
42.88
0.00
15.44
7,425
735
9,516
2,320
9,206
3,576
9,560
1,090
97.30
0.00
39.71
5.25
60.61
19.33
3,928
5,418
1,882
8,148
4,188
3,594
2,118
4,136
18.88
36.12
14.47
71.47
26
Ekon.
kod
21020036
21020037
21020038
21020039
21020040
21020042
21020043
21020044
21020045
21020048
21020049
21020050
21020051
21020052
21020053
21020054
21020055
21020056
21020057
21020058
21020059
21020060
21020061
21020062
21020064
21020065
21020066
21020067
21020068
21030001
21030003
21030004
21030005
21030007
21030008
21030009
Org. kod
21030015
21030024
21030029
21030030
21030031
21030032
OPIS
Muzička škola "Novo Sarajevo"
Centar "Vladimir Nazor" Novo Sarajevo (razgraničenja 1.400 KM)
Zavod za vaspitanje muške djece
OŠ "Mirsad Prnjavorac"
OŠ "Zahid Baručij" Vogošća
OŠ "Izet Šabić" Vogošća
OŠ Porodice ef Ramić
OŠ "Zaim Kolar" Trnovo
OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad
OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad
OŠ "Meša Selimović" Novi Grad
OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad
OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad
OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad
OŠ "Ćamil Sijerić" Novi Grad
OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad
OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad
OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad
OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad (razgraničenja 1.000 KM)
OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Stari Grad (razgraničenja 2.600 KM)
OŠ "Saburina" Stari Grad
OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad
OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad
OŠ "Vrhbosna" Stari Grad
Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad
Deveta osnovna škola
OŠ "Dobroševići"
OŠ "Sokolje"
Deseta osnovna škola
Srednje obrazovanje
Prva gimnazija
Treća gimnazija
Četvrta gimnazija
Peta gimnazija
Prva bošnjačka gimnazija (razgraničenja 3.000 KM)
Katolički školski centar-Opća realna gimnazija
Gimnazija Obala Sarajevo (razgraničenja 1.000 KM)
BUDŽETSKI KORISNIK
Katolički školski centar- Srednja medicinska škola
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije
Srednja trgovačka škola Sarajevo
Srednjoškolski centar Vogošća (razgraničenja 800 KM)
Srednjoškolski centar Hadžići
Srednjoškolski centar Ilijaš
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
Index
2/1
1
2
3
4
5,000
20,400
15,164
0.00
90.58
870
450
0.00
0.00
735
675
585
9,900
5,000
100.00
0.00
0.00
66.44
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71.26
30.81
64.29
21.00
18,478
3,900
4,700
1,000
675
5,000
5,000
14,900
5,000
5,000
4,900
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
9,492
18,600
2,800
9,000
26,200
9,700
972
5,000
5,000
1,500
47,300
4,900
1,245
6,764
5,730
1,800
1,890
2,340
28,811
10,017
973
25,780
10,315
2,355
1,840
13,427
41,796
12,869
1,108
973
50,670
9,000
900
1,000
35,494
1,000
500
500
3,000
1,000
16,000
500
1,500
4,500
16,000
1,000
1,000
109.96
103.27
100.10
0.00
0.00
64.86
107.12
0.00
150.00
0.00
100.00
0.00
5,000
800
2,000
770
8,731
96.25
3,209
0.00
27
Ekon.
kod
OPIS
21030033 Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
21030034
Centar za slijepu i slabovidnu djecu
JU "Djeca Sarajeva" (razgraničenja 70.000 KM)
Ministarstvo kulture i sporta
22020001 Narodno pozorište
22020003 Pozorište mladih
22020005 Sarajevski ratni teatar
22020006 MESS
22020007 Muzej Sarajeva (razgraničenja 2.000 KM)
22020008 Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (razgraničenja 3.800 KM)
22020009 Historijski arhiv
22020010 Collegium artisticum
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
23010001 Ministarstvo
23030001 JU Dom za socijalno zbrinjavanje sa invaliditetom (razgraničenja 16.100 KM)
23050001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
27010001 Zavod za planiranje razvoja Kantona (razgraničenja 92.000 KM)
99999999 Trezor
21060001
733100 Donacije
Org. kod
12020001
15030001
17010001
21010001
21020003
21020005
21020014
21020016
21020018
Org. kod
21020020
21020028
21020034
21020035
21020041
21020042
21020043
21020046
BUDŽETSKI KORISNIK
Ministarstvo pravde i uprave
Kantonalni sud u Sarajevu
JU "Zaštićena prirodna područja"
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Ministarstvo
Osnovno obrazovanje
OŠ "Hilmi ef. Šarić"
OŠ "Podlugovi"
OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak"
OŠ "Hasan Kaimija"
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (razgraničenja 4.100 KM)
BUDŽETSKI KORISNIK
Druga osnovna škola Ilidža
OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo
OŠ "Velešićki Heroji " Novo Sarajevo
OŠ "Kovaćići"
OŠ " Zajko Delić" Vogošća
OŠ " Izet Šabić" Vogošća
OŠ "Porodice ef. Ramić" Vogošća
OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
1
2
3
4
12,000
2,554
265,928
191,756
90,000
98.00
83.33
66.48
5.89
5,000
18,000
316,000
589,000
4,900
15,000
210,078
34,703
Index
2/1
13,700
0.00
14,000
511,500
2,000
18,800
10,000
33,000
11,316,100
11,300,000
16,100
69,863
2,000
18,703
31,893
0.00
100.00
99.48
0.00
0.00
48.34
48.24
98.35
5,469,945
5,451,411
15,834
2,700
452,363
6,330
5,423,751
5,423,751
192,907
35.33
819,040
357,953
575,854
43.70
335,500
335,500
20,000
20,000
0
5.96
5.96
1,280,500
85,267
207,019
105,787
21,300
6,825
4,100
4,100
1,000
1,300
400
825
400
245,261
1,900
94,539
7,150
7,000
7,000
1,000
1,000
7,000
12,452
2,440
7,000
390
510
17,537
475
51.10
32.04
100.00
63.46
100.00
28
Ekon.
kod
21020047
21020048
21020057
21020060
21020061
21020064
21020068
21030001
21030003
21030004
21030005
21030007
21030010
21030011
21030012
21030013
21030014
21030015
21030017
21030023
21030024
21030025
21030033
21030034
21060001
22020004
22020005
22020006
22020007
22020011
22020014
23030001
23040001
23050001
23060001
99999999
OPIS
OŠ "Behaudin Selimanović" Novi Grad
OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad
OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad
OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad
OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad
Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad (razgraničenja 500 KM)
Deseta osnovna škola Ilidža
Srednje obrazovanje
Prva gimnazija
Treća gimnazija
Četvrta gimnazija (razgraničenja1.500 KM)
Peta gimnazija
Prva bošnjačka gimnazija
Srednja muzička škola
Srednja škola primjenjenih umjetnosti Sarajevo
Srednja medicinska škola Sarajevo
Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo
Srednja zubotehnička škola
Katolički školski centar Srednja medicinska škola
Elektrotehnička škola
Srednja građevinsko geodetska škola
Srednja škola grafičkih tehnologija i multimedije
Srednja škola za okoliš i drvni dizajn
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
Centar za slijepu i slabovidnu djecu (razgraničenja 18.000 KM)
JU "Djeca Sarajeva" (razgraničenja 2.700 KM)
Ministarstvo kulture i sporta
Kamerni teatar 55
Sarajevski ratni teatar
MESS
JU Muzej Sarajeva (razgraničenja 25.500 KM)
JU Biblioteka Sarajeva (razgraničenja 5.000 KM)
Muzej "Alija Izetbegović"
Ministarstvo za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice
KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom
Porodično savjetovalište (razgraničenja 1.000 KM)
Dom za djecu bez roditeljskog staranja (razgraničenja 64.300 KM)
Disciplinski centar za maloljetnike
Trezor
UKUPNO RAČUN PRIHODA (1.1. + 1.2. + 1.3.)
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
Index
2/1
1
2
3
4
3,000
0.00
6,000
13,950
835
720
3,200
2,440
2,440
147,822
6,500
500
146,070
35,000
1,000
5,000
1,000
8,000
59,467
1,000
10,000
1,000
4,800
4,750
4,800
200
27,270
48,000
39,649
148,471
44,900
4,750
200
27,270
18,000
39,495
135,589
44,894
65,000
25,500
5,000
8,071
128,050
2,750
1,000
119,300
5,000
50,000
25,500
7,124
8,071
96,377
2,750
25,000
21,650
39,915
1,000
12,000
141,805
13,928
93,627
127,877
200
3,956
290,566,712
294,030,486
639,875,825
1,497
2,000
1,000
1,497
2,440
435
0.00
7.69
40.71
0.00
0.00
29.94
200.00
0.00
100.00
0.00
11,186
4,000
2,000
1,000
4,000
7,000
41,609
71,655
1,000
99,565
98.96
98.96
100.00
37.50
99.61
91.32
99.99
76.92
100.00
142.48
100.00
75.27
100.00
0.00
78.48
0.00
45.41
29
Ekon.
kod
OPIS
Budžet KS za
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2014.g.
Ostvareno
01.01.-30.06.
2013.g.
Index
2/1
1
2
3
4
II
KAPITALNI PRIMICI
2.1.
KAPITALNI PRIMICI
9,400,000
690,995
255,303
7.35
Primici od prodaje stalnih sredstava
Primici od prodaje stalnih sredstava
Primici od prodaje prometnih vozila
Primici od privatizacije
Primici od privatizacije preduzeća
Primici od prodaje robnih rezervi - namjenski prihodi Direkcije za robne rezerve
Primici od prodaje robnih rezervi
Primici od prodaje robnih rezervi
6,500,000
0
0
0
0.00
6,500,000
6,500,000
2,900,000
2,900,000
2,900,000
0
21,196
21,196
21,196
0
690,995
690,995
690,995
234,107
234,107
234,107
0.00
0.00
23.83
23.83
23.83
2,701,400
666,333
766,523
24.67
1,210,000
1,210,000
1,210,000
478,300
478,300
478,300
1,013,100
1,013,100
1,013,100
140,000,000
13,174,400
126,825,600
142,701,400
511,040
511,040
511,040
0
0
586,669
586,669
586,669
3,676
3,676
3,676
176,178
176,178
176,178
0
811100
811110
811114
811120
811122
811200
811210
811211
III
RAČUN FINANSIRANJA
3.1.
PRIMICI OD PRIMLJENIH OTPLATA
813200
813210
813211
813300
813310
813311
813600
813610
813612
3.2.
814330
814330
IV
4-Jan
Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofit. org.
Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima
Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima (stambeni krediti i projekti poljoprivrede)
Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima
Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima
Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima
Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja
Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja
Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja (borački krediti)
DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI
Primici od direktnog zaduživanja ( domaći dugoročni kredit)
Primici od direktnog zaduživanja ( domaći dugoročni kredit - za pokriće deficita)
UKUPNORAČUN FINANSIRANJA (Primici) (3.1+3.2.)
VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ
PRETHODNIH GODINA (domaći kred)
Višak prenesenih neutrošenih sredstava od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina (domaći kred)
UKUPNO RAČUN PRIHODA, KAPITALNIH PRIMITAKA, RAČUN FINANSIRANJA I VIŠAK
PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVAOD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH
GODINA
13,840,733
766,523
42.23
42.23
42.23
0.00
0.00
0.00
15.33
15.33
15.33
9.41
100.00
0.00
9.70
7,229,000
987,353
1,851,024
13.66
7,229,000
987,353
1,851,024
13.66
799,206,225
306,085,792
296,903,335
38.30
155,292
155,292
155,292
13,174,400
13,174,400
30
1. II RASHODI
U periodu 01.01.do 30.06.2014. godine rashodi i izdaci, koji su izvršeni iz ostvarenih prihoda i
primitaka,iznose 280.717.309 KM ili 35,12 % od rashoda planiranih Budžetom Kantona Sarajevo
za 2014. godinu.
Važno je napomenuti da su u posmatranom periodu nisu evidentirani kao rashodi perioda plaćeni
dio viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina u iznosu od 19.583.402 KM, kao i avansna
plaćanja u iznosu od 5.785.081 KM, tako da ukupni rashodi iznose 306.085.792 KM.
Izvršenje rashoda u periodu 01.01. do 30.06.2014 godine je za 3,82%, odnosno za 11,1 mil.KM
manje od izvršenja rashoda u istom periodu 2013. godine.
Pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka u periodu 01.01 do 30.06.2014 godine,prikazan
je sljedećim grafikom
U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled izvršenja rashoda i izdataka za period 01.01.do
30.06.2014. godine, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014.godinu i izvršenjem
Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.do 30.06.2013.godine.
32
RASHODI
R.br
1
I
OPIS
Budžet Kantona
Sarajevo za 2014.
godinu
Izvršenje 01.0130.06.2014. g.
Izvršenje 01.0130.06.2013. g.
INDEX
4/3
2
3
4
5
6
7
575,432,475
267,746,414
275,273,082
46.53
97.27
95.38
269,186,855
212,799,194
31,771,481
135,068,875
108,979,910
13,517,674
130,317,142
104,538,772
13,702,604
50.18
51.21
42.55
103.65
104.25
98.65
48.12
38.82
4.82
a)
611100
611200 612000
Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3)
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
b)
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12)
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
13
14
15
16
17
c)
614100
614200
614300
614400
614800
Tekući transferi (od 13 do 17 )
Tekući transferi drugim nvoima vlasti
Tekući transferi pojedincima
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Subvencije javnim preduzećima
Drugi tekući rashodi
18
19
d)
Izdaci za obaveze po kreditima (od 18 do 19)
616200 Izdaci za inostrane kamate
616300 Kamate za domaće pozamljivanje
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
e)
615100
615200
615300
615400
f)
821100
821200
821300
821400
821411
821500
821600
III
24,616,180
12,571,292
12,075,766
51.07
104.10
4.48
50,051,420
19,949,318
20,729,571
39.86
96.24
7.11
655,300
10,459,900
5,157,900
8,613,422
1,490,400
2,498,300
5,802,000
3,081,600
12,292,598
132,572
4,492,253
2,496,762
2,305,303
646,162
866,373
2,460,139
1,041,184
5,508,569
231,641
4,867,328
2,076,188
2,378,178
800,901
727,398
2,945,434
489,115
6,213,388
20.23
42.95
48.41
26.76
43.35
34.68
42.40
33.79
44.81
57.23
92.29
120.26
96.94
80.68
119.11
83.52
212.87
88.66
0.05
1.60
0.89
0.82
0.23
0.31
0.88
0.37
1.96
247,168,800
111,204,788
122,458,560
44.99
90.81
39.61
32,453,900
77,157,100
97,503,800
37,682,000
2,372,000
10,360,814
38,358,699
43,801,337
18,353,312
330,627
16,282,900
40,343,423
44,299,409
20,849,767
683,061
31.92
49.72
44.92
48.71
13.94
63.63
95.08
98.88
88.03
48.40
3.69
13.66
15.60
6.54
0.12
9,025,400
3,271,800
5,753,600
1,523,433
612,778
910,655
1,767,810
505,615
1,262,195
16.88
18.73
15.83
86.18
121.19
72.15
0.54
0.22
0.32
KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (e+f)
80,125,150
9,838,973
9,929,480
12.28
99.09
3.50
Kapitalni transferi (od 20 do 23)
Kapitalni transferi drugim nvoima vlasti
Kapitalni transferi pojedincima
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama
Kapitalni transferi javnim preduzećima
Izdaci za nabavku stalnih sredstava (od 24 do 29)
Nabavka šume,zemljišta i višegodišnjeg zasada
Nabavka građevine
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabavka robnih rezervi
Nabavka sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investicionog održavanje
48,211,900
8,701,400
4,458,200
21,307,600
13,744,700
31,913,250
275,000
5,531,700
8,813,450
3,482,190
110,808
85,117
842,537
2,443,727
6,356,783
200,000
919,409
525,668
5,521,253
250,000
546,812
887,064
3,837,378
4,408,226
1,286,881
827,619
7.22
1.27
1.91
3.95
17.78
19.92
72.73
16.62
5.96
63.07
0.00
15.57
94.98
63.68
144.20
0.00
0.00
63.52
1.24
0.04
0.03
0.30
0.87
2.26
0.07
0.33
0.19
2,906,000
4,012,900
10,374,200
605,155
366,862
3,739,688
220,662
173,126
1,899,938
20.82
9.14
36.05
0.00
211.90
196.83
0.22
0.13
1.33
Ostale isplate
30
g)
Sredstva za pozamljivanje (od 30 do 31)
822200
Pozamiljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama
31
822600 Ostala domaća pozamljivanja
IV
32
33
Otplate dugova od (32 do 33)
823200 Spoljne otplate
823300 Otplate domaćeg zaduživanja V
Tekuća rezerva Kantona Sarajevo
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013 godinu
VI
UKUPNO (I+II+III+IV+V)
VII
Izvršenje po osnovu avansnog plaćanja
VIII
Plaćeni dio viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina
IX
8
TEKUĆI RASHODI (a+b+c+d)
1
2
3
II
% učešća u
INDEX
izvršenju 01.014/5
30.06.2014.g
SVEUKUPNO (VI+VII+VIII)
2,238,300
-
-
0.00
0.00
0.00
2,238,300
1,260,000
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
978,300
-
-
0.00
0.00
0.00
14,484,700
3,131,922
6,674,581
21.62
46.92
1.12
10,818,000
3,666,700
1,298,592
1,833,329
566,685
6,107,896
12.00
50.00
229.16
30.02
0.46
0.65
0.00
0.00
0.00
100,000
126,825,600
-
-
0.00
0.00
0.00
799,206,225
280,717,309
291,877,143
35.12
96.18
100.00
291,877,143
38.30 104.87
100.00
5,785,081
19,583,402
799,206,225
306,085,792
33
Iz prezentirane tabele uočljivo je da su tekući rashodi izvršeni u iznosu 267.746.414 KM,
odnosno 46,53% od planiranih tekućih rashoda Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu, što
je 2,73% manje od izvršenja u istom periodu prethodne godine.
Kapitalni transferi i izdaci su izvršeni u iznosu 9.838.973 KM ili 12,28% od planiranih kapitalnih
transfera i izdataka za 2014. godinu, i za 0,91% manji su od izvršenja kapitalnih transfera i
izdataka u istom periodu 2013. godine
U periodu 01.01.do 30.06.2014.godine na poziciji otplate dugova izvršenje je 3.131.922 KM ili
21,62% planiranog iznosa Budžeta Kantona Sarajevo za 2014 godinu, i za 53,08 % izvršenje je
manje nego u drugom kvartalu 2013. godine.
U izvještajnom periodu nije bilo izvršenja na pozicijama sredstava za pozajmljivanja.
Detaljnu strukturu rashoda i izdataka iz Budžeta Kantona Sarajevo izvršena u periodu
01.01.do 30.06.2014. godine dati su u slijedećoj tabeli sa grafičkim i tabelarnim prikazom.
Rashodi
Konto
611000
612100
613000
614000
616000
615000
821000
822000
823000
600000
I
II
III
IV
Budžet Kantona
Izvršenje
Izvršenje
Sarajevo 2014.g 01.01.-30.06.2014. 01.01. - 30.06.2013
Indeks (2/1)
2
4
1
Opis
Plaće i naknade troškova zaposlenih 43.64%
244,570,675
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 4.48%
24,616,180
Izdaci za materijal i usluge 7.11%
50,051,420
Tekući transferi 39.61%
247,168,800
Izdaci za obaveze po kreditima 0.54%
9,025,400
Kapitalni transferi 1.24%
48,211,900
Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,26%
31,913,250
Sredstva za pozajmljivanje 0.00%
2,238,300
Otplate dugova 1.12%
14,484,700
Tekuća rezerva
100,000
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta
Kantona Sarajevo za 2013 godinu 0.00%
126,825,600
UKUPNO
799,206,225
Izvršenje po osnovu avansnog plaćanja
Plaćeni dio viška rashoda nad prihodima
iz prethodnih godina
SVEUKUPNO (I+II+III)
799,206,225
3
122,497,583
12,571,292
19,949,318
111,204,788
1,523,433
3,482,190
6,356,783
0.0
3,131,922
0.0
118,241,376
12,075,766
20,729,571
122,458,560
1,767,810
5,521,253
4,408,226
0.0
6,674,581
0.0
50.09
51.07
39.86
44.99
16.88
7.22
19.92
0.00
21.62
0.00
0.0
280,717,309
5,785,081
0.0
291,877,143
0.00
35.12
291,877,143
38.30
19,583,402
306,085,792
34
Izvršavanje rashoda po funkcionalnoj klasifikaciji u posmatranom periodu daje se u prilogu.
REKAPITULACIJA UKUPNIH RASHODA U BUDŽETU
KANTONA SARAJEVO ZA 2014. GODINU PO RAZDJELIMA
Raz.
10.
OPIS
I
Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove
Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Ministarstvo pravde i uprave
Ministarstvo za boračka pitanja
Fond memorijala
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Ministarstvo stambene politike
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo privrede
Kantonalna uprava za šumarstvo
Ministarstvo finansija
Ministarstvo zdravstva
Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
Ministarstvo kulture i sporta
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
Stručna služba za zajedničke poslove
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
UKUPNO RASHODI PO RAZDJELIMA
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu
Tekuća rezerva
UKUPNO
II
III
Izvršenje po osnovu avansnog plaćanja
Plaćeni dio viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina
11.
12.
13.
13
14.
14.
15.
16.
17.
18.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
31.
32
IV SVEUKUPNO (I+II+III)
Budžet Kantona
Sarajevo za 2014. g.
Izvršenje 01.0130.06.2014
Izvršenje 01.0130.06..2013
1
2
3
Index 2/1
4
2,806,600
1,380,329
1,357,677
49.18
39,107,200
13,118,291
18,921,851
33.54
34,856,327
18,424,800
2,587,600
26,891,900
11,411,300
41,084,500
3,544,000
65,782,200
16,860,600
4,432,100
30,253,200
3,048,400
239,840,777
25,089,771
76,765,350
6,516,100
2,073,400
3,863,000
497,100
12,738,800
3,514,400
291,200
672,280,625
126,825,600
100,000
16,776,796
5,882,077
950,154
7,889,687
5,793,558
13,753,145
714,688
30,386,598
1,303,292
648,526
6,455,833
988,268
115,799,294
10,693,391
38,817,188
2,286,163
910,035
1,268,427
241,635
3,651,190
875,556
133,189
280,717,309
16,393,932
6,646,500
1,149,126
8,103,582
4,292,327
16,387,027
739,224
30,283,700
2,499,680
605,737
10,221,551
908,293
112,610,106
10,494,976
41,885,183
1,780,585
974,474
1,220,479
229,789
3,672,510
455,015
43,818
291,877,143
48.13
31.92
36.72
29.34
50.77
33.48
20.17
46.19
7.73
14.63
21.34
32.42
48.28
42.62
50.57
35.08
43.89
32.84
48.61
28.66
24.91
45.74
41.76
0.00
0.00
799,206,225
280,717,309
291,877,143
35.12
5,785,081
19,583,402
799,306,225
286,502,390
291,877,143
35.84
35
Plaće i naknade troškova zaposlenih
U periodu 01.01.do 30.06.2014. godine plate i naknade troškova zaposlenih su izvršene za 11.028
zaposlena (prema obračunu plaća za mjesec juni) u ukupnm izvršenju od 50,09% ili 122.497.583
KM, a što je u skladu sa Članom 54 i Članom 55 Zakona o Budžetima FBiH.
Član 54.
Isplata bruto plaća i naknada, te naknada korisnicima prava po osnovu drugih zakona, na osnovu
utvrđene osnovice, moze se vršiti samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene.
U slučaju da su planirana sredstva u budžetu za isplatu naknada iz stava 1. ovog člana manja od
iznosa obračunatog primjenom utvrđene osnovice, primjenjivat će se koeficijent za obračun.
Koeficijent iz stava 2. ovog člana izračunava se tako da se iznos sredstava koji je planiran u
budžetu za tekuću budžetsku godinu dijeli sa iznosom koji je obračunat na osnovu utvrđene
osnovice za obračun.
Član 55.
Isplate mjesečnih novčanih primanja, izvrsene u skladu sa clanom 54. ovog
Zakona, su definitivne i konačne.
Bruto plaće i naknade izvršene su u iznosu 108.979.910 KM, odnosno 51,21% od bruto plaća i
naknada planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2014.godinu.
Na teret bruto plaća i naknada isplaćeno je :
 plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada u iznosu od 60.410.364 KM,
 naknade plaća po osnovu produženog rada, za bolovanje preko 42 dana, za vrijeme
godišnjeg odmora, za vrijeme plaćenog odsustva (porodiljsko), za državne i vjerske praznike,
za noćni rad i dežurstvo, ostale naknade plaće i dr. u iznosu od 14.656.804 KM,
 doprinosi za PIO u iznosu od 18.599.266 KM,
 doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 13.672.747 KM,
 doprinosi za zapošljavanje u iznosu od 1.640.729 KM
Naknade troškova zaposlenih u izvještajnom periodu iznose 13.517.674 KM, što predstavlja 42,55%
sredstava, planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu .
Sa pozicije naknada zaposlenima u izvještajnom periodu izvršene su isplate:







naknade za topli obrok u iznosu od 9.505.771 KM,
naknade za prevoz s posla i na posao u iznosu od 2.915.353 KM,
pomoći u slučaju smrti člana porodice u iznosu od 611.795 KM,
otpremnina za odlazak u penziju u iznosu od 301.686 KM,
pomoć u slučaju ostalih bolesti u iznosu od 147.953 KM,
Regres za godišnji odmor 2.063 KM,
pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 33.054 KM i dr.
Doprinosi poslodavca iznose 12.571.292 KM, odnosno 51,07% planiranih doprinosa u odnosu na
Budžet Kantona Sarajevo za 2014 godinu
Na teret doprinosa poslodavca u izvještajnom periodu isplaćeno je:
 doprinos za penziono i invalidsko osiguranje u iznosu od 7.649.410 KM,
 doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.374.975 KM ,
 doprinos za zapošljavanje u iznosu od 546.907 KM.
36
Izdaci za materijal i usluge
Izdaci za materijal i usluge u periodu 01.01.do 30.06.2014.godine, izvršeni su u iznosu od
19.949.318 KM, odnosno 39,86% od izdataka planiranih u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za
2014 godinu, i dato izvršenje predstavlja smanjenje od 3,76 % , u odnosu na izvršenja pozicije
materijalnih izdataka u istom periodu prethodne godine.
Sredstva su utrošena po kategorijama kako slijedi.
Izdaci za materijal i usluge
Konto
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
Opis
Budžet Kantona
Izvršenje
Izvršenje
Indeks (2/1)
Sarajevo 2014.g 01.01.-30.06.2014. g. 01.01.-30.06.2013. g.
1
Putni troškovi 0.66%
655,300
Izdaci za energiju 22,52%
10,459,900
Izdaci za komunalne usluge 12.52%
5,157,900
Nabavka materijala 11,56%
8,613,422
Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,24%
1,490,400
Unajmljivanje imovine i opreme 3,96%
2,498,300
Izdaci za tekuće održavanje 12.33%
5,802,000
Izdaci osiguranja, bankarskih
613800
3,081,600
usluga i usluga platnog prometa
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.61% 12,292,598
UKUPNO
50,051,420
2
3
4
132,572
4,492,253
2,496,762
2,305,303
646,162
866,373
2,460,139
231,641
4,867,328
2,076,188
2,378,178
800,901
727,398
2,945,434
20.23
42.95
48.41
26.76
43.35
34.68
42.40
1,041,184
489,115
33.79
5,508,569
19,949,318
6,213,388
20,729,571
44.81
39.86
Struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge data je u prilogu.
37
Najveće izvršenje bilo je na poziciji Ugovorene i druge posebne usluge,a najveće učešće imaju
sljedeći izdaci:
Usluge medija 46.795 KM,
Usluge štampanja 39.362 KM,
Usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću 56.594 KM,
Usluge reprezentacije 93.767 KM,
Ostale stručne usluge 25.021 KM,
Usluge objavljivanja tendera i oglasa 63.929 KM,
Usluge stručnog obrazovanja 61.332 KM,
Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga 226.665 KM,
Izdaci za hardverske i softverske usluge 172.315 KM,
Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca porotnika 88.102 KM,
Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne obrane 462.333 KM,
Izdaci za rad komisija 402.215 KM,
Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 72.639 KM,
Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 1.891.747 KM,
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 369.433 KM,
Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog
samostalnog rada 94.437 KM,
Doprinos za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
138.738 KM,
Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 232.319 KM,
Ostale nespomenute usluge i dadžbine 684.868 KM,
Izdaci za PDV 88.401 KM i dr.
38
Tekući transferi
U periodu 01.01. do 30.06.2014 godine tekući transferi koji su izvršeni u iznosu 111.204.788 KM,
odnosno 44,99 % u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014 godinu i sa učešćem u strukturi
ukupnih rashoda tekućeg perioda od 39,61 %. Ovakvo izvršenje tekućih transfera je za 9,19% manje
od izvršenja u istom izvještajnom periodu 2013 godine.
U prilogu dajemo pregled izvršenja tekućih transfera za period 01.01.do 30.06.2014.godine
poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, i izvršenjem tekućih transfera za isti
period prethodne godine.
Tekući transferi
Konto
614100
614200
614300
614400
614800
Budžet Kantona
Izvršenje
Izvršenje
Sarajevo 2014.g 01.01.-30.06.2014. g. 01.01.-30.06.2013. g.
Opis
Transferi drugim nivoima vlasti 9.32%
Transferi pojedincima 34.49%
Transferi neprofitnim organizacijama 39,39%
Subvencije javnim preduzećima 16,50%
Drugi tekući rashodi 0.30%
UKUPNO
1
32,453,900
77,157,100
97,503,800
37,682,000
2,372,000
247,168,800
2
10,360,814
38,358,699
43,801,337
18,353,312
330,627
111,204,788
3
16,282,900
40,343,423
44,299,409
20,849,767
683,061
122,458,560
Indeks (2/1)
4
31.92
49.72
44.92
48.71
13.94
44.99
Grafički prikaz strukture izvršenih tekućih transfera u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine dat
je u prilogu.
Najveće učešće u izvršenim tekućim transferima imali su transferi neprofitnim organizacijama sa
39,39 % ukupnih izdataka za tekuće transfere, slijede transferi pojedincimasa 34,49%,subvencije
javnim preduzećima 16,50%, transferi drugim nivoima vlasti sa 9,32%, i drugi tekući rashodi sa
0,30 % učešća.
U prilogu dajemo pregled izvršenja tekućih transfera za period 01.01. do 30.06.2014. godine
poređenih sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, i izvršenjem tekućih transfera u istom
izvještajnom periodu 2013. godine, klasifikovanim po razdjelima
39
PREGLED UKUPNIH TEKUĆIH TRANSFERA (614000=614000 DO 614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2014.GODINU
Raz.
10.
OPIS
Budžet Kantona
Sarajevo za 2014. g.
Izvršenje 01.0130.06.2014
Izvršenje 01.0130.06..2013
1
2
3
Index 2/1
4
Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove
1,238,600
608,899
596,189
49.16
Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
12. Ministarstvo pravde i uprave zbirno
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade zbirno
22. Ministarstvo kulture i sporta zbirno
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice zbirno
24. Stručna služba za zajedničke poslove
26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
32 Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
Ukupno:
33,413,900
10,523,930
16,361,016
31.50
3,420,000
13,449,000
8,200,000
150,000
27,307,000
106,000
6,897,000
22,000
2,718,100
1,790,000
78,084,300
5,836,700
63,271,700
944,500
320,000
-
1,705,646
5,511,274
4,345,393
46,612
12,540,626
2,000
668,432
291,357
640,680
38,694,841
2,481,305
32,962,838
58,843
122,113
-
1,902,198
5,898,044
4,313,523
104,595
14,867,145
2,100
717,836
638,449
530,029
38,283,553
2,487,867
35,727,298
17,918
10,800
-
49.87
40.98
0.00
52.99
31.07
45.92
1.89
0.00
9.69
0.00
10.72
35.79
49.56
42.51
52.10
0.00
0.00
6.23
0.00
38.16
0.00
0.00
247,168,800
111,204,788
122,458,560
44.99
11.
Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera koji su planirani Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, izvršena su putem Ministarstva
obrazovanja, nauke i mlade sa 34,80% učešća, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, sa učešćem od 29,64%. i, odnosno
Značajno učešće u izvršenim tekućim transferima ima i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša sa 11,28%.
40
Tekući transferi drugim nivoima vlasti
Tekući transferi drugim nivoima vlasti Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirani su u
iznosu 32.453.900 KM, od čega je Gradu i općinama planiran iznos od 30.703.900 KM.
Međutim ukoliko uzmemo u obzir da je od 20.05.2014 godine na snazi novi Zakon o pripadnosti
javnih prihoda u FBiH, po kome se transferi za niže nivoe vlasti, odnosno transferi ka jedinicama
lokalne samouprave, direktno doznačavaju sa Federacije BIH, dobijemo podatak da do kraja 2014
godine sa ove pozicije usljed primjene novg zakona neće biti izvršenje u iznosu od 20.343.086 KM.
Sa pozicije transfera drugim nivoima vlasti u posmatranom periodu (zaključno sa petim mjesecom) ,
sredstva su doznačena Gradu i općinama Kantona Sarajevo u ukupnom iznosu od 10.360.814 KM , i
to kako slijedi:
Transfer Gradu
Općina Stari Grad
Općina Centar
Općina Novo Sarajevo
Općina Novi Grad
Općina Ilidža
Općina Vogošća
Općina Hadžići
Općina Trnovo
Općina Ilijaš
1,747,033 КМ,
819,500 КМ,
1,134,166 КМ,
1,075,633 КМ,
1,673,033 КМ,
1,147,233 КМ,
863,817 КМ,
767,200 КМ,
391,933 КМ,
741,266 КМ.
Tekući transferi pojedincima
Tekući transferi pojedincima Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirani su u iznosu
77.157.100 KM. a u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu 38.358.699 KM, odnosno 49,72% u
odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014 godinu, i manje su od tekućih transfera pojedincima
izvršenim u istom periodu 2013. godine za 4,92%.
Transferi pojedincima koji su izvršeni u iznosu 38.358.699 KM, a najveći izdaci se odnose na
slijedeće kategorije:







Beneficije za socijalnu zaštitu u iznosu 31.225.610 KM,
Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca iznose 1.954.228 KM,
Pogrebni troškovi 1.287.071 KM,
Isplata stipendija 965.000 KM,
Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene 534.460 KM,
Izdaci za raseljena lica u iznosu 52.693 KM,
Ostali transferi pojedincima u iznosu 2.339.636 KM.
U nastavku dajemo pregled tekućih transfera pojedincima, izvršenih u periodu 01.01. do
30.06.2014. godine poređeno sa Budžetom za 2014. godinu, i izvršenjem istih u istom periodu u
2013. godini, klasifikovanim po razdjelima.
41
PREGLED TRANSFERA POJEDINCIMA (614200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2014.GODINU
Raz.
OPIS
Budžet Kantona
Izvršenje 01.0130.06.2014
Sarajevo za 2014. g.
1
2
Izvršenje 01.0130.06..2013
Index 2/1
3
4
10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove
20,000
8,100
1,600
40.50
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
13. Ministarstvo za boračka pitanja
14. Ministarstvo saobraćaja
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Ukupno:
15,000
2,000
-
13.33
9,869,000
5,000
5,000
1,500,000
5,351,400
307,700
60,034,000
50,000
4,075,731
2,340
597,228
2,291,779
95,794
31,278,303
7,423
4,359,150
457,804
2,153,353
85,000
33,285,515
1,000
41.30
46.80
0.00
39.82
42.83
31.13
52.10
14.85
77,157,100
38,358,699
40,343,423
49.72
U izvještajnom periodu putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
transferirano je 81,54% ukupno izvršenih tekućih transfera predviđenih
Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu.
Od ukupno utrošenih sredstava u iznosu 31.278.303 KM, na program zaštite porodica s djecom
otpada 16.301.156 KM, na zaštitu civilnih žrtava rata 7.748.082 KM, za subvencioniranje troškova
grijanja socijalnim kategorijama stanovništva 392.980 KM, te na program socijalne davanja
6.161.265 KM i dr.
Ministarstvo za boračka pitanja imalo je učešće od 10,63% u izvršenim tekućim transferima
pojedincima. Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije utrošena su u iznosu 965.000
KM, sredstva za troškove dženaza-sahrana u iznosu 1.287.071 KM, za mjesečna novčana primanja
nosioca ratnih priznanja utrošeno je 611.142 KM, a za besplatan i povlašten prevoz RVI i članova
porodica poginulih boraca 442.676 KM.
Sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje izvršene su u iznosu od 466.660 KM, i dr.
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Tekući transferi neprofitnim organizacijama Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirani
su u iznosu 97.503.800 KM, u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu 43.801.337 KM odnosno
44,92 % u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014 godinu, i ovo izvršenje je manje od tekućih
transfera neprofitnim organizacijama izvršenim u istom periodu 2013. godine za 1,12%.
U nastavku dajemo pregled tekućih transfera neprofitnim organizacijama, izvršenih u periodu 01.01.
do 30.06.2014. godine poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, i izvršenjem istih
transfera u istom periodu u 2013. godini, klasifikovanim po razdjelima.
42
PREGLED TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (614300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2014.GODINU
Budžet Kantona
Izvršenje 01.01Raz.
OPIS
30.06.2014
Sarajevo za 2014. g.
1
10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
13. Ministarstvo za boračka pitanja
14. Ministarstvo saobraćaja
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Ukupno:
2
Izvršenje 01.0130.06..2013
Index 2/1
3
4
1,218,600
600,799
594,589
49.30
995,000
161,116
128,116
16.19
3,580,000
495,000
725,000
104,000
6,897,000
7,000
518,100
290,000
72,732,900
5,489,000
3,237,700
944,500
270,000
1,435,543
165,463
64,900
668,432
28,325
43,452
36,403,063
2,372,177
1,684,534
58,843
114,690
1,538,893
71,325
154,575
0
712,593
29,525
72,225
36,130,200
2,402,867
2,436,783
17,918
9,800
40.10
33.43
8.95
0.00
9.69
0.00
5.47
14.98
50.05
43.22
52.03
6.23
42.48
97,503,800
43,801,337
44,299,409
44.92
Od ukupno utrošenih transfera neprofitnim organizacijama koji su izvršeni u iznosu 43.801.337
KM, 83,11% se odnosi na tekuće transfere u okviru resora Ministarstva za obrazovanja,nauke i
mladih.
Transfer za visoko obrazovanje je u prvom kvartalu 2014. godine iznosio 33.447.000 KM, a za
nauku 2.151.200 KM . Studentski centar finansiran je sa 612.000 KM, a narodna i univerzitetska
biblioteka sa 69.450 KM.
Po visini izdvojenih sredstava slijedi Ministarstvo kulture i sporta, sa 5,42 % učešća u izvršenim
transferima neprofitnim organizacijama, koje je u okviru svoje djelatnosti ostvarilo izvršenje u
iznosu od 2.372.177 KM, a sredstva se odnose na :
Plate i mat.troškovi biblioteka Vogošća
Plate i mat.troškovi biblioteka Ilijaš
JU Centar za kulturu Sarajevo
UG - "Preporod" Bošnjačka zajednica kulture
Biblioteka HKD "Napredak"
Biblioteka "Preporod"
UG - "Napredak" Hrvatska zajednica kulture
UG - "Prosvjeta" Srpsko kulturno društvo
Plate i materijalni troskovi (Sportski savez Kantona)
Sahovski turnir "Bosna 2008"-programi
Rekviziti za sport-programi
Izbor sportiste i sportistkinje Kantona-programi
Međunarodni turniri-programi
Rezervna sredstva-programi
10,449 КМ,
8,949 КМ,
13,398 КМ,
32,199 КМ,
9,348 КМ,
6,348 КМ,
28,149 КМ,
10,698 КМ,
33,320 КМ,
40,000 КМ,
3,000 КМ,
4,900 КМ,
40,000 КМ,
60,000 КМ,
43
Vrhunski sport-kriteriji
Takmičarsko razvojni sport-kriteriji
Podrška sportskom podmlatku-kriteriji
Sport za sve -kriterij
Kulturno umjetnički amaterizam
Sufinansiranje proizvodnje kratkog igranog i dokumentarnog film
Zaštita kulturnog stvaralaštva
Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja
Penziono i zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike Kanto
Podrška projektima iz oblasti kulture
Memorijalni bokserski turnir "Hakija Turajlić" - programi
Memorijalni bokserski turnir "Mustafa Hajrulahović Talijan"
Memorijalni judo turnir "Vinko Šamrlić" - programi
Judo turnir "Sarajevo open - Sportom protiv droge" - programi
Memorijalni karate turnir "Salih Salko Ćurić" - programi
Memorijalni stonoteniski turnir "Kemo Fazlić" - programi
Turnir u sjedećoj odbojci "Sarajevo - open" - programi
Teniski ATP turnir "Sarajevo open" - programi
Memorijalni teniski turnir "Jan Doršner" - programi
Izbor sportiste invalida BiH
UG - "La benevolencija" Jevrejsko kulturno društvo
UG - "Cankar" Slovenačko kulturno društvo
UG - Udruženje likovnih umjetnika BiH
UG - Udruženje likovnih umjetnika primjenjene umjetnosti BiH
UG - Udruženje filmskih radnika
UG - Društvo pisaca BiH
UG - PEN Centar
UG - Muzički kulturni centar Roma "Roo Jagako Ilo"
UG - Savez izviđača Kantona
UG - Kantonalni sportski savez invalida
UG - Asocijacija sjedeće odbojke Kantona
UG - Sportski savez BiH
UG - Asocijacija vrhunskog autosporta
UG - "Urban etno"
Izbor sportiste u invalidnom sportu Kantona Sarajevo
Međunarodni turnir za žene u malom fudbalu "Sarajevo 2008
Memorijalni šahovski turnir "Asim Ferhatović Hase"
Memorijalni streljački turnir "Amir Džulić - Spico"
Tradicionalni međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "Suada
UG Princes krofne
Dani kulture opštine
Evropski kup za seniore u judou
Memorijal "Andrija Maleč" u dizanju tegova-programi
Atletski kup za učenike i učenice osnovnih i srednjih školaKS
Proljetni kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola
Šestoaprilski turnir u streljaštvu za invalidna lica-programi
309,772 КМ,
152,487 КМ,
126,372 КМ,
42,200 КМ,
79,998 КМ,
33,000 КМ,
79,500 КМ,
24,500 КМ,
133,612 КМ,
151,100 КМ,
3,600 КМ,
6,300 КМ,
6,300 КМ,
3,600 КМ,
6,300 КМ,
6,300 КМ,
6,300 КМ,
36,000 КМ,
2,700 КМ,
6,300 КМ,
3,048 КМ,
1,998 КМ,
7,248 КМ,
7,248 КМ,
7,248 КМ,
7,248 КМ,
7,248 КМ,
1,548 КМ,
3,648 КМ,
4,848 КМ,
4,848 КМ,
7,848 КМ,
3,048 КМ,
1,500 КМ,
3,600 КМ,
3,600 КМ,
1,800 КМ,
3,600 КМ,
3,600 КМ,
3,048 КМ,
12,000 КМ,
50,000 КМ,
2,700 КМ,
12,600 КМ,
4,900 КМ,
1,800 КМ,
44
ITF teniski turnir "Futures series Bosnia Open 2008"-programi
Memorijalni turnir za invalidna lica "Ramiz Salčin"-programi
Sportska takmičenja mladih pod slogom "Droga Ne"-programi
Zemaljski muzej
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti
Historijski muzej BIH
Umjetnička galerija BIH
Biblioteka za slijepa i slabovida lica BIH
Kinoteka BIH
Podrška sportskim organizacijama za zvanična evropska takmičenj
Sarajevska zima
Ars Aevi
Sarajevo film festival
Izložba Collegium artisticum
Sarajevski dani poezije
Dani Kantona Sarajevo
Nagrade sportistima za osvajanje medalja
Podrška radu sa mladima u okviru škola sporta u organizaciji
Ulična atletska trka "Viviiccita 2008" - programi
Memorijalni turnir u karateu "Rašid Buća " - programi
Međunarodno takmičenje prijateljstava Vogošća 2007 - programi
Međunarodni košarkaški turnir u košarci u kolicima - programi
Memorijani turnir u malom fudbalu "Šehidima i poginulim borcima
Sufinansiranje troškova treninga klubovima za maloljetne osobe
Biblioteka SPKD "Prosvjeta"
Projekti realizacije akcionog plana protiv maloljetničke delikv
Kulturni događaji Evrope- Bijenale savremene umjetnosti
Teniski turnir Sarajevo Ladies open 2010
Nove tehnologije u sportu
East west centar
Sufinansiranje zimskih sportova-programi
Kids festival
Festival klasične muzike
"Hor Pontanima"
3,600 КМ,
1,700 КМ,
3,600 КМ,
67,449 КМ,
15,300 КМ,
23,400 КМ,
20,499 КМ,
26,850 КМ,
10,848 КМ,
47,750 КМ,
40,000 КМ,
58,000 КМ,
100,000 КМ,
16,000 КМ,
16,000 КМ,
3,130 КМ,
1,500 КМ,
11,000 КМ,
3,600 КМ,
2,600 КМ,
3,000 КМ,
3,300 КМ,
1,800 КМ,
22,500 КМ,
5,598 КМ,
2,000 КМ,
20,000 КМ,
7,000 КМ,
14,000 КМ,
20,000 КМ,
7,000 КМ,
20,000 КМ,
80,000 КМ,
4,333 КМ.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice sa 3,85% ili 1.684.534 KM
izvršenih transfera neprofitnim organizacijama.
Od ukupno izvršenih 1.684.534 KM za tekuće transfere neprofitnim organizacijama najveće učešće
imali su :
 Finansiranje javnih kuhinja 1.022.971 KM,
 Sufinasiranje materijalnih troškova i podrska radu KJU "Gerentološki centar“ 100.002 KM,
 Javna kuhinja "Crveni križ Kantona Sarajevo" 95.298 KM,
 Javna kuhinja "Merhamet"-materijalni troškovi 52.350 KM,
 Hrvatska karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante" 44.202 KM,
 Crveni križ KS 15.000 KM,
 Javna kuhinja "Stari Grad"-materijalni troškovi 33.362 KM
 Javna kuhinja Vrhbosanske nadbiskupije "Jelo na kotačima" 20.148 KM, i dr.
45
Udruženja su finansirana sa 269.706 KM
Ministarstvo za boračka pitanja sa 3,28 % učešća u izvršenim transferima neprofitnim
organizacijama, koje je u okviru svoje djelatnosti ostvarilo izvršenje u iznosu od 1.435.543 KM., a
sredstva se odnose na :
Transfer neprofitnim organizacijama-Fond "IKRE"
Naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta)
Naknade za legalizaciju objekata po Zakonu o dopunskim pravima
Refundacija za naknadu uređenja građevinskog zemljišta za pripa
Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95"(skupštinska Odluka br 01.0512123/06
Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95
Udruženje građana-boračka udruženja finansiranje/sufinan. progr
300,000 КМ
155,827 КМ
548,249 КМ
36,665 КМ
10,999 КМ
7,470 КМ
376,332 КМ
Subvencije javnim preduzećima
Budžetom Kantona Sarajeva na poziciji subvencije javnim preduzećima u 2014 godini planiran je
iznos od 37.682.000 KM , a u izvještajnom periodu od 01.01. do 30.06.2014.godine doznačena su
sredstva u ukupnom iznosu od 18.353.312 KM ili 48,71% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za
2014. godinu. Izvršenje pomenute pozicije je manje 11,97% od izvršenja u istom periodu u 2013.
godini.
Slijedi pregled subvencija javnim preduzećima, izvršenih u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine
poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, i izvršenjem istih u istom periodu u
2013. godini., klasifikovanih po razdjelima.
Sredstva su doznaćena kako slijedi
JP Televizija Kantona Sarajevo
Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih karati
Gras
Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih karti
CNTS
Subvencioniranje troškova studentskih karata
KJKP "Toplane" Sarajevo - Pokriće gubitka u poslovanju KJKP
Toplane
JP "Elektroprivreda" BiH - utrošak električne energije za javnu
KJKP "Rad" Sarajevo
KJKP "Park" Sarajevo
KJKP "Pokop"
KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo
JKP "Vodostan" Ilijaš - Kompenzacija neekonomskih cijena
KJKP "Komunalac" Hadžići
Održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo
JKP "Trnovo"
1,699,996 КМ,
3,325,360 КМ,
99,824 КМ,
752,406 КМ,
214,635 КМ,
2,396,497 КМ,
3,833,334 КМ,
3,083,334 КМ,
2,283,336 КМ,
124,998 КМ,
129,465 КМ,
141,984 КМ,
243,561 КМ,
24,582 КМ.
46
Drugi tekući rashodi
Za druge tekuće rashode u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirano je 2.372.000 KM,
u izvještajnom periodu utrošeno je 330.627 KM odnosno 13,94 % u odnosu na Budžet Kantona
Sarajevo za 2014 godinu, od čega večina sredstava u iznosu od 263.032 KM, odnosi na povrat više
uplaćenih prihoda – poreza sa pozicije Ministarstva finansija.
Izdaci za kamate i ostale naknade
Izdaci za kamate i ostale naknade u Budžetu Kantona Sarajevo planirani su u iznosu od 9.025.400
KM , a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 1.523.433 KM, odnosno 16,88% sredstava
planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu i dato izvršenje predstavlja smanjenje od
13,82 %, u odnosu na isti period prošle godine.
Izdaci za kamate za inostrane kredite u iznosu od 612.778 KM raspoređen su na :











Svjetska banka rekonstrukcija kanazalizacione mreže 10.262 KM,
Malezijski kredit rekonstrukcija stambenog fonda 6.589 KM,
Saudijski fond kredit za obrazovanje 20.124 KM,
Kuvajtski kredit za vodosnabdijevanje 38.229 KM
TAC kredit za utrošeni gas 30.096 KM ,
Kredit MMF-a 201.238 KM,
Saudijski fond rekonstrukcija i obnova KCUS 156.279 KM,
Supsidijarni finansijski sporazum - projekat urbanog razvoja 21.085 KM.
WB-IBRD Projekat otpadnih voda 39.864 KM,
Svjetska banka KJKP Toplane 74.569 KM.
EBRD Saobračajnice 14.443 KM.
Izdaci za kamate od domaćeg zaduživanja u iznosu od 910.655 KM raspoređeni su na :






Kredit Razvojne banke 2011 95.548 KM,,
Kredit Razvojne banke 2012 153.052 KM,
Kredit Unicredit Banke 2011 111.789 KM,
Kredit Unicredit Banke 2012 166.426 KM ,
Kredit Unicredit Banke 2012 II 139.406 KM,
Kredit Unicredit Banke 2012 III 244.434 KM ,
47
Kapitalni transferi i izdaci
Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, kapitalni transferi i izdaci su planirani u iznosu
80.125.150 KM., a u periodu 01.01. do 30.06.2014.godine izvršeni su u iznosu od 9.838.973 KM,
odnosno 12,28% od planiranih izdataka u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014 godinu.
Pomenuto izvršenje je za 0,91% manje u odnosu na izvršenje kapitalnih transfera i izdataka u istom
periodu 2013. godine.
Ovo izvršenje se odnosi 35,39 % na kapitalne transfere i 64,61 % na izdatke za nabavku stalnih
sredstava, a što je prikazano u slijedećem tabelarnom i grafičkom prikazu.
Konto
Kapitalni transferi i izdaci
Budžet Kantona
Sarajevo 2014.g
Izvršenje
01.01.-30.06.2014. g.
Izvršenje
01.01.-30.06.2013.g.
Indeks
(2/1)
Opis
1
2
3
4
615000 Kapitalni transferi 35,39%
821100 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 64,61%
UKUPNO
48,211,900
3,482,190
5,521,253
31,913,250
6,356,783
4,408,226
80,125,150
9,838,973
9,929,480
7.22
19.92
12.28
Slijedi pregled kapitalnih transfera i izdataka u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine, u odnosu na
Budžet 2014. godine, i izvršenjem u istom periodu 2013. godine, po funkcionalnoj klasifikaciji.
48
PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH RASHODA I IZDATAKA IZ BUDŽETA
KANTONA SARAJEVO ZA 2014. G.
Raz.
10.
OPIS
Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
24. Stručna služba za zajedničke poslove
26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
32 Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
Ukupno:
Budžet Kantona
Sarajevo za 2014. g.
Izvršenje 01.0130.06.2014
Izvršenje 01.0130.06..2013
1
2
3
Index 2/1
4
3,000
-
-
0.00
396,000
55,084
40,000
13.91
261,200
2,441,500
666,700
17,732,000
8,363,500
11,559,600
1,975,900
1,803,600
8,353,200
2,999,600
86,200
510,000
10,459,250
1,035,500
761,000
2,170,000
55,000
115,000
16,500
5,310,500
3,050,000
400
22,270
15,375
109,446
3,183,583
3,793,200
221,109
133,925
65,885
13,557
1,093,627
18,319
74,973
357,610
45
4,364
5,360
63,657
607,321
263
7,020
385,917
314,012
3,435,009
1,735,743
418,817
22,241
1,146,601
48,840
1,595,395
74,310
167,008
65,335
34,181
218,389
220,662
-
8.53
0.63
16.42
17.95
45.35
1.91
0.00
7.43
0.79
0.00
15.73
0.00
10.46
1.77
9.85
16.48
0.08
3.79
0.00
1.20
19.91
0.00
80,125,150
9,838,973
9,929,480
12.28
Kao što se može primjetiti najveće učešće u ukupnim kapitalnim transferima i izdacima imala je Ministarsvo saobraćaja- Direkcija za puteve sa 38,55
% učešća u ukupnm izvršenju, a odnosi se na plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investicionim projektima .
Na drugom mjestu po učešću u ukupnim rashodima sa 32,36 % učešća imala je Ministarsvo saobraćaja, značajno izvršenje imalo je Ministarstvo za
obrazovanje nauku i mlade sa 11,12% učešća.
49
Kapitalni transferi
Kapitalni transferi su Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirani u iznosu
48.211.900 KM. U periodu od 01.01. do 30.06.2014.godine izvršeni su u iznosu od 3.482.190
KM, odnosno 7,22 % planiranih sredstava u odnosu na usvojeni Budžet Kantona Sarajevo za
2014 godinu.
Ukoliko ovo izvršenje posmatramo u istom periodu prošle godine došlo je do smanjenja
izvršenja za 36,93 %.
Pregled kapitalnih transfera prikazan je u slijedećem tabelarnom i grafičkom prikazu
Kapitalni transferi
Konto
Budžet Kantona
Izvršenje
Izvršenje
Sarajevo 2014. 01.01.-30.06.2014. g. 01.01.-30.06.2013. g.
Opis
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 3.18%
615200 Kapitalni transferi pojedincima 2,44%
Kapitalni transferi neprofitnim
615300
organizacijama 24.20%
615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 70.80%
UKUPNO
1
2
3
Indeks
(2/1)
4
8,701,400
4,458,200
110,808
85,117
250,000
546,812
1.27
1.91
21,307,600
842,537
887,064
3.95
13,744,700
48,211,900
2,443,727
3,482,190
3,837,378
5,521,253
17.78
7.22
Najveće učešće u kapitalnim transferima imali su kapitalni transferi javnim preduzećima sa 70,80
% učešća u ukupnim transferima.Na drugom mjestu po visini učešća nalaze se kapitalni transferi
neprofitnim organizacijama sa 24,20% učešća. Na poziciji kapitalnih transfera za druge nivoe
vlastiučešće je bilo 3,18%, dok su kapitalni transfere za pojedince u posmatranom imali 2,44%
učešća ..
Slijedi pregled kapitalnih transfera, izvršenih u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine poređeno sa
Budžetom za 2014. godinu i izvršenjem istih transfera u istom periodu u 2013. godini, po
funkcionalnoj klasifikaciji
50
PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH TRANSFERA (615000 = 615100+615400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2014. GODINU
Izvršenje 01.01Budžet Kantona
Raz.
OPIS
30.06.2014
Sarajevo za 2014. g.
1
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Ukupno:
Izvršenje 01.0130.06..2013
2
Index 2/1
3
4
150,000
37,000
40,000
0.00
80,000
2,053,500
149,600
17,395,000
11,222,200
1,974,900
5,813,200
2,249,600
500,000
3,500,000
771,800
2,352,100
11,800
24,354
3,183,583
110,808
65,505
176
48,964
385,917
73,012
3,435,009
325,108
1,146,601
27,724
87,883
0.00
0.00
0.00
18.30
0.99
0.00
1.13
0.00
0.00
0.00
0.02
2.08
48,211,900
3,482,190
5,521,253
7.22
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 110.808 KM raspoređena su na :
Općina Trnovo -Projekti izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i
kanalizacione mreže
Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdjevanja
43,874 КМ,
66,934 КМ.
Kapitalni transferi pojedincima u iznosu od 85.117 raspoređen je na :
Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba
Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca
Interventna sredstva
Izrada projekata
11,800 КМ,
24,354 КМ,
45,922 КМ,
3,042 КМ.
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 842.537 KM raspoređena su na:
Transferi za rekonstrukciju,adaptaciju,sanaciju i izgradnju vje
Otvaranje novih parkirališta
EBRD-vlastito učešće ( I i XII transferzala i južna longitudina
EBRD-vlastito učešće-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa(XII tr
At Mejdan- arheološka istraživanja
37,000 КМ,
59,818 КМ,
735,543 КМ,
10,000 КМ,
176 КМ.
Kapitalni transferi javnim preduzećima u iznosu od 2.433.727 KM raspoređena su na
Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investicionim
projektima Grasa
Zaštita vodotoka KS
2,378,222 КМ,
65,505 КМ.
51
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u
iznosu 31.913.250 KM., a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 6.356.783 KM, odnosno
19,92% od planiranih izdataka za nabavku stalnih sredstava u odnosu na Budžet Kantona
Sarajevo za 2014. godinu .Posmatrano izvršenje je veće za 44,2% u odnosu na isti posmatrani
period prethodne godine
U tabeli koja slijedi, data je struktura izvršenja nabavke stalnih sredstava u periodu 01.01. do
30.06.2014.godine, u poređenju sa Budžetom Kantona Sarajevo za period 2014.godinu i
izvršenjem u istom periodu 2013. godine
Dat je i grafički pregled strukture izvršenih izdataka.
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Konto
821100
821200
821300
821400
821500
821600
Budžet Kantona
Izvršenje
Izvršenje
Indeks
Sarajevo 2014.g 01.01.-30.06.2014. g. 01.01.-30.06.2013. g. (2/1)
Opis
1
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 3.15%
275,000
Nabavka građevina 14.46%
5,531,700
Nabavka opreme 8,27%
8,813,450
Nabavka ostalih stalnih sredstava 9,52%
2,906,000
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.77%
4,012,900
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 58.83%
10,374,200
31,913,250
UKUPNO
2
3
200,000
919,409
525,668
605,155
366,862
3,739,688
6,356,783
- 72.73
1,286,881 16.62
827,619
5.96
220,662 20.82
173,126
9.14
1,899,938 36.05
4,408,226 19.92
4
52
Najznačajnije učešće u ukupno izvršenim izdacima za nabavku stalnih sredstava u visini 58,83
% sredstava ostvareno je na poziciji nabavke rekonstrukcije i investicionog održavanja u iznosu
od 3.739.688 KM.
Sredstva se odnose na :
Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja-kompleks Tunel spasa
Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva
Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova
Investiciono održavanje puteva
Rekonstrukcija i investiciono održavanje-sanacija štete
Rekonstrukcija i investiciono održavanje PVB
Ostalo
48,862 КМ
1,109,180 КМ
184,215 КМ
1,929,736 КМ
339,932 КМ
4,184 КМ
123,580 КМ
Ostali bitni izdaci na poziciji nabavke stalnih sredstava u iznosu od 2.617.095 KM odnosili su se
na:
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
Sred. za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači
Sred.za izgradnju građ.sadržaja u okviru kompleksa "Tunel spasa
Informativno-obavještajne table
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu
Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović
Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac
Nabavka kompjuterske opreme
Nabavka opreme (uredska oprema)
Nabavka opreme za brojenje saobraćaja
Nabavka opreme
Nabavka opreme-sanacija štete uzrokovane požarom
Nabavka opreme za Upravu CZ-namjenska sredstva
Nabavka robne rezerve
Ostala projektovanja
Ostalo
200,000 КМ,
17,908 КМ,
15,807 КМ,
2,787 КМ,
413,039 КМ,
76,798 КМ,
387,493 КМ,
18,084 КМ,
3,576 КМ,
7,020 КМ,
127,925 КМ,
9,571 КМ,
14,693 КМ,
599,155 КМ,
360,263 КМ,
362,977 КМ.
Slijedi pregled izvršenja nabavke stalnih sredstava u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine, u
odnosu na Budžet 2014. godine, i izvršenjem u istom periodu 2013. godine, po funkcionalnoj
klasifikaciji.
53
PREGLED NABAVKE STALNIH SREDSTAVA (821000 = 821100 do 821600) IZ BUDŽETA
KANTONA SARAJEVO ZA 2014. G.
Raz.
OPIS
Budžet Kantona Izvršenje 01.01- Izvršenje 01.0130.06.2014
30.06..2013
Sarajevo za 2014. g.
1
10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
24. Stručna služba za zajedničke poslove
26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
32 Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
Ukupno:
2
Index 2/1
3
4
3,000
-
-
0.00
246,000
18,084
-
0.00
181,200
388,000
517,100
337,000
8,363,500
337,400
1,000
1,803,600
2,540,000
750,000
86,200
10,000
6,959,250
263,700
761,000
2,170,000
55,000
115,000
16,500
2,958,400
3,050,000
400
22,270
3,576
85,092
3,793,200
110,301
133,925
380
13,557
1,093,627
18,143
74,973
357,610
45
4,364
5,360
14,693
607,321
263
7,020
241,000
1,735,743
93,708
22,241
48,840
1,595,395
46,586
167,008
65,335
34,181
130,506
220,662
-
0.00
0.00
16.46
0.00
45.35
0.00
0.00
7.43
0.00
31,913,250
6,356,783
4,408,226
19.92
15.73
0.00
15.71
6.88
0.00
16.48
0.00
0.00
0.00
0.50
19.91
0.00
Po funkcionalnoj klasifikaciji Ministarstva sa najviše učešća u nabavci stalnih sredstava su :
Ministarstvo saobraćaja –Direkcija za puteve - 59,67 %
Ministarstvo za obrazovanje ,nauku i mlade- 17,20 %
Direkcija za robne rezerve – 9,55 %
54
Finansijska realizacija projekata finansiranih iz vanjskih kreditnih sredstava
- čl. 4. Budžeta Kantona Sarajevo 2014. godine.-
Članom 25. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirana su
kreditna zaduženja u iznosu do 217.872.430 KM. Pored planiranih 13.174.400,00 KM domaćeg
zaduženja planirano je i zaduživanje za pokrivanje budžetskog deficita u iznosu od
126.825.600,00 KM. Pored domaćeg, planirano je i zaduživanje za sljedeće ino kredite: kredit
EBRD za Projekat saobraćajnica faza II, 41.072.430,00 KM (21,00 mil EUR), finansiranje
projekta nastavka izgradnje KCUS faza III u iznosu od 36.800.000,00 KM.
U članu 4. Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu uvršteni su projekti nadležnih
ministarstava koji se finansiraju iz ino kredita, prema donesenim Odlukama Skupštine Kantona
Sarajevo i potpisanim Ugovorima:
1. Kredit WB-IBRD za Projekat otpadnih voda Sarajevo – Ministarstva prostornog uređenja i
zaštite okoliša, 23,600.000,00 EUR.
2. Kredit Saudijskog fonda za razvoj za Projekat dovršenja i opremanja KCUS, Ministarstvo
zdravstva, 14,450.000,00 USD.
3. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, Ministarstvo saobraćaja 16,500.000,00 EUR.
1. Nakon potpisivanja Sporazuma o supsidijarnom finansiranju za kredit WB-IBRD
(Međunarodne banke za obnovu i razvoj) za finansiranje Projekta otpadnih voda u Sarajevu
SWWP 78420-BA (putem KJKP Vodovod i kanalizacija) u iznosu od 23,600.000,00 EUR
(46.157.588,00 KM), kredit je postao efektivan 15.07.2010. godine, te je počela implementacija
kredita. Tenderska procedura za izbor konsultanata za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda u Butilama je završena. Sa odabranom kompanijom Hollinger iz Švicarske su
usaglašeni detalji i 03.04.2012. potpisan Ugovor.
Na osnovu tenderskih prijava za izvođača radova izrađen je evaluacioni izvještaj sa prijedlogom
firmi koje zadovoljavaju postavljene uslove i kriterije u predkvalifikacionoj fazi odabira izvođača
radova na rekonstrukciji postrojenja. Svjetska Banka je odobrila predloženu listu, tako da je
izabran najpovoljniji kandidat, Konzorcij „Unioninvest“ dd Sarajevo-Passavant Roediger GmbH
Njemačka sa kojim je 15.01.2014.g. zaključen Ugovor o rekonstrukciji prečistaća Butila u
vrijednosti cca. 20,00 mil EUR. Pored kreditnih sredstava, rekonstrukcija će se finansirati i
grantom EK iz IPA sredstava u odobrenom iznosu od 7.572.000,00 EUR. U skladu sa
procedurama WB, iz kreditnih sredstava, putem PMT-a vrše se plaćanja dobavljačima, tako da je
u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine povučeno ukupno 5.189.529,60 KM (2.653.364,35 EUR)
na ime plaćanja avansa od 10% od vrijednosti Ugovora, a odnosi se na prvu fazu implementacije
sa rokom od 60 dana (rok počeo teči 12.03.2014.). Sa 30.06.2014. stanje ukupno povučenog
dijela kredita iznosi 15.557.371,32 KM (7.954.357,65 EUR). Na ime vlastitog učešća Kantona
Sarajevo (5% vrijednosti uloženih kreditnih sredstava za radove i robu), u Budžetu za 2014.
godinu Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša planiralo je iznos od 700.000,00 KM.
2. Kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 14.450.000,00 USD, (kojim se finansira
dovršetak i opremanje KCUS) je u implementaciji, te je za izvođenje građevinskih radova i
nabavku opreme, sa 31.12.2013. godine povučeno kreditnih sredstava u iznosu od 11.659.977,99
KM (USD 8.216.946,10).
55
U prvoj polovini 2014. godine povučeno je 3.632.873,98 KM (USD 2.432.679,68), tako da je
stanje povučenog dijela kredita sa 30.06.2014. godine 15.22.851,97 KM (USD 10.649.625,78) i
vodi se u vanbilansnoj evidenciji. Prema službenom obaviještenju Razvojne banke FBiH, zbog
kašnjenja u implementaciji kredita, od strane Saudijskog fonda za razvoj ponovno je odobreno
produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2013. na 31.05.2015. godine, što će omogućiti
nastavak implementacije i povlačenje preostalog dijela kredita.
3. Za kredit EBRD-a u iznosu od 16,5 mil. EUR (32.271.195,00 KM), za prvu fazu Projekta
izgradnje saobraćajnica, Skupština Kantona Sarajevo 24.10.2011. godine usvojila je Odluku o
zaduživanju, nakon čega je potpisan Ugovor o zajmu između EBRD i BiH. Do zastoja u
procedurama došlo je zbog nedavanja saglasnosti za zaduženje od strane Federacije BiH do
okončanja problematike IDA kredita za KJKP Toplane Sarajevo. Septembra 2013. riješen je
problem, zaključeni Podugovori sa FBiH i kredit je postao efektivan 28.10.2013. godine. Odmah
se krenulo sa implementacijom, tako da je sa 31.12.2013. godine ukupno je povučen iznos od
(4.650.779,83 KM (2.377.905,97 EUR). U prvoj polovini 2014. godine povučen je iznos od
3.639.437,70 KM (1.860.814,98 EUR), tako da je stanje povučenog dijela kredita sa 30.06.2014.
godine 8.290.217,59 KM (4.238.720,95 EUR). Na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja u Budžetu 2014. planiralo je sredstva za plaćanje PDV i rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa. PDV se vraća po osnovu međunarodnog ugovora. Ministarstvo
saobraćaja-Direkcija za puteve KS planira povlačenje preostalih kreditnih sredstava do kraja
2014. godine.
Za sljedeća zaduženja, u 2014. godini u prvoj polovini 2014.g. nisu završene procedure:
4. Kredit EBRD, Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, korisnik KJKP VIK,
Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, 30,000.000,00 EUR.
5. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, faza II, Ministarstvo saobraćaja
21,000.000,00 EUR
6. Projekat dovršetka i opremanja KCUS faza III u vrijednosti od 36.800.000,00 KM koji će se
finansirao iz kredita Saudijskog fonda
7. Projekat izgradnje Univerzitetske biblioteke koji će se finansirati grantom Saudijskog fonda
4. Kredit EBRD, Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, korisnik KJKP VIK,
Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, 30,000.000,00 EUR. Ugovor o zajmu između
EBRD i BiH potpisan je 23.11.2010. godine. Skupština Kantona Sarajevo je 21.11.2012. godine
donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (Projekat vezan za Vodovod i
otpadne vode u Sarajevu) između BiH i EBRD. Do kašnjenja u donošenju Odluke Skupštine
došlo je zbog neispunjavanja uslova EBRD-a od strane KJKP VIK. Također, Federacija BiH
uslovljavala je potpisivanje supsidijarnih sporazuma, prethodnim rješavanjem problematike IDA
kredita Svjetske banke za KJKP Toplane. Nakon što su sa Federacijom BiH, septembra 2013.
godine okončane procedure za IDA kredite, završene su i procedure donošenja Odluke o
zaduženju od strane Parlamenta FBiH. Zbog kašnjenja u procedurama, EBRD je produžio rok
pravosnažnosti kredita do 31.05.2014. godine. Obzirom da procedure nisu u datom roku
završene, te da bi proglašavanje efektivnosti kredita za posljedicu imalo visoke naknade (na teret
Kantona) za odobrena, a nekorištena sredstva kredita EBRD (cca. 500.000,00 EUR), Zaključkom
od 23.05.2014. godine Vlada je predložila Skupštini Kantona Sarajevo da stavi van snage Odluku
o prihvatanju zaduženja od 27.11.2012. godine. O navedenom Skupština još nije raspravljala.
56
5. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, faza II, Ministarstvo saobraćaja 21,000.000,00
EUR. Procedura odobravanja počet će nakon implementacije I faze Projekta.
6. Za Projekat dovršetka i opremanja KCUS faza III u vrijednosti od 36.800.000,00 KM koji bi se
finansirao iz kredita Saudijskog fonda, nisu pokrenute procedure odobravanja zaduženja, obzirom
da sa Saudijskim fondom još nisu obavljeni službeni pregovori o uslovima kredita.
7. Za Projekat izgradnje Univerzitetske biblioteke koji će se finansirati grantom Saudijskog fonda
još nije potpisan ugovor, obzirom da se čeka zaključivanje Memoranduma o razumijevanju
između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i hercegovine.
Realizacija Projekata sa 30.06.2014. godine data je u slijedećem pregledu:
57
Razvojni investicijski projekti
finansirani iz ino-kreditnih sredstava
Realizacija sa 30.06.2014. godine
Raz
Ekon. kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
821000
Ministarstvo
prostornog uređenja
i zaštite okoliša
15
Projekat otpadnih
voda za Sarajevo
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
Ukupno
zaduženje
Isplate
realizovane
do
30.06.2014.
kredit
Svjetska
banka-IBRD
46.157.588,00
15.557.371,32
4.865.213,70
324.315,90
Vlastito
učešće
Budžet
Kantona
2.500.000,00
610.500,00
0,00
48.657.588,00
16.167.871,32
5.189.529,60
Ukupno
zaduženje
Isplate
realizovane
do 30.06.2014.
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2014.
7842-BA
822000
UKUPNO
RAZDJEL 15
Raz
Ekon. kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
821000
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
kredit
Saudijski
fond
vlastito
učešće
KCUS
Projekat dovršetka i
opremanje KCUS
20
822000
Povučeni iznos
isplate/
potrošnja u
2014.
21.438.020,00
15.292.851,97
1.582.736,39
2.050.137,59
21.438.020,00
15.292.851,97
3.632.873,98
SF-498
Ministarstvo
zdravstva
UKUPNO
RAZDJEL 20
58
Raz
Ekon. kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
821000
14
822000
Ministarstvo
saobraćaja i
Direkcija za puteve
Projekat izgradnje
saobraćajnica
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
kredit
EBRD
32.271.195,00
Ekon. kod
Ministarstvo
821000
Ministarstvo
prostornog uređenja
i zaštite okoliša
Ukupno
zaduženje
vlastito
učešće
Budžet
Kantona
5.440.000,00
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2014.
8.290.217,59
158.874,06
3.480.563,70
805.821,79
0,00
9.096.039,38
3.639.437,76
42889

UKUPNO
RAZDJEL 14
Raz
Isplate
realizovane
do
30.06.2014.
Naziv
projekta/kredita
Projekat
rekonstrukcije
vodovodne i
kanalizacione mreže u
Sarajevu, KJKP VIK
822000
15
UKUPNO
RAZDJEL 15
37.711.195,00
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
kredit
EBRD
vlastito
učešće
Ministarstvo
prostornog,
za KJKP
VIK
Isplate
realizovane
do
30.06.2014.
Ukupno
zaduženje
58.674.900,00
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

58.674.900,00
59
Raz
Ekon. kod
Ministarstvo
821000
Ministarstvo
saobraćaja i
Direkcija za puteve
14
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Projekat izgradnje
saobraćajnica,
FAZA II
822000
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
kredit
EBRD
vlastito
učešće
Kanton
UKUPNO
RAZDJEL 14
Raz
Ekon. kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
821000
Ministarstvo
zdravstva
20
Ukupno
zaduženje
41.072.430,00
41.072.430,00
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
Ukupno
zaduženje
kredit
SAUDIJSKI
FOND
36.800.000,00
vlastito
učešće
Kanton
Isplate
realizovane
do
30.06.2014.
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Isplate
realizovane
do
30.06.2014.
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Projekat dovršetka i
opremanje KCUS
822000
UKUPNO
RAZDJEL 20
36.800.000,00
60
Raz
Ekon. kod
Ministarstvo
Ministarstvo
obrazovanja
615300
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
Ukupno
zaduženje
grant
SAUDIJSKI
FOND
33.615.828,13
vlastito
učešće
Kanton
Isplate
realizovane
do
30.06.2014.
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Projekat izgradnje
Univerzitetske
biblioteke
21
UKUPNO
RAZDJEL 21
6.185.312,37
39.801.140,50
61
Realizacija plana razvojnih programa
čl. 6. Budžeta Kantona Sarajevo, 30.06. 2014. godine
Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu izvršen je raspored prenesenih kreditnih sredstava
iz prethodnih godina, u ukupnom iznosu od 7.229.000,00 KM. Iz prenesenih kredita iz
prethodnih godina sa 30.06.2014. godine utrošeno je 987.352,70 KM, tako da stanje preostalihneutrošenih sredstava iznosi 6.241.647,30 KM.
Članom 1. Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirano je zaduživanje kod domaćih
banaka dugoročnim kreditom u iznosu od 13.174.400,00 KM, za finansiranje kapitalnih projekata
planiranih članom 6. Budžeta. Ministarstvo finansija je provelo postupak javnih nabavki, ali nije
bilo prijavljenih dobavljača za finansiranje ukupnog iznosa zaduženja, pa je Razvojnoj banci
Federacije BiH podnesen Zahtjev za kredit i dostavljena tražena dokumentacija, nakon čega su
ponuđeni najpovoljniji uslovi kreditiranja za cjelokupan iznos od 13.174.400,00 KM. Vlada
Kantona je 19.06.2014. godine donijela Odluku o zaduženju, kada je sa Razvojnom bankom
FBiH potpisan Ugovor o kreditu. Kreditna sredstva su prenesena na račun Kantona kod Razvojne
banke Federacije BiH i postala operativna 20.06.2014. godine. Iz navedenog kredita, sa
30.06.2014. povučen je iznos od 2.500.000,00 KM, tako da je ostalo 10.674.400,00 KM
nepovučenih kreditnih sredstava.
Pregled stanja realizacije prenesenih kreditnih sredstava domaćih banaka iz prethodnih godina i
kredita Razvojne banke FBiH iz 2014. godine, sa 30.06.2014. godine dat je u tabeli.
62
PRENESENO KREDITNO ZADUŽENJE IZ PRETHODNIH GODINA
U 2014. GODINU
Subanalitika
EAU063
EAU084
EAU081
FAU0D1
Raspored
prenesenih
kredita iz
prethodnih
godina Budžet
2014.
UTROŠENO
SA 30.06.2014.
NEUTROŠENO
SA 30.06.2014.
17.400,00
0,00
17.400,00
EBRD - vlastito učešće - rješavanje imovinsko pravnih odnosa (XII transferzala i južna longitudinala)
EBRD - vlastito učešće (XII transferzala i južna longitudinala )
UKUPNO
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Priključci Pozorišta i sudova na Toplane
5.083.200,00
170.300,00
5.270.900,00
0,00
92.175,21
92.175,21
5.083.200,00
78.124,79
5.178.724,79
200.000,00
0,00
200.000,00
UKUPNO
200.000,00
0,00
200.000,00
494.400,00
162.300,00
1.101.400,00
1.758.100,00
7.229.000,00
430.887,03
76.797,51
387.492,95
895.177,49
987.352,70
63.512,97
85.502,49
713.907,05
862.922,51
6.241.647,30
OPIS
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA
Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne dokumentacije
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE
LAX018
LAX025
LAX053
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu
Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović
Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac
UKUPNO
SVEUKUPNO
Sarajevo, 30.07.2014.
NAPOMENA: u drugom kvartalu 2014. godine utrošeno 895.177,49 KM.
63
R AZVO JN A B AN KA 2014.
S u ban al i ti k a
R as por e d n ovog
k r e di tn og
z adu ž e n ja
O P IS
M IN IS T A R S T V O Z A B O R A Č K A P IT A N J A
D A U 012 S re d s t v a za p o m o ć u rje š a v a n ju s t a m b e n ih p o t re b a
N a b a v ka g ra đ e v in a
EA U 018
UT R O Š EN O
3 0 .0 6 .2 0 1 4 .
N EUT R O Š EN O
3 0 .0 6 .2 0 1 4 .
UK UP N O
300.000,00
100.000,00
4 0 0 .0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0 ,0 0
300.000,00
100.000,00
4 0 0 .0 0 0 ,0 0
UK UP N O
1.400.000,00
1 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
1.400.000,00
1 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
483.100,00
481.300,00
9.000,00
1.000,00
1 .2 7 4 .4 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
483.100,00
481.300,00
9.000,00
1.000,00
1 .2 7 4 .4 0 0 ,0 0
2.500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
0,00
2.500.000,00
0,00
2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
2.500.000,00
0,00
1.000.000,00
3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
400.000,00
40.000,00
60.000,00
5 0 0 .0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
400.000,00
40.000,00
60.000,00
5 0 0 .0 0 0 ,0 0
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
40.000,00
20.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
3 0 0 .0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
40.000,00
20.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
3 0 0 .0 0 0 ,0 0
300.000,00
3 0 0 .0 0 0 ,0 0
1 3 .1 7 4 .4 0 0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
300.000,00
3 0 0 .0 0 0 ,0 0
1 0 .6 7 4 .4 0 0 ,0 0
M IN IS T A R S T V O S A O B R A Ć A J A
N a b a v ka i re m o n t a u t o b u s a , t ro le jb u s a i m in ib u s a za J GP P
M IN IS T A R S T V O S T A M B EN E P O L IT IK E
GA U 009
GA U 030
GA U 032
GA U 025
GA U 026
GA U 027
IA U 011
IA U 020
K A U 097
K A U 038
K A U 070
LA X 024
LA U 017
LA U 014
M
M
M
M
M
A U 004
A U 003
A U 063
A U 040
A U 065
N A X 003
S re d s t v a za s n im a n je o b je ka t a , is p it iv a n ja s t a b iln o s t i ko n s t ru kc ija , izra d a s a n a c io n ih e la b o ra t a , p ro je kt n e d o ku m e n t a c ije ,
o b e zb je đ iv a n je d o zv o la za s a n a c iju , t ro š ko v i t e h n ič ko g p re g le d a i p rije m a ra d o v a , t e d o b iv a n je u p o t re b n ih d o zv o la i d r.
S re d s t v a za s a n a c iju ra t n im d e js t v im a o š t e ć e n ih kro v o v a
S re d s t v a za s a n a c iju ra t n im d e js t v im a o š t e ć e n ih lift o v a
P re d in v e s t ira n je u rje š . im o v .-p ra v n ih o d n o s a i izg ra d n je p rim a rn e m a t e rija ln e in fra s .za p o kre t a n je ko le kt iv n e i in d iv id u a ln e
s t a m b e n e izg ra d n je u s kla d u s a u s v o je n o m p ro s t .-p la n s .d o k.n a p o d ru č ju K S
S re d s t v a za p o v e ć a n je e n e rg e t s ke e fika s n o s t i u s t a m b e n im zg ra d a m a n a p o d ru č ju K a n t o n a S a ra je v o
S re d s t v a za m ikro film o v a n je a rh iv e K a n t o n a ln o g s t a m b e n o g fo n d a
N a b a v ka o p re m e
UK UP N O
M IN IS T A R S T V O P R IV R ED E
P o d rš ka p ro je kt im a Z O I 84
N a b a v ka s t a ln ih s re d s t a v a u o b liku p ra v a - B A GS
P o d rš ka p ro je kt im a K C S ke n d e rija
UK UP N O
M IN IS T A R S T V O Z D R A V S T V A
S u f. re ko n s t ru kc ije o b je kt a D Z N o v i Gra d " K u m ro v e c "
N a b a v ka o p re m e za Z a v o d za zd ra v s t v e n u za š t it u že n a i m a t e rin s t v a
U v o đ e n je in fo rm a c io n o -ko m u n ika c io n e t e h n o lo g ije u zd ra v s t v u K a n t o n a S a ra je v o
UK UP N O
M IN IS T A R S T V O Z A O B R A Z O V A N J E, N A UK U I M L A D E
S u fin a n s ira n je izg ra d n je o s n o v n e š ko le u H a d žić im a
R e ko n s t ru kc ija s t u d e n s ko g c e n t ra
Izg ra d n ja A ka d e m ije s c e n s kih u m je t n o s t i
UK UP N O
M IN IS T A R S T V O K UL T UR E I S P O R T A
N a ro d n o p o zo riš t e S a ra je v o - in t e rije r zg ra d e , s je d iš t a
B ib lio t e ka S a ra je v a - o p re m a n je p u n kt o v a - B ib lio t e ka O t o ka
S a n a c ija i re ko n s t ru kc ija s p o rt s kih p lo h a
S p o rt s ka d v o ra n a N o v o S a ra je v o
Izg ra d n ja n o v e d v o ra n e S rc e
UK UP N O
M IN IS T A R S T V O Z A R A D , S O C .P O L
Izg ra d n ja I fa ze P o ro d ič n o s a v je t o v a liš t e
UK UP N O
S V EUK UP N O
S a ra je v o , 30.07.2014. g o d in e
64
Sredstva za pozajmljivanje
Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu planirani su izdaci na poziciji sredstava za
pozajmljivanje u iznosu 2.238.300 KM .U posmatranom periodu nije bilo izvršenja .
Otplate duga
Izdaci za otplate primljenih kredita planirani su Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu u
iznosu od 14.484.700 KM. U periodu od 01.01 do 30.06.2014 godine izvršena je otplata kredita u
iznosu od 3.131.922 KM, odnosno 21,62 % u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu,i
dato izvršenje predstavlja smanjenje izvršenja od 53,08% u odnosu na posmatrani period u 2013
godine.
Sredstva u iznosu 1.298.592.KM se odnose na otplate slijedećih spoljnih kredita :







Svjetska banka rekonstrukcija kanazalizacione mreže 32.576 KM,
Malezijski kredit za rekonstrukciju stambenog fonda 21.374 KM,
Saudijski fond kredit za obrazovanje 83.850 KM,
Kuvajtski kredit za vodosnabdijevanje 80.740 KM,
TAC kredit za utrošeni gas 229.933 KM ,
Supsidijarni finansijski sporazum- projekat urbanog razvoja 96.142 KM,
Svjetska banka KJKP Toplane 753.977 KM,
Otplate domaćeg zaduživanja u iznosu od 1.833.329 KM odnosi se na :
 Kredit Razvojne banke 2011 416.664 KM,
 Kredit Razvojne banke 2012 583.332 KM,
 Kredit Unicredit Banke 2011 833.333 KM.
Konto
Budžet Kantona
Sarajevo 2014.
1
Otplate dugova
Opis
823200 Spoljne otplate 41,46%
823300 Otplate domaćeg zaduživanja 58,54%
Ukupno:
Izvršenje
01.01.-30.06 .2014. g.
2
Izvršeno
01.01. - 30.06.2013.
3
10,818,000
3,666,700
1,298,592
1,833,329
566,685
6,107,896
14,484,700
3,131,922
6,674,581
Tekuća rezerva
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2014.godinu tekuća rezerva je planirana u iznosu od 200.000 KM.
Dio sredstva Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2014 godinu u periodu od 01.01.do
30.06.2014 godine u iznosu od 100.000 KM odobrena su kao inicijalna sredstva za izgradnju
stambenih objekata za stanovnike poplavljenih područja u Kantonu Sarajevo na osnovu odluke
Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-16031-4/14 od 23.05.2014 godine.
U zadnjem dijelu izvještaja dajemo analitički pregled izvršenih rashoda za period 01.01. do
30.06.2014. godine po vrstama i korisnicima, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014.
godinu i izvršenjem za isti period prethodne godine.
65
III. POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZE PO KREDITIMA I
GARANCIJAMA
Ukupna potraživanja Kantona Sarajevo sa stanjem 30.06.2014. godine iznosila su
36.405.278,96 KM.
Dugoročne obaveze po kreditima bilansno, na dan 30.06.2014.g. godine, iznosile su
155.243.497,33 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su supsidijarno preneseni
na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji i kredite domaćih
banaka za finansiranje razvojnih programa. Obaveze terete budžetska sredstva i dugoročnog
su karaktera, a planiraju se i izvršavaju godišnje prema otplatnim planovima.
Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima
i garancijama, koje sa 30.06.2014. godine iznose 116.752.502,88 KM. One obuhvataju
nepovučeni dio kredita u implementaciji, garancije i kredite koji su podugovorima preneseni
na krajnje korisnike.
Ukupna potraživanja obuhvataju plasmane iz različitih izvora sredstava Kantona, od čega se
na plasmane budžetskih sredstava odnosi 34.787.950,19 KM i plasmane ostalih budžetskih
korisnika prije uvođenja trezorskog poslovanja za kredite zaposlenima u ukupnom iznosu od
83.891,50 KM. U vanbilansnoj evidenciji se vodi namjenska donacija Evropske Unije za
obnovu stočnog fonda, koja je plasirana korisnicima u vidu kredita. Potraživanja po ovom
osnovu sa stanjem 30.06.2014. godine iznose 1.533.437,27 KM.
U periodu januar - juni 2014. godine nije bilo novih plasmana za pozajmice iz Budžeta
2014.godine.
Za finansiranje kapitalnih projekata prema Budžetu 2014. godine, Kanton Sarajevo planirao
je zaduženje kod banaka.
Sa Razvojnom bankom FBiH 19.06.2014.godine zaključen je Ugovor o dugoročnom
kreditnom zaduženju u iznosu od 13.174.400,00 KM za finansiranje projekata planiranih
prema Budžetu 2014.godine.
Obaveze po postojećim ugovorima o kreditnom zaduženju Kantona Sarajevo sa 30.06.2014
godine su predate Sektoru trezora na izvršenje, u skladu sa otplatnim planovima.
1.Potraživanja po kreditnim linijama
Potraživanja Budžeta Kantona Sarajevo po kreditnim linijama sa stanjem 30.06.2014. godine
iznosila su 36.405.278,96 KM .
Potraživanja se odnose na pozajmice odobrene na osnovu odluka ili uredbi Skupštine i Vlade
Kantona Sarajevo plasmanom sredstava putem poslovnih banaka ili neposredno za različite
namjene: borcima BiH, RVI, porodicama šehida i porodicama poginulih, umrlih i nestalih
branilaca za otvaranje novih radnih mjesta, za stambene kredite za sanaciju i rekonstrukciju
porodičnih stambenih zgrada i stanova koji su bili oštećeni usljed ratnih dejstava, pozajmice
privrednim društvima za razvoj proizvodnje i zapošljavanje, kredite za rješavanje stambenih
potreba mladih, kredite za rješavanje stambenih potreba boraca. Također, vodi se evidencija o
potraživanjima po osnovu kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih
naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i
izvršne vlasti Kantona Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama
Kantona Sarajevo.
66
Budžetski korisnici su odobravali pozajmice za svoje zaposlene, neposredno ili deponovanjem
sredstava kod banaka. Nakon uvođenja trezorskog poslovanja, ova potraživanja unesena su u
ukupna potraživanja Budžeta Kantona.
U periodu 01.01. do 30.06.2014. godine ostvareni su primici iz osnova primljenih otplata
datih zajmova u iznosu od 666.332,58 KM. Prihodi od kamata na pozajmice uplaćeni na
depozitni račun, ostvareni su u iznosu od 36.730,20 KM, uplate obaveza po podugovorima za
ino-kredite ostvarene su u iznosu od 169.590,20 KM, što ukupno iznosi 206.320,40 KM.
Potraživanja po osnovu pozajmica borcima BiH, koja su data na osnovu Uredbe o finansiranju
programa za otvaranje radnih mjesta za borce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice
poginulih, umrlih i nestalih branilaca (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 31/06, 20/09
i 20/11), sa stanjem 30.06.2014. godine iznosila su 10.551.858,86 KM. Od ovog iznosa,
dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 8.933.742,93 KM, a ostala
sredstva su potraživanja po glavnici čija je otplata u toku, obzirom da je rok otplate 8 godina,
u okviru kojeg je godina grace perioda. Poslovne banke putem kojih su krediti plasirani
pokrenule su 623 sudska spora za naplatu dospjelih potraživanja. U periodu 01.01.30.06.2014. godine naplaćeno je 155.292,41 KM po osnovu otplata i 20.917,47 KM po
osnovu kamata.
U skladu sa preporukama Ureda za reviziju budžeta u FBiH, Ministarstvo za boračka pitanja
21.03.2012. godine preknjižilo je na sumnjiva i sporna potraživanja iznos od 1.551.373,74
KM po osnovu glavnice i 238.559,20 KM po osnovu kamate (1.789.932,94 KM), za
pozajmice za koje su donesena pravosnažna sudska rješenja o obustavi izvršnog postupka
zbog nemogućnosti naplate potraživanja. Za ovaj iznos umanjeno je stanje ukupnih
potraživanja za boračke kredite za zapošljavanje.
Nakon otkaza Ugovora o komisionu od strane Banke, sa Raiffeisen bankom d.d. BiH
zaključen je Ugovor o cesiji 12.07.2012. godine, kojim su sva potraživanja sa stanjem
22.02.2012. godine u iznosu od 2.249.489,57 KM prenesena na Kanton Sarajevo. Za kredite
kod kojih je sudski postupak u toku Pravobranilaštvo vodi postupak prinudne naplate.
Ministarstvo za boračka pitanja je razdvojilo knjigovodstveno praćenje ovih kredita.
Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite sa stanjem 30.06.2014. godine iznosila
su 169.221,77 KM.
Krediti su odobreni na osnovu Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za
rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji
stanarsko pravo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 5/98 i 8/98), koja je 28.03.2001.
godine prestala da važi. Prema Uredbi, krediti su odobravani na 10 godina, u periodu 1998.2000. godine, tako da je konačan rok otplate bio 2011. godina. Od ukupnih potraživanja,
dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 151.367,31 KM, za 20 kredita
banke su pokrenule sudske sporove, a dio se naplaćuje putem žiranata. U periodu 01.01.30.06.2014. godine naplaćeno je 4.303,08 KM po osnovu otplata i 213,76 KM po osnovu
kamata.
Potraživanja po osnovu pozajmica za podsticaj proizvodnje sa 31.12.2012. godine na osnovu
preporuka Ureda za reviziju u iznosu od ukupno 1.789.165,12 KM,prenesena su na sumnjiva
i sporna potraživanja.
Ova potraživanja odnose se na pozajmice odobrene iz Budžeta 1997., 1998. i 2000. godine
preduzećima za sanaciju ratom oštećenih objekata, oživljavanje proizvodnje i zapošljavanje
radnika. Sva potraživanja su dospjela i pokrenuta je prinudna naplata putem Suda.
U cilju realizacije Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 19/03 i 10/05) u 2003. 2004 i 2005. godini
67
Ministarstvo stambenih poslova deponovalo je kod Commerce bank d.d. Sarajevo, (sada NLB
Tuzlanska banka), UPI banke d.d. Sarajevo (sada Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH) i
Raiffeisen bank d.d. BiH 4.420.000,00 KM za odobravanje kredita za rješavanje stambenih
potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Sredstva su
deponovana na 20 godina, a banke snose rizik povrata i učestvuju sa vlastitim sredstvima u
omjeru 1:2. Nakon plasiranja sredstava korisnicima, aneksima ugovora utvrđeno je konačno
stanje depozita i vraćena neplasirana sredstva.
Stanje ukupnih potraživanja depozita za stambene potrebe mladih kod svih banaka
30.06.2014. godine iznosi 3.925.447,53 KM. Prema ugovorima sa NLB Tuzlanskom bankom
i Raiffeisen bank, u proteklom periodu uplaćeno je 10.447,65 KM kamata na deponovana
sredstva. Intesa Sanpaolo banka izvršila je pripis 7.973,42 KM kamata na deponovana
sredstva,u skladu sa zaključenim ugovorom.
Potraživanja po osnovu Uredbe o rješavanju stambenih potreba boraca (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, br: 31/07, 23/09 i 10/11) 30.06.2014. godine iznosila su 16.696.226,31
KM. Sredstva su plasirana putem BBI banke d.d. Sarajevo, Raiffeisen bank d.d. BiH,
Procredit bank, NLB Tuzlanske banke i Balkan Investment banke(Banka Srpske), sa rokom
vraćanja 25 godina, beskamatno. U periodu 01.01.-30.06.2014. godine naplaćeno je
461.078,66 KM po osnovu otplata.
Potraživanja po kreditima datim za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih,
kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona
Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona Sarajevo, na dan
30.06.2014. godine iznosila su 1.960.863,23 KM, sa rokom vraćanja do 25 godina.
U periodu 01.01.-30.06.2014.godine naplaćeno je 78.171,41 KM po osnovu otplata i 9.892,17
KM po osnovu kamata. Sredstva iz II kvartala će biti uplaćena na JRT u III kvartalu.
Potraživanja ostalih budžetskih korisnika, sa stanjem 30.06.2014. godine se odnose na
pozajmice odobrene uposlenim u iznosu od 83.891,50 KM.
U periodu 01.01.-30.06.2014. godine iz ovog osnova izvršen je povrat otplata u iznosu od
5.103,89 KM i kamata 255,78 KM.
Potraživanja po osnovu sredstava kredita za razvoj privrede i zapošljavanja plasirana putem
poslovnih banaka 30.06.2014. godine ukupno su iznosila 1.484.332,49 KM. Sredstva su
deponovana putem tri kreditne linije, kod tri poslovne banke, a naplaćeni povrat vraća krajem
godine, u skladu sa ugovorima sa bankama.
Potraživanja po osnovu Phare programa Evropske Unije za rehabilitaciju poljoprivrednog
sektora, za junice, date na kreditnoj osnovi poljoprivrednicima na području Kantona Sarajevo,
sa 30.06.2014. godine iznose 1.533.437,27 KM. Sa 30.06.2014. godine na račun koji se vodi
kod Intesa Sanpaolo banke uplaćeno je 35.805,24 KM po osnovu otplata i 30.665,70 KM po
osnovu kamata. Svi krediti su dospjeli i Banka vodi protiv korisnika sudske sporove.
68
2. Obaveze po kreditima i garancijama
Dugoročne obaveze po kreditima bilansno, na dan 30.06.2014. godine, ukupno (glavnica i
kamata) iznose 155.243.497,33 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su
supsidijarno preneseni na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji
i kredite domaćih banaka za finansiranje razvojnih programa.
Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima
i garancijama, koje sa 30.06.2014. godine, nakon računovodstvenog evidentiranja povučenih
dijelova kreditnih sredstava i izvršenih plaćanja garancija, ukupno iznose 116.752.502,88 KM
(glavnica i kamata), a odnose se na nepovučeni dio kredita koji su u implementaciji: WBIBRD-Projekat otpadnih voda, Saudijski fond-Opremanje KCUS i nepovučeni dio kredita
EBRD za Projekat izgradnje saobraćajnica u Sarajevu.
Vanbilansno se vodi i Austrijski kredit za KJKP RAD koji je povučen u cijelosti (kredit za
koji je obaveza otplate prenesena na krajnjeg korisnik) , kao i i izdata garancija za KJKP
GRAS i garancija za IDA kredite KJKP „Toplane“ Sarajevo.
U skladu sa preporukama Ureda za reviziju, nepovučeni dio ugovorenih ino kredita za koje je
dužnik Kanton i krediti koje vraćaju krajnji korisnici prema podugovorima, evidentirani su
vanbilansno, a povučena sredstva u toku godine, koja su obaveza Kantona, bilansno.
Dospjele obaveze po kreditima izmiruju se u rokovima prema otplatnim planovima iz ugovora
o kreditima. Za servisiranje kredita sa 30.06.2014. godine plaćeno je ukupno 4.655.354,53
KM. Od ovog iznosa 3.131.921,65 KM plaćeno je za otplate, od čega 1.298.592,31 KM za
ino-otplate, a 1.833.329,34 KM za domaće otplate. Za kamate je ukupno plaćeno
1.523.432,88 KM, od čega su 910.655,19 KM kamate za domaće pozajmljivanje, a
612.777,69 KM ino-kamate.
U Budžetu Kanton Sarajevo za 2014. godinu planirano je zaduženje kreditima domaćih
banaka u iznosu od 13,174.400,00 KM za finansiranje kapitalnih projekata, kao i zaduženje u
iznosu od 126.825.600,00 KM za pokriće budžetskog deficita. Tenderske procedure izbora
najpovoljnijeg finansijera za 13.174.400,00 KM su provedene i zaključen je ugovor sa
Razvojnom bankom 19.06.2014.godine
Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu izvršen je raspored prenesenih neutrošenih
kreditnih sredstava domaćih banaka iz prethodnih godina, u ukupnom iznosu od 7.229.000,00
KM.
Od navedenog iznosa prenesenih kredita iz prethodnih godina sa 30.06.2014. godine utrošeno
je (bez avansa) ukupno 987.352,70 KM, tako da knjigovodstveno stanje preostalihneutrošenih sredstava iznosi 6.241.647,30 KM.
Članom 1. Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirano je zaduživanje kod domaćih
banaka dugoročnim kreditom u iznosu od 13.174.400,00 KM, za finansiranje kapitalnih
projekata planiranih članom 6. Budžeta. Ministarstvo finansija je provelo postupak javnih
nabavki, ali nije bilo prijavljenih dobavljača za finansiranje ukupnog iznosa zaduženja, pa je
Razvojnoj banci Federacije BiH podnesen Zahtjev za kredit i dostavljena tražena
dokumentacija, nakon čega su ponuđeni najpovoljniji uslovi kreditiranja za cjelokupan iznos
od 13.174.400,00 KM. Vlada Kantona je 19.06.2014. godine donijela Odluku o zaduženju,
kada je sa Razvojnom bankom FBiH potpisan Ugovor o kreditu.
69
Kreditna sredstva su prenesena na račun Kantona kod Razvojne banke Federacije BiH i
postala operativna 20.06.2014. godine. Iz navedenog kredita, sa 30.06.2014. povučen je iznos
od 2.500.000,00 KM, tako da je ostalo 10.674.400,00 KM nepovučenih kreditnih sredstava.
U 2013. godini, sa EBRD i Federalnim ministarstvom finansija završene su sve aktivnosti
oko aktiviranja kredita za Projekat gradskih saobraćajnica vrijednosti 16,50 mil EUR. Kredit
je proglašen efektivnim i počela je implementacija Projekta. Sa 30.06.2014. godine povučeno
kreditnih sredstva u iznosu od 8.290.217,59 KM (4.238.720,95 EUR).
Nastavljene su i aktivnosti kredita EBRD za Projekat rekonstrukcije vodovodne i
kanalizacione mreže vrijednosti 30,00 mil EUR. Nastavak procedura zaduživanja bio je
blokiran od strane Federacije BiH zbog nerješavanja problematike IDA kredita KJKP Toplane
Sarajevo. Navedena problematika završena je septembra 2013. godine, okončana je procedura
odobravanja na Federalnom nivou, te trebaju biti zaključeni Podugovori o zajmu između
Federacije BiH i BiH, zatim Federacije BiH i Kantona Sarajevo. EBRD je produžio rok
pravosnažnosti do 31.05.2014. godine, međutim sve procedure nisu završene u datom roku.
Zbog višegodišnjeg kašnjenja sa procedurama odobravanja kredita, koje za posljedicu imaju
visoke naknade za odobrena a nekorištena sredstva kredita EBRD (cca. 430.000 EUR do
31.03.2014.), Vlada Kantona, Zaključkom od 23.05.2014. godine predložila je Skupštini
Kantona Sarajevo da stavi van snage Odluku o prihvatanju zaduženja od 27.11.2012. godine.
O navedenom Skupština još nije raspravljala.
U 2012. godini završena je implementacija Projekta nabavke opreme i pružanje usluga za
dvije bolnice u Sarajevu (KCUS i Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš) iz Austrijskog
kredita vrijednosti 3.229.012,00 EUR. Sa 31.12.2013. godine, nakon što je stigla službena
obavijest Bank Austrija AG o otkazivanju preostalog dijela kredita od 125.263,35 KM
(64.046,13 EUR) koji se vodio u vanbilansnoj evidenciji, obaveza po kreditu vodi se bilansno
u iznosu od 3.164.965,87 EUR (6.190.135,19 KM). Kredit je u grace periodu, a otplata
glavnice počinje u 2015. godini. U 2014. godini izvršeno je ukupno 35.644,88 KM naknade
banci za OeKB maržu.
Kredit Vlade Austrije za opremu KJKP „Rad“ u iznosu od 4.273.668,49 KM u potpunosti je
implementiran. Otplata kredita je obaveza KJKP „Rad“, u skladu sa zaključenim
Podugovorom o kreditu. Kredit je u grace periodu, a otplata glavnice počinje u 2015. godini.
U 2014. godini izvršeno je 23.294,99 KM za OeKB maržu po ovom kreditu, što je
refundirano od KJKP „RAD“.
Iz kredita Saudijskog fonda za Projekat rekonstrukcije i opremanja KCUS sa 31.12.2013.
godine povučeno je ukupno 11.659.977,99 KM (8.216.946,10 USD). Tokom prve polovine
2014. godine povučen je iznos od 3.632.873,98 KM (2.432.679,68 USD), tako da je, sa
30.06.2014. godine stanje povučenog dijela kredita 15.292.851,97 KM (10.649.625,78 USD).
Prema zaključenom Podugovoru, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na kojeg
je prenesena obaveza vraćanja kredita, vrši servisiranje kredita. Sa 30.06.2014. godine
plaćeno je ukupno 156.279,42 KM kamata. Prema informaciji Razvojne banke FBiH, od
strane Saudijskog fonda za razvoj odobreno je produženje roka za povlačenje kredita sa
31.12.2013. na 31.03.2015. godine, što će omogućiti nastavak implementacije i povlačenje
preostalog dijela kredita.
Iz kredita WB-IBRD za Projekat otpadnih voda Sarajevo (23,6 mil. EUR-a), stanje ukupno
povučenog dijela kredita, sa 31.12.2013. godine iznosilo je 10.367.841,72 KM (5.300.993,30
EUR), koji se vodi bilansno, a nepovučeni dio kredita u iznosu od 35.789.746,28 KM (EUR
18.299.006,70) vodi se vanbilansno.
70
U prvoj polovini godine povučeno je ukupno 5.189.529,60 KM (2.653.364,35 EUR) koje se
odnose na plaćanje avansa od 10% vrijednosti Ugovora zaključenog sa izvođačem radova za
poslove pripreme I faze Projekta u trajanju od 60 dana (rok počeo teći 12.03.2014.), tako da je
stanje povučenog dijela kredita sa 30.06.2014. 15.557.371,32 KM (7.954.357,65 EUR). Na
ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo (5% vrijednosti uloženih kreditnih sredstava), u
Budžetu za 2014. godinu Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša planiralo je iznos
od 700.000,00 KM.
Skupština Kantona Sarajevo 27.06.2012. godine dala je saglasnost na Odluku Vlade o
izdavanju garancije za obaveze KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo po kreditima od komercijalnih
banaka i kreditora, na iznos glavnice od 20.414.474,21 KM i kamate od 3.182.149,98 KM.
U 2014.godini, s 30.06.2014. godine na ime glavnice plaćeno je ukupno 1.942.091,25 KM, a
kamate 436.166,94 KM, prema otplatnim planovima finansijera. Stanje preostalih obaveza
koje se vode vanbilansno iznosi 14.747.430,36 KM po glavnici i 1.717.336,11 KM po kamati.
Obaveze se uredno izmiruju, u skladu sa otplatnim planovima.
U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju garancije za servisiranje
obaveza po kreditima Svjetske banke TF 24034/38970, 30290BOS i 29030 BOS za krajnjeg
korisnika KJKP Toplane Sarajevo od 31.03.2010. godine, između Kantona Sarajevo i
Federacije BiH 28.08.2013. godine zaključen je Ugovor o garanciji servisiranja obaveza, koje
su knjižene u vanbilansnoj evidenciji. Sa 31.12.2013. godine stanje obaveza po garanciji za
otplate IDA kredita KJKP Toplane Sarajevo iznosilo je 21.209.667,46 KM po glavnici i
1.943.213,50 KM po kamati. U prvoj polovini 2014. godine, a putem Ministarstva prostornog
uređenja izvršeno je 170.525,91 KM dospjelih obaveza po glavnici i 44.108,97 KM po
kamati. Nakon obračuna kursnih razlika stanje obaveza sa 30.06.2014. godine iznosi
24.171.557,11 KM po glavnici i 1.968.464,75 KM po kamati.
-------------------Rekapitulacija potraživanja i obaveza Kantona Sarajevo sa stanjem 30.06.2014.godine data je
u tabeli koja slijedi:
71
REKAPITULACIJA
POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZA PO KREDITIMA I GARANCIJAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
SA STANJEM 30.06.2014.GODINE
- KM -
Red. br.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
1
1.1.
1.2.
2.
2.1.
POTRAŽIVANJA
DUGOROČNA POTRAŽIVANJA-BILANSNA EVIDENCIJA
Potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH
Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite za rekonstrukciju ratom oštećenih
objekata
Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene potrebe mladih
Potraživanja po osnovu pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH
Potraživanja po osnovu kredita za stambene potrebe istaknutih, stručnih, kulturnih i javnih
radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti
Potraživanja budžetskih korisnika
Potraživanja po osnovu kredita za razvoj privrede i zapošljavanje
UKUPNO:
DUGOROČNA POTRAŽIVANJA -VANBILANSNA EVIDENCIJA
Namjenska donacija EU kod ISP banke – krediti poljoprivrednicima
UKUPNO:
UKUPNO (1+2):
OBAVEZE
DUGOROČNE OBAVEZE PO KREDITIMA-BILANSNA EVIDENCIJA
Dugoročne obaveze po ino kreditima
Dugoročne obaveze po domaćim kreditima
10.551.858,86
169.221,77
3.925.447,53
16.696.226,31
1.960.863,23
83.891,50
1.484.332,49
34.871.841,70
1.533.437,27
1.533.437,27
36.405.278,96
UKUPNO:
103.358.932,45
51.884.564,88
155.243.497,33
UKUPNO (1+2):
116.752.502,88
271.996.000,21
DUGOROČNE OBAVEZE-VANBILANSNA EVIDENCIJA
Dugoročne obaveze po kreditima i garancijama
72
PREGLED
Potraživanja po kreditnim linijama i obaveza po kreditima i garancijama Budžeta Kantona Sarajevo sa stanjem 30.06.2014.godine
I – POTRAŽIVANJA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO PO KREDITNIM LINIJAMA
1. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
1.1. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA ZA BORCE BiH, RVI
I NJIHOVE PORODICE
- KM -
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Banka
Stanje
potraživanja
po glavnici sa
31.12.2013.
Stanje
potraživanja
po kamati
sa
31.12.2013.
01.01.-30.06.2014.godine
Naplaćeno
otplata
Naplaćeno
kamata
Povrat
neiskorištenih
sredstava
Odobrene
pozajmice
Stanje potraživanja
po glavnici sa
30.06.2014.
Stanje potraživanja po
dospjeloj nenaplaćenoj
kamati
sa 30.06.2014.
UniCredit banka
Vakufska banka
Raiffeisen bankaPravobranilaštvo*
Moja banka
Union banka
Privredna banka
Hypo Alpe Adria
3.740.236,45
1.041.937,16
665.967,91
86.914,36
36.150,86
-
1.869,02
-
-
-
3.704.085,59
1.041.937,16
665.131,27
86.914,36
1.738.268,52
116.595,20
46.972,54
60.000,00
608.290,36
299.600,08
13.501,40
1.557,50
7.365,80
23.658,48
7.400,42
1.200,00
39.198,36
186,00
1.296,56
-
-
1.730.868,10
115.395,20
46.972,54
60.000,00
569.092,00
299.600,08
13.501,40
1.557,50
7.365,80
25.928,99
Moja banka
BBI banka
1.978.782,16
220.000,00
46.778,20
-
71.342,77
-
16.580,70
985,19
1.907.439,39
220.000,00
55.822,92
246,56
UKUPNO
9.551.082,39
1.145.343,70
155.292,41
20.917,47
9.395.789,98
1.156.068,88
Stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH 31.12.2013. godine iznosilo je 10.696.426,09 KM, od čega
9.551.082,39 KM po osnovu otplata i 1.145.343,70 KM po osnovu kamata.
U periodu januar-juni 2014. godine po osnovu otplate pozajmica odobrenih demobilisanim pripadnicima OS BiH, naplaćeno je 155.292,41 KM, a po
osnovu kamata 20.917,47 KM.
Na dan 30.06.2014.g. stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH iznose ukupno 10.551.858,86 KM, od čega
9.395.789,98 KM po osnovu otplata i 1.156.068,88 KM po osnovu kamata.
Pozajmice za finansiranje programa odobravaju se u visini do 20.000,00 KM po svakom novootvorenom radnom mjestu, a najveći iznos pozajmice
može biti 200.000,00 KM. Pozajmice se odobravaju na rok otplate od 96 mjeseci, sa grace periodom od 12 mjeseci i kamatnom stopom od 3% na
godišnjem nivou.
Na sumnjivim i spornim potraživanjima iz osnova ove kreditne linije vodi se 1.789.932,93 KM.
* Ugovorom o cesiji sa Raffeisen bankom, sva potraživanja su u 2012. godini prenesena na Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo.
73
1.2. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA STAMBENE KREDITE
- KM Red
br.
Banka
Stanje
potraživanja po
glavnici
sa 31.12.2013.
Stanje
potraživanja po
kamati
sa 31.12.2013.
Stanje potraživanja po
glavnici
sa 30.06.2014.
01.01.-30.06.2014.
Naplaćeno
otplata
Stanje
potraživanja po
dospjeloj nenaplać.
kamati
sa 30.06.2014.
Naplaćeno
kamata
1.
UniCredit banka d.d. Mostar
(HVB banka)
79.701,96
5.755,34
2.651,72
-
77.050,24
5.755,34
2.
Vakufska banka d.d. Sarajevo
6.942,77
3.079,37
540,00
-
6.402,77
3.079,37
3.
Raiffeisen Bank d.d. BiH
2.823,47
236,63
-
-
2.823,47
236,63
4.
Moja banka d.d. Sarajevo
27.494,71
3.819,98
-
27.494,71
3.819,98
5.
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH (Upi)
24.341,74
4.542,64
1.111,36
23.230,38
4.328,88
6.
BH banka d.d. Sarajevo
15.000,00
-
-
-
15.000,00
-
156.304,65
17.433,96
4.303,08
213,76
152.001,57
17.220,20
UKUPNO:
213,76
Donošenjem »Uredbe o prestanku važenja Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima
postoji stanarsko pravo« 28.03.2001. godine (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 8/01), prestalo je odobravanje ove vrste kredita. Ministarstvo finansija redovno prati
povrat ovih kredita.
Stanje potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite sa 31.12.2013.godine iznosilo je 173.738,61 KM , od čega 156.304,65 KM po osnovu glavnice i 17.433,96 KM po
osnovu kamate.
U periodu januar –juni 2014. godine naplaćeno je po osnovu otplata 4.303,08 KM i po osnovu kamata 213,76 KM, tako da, na dan 30.06.2014. godine, stanje potraživanja po
stambenim kreditima iznosi ukupno 169.221,77 KM, od čega 152.001,57 KM po osnovu otplata i 17.220,20 KM po osnovu kamata.
Naplata kredita odvijala se dosta uredno, s obzirom da se naplata vršila putem administrativnih zabrana, a krediti su obezbjeđeni jemcima. Ugovori o kreditima istekli su 2010. g. i
2011.g. Od 344 ukupno odobrena kredita 306 je u potpunosti vraćeno, 18 kredita je još u otplati, za 20 kredita banke vode sudski spor radi naplate potraživanja, a potraživanje za 1
kredit nalazi se u stečajnoj masi u postupku koji se vodi pred nadležnim sudom za BH banku.
Union banka, Privredna banka, Poštanska banka i Unicredit banka (za dio koji je bio na bivšoj UniCredit Zagrebačkoj banci ) su u potpunosti izvršile povrat plasiranih kredita od
korisnika.
74
1.3. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA MLADIH
Red.
br.
1.
2.
3.
DUŽNIK
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Raiffeisen bank d.d. BiH
UKUPNO:
Stanje
31.12.2013. godine
Naplaćeno
kamate
01.01.-30.06.2014.
1.186.500,00
1.611.950,44
1.119.023,67
3.917.474,11
4.886,20
5.561,45
10.447,65
- KM Pripis kamata po
Stanje
viđenju
30.06.2014. godine
01.01.-30.06.
2014.godine
1.186.500,00
7.973,42
1.619.923,86
1.119.023,67
7.973,42
3.925.447,53
Odlukom o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih (»Službene novine Kantona Sarajevo« br. 19/03 i 10/05) propisani su uslovi,
način i sredstva za rješavanje stambenih potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Na osnovu javnih poziva
Ministarstvo stambenih poslova izvršilo je izbor i zaključilo ugovore sa Commerc bankom (sada NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla), Intesa Sanpaolo
bankom i Raiffeisen bankom, putem kojih su plasirana sredstva prema ugovorima u ukupnom iznosu od 4.420.000,00 KM. Nakon isteka ugovorenog
roka za realizaciju kredita banke su izvršile povrat neiskorištenih sredstava, tako da ukupno realizovana sredstva iznose 3.770.923,67 KM. Banke su
učestvovale u sufinansiranju ovog projekta vlastitim sredstvima u omjeru 2:1.
Krediti su se dodjeljivali na osnovu rang liste koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo, na osnovu prijava primljenih po osnovu javnog poziva.
Maksimalna visina kredita je 50.000,00 KM, sa rokom vraćanja do 20 godina i kamatnom stopom od 6%.
Stanje potraživanja na dan 31.12.2013.godine iznosilo je 3.917.474,11 KM,a sa 30.06.2014.godine iznosi 3.925.447,53 KM.
Prema odredbama ugovora, u periodu januar-juni 2014.godine NLB Tuzlanska banka uplatila je po osnovu 1% kamate na deponovana sredstva
4.886,20 KM, a Raiffeisen bank d.d. BiH 5.561,45 KM, što ukupno iznosi 10.447,65 KM. IntesaSanpaolo banka izvršila je pripis 7.973,42 KM
kamate.
Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo stambene politike kod ovih banaka deponovalo je sredstva:
- 2003. godine kod NLB Tuzlanske banke sredstva u iznosu od 1.186.500, 00 KM. Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od
2.373.000,00 KM. Sa 30.06.2014.godine realizovano je 85 kredita u ukupnom iznosu od 3.559.500,00 KM
- 2004. godine kod Intesa Sanpaolo banka sredstva u iznosu od 1.465.400,00 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od
3.448.000,00 KM. Sa 30.06.2014.godine realizovana su 126 kredita u iznosu od 4.913.400,00 KM.
- 2005. godine kod Raiffeisen Bank d.d. BiH sredstva u iznosu od 1.119.023,67 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od
2.238.047,33 KM. Sa 30.06.2014.godine realizovano je 90 kredita u iznosu od 3.357.071,00 KM.
75
1.4. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU UREDBE O NAČINU I USLOVIMA RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA BORACA –
BRANITELJA BIH
- KM Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DUŽNIK
BBI d.d. Sarajevo
Raiffeisen bank
Procredit bank
Procredit bank
BBI d.d. Sarajevo
Procredit bank
Raiffeisen bank
NLB Tuzlanska banka
Balkan Inv. bank (Banka Srpske)
NLB Tuzlanska banka
UKUPNO:
Stanje
31.12.2013.g.
373.782,16
1.345.170,31
1.377.037,99
1.465.141,13
1.738.900,47
1.826.958,99
1.733.032,37
1.855.555,68
4.051.725,87
1.390.000,00
17.157.304,97
Plasirano u
periodu od 01.01.30.06.2014.g.
Naplaćena otplata
01.01.30.06.2014.g.
-
38.103,00
52.495,77
44.438,09
50.366,82
47.182,72
63.320,40
56.412,71
22.603,85
86.155,30
461.078,66
Povrat
neiskorištenih
sredstava
01.01.30.06.2014.g.
Stanje
30.06.2014.g.
-
335.679,16
1.292.674,54
1.332.599,72
1.414.774,31
1.691.717,75
1.763.638,59
1.676.619,66
1.832.951,83
3.965.570,57
1.390.000,00
16.696.226,31
Uredbom o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca – branitelja Bosne i Hercegovine (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj:
31/07, 23/09 i 10/11) Vlada Kantona Sarajevo odredila je način, uslove i postupak za dodjelu kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba
boraca – branitelja BiH.
Na osnovu javnih poziva Ministarstvo za boračka pitanja izvršilo je izbor i zaključilo ugovor sa BBI, Raiffeisen i Procredit bankom za plasman i
povrat sredstava za odobravanje pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH.
Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo za boračka pitanja kod ovih banaka deponovalo je sredstva :
-kod BBI banke u iznosu od 1.937.600,00 KM - sr. plasirana 2003.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 115 kredita
-kod Raiffeisen bank u iznosu od 2.332.210,00 KM . sr. plasirana 2004.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 139 kredita
-kod Procredit banke u iznosu od 2.226.979,00 KM - sr. plasirana 2005.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 148 kredita
-kod Procredit banke u iznosu od 2.135.000,00 KM - sr. plasirana 2006.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 129 kredita
-kod BBI banke u iznosu od 2.483.000,00 KM – sr. plasirana 2007.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 92 kredita
-kod Procredit banke u iznosu od 2.441.000,00 KM - sr. plasirana 2008.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 109 kredita
-kod Raiffeisen banke u iznosu od 2.152.000,00 KM-sr. plasirana 2009. i 2010.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 93 kredita
-kod NLB Tuzlanske banke u iznosu od 2.086.000,00 KM- sr.plasirana u 2010.g.
- sa 31.12.2013.g. odobreno 89 kredita
-kod Balkan Investment banke u iznosu od 2.170.000,00 KM- sr.plasirana u 2011. g. (U 2013. g. transformisana u Banku Srpske AD Banja Luka).
-kod Balkan Investment banke u 2012. godini plasirano je 200.000,00 KM,
- sa 31.12.2013.g. odobreno 131 kredit
a u 2013.g. sa 31.12.2013. 900.000,00 KM
76
U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH
broj: 06-14-10233/09 od 10.08.2009.godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2009.godine Raiffeisen bank d.d. BiH sredstva u
iznosu od 356.000,00 KM, a u 2010.godini sredstva u iznosu od 1.796.000,00 KM. Rok za plasman ovih kredita bio je 01.03.2012.godine, prema
Anexu VI od 31.12.2011. godine. Banka je izvršila povrat neiskorištenih sredstava u 2013.godini u iznosu od 43.612,50 KM.
U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH
broj: 06-14-19303 od 01.12.2010. godine i Anexom I od 31.12.2010. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2010.godine NLB
Tuzlanskoj banci sredstva u iznosu od 2.086.000,00 KM. Rok za plasman sredstava bio je 30.08.2012. godine, prema Anexu V od 02.07.2012.
godine. S obzirom da je realizacija sredstava za dvije pozajmice još u toku, Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je sa Bankom Anex VI , od
03.09.2012. godine, kojim je rok za plasman sredstava bio do 31.12.2012. godine, sa kojim datumom su ova sredstva plasirana.
U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH
broj: 06-14-5963/11 od 29.08.2011. godine i Anexom I od 31.12.2011. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je u 2011.godini Balkan
Investment banci (sada Banka Srpske AD Banja Luka) sredstva u iznosu od 2.170.000,00 KM. Banka je bila u obavezi da sredstva plasira
korisnicima kredita do 30.06.2012. godine. S obzirom da odobrena sredstva nisu u potpunosti realizovana, Ministarstvo za boračka pitanja upitilo je
Banci novi Anex kojim se rok za plasman sredstava produžava do 31.12.2012. godine. Na osnovu Ugovora br: 06-14-18234 od 17.07.2012. godine,
Ministarstvo za boračka pitanja stvorilo je obaveze u iznosu od 2.100.000,00 KM u 2012.godini, ali je prenijelo Banci i plasiralo korisnicima kredita
putem ove Banke sa 31.12.2013.g. sredstva u iznosu od 900.000,00 KM i 200.000,00 KM u 2012.g. Anexom ugovora rok za plasman sredstava
produžen je do 31.12.2014.g.
U 2013.g.Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je ugovor sa NLB bankom Tuzla o plasmanu novih kredita i stvorilo obavezu od 1.390.000,00
KM sredstava koja nisu prenesena Banci sa 31.12.2013.godine , niti sa 30.06.2014.godine.
Stanje potraživanja na dan 31.12.2013.godine iznosilo je 17.157.304,97 KM. U periodu januar-juni 2014.godine izvršen je ukupni povrat sredstava u
iznosu od 461.078,66 KM, tako da stanje potraživanja po ovoj kreditnoj liniji 30.06.2014.godine iznosi 16.696.226,31 KM.
77
1.5. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITA ODOBRENIH ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA ISTAKNUTIH NAUČNIH,
STRUČNIH, KULTURNIH I JAVNIH RADNIKA, POSLANIKA I NOSIOCA ZAKONODAVNE, SUDSKE I IZVRŠNE VLASTI KANTONA
SARAJEVO, TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA I SLUŽBAMA KANTONA SARAJEVO, NA DAN
30.06.2014.GODINE
Red.
br.
OPIS
1.
Stambeni
krediti
Stanje potraživanja na dan
31.12.2013. godine
otplata
1.807.343,98
kamata
241.582,83
01.01.2014. – 30.06.2014. godine
Naplaćeno
otplata
78.171,41
Naplaćeno
kamata
9.892,17
-KMStanje potraživanja na dan
30.06.2014. godine
otplata
1.729.172,57
kamata
231.690,66
Krediti za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne
vlasti Kantona, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona počeli su se odobravati u maju 2000. godine, prema odlukama o
uslovima i kriterijima za odobravanje kredita (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 19/99, 21/99 i 13/00). Rok otplate je do 25 godina uz
kamatnu stopu od 1%. Ukupno je odobreno 173 kredita koji se otplaćuju u mjesečnim ratama. Skupština Kantona Sarajevo je 22.12.2004.godine
donijela Odluku o prestanku dalje dodjele ovih kredita uz obavezu praćenja otplate i izvještavanja o stanju kredita u otplati ("Službene novine
Kantona Sarajevo broj: 4/05"). Ministarstvo finansija u skladu sa navedenom Odlukom redovno dostavlja Izvještaje o stanju povrata kredita
Ministarstvu pravde i uprave.
Stanje potraživanja po osnovu ovih kredite na dan 31.12.2013. godine iznosilo je 2.048.926,81 KM, od čega se 1.807.343,98 KM odnosi na otplate i
241.582,83 KM na kamate. Stanje potraživanja sa 30.06.2014. godine iznosi 1.960.863,23 KM,od čega 1.729.172,57 KM iz osnova otplata i
231.690,66 KM iz osnova kamata.
U periodu 01.01.–30.06.2014. godine naplaćeno je od korisnika kredita ukupno 88.063,58 KM od čega po osnovu otplate 78.171,41 KM i 9.892,17
KM po osnovu kamata. Sredstva naplaćena u II kvartalu uplaćena su na JRT u III kvartalu.
_________________________________
78
1.6. POTRAŽIVANJA BUDŽETSKIH KORISNIKA
-KM Stanje
potraživ. po
glavnici
31.12.2013.
Stanje
potraživanja
po kamati
31.12.2013.
CEN. ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILIT.
ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE
UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU*
5.839,31
1.239,60
72.632,85
-
UKUPNO:
79.711,76
Red.
br.
1.
2.
3.
Opis
Naplaćeno u periodu
01.01.– 30.06.2014.
Stanje
potraživanja
po glavnici
30.06.2014.
Stanje
potraživ. po
kamati
30.06.2014.
9.506,25
Otplata
1.003,86
1.000,00
3.100,03
Kamata
11,50
244,28
4.835,45
239,60
69.532,81
9.283,64
9.506,25
5.103,89
255,78
74.607,87
9.283,64
-
Uspostavom Trezora 30.06.2003.godine, potraživanja budžetskih korisnika po osnovu odobrenih pozajmica uposlenicima prenesena su u
knjigovodstvo Trezora. Ove pozajmice odobravane su u periodu 1998. – 2001.godine za rješavanje stambenih potreba, sa rokovima dospjeća od 5 do
25 godina i kamatom od 1% godišnje ili beskamatno. Stanje ukupnog potraživanja po ovim kreditima sa 31.12.2012. godine iznosilo je 89.218,01
KM. U periodu 01.01. – 30.06.2014. godine naplaćeno je 5.103,89 KM po osnovu glavnice i 255,78 KM po osnovu kamata .
Stanje potraživanja sa 30.06.2014. godine iznosi 74.607,87 KM po glavnici, a po kamatama 9.283,64 KM, što ukupno iznosi 83.891,50 KM.
_____________________________
* 21,67 KM uplaćeno na depozitni račun
79
1.7. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITA ZA RAZVOJ PRIVREDE I PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA
NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
Red
br.
1.
2.
3.
BANKA
RAIFFEISEN BANK
NOVA BANKA
NLB TUZLANSKA BANKA
UKUPNO:
Stanje na dan
31.12.2013.
61.404,94
798.927,55
624.000,00
1.484.332,49
Povrat
01.01.-31.03.
- KM Stanje na dan
30.06.2014.
Plasirano u
2014.g.
-
-
61.404,94
798.927,55
624.000,00
1.484.332,49
Odlukom o uslovima i načinu odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo (»Službene
novine Kantona Sarajevo«, broj: 7/05) i Odluka o uvjetima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo – Ministarstvo
privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 4/06,16/07 i 7/11), utvrđeni su ciljevi, namjene, uslovi i načini odobravanja kredita iz novčanih
sredstava ostvarenih prodajom preduzeća.
U skladu sa Ugovorima o uslovima i načinu odobravanja i plasmana kredita pravnim i fizičkim licima iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom
preduzeća na području Kantona Sarajevo, deponovana su sredstva:
- kod Intesa Sanpaolo banke u iznosu od 5.053.000,00 KM u 2005.godini do 31.12.2012.godine odobreno 13 kredita
- kod Raiffeisen bank u iznosu od 5.000.000,00 KM u 2006.godini do 31.12.2012.godine odobreno 29 kredita;
- kod Raiffeisen bank u iznosu od 5.500.000,00 KM u 2007.godini do 31.12.2012.godine odobreno 47 kredita;
- kod Nove banke u iznosu od 2.885.000,00 KM u 2008.godini do 31.12.2012.godine odobreno 10 kredita. .
- u 2013.g. Ministarstvo privrede zaključilo je ugovor sa NJB Tuzlanskom bankom o plasmanu kredita malim i srednjim preduzećima na području
Kantona Sarajevo o plasmanu 624.000,00 KM
Krediti plasirani putem Intesa Sanpaolo banke odobravani su uz promjenljivu kamatnu stopu koja je iznosila EURIBOR +1,5% godišnje. Kamatna
stopa za kredite plasirane 2006.godine putem Raiffeisen banke iznosila je EURIBOR+1,25%, a za kredite koji su plasirani 2007. godine putem ove
Banke kamatna stopa iznosila je 3,99%. Kamatna stopa za kredite plasirane putem Nove banke iznos 2,00% godišnje.
Pojedinačni iznos kredita pravnim licima ne može prelaziti iznos od 1.000.000,00 KM, odnosno 800.000,00 KM po Odluci iz 2007.godine, a
fizičkim licima i mladim poduzetnicima iznos od 100.000,00 KM. Krediti se odobravaju sa rokom otplate od 6 godina, sa grace periodom od 1godine,
uz kamatnu stopu utvrđenu Ugovorom između Ministarstva privrede i banke. Krediti mladim poduzetnicima odobravaju se sa rokom otplate do 84
mjeseca, uključujući grace period do 24 mjeseca, uz uslove koji su regulisani ugovorom sa bankom.
U skladu sa Ugovorom, banke vrše povrat sredstava od prispjelih otplata koja nisu plasirana ili nisu u proceduri odobravanja do 30.11.tekuće godine,
na račun Kantona Sarajevo. U 2013.g. Ministarstvo privrede zaključilo je ugovor sa NJB Tuzlanskom bankom o plasmanu kredita malim i srednjim
preduzećima na području Kantona Sarajevo, o plasmanu 624.000,00 KM .
Potraživanja na dan 31.12.2013.godine iznosila su 1.484.332,49 KM, a na dan 30.06.2014.g.godine iznose isto 1.484.332,49 KM.Intesasanpaolo i
Raiffeisen bank I linija su izvršile povrat depozita u potpunosti.
80
2. VANBILANSNA EVIDENCIJA
2.1.- KREDITI POLJOPRIVREDNICIMA (DISTRIBUCIJA JUNICA)
- KM Re
d.
br.
1.
Naziv donacije
Program »Komisije Evropske
Zajednice« –
Krediti za poljoprivrednike
UKUPNO:
Stanje
potraž. po
glavnici
31.12.2013.
Stanje
potraž. po
kamati
31.12.2013.
Stanje
povrata
donacije
31.12.2013.
Naplata po kreditima
01.01.– 30.06.2014.
Otplata
Kamata
glavnica
redovne i
zatezne
Povrat
troškova
opomene
Ukupan
povrat do
30.06.14.*
886.413,57
1.510.931,19
59.149,55
6.883,04
35.805,24
30.665,70
2.170,00
1.510.931,19
59.149,55
6.883,04
35.805,24
30.665,70
2.170,00
886.413,57
Preneseno
u Budžet
K.S.
Provizija
banci i
troškovi
opomene
Stanje
povrata
donacije
na rn.
30.06.2014.
Stanje
potraž. po
glavnici
30.06.2014.
Stanje
potraž. po
kamati
30.06.
2014.
729.500,00
58.277,17
73.891,73
1.475.125,95
58.311,32
729.500,00
58.277,17
73.891,73
1.475.125,95
58.311,32
Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Komisija Evropske Unije zaključili su
1999.g. Memorandum o implementaciji Phare programa rehabilitacije poljoprivrednog sektora. Prema Memorandumu, na području Kantona Sarajevo
izvršena je distribucija 1176 junica poljoprivrednicima, na kreditnoj osnovi. Krediti su dati na pet godina, uključujući godinu greis perioda, uz 2%
kamate godišnje. Ministarstvo finansija na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, otvorilo je 21.09.1999.g. kod Intesa Sanpaolo banke
d.d.Sarajevo račun za prikupljanje sredstava od poljoprivrednika prema programu Evropske Unije. Banka o stanju sredstava mjesečno izvještava
Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Ukupno potraživanje od korisnika kredita (zaduženje za distribuirane junice)
iznosilo je 1999.godine 2.245.112,69 KM (od čega 2.153.595,64 KM za otplate i 91.517,05 KM za kamate).
Od početka otplate do 30.06.2014. godine ukupan povrat odobrenih kredita iznosi 886.413,57 KM.
U periodu januar –juni 2014. godine na ime otplata kredita naplaćeno je 35.805,24 KM, a na ime kamata 30.665,70 KM.( 838,23 KM redovnih i
29.827,47 KM zateznih kamata).
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dana 26.12.2008.godine zaključilo je sa Intesa Sanpaolo bankom Anex br. 1 Ugovora o ustupanju bankarskih
poslova br: 08-05-14-1157/99, kojim je utvrđeno da Banka preduzima mjere za naplatu potraživanja sudskim putem, a da će Kanton Sarajevo Banci
refundirati sudske troškove i troškove Banke. Kanton Sarajevo refundirao je Banci troškove za slanje opomena za 1012 korisnika i njihove žirante u
ukupnom iznosu od 40.480,00 KM. Prilikom prinudne naplate obaveza uplaćuje se i povrat opomena.
Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na sjednici održanoj 22.01.2009.godine Zaključak broj: 02-05-1221-27/09, kojim je Ministarstvo privrede
ovlašteno da raspolaže sredstvima od povrata kredita plasiranih poljoprivrednicima – distribucija junica u okviru Phare programa.
Na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Intesa Sanpaolo banka prenijela je na budžetski račun Kantona Sarajevo sredstva u iznosu od
729.500,00 KM, od čega u 2013.godini 76.500,00 KM. Prenos sredstava se vrši krajem godine.
Na dan 30.06.2014. godine na računu Kantona Sarajevo kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo stanje povrata donacije „Program EU“ iznosi
73.891,73 KM, stanje potraživanja po glavnici iznosi 1.475.125,95 KM, a po kamatama 58.311,32 KM, što ukupno iznosi 1.533.437,27 KM.
*Glavnica, redovna i zatezna kamata
81
II – OBAVEZE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
1. DUGOROČNE OBAVEZE
1.1.DUGOROČNE OBAVEZE PO INO I DOMAĆIM KREDITIMA NA DAN 30.06.2014.GODINE
R.br.
KREDIT
1
2
MALEZIJSKI KREDIT-(USD) Proj.
rekonst. stamb. Fonda
SVJETSKA BANKA (USD)
Projekat rekon. kanal.
SAUDIJSKI FOND (USD)
-Proj. Rekon. Obrazov. ustanova
KUWAITSKI FOND (KWD)
-Proj. Rekonst. vodovod. sistema
WB-TAC I ( USD ) za utroš gas
WB-TAC II ( EUR ) za utroš gas
STANJE OBAVEZA 31.12.2013.
IZVRŠENO OD 01.01.-30.06.2014.
STANJE 30.06.2014. NAKON
IZVRŠENJA I POVLAĆENJA
KURSNE RAZLIKE
30.06.2014.
STANJE PO KURSU 30.06.2014.
glavnica
kamata
glavnica
kamata
glavnica
kamata
glavnica
kamata
glavnica
kamata
3
4
5
6
9
10
12
13
14
15
656.738,05
96.257,53
21.374,20
6.588,68
635.363,85
89.668,85
7.590,76
1.069,05
642.954,61
90.737,90
2.737.438,64
239.328,91
32.576,45
10.261,67
2.704.862,19
229.067,24
32.359,95
2.737,75
2.737.222,14
231.804,99
1.321.255,76
168.460,10
83.849,97
20.124,00
1.237.405,79
148.336,10
16.096,16
2.084,12
1.253.501,95
150.420,22
2.220.383,88
465.602,67
80.739,89
38.228,58
2.139.643,99
427.374,09
-1.871,99
-736,97
2.137.772,00
426.637,12
5.949.770,90
2.099.985,70
401.584,19
141.737,33
169.932,28
60.000,95
22.242,45
7.853,36
5.779.838,62
2.039.984,75
379.341,74
133.883,97
69.111,67
0,00
4.531,87
0,00
5.848.950,29
2.039.984,75
383.873,61
133.883,97
WB-TAC – kredit za utroš gas,
UKUPNO:
8.049.756,60
543.321,52
229.933,23
30.095,81
7.819.823,37
513.225,71
7.888.935,04
517.757,58
6
WB - (SDR)
Projekat urbanog razvoja
2.097.931,11
241.261,96
96.141,50
21.085,20
2.001.789,61
220.176,76
26.841,22
2.972,41
2.028.630,83
223.149,17
7
Kredit MMF-a
49.900.000,00 1.482.656,06
0,00
201.238,30 49.900.000,00 1.281.417,76
0,00
0,00
49.900.000,00
1.281.417,76
10.367.841,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.557.371,32
0,00
0,00
0,00
0,00
156.279,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.190.135,19
4.166.666,66
4.027.784,00
0,00
0,00
325.574,91
494.953,21
0,00
0,00
833.333,34
416.664,00
0,00
0,00
111.789,62
95.548,13
0,00
6.190.135,19
3.333.333,32
3.611.120,00
0,00
0,00
213.785,29
399.405,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.190.135,19
3.333.333,32
3.611.120,00
0,00
0,00
213.785,29
399.405,08
6.416.668,00
895.485,59
6.000.000,00 1.209.256,56
583.332,00
0,00
153.051,79
166.425,84
5.833.336,00
742.433,80
6.000.000,00 1.042.830,72
0,00
0,00
0,00
0,00
5.833.336,00
6.000.000,00
742.433,80
1.042.830,72
5.000.000,00 1.012.927,15
8.000.000,00 1.899.197,94
4.244.514,11
394.299,16
0,00
0,00
753.977,07
139.405,70
244.434,11
74.569,16
5.000.000,00
873.521,45
8.000.000,00 1.654.763,83
3.490.537,04
319.730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
8.000.000,00
3.490.537,04
873.521,45
1.654.763,83
319.730,00
14.443,30
8.290.217,59
0,00
0,00
0,00
8.290.217,59
0,00
0,00 13.174.400,00 2.005.635,39
0,00
0,00
13.174.400,00
2.005.635,39
150.127,77
12.658,23
145.069.467,03
10.174.030,30
1
2
3
4
5
WB-IBRD - (EUR) Projekat
8
rekonstr. prečist. otpad voda
SAUDIJSKI FOND - (USD) Proj.
9
izgradnja i opremanje KCUS
10 AUSTRIJA za KJKP RAD
11 AUSTRIJA za 2 BOLNICE
12 UNIREDIT 2011. 5 mil KM
13 RAZVOJNA B. 2011. 5 mil KM
14 RAZVOJNA B. 2012. 7 mil KM
15 UNICREDIT 2012 LOT 1, 6 mil KM
16 UNICREDIT 2012 LOT 2, 5 mil KM
17 UNICREDIT 2012, 8 mil KM
18 TOPLANE-Refund po IDA kred
19
EBRD, Projekat izgradnje
saobraćajnica (EUR)
20
RAZVOJNA B. 2014. 13.174.400 mil
KM
UKUPNO:
4.650.779,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.047.893,55
9.468.583,27
3.131.921,65
39.863,57 15.557.371,32
1.523.432,88
144.919.339,26
10.161.372,07
Obračuni za servisiranje obaveza vršeni na osnovu kursne liste CBBiH od 28.06.2014. godine: USD 1,435999; EUR 1,95583; KWD 5,096; SDR 2,213726 (30.06.2014.);
Kredit Razvojne banke FBiH (r/br. 20.) proknjižen kao obaveza sa 30.06.2014. godine.
SVA KREDITNA SREDSTVA SU NAMJENJENA ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA KANTON SARAJEVO PREMA BUDŽETIMA
82
KREDITI U POVLAČENJU I GARANCIJE, BILANSNA - VANBILANSNA EVIDENCIJA 30.06.2014.
R/
br.
1.
2.
3.
4.
INO KREDITI U
IMPLEMENTACI
JI
2.
WB-IBRD - (EUR)
Projekat otpadnih
voda
SAUDIJSKI FOND
- (USD)
(zdravstvo ZZOKS)
AUSTRIJA za
KJKP RAD- (EUR)
* STANJE BILANSNE
EVIDENCIJE KREDITA NA
DAN 31.12.2013.
glavnica
3.
10.367.841,72
kamata
4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
KJKP GRAS,
Odluka o garanciji
0,00
0,00
6.
KJKP TOPLANE,
IDA garancija
0,00
0,00
7.
Kredit EBRD,
saobraćajn. (EUR)
4.650.779,83
0,00
15.018.621,55
0,00
STANJE VANBILANSNE
EVIDENCIJE NAKON
KURSNE RAZLIKE
POVLAČENJA I
30.06.2014.
IZVRŠENJA, 31.12.2013.30.06.2014.
glavnica
kamata glavnica
kamata
5.
6.
9.
10.
35.789.746,28
-5.189.529,60
0,00
0,00
30.600.216,68
11.659.977,99
+ 3.632.873,98
0,00
0,00
0,00
15.292.851,97
4.273.668,49
16.689.521,61
- 1.942.091,25
14.747.430,36
21.209.667,46
- 170.525,91
21.039.141,55
27.620.415,16
- 3.639.437,76
23.980.977,41
105.660.617,97
0,00
0,00
2.153.503,05
- 436.166,94
0,00
1.717.336,11
1.943.213,50
- 44.108,97 +3.132.415,56
1.899.104,53
0,00
3.616.440,64
0,00
STANJE VANBILANSNE
EVIDENCIJE PO KURSU
30.06.2014.
glavnica
kamata
0,00
30.600.216,68
0,00
15.292.851,97
0,00
4.273.668,49
0,00
14.747.430,36
1.717.336,11
+69.360,22
24.171.557,11
1.968.464,75
0,00
23.980.977,41
0,00
0,00
113.066.702,02
3.685.800,86
0,00
* Iznosi iz stanja bilansne evidencije već su sadržani u tabeli II-Dugoročne obaveze Budžeta Kantona Sarajevo po ino i domaćim kreditima na dan
30.06.2014. godine.
NAPOMENE:
R/br. 2: kredit WB-IBRD, kojim se finansira Projekat rekonstrukcije prečistača otpadnih voda (23,60 mil EUR), sa 31.12.2013. stanje povučenog dijela (bilansno)
iznosilo je 10.367.841,72 KM, a nepovučenog dijela (vanbilansno) 35.789.746,28 KM. U prvoj polovini 2014. godine povučeno je 5.189.529,60 KM
83
(2.653.364,35 EUR), tako da stanje povučenog dijela kredita sa 30.06.2014. iznosi 15.557.371,32 KM (7.954.357,65 EUR) i vodi se bilansno, a preostali,
nepovučeni dio kredita u iznosu od 30.600.216,68 KM (EUR 15.645.642,35), vodi se u vanbilansnoj evidenciji kao potencijalna obaveza. Radovi na rekonstrukciji,
nabavci i ugradnji opreme na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama teku sukladno dinamici zaključenog Ugovora sa JV Unioninvest d.d. Sarajevo
& Passavant Roediger GmbH. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, u skladu sa Ugovorom o kreditu, u Budžetu za 2014. godinu planiralo je
700.000,00 KM na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo.
R/br. 3: iz kredita Saudijskog fonda, kojim se finansira rekonstrukcija i opremanje KCUS (14,45 mil USD), sa 31.12.2013. povučeno je kreditnih sredstava u
iznosu od 11.659.977,99 KM (8.216.946,10 USD). U prvoj polovini 2014. godine povučen je iznos od 3.632.873,98 KM (2.432.679,68 USD), tako da iznos
povučenog dijela kredita sa 30.06.2014. iznosi 15.292.851,97 KM (10.649.625,78 USD). Obzirom da je Zavod zdravstvenog osiguranja KS, sa Kantonom potpisao
Ugovor o otplati kredita, a u skladu sa preporukama iz Izvještaja o reviziji, obaveza po ovom kreditu, za povučeni dio vodi se u evidenciji vanbilansnih obaveza. U
ovom periodu plaćeno je kamate u ukupnom iznosu od 156.279,42 KM koje je refundirao Zavod zdravstvenog osiguranja KS, a u skladu sa zaključenim
Ugovorom. Zbog stalog kašnjenja u implementaciji Projekta, Saudijski fond za razvoj odobrio je produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2013. na
31.05.2015. godine. Obzirom da grace period ističe, 31.07.2014. godine dospijeva na plaćanje prva glavnica.
R/br. 4: Austrijski kredit za KJKP RAD, povučen u cijelosti, u ukupnom iznosu od 4.273.668,49 KM (2.185.092,00 EUR). Kredit je u grace periodu tako da je
stanje obaveza sa 30.06.2014. godine isto. Obzirom da je Kanton Sarajevo sa KJKP RAD potpisao Podugovor o otplati kredita, kojim se KJKP RAD obavezao u
cijelosti otplatiti kredit, a u skladu sa preporukama iz Izvještaja o reviziji, obaveza po ovom kreditu vodi se u vanbilansnoj evidenciji. Sa 30.06.2014. godine na
ime OeKB marže plaćeno je ukupno 23.294,99 KM koje se refundiraju od KJKP Rad.
R/br. 5: U skladu sa Odlukama Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o izdavanju garancije za obaveze KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, reprogramirani su postojeći
krediti KJKP „GRAS“ u iznosu od 23.596.624,19 KM (glavnica 20.414.474,21 KM kamata 3.182.149,98 KM) sa rokom otplate 2013.-2017. godina i zaključeni
Ugovori sa finansijerima: Raiffeisen bank DD, Raiffeisen leasing d.o.o, HVB leasing d.o.o, „S“ leasing d.o.o. i Intesa SanPaolo banka dd. Ministarstvo saobraćaja,
na ek. kod 615400 subanalitika EAU082 – "Plaćanje obaveza preuzetih od Vlade KS po investicionim projektima GRAS-a, Budžetom za 2014. planiralo je
sredstva za plaćanje obaveza po izdatoj garanciji, koja će se prenositi na KJKP "GRAS". Sa 30.06.2014. godine na ime glavnice plaćeno je ukupno 1.942.091,25
KM, a kamate 436.166,94 KM, a prema otplatnim planovima finansijera.
R/br. 6: U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju garancije za servisiranje obaveza po kreditima Svjetske banke TF 24034/38970, 30290BOS i
29030 BOS za krajnjeg korisnika KJKP Toplane Sarajevo od 31.03.2010. godine, između Kantona Sarajevo i Federacije BiH 28.08.2013. godine zaključen je
Ugovor o garanciji servisiranja obaveza u iznosu od 25.365.921,71 KM glavnice i 2.219.784,97 KM kamate. Sa 31.12.2013. godine stanje obaveza po garanciji
za otplate IDA kredita KJKP Toplane Sarajevo iznosilo je 21.209.667,46 KM po glavnici i 1.943.213,50 KM po kamati. Obaveze su knjižene u vanbilansnoj
evidenciji, a putem Ministarstva prostornog uređenja u prvoj polovini 2014. izvršeno je 170.525,91 KM dospjelih obaveza po glavnici i 44.108,97 KM po kamati.
Nakon obračunatih kursnih razlika stanje obaveza po glavnici iznosi 24.171.557,11 KM, a po kamati 1.968.464,75 KM.
R/br. 7: Skupština Kantona Sarajevo 24.10.2011. godine usvojila je Odluku o zaduženju za kredit EBRD-a za izgradnju saobraćajnica u iznosu od 32.271.195,00
KM (16,5 mil EUR), međutim zbog kašnjenja u rješavanju problematike IDA kredita KJKP Toplane, kredit je, nakon zaključivanja Podugovora sa Federacijom
BiH postao efektivan 28.10.2013. godine. Sa 31.12.2013. godine ukupno je povučen iznos od 4.650.779,83 KM (2.377.905,97 EUR) i knjižen kao bilansna
obaveza, a preostalih 27.620.415,16 KM kao vanbilansna obaveza. U prvoj polovini 2014. ukupno je povučen iznos od 3.639.437,70 KM, tako da je sa 30.06.2014.
stanje ukupno povučenih kreditnih sredstava 8.290.217,59 KM (i vodi se bilansno), dok je iznos nepovučenih sredstava 23.980.977,41 KM (i vodi se vanbilansno).
84
U periodu 01.01.-30.06.2014. godine za servisiranje domaćih i ino kredita izvršeno je ukupno 4.655.354,53 KM, od toga na ime glavnice 3.131.921,65 KM (ino
1.298.592,31 KM, domaća 1.833.329,34 KM) i 1.523.432,88 KM na ime kamate (ino 612.777,69 KM, domaća 910.655,19 KM) . Obaveze su izmirene uredno, u
skladu sa otplatnim planovima.
Nakon izvršenih svih dospjelih obaveza, evidentiranja povučenih kreditnih sredstava i novog kredita Razvojne banke, te obračunatih kursnih razlika, stanje
bilansne evidencije glavnice svih kredita sa 30.06.2014. godine iznosi 145.069.467,03 KM (ino 100.117.277,71 KM, domaća 44.952.189,32 KM), a kamate
10.174.030,30 KM (ino 3.241.654,74 KM, domaća 51.884.564,88 KM). Stanje kreditnih obaveza po vanbilansnoj evidenciji glavnice, nakon izvršenih povlačenja
kreditnih sredstava i plaćanja garancija na dan 30.06.2014. godine, iznosi 113.066.702,02 KM, a kamate 3.685.800,86 KM.
85
Currency: KM
Organizacija=10010001 (SKUPSTINA KANTONA, PREDSJEDAVAJUCI SKUPSTINE KANTONA I ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUCEG, POSLANICI, POLITICKE PARTIJE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,104,800.00
531,026.24
540,073.58
48.07
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 719,500.00
355,342.97
310,419.37
49.39
611100 Bruto plaće i naknade 678,000.00
337,742.97
297,607.37
49.81
41,500.00
17,600.00
12,812.00
42.41
AAA001 Naknade troškova zaposlenih 0.00
0.00
0.00
n/m
AAA002 Naknade troškova poslanika u Skupstini 0.00
0.00
0.00
n/m
28,400.00
14,256.00
12,812.00
50.20
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 611200 Naknade troškova zaposlenih AAA004 Naknada za topli obrok AAA005 Naknada za regres za godišnji odmor 6,300.00
0.00
0.00
0.00
AAA007 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,800.00
3,344.00
0.00
49.18
612000 Doprinosi poslodavca 66,600.00
35,463.01
31,248.76
53.25
613000 Izdaci za materijal i usluge 318,700.00
140,220.26
198,405.45
44.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
316,200.00
140,220.26
198,405.45
44.35
613100 Putni troškovi 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00
4,988.01
6,754.97
71.26
202,000.00
89,610.42
146,882.14
44.36
AAK003 Naknade članovima i sekretarima Radnih tijela SKS i Nezavisnog 95,000.00
41,878.06
43,829.69
44.08
AAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,200.00
1,067.14
938.65
48.51
AAK005 Naknade članovima nacionalnih manjina Kantona Sarajevo 10,000.00
2,676.63
0.00
26.77
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1,198,600.00
596,798.96
587,189.14
49.79
614000 Tekući transferi 1,198,600.00
596,798.96
587,189.14
49.79
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 1,198,600.00
596,798.96
587,189.14
49.79
AAN010 Finansiranje parlamentarnih grupa 1,193,600.00
596,798.96
587,189.14
50.00
AAN013 Dani nacionalnih manjina 5,000.00
0.00
0.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 3,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
2,306,400.00
1,127,825.20
1,127,262.72
48.90
AAK001 Ugovorene i druge posebne usluge AAK002 Izdaci za naknade skupšinskim zastupnicima SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 86
Currency: KM
Organizacija=10020001 (SLUZBA ZA SKUPSTINSKE POSLOVE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 220,600.00
112,556.08
104,452.96
51.02
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 200,100.00
101,792.06
93,205.70
50.87
611100 Bruto plaće i naknade 166,100.00
88,986.06
84,382.70
53.57
34,000.00
12,806.00
8,823.00
37.66
4,200.00
1,590.00
1,855.00
37.86
13,400.00
6,200.00
6,968.00
46.27
ABA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3,400.00
0.00
0.00
0.00
ABA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4,600.00
0.00
0.00
0.00
ABA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,400.00
5,016.00
0.00
59.71
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih ABA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla ABA002 Naknada za topli obrok 0.00
0.00
0.00
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 17,400.00
9,368.25
8,860.17
53.84
613000 Izdaci za materijal i usluge BBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 3,100.00
1,395.77
2,387.09
45.02
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,100.00
1,395.77
2,387.09
45.02
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 2,500.00
1,108.65
2,115.01
44.35
0.00
0.00
0.00
n/m
600.00
287.12
272.08
47.85
_________________
_________________
_____________
____________
220,600.00
112,556.08
104,452.96
51.02
AAK001 Ugovorene i druge posebne usluge ABK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prieodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 87
Currency: KM
Organizacija=10030001 (KABINET PREDSJEDAVAJUCEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUCEG SKUPSTINE KANTONA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 239,600.00
127,847.50
116,960.91
53.36
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 215,300.00
113,997.92
99,187.93
52.95
611100 Bruto plaće i naknade 185,100.00
99,058.57
91,098.93
53.52
30,200.00
14,939.35
8,089.00
49.47
4,500.00
2,385.00
1,961.00
53.00
13,400.00
7,144.00
6,128.00
53.31
ACA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3,800.00
0.00
0.00
0.00
ACA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,000.00
5,410.35
0.00
90.17
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih ACA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla ACA002 Naknada za topli obrok 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 19,400.00
10,401.18
9,786.38
53.61
613000 Izdaci za materijal i usluge 4,900.00
3,448.40
7,986.60
70.38
800.00
0.00
1,215.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,100.00
3,448.40
6,771.60
84.11
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 3,400.00
3,129.13
6,469.80
92.03
700.00
319.27
301.80
45.61
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 40,000.00
12,100.00
9,000.00
30.25
614000 Tekući transferi 40,000.00
12,100.00
9,000.00
30.25
614200 Transferi pojedincima 20,000.00
8,100.00
1,600.00
40.50
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 20,000.00
4,000.00
7,400.00
20.00
_________________
_________________
_____________
____________
279,600.00
139,947.50
125,960.91
50.05
ACA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi ACK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 88
Currency: KM
Organizacija=11010001 (KABINET PREMIJERA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 369,300.00
115,155.15
171,641.69
31.18
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 300,000.00
102,446.14
139,655.84
34.15
611100 Bruto plaće i naknade 277,600.00
94,836.14
131,688.84
34.16
22,400.00
7,610.00
7,967.00
33.97
3,600.00
1,802.00
1,855.00
50.06
12,900.00
5,808.00
6,112.00
45.02
BAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3,400.00
0.00
0.00
0.00
BAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 29,200.00
9,957.78
13,827.33
34.10
613000 Izdaci za materijal i usluge 40,100.00
2,751.23
18,158.52
6.86
8,800.00
0.00
7,683.93
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31,300.00
2,751.23
10,474.59
8.79
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 30,300.00
2,447.32
10,055.16
8.08
1,000.00
303.91
419.43
30.39
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 500,000.00
163,116.22
128,116.27
32.62
614000 Tekući transferi 500,000.00
163,116.22
128,116.27
32.62
15,000.00
2,000.00
0.00
13.33
485,000.00
161,116.22
128,116.27
33.22
BAN001 Projekt borbe protiv maloljetničke delikvencije 70,000.00
0.00
0.00
0.00
BAN002 Opština Srebrenica- pokroviteljstvo obilježavanja 11. jula- 15. 75,000.00
75,000.00
75,000.00
100.00
BAN003 Ured za koord. akt.i pret.KS pri S.Evr.reg. i EU u Briselu 120,000.00
47,116.22
47,116.27
39.26
BAN005 Sufinansiranje projekta za jačanje pozicije žene u organima civ 150,000.00
36,000.00
0.00
24.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
869,300.00
278,271.37
299,757.96
32.01
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih BAA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla BAA002 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi BAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614200 Transferi pojedincima 614300 Transferi neprofitnim organizacijama BAN006 Transfer Komisiji za mlade-realizacija projekata mladih SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 89
Currency: KM
Organizacija=11020001 (STRUCNA SLUZBA VLADE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 286,400.00
149,351.28
148,034.01
52.15
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 249,700.00
128,626.16
130,708.53
51.51
611100 Bruto plaće i naknade 216,100.00
112,451.16
114,319.97
52.04
33,600.00
16,175.00
16,388.56
48.14
7,100.00
3,095.00
2,996.00
43.59
16,800.00
8,080.00
8,408.00
48.10
4,700.00
0.00
0.00
0.00
BBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
BBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,000.00
5,000.00
4,984.56
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 22,700.00
11,986.26
12,224.84
52.80
613000 Izdaci za materijal i usluge 14,000.00
8,738.86
5,100.64
62.42
2,800.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,200.00
8,738.86
5,100.64
78.03
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,500.00
8,372.73
4,727.32
79.74
700.00
366.13
373.32
52.30
_________________
_________________
_____________
____________
286,400.00
149,351.28
148,034.01
52.15
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih BBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla BBA002 Naknade za topli obrok BBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 613100 Putni troškovi BBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 90
Currency: KM
Organizacija=11030001 (OPCINE SA PODRUCJA KANTONA I GRAD SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00
0.00
0.00
n/m
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0.00
0.00
0.00
n/m
611100 Bruto plaće i naknade 0.00
0.00
0.00
n/m
611200 Naknade troškova zaposlenih 0.00
0.00
0.00
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 0.00
0.00
0.00
n/m
613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 32,403,900.00
10,360,814.00
16,232,900.00
31.97
614000 Tekući transferi 32,403,900.00
10,360,814.00
16,232,900.00
31.97
614100 Transfer drugim nivoima vlasti 32,403,900.00
10,360,814.00
16,232,900.00
31.97
BCL001 Transfer Gradu 5,241,100.00
1,747,033.00
2,770,900.00
33.33
BCL002 Općina Stari Grad 2,458,500.00
819,500.00
1,299,800.00
33.33
BCL003 Općina Centar 3,402,500.00
1,134,166.00
1,798,850.00
33.33
BCL004 Općina Novo Sarajevo 3,226,900.00
1,075,633.00
1,706,050.00
33.33
BCL005 Općina Novi Grad 5,019,100.00
1,673,033.00
2,653,550.00
33.33
BCL006 Općina Ilidža 3,441,700.00
1,147,233.00
1,819,600.00
33.33
BCL007 Općina Vogošća 2,212,900.00
863,817.00
1,169,950.00
39.04
BCL008 Općina Hadžići 2,301,600.00
767,200.00
1,216,850.00
33.33
BCL009 Općina Trnovo 1,175,800.00
391,933.00
621,650.00
33.33
BCL010 Općina Ilijaš 2,223,800.00
741,266.00
1,175,700.00
33.33
BCL011 Transferi općinama-direktni porezi 1,700,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
32,403,900.00
10,360,814.00
16,232,900.00
31.97
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 91
Currency: KM
Organizacija=11040001 (UDRUZENJA GRADJANA, DRUGE ORGANIZACIJE I POMOC VJERSKIM ZAJEDNICAMA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00
0.00
0.00
n/m
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0.00
0.00
0.00
n/m
611100 Bruto plaće i naknade 0.00
0.00
0.00
n/m
611200 Naknade troškova zaposlenih 0.00
0.00
0.00
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 0.00
0.00
0.00
n/m
613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 450,000.00
0.00
0.00
0.00
614000 Tekući transferi 450,000.00
0.00
0.00
0.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 450,000.00
0.00
0.00
0.00
BDN001 Transfer neprof.org. "Srebrenica-Potočari" spomen obilježje i meza 100,000.00
0.00
0.00
0.00
BDN003 Transfer vjerskim zajednicama 350,000.00
0.00
0.00
0.00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 150,000.00
37,000.00
40,000.00
24.67
615000 Kapitalni transferi 150,000.00
37,000.00
40,000.00
24.67
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 150,000.00
37,000.00
40,000.00
24.67
BDU001 Transferi za rekonstrukciju,adaptaciju,sanaciju i izgradnju vje 150,000.00
37,000.00
40,000.00
24.67
_________________
_________________
_____________
____________
600,000.00
37,000.00
40,000.00
6.17
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 92
Currency: KM
Organizacija=11050001 (URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 95,600.00
48,297.11
45,865.57
50.52
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 86,800.00
43,841.51
41,397.89
50.51
611100 Bruto plaće i naknade 72,900.00
36,559.51
36,162.89
50.15
611200 Naknade troškova zaposlenih 13,900.00
7,282.00
5,235.00
52.39
BEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,800.00
962.00
795.00
53.44
BEA002 Naknade za topli obrok 5,600.00
2,976.00
2,768.00
53.14
BEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1,300.00
0.00
0.00
0.00
BEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidsnosti 5,200.00
3,344.00
1,672.00
64.31
612000 Doprinosi poslodavca 7,700.00
3,838.74
3,797.11
49.85
613000 Izdaci za materijal i usluge 1,100.00
616.86
670.57
56.08
300.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 800.00
616.86
670.57
77.11
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 500.00
499.56
554.52
99.91
BEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 300.00
117.30
116.05
39.10
_________________
_________________
_____________
____________
95,600.00
48,297.11
45,865.57
50.52
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 93
Currency: KM
Organizacija=11060001 (PROTOKOL)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 95,200.00
48,581.87
51,070.86
51.03
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 62,300.00
28,729.55
29,503.54
46.11
611100 Bruto plaće i naknade 53,700.00
26,263.55
27,029.54
48.91
611200 Naknade troškova zaposlenih 8,600.00
2,466.00
2,474.00
28.67
BFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,300.00
530.00
530.00
40.77
BFA002 Naknade za topli obrok 3,900.00
1,936.00
1,944.00
49.64
900.00
0.00
0.00
0.00
BFA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
BFA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
BFA003 Naknade za regres za godišnji odmor 612000 Doprinosi poslodavca 5,600.00
2,757.67
2,838.10
49.24
613000 Izdaci za materijal i usluge 27,300.00
17,094.65
18,729.22
62.62
300.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27,000.00
17,094.65
18,729.22
63.31
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,300.00
6,981.60
6,149.07
48.82
BFK001 Dani Kantona Sarajevo 12,500.00
10,028.62
12,493.34
80.23
200.00
84.43
86.81
42.22
_________________
_________________
_____________
____________
95,200.00
48,581.87
51,070.86
51.03
613100 Putni troškovi BFK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nap SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 94
Currency: KM
Organizacija=11070001 (PRESS SLUZBA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 177,600.00
90,010.09
84,708.84
50.68
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 139,700.00
74,691.46
68,676.48
53.47
611100 Bruto plaće i naknade 120,200.00
65,098.46
62,422.48
54.16
19,500.00
9,593.00
6,254.00
49.19
BGA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 3,200.00
1,593.00
1,590.00
49.78
BGA002 Naknada za topli obrok 9,200.00
4,656.00
4,664.00
50.61
BGA003 Naknade za regres za godišnji odmor 2,100.00
0.00
0.00
0.00
BGA005 Naknada za slučaj smtri i teže invalidnosti 5,000.00
3,344.00
0.00
66.88
612000 Doprinosi poslodavca 12,600.00
6,835.32
6,554.35
54.25
613000 Izdaci za materijal i usluge 25,300.00
8,483.31
9,478.01
33.53
800.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,500.00
8,483.31
9,478.01
34.63
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,000.00
8,275.62
9,278.32
34.48
500.00
207.69
199.69
41.54
_________________
_________________
_____________
____________
177,600.00
90,010.09
84,708.84
50.68
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi BGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 95
Currency: KM
Organizacija=11080001 (URED ZA KVALITET KANTONA SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 76,700.00
40,604.66
54,639.39
52.94
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 64,400.00
32,435.77
40,543.31
50.37
611100 Bruto plaće i naknade 51,000.00
29,312.77
35,486.31
57.48
611200 Naknade troškova zaposlenih 13,400.00
3,123.00
5,057.00
23.31
BHA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,500.00
795.00
1,537.00
31.80
BHA002 Naknada za topli obrok 6,200.00
2,328.00
3,520.00
37.55
BHA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,300.00
0.00
0.00
0.00
BHA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,400.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 5,400.00
3,077.88
3,786.05
57.00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6,900.00
5,091.01
10,310.03
73.78
613100 Putni troškovi 1,700.00
0.00
792.98
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5,200.00
5,091.01
9,517.05
97.90
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,000.00
4,997.05
9,400.60
99.94
200.00
93.96
116.45
46.98
_________________
_________________
_____________
____________
76,700.00
40,604.66
54,639.39
52.94
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
BHK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 96
Currency: KM
Organizacija=11090001 (KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,196,500.00
2,047,277.21
1,964,874.84
48.79
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,684,800.00
1,863,084.97
1,787,373.10
50.56
611100 Bruto plaće i naknade 3,330,100.00
1,677,942.47
1,613,785.88
50.39
354,700.00
185,142.50
173,587.22
52.20
58,200.00
38,482.00
38,675.00
66.12
178,700.00
94,576.00
90,488.00
52.92
BIA003 Naknade za regres za godišnji odmor 45,800.00
0.00
0.00
0.00
BIA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 32,000.00
27,004.50
16,157.20
84.39
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih BIA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla BIA002 Naknade za topli obrok 40,000.00
25,080.00
28,267.02
62.70
612000 Doprinosi poslodavca 349,600.00
176,506.70
169,447.51
50.49
613000 Izdaci za materijal i usluge 162,100.00
7,685.54
8,054.23
4.74
7,500.00
1,200.00
342.00
16.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
107,100.00
0.00
0.00
0.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 47,500.00
6,485.54
7,712.23
13.65
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 37,000.00
1,108.67
2,549.10
3.00
BIK001 Posebna naknada na dohodak od prirodnih i drugih nepogoda 10,500.00
5,376.87
5,163.13
51.21
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 60,000.00
0.00
0.00
0.00
614000 Tekući transferi 60,000.00
0.00
0.00
0.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00
0.00
0.00
0.00
BIN002 Laboratorijska analiza uzorkovanih artikala za potrebe inspekci 50,000.00
0.00
0.00
0.00
BIN003 Usluge utovaraprevoza,skladištenja,čuvanja oduzetih predmeta 10,000.00
0.00
0.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 246,000.00
18,083.52
0.00
7.35
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 246,000.00
18,083.52
0.00
7.35
821300 Nabavka opreme 246,000.00
18,083.52
0.00
7.35
BIX001 Nabavka uredskog namješataja 10,000.00
0.00
0.00
0.00
BIX002 Nabavka kompjuterske opreme 65,900.00
18,083.52
0.00
27.44
0.00
BIA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala BIX004 Nabavka uredskih mašina-copy aparat BIX005 Nabavka motornih vozila SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00
0.00
0.00
160,100.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
4,502,500.00
2,065,360.73
1,964,874.84
45.87
97
Currency: KM
Organizacija=12010001 (MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,286,700.00
709,508.48
510,284.60
55.14
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 479,700.00
229,524.59
229,294.97
47.85
611100 Bruto plaće i naknade 424,800.00
211,438.59
211,092.97
49.77
54,900.00
18,086.00
18,202.00
32.94
8,700.00
4,134.00
4,346.00
47.52
27,300.00
13,952.00
13,856.00
51.11
CAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 6,800.00
0.00
0.00
0.00
CAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,600.00
0.00
0.00
0.00
CAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 44,600.00
22,201.04
22,164.75
49.78
613000 Izdaci za materijal i usluge 762,400.00
457,782.85
258,824.88
60.04
600.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 761,800.00
457,782.85
258,824.88
60.09
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 760,400.00
457,104.99
258,149.15
60.11
1,400.00
677.86
675.73
48.42
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3,420,000.00
1,705,646.00
1,902,198.00
49.87
614000 Tekući transferi 3,420,000.00
1,705,646.00
1,902,198.00
49.87
614400 Subvencije javnim preduzećima 3,400,000.00
1,699,996.00
1,894,998.00
50.00
000000 Subvencije javnim preduzećima 3,350,000.00
1,674,996.00
1,695,000.00
50.00
CAO001 Nabavka programa za JP Televizija Kantona Sarajevo 50,000.00
25,000.00
199,998.00
50.00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 20,000.00
5,650.00
7,200.00
28.25
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 80,000.00
0.00
0.00
0.00
615000 Kapitalni transferi 80,000.00
0.00
0.00
0.00
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 80,000.00
0.00
0.00
0.00
CAU003 Nabavka opreme za digitalizaciju programa 80,000.00
0.00
0.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 3,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
4,789,700.00
2,415,154.48
2,412,482.60
50.42
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 611200 Naknade troškova zaposlenih CAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla CAA002 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi CAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 98
Currency: KM
Organizacija=12020001-12020004 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU-OPCINSKI SUD U SARAJEVU)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 24,338,491.00
11,632,624.74
11,185,826.37
47.80
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 18,298,191.00
8,739,424.13
8,927,958.29
47.76
611100 Bruto plaće i naknade 16,329,791.00
7,898,706.88
8,040,326.73
48.37
611200 Naknade troškova zaposlenih 1,968,400.00
840,717.25
887,631.56
42.71
612000 Doprinosi poslodavca 1,713,700.00
830,457.65
847,867.34
48.46
613000 Izdaci za materijal i usluge 4,326,600.00
2,062,742.96
1,410,000.74
47.68
9,000.00
648.51
6,004.28
7.21
630,700.00
237,654.49
246,318.11
37.68
1,320,400.00
699,459.27
529,227.72
52.97
509,600.00
219,176.60
227,919.81
43.01
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,400.00
5,195.04
6,731.31
41.90
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 21,800.00
18,518.97
8,537.40
84.95
613700 Izdaci za tekuće održavanje 64,100.00
11,967.80
20,300.83
18.67
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 46,500.00
22,667.02
11,212.36
48.75
1,712,100.00
847,455.26
353,748.92
49.50
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 132,200.00
4,280.75
7,020.00
3.24
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 132,200.00
4,280.75
7,020.00
3.24
821300 Nabavka opreme 122,200.00
4,280.75
7,020.00
3.50
10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
24,470,691.00
11,636,905.49
11,192,846.37
47.55
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 99
Currency: KM
Organizacija=12020001 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6,518,791.00
2,786,084.25
2,692,782.59
42.74
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4,704,291.00
2,048,029.56
2,153,641.61
43.54
611100 Bruto plaće i naknade 4,204,491.00
1,861,309.81
1,932,703.81
44.27
499,800.00
186,719.75
220,937.80
37.36
83,500.00
40,626.40
43,432.80
48.65
241,700.00
115,541.00
117,704.00
47.80
CBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 56,000.00
0.00
0.00
0.00
CBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 65,000.00
27,208.35
29,650.00
41.86
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih CBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla CBA002 Naknada za topli obrok 53,600.00
3,344.00
30,151.00
6.24
612000 Doprinosi poslodavca 440,500.00
196,230.69
204,660.09
44.55
613000 Izdaci za materijal i usluge 1,374,000.00
541,824.00
334,480.89
39.43
1,500.00
100.00
381.80
6.67
550,400.00
191,914.71
222,888.59
34.87
CBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 94,700.00
53,188.91
41,386.20
56.17
119,600.00
44,543.86
11,036.53
37.24
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,400.00
1,384.87
783.60
57.70
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 500.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
5,919.65
11,965.32
19.73
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,000.00
5,943.25
452.38
59.43
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 564,900.00
238,828.75
45,586.47
42.28
CBK001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 225,000.00
113,848.87
0.00
50.60
CBK002 Naknada vještacima porotnicima 110,000.00
4,879.41
13,999.08
4.44
96,900.00
26,997.12
25,363.72
27.86
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa CBK003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge CBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 13,000.00
5,963.53
6,223.67
45.87
CBK006 Rješavanje predmeta (Bakrač i dr.)po Rj.Vrhovnog suda 120,000.00
87,139.82
0.00
72.62
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 77,200.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 77,200.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 72,200.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
6,595,991.00
2,786,084.25
2,692,782.59
42.24
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100
Currency: KM
Organizacija=12020004 (OPCINSKI SUD U SARAJEVU)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 17,819,700.00
8,846,540.49
8,493,043.78
49.64
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 13,593,900.00
6,691,394.57
6,774,316.68
49.22
611100 Bruto plaće i naknade 12,125,300.00
6,037,397.07
6,107,622.92
49.79
1,468,600.00
653,997.50
666,693.76
44.53
CCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 307,300.00
182,361.50
180,495.10
59.34
CCA002 Naknada za topli obrok 856,400.00
433,336.00
445,000.00
50.60
CCA003 Naknada za regres za topli obrok 221,000.00
0.00
0.00
0.00
CCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 45,600.00
0.00
7,998.66
0.00
CCA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnnosti 38,300.00
38,300.00
33,200.00
100.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca 1,273,200.00
634,226.96
643,207.25
49.81
613000 Izdaci za materijal i usluge 2,952,600.00
1,520,918.96
1,075,519.85
51.51
613100 Putni troškovi 7,500.00
548.51
5,622.48
7.31
613200 Izdaci za energiju 80,300.00
45,739.78
23,429.52
56.96
1,225,700.00
646,270.36
487,841.52
52.73
390,000.00
174,632.74
216,883.28
44.78
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,000.00
3,810.17
5,947.71
38.10
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 21,300.00
18,518.97
8,537.40
86.94
613700 Izdaci za tekuće održavanje 34,100.00
6,048.15
8,335.51
17.74
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 36,500.00
16,723.77
10,759.98
45.82
1,147,200.00
608,626.51
308,162.45
53.05
495,000.00
247,276.90
105,835.04
49.95
36,000.00
20,479.56
23,494.18
56.89
596,900.00
321,433.33
159,146.52
53.85
CCC004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 19,300.00
19,436.72
19,686.71
100.71
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 55,000.00
4,280.75
7,020.00
7.78
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 55,000.00
4,280.75
7,020.00
7.78
821300 Nabavka opreme 50,000.00
4,280.75
7,020.00
8.56
5,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
17,874,700.00
8,850,821.24
8,500,063.78
49.52
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613900 Ugovorene i druge posebne usluge CCC001 Naknada advokata po službenoj dužnosti CCC002 Naknada vještacima porotnicima CCC003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 101
Currency: KM
Organizacija=12030001 (KANTONALNO TUZILASTVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,944,636.00
2,399,788.66
2,447,724.48
48.53
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,920,974.00
1,926,205.27
1,883,677.35
49.13
611100 Bruto plaće i naknade 3,545,593.00
1,761,361.66
1,734,707.45
49.68
375,381.00
164,843.61
148,969.90
43.91
73,268.00
39,847.76
37,923.24
54.39
211,168.00
102,136.00
99,320.00
48.37
CDA003 Naknade za regres za godišnji odmor 52,945.00
0.00
0.00
0.00
CDA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,500.00
4,385.85
0.00
46.17
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih CDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla CDA002 Naknade za topli obrok 28,500.00
18,474.00
11,726.66
64.82
612000 Doprinosi poslodavca 376,905.00
185,247.42
183,134.31
49.15
613000 Izdaci za materijal i usluge 646,757.00
288,335.97
380,912.82
44.58
613100 Putni troškovi 26,300.00
3,261.05
6,284.27
12.40
613200 Izdaci za energiju 69,800.00
31,368.61
34,472.28
44.94
148,500.00
69,310.09
63,874.45
46.67
62,100.00
21,566.49
19,936.08
34.73
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,400.00
3,602.73
3,433.13
56.29
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
12,500.00
1,292.46
2,598.03
10.34
CDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11,000.00
8,356.00
639.00
75.96
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 310,157.00
149,578.54
249,675.58
48.23
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 298,000.00
143,941.74
244,114.17
48.30
CDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 12,157.00
5,636.80
5,561.41
46.37
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 43,000.00
17,988.85
0.00
41.83
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 43,000.00
17,988.85
0.00
41.83
821300 Nabavka opreme 43,000.00
17,988.85
0.00
41.83
_________________
_________________
_____________
____________
4,987,636.00
2,417,777.51
2,447,724.48
48.48
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 102
Currency: KM
Organizacija=12050001 (PRAVOBRANILASTVO KANTONA SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 605,300.00
306,958.72
340,878.73
50.71
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 463,800.00
237,936.70
263,375.04
51.30
611100 Bruto plaće i naknade 409,200.00
222,501.70
242,559.44
54.37
54,600.00
15,435.00
20,815.60
28.27
8,800.00
4,555.00
5,509.00
51.76
25,400.00
10,880.00
13,632.00
42.83
CEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 5,900.00
0.00
0.00
0.00
CEA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12,800.00
0.00
0.00
0.00
CEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 1,700.00
0.00
1,674.60
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 43,300.00
23,448.66
25,468.74
54.15
613000 Izdaci za materijal i usluge 98,200.00
45,573.36
52,034.95
46.41
800.00
0.00
397.26
0.00
613200 Izdaci za energiju 8,300.00
4,973.08
4,532.29
59.92
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,900.00
2,677.63
3,522.03
33.89
613400 Nabavka materijala 5,300.00
1,512.23
1,432.75
28.53
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 70,000.00
33,169.50
39,803.40
47.39
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih CEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla CEA002 Naknade za topli obrok 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 500.00
0.00
44.46
0.00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 800.00
336.00
184.00
42.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,600.00
2,904.92
2,118.76
63.15
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 3,200.00
2,194.08
1,347.04
68.57
CEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,400.00
710.84
771.72
50.77
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 3,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
608,300.00
306,958.72
340,878.73
50.46
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 103
Currency: KM
Organizacija=13010001 (MINISTARSTVO ZA BORACKA PITANJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 774,300.00
355,427.77
362,539.70
45.90
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 538,800.00
253,434.06
248,091.78
47.04
611100 Bruto plaće i naknade 475,200.00
225,036.46
218,219.42
47.36
611200 Naknade troškova zaposlenih 63,600.00
28,397.60
29,872.36
44.65
DAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 12,000.00
5,565.60
5,247.60
46.38
DAA002 Naknade za topli obrok 33,000.00
16,144.00
14,616.00
48.92
8,400.00
0.00
0.00
0.00
DAA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
DAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,200.00
6,688.00
10,008.76
65.57
612000 Doprinosi poslodavca 49,900.00
23,628.83
22,913.05
47.35
613000 Izdaci za materijal i usluge 185,600.00
78,364.88
91,534.87
42.22
1,800.00
239.20
2,060.82
13.29
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
80,000.00
16,749.11
18,030.07
20.94
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 103,800.00
61,376.57
71,443.98
59.13
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 102,300.00
60,645.32
70,734.86
59.28
1,500.00
731.25
709.12
48.75
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 13,449,000.00
5,511,273.91
5,898,043.73
40.98
614000 Tekući transferi 13,449,000.00
5,511,273.91
5,898,043.73
40.98
9,869,000.00
4,075,731.28
4,359,150.28
41.30
77,000.00
34,824.06
39,869.08
45.23
DAM002 Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja 1,235,000.00
611,142.00
617,215.00
49.49
DAM003 Jednokratne novčane pomoći pojedincima, udruženjima i druge po
1,200,000.00
234,709.29
369,011.32
19.56
DAM004 Sredstva za troškove dženaza-sahrana 2,350,000.00
1,287,071.31
1,231,931.48
54.77
DAM005 Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije 1,737,000.00
965,000.00
965,000.00
55.56
DAM006 Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i ed 90,000.00
21,176.00
4,440.00
23.53
910,000.00
1,173.51
0.00
0.13
30,000.00
3,000.00
17,443.42
10.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
DAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa DAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614200 Transferi pojedincima DAM001 Sredstva za osnovno obezbjeđenje učesnika NOR-a DAM008 Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje DAM009 Sredstva za liječenja u inostranstvu DAM011 Sredstva za dodjelu pomoći za održivi povratak DAM012 Sred. za bespl. i povlašten prevoz RVI i članova i porodica pog 10,000.00
0.00
0.00
0.00
1,230,000.00
442,676.30
609,794.54
35.99
DAM013 Sredstva za ocjenu stepena invalidnosti i radne sposobnosti 20,000.00
8,298.81
7,525.44
41.49
DAM015 Sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje 980,000.00
466,660.00
496,920.00
47.62
3,580,000.00
1,435,542.63
1,538,893.45
40.10
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 104
DAN001 Transfer neprofitnim organizacijama-Fond "IKRE" 600,000.00
300,000.00
300,000.00
50.00
DAN002 UG - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca KS 0.00
0.00
66,000.00
n/m
DAN003 Udruženje od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo-pr 0.00
0.00
10,000.00
n/m
400,000.00
155,826.88
305,948.22
38.96
DAN005 UG - Savez ratnih vojnih invalida KS 0.00
0.00
66,000.00
n/m
DAN006 UG - Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" KS 0.00
0.00
66,000.00
n/m
DAN007 UG - Savez udruženja logoraša KS 0.00
0.00
17,502.00
n/m
DAN008 UG - Kantonalni odbor SUBNOR-a 41-45 KS 0.00
0.00
17,502.00
n/m
DAN009 UG - Savez RVI-paraplegičara KS 0.00
0.00
27,498.00
n/m
DAN010 UG - Savez UG "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" KS 0.00
0.00
71,111.00
n/m
DAN012 UG - UGB "Bosna-Zelene beretke" KS 0.00
0.00
27,498.00
n/m
DAN013 UG - Savez udruženja "Patriotske lige" KS 0.00
0.00
27,498.00
n/m
DAN016 Udruženje veterana Odreda policije "Bosna" KS 0.00
0.00
17,502.00
n/m
1,100,000.00
548,248.96
447,146.94
49.84
DAN019 Refundacija za naknadu uređenja građevinskog zemljišta za pripa 150,000.00
36,665.45
7,210.28
24.44
DAN021 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95"(skupštinska Odluka b 100,000.00
10,999.34
19,477.01
11.00
0.00
0.00
10,000.00
n/m
DAN024 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95(skupštinska Odluka br 130,000.00
7,470.00
35,000.00
5.75
DAN025 Sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH 200,000.00
0.00
0.00
0.00
DAN027 Udruženje građana-boračka udruženja finansiranje/sufinan. progr 900,000.00
376,332.00
0.00
41.81
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 2,053,500.00
11,799.57
385,916.54
0.57
615000 Kapitalni transferi 2,053,500.00
11,799.57
385,916.54
0.57
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 100,000.00
0.00
0.00
0.00
DAI005 Projekat"Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka 0 100,000.00
0.00
0.00
0.00
1,953,500.00
11,799.57
385,916.54
0.60
DAU002 Sredstva za stanove nosilaca najviših ratnih priznanja 30,000.00
0.00
8,000.00
0.00
DAU010 Sredstva za kupovinu zemljišta i izgradnju individualnih stambe 50,000.00
0.00
0.00
0.00
DAU012 Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba 1,073,500.00
11,799.57
125,603.14
1.10
DAU013 Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 800,000.00
0.00
252,313.40
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 388,000.00
3,575.52
0.00
0.92
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 388,000.00
3,575.52
0.00
0.92
821200 Nabavka građevina 388,000.00
3,575.52
0.00
0.92
821300 Nabavka opreme 33,000.00
3,575.52
0.00
10.83
DAX008 Nabavka opreme (uredska oprema) 33,000.00
3,575.52
0.00
10.83
VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 1,760,000.00
0.00
0.00
0.00
822000 Sredstva za pozajmljivanje 1,760,000.00
0.00
0.00
0.00
822200 Pozajmljivanja pojedincima 1,260,000.00
0.00
0.00
0.00
DAY002 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih 285,000.00
0.00
0.00
0.00
DAY004 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih 975,000.00
0.00
0.00
0.00
822600 Ostala domaća pozajmljivanja 500,000.00
0.00
0.00
0.00
DAY001 Ostala dom. pozajmlj.- Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaran 500,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
18,424,800.00
5,882,076.77
6,646,499.97
31.92
DAN004 Naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta)-no DAN017 Naknade za legalizaciju objekata po Zakonu o dopunskim pravima
DAN023 Sredstva za udruženja proisteklih iz HVO-a 615200 Kapitalni transferi pojedincima SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 105
Organizacija=13020001 (FOND KANTONA SARAJEVO ZA ODRZAVANJE GROBALJA SEHIDA I POGINULIH BORACA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,920,900.00
840,707.74
835,113.59
43.77
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,321,000.00
654,187.01
619,247.79
49.52
611100 Bruto plaće i naknade 1,123,000.00
561,735.01
533,783.03
50.02
198,000.00
92,452.00
85,464.76
46.69
42,200.00
21,710.00
20,821.00
51.45
110,000.00
55,704.00
54,616.00
50.64
27,300.00
0.00
0.00
0.00
DBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
DBA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 18,500.00
15,038.00
10,027.76
81.29
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih DBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla DBA002 Naknada za topli obrok DBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 612000 Doprinosi poslodavca 117,900.00
59,427.12
56,107.63
50.40
613000 Izdaci za materijal i usluge 482,000.00
127,093.61
159,758.17
26.37
613100 Putni troškovi 3,800.00
50.00
67.50
1.32
613200 Izdaci za energiju 25,700.00
12,538.90
13,789.69
48.79
613300 Izdaci za komunalne usluge 42,500.00
27,834.84
12,321.25
65.49
613400 Nabavka materijala 37,000.00
12,037.89
12,263.91
32.53
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,900.00
6,468.50
5,911.09
59.34
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,000.00
0.00
0.00
0.00
113,100.00
5,910.25
26,166.42
5.23
12,000.00
6,233.08
6,544.00
51.94
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 236,000.00
56,020.15
82,694.31
23.74
DBK001 Ugovorene i druge posebne usluge Fonda 67,900.00
32,030.75
44,035.82
47.17
DBK002 Obilježavanje godišnjica i dr.bitnih datuma iz perioda odbrambe 71,500.00
5,616.00
13,300.00
7.85
DBK003 Izrada prezentacionih materijala Fonda 92,900.00
16,509.58
23,610.90
17.77
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,700.00
1,863.82
1,747.59
50.37
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 149,600.00
24,354.26
73,011.98
16.28
615000 Kapitalni transferi 149,600.00
24,354.26
73,011.98
16.28
615200 Kapitalni transferi pojedincima 149,600.00
24,354.26
73,011.98
16.28
DBU001 Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca 149,600.00
24,354.26
73,011.98
16.28
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 517,100.00
85,091.86
241,000.40
16.46
DBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 517,100.00
85,091.86
241,000.40
16.46
821200 Nabavka građevina 146,000.00
33,714.72
145,617.49
23.09
DBX001 Sred. za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači 86,000.00
17,907.80
109,177.81
20.82
DBX009 Sred.za izgradnju građ.sadržaja u okviru kompleksa "Tunel spasa 60,000.00
15,806.92
36,439.68
26.34
118,000.00
0.00
53,192.95
0.00
DBX004 Nabavka opreme za ŠSM "Kovači" 50,000.00
0.00
0.00
0.00
DBX007 Nabavka opreme za Fond 10,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
57,000.00
0.00
53,192.95
0.00
107,000.00
2,515.50
13,531.05
2.35
821300 Nabavka opreme DBX008 Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman DBX010 Nabavka opreme za kompleks "Tunel spasa"(razgran.sopstveni 65.0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 106
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje DBX005 Sanacija spomen obilježja iz perioda NOB-a 1941-1945 DBX011 Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja-kompleks Tunel spasa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 146,100.00
48,861.64
28,658.91
0.00
0.00
11,935.24
33.44
n/m
146,100.00
48,861.64
16,723.67
33.44
_________________
_________________
_____________
____________
2,587,600.00
950,153.86
1,149,125.97
36.72
107
Currency: KM
Organizacija=14010001 (MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 959,900.00
360,711.37
355,050.26
37.58
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 518,400.00
268,456.35
258,761.24
51.79
611100 Bruto plaće i naknade 461,400.00
239,685.45
229,675.24
51.95
611200 Naknade troškova zaposlenih 57,000.00
28,770.90
29,086.00
50.48
EAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 14,200.00
12,370.90
13,022.00
87.12
EAA002 Naknada za topli obrok 31,900.00
16,400.00
16,064.00
51.41
EAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 7,600.00
0.00
0.00
0.00
EAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 48,400.00
25,166.98
24,115.89
52.00
613000 Izdaci za materijal i usluge 393,100.00
67,088.04
72,173.13
17.07
15,200.00
6,596.39
2,666.99
43.40
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
220,000.00
0.00
0.00
0.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 600.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 157,300.00
60,491.65
69,506.14
38.46
EAK003 Druge ugovorene i posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 90,000.00
36,170.19
64,408.97
40.19
EAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,600.00
771.57
740.32
48.22
EAK005 Usluge štampanja taxi oznaka, licenci,odobrenja i drugog materi 1,000.00
5.00
0.00
0.50
EAK006 Usluge održavanja softvera za ceste 4,700.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
23,544.89
4,356.85
39.24
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 8,200,000.00
4,345,392.95
4,313,523.00
52.99
614000 Tekući transferi 8,200,000.00
4,345,392.95
4,313,523.00
52.99
614200 Transferi pojedincima 5,000.00
2,340.00
0.00
46.80
EAM002 Transferi ostalim pojedincima 5,000.00
2,340.00
0.00
46.80
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 495,000.00
165,462.81
71,324.71
33.43
EAN001 Održavanje semafora i utrošak struje 495,000.00
165,462.81
71,324.71
33.43
614400 Subvencije javnim preduzećima 7,700,000.00
4,177,590.14
4,242,198.29
54.25
EAO004 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih 6,150,000.00
3,325,360.44
2,827,389.94
54.07
EAO005 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih 200,000.00
99,824.00
35,141.00
49.91
1,350,000.00
752,405.70
707,973.17
55.73
0.00
0.00
671,694.18
n/m
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 17,395,000.00
3,183,583.13
3,435,008.57
18.30
615000 Kapitalni transferi 17,395,000.00
3,183,583.13
3,435,008.57
18.30
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 11,033,100.00
805,360.96
744,231.45
7.30
EAK008 Ugovorene i dr.posebne usluge za parkirališta-namjenska sredstv EAO007 Subvencioniranje troškova studentskih karata EAO008 Za pokrivanje dijela gubitka-KJKP "Gras" 108
EAU033 Otvaranje novih parkirališta 3,179,600.00
59,818.10
0.00
1.88
EAU081 EBRD-vlastito učešće ( I i XII transferzala i južna longitudina 1,170,300.00
735,542.86
0.00
62.85
0.00
100,000.00
0.00
10,630.02
EAU084 EBRD-vlastito učešće-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa(XII tr 6,583,200.00
10,000.00
733,601.43
0.15
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 6,361,900.00
2,378,222.17
2,690,777.12
37.38
EAU018 Nabavka autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP 1,500,000.00
0.00
311,000.00
0.00
107,400.00
0.00
0.00
0.00
EAU082 Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investic 4,754,500.00
2,378,222.17
2,379,777.12
50.02
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 337,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 337,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 277,000.00
0.00
0.00
0.00
EAU083 Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture EAU063 Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne 17,000.00
0.00
0.00
0.00
260,000.00
0.00
0.00
0.00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 60,000.00
0.00
0.00
0.00
EAX030 Izrada elaborata i projektne dokumentacije za parkirališta-namj 60,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
26,891,900.00
7,889,687.45
8,103,581.83
29.34
EAX028 Nabavka računarske opreme i namještaja EAX029 Nabavka ugrađene opreme za parkirališta-namjenska sredstva 150. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 109
Currency: KM
Organizacija=14020001 (DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 2,897,800.00
1,953,745.54
2,451,989.52
67.42
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 194,700.00
96,569.75
96,380.12
49.60
611100 Bruto plaće i naknade 165,100.00
83,008.75
82,178.12
50.28
29,600.00
13,561.00
14,202.00
45.81
6,400.00
5,093.00
5,362.00
79.58
18,100.00
6,768.00
7,168.00
37.39
EBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 3,400.00
0.00
0.00
0.00
EBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 1,700.00
1,700.00
1,672.00
100.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 611200 Naknade troškova zaposlenih EBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla EBA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 17,300.00
8,715.92
8,628.71
50.38
613000 Izdaci za materijal i usluge 2,685,800.00
1,848,459.87
2,346,980.69
68.82
613100 Putni troškovi 11,000.00
5,073.80
2,717.05
46.13
613200 Izdaci za energiju 5,200.00
2,298.79
3,750.41
44.21
613300 Izdaci za komunalne usluge 2,400.00
856.20
1,056.20
35.68
613400 Nabavka materijala 8,600.00
4,058.20
1,899.52
47.19
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,200.00
1,104.85
1,263.05
50.22
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
2,407,100.00
1,732,104.60
2,134,492.33
71.96
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 400.00
0.00
0.00
0.00
248,900.00
102,963.43
201,802.13
41.37
29.83
900.00
268.50
265.61
EBK002 Usluge održavanja softvera za ceste 18,000.00
0.00
1,274.13
0.00
EBK003 Druge ugovorene i posebne usluge 215,000.00
102,694.93
122,844.17
47.77
EBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 0.00
0.00
15,517.54
n/m
15,000.00
0.00
61,900.68
0.00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 150,000.00
46,611.67
104,594.98
31.07
614000 Tekući transferi 150,000.00
46,611.67
104,594.98
31.07
614100 Transfer drugim nivoima vlasti 50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
EBL001 Zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo 50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
EBL001 Zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo 50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
100,000.00
46,611.67
54,594.98
46.61
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8,363,500.00
3,793,200.40
1,735,742.64
45.35
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8,363,500.00
3,793,200.40
1,735,742.64
45.35
821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 275,000.00
200,000.00
0.00
72.73
EBX001 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 275,000.00
200,000.00
0.00
72.73
821200 Nabavka građevina 17,000.00
2,786.94
470.34
16.39
EBX023 Informativno-obavještajne table 17,000.00
2,786.94
470.34
16.39
821300 Nabavka opreme 169,000.00
7,020.00
65,768.46
4.15
EBX016 Nabavka opreme za brojenje saobraćaja 100,000.00
7,020.00
60,980.00
7.02
EBK004 Jedinica za implementaciju projekta-EBRD kredit EBK005 Sredstva za PDV- usluge konsulta EBRD tehnička pomoć 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 110
EBX018 Nabavka kompjuterske opreme 5,000.00
0.00
2,893.06
0.00
EBX019 Nabavka namještaja 4,000.00
0.00
1,895.40
0.00
EBX025 Nabavka motornog vozila-automobil 60,000.00
0.00
0.00
0.00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 495,000.00
360,262.90
124,658.70
72.78
495,000.00
360,262.90
124,658.70
72.78
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 7,407,500.00
3,223,130.56
1,544,845.14
43.51
EBX013 Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva 3,206,800.00
1,109,179.60
28,420.45
34.59
EBX014 Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova 1,000,000.00
184,214.84
337,670.78
18.42
EBX021 Investiciono održavanje puteva 3,200,700.00
1,929,736.12
1,178,753.91
60.29
_________________
_________________
_____________
____________
11,411,300.00
5,793,557.61
4,292,327.14
50.77
EBX010 Ostala projektovanja SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 111
Currency: KM
Organizacija=15010001 (MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDJENJA I ZASTITE OKOLISA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,247,600.00
601,971.74
628,413.52
48.25
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,010,000.00
512,983.44
495,880.84
50.79
611100 Bruto plaće i naknade 878,600.00
461,330.04
442,278.99
52.51
611200 Naknade troškova zaposlenih 131,400.00
51,653.40
53,601.85
39.31
FAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,400.00
8,904.00
11,395.00
41.61
FAA002 Naknada za topli obrok 64,500.00
34,392.00
30,600.00
53.32
FAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 17,300.00
0.00
0.00
0.00
FAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,500.00
5,013.40
4,918.85
43.59
FAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 16,700.00
3,344.00
6,688.00
20.02
612000 Doprinosi poslodavca 92,300.00
48,473.82
46,439.30
52.52
613000 Izdaci za materijal i usluge 145,300.00
40,514.48
86,093.38
27.88
3,800.00
0.00
3,018.50
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
800.00
41.00
30.00
5.13
140,700.00
40,473.48
83,044.88
28.77
65,000.00
26,284.79
56,321.24
40.44
2,900.00
1,483.90
1,423.81
51.17
72,800.00
12,704.79
25,299.83
17.45
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 27,307,000.00
12,540,625.67
14,867,145.47
45.92
614000 Tekući transferi 27,307,000.00
12,540,625.67
14,867,145.47
45.92
725,000.00
64,900.00
154,574.56
8.95
50,000.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
54,900.00
45,750.00
49.91
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge FAK005 Druge ugovorene i druge posebne usluge FAK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep FAK011 Stručne komisije za ocjenu plana aktivnosti koje prethode okoln 614300 Transferi neprofitnim organizacijama FAN001 Izrada prostorno planske dokumentacije FAN005 Kontrola kvaliteta zraka 50,000.00
0.00
14,412.08
0.00
110,000.00
10,000.00
60,000.00
9.09
FAN029 Podrška za rad ekoloških udruženja 40,000.00
0.00
0.00
0.00
FAN035 Priprema pros.plana pos.obilj.Spom.pr.Vrelo Bosne 50,000.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
0.00
0.00
0.00
44,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,412.48
n/m
100,000.00
0.00
0.00
0.00
FAN043 Izrada plana mjere zaštite evidentiranih spomenika prirodne baš 85,000.00
0.00
0.00
0.00
FAN044 Izrada prostornog plana i plana upravljanja zaštićenim pejzažem 80,000.00
0.00
0.00
0.00
FAN009 Tekući transfer za zaštitu okoliša FAN010 Ostali programi FAN038 Izrada plana upravljanja otpadom KS FAN040 Naknada za ograničeno korištenje posjeda u Spomeniku prirode Vr FAN041 Sufinansiranje azila za životinje u Kantonu Sarajevo FAN042 Izrada KEAP-a 112
26,582,000.00
12,475,725.67
14,712,570.91
46.93
842,000.00
214,634.88
0.00
25.49
FAO007 JP "Elektroprivreda" BiH - utrošak električne energije za javnu 4,900,000.00
2,396,497.04
2,410,677.15
48.91
FAO008 KJKP "Rad" Sarajevo 7,700,000.00
3,833,334.00
3,799,998.00
49.78
FAO009 KJKP "Park" Sarajevo 6,350,000.00
3,083,334.00
3,349,997.00
48.56
FAO010 KJKP "Pokop" 4,600,000.00
2,283,336.00
2,250,000.00
49.64
FAO011 KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 250,000.00
124,998.00
684,933.00
50.00
FAO012 JKP "Vodostan" Ilijaš - Kompenzacija neekonomskih cijena u sekt 375,400.00
129,465.00
213,048.00
34.49
FAO013 KJKP "Komunalac" Hadžići 602,100.00
141,984.00
367,146.00
23.58
FAO014 Održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo 900,000.00
243,560.75
561,771.76
27.06
62,500.00
24,582.00
75,000.00
39.33
0.00
0.00
1,000,000.00
n/m
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 11,222,200.00
110,808.28
325,108.48
0.99
615000 Kapitalni transferi 11,222,200.00
110,808.28
325,108.48
0.99
7,351,400.00
110,808.28
250,000.00
1.51
FAI048 Sanacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže na područj 350,000.00
0.00
0.00
0.00
FAI065 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 287,900.00
0.00
0.00
0.00
FAI066 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 800,000.00
0.00
0.00
0.00
FAI067 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 450,000.00
0.00
0.00
0.00
FAI068 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže(sufinansiranje) 960,000.00
0.00
0.00
0.00
FAI071 Projekti izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione m 110,000.00
43,874.00
0.00
39.89
0.00
614400 Subvencije javnim preduzećima FAO001 KJKP "Toplane" Sarajevo - Pokriće gubitka u poslovanju KJKP To FAO025 JKP "Trnovo" FAO026 KJKP"Toplane" Sarajevo-nabavka tečnih goriva 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 287,900.00
0.00
250,000.00
2,105,600.00
0.00
0.00
0.00
FAI081 Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdjevanja 400,000.00
66,934.28
0.00
16.73
FAI083 Rezervoar Rakovica 700,000.00
0.00
0.00
0.00
FAI085 Uređenje korita Miljacke 300,000.00
0.00
0.00
0.00
FAI086 Izgradnja prostora za rekreaciju Hum 400,000.00
0.00
0.00
0.00
FAI087 Vodovod Sokolje 200,000.00
0.00
0.00
0.00
3,380,800.00
0.00
75,108.48
0.00
0.00
0.00
4,000.00
n/m
140,200.00
0.00
0.00
0.00
FAU0A1 Podrška uvođenju sistema aut.stanica za monit.kvaliteta zraka 40,000.00
0.00
0.00
0.00
FAU0E7 Pretvaranje odlag.Smiljevići u Centar za uprav.otpadom 60,000.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
1,700,600.00
0.00
71,108.48
0.00
FAU0F6 Podrška uvođenju polen monitoring zraka 40,000.00
0.00
0.00
0.00
FAU0F7 Izrada projekta "Određivanje kvaliteta zraka putem disperzionog 50,000.00
0.00
0.00
0.00
FAU0F8 Vlastito učešće za rekonstrukciju vodovodne mreže(kredit WB-IBR 650,000.00
0.00
0.00
0.00
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 490,000.00
0.00
0.00
0.00
FAU0D1 Izgradnja i rekonstrukcija krovnih kotlovnica 200,000.00
0.00
0.00
0.00
FAU0E2 Prečistač Trnovo 290,000.00
0.00
0.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,400.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,400.00
0.00
0.00
0.00
FAI072 Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizaci FAI080 Izgradnja rezervoara za vodu- namjenska sredsta-vodne naknade 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama FAU012 Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija vjerskih objekata FAU016 Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete na području FAU0E9 Vlast.učešće za rek.prečistača otpadnih voda i rekon.vod.mreža FAU0F3 Projekti-programi Federalnog fonda za zaštitu okoliša 113
821300 Nabavka opreme 15,400.00
0.00
0.00
FAX064 Nabavka opreme za potrebe ministarstva 15,400.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
39,792,200.00
13,253,405.69
15,820,667.47
33.31
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
114
Currency: KM
Organizacija=15020001 (UPRAVA ZA GEODETSKE IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 79,800.00
39,095.51
37,742.75
48.99
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 72,700.00
35,445.52
34,159.56
48.76
611100 Bruto plaće i naknade 61,800.00
31,587.52
30,370.56
51.11
611200 Naknade troškova zaposlenih 10,900.00
3,858.00
3,789.00
35.39
FBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,300.00
954.00
901.00
73.38
FBA002 Naknade za topli obrok 5,800.00
2,904.00
2,888.00
50.07
FBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1,300.00
0.00
0.00
0.00
FBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 6,500.00
3,316.68
3,188.89
51.03
613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
600.00
333.31
394.30
55.55
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 600.00
333.31
394.30
55.55
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 400.00
232.09
296.86
58.02
FBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 200.00
101.22
97.44
50.61
_________________
_________________
_____________
____________
79,800.00
39,095.51
37,742.75
48.99
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 115
Currency: KM
Organizacija=15030001 (KJU"ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA")
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 890,500.00
350,343.37
434,908.67
39.34
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 580,600.00
236,540.01
340,692.01
40.74
611100 Bruto plaće i naknade 472,600.00
198,138.01
281,870.01
41.93
611200 Naknade troškova zaposlenih 108,000.00
38,402.00
58,822.00
35.56
FCA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 15,700.00
8,482.00
8,308.00
54.03
FCA002 Naknada za topli obrok 75,100.00
26,632.00
50,514.00
35.46
FCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 10,500.00
0.00
0.00
0.00
6,700.00
3,288.00
0.00
49.07
612000 Doprinosi poslodavca 49,600.00
21,896.48
30,204.39
44.15
613000 Izdaci za materijal i usluge 260,300.00
91,906.88
64,012.27
35.31
613100 Putni troškovi 3,200.00
46.80
2,067.90
1.46
613200 Izdaci za energiju 7,700.00
4,561.67
2,711.21
59.24
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,300.00
5,039.17
4,571.52
48.92
613400 Nabavka materijala 78,900.00
7,256.29
4,727.92
9.20
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,400.00
6,366.44
5,323.23
55.85
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 22,500.00
11,119.68
11,119.68
49.42
613700 Izdaci za tekuće održavanje 35,000.00
4,419.80
2,535.30
12.63
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 10,000.00
4,088.65
2,475.83
40.89
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 81,300.00
49,008.38
28,479.68
60.28
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 80,000.00
48,326.09
27,529.07
60.41
1,300.00
682.29
950.61
52.48
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 322,000.00
110,300.50
93,708.21
34.25
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 322,000.00
110,300.50
93,708.21
34.25
821300 Nabavka opreme 100,000.00
30,436.59
104.13
30.44
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 222,000.00
79,863.91
93,604.08
35.97
_________________
_________________
_____________
____________
1,212,500.00
460,643.87
528,616.88
37.99
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
FCA005 Pomoć u sl.smtri i teže bolesti FCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 116
Currency: KM
Organizacija=16010001 (MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,462,100.00
712,688.07
737,123.68
48.74
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,324,100.00
645,330.75
667,875.96
48.74
611100 Bruto plaće i naknade 1,153,100.00
570,610.75
593,475.68
49.48
171,000.00
74,720.00
74,400.28
43.70
GAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 37,000.00
17,784.00
18,738.00
48.06
GAA002 Naknada za topli obrok 99,300.00
48,576.00
50,680.00
48.92
GAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 24,400.00
0.00
0.00
0.00
GAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
GAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,300.00
8,360.00
4,982.28
81.17
612000 Doprinosi poslodavca 121,100.00
60,111.83
62,385.31
49.64
613000 Izdaci za materijal i usluge 16,900.00
7,245.49
6,862.41
42.87
1,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n/m
1,000.00
220.62
0.00
22.06
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,600.00
7,024.87
6,862.41
48.12
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,800.00
5,177.50
4,945.14
47.94
3,800.00
1,847.37
1,917.27
48.62
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 106,000.00
2,000.00
2,100.00
1.89
614000 Tekući transferi 106,000.00
2,000.00
2,100.00
1.89
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 104,000.00
0.00
0.00
0.00
GAN001 Finansiranje poslovanja Kantonalnog stambenog fonda 104,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,100.00
100.00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 1,974,900.00
0.00
0.00
0.00
615000 Kapitalni transferi 1,974,900.00
0.00
0.00
0.00
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 1,974,900.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
GAU025 Predinvestiranje u rješ.imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje pr 834,600.00
0.00
0.00
0.00
GAU026 Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stamb.ob 561,300.00
0.00
0.00
0.00
29,000.00
0.00
0.00
0.00
GAU030 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova 100,000.00
0.00
0.00
0.00
GAU032 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova 100,000.00
0.00
0.00
0.00
GAU033 Rješavanje stambenih pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kup 200,000.00
0.00
0.00
0.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge GAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614800 Ostali transferi- povrat i drugo GAU009 Sredstva za snimanje objekata, ispitivanje stabilnosti i konstr GAU012 JKP Toplane - dug prethodnih godina za zapečaćene stanove GAU027 Sredstva za mikrofilmovanje arhive Kantonalnog stambenog fonda 117
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 1,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
3,544,000.00
714,688.07
739,223.68
20.17
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 118
Currency: KM
Organizacija=17010001 (MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 63,978,600.00
30,252,672.09
30,261,459.10
47.29
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 50,486,700.00
24,439,684.24
24,280,151.32
48.41
611100 Bruto plaće i naknade 45,190,700.00
22,385,326.56
22,191,646.80
49.54
5,296,000.00
2,054,357.68
2,088,504.52
38.79
789,900.00
353,247.77
349,732.11
44.72
3,279,900.00
1,583,944.00
1,570,880.00
48.29
HAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 774,500.00
412.50
0.00
0.05
HAA004 Otpremnina za odlazak u penziju 210,000.00
4,261.41
46,497.17
2.03
HAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 241,700.00
112,492.00
121,395.24
46.54
612000 Doprinosi poslodavca 6,903,500.00
3,376,089.36
3,325,859.21
48.90
613000 Izdaci za materijal i usluge 6,588,400.00
2,436,898.49
2,655,448.57
36.99
613100 Putni troškovi 62,500.00
5,536.95
13,657.60
8.86
613200 Izdaci za energiju 684,300.00
310,818.32
372,688.15
45.42
613300 Izdaci za komunalne usluge 1,204,600.00
559,662.35
471,790.48
46.46
613400 Nabavka materijala 1,950,000.00
297,776.52
279,999.30
15.27
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 890,700.00
427,068.14
554,363.79
47.95
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 435,500.00
189,854.15
202,090.93
43.59
613700 Izdaci za tekuće održavanje 590,000.00
172,700.70
211,510.55
29.27
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 350,000.00
158,761.84
136,964.86
45.36
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 420,800.00
314,719.52
412,382.91
74.79
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 243,100.00
242,021.26
340,064.53
99.56
HAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 142,700.00
72,698.26
72,318.38
50.94
35,000.00
0.00
0.00
0.00
1,803,600.00
133,925.46
22,240.76
7.43
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih HAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla HAA002 Naknade za topli obrok HAK003 Sredstva za realizaciju akcionog plana za prevenciju maloljetni V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,803,600.00
133,925.46
22,240.76
7.43
821300 Nabavka opreme 1,725,000.00
127,925.46
22,240.76
7.42
0.00
90,900.00
0.00
0.00
1,634,100.00
127,925.46
22,240.76
7.83
6,000.00
6,000.00
0.00
100.00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 22,600.00
0.00
0.00
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50,000.00
0.00
0.00
0.00
HAX024 Sredstva potrebna za realizaciju akcionog plana za prevenciju m 50,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
65,782,200.00
30,386,597.55
30,283,699.86
46.19
HAX002 Realizacija akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijstu HAX023 Nabavka opreme 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 119
Currency: KM
Organizacija=18010001 (MINISTARSTVO PRIVREDE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,132,100.00
568,974.47
635,243.35
50.26
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,013,000.00
500,269.96
522,512.45
49.38
611100 Bruto plaće i naknade 880,100.00
444,666.71
475,415.93
50.52
611200 Naknade troškova zaposlenih 132,900.00
55,603.25
47,096.52
41.84
IAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,500.00
11,755.00
11,437.00
50.02
IAA002 Naknada za topli obrok 65,500.00
31,480.00
32,344.00
48.06
IAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 15,600.00
0.00
0.00
0.00
IAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 20,000.00
9,024.25
0.00
45.12
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
8,300.00
3,344.00
3,315.52
40.29
612000 Doprinosi poslodavca 92,400.00
46,690.01
49,976.91
50.53
613000 Izdaci za materijal i usluge 26,700.00
22,014.50
62,753.99
82.45
5,000.00
2,321.65
3,662.02
46.43
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
200.00
41.00
82.00
20.50
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,500.00
19,651.85
59,009.97
91.40
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,500.00
18,225.38
57,483.91
98.52
3,000.00
1,426.47
1,526.06
47.55
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6,897,000.00
668,432.00
717,835.64
9.69
614000 Tekući transferi 6,897,000.00
668,432.00
717,835.64
9.69
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 6,897,000.00
668,432.00
712,593.44
9.69
IAN002 Podsticaj razvoja turizma i trgovine -projekti iz oblasti turiz 100,000.00
0.00
6,850.18
0.00
IAN008 Obezbjeđenje objekata u vlasništvu Kantona 25,000.00
6,311.00
5,207.36
25.24
IAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa IAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 650,000.00
325,000.00
325,000.00
50.00
1,974,500.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
15,000.00
0.00
3,495,000.00
5,121.00
59,535.90
0.15
IAN018 Saniranje gubitaka Bags-Energotehnika 200,000.00
100,000.00
100,000.00
50.00
IAN020 Sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom 142,500.00
142,500.00
200,000.00
100.00
0.00
0.00
1,000.00
n/m
10,000.00
0.00
0.00
0.00
IAN009 Veterinarska stanica IAN013 Pretvaranje nepoljoprivrednog zemljista u poljoprivredno zemlji IAN016 Podrška o čuvanju starih i tradicionalnih zanata u Kantonu Sara IAN017 Razvoj poljoprivrede IAN023 Podsticajna sredstva za razvojne projekte u privredi IAN024 Izrada lovnogospodarskih osnova i naknade štete od divljači 100,000.00
85,000.00
0.00
85.00
IAN026 Podrška organizaciji "Poslovnog foruma" 50,000.00
0.00
0.00
0.00
IAN028 Podrška Eko sajmovima-festival ekološko proizvedenih proizvoda 50,000.00
4,500.00
0.00
9.00
IAN025 Podrška sajmovima u organ. KJP "ZOI 84" i KJP "Skenderija" 120
0.00
0.00
5,242.20
n/m
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 5,813,200.00
65,505.06
1,146,601.00
1.13
615000 Kapitalni transferi 5,813,200.00
65,505.06
1,146,601.00
1.13
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 1,250,000.00
0.00
0.00
0.00
IAI003 Uređenje korita Misoče i Ljubine- Općina Ilijaš 400,000.00
0.00
0.00
0.00
IAI004 Uređenje korita Zujevine.Općina Hadžići 300,000.00
0.00
0.00
0.00
IAI005 Uređenje korita Ljubibe i Bosne- Općina Vogošća 550,000.00
0.00
0.00
0.00
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 4,563,200.00
65,505.06
1,146,601.00
1.44
IAU011 Podrška projektima "ZOI84"- sistem vještačkog zasnježavanja 2,500,000.00
0.00
600,000.00
0.00
211,200.00
65,505.06
0.00
31.02
614800 Ostali transferi- povrat i drugo IAU016 Zaštita vodotoka KS 0.00
0.00
355,872.00
n/m
1,000,000.00
0.00
40,729.00
0.00
IAU021 Podrška projektima DD Neretva 200,000.00
0.00
150,000.00
0.00
IAU022 Hotel "Maršal" Bjelašnica-sanacioni program 100,000.00
0.00
0.00
0.00
IAU023 ZOI sanacioni programi 552,000.00
0.00
0.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,540,000.00
380.25
0.00
0.01
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,540,000.00
380.25
0.00
0.01
40,000.00
380.25
0.00
0.95
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 478,300.00
0.00
0.00
0.00
822000 Sredstva za pozajmljivanje 478,300.00
0.00
0.00
0.00
822600 Ostala domaća pozajmljivanja 478,300.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
16,860,600.00
1,303,291.78
2,499,679.99
7.73
IAU017 Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa IAU020 Podrška projektima KC Skenderija 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 121
Organizacija=18020001 (KANTONALNA UPRAVA ZA SUMARSTVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,410,500.00
648,525.85
605,737.37
45.98
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,129,400.00
563,519.44
525,158.50
49.90
611100 Bruto plaće i naknade 907,500.00
471,780.44
434,221.36
51.99
611200 Naknade troškova zaposlenih 221,900.00
91,739.00
90,937.14
41.34
IBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 69,800.00
35,883.00
33,407.00
51.41
IBA002 Naknade za topli obrok 97,400.00
50,840.00
46,744.00
52.20
IBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 23,600.00
0.00
0.00
0.00
IBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4,500.00
0.00
4,133.00
0.00
IBA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 26,600.00
5,016.00
6,653.14
18.86
612000 Doprinosi poslodavca 95,300.00
49,536.97
45,808.32
51.98
613000 Izdaci za materijal i usluge 185,800.00
35,469.44
34,770.55
19.09
613100 Putni troškovi 2,100.00
0.00
685.50
0.00
613200 Izdaci za energiju 5,600.00
2,937.41
2,949.28
52.45
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
2,300.00
1,150.30
895.00
50.01
25,000.00
190.00
2,173.74
0.76
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 42,200.00
21,060.00
21,060.00
49.91
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
1,200.00
282.00
307.00
23.50
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 107,400.00
9,849.73
6,700.03
9.17
IBK001 Ugovorene i druge posebne usluge 44,400.00
8,291.93
5,256.17
18.68
51.93
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,000.00
1,557.80
1,443.86
IBK005 Nadzor nad izradom šumsko-gospodarske osnove 60,000.00
0.00
0.00
0.00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 22,000.00
0.00
0.00
0.00
614000 Tekući transferi IBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 22,000.00
0.00
0.00
0.00
614200 Transferi pojedincima 5,000.00
0.00
0.00
0.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 7,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 2,249,600.00
0.00
0.00
0.00
615000 Kapitalni transferi 2,249,600.00
0.00
0.00
0.00
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 2,249,600.00
0.00
0.00
0.00
IBU001 Kapitalni projekti iz šumarstva- namjenska sredstva Naknade za 2,249,600.00
0.00
0.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 750,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 750,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 700,000.00
0.00
0.00
0.00
IBX001 Izrada šumsko-gospodarstvene osnove za državne šume 600,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
_________________
0.00
_________________
0.00
_____________
0.00
____________
4,432,100.00
648,525.85
605,737.37
14.63
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 821300 Nabavka opreme IBX002 Izrada Kantonalnog šumsko-razvojnog plana SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 122
Organizacija=19010001 (MINISTARSTVO FINANSIJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,938,800.00
1,495,565.03
1,091,872.66
37.97
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,285,400.00
590,480.94
655,042.08
45.94
611100 Bruto plaće i naknade 1,119,600.00
519,289.14
565,358.62
46.38
165,800.00
71,191.80
89,683.46
42.94
JAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,000.00
13,303.00
14,469.00
47.51
JAA002 Naknada za topli obrok 73,900.00
37,280.00
36,888.00
50.45
JAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00
0.00
0.00
0.00
JAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,000.00
5,468.80
20,000.00
36.46
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 30,000.00
15,140.00
18,326.46
50.47
612000 Doprinosi poslodavca 117,600.00
54,525.37
59,947.71
46.37
613000 Izdaci za materijal i usluge 2,535,800.00
850,558.72
376,882.87
33.54
6,300.00
2,554.50
1,212.50
40.55
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
1,928,900.00
607,117.26
120,084.19
31.47
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 600,600.00
240,886.96
255,586.18
40.11
JAK001 Štampanje i distribucija administrativnih taksi 130,000.00
57,612.26
59,933.52
44.32
90,000.00
31,862.73
45,333.42
35.40
300,000.00
145,786.68
144,356.94
48.60
77,000.00
3,959.07
4,128.09
5.14
3,600.00
1,666.22
1,834.21
46.28
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2,718,100.00
291,357.01
638,448.65
10.72
614000 Tekući transferi 2,718,100.00
291,357.01
638,448.65
10.72
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 518,100.00
28,325.00
29,525.00
5.47
JAN001 "SERDA" 400,000.00
0.00
0.00
0.00
JAN003 UG - Vijeće Bošnjačkih intelektualaca 38,600.00
9,650.00
9,650.00
25.00
JAN004 UG - Srpsko građansko vijeće 16,400.00
4,100.00
4,100.00
25.00
JAN005 UG - Hrvatsko narodno vijeće 13,800.00
3,450.00
3,450.00
25.00
JAN006 UG - Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka 17,400.00
4,350.00
4,350.00
25.00
JAN007 UG - Intrenacionalna liga humanista 7,600.00
1,900.00
1,900.00
25.00
JAN008 UG - Asocijacija nezavisnih intelektualaca "Krug 99" 4,800.00
1,200.00
1,200.00
25.00
JAN010 UG - Sindikat organa uprave 4,800.00
1,200.00
1,200.00
25.00
JAN018 UG Mladi muslimani 5,900.00
1,475.00
1,475.00
25.00
JAN023 Omladinsko udruženje "Sehara" 4,000.00
1,000.00
1,000.00
25.00
JAN027 Udruženje dijabetičara djece i omladine KS 4,800.00
0.00
1,200.00
0.00
JAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa JAK005 Ostale usluge JAK006 Usluge za održavanje RAS, COP-a, JRT-a i softwera JAK007 Troškovi spora JAK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 123
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 2,200,000.00
263,032.01
608,923.65
11.96
IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 9,025,400.00
1,523,432.88
1,767,809.68
16.88
616000 Izdaci za obaveze po kreditima 9,025,400.00
1,523,432.88
1,767,809.68
16.88
616200 Izdaci za inostrane kamate 3,271,800.00
612,777.69
505,614.82
18.73
616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 5,753,600.00
910,655.19
1,262,194.86
15.83
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 86,200.00
13,556.66
48,839.51
15.73
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 86,200.00
13,556.66
48,839.51
15.73
821300 Nabavka opreme 51,200.00
13,556.66
13,903.12
26.48
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 35,000.00
0.00
34,936.39
0.00
VII OTPLATE DUGOVA 14,484,700.00
3,131,921.65
6,674,580.66
21.62
823000 Otplate dugova 14,484,700.00
3,131,921.65
6,674,580.66
21.62
823200 Spoljne otplate 10,818,000.00
1,298,592.31
566,685.02
12.00
3,666,700.00
1,833,329.34
6,107,895.64
50.00
_________________
_________________
_____________
____________
30,253,200.00
6,455,833.23
10,221,551.16
21.34
823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 124
Currency: KM
Organizacija=20010001 (MINISTARSTVO ZDRAVSTVA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 748,400.00
347,588.21
378,264.23
46.44
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 545,400.00
262,283.80
288,996.08
48.09
611100 Bruto plaće i naknade 482,300.00
235,452.80
259,219.32
48.82
611200 Naknade troškova zaposlenih 63,100.00
26,831.00
29,776.76
42.52
KAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 11,500.00
5,671.00
5,724.00
49.31
KAA002 Naknada za topli obrok 34,800.00
17,816.00
17,400.00
51.20
KAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8,400.00
0.00
0.00
0.00
KAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,400.00
3,344.00
6,652.76
39.81
612000 Doprinosi poslodavca 50,600.00
24,722.53
27,218.02
48.86
613000 Izdaci za materijal i usluge 152,400.00
60,581.88
62,050.13
39.75
3,800.00
3,724.13
2,185.24
98.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 148,600.00
56,857.75
59,864.89
38.26
KAK001 Troškovi Komisije za polaganje stručnih ispita i otvaranja priv 132,000.00
43,987.43
40,330.94
33.32
15,000.00
12,116.69
18,706.80
80.78
1,600.00
753.63
827.15
47.10
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1,790,000.00
640,679.89
530,028.66
35.79
614000 Tekući transferi 1,790,000.00
640,679.89
530,028.66
35.79
614200 Transferi pojedincima 1,500,000.00
597,228.00
457,804.01
39.82
KAM003 Troškovi primjene odluke o proširenom obimu prava RVI sa područ 1,500,000.00
597,228.00
457,804.01
39.82
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 290,000.00
43,451.89
72,224.65
14.98
KAN003 Usluge mrtvozorstva 110,000.00
43,451.89
0.00
39.50
0.00
0.00
2,000.00
n/m
120,000.00
0.00
70,224.65
0.00
KAN034 Nabavka lijeka metodom i skrining testova 50,000.00
0.00
0.00
0.00
KAN070 Sufinansiranje centra za borbu protiv narkomanije,alkoholizma i 10,000.00
0.00
0.00
0.00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 500,000.00
0.00
0.00
0.00
615000 Kapitalni transferi 500,000.00
0.00
0.00
0.00
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 500,000.00
0.00
0.00
0.00
KAU038 Nabavka opreme za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva 40,000.00
0.00
0.00
0.00
KAU070 Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu KS 60,000.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi KAK002 Ostale ugovorene usluge KAK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep KAN009 Potpora razvoju naucno - istrazivacke djelatnosti i edukaciji u KAN011 Sprovodjenje programa obavezne preventivne sistematske deratiza KAU097 Sufinansiranje rekonstrukcije objekta DZ Novi Grad "Kumrovec" 125
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
3,048,400.00
988,268.10
908,292.89
32.42
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 126
Currency: KM
Organizacija=21010001 (MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,053,500.00
839,396.63
1,021,143.01
40.88
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,174,000.00
548,192.32
645,791.80
46.69
611100 Bruto plaće i naknade 1,038,800.00
488,647.87
570,727.53
47.04
135,200.00
59,544.45
75,064.27
44.04
LAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 26,900.00
14,794.00
18,241.95
55.00
LAA002 Naknada za topli obrok 77,600.00
37,760.00
39,536.00
48.66
LAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00
0.00
0.00
0.00
LAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 3,500.00
302.45
13,964.80
8.64
LAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,300.00
6,688.00
3,321.52
80.58
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca 107,000.00
51,741.36
60,171.17
48.36
613000 Izdaci za materijal i usluge 772,500.00
239,462.95
315,180.04
31.00
3,000.00
0.00
4,371.90
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
36,000.00
0.00
1,228.20
0.00
613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 30,000.00
5,760.00
10,244.98
19.20
613700 Izdaci za tekuće održavanje 15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n/m
688,500.00
233,702.95
299,334.96
33.94
LAK001 Upravni i nadzorni odbori visoko-školskih ustanova 50,000.00
31,918.47
110,866.11
63.84
LAK002 Komisije za izradu nastavnih planova i programa za srednje škol 38,600.00
0.00
0.00
0.00
LAK003 Komisijaza organizaciju takmičenja učenika 6,500.00
0.00
0.00
0.00
LAK004 Stručni timovi za inkluzivnu nastavu 7,300.00
0.00
0.00
0.00
27,400.00
16,755.01
20,799.80
61.15
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge LAK005 Komisija za polaganje stručnih ispitanastavnika LAK006 Ugovor o djelu za nepopunjena radna mjesta u PPZ LAK007 Ostale ugovorene usluge LAK008 Besplatno vanredno obrazovanje (obrazovanje djece u skladu sa č LAK009 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja (komisije i ugovor 0.00
0.00
0.00
n/m
70,000.00
32,492.44
63,668.59
46.42
0.00
0.00
0.00
n/m
394,500.00
123,400.82
98,179.17
31.28
3,400.00
1,589.03
1,842.41
46.74
90,800.00
27,547.18
3,978.88
30.34
0.00
0.00
0.00
n/m
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 77,903,500.00
38,649,531.33
38,262,203.44
49.61
614000 Tekući transferi 77,903,500.00
38,649,531.33
38,262,203.44
49.61
5,230,600.00
2,264,468.65
2,132,003.44
43.29
100,000.00
0.00
0.00
0.00
4,950,000.00
2,185,139.65
2,132,003.44
44.14
160,000.00
67,800.00
0.00
42.38
LAK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep LAK011 Komisija za osnivanje visokoškolskih ustanova LAX009 Izgradnja škole u Rakovici - Ilidža (ESCROW račun) 614200 Transferi pojedincima LAM001 Stipendije ucenicima i studentima LAM004 Troškovi prevoza učenika LAM005 Troškovi zdravstvenog osiguranja učenika i studenata 127
LAM006 Troškovi smještaja i ishrane studenata 614300 Transferi neprofitnim organizacijama LAN002 Programi LAN004 Studentski centar LAN008 Rektorat Univerziteta - UTIC LAN011 Transfer za visoko obrazovanje 20,600.00
11,529.00
0.00
55.97
72,672,900.00
36,385,062.68
36,130,200.00
50.07
100,000.00
55,272.00
30,000.00
55.27
1,150,000.00
612,000.00
575,000.00
53.22
50,000.00
0.00
0.00
0.00
66,144,000.00
33,447,000.00
33,275,200.00
50.57
50.03
4,300,000.00
2,151,200.00
2,147,600.00
LAN022 Centar za opservaciju i dijagnostiku 50,000.00
0.00
0.00
0.00
LAN028 Narodna i univerzitetska biblioteka 138,900.00
69,450.00
100,000.00
50.00
LAN030 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja 100,000.00
0.00
0.00
0.00
LAN038 Nabavka udžbenika za učenike Osnovnih škola 200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
n/m
50,000.00
0.00
0.00
0.00
LAN012 Transfer za nauku LAN041 Doedukacija odgajatelja LAN044 Škola plivanja za učenike i studente 90,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
50,140.68
0.00
16.71
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
615000 Kapitalni transferi 3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
LAU014 Rekonstrukcija i opremanje Filozofskog fakulteta 1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
LAU017 Rekonstrukcija studentskog centra 1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
LAU018 Izgradnja univerzitetske biblioteke 1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4,868,100.00
877,329.42
1,164,214.62
18.02
LAN051 Transfer Komisiji za mlade-realizacija projekata mladih LAN052 Eksterna matura 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4,868,100.00
877,329.42
1,164,214.62
18.02
821200 Nabavka građevina 4,408,100.00
877,329.42
1,135,804.62
19.90
LAX018 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu 494,400.00
413,038.96
68,850.90
83.54
LAX020 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osjek 0.00
0.00
54,828.50
n/m
LAX022 Izgradnja osnovne škole u naselju Anex 350,000.00
0.00
0.00
0.00
LAX024 Izgradnja osnovne škole u Hadžićima 1,500,000.00
0.00
682,217.81
0.00
LAX025 Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović 162,300.00
76,797.51
0.00
47.32
LAX027 Dogradnja osnovne škole u Dobroševićima 400,000.00
0.00
0.00
0.00
LAX029 Izgradnja Sedme osnovne škole u Blažuju 400,000.00
0.00
329,907.41
0.00
1,101,400.00
387,492.95
0.00
35.18
821300 Nabavka opreme 380,000.00
0.00
28,410.00
0.00
LAX004 Ostala oprema 80,000.00
0.00
28,410.00
0.00
LAX054 Nabavka opreme za OŠ u Starom Ilijašu 300,000.00
0.00
0.00
0.00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30,000.00
0.00
0.00
0.00
LAX051 Nabavka licenciranih softvera 30,000.00
0.00
0.00
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50,000.00
0.00
0.00
0.00
LAX002 Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el.in 50,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
88,325,100.00
40,366,257.38
40,447,561.07
45.70
LAX053 Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 128
Currency: KM
Organizacija=21020001-21020069 (OS "6. MART" HADZICI-NOVA OSNOVNA ŠKOLA U STAROM ILIJAŠU)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 86,801,908.00
43,703,916.27
40,980,394.14
50.35
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 71,058,175.00
36,839,729.17
34,285,871.06
51.84
611100 Bruto plaće i naknade 61,055,775.00
32,421,534.95
29,870,425.89
53.10
611200 Naknade troškova zaposlenih 10,002,400.00
4,418,194.22
4,415,445.17
44.17
612000 Doprinosi poslodavca 6,409,910.00
3,425,082.53
3,151,733.91
53.43
613000 Izdaci za materijal i usluge 9,333,823.00
3,439,104.57
3,542,789.17
36.85
67,100.00
21,050.35
23,573.41
31.37
4,235,700.00
1,721,684.46
1,875,112.45
40.65
694,900.00
325,707.66
282,709.98
46.87
2,053,650.00
599,953.01
564,333.29
29.21
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 71,500.00
29,433.03
28,534.62
41.17
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 46,600.00
16,195.12
16,697.00
34.75
613700 Izdaci za tekuće održavanje 778,500.00
168,750.23
148,382.67
21.68
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 210,700.00
74,259.05
53,646.05
35.24
1,175,173.00
482,071.66
549,799.70
41.02
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 962,758.00
375,889.39
452,007.93
39.04
000000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 212,415.00
106,182.27
97,791.77
49.99
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 104,000.00
18,910.00
21,350.00
18.18
614000 Tekući transferi 104,000.00
18,910.00
21,350.00
18.18
614200 Transferi pojedincima 104,000.00
18,910.00
21,350.00
18.18
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 856,750.00
71,630.87
166,314.79
8.36
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 856,750.00
71,630.87
166,314.79
8.36
821300 Nabavka opreme 697,850.00
61,442.86
69,056.85
8.80
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 158,900.00
10,188.01
97,257.94
6.41
_________________
_________________
_____________
____________
87,762,658.00
43,794,457.14
41,168,058.93
49.90
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 129
Currency: KM
Organizacija=21020001 (OS "6. MART" HADZICI)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,312,500.00
1,180,326.92
1,110,580.59
51.04
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,932,300.00
1,003,512.94
923,685.11
51.93
611100 Bruto plaće i naknade 1,678,200.00
888,821.94
809,446.11
52.96
254,100.00
114,691.00
114,239.00
45.14
42,400.00
20,703.00
22,105.00
48.83
161,000.00
90,640.00
88,784.00
56.30
39,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
LBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 11,200.00
3,348.00
3,350.00
29.89
612000 Doprinosi poslodavca 176,200.00
93,639.19
85,252.61
53.14
613000 Izdaci za materijal i usluge 204,000.00
83,174.79
101,642.87
40.77
1,000.00
0.00
0.00
0.00
148,300.00
62,483.27
82,059.13
42.13
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,400.00
5,861.46
5,444.10
51.42
613400 Nabavka materijala 11,000.00
2,005.64
2,427.06
18.23
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00
318.20
196.80
39.78
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
7,000.00
1,495.11
1,518.06
21.36
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA002 Naknada za topli obrok LBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,800.00
1,854.00
1,854.00
48.79
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,700.00
9,157.11
8,143.72
44.24
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,000.00
6,247.20
5,486.54
41.65
5,700.00
2,909.91
2,657.18
51.05
_________________
_________________
_____________
____________
2,312,500.00
1,180,326.92
1,110,580.59
51.04
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 130
Currency: KM
Organizacija=21020002 (OS "9. MAJ" HADZICI - PAZARIC)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,066,950.00
529,555.61
512,081.22
49.63
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 882,400.00
467,095.41
428,629.91
52.93
611100 Bruto plaće i naknade 757,600.00
408,924.41
366,767.60
53.98
611200 Naknade troškova zaposlenih 124,800.00
58,171.00
61,862.31
46.61
LBA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,000.00
10,895.00
13,356.24
43.58
LBA007 Naknada za topli obrok 76,100.00
42,976.00
40,904.00
56.47
LBA008 Naknada za regres za godišnji odmor 19,400.00
0.00
0.00
0.00
LBA009 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
5,089.56
n/m
LBA010 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,300.00
4,300.00
2,512.51
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 79,500.00
43,537.07
38,640.29
54.76
613000 Izdaci za materijal i usluge 105,050.00
18,923.13
44,811.02
18.01
400.00
212.50
442.30
53.13
70,500.00
10,730.92
32,748.40
15.22
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,600.00
3,015.97
3,530.47
39.68
613400 Nabavka materijala 5,000.00
1,358.26
1,247.00
27.17
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00
100.00
65.00
33.33
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
5,000.00
176.39
790.11
3.53
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,700.00
648.40
1,295.00
38.14
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,550.00
2,680.69
4,692.74
18.42
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 11,850.00
1,329.73
3,488.00
11.22
LBK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,700.00
1,350.96
1,204.74
50.04
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,400.00
4,500.17
23.40
83.34
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,400.00
4,500.17
23.40
83.34
821300 Nabavka opreme 5,400.00
4,500.17
23.40
83.34
_________________
_________________
_____________
____________
1,072,350.00
534,055.78
512,104.62
49.80
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 131
Currency: KM
Organizacija=21020003 (OS "HILMI ef. SARIC" HADZICI - TARCIN)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,426,500.00
706,601.74
693,554.15
49.53
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,169,900.00
594,480.59
571,203.60
50.81
611100 Bruto plaće i naknade 1,011,900.00
527,529.83
494,142.84
52.13
158,000.00
66,950.76
77,060.76
42.37
LBA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 37,200.00
14,590.76
20,852.76
39.22
LBA012 Naknada za topli obrok 93,100.00
52,360.00
51,208.00
56.24
LBA013 Naknada za regres za godišnji odmor 25,200.00
0.00
0.00
0.00
LBA014 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
5,000.00
n/m
LBA015 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 106,200.00
55,768.62
52,320.32
52.51
613000 Izdaci za materijal i usluge 150,400.00
56,352.53
70,030.23
37.47
200.00
80.50
315.00
40.25
105,900.00
42,026.02
54,296.95
39.68
8,700.00
4,173.38
4,299.17
47.97
10,000.00
1,733.90
2,527.94
17.34
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,200.00
375.00
696.50
31.25
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
8,000.00
1,327.69
2,018.98
16.60
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,900.00
240.00
1,440.00
8.28
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,500.00
6,396.04
4,435.69
47.38
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,000.00
4,664.01
2,803.13
46.64
3,500.00
1,732.03
1,632.56
49.49
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
9,050.00
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
9,050.00
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
9,050.00
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
1,426,500.00
706,601.74
702,604.15
49.53
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 132
Currency: KM
Organizacija=21020004 (OS "HASIM SPAHIC" ILIJAS)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,134,300.00
1,108,676.11
1,028,683.97
51.95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,803,700.00
948,101.66
866,667.42
52.56
611100 Bruto plaće i naknade 1,571,900.00
849,697.86
761,095.42
54.06
231,800.00
98,403.80
105,572.00
42.45
41,700.00
8,186.80
22,705.00
19.63
144,200.00
83,216.00
80,416.00
57.71
37,400.00
0.00
0.00
0.00
LBA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
LBA020 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 8,500.00
7,001.00
2,451.00
82.36
612000 Doprinosi poslodavca 165,100.00
89,414.04
80,093.22
54.16
613000 Izdaci za materijal i usluge 165,500.00
71,160.41
81,923.33
43.00
100.00
0.00
50.00
0.00
100,200.00
50,529.52
51,885.35
50.43
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,400.00
5,468.52
6,330.15
40.81
613400 Nabavka materijala 16,300.00
4,789.80
7,962.54
29.39
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00
404.65
220.00
50.58
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 9,100.00
700.00
3,899.80
7.69
613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,500.00
2,174.44
968.54
39.54
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA017 Naknada za topli obrok LBA018 Naknada za regres za godišnji odmor 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 2,700.00
2,610.00
1,848.75
96.67
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,400.00
4,483.48
8,758.20
25.77
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,000.00
1,716.07
6,266.05
14.30
LBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5,400.00
2,767.41
2,492.15
51.25
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
146.25
358.01
1.46
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
146.25
358.01
1.46
821300 Nabavka opreme 10,000.00
146.25
358.01
1.46
_________________
_________________
_____________
____________
2,144,300.00
1,108,822.36
1,029,041.98
51.71
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 133
Currency: KM
Organizacija=21020005 (OS "PODLUGOVI" ILIJAS)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,161,300.00
575,963.15
562,965.37
49.60
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 992,800.00
495,904.21
481,174.34
49.95
611100 Bruto plaće i naknade 839,300.00
441,877.51
408,446.94
52.65
611200 Naknade troškova zaposlenih 153,500.00
54,026.70
72,727.40
35.20
LBA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 43,300.00
4,256.70
23,259.40
9.83
LBA022 Naknada za topli obrok 82,100.00
45,270.00
45,368.00
55.14
LBA023 Naknada za regres za godišnji odmor 0.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 21,000.00
0.00
0.00
LBA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
LBA025 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,100.00
4,500.00
4,100.00
63.38
612000 Doprinosi poslodavca 88,100.00
46,712.14
43,061.79
53.02
613000 Izdaci za materijal i usluge 80,400.00
33,346.80
38,729.24
41.48
100.00
0.00
0.00
0.00
52,400.00
23,074.16
26,614.00
44.03
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,900.00
3,622.32
3,760.38
40.70
613400 Nabavka materijala 4,300.00
2,027.83
1,459.10
47.16
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00
180.10
190.15
16.37
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,800.00
601.65
538.76
21.49
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,800.00
600.00
1,000.00
33.33
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,000.00
3,240.74
5,166.85
36.01
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,100.00
1,788.39
3,822.67
29.32
LBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00
1,452.35
1,344.18
50.08
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,000.00
0.00
7,000.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,000.00
0.00
7,000.00
0.00
821300 Nabavka opreme 6,000.00
0.00
7,000.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,167,300.00
575,963.15
569,965.37
49.34
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 134
Currency: KM
Organizacija=21020006 (OS "SREDNJE" ILIJAS)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 986,400.00
488,166.71
475,080.46
49.49
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 824,000.00
413,857.96
402,882.71
50.23
611100 Bruto plaće i naknade 687,500.00
367,116.36
334,447.71
53.40
611200 Naknade troškova zaposlenih 136,500.00
46,741.60
68,435.00
34.24
LBA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 49,700.00
10,549.60
24,012.00
21.23
LBA027 Naknada za topli obrok 65,400.00
36,192.00
36,096.00
55.34
LBA028 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
5,027.00
n/m
LBA030 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00
0.00
3,300.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 72,200.00
39,331.35
35,306.64
54.48
613000 Izdaci za materijal i usluge 90,200.00
34,977.40
36,891.11
38.78
0.00
0.00
0.00
n/m
52,400.00
24,731.86
26,192.80
47.20
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,900.00
4,108.30
3,648.26
46.16
613400 Nabavka materijala 6,000.00
2,498.08
1,738.03
41.63
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
180.00
0.00
36.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
1,800.00
823.88
212.14
45.77
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00
1,350.00
450.00
50.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,900.00
1,285.28
4,649.88
7.18
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,500.00
52.48
3,543.83
0.34
2,400.00
1,232.80
1,106.05
51.37
_________________
_________________
_____________
____________
986,400.00
488,166.71
475,080.46
49.49
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 135
Currency: KM
Organizacija=21020007 (OS "ISAK SAMOKOVLIJA" CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,571,200.00
841,267.30
752,131.27
53.54
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,244,100.00
684,959.90
620,258.97
55.06
611100 Bruto plaće i naknade 1,061,800.00
597,208.74
537,832.27
56.24
182,300.00
87,751.16
82,426.70
48.14
36,300.00
20,103.00
19,598.70
55.38
107,400.00
60,662.16
60,368.00
56.48
LBA033 Naknada za regres za godišnji odmor 27,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00
4,986.00
0.00
99.72
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA032 Naknada za topli obrok 5,800.00
2,000.00
2,460.00
34.48
612000 Doprinosi poslodavca 111,500.00
62,765.96
56,472.38
56.29
613000 Izdaci za materijal i usluge 215,600.00
93,541.44
75,399.92
43.39
400.00
0.00
0.00
0.00
54,600.00
24,491.26
22,043.22
44.86
LBA035 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 8,600.00
4,697.68
4,100.43
54.62
128,500.00
59,161.14
45,775.22
46.04
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
30.90
2.30
30.90
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
10,300.00
949.65
188.09
9.22
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,600.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,500.00
4,210.81
3,290.66
44.32
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,700.00
2,270.65
1,537.13
39.84
LBK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00
1,940.16
1,753.53
51.06
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22,500.00
2,415.90
0.00
10.74
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22,500.00
2,415.90
0.00
10.74
821300 Nabavka opreme 12,500.00
2,415.90
0.00
19.33
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,593,700.00
843,683.20
752,131.27
52.94
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 136
Currency: KM
Organizacija=21020008 (OS "VLADISLAV SKARIC" CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 780,800.00
332,178.16
351,060.93
42.54
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 567,300.00
278,950.25
274,997.03
49.17
611100 Bruto plaće i naknade 480,400.00
245,359.61
237,732.67
51.07
611200 Naknade troškova zaposlenih 86,900.00
33,590.64
37,264.36
38.65
LBA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,500.00
9,356.00
9,381.00
56.70
LBA037 Naknada za topli obrok 45,300.00
24,234.64
25,083.36
53.50
LBA038 Naknada za regres za godišnji odmor 10,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA039 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA040 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,200.00
0.00
2,800.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 50,400.00
25,762.74
25,076.57
51.12
613000 Izdaci za materijal i usluge 163,100.00
27,465.17
50,987.33
16.84
1,500.00
1,338.75
0.00
89.25
107,500.00
7,538.82
30,833.89
7.01
9,100.00
4,572.90
4,726.30
50.25
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 17,800.00
5,705.23
4,329.14
32.05
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00
20.05
68.35
2.51
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
15,000.00
5,703.29
4,012.16
38.02
613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,600.00
780.00
735.00
48.75
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,800.00
1,806.13
6,282.49
18.43
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,200.00
1,014.31
5,507.36
12.37
LBK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,600.00
791.82
775.13
49.49
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17,400.00
9,345.38
0.00
53.71
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17,400.00
9,345.38
0.00
53.71
821300 Nabavka opreme 17,400.00
9,345.38
0.00
53.71
_________________
_________________
_____________
____________
798,200.00
341,523.54
351,060.93
42.79
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 137
Currency: KM
Organizacija=21020009 (OS "HASAN KIKIC" CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 740,700.00
387,319.39
359,533.06
52.29
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 570,900.00
321,035.00
290,057.61
56.23
611100 Bruto plaće i naknade 481,900.00
281,972.00
252,666.69
58.51
611200 Naknade troškova zaposlenih 89,000.00
39,063.00
37,390.92
43.89
LBA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15,400.00
8,980.00
8,342.00
58.31
LBA042 Naknada za topli obrok 50,200.00
28,150.00
27,969.92
56.08
LBA043 Naknada za regres za godišnji odmor 11,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA045 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6,100.00
1,933.00
1,079.00
31.69
612000 Doprinosi poslodavca 50,600.00
29,985.06
27,309.03
59.26
613000 Izdaci za materijal i usluge 119,200.00
36,299.33
42,166.42
30.45
900.00
462.00
1,092.00
51.33
37,500.00
15,545.16
21,092.12
41.45
8,100.00
3,949.90
3,598.65
48.76
48,100.00
12,125.43
11,399.70
25.21
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
68.00
25.00
34.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
15,000.00
1,584.53
1,353.00
10.56
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,000.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,400.00
2,564.31
3,605.95
34.65
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,600.00
1,634.68
2,754.50
29.19
LBK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00
929.63
851.45
51.65
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30,400.00
2,449.40
0.00
8.06
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30,400.00
2,449.40
0.00
8.06
821300 Nabavka opreme 15,400.00
2,449.40
0.00
15.91
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 15,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
771,100.00
389,768.79
359,533.06
50.55
138
Currency: KM
Organizacija=21020010 (OS "ALIJA NAMETAK" CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,430,900.00
731,502.74
712,896.40
51.12
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,208,400.00
634,025.66
605,394.77
52.47
611100 Bruto plaće i naknade 1,032,800.00
566,667.66
536,119.77
54.87
175,600.00
67,358.00
69,275.00
38.36
LBA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,000.00
14,606.00
13,770.00
56.18
LBA047 Naknada za topli obrok 94,000.00
52,752.00
53,024.00
56.12
LBA048 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00
0.00
0.00
0.00
LBA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju 27,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA050 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,100.00
0.00
2,481.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 108,400.00
59,878.12
56,822.52
55.24
613000 Izdaci za materijal i usluge 114,100.00
37,598.96
50,679.11
32.95
400.00
0.00
700.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 55,800.00
22,095.12
33,438.25
39.60
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,800.00
6,173.80
5,242.70
48.23
613400 Nabavka materijala 20,600.00
1,683.22
3,120.87
8.17
200.00
100.00
50.00
50.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
11,000.00
2,647.40
2,333.54
24.07
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,600.00
1,800.00
1,700.00
50.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,700.00
3,099.42
4,093.75
31.95
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,000.00
1,257.50
2,345.03
20.96
LBK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,700.00
1,841.92
1,748.72
49.78
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,700.00
114.00
0.00
0.78
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,700.00
114.00
0.00
0.78
821300 Nabavka opreme 14,700.00
114.00
0.00
0.78
_________________
_________________
_____________
____________
1,445,600.00
731,616.74
712,896.40
50.61
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 139
Currency: KM
Organizacija=21020011 (OS "MUSA CAZIM CATIC" CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,362,500.00
687,752.76
650,877.04
50.48
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,148,100.00
594,470.60
551,645.57
51.78
611100 Bruto plaće i naknade 1,003,100.00
525,745.74
485,794.17
52.41
145,000.00
68,724.86
65,851.40
47.40
LBA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,300.00
13,344.86
16,099.40
47.15
LBA052 Naknada za topli obrok 89,800.00
52,480.00
49,752.00
58.44
LBA053 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00
0.00
0.00
0.00
LBA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
LBA055 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,900.00
2,900.00
0.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 105,300.00
55,474.19
51,895.28
52.68
613000 Izdaci za materijal i usluge 109,100.00
37,807.97
47,336.19
34.65
613100 Putni troškovi 2,600.00
1,250.50
1,797.60
48.10
613200 Izdaci za energiju 37,900.00
18,304.92
23,337.47
48.30
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,300.00
5,100.65
4,885.65
49.52
613400 Nabavka materijala 25,500.00
2,779.70
3,614.30
10.90
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
13,600.00
4,256.43
3,096.62
31.30
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,900.00
726.00
1,300.00
25.03
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,100.00
5,389.77
9,304.55
33.48
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,600.00
3,678.02
7,699.85
29.19
LBK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00
1,711.75
1,604.70
48.91
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 27,400.00
3,032.00
3,782.43
11.07
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 27,400.00
3,032.00
3,782.43
11.07
821300 Nabavka opreme 27,400.00
3,032.00
3,782.43
11.07
_________________
_________________
_____________
____________
1,389,900.00
690,784.76
654,659.47
49.70
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 140
Currency: KM
Organizacija=21020012 (OS "SAFVET beg BASAGIC" CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,222,600.00
648,991.62
601,234.47
53.08
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 957,200.00
515,782.44
474,876.03
53.88
611100 Bruto plaće i naknade 812,100.00
439,800.44
406,280.23
54.16
611200 Naknade troškova zaposlenih 145,100.00
75,982.00
68,595.80
52.37
LBA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,600.00
15,839.00
15,683.80
55.38
LBA057 Naknada za topli obrok 78,500.00
44,092.00
42,852.00
56.17
LBA058 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00
0.00
0.00
0.00
LBA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13,300.00
11,251.00
7,660.00
84.59
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 5,800.00
4,800.00
2,400.00
82.76
612000 Doprinosi poslodavca 85,300.00
46,568.27
43,167.59
54.59
613000 Izdaci za materijal i usluge 180,100.00
86,640.91
83,190.85
48.11
613100 Putni troškovi 1,300.00
1,248.00
868.00
96.00
613200 Izdaci za energiju 63,900.00
32,400.88
37,170.23
50.71
9,800.00
4,481.50
4,231.23
45.73
80,000.00
39,334.96
27,266.70
49.17
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
31.50
75.05
15.75
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5,100.00
2,521.40
2,497.20
49.44
12,000.00
2,842.68
5,182.21
23.69
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,000.00
450.00
300.00
45.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,800.00
3,329.99
5,600.23
48.97
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 3,900.00
1,889.51
4,261.52
48.45
LBK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00
1,440.48
1,338.71
49.67
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 38,000.00
4,118.48
5,514.17
10.84
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 38,000.00
4,118.48
5,514.17
10.84
8,000.00
4,118.48
1,307.23
51.48
30,000.00
0.00
4,206.94
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,260,600.00
653,110.10
606,748.64
51.81
LBA060 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 141
Currency: KM
Organizacija=21020013 (OS "SILVIJE STRAHIMIR KRANJCEVIC" CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 783,900.00
377,997.47
357,302.78
48.22
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 599,300.00
314,880.08
291,402.74
52.54
611100 Bruto plaće i naknade 496,100.00
277,698.84
255,181.14
55.98
611200 Naknade troškova zaposlenih 103,200.00
37,181.24
36,221.60
36.03
LBA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15,500.00
8,933.00
8,226.00
57.63
LBA062 Naknada za topli obrok 51,400.00
28,248.24
27,995.60
54.96
LBA063 Naknada za regres za godišnji odmor 14,300.00
0.00
0.00
0.00
LBA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju 20,000.00
0.00
0.00
0.00
LBA065 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 52,100.00
29,536.39
26,683.05
56.69
613000 Izdaci za materijal i usluge 132,500.00
33,581.00
39,216.99
25.34
500.00
0.00
0.00
0.00
38,200.00
13,363.15
19,096.27
34.98
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 6,300.00
2,828.40
2,781.30
44.90
31,800.00
7,924.32
6,500.73
24.92
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
30.00
17.00
30.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
38,700.00
3,424.94
2,683.26
8.85
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,100.00
825.00
825.00
39.29
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,800.00
5,185.19
7,313.43
35.04
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 13,000.00
4,268.32
6,483.80
32.83
LBK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00
916.87
829.63
50.94
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
689.67
0.00
6.90
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
689.67
0.00
6.90
821300 Nabavka opreme 10,000.00
689.67
0.00
6.90
_________________
_________________
_____________
____________
793,900.00
378,687.14
357,302.78
47.70
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 142
Currency: KM
Organizacija=21020014 (OS "MEHMED beg KAPETANOVIC LJUBUSAK" CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 940,600.00
485,792.27
481,649.78
51.65
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 777,400.00
411,300.58
400,065.87
52.91
611100 Bruto plaće i naknade 653,100.00
357,431.78
346,330.87
54.73
611200 Naknade troškova zaposlenih 124,300.00
53,868.80
53,735.00
43.34
LBA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 19,900.00
10,547.00
11,077.00
53.00
LBA067 Naknada za topli obrok 63,500.00
35,220.00
35,804.00
55.46
LBA068 Naknada za regres za godišnji odmor 16,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,000.00
5,827.80
5,016.00
38.85
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
9,100.00
2,274.00
1,838.00
24.99
612000 Doprinosi poslodavca 68,600.00
37,530.35
37,693.91
54.71
613000 Izdaci za materijal i usluge 94,600.00
36,961.34
43,890.00
39.07
613100 Putni troškovi 1,300.00
1,300.00
1,800.00
100.00
613200 Izdaci za energiju 39,800.00
18,188.88
23,330.15
45.70
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,800.00
5,799.41
5,928.55
49.15
613400 Nabavka materijala 23,700.00
7,267.22
7,123.46
30.66
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
98.70
28.00
49.35
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,800.00
939.29
855.48
16.19
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,600.00
1,145.00
1,200.00
44.04
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,400.00
2,222.84
3,624.36
23.65
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00
1,060.00
2,492.68
15.14
LBK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00
1,162.84
1,131.68
48.45
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,200.00
0.00
2,461.77
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,200.00
0.00
2,461.77
0.00
821300 Nabavka opreme 15,200.00
0.00
2,461.77
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
955,800.00
485,792.27
484,111.55
50.83
LBA070 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 143
Currency: KM
Organizacija=21020015 (OS "NAFIJA SARAJLIC" CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,166,600.00
641,918.47
568,248.50
55.02
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 959,500.00
533,539.72
470,759.57
55.61
611100 Bruto plaće i naknade 831,300.00
473,622.12
413,639.57
56.97
611200 Naknade troškova zaposlenih 128,200.00
59,917.60
57,120.00
46.74
LBA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,500.00
13,607.00
12,788.00
55.54
LBA072 Naknada za topli obrok 81,500.00
46,310.60
44,332.00
56.82
LBA073 Naknada za regres za godišnji odmor 20,200.00
0.00
0.00
0.00
LBA075 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,000.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 87,300.00
50,045.30
43,663.17
57.33
613000 Izdaci za materijal i usluge 119,800.00
58,333.45
53,825.76
48.69
800.00
0.00
0.00
0.00
71,000.00
37,194.63
39,149.94
52.39
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,700.00
4,234.01
4,644.74
48.67
613400 Nabavka materijala 6,500.00
1,788.25
2,606.54
27.51
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
42.20
0.00
21.10
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
17,200.00
11,730.62
1,663.90
68.20
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,100.00
1,410.00
1,410.00
45.48
12,300.00
1,933.74
4,350.64
15.72
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 9,300.00
388.73
3,000.00
4.18
LBK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,000.00
1,545.01
1,350.64
51.50
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,400.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,400.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 12,400.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,179,000.00
641,918.47
568,248.50
54.45
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 144
Currency: KM
Organizacija=21020016 (OS "HASAN KAIMIJA" CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 753,900.00
351,494.63
363,978.53
46.62
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 614,300.00
291,454.93
303,445.89
47.45
611100 Bruto plaće i naknade 521,200.00
253,023.93
265,459.89
48.55
611200 Naknade troškova zaposlenih 93,100.00
38,431.00
37,986.00
41.28
LBA076 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,200.00
8,215.00
9,010.00
50.71
LBA077 Naknada za topli obrok 50,800.00
26,836.00
28,976.00
52.83
LBA078 Naknada za regres za godišnji odmor 13,900.00
0.00
0.00
0.00
LBA079 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,200.00
0.00
0.00
0.00
LBA080 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5,000.00
3,380.00
0.00
67.60
612000 Doprinosi poslodavca 54,700.00
27,196.25
28,313.11
49.72
613000 Izdaci za materijal i usluge 84,900.00
32,843.45
32,219.53
38.68
400.00
0.00
125.00
0.00
35,600.00
16,767.00
20,577.53
47.10
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 7,600.00
3,710.82
2,993.00
48.83
10,500.00
1,472.20
502.00
14.02
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400.00
317.00
0.00
79.25
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
10,500.00
1,403.75
735.57
13.37
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,100.00
775.10
697.52
36.91
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,800.00
8,397.58
6,588.91
47.18
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00
7,552.95
5,706.30
47.21
LBK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00
844.63
882.61
46.92
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
763,900.00
351,494.63
363,978.53
46.01
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 145
Currency: KM
Organizacija=21020017 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OSNOVNA SKOLA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,842,900.00
926,052.26
890,605.78
50.25
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,557,200.00
796,123.16
745,453.29
51.13
611100 Bruto plaće i naknade 1,342,600.00
699,783.16
645,972.29
52.12
214,600.00
96,340.00
99,481.00
44.89
47,400.00
23,444.00
25,637.00
49.46
129,700.00
72,896.00
71,444.00
56.20
34,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA084 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
LBA085 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,000.00
0.00
2,400.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 141,000.00
73,477.23
68,286.72
52.11
613000 Izdaci za materijal i usluge 144,700.00
56,451.87
76,865.77
39.01
200.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 91,900.00
36,966.05
57,736.49
40.22
613300 Izdaci za komunalne usluge 18,800.00
9,641.83
9,018.77
51.29
613400 Nabavka materijala 11,100.00
3,098.96
1,032.75
27.92
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
0.00
300.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,400.00
2,173.84
2,100.00
49.41
613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00
785.60
811.20
15.71
200.00
0.00
0.00
0.00
12,900.00
3,785.59
5,866.56
29.35
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,300.00
1,522.31
3,754.08
18.34
LBK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,600.00
2,263.28
2,112.48
49.20
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,000.00
1,000.00
0.00
100.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,000.00
1,000.00
0.00
100.00
821300 Nabavka opreme 1,000.00
1,000.00
0.00
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,843,900.00
927,052.26
890,605.78
50.28
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA081 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA082 Naknada za topli obrok LBA083 Naknada za regres za godišnji odmor 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 146
Currency: KM
Organizacija=21020018 (CENTAR ZA SLUSNU I GOVORNU REHABILITACIJU)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,034,500.00
516,796.00
485,559.94
49.96
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 796,300.00
406,799.97
379,758.85
51.09
611100 Bruto plaće i naknade 691,600.00
358,752.97
335,114.85
51.87
611200 Naknade troškova zaposlenih 104,700.00
48,047.00
44,644.00
45.89
LBA086 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,700.00
11,183.00
9,752.00
51.53
LBA087 Naknada za topli obrok 61,100.00
34,164.00
34,892.00
55.91
LBA088 Naknada za regres za godišnji odmor 15,200.00
0.00
0.00
0.00
LBA090 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6,700.00
2,700.00
0.00
40.30
612000 Doprinosi poslodavca 72,600.00
38,194.70
35,605.75
52.61
613000 Izdaci za materijal i usluge 165,600.00
71,801.33
70,195.34
43.36
613100 Putni troškovi 2,900.00
1,242.00
930.62
42.83
613200 Izdaci za energiju 42,900.00
21,224.83
25,210.39
49.48
7,000.00
3,236.90
3,434.11
46.24
613400 Nabavka materijala 17,600.00
3,236.14
2,626.33
18.39
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13,500.00
10,260.07
8,142.86
76.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
49,000.00
18,873.30
23,741.56
38.52
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613300 Izdaci za komunalne usluge 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,300.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29,400.00
13,728.09
6,109.47
46.69
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 27,000.00
12,546.78
5,005.02
46.47
2,400.00
1,181.31
1,104.45
49.22
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 104,000.00
18,910.00
21,350.00
18.18
614000 Tekući transferi 104,000.00
18,910.00
21,350.00
18.18
614200 Transferi pojedincima 104,000.00
18,910.00
21,350.00
18.18
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,100.00
3,906.21
5,175.26
27.70
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,100.00
3,906.21
5,175.26
27.70
821300 Nabavka opreme 14,100.00
3,906.21
5,175.26
27.70
_________________
_________________
_____________
____________
1,152,600.00
539,612.21
512,085.20
46.82
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 147
Currency: KM
Organizacija=21020019 (PRVA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,592,200.00
817,724.16
766,282.74
51.36
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,302,100.00
680,879.34
620,934.22
52.29
611100 Bruto plaće i naknade 1,117,200.00
597,663.66
541,091.85
53.50
184,900.00
83,215.68
79,842.37
45.01
33,200.00
17,372.56
18,146.45
52.33
102,100.00
59,099.12
56,645.92
57.88
LBA093 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA094 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12,000.00
0.00
5,050.00
0.00
LBA095 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 12,800.00
6,744.00
0.00
52.69
612000 Doprinosi poslodavca 117,300.00
62,619.68
56,698.28
53.38
613000 Izdaci za materijal i usluge 172,800.00
74,225.14
88,650.24
42.95
300.00
120.00
0.00
40.00
613200 Izdaci za energiju 88,800.00
37,119.74
47,713.84
41.80
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,800.00
6,782.51
5,191.01
52.99
613400 Nabavka materijala 46,700.00
21,134.71
27,192.26
45.26
100.00
100.00
0.00
100.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA091 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA092 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
9,800.00
719.72
1,181.58
7.34
4,200.00
3,405.60
1,485.60
81.09
10,100.00
4,842.86
5,885.95
47.95
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,300.00
2,882.88
4,129.93
45.76
LBK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00
1,959.98
1,756.02
51.58
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 3,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,595,200.00
817,724.16
766,282.74
51.26
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 148
Currency: KM
Organizacija=21020020 (DRUGA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,515,000.00
781,547.10
733,324.53
51.59
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,263,500.00
660,752.61
628,052.45
52.30
611100 Bruto plaće i naknade 1,094,800.00
582,259.95
554,422.61
53.18
168,700.00
78,492.66
73,629.84
46.53
20,900.00
12,167.00
11,458.00
58.22
104,100.00
58,148.16
57,671.84
55.86
LBA098 Naknada za regres za godišnji odmor 25,700.00
0.00
0.00
0.00
LBA099 Otpremnine zbog odlaska u penziju 8,700.00
1,441.50
0.00
16.57
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA096 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA097 Naknada za topli obrok 9,300.00
6,736.00
4,500.00
72.43
612000 Doprinosi poslodavca 115,000.00
61,400.51
58,214.38
53.39
613000 Izdaci za materijal i usluge 136,500.00
59,393.98
47,057.70
43.51
400.00
400.00
0.00
100.00
LBA0A0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 96,900.00
43,842.60
38,444.82
45.25
613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00
2,830.05
2,013.45
56.60
613400 Nabavka materijala 7,700.00
2,308.09
1,881.19
29.98
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
0.00
99.99
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
13,900.00
4,674.97
1,087.90
33.63
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,600.00
1,800.00
600.00
50.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,900.00
3,538.27
2,930.35
39.76
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,000.00
1,596.13
1,121.00
31.92
LBK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00
1,942.14
1,809.35
49.80
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 3,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,518,000.00
781,547.10
733,324.53
51.49
613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 149
Currency: KM
Organizacija=21020021 (TRECA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,249,700.00
619,685.97
595,016.49
49.59
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,057,000.00
532,858.43
510,957.15
50.41
611100 Bruto plaće i naknade 916,200.00
471,891.03
447,461.75
51.51
611200 Naknade troškova zaposlenih 140,800.00
60,967.40
63,495.40
43.30
LBA0A1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,200.00
11,579.40
14,775.40
41.06
LBA0A2 Naknada za topli obrok 82,600.00
46,100.00
45,412.00
55.81
LBA0A3 Naknada za regres za godišnji odmor 21,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA0A4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,200.00
0.00
0.00
0.00
LBA0A5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00
3,288.00
3,308.00
99.64
612000 Doprinosi poslodavca 96,200.00
49,378.98
46,973.86
51.33
613000 Izdaci za materijal i usluge 96,500.00
37,448.56
37,085.48
38.81
600.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 47,800.00
20,810.48
22,563.59
43.54
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,400.00
7,000.54
5,275.88
52.24
9,000.00
2,427.04
1,561.64
26.97
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
45.50
0.00
45.50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
12,500.00
1,937.21
2,810.88
15.50
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,400.00
1,249.00
1,250.00
36.74
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,700.00
3,978.79
3,623.49
41.02
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,500.00
2,393.45
2,156.49
36.82
LBK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00
1,585.34
1,467.00
49.54
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,700.00
1,551.42
2,994.33
23.16
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,700.00
1,551.42
2,994.33
23.16
821300 Nabavka opreme 6,700.00
1,551.42
2,994.33
23.16
_________________
_________________
_____________
____________
1,256,400.00
621,237.39
598,010.82
49.45
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 150
Currency: KM
Organizacija=21020022 (CETVRTA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 987,369.00
504,366.04
450,911.01
51.08
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 809,700.00
419,002.65
377,484.15
51.75
611100 Bruto plaće i naknade 698,500.00
366,795.97
334,250.15
52.51
611200 Naknade troškova zaposlenih 111,200.00
52,206.68
43,234.00
46.95
LBA0A6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 18,800.00
8,903.96
8,118.00
47.36
LBA0A7 Naknada za topli obrok 64,600.00
36,816.00
35,116.00
56.99
LBA0A8 Naknada za regres za godišnji odmor 15,600.00
0.00
0.00
0.00
LBA0A9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,100.00
6,486.72
0.00
71.28
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
3,100.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 73,300.00
38,481.77
35,083.16
52.50
613000 Izdaci za materijal i usluge 104,369.00
46,881.62
38,343.70
44.92
400.00
200.00
200.00
50.00
55,500.00
24,734.45
23,865.73
44.57
613300 Izdaci za komunalne usluge 6,800.00
2,917.21
2,148.01
42.90
613400 Nabavka materijala 6,000.00
2,847.24
335.23
47.45
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
0.00
87.50
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 18,000.00
7,549.88
6,000.00
41.94
613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00
2,387.62
50.88
47.75
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,400.00
1,000.00
600.00
41.67
10,069.00
5,245.22
5,056.35
52.09
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,569.00
4,047.62
3,967.01
53.48
LBK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00
1,197.60
1,089.34
47.90
_________________
_________________
_____________
____________
987,369.00
504,366.04
450,911.01
51.08
LBA0B0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 151
Currency: KM
Organizacija=21020023 (PETA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,548,400.00
784,809.95
733,938.00
50.69
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,306,700.00
682,076.08
634,445.49
52.20
611100 Bruto plaće i naknade 1,129,800.00
597,580.57
552,816.03
52.89
176,900.00
84,495.51
81,629.46
47.76
30,900.00
16,732.00
17,019.00
54.15
104,000.00
59,858.48
57,010.46
57.56
LBA0B3 Naknada za regres za godišnji odmor 26,900.00
0.00
0.00
0.00
LBA0B4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA0B5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 8,600.00
7,905.03
7,600.00
91.92
612000 Doprinosi poslodavca 118,600.00
63,060.96
57,997.81
53.17
613000 Izdaci za materijal i usluge 123,100.00
39,672.91
41,494.70
32.23
800.00
350.00
350.00
43.75
59,300.00
18,404.50
22,916.61
31.04
9,800.00
4,846.00
3,538.65
49.45
12,400.00
2,001.26
1,605.34
16.14
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
11,600.00
336.96
1,272.77
2.90
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0B1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0B2 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,700.00
1,800.00
1,699.00
26.87
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,200.00
11,934.19
10,112.33
53.76
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,300.00
9,976.24
8,307.00
54.51
LBK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00
1,957.95
1,805.33
50.20
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,900.00
0.00
5,418.56
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,900.00
0.00
5,418.56
0.00
821300 Nabavka opreme 20,900.00
0.00
5,418.56
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,569,300.00
784,809.95
739,356.56
50.01
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 152
Currency: KM
Organizacija=21020024 (SESTA OSNOVNA SKLA ILIDZA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,059,700.00
521,015.45
470,773.52
49.17
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 877,100.00
459,717.25
413,211.91
52.41
611100 Bruto plaće i naknade 736,500.00
395,061.54
359,790.54
53.64
611200 Naknade troškova zaposlenih 140,600.00
64,655.71
53,421.37
45.99
LBA0B6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,400.00
12,039.00
13,026.00
49.34
LBA0B7 Naknada za topli obrok 68,800.00
40,184.00
37,801.92
58.41
LBA0B8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0B9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 23,600.00
8,995.69
0.00
38.12
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 5,700.00
3,437.02
2,593.45
60.30
612000 Doprinosi poslodavca 77,300.00
41,481.48
37,844.15
53.66
613000 Izdaci za materijal i usluge 105,300.00
19,816.72
19,717.46
18.82
400.00
105.00
0.00
26.25
53,200.00
3,543.90
3,694.76
6.66
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,800.00
5,098.15
3,630.45
52.02
613400 Nabavka materijala LBA0C0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 9,000.00
1,289.89
914.68
14.33
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
0.00
76.40
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
9,000.00
704.93
155.98
7.83
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,800.00
1,075.00
840.00
38.39
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,900.00
7,999.85
10,405.19
38.28
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,300.00
6,714.20
9,229.64
36.69
LBK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00
1,285.65
1,175.55
49.45
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 15,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,074,700.00
521,015.45
470,773.52
48.48
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 153
Currency: KM
Organizacija=21020025 (SEDMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,355,800.00
713,823.25
636,708.56
52.65
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,133,700.00
611,835.56
545,174.69
53.97
611100 Bruto plaće i naknade 978,000.00
537,457.56
471,134.69
54.95
611200 Naknade troškova zaposlenih 155,700.00
74,378.00
74,040.00
47.77
LBA0C1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,600.00
22,160.00
25,164.00
62.25
LBA0C2 Naknada za topli obrok 90,800.00
52,218.00
48,876.00
57.51
LBA0C3 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA0C4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
LBA0C5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 102,700.00
56,824.26
49,962.64
55.33
613000 Izdaci za materijal i usluge 119,400.00
45,163.43
41,571.23
37.83
400.00
0.00
0.00
0.00
67,000.00
29,482.42
25,410.92
44.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 6,900.00
3,280.93
2,631.43
47.55
11,000.00
2,648.63
2,237.20
24.08
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
0.00
200.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
9,500.00
1,350.11
1,901.15
14.21
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,700.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,400.00
8,401.34
9,190.53
41.18
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 17,000.00
6,635.00
7,628.92
39.03
LBK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,400.00
1,766.34
1,561.61
51.95
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 6,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,361,800.00
713,823.25
636,708.56
52.42
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 154
Currency: KM
Organizacija=21020026 (OSMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,159,500.00
586,177.04
535,691.04
50.55
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 971,700.00
508,148.77
458,608.91
52.29
611100 Bruto plaće i naknade 826,800.00
445,591.89
396,856.91
53.89
611200 Naknade troškova zaposlenih 144,900.00
62,556.88
61,752.00
43.17
LBA0C6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27,000.00
15,264.00
11,760.00
56.53
LBA0C7 Naknada za topli obrok 77,900.00
43,932.88
43,692.00
56.40
LBA0C8 Naknada za regres za godišnji odmor 21,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA0C9 Otpremnina zbof odlaska u penziju 10,900.00
0.00
6,300.00
0.00
LBA0D0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,600.00
3,360.00
0.00
44.21
612000 Doprinosi poslodavca 86,800.00
47,084.66
41,850.90
54.25
613000 Izdaci za materijal i usluge 101,000.00
30,943.61
35,231.23
30.64
400.00
0.00
57.02
0.00
49,000.00
20,454.86
26,958.36
41.74
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 8,700.00
3,591.15
2,306.70
41.28
17,700.00
914.49
2,543.11
5.17
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400.00
0.00
50.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
11,900.00
550.41
474.41
4.63
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00
954.00
795.00
47.70
10,900.00
4,478.70
2,046.63
41.09
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,000.00
3,005.36
734.05
37.57
LBK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00
1,473.34
1,312.58
50.80
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,000.00
187.20
0.00
9.36
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,000.00
187.20
0.00
9.36
821300 Nabavka opreme 2,000.00
187.20
0.00
9.36
_________________
_________________
_____________
____________
1,161,500.00
586,364.24
535,691.04
50.48
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 155
Currency: KM
Organizacija=21020027 (OSNOVNA MUZICKA SKOLA ILIDZA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,066,700.00
393,706.32
495,395.29
36.91
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 915,200.00
349,526.06
436,233.69
38.19
611100 Bruto plaće i naknade 786,300.00
345,088.06
383,999.69
43.89
611200 Naknade troškova zaposlenih 128,900.00
4,438.00
52,234.00
3.44
LBA0D1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,500.00
1,938.00
11,730.00
8.61
LBA0D2 Naknada za topli obrok 72,200.00
0.00
40,504.00
0.00
LBA0D3 Naknada za regres za godišnji odmor 17,700.00
0.00
0.00
0.00
LBA0D4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,000.00
0.00
0.00
0.00
LBA0D5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00
2,500.00
0.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 82,600.00
36,423.26
40,594.19
44.10
613000 Izdaci za materijal i usluge 68,900.00
7,757.00
18,567.41
11.26
800.00
0.00
0.00
0.00
19,400.00
0.00
6,670.40
0.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,200.00
0.00
1,885.84
0.00
613400 Nabavka materijala 9,000.00
0.00
924.48
0.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
8,000.00
0.00
196.40
0.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,700.00
7,757.00
8,890.29
37.47
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 18,000.00
6,635.00
7,646.30
36.86
LBK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,700.00
1,122.00
1,243.99
41.56
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 25,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,091,700.00
393,706.32
495,395.29
36.06
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 156
Currency: KM
Organizacija=21020028 (OS "CENGIC VILA I" NOVO SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,797,500.00
885,808.16
803,353.11
49.28
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,372,000.00
725,708.23
662,476.90
52.89
611100 Bruto plaće i naknade 1,186,400.00
646,366.03
579,392.90
54.48
185,600.00
79,342.20
83,084.00
42.75
25,500.00
14,787.00
13,886.00
57.99
105,800.00
61,307.20
59,198.00
57.95
LBA0D8 Naknada za regres za godišnji odmor 28,200.00
0.00
0.00
0.00
LBA0D9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0E0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,000.00
3,248.00
10,000.00
32.48
612000 Doprinosi poslodavca 124,500.00
68,183.45
60,961.82
54.77
613000 Izdaci za materijal i usluge 301,000.00
91,916.48
79,914.39
30.54
613100 Putni troškovi 3,400.00
1,415.00
1,730.00
41.62
613200 Izdaci za energiju 80,600.00
44,196.95
25,100.01
54.83
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,500.00
6,351.55
4,467.20
50.81
145,700.00
19,798.03
20,794.13
13.59
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,200.00
1,339.80
1,422.90
60.90
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
19,600.00
702.16
1,555.05
3.58
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0D6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0D7 Naknada za topli obrok 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,400.00
2,100.00
975.00
47.73
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32,600.00
16,012.99
23,870.10
49.12
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 28,500.00
13,909.12
21,982.19
48.80
LBK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,100.00
2,103.87
1,887.91
51.31
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,800.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,800.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 20,800.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,818,300.00
885,808.16
803,353.11
48.72
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 157
Currency: KM
Organizacija=21020029 (OS "MALTA" NOVO SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,254,200.00
624,004.26
587,766.12
49.75
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,021,600.00
521,276.67
497,070.94
51.03
611100 Bruto plaće i naknade 890,000.00
459,894.27
434,518.94
51.67
611200 Naknade troškova zaposlenih 131,600.00
61,382.40
62,552.00
46.64
LBA0E1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,800.00
13,182.40
13,156.00
55.39
LBA0E2 Naknada za topli obrok 83,100.00
44,872.00
46,116.00
54.00
LBA0E3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,600.00
0.00
0.00
0.00
LBA0E4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
LBA0E5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,100.00
3,328.00
3,280.00
81.17
612000 Doprinosi poslodavca 93,400.00
48,759.03
45,815.14
52.20
613000 Izdaci za materijal i usluge 139,200.00
53,968.56
44,880.04
38.77
700.00
0.00
0.00
0.00
72,700.00
39,370.46
26,498.37
54.15
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 8,400.00
4,078.55
3,256.60
48.55
21,000.00
1,618.95
3,112.39
7.71
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00
0.00
50.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
11,000.00
400.35
860.10
3.64
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00
0.00
900.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,100.00
8,500.25
10,202.58
38.46
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 19,000.00
6,996.74
8,787.30
36.82
LBK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,100.00
1,503.51
1,415.28
48.50
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,500.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,500.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 15,500.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,269,700.00
624,004.26
587,766.12
49.15
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 158
Currency: KM
Organizacija=21020030 (OS "HRASNO" NOVO SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,534,100.00
785,446.96
713,043.13
51.20
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,251,800.00
651,206.61
606,672.76
52.02
611100 Bruto plaće i naknade 1,091,300.00
573,937.21
526,835.17
52.59
160,500.00
77,269.40
79,837.59
48.14
24,700.00
14,359.00
12,889.00
58.13
100,500.00
56,206.40
56,106.16
55.93
25,200.00
0.00
0.00
0.00
LBA0E9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
7,530.43
n/m
LBA0F0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,100.00
6,704.00
3,312.00
66.38
612000 Doprinosi poslodavca 114,600.00
60,578.40
55,312.02
52.86
613000 Izdaci za materijal i usluge 167,700.00
73,661.95
51,058.35
43.92
613100 Putni troškovi 1,300.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 75,400.00
40,756.85
29,328.58
54.05
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,800.00
6,580.03
4,286.15
47.68
613400 Nabavka materijala 37,000.00
12,781.85
3,546.30
34.55
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
90.65
203.00
18.13
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
12,000.00
2,538.85
1,502.84
21.16
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0E6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0E7 Naknada za topli obrok LBA0E8 Naknada za regres za godišnji odmor 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00
0.00
915.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,700.00
10,913.72
11,276.48
46.05
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 20,000.00
9,045.84
9,568.71
45.23
LBK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,700.00
1,867.88
1,707.77
50.48
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,000.00
0.00
4,441.32
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,000.00
0.00
4,441.32
0.00
821300 Nabavka opreme 25,000.00
0.00
4,441.32
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,559,100.00
785,446.96
717,484.45
50.38
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 159
Currency: KM
Organizacija=21020031 (OS "GRBAVICA I" NOVO SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,101,300.00
579,028.03
514,182.03
52.58
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 856,000.00
462,174.82
414,550.99
53.99
611100 Bruto plaće i naknade 727,600.00
397,547.82
356,271.99
54.64
611200 Naknade troškova zaposlenih 128,400.00
64,627.00
58,279.00
50.33
LBA0F1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 20,000.00
11,681.00
8,895.00
58.40
LBA0F2 Naknada za topli obrok 70,100.00
39,468.00
38,516.00
56.30
LBA0F3 Naknada za regres za godišnji odmor 17,300.00
0.00
0.00
0.00
LBA0F4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,800.00
0.00
5,016.00
0.00
LBA0F5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 14,200.00
13,478.00
5,852.00
94.92
612000 Doprinosi poslodavca 76,400.00
42,024.93
37,460.33
55.01
613000 Izdaci za materijal i usluge 168,900.00
74,828.28
62,170.71
44.30
613100 Putni troškovi 1,300.00
462.20
227.80
35.55
613200 Izdaci za energiju 46,800.00
20,142.10
17,637.59
43.04
613300 Izdaci za komunalne usluge 14,100.00
6,765.00
5,257.65
47.98
613400 Nabavka materijala 60,000.00
33,769.56
21,183.72
56.28
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00
254.46
157.09
25.45
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
21,000.00
2,434.00
5,804.32
11.59
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,100.00
1,230.00
840.00
39.68
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,600.00
9,770.96
11,062.54
45.24
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,000.00
8,469.98
9,897.97
44.58
LBK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00
1,300.98
1,164.57
50.04
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,000.00
1,000.35
1,434.42
6.25
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,000.00
1,000.35
1,434.42
6.25
821300 Nabavka opreme 16,000.00
1,000.35
1,434.42
6.25
_________________
_________________
_____________
____________
1,117,300.00
580,028.38
515,616.45
51.91
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 160
Currency: KM
Organizacija=21020032 (OS "GRBAVICA II" NOVO SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,609,800.00
781,084.31
728,377.49
48.52
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,165,000.00
607,733.89
577,635.52
52.17
611100 Bruto plaće i naknade 1,012,700.00
539,364.97
504,740.52
53.26
152,300.00
68,368.92
72,895.00
44.89
LBA0F6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27,200.00
15,423.00
14,787.00
56.70
LBA0F7 Naknada za topli obrok 95,800.00
52,945.92
53,608.00
55.27
LBA0F8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA0F9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
LBA0G0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca 106,300.00
57,150.86
53,226.48
53.76
613000 Izdaci za materijal i usluge 338,500.00
116,199.56
97,515.49
34.33
5,500.00
280.00
350.00
5.09
129,500.00
53,627.40
46,611.68
41.41
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 15,500.00
7,274.15
5,301.47
46.93
130,800.00
33,687.32
29,894.26
25.75
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,200.00
465.75
159.65
38.81
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
25,500.00
5,391.19
2,366.97
21.14
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00
1,740.00
1,100.00
43.50
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,500.00
13,733.75
11,731.46
51.83
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 23,000.00
11,968.63
10,087.25
52.04
LBK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00
1,765.12
1,644.21
50.43
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 33,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 33,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 24,000.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,642,800.00
781,084.31
728,377.49
47.55
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 161
Currency: KM
Organizacija=21020033 (OS "POFALICI" NOVO SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,173,900.00
607,604.33
565,387.84
51.76
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 983,100.00
523,090.48
481,465.86
53.21
611100 Bruto plaće i naknade 838,200.00
450,550.48
419,817.66
53.75
611200 Naknade troškova zaposlenih 144,900.00
72,540.00
61,648.20
50.06
LBA0G1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,200.00
12,932.00
12,349.00
55.74
LBA0G2 Naknada za topli obrok 81,300.00
46,168.00
45,448.00
56.79
LBA0G3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA0G4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13,600.00
9,840.00
0.00
72.35
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 7,000.00
3,600.00
3,851.20
51.43
612000 Doprinosi poslodavca 88,000.00
47,622.80
44,206.46
54.12
613000 Izdaci za materijal i usluge 102,800.00
36,891.05
39,715.52
35.89
800.00
630.00
0.00
78.75
39,100.00
14,524.71
20,493.88
37.15
7,800.00
3,675.72
3,721.12
47.12
23,000.00
5,167.39
4,239.18
22.47
800.00
800.00
0.00
100.00
LBA0G5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
8,000.00
1,163.45
1,121.70
14.54
3,300.00
1,340.00
0.00
40.61
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00
9,589.78
10,139.64
47.95
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00
8,110.91
8,765.00
47.71
LBK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,000.00
1,478.87
1,374.64
49.30
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 7,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,180,900.00
607,604.33
565,387.84
51.45
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 162
Currency: KM
Organizacija=21020034 (OS "VELESICKI HEROJI" NOVO SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,020,100.00
522,769.01
484,115.49
51.25
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 834,500.00
429,915.13
403,972.35
51.52
611100 Bruto plaće i naknade 716,700.00
377,712.63
354,443.35
52.70
611200 Naknade troškova zaposlenih 117,800.00
52,202.50
49,529.00
44.31
LBA0G6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,100.00
13,510.50
12,849.00
56.06
LBA0G7 Naknada za topli obrok 66,400.00
34,992.00
36,680.00
52.70
LBA0G8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,400.00
0.00
0.00
0.00
LBA0G9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,200.00
0.00
0.00
0.00
LBA0H0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,700.00
3,700.00
0.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 75,200.00
39,974.83
37,579.59
53.16
613000 Izdaci za materijal i usluge 110,400.00
52,879.05
42,563.55
47.90
500.00
447.50
550.00
89.50
34,200.00
15,538.68
11,583.54
45.43
8,200.00
4,386.70
3,429.00
53.50
32,700.00
18,478.18
14,000.36
56.51
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00
267.35
374.50
44.56
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
11,700.00
4,227.04
1,947.85
36.13
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00
840.00
0.00
31.11
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,800.00
8,693.60
10,678.30
43.91
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,400.00
7,456.22
9,511.51
42.85
LBK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00
1,237.38
1,166.79
51.56
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 27,000.00
409.50
2,160.55
1.52
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 27,000.00
409.50
2,160.55
1.52
821300 Nabavka opreme 17,000.00
409.50
2,160.55
2.41
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,047,100.00
523,178.51
486,276.04
49.96
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 163
Currency: KM
Organizacija=21020035 (OS "KOVACICI" NOVO SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,281,100.00
654,249.97
592,691.89
51.07
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,038,375.00
545,828.98
486,841.51
52.57
611100 Bruto plaće i naknade 893,475.00
480,615.98
426,465.65
53.79
611200 Naknade troškova zaposlenih 144,900.00
65,213.00
60,375.86
45.01
LBA0H1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,100.00
13,573.00
13,148.80
54.08
LBA0H2 Naknada za topli obrok 79,500.00
44,984.00
43,886.00
56.58
LBA0H3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,200.00
0.00
0.00
0.00
LBA0H4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0H5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,000.00
6,656.00
3,341.06
66.56
612000 Doprinosi poslodavca 93,910.00
50,464.78
45,279.27
53.74
613000 Izdaci za materijal i usluge 148,815.00
57,956.21
60,571.11
38.95
613100 Putni troškovi 1,100.00
926.00
262.50
84.18
613200 Izdaci za energiju 58,500.00
28,435.00
33,420.13
48.61
6,600.00
3,189.24
3,198.00
48.32
52,900.00
20,928.44
17,645.44
39.56
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
26.80
49.10
26.80
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
17,200.00
306.98
553.31
1.78
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,300.00
1,008.00
1,272.00
43.83
10,115.00
3,135.75
4,170.63
31.00
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00
1,577.62
2,769.87
22.54
LBK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,115.00
1,558.13
1,400.76
50.02
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,400.00
50.00
0.00
0.93
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,400.00
50.00
0.00
0.93
821300 Nabavka opreme 5,400.00
50.00
0.00
0.93
_________________
_________________
_____________
____________
1,286,500.00
654,299.97
592,691.89
50.86
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 164
Currency: KM
Organizacija=21020036 (MUZICKA SKOLA "NOVO SARAJEVO" NOVO SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,396,000.00
706,270.99
682,315.66
50.59
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,184,000.00
616,761.97
590,567.68
52.09
611100 Bruto plaće i naknade 1,024,100.00
545,251.97
507,409.68
53.24
159,900.00
71,510.00
83,158.00
44.72
LBA0H6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 31,000.00
14,958.00
18,798.00
48.25
LBA0H7 Naknada za topli obrok 94,000.00
53,208.00
53,460.00
56.60
LBA0H8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA0H9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,000.00
0.00
6,800.00
0.00
LBA0I0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidsnosti 4,100.00
3,344.00
4,100.00
81.56
612000 Doprinosi poslodavca 107,500.00
57,251.43
53,375.44
53.26
613000 Izdaci za materijal i usluge 104,500.00
32,257.59
38,372.54
30.87
613100 Putni troškovi 2,800.00
0.00
1,652.50
0.00
613200 Izdaci za energiju 36,000.00
19,108.67
15,239.02
53.08
46.30
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,600.00
3,055.55
2,615.18
16,000.00
152.25
2,230.41
0.95
1,000.00
193.00
170.05
19.30
5,000.00
500.00
0.00
10.00
12,000.00
343.18
970.00
2.86
3,600.00
0.00
1,053.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,500.00
8,904.94
14,442.38
41.42
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 18,000.00
7,139.05
12,791.58
39.66
LBK036 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00
1,765.89
1,650.80
50.45
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 9,000.00
0.00
0.00
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 9,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,414,000.00
706,270.99
682,315.66
49.95
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 165
Currency: KM
Organizacija=21020037 (CENTAR "VLADIMIR NAZOR" NOVO SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,210,800.00
596,060.51
559,276.17
49.23
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 974,900.00
497,418.66
464,514.73
51.02
611100 Bruto plaće i naknade 839,800.00
442,413.16
407,989.23
52.68
611200 Naknade troškova zaposlenih 135,100.00
55,005.50
56,525.50
40.71
LBA0I1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27,200.00
13,945.50
14,929.50
51.27
LBA0I2 Naknada za topli obrok 70,000.00
37,760.00
39,088.00
53.94
LBA0I3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00
0.00
0.00
0.00
LBA0I4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,700.00
0.00
0.00
0.00
LBA0I5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00
3,300.00
2,508.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 88,200.00
46,649.55
42,838.87
52.89
613000 Izdaci za materijal i usluge 147,700.00
51,992.30
51,922.57
35.20
613100 Putni troškovi 1,300.00
157.50
438.00
12.12
613200 Izdaci za energiju 66,800.00
28,910.81
24,311.47
43.28
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,600.00
5,447.03
4,561.69
51.39
613400 Nabavka materijala 25,800.00
3,120.42
3,935.78
12.09
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,600.00
2,750.40
5,899.00
25.95
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
10,000.00
616.68
1,024.58
6.17
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00
1,230.00
820.00
45.56
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,900.00
9,759.46
10,932.05
49.04
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00
8,318.00
9,604.59
48.93
LBK037 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00
1,441.46
1,327.46
49.71
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,500.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,500.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 14,500.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,225,300.00
596,060.51
559,276.17
48.65
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 166
Currency: KM
Organizacija=21020038 (ZAVOD ZA VASPITANJE MUSKE DJECE I OMLADINE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 539,600.00
234,822.84
264,600.32
43.52
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 397,400.00
178,513.03
201,874.35
44.92
611100 Bruto plaće i naknade 338,400.00
156,415.03
177,041.35
46.22
611200 Naknade troškova zaposlenih 59,000.00
22,098.00
24,833.00
37.45
LBA0I6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 10,100.00
5,618.00
4,929.00
55.62
LBA0I7 Naknada za topli obrok 33,900.00
16,480.00
17,704.00
48.61
LBA0I8 Naknada za regres za godišnji odmor 7,200.00
0.00
0.00
0.00
LBA0I9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,600.00
0.00
0.00
0.00
LBA0J0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 35,500.00
16,423.58
18,589.00
46.26
613000 Izdaci za materijal i usluge 37.38
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
106,700.00
39,886.23
44,136.97
613100 Putni troškovi 1,100.00
0.00
417.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 27,900.00
13,252.54
17,518.87
47.50
6,500.00
3,152.47
3,119.94
48.50
47,700.00
14,298.12
13,558.13
29.98
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,600.00
1,186.38
835.28
74.15
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,500.00
2,763.19
2,959.10
29.09
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,600.00
2,966.78
2,246.55
64.50
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,800.00
2,266.75
3,482.10
29.06
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,600.00
1,755.91
2,899.77
26.60
LBK038 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,200.00
510.84
582.33
42.57
_________________
_________________
_____________
____________
539,600.00
234,822.84
264,600.32
43.52
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 167
Currency: KM
Organizacija=21020039 (OS "MIRSAD PRNJAVORAC" VOGOSCA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,521,000.00
788,843.79
702,650.57
51.86
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,294,600.00
682,431.49
609,132.61
52.71
611100 Bruto plaće i naknade 1,130,000.00
607,202.49
540,928.11
53.73
164,600.00
75,229.00
68,204.50
45.70
21,600.00
13,761.00
8,164.00
63.71
106,500.00
61,468.00
56,950.50
57.72
LBA0J3 Naknada za regres za godišnji odmor 27,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA0J4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,600.00
0.00
0.00
0.00
LBA0J5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,100.00
0.00
3,090.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 118,600.00
64,798.67
56,871.28
54.64
613000 Izdaci za materijal i usluge 107,800.00
41,613.63
36,646.68
38.60
0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 52,900.00
21,390.83
21,542.55
40.44
613300 Izdaci za komunalne usluge 16,100.00
10,232.16
5,282.52
63.55
613400 Nabavka materijala 12,900.00
4,675.25
3,225.45
36.24
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
0.00
85.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
2,500.00
392.50
7.10
15.70
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0J1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0J2 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,400.00
1,165.00
396.00
34.26
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,900.00
3,757.89
6,108.06
18.88
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00
1,752.84
4,345.11
10.96
LBK039 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00
2,005.05
1,762.95
51.41
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,000.00
0.00
1,171.21
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,000.00
0.00
1,171.21
0.00
821300 Nabavka opreme 6,000.00
0.00
1,171.21
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,527,000.00
788,843.79
703,821.78
51.66
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 168
Currency: KM
Organizacija=21020040 (OS "ZAHID BARUCIJA" VOGOSCA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,028,200.00
515,667.64
484,546.25
50.15
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 877,600.00
460,141.36
425,896.50
52.43
611100 Bruto plaće i naknade 758,500.00
405,403.66
365,592.63
53.45
611200 Naknade troškova zaposlenih 119,100.00
54,737.70
60,303.87
45.96
LBA0J6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 20,400.00
10,498.00
10,968.00
51.46
LBA0J7 Naknada za topli obrok 71,500.00
40,424.00
39,008.00
56.54
LBA0J8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0J9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,100.00
0.00
9,212.40
0.00
LBA0K0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,000.00
3,815.70
1,115.47
95.39
612000 Doprinosi poslodavca 79,600.00
42,567.40
38,385.71
53.48
613000 Izdaci za materijal i usluge 71,000.00
12,958.88
20,264.04
18.25
200.00
0.00
0.00
0.00
41,100.00
3,853.68
10,206.74
9.38
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,400.00
4,130.89
3,518.09
49.18
613400 Nabavka materijala KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 7,800.00
201.45
1,432.07
2.58
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,300.00
931.80
1,038.42
28.24
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,300.00
1,128.00
940.00
49.04
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,300.00
2,713.06
3,128.72
37.17
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 4,700.00
1,391.23
1,933.95
29.60
LBK040 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00
1,321.83
1,194.77
50.84
_________________
_________________
_____________
____________
1,028,200.00
515,667.64
484,546.25
50.15
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 169
Currency: KM
Organizacija=21020041 (OS "ZAJKO DELIC" VOGOSCA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,042,700.00
536,472.82
490,642.07
51.45
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 877,500.00
458,381.99
415,948.11
52.24
611100 Bruto plaće i naknade 756,500.00
400,608.99
365,715.51
52.96
611200 Naknade troškova zaposlenih 121,000.00
57,773.00
50,232.60
47.75
LBA0K1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,100.00
9,675.00
8,314.60
60.09
LBA0K2 Naknada za topli obrok 70,600.00
39,692.00
38,568.00
56.22
LBA0K3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,400.00
0.00
0.00
0.00
LBA0K4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,500.00
5,030.00
0.00
43.74
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,400.00
3,376.00
3,350.00
99.29
612000 Doprinosi poslodavca 79,400.00
42,176.75
38,458.31
53.12
613000 Izdaci za materijal i usluge 85,800.00
35,914.08
36,235.65
41.86
100.00
0.00
200.00
0.00
48,100.00
20,242.79
25,350.03
42.08
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,500.00
3,734.47
3,333.03
49.79
613400 Nabavka materijala 5,000.00
992.56
1,632.95
19.85
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
3,300.00
1,076.54
1,379.62
32.62
LBA0K5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,800.00
680.40
1,106.70
24.30
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,900.00
9,187.32
3,233.32
48.61
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,300.00
7,877.30
2,034.69
48.33
2,600.00
1,310.02
1,198.63
50.39
_________________
_________________
_____________
____________
1,042,700.00
536,472.82
490,642.07
51.45
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK041 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 170
Currency: KM
Organizacija=21020042 (OS "IZET SABIC" VOGOSCA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,001,400.00
512,937.45
470,357.58
51.22
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 852,700.00
448,909.97
408,556.89
52.65
611100 Bruto plaće i naknade 739,100.00
396,759.97
357,710.89
53.68
611200 Naknade troškova zaposlenih 113,600.00
52,150.00
50,846.00
45.91
LBA0K6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 18,900.00
10,822.00
10,027.00
57.26
LBA0K7 Naknada za topli obrok 69,300.00
38,816.00
38,304.00
56.01
LBA0K8 Naknada za regres za godišnji odmor 17,700.00
0.00
0.00
0.00
LBA0K9 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0L0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,600.00
2,512.00
2,515.00
96.62
612000 Doprinosi poslodavca 77,600.00
42,096.78
38,018.43
54.25
613000 Izdaci za materijal i usluge 71,100.00
21,930.70
23,782.26
30.84
200.00
0.00
364.00
0.00
46,200.00
14,318.00
14,581.80
30.99
613300 Izdaci za komunalne usluge 6,100.00
3,130.15
2,703.60
51.31
613400 Nabavka materijala 4,500.00
957.68
1,219.39
21.28
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00
0.00
545.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,800.00
600.00
1,268.00
15.79
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,000.00
990.00
990.00
49.50
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,300.00
1,934.87
2,110.47
26.51
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 4,700.00
630.00
929.00
13.40
LBK042 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00
1,304.87
1,181.47
50.19
_________________
_________________
_____________
____________
1,001,400.00
512,937.45
470,357.58
51.22
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 171
Currency: KM
Organizacija=21020043 (OS "PORODICE ef. RAMICA" VOGOSCA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 954,975.00
476,189.44
459,669.59
49.86
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 797,800.00
407,150.87
390,765.20
51.03
611100 Bruto plaće i naknade 689,200.00
356,846.47
338,817.70
51.78
611200 Naknade troškova zaposlenih 108,600.00
50,304.40
51,947.50
46.32
LBA0L1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,700.00
12,424.40
13,059.50
52.42
LBA0L2 Naknada za topli obrok 66,000.00
35,384.00
36,888.00
53.61
LBA0L3 Naknada za regres za godišnji odmor 16,400.00
0.00
0.00
0.00
LBA0L4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
LBA0L5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00
2,496.00
2,000.00
99.84
612000 Doprinosi poslodavca 72,400.00
37,719.26
35,826.21
52.10
613000 Izdaci za materijal i usluge 84,775.00
31,319.31
33,078.18
36.94
100.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 35,300.00
17,528.95
20,666.06
49.66
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,000.00
4,150.64
3,885.15
41.51
613400 Nabavka materijala 12,700.00
2,441.60
2,855.42
19.23
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
71.00
0.00
71.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
4,200.00
1,662.70
883.80
39.59
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,300.00
615.00
820.00
26.74
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,075.00
4,849.42
3,967.75
24.16
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,675.00
3,678.88
2,850.22
20.81
2,400.00
1,170.54
1,117.53
48.77
_________________
_________________
_____________
____________
954,975.00
476,189.44
459,669.59
49.86
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK043 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 172
Currency: KM
Organizacija=21020044 (OS "ZAIM KOLAR" TRNOVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 922,400.00
405,646.73
406,765.31
43.98
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 668,500.00
328,763.76
316,351.45
49.18
611100 Bruto plaće i naknade 554,400.00
286,930.24
271,190.45
51.76
611200 Naknade troškova zaposlenih 114,100.00
41,833.52
45,161.00
36.66
LBA0L6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 36,300.00
15,664.00
16,439.00
43.15
LBA0L7 Naknada za topli obrok 48,200.00
26,169.52
25,378.00
54.29
LBA0L8 Naknada za regres za godišnji odmor 13,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA0L9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0M0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 11,000.00
0.00
3,344.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 58,200.00
30,442.67
28,600.58
52.31
613000 Izdaci za materijal i usluge 23.73
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
195,700.00
46,440.30
61,813.28
613100 Putni troškovi 1,300.00
0.00
448.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 47,200.00
8,489.97
13,862.95
17.99
7,100.00
3,144.16
2,769.40
44.28
613400 Nabavka materijala 93,000.00
19,708.10
26,124.06
21.19
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,000.00
3,496.09
1,938.20
31.78
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
12,000.00
2,976.56
2,517.42
24.80
613300 Izdaci za komunalne usluge 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,100.00
792.00
744.00
37.71
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,000.00
7,833.42
13,409.25
35.61
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00
6,886.10
12,515.73
34.43
LBK044 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,000.00
947.32
893.52
47.37
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 35,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 35,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 25,000.00
0.00
0.00
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
957,400.00
405,646.73
406,765.31
42.37
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 173
Currency: KM
Organizacija=21020045 (OS "OSMAN NAKAS" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,234,700.00
577,378.00
535,750.63
46.76
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 925,300.00
462,767.89
434,385.18
50.01
611100 Bruto plaće i naknade 788,100.00
407,608.77
382,184.02
51.72
611200 Naknade troškova zaposlenih 137,200.00
55,159.12
52,201.16
40.20
LBA0M1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,400.00
13,014.00
10,877.00
60.81
LBA0M2 Naknada za topli obrok 75,800.00
42,145.12
41,324.16
55.60
LBA0M3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,400.00
0.00
0.00
0.00
LBA0M4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 17,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0M5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 82,800.00
43,113.90
40,475.85
52.07
613000 Izdaci za materijal i usluge 226,600.00
71,496.21
60,889.60
31.55
600.00
0.00
0.00
0.00
105,700.00
44,149.65
30,866.22
41.77
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 9,700.00
5,085.27
3,926.75
52.43
74,300.00
9,855.63
12,503.11
13.26
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00
362.50
23.00
60.42
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
13,000.00
2,205.10
3,977.63
16.96
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00
1,787.70
0.00
59.59
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,700.00
8,050.36
9,592.89
40.86
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00
6,723.70
8,345.00
39.55
LBK045 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,700.00
1,326.66
1,247.89
49.14
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18,000.00
0.00
1,809.20
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18,000.00
0.00
1,809.20
0.00
821300 Nabavka opreme 18,000.00
0.00
1,809.20
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,252,700.00
577,378.00
537,559.83
46.09
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 174
Currency: KM
Organizacija=21020046 (OS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,363,900.00
695,127.96
635,170.43
50.97
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,121,200.00
583,443.91
534,021.22
52.04
611100 Bruto plaće i naknade 941,900.00
501,770.91
467,739.72
53.27
611200 Naknade troškova zaposlenih 179,300.00
81,673.00
66,281.50
45.55
LBA0M6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,700.00
15,822.00
14,093.00
51.54
LBA0M7 Naknada za topli obrok 93,300.00
52,491.20
52,188.50
56.26
LBA0M8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA0M9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 27,100.00
13,359.80
0.00
49.30
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
3,400.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 98,900.00
52,853.58
49,282.55
53.44
613000 Izdaci za materijal i usluge 143,800.00
58,830.47
51,866.66
40.91
200.00
0.00
0.00
0.00
109,500.00
46,227.93
41,738.92
42.22
10,100.00
5,187.97
4,189.50
51.37
5,000.00
1,131.90
1,397.43
22.64
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
13.00
67.15
13.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,900.00
663.44
549.21
13.54
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5,300.00
2,564.60
1,292.60
48.39
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,700.00
3,041.63
2,631.85
34.96
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,400.00
1,405.19
1,107.18
26.02
LBK046 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,300.00
1,636.44
1,524.67
49.59
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,600.00
3,635.80
0.00
23.31
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,600.00
3,635.80
0.00
23.31
821300 Nabavka opreme 13,100.00
3,635.80
0.00
27.75
2,500.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,379,500.00
698,763.76
635,170.43
50.65
LBA0N0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 175
Currency: KM
Organizacija=21020047 (OS "BEHAUDIN SELMANOVIC" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,213,800.00
624,424.46
574,895.32
51.44
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,039,800.00
546,039.21
497,780.33
52.51
611100 Bruto plaće i naknade 898,800.00
481,955.71
439,442.33
53.62
611200 Naknade troškova zaposlenih 141,000.00
64,083.50
58,338.00
45.45
LBA0N1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,200.00
11,828.00
12,053.00
53.28
LBA0N2 Naknada za topli obrok 83,600.00
46,465.50
46,285.00
55.58
LBA0N3 Naknada za regres za godišnji odmor 23,600.00
0.00
0.00
0.00
LBA0N4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 3,800.00
0.00
0.00
0.00
LBA0N5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,800.00
5,790.00
0.00
74.23
612000 Doprinosi poslodavca 94,400.00
50,920.34
46,330.47
53.94
613000 Izdaci za materijal i usluge 79,600.00
27,464.91
30,784.52
34.50
200.00
91.00
0.00
45.50
29,300.00
9,751.10
12,355.12
33.28
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00
4,043.78
3,649.19
50.55
613400 Nabavka materijala 9,000.00
1,986.08
1,808.52
22.07
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00
85.00
240.00
14.17
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
9,000.00
909.90
1,973.07
10.11
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,400.00
1,660.00
900.00
48.82
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,100.00
8,938.05
9,858.62
44.47
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00
7,355.64
8,416.75
43.27
LBK047 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,100.00
1,582.41
1,441.87
51.05
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,500.00
0.00
222.97
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,500.00
0.00
222.97
0.00
821300 Nabavka opreme 6,500.00
0.00
222.97
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,220,300.00
624,424.46
575,118.29
51.17
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 176
Currency: KM
Organizacija=21020048 (OS "DZEMALUDIN CAUSEVIC" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,187,700.00
587,323.63
543,928.95
49.45
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 958,000.00
487,951.79
458,217.05
50.93
611100 Bruto plaće i naknade 824,400.00
419,253.79
402,644.05
50.86
611200 Naknade troškova zaposlenih 133,600.00
68,698.00
55,573.00
51.42
LBA0N6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,700.00
12,402.00
12,349.00
54.63
LBA0N7 Naknada za topli obrok 78,100.00
42,972.00
43,224.00
55.02
LBA0N8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA0N9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,000.00
10,000.00
0.00
100.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,300.00
3,324.00
0.00
77.30
612000 Doprinosi poslodavca 85,900.00
44,401.17
42,629.88
51.69
613000 Izdaci za materijal i usluge 143,800.00
54,970.67
43,082.02
38.23
700.00
367.50
0.00
52.50
613200 Izdaci za energiju 78,700.00
32,752.27
23,923.45
41.62
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,700.00
4,992.60
4,928.81
42.67
613400 Nabavka materijala 12,700.00
1,768.62
2,614.77
13.93
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
10,000.00
2,814.41
550.95
28.14
LBA0O0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,100.00
1,470.00
1,020.00
47.42
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,400.00
10,805.27
10,044.04
40.93
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 23,500.00
9,423.45
8,712.00
40.10
LBK048 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00
1,381.82
1,332.04
47.65
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
350.56
2,199.72
3.51
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
350.56
2,199.72
3.51
821300 Nabavka opreme 10,000.00
350.56
2,199.72
3.51
_________________
_________________
_____________
____________
1,197,700.00
587,674.19
546,128.67
49.07
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 177
Currency: KM
Organizacija=21020049 (OS "MESA SELIMOVIC" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,395,700.00
685,337.43
673,587.16
49.10
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,127,100.00
568,122.61
563,095.06
50.41
611100 Bruto plaće i naknade 985,400.00
501,615.29
489,906.40
50.90
611200 Naknade troškova zaposlenih 141,700.00
66,507.32
73,188.66
46.94
LBA0O1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,700.00
13,430.00
13,763.00
54.37
LBA0O2 Naknada za topli obrok 90,200.00
50,527.32
50,968.56
56.02
LBA0O3 Naknada za regres za godišnji odmor 23,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0O4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
5,105.70
n/m
LBA0O5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,700.00
2,550.00
3,351.40
68.92
612000 Doprinosi poslodavca 103,500.00
53,428.11
51,552.32
51.62
613000 Izdaci za materijal i usluge 165,100.00
63,786.71
58,939.78
38.64
400.00
0.00
0.00
0.00
107,700.00
44,662.23
43,163.61
41.47
13,500.00
6,560.17
4,989.29
48.59
9,000.00
1,960.25
410.90
21.78
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
27.80
236.40
5.56
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
9,000.00
305.21
555.92
3.39
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,700.00
1,305.00
0.00
35.27
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,300.00
8,966.05
9,583.66
42.09
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,000.00
7,304.30
7,977.05
40.58
LBK049 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,300.00
1,661.75
1,606.61
50.36
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,405,700.00
685,337.43
673,587.16
48.75
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 178
Currency: KM
Organizacija=21020050 (OS "FATIMA GUNIC" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,465,600.00
719,710.95
691,044.14
49.11
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,190,200.00
591,842.99
571,362.19
49.73
611100 Bruto plaće i naknade 1,024,700.00
521,869.91
492,990.75
50.93
165,500.00
69,973.08
78,371.44
42.28
LBA0O6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,400.00
12,269.00
14,204.00
48.30
LBA0O7 Naknada za topli obrok 97,700.00
53,204.08
54,640.64
54.46
LBA0O8 Naknada za regres za godišnji odmor 23,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0O9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,800.00
0.00
5,026.80
0.00
LBA0P0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00
4,500.00
4,500.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 107,600.00
55,111.31
51,872.91
51.22
613000 Izdaci za materijal i usluge 167,800.00
72,756.65
67,809.04
43.36
300.00
0.00
0.00
0.00
114,300.00
47,943.25
49,031.79
41.95
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,300.00
6,402.91
4,861.58
48.14
613400 Nabavka materijala 10,800.00
3,727.03
1,320.02
34.51
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
109.95
0.00
21.99
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
5,000.00
3,673.42
1,331.89
73.47
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,600.00
1,740.00
1,100.00
48.33
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00
9,160.09
10,163.76
45.80
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,500.00
7,449.62
8,555.72
45.15
LBK050 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00
1,710.47
1,608.04
48.87
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00
3,130.12
0.00
20.87
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00
3,130.12
0.00
20.87
821300 Nabavka opreme 15,000.00
3,130.12
0.00
20.87
_________________
_________________
_____________
____________
1,480,600.00
722,841.07
691,044.14
48.82
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 179
Currency: KM
Organizacija=21020051 (OS "ALEKSA SANTIC" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,857,450.00
926,176.41
857,666.57
49.86
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,490,400.00
785,208.43
710,825.82
52.68
611100 Bruto plaće i naknade 1,287,700.00
696,450.43
619,805.82
54.08
202,700.00
88,758.00
91,020.00
43.79
34,600.00
20,686.00
17,980.00
59.79
121,500.00
68,072.00
66,040.00
56.03
LBA0P3 Naknada za regres za godišnji odmor 27,300.00
0.00
0.00
0.00
LBA0P4 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0P5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 14,200.00
0.00
7,000.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 135,200.00
73,626.23
65,204.78
54.46
613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0P1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0P2 Naknada za topli obrok 231,850.00
67,341.75
81,635.97
29.05
613100 Putni troškovi 1,300.00
989.00
581.00
76.08
613200 Izdaci za energiju 86,700.00
10,013.98
25,003.80
11.55
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,200.00
5,713.92
5,355.87
43.29
613400 Nabavka materijala 84,550.00
36,915.43
33,615.99
43.66
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00
481.80
819.27
32.12
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
14,500.00
3,611.15
2,286.42
24.90
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,700.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25,400.00
9,616.47
13,973.62
37.86
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 21,000.00
7,346.13
11,964.09
34.98
LBK051 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,400.00
2,270.34
2,009.53
51.60
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,750.00
0.00
880.92
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,750.00
0.00
880.92
0.00
821300 Nabavka opreme 12,750.00
0.00
880.92
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,870,200.00
926,176.41
858,547.49
49.52
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 180
Currency: KM
Organizacija=21020052 (OS "SKENDER KULENOVIC" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,708,600.00
856,636.27
816,706.30
50.14
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,450,900.00
725,544.94
695,958.52
50.01
611100 Bruto plaće i naknade 1,255,400.00
644,820.78
611,258.48
51.36
195,500.00
80,724.16
84,700.04
41.29
22,600.00
10,908.00
12,415.00
48.27
115,400.00
63,716.16
64,158.24
55.21
LBA0P8 Naknada za regres za godišnji odmor 29,400.00
0.00
0.00
0.00
LBA0P9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 22,000.00
0.00
5,027.00
0.00
6,100.00
6,100.00
3,099.80
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 131,800.00
68,021.19
64,304.71
51.61
613000 Izdaci za materijal i usluge 125,900.00
63,070.14
56,443.07
50.10
800.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 64,100.00
33,637.53
34,791.40
52.48
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,800.00
6,018.95
5,320.00
51.01
613400 Nabavka materijala 11,500.00
5,603.17
1,949.50
48.72
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
438.70
0.00
87.74
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
11,500.00
5,813.98
3,115.27
50.56
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0P6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0P7 Naknada za topli obrok LBA0R0 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,500.00
2,160.00
350.00
48.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,200.00
9,397.81
10,916.90
44.33
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00
7,295.56
8,929.36
42.92
LBK052 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,200.00
2,102.25
1,987.54
50.05
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00
1,944.54
0.00
12.96
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00
1,944.54
0.00
12.96
821300 Nabavka opreme 15,000.00
1,944.54
0.00
12.96
_________________
_________________
_____________
____________
1,723,600.00
858,580.81
816,706.30
49.81
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 181
Currency: KM
Organizacija=21020053 (OS "CAMIL SIJARIC" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,370,300.00
685,459.77
632,776.94
50.02
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,054,800.00
565,608.69
503,248.14
53.62
611100 Bruto plaće i naknade 913,000.00
500,404.69
443,101.14
54.81
611200 Naknade troškova zaposlenih 141,800.00
65,204.00
60,147.00
45.98
LBA0R1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,400.00
13,322.00
11,599.00
59.47
LBA0R2 Naknada za topli obrok 89,900.00
51,882.00
48,548.00
57.71
LBA0R3 Naknada za regres za godišnji odmor 24,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n/m
5,100.00
0.00
0.00
0.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
LBA0R4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0R5 Naknada za slučaj smrti i te 0.00
0.00
0.00
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 95,900.00
52,857.48
46,996.98
55.12
613000 Izdaci za materijal i usluge 30.51
LBA0X6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 219,600.00
66,993.60
82,531.82
613100 Putni troškovi 1,500.00
0.00
891.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 60,300.00
23,972.52
27,745.81
39.76
613300 Izdaci za komunalne usluge 14,200.00
5,741.20
5,493.65
40.43
613400 Nabavka materijala 88,000.00
27,569.71
34,050.22
31.33
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
25,000.00
741.07
1,437.29
2.96
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,700.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,200.00
8,969.10
12,913.85
34.23
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 23,000.00
7,335.63
11,453.84
31.89
LBK053 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00
1,633.47
1,460.01
51.05
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 37,300.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 37,300.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 26,300.00
0.00
0.00
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 11,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,407,600.00
685,459.77
632,776.94
48.70
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 182
Currency: KM
Organizacija=21020054 (OS "OSMAN NURI HADZIC" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,245,400.00
626,678.04
571,480.28
50.32
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 975,100.00
498,845.68
462,731.33
51.16
611100 Bruto plaće i naknade 819,400.00
429,776.80
396,806.61
52.45
611200 Naknade troškova zaposlenih 155,700.00
69,068.88
65,924.72
44.36
LBA0R6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,000.00
11,190.00
11,302.00
53.29
LBA0R7 Naknada za topli obrok 79,700.00
44,478.88
43,954.72
55.81
LBA0R8 Naknada za regres za godišnji odmor 20,600.00
0.00
0.00
0.00
LBA0R9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 21,000.00
0.00
4,968.00
0.00
LBA0S0 Naknada za slučaj smrti i te 13,400.00
13,400.00
5,700.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 86,000.00
45,567.56
41,790.26
52.99
613000 Izdaci za materijal i usluge 184,300.00
82,264.80
66,958.69
44.64
700.00
140.00
140.00
20.00
97,000.00
46,911.13
44,674.81
48.36
9,500.00
4,689.07
4,546.35
49.36
38,900.00
17,467.30
4,748.60
44.90
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00
324.10
0.00
54.02
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
12,000.00
2,242.42
2,977.18
18.69
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,300.00
1,160.00
0.00
35.15
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,300.00
9,330.78
9,871.75
41.84
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,500.00
7,928.96
8,581.15
40.66
LBK054 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,800.00
1,401.82
1,290.60
50.07
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 21,500.00
0.00
2,028.78
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 21,500.00
0.00
2,028.78
0.00
821300 Nabavka opreme 21,500.00
0.00
2,028.78
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,266,900.00
626,678.04
573,509.06
49.47
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 183
Currency: KM
Organizacija=21020055 (OS "UMIHANA CUVIDINA" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,813,800.00
951,464.10
852,440.04
52.46
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,564,100.00
830,327.67
738,202.60
53.09
611100 Bruto plaće i naknade 1,345,000.00
731,275.67
643,324.48
54.37
219,100.00
99,052.00
94,878.12
45.21
38,100.00
21,344.00
18,271.00
56.02
128,700.00
74,308.00
70,400.00
57.74
LBA0S3 Naknada za regres za godišnji odmor 31,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA0S4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,700.00
0.00
6,207.12
0.00
6,100.00
3,400.00
0.00
55.74
612000 Doprinosi poslodavca 141,200.00
77,292.85
67,675.07
54.74
613000 Izdaci za materijal i usluge 108,500.00
43,843.58
46,562.37
40.41
100.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 39,400.00
17,529.27
17,625.69
44.49
613300 Izdaci za komunalne usluge 15,500.00
4,707.81
5,682.15
30.37
613400 Nabavka materijala 12,500.00
4,313.05
3,827.89
34.50
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00
315.80
822.05
31.58
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
11,500.00
4,285.52
5,181.43
37.27
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0S1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0S2 Naknada za topli obrok LBA0S5 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,900.00
0.00
1,800.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,600.00
12,692.13
11,623.16
53.78
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 18,900.00
10,300.20
9,517.62
54.50
LBK055 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,700.00
2,391.93
2,105.54
50.89
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 11,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,824,800.00
951,464.10
852,440.04
52.14
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 184
Currency: KM
Organizacija=21020056 (OS "AVDO SMAJLOVIC" NOVI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,890,100.00
975,069.60
878,123.13
51.59
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,638,000.00
852,557.91
766,421.79
52.05
611100 Bruto plaće i naknade 1,401,800.00
756,619.91
669,887.39
53.97
236,200.00
95,938.00
96,534.40
40.62
32,400.00
18,126.00
17,119.00
55.94
130,500.00
74,488.00
71,064.00
57.08
LBA0S8 Naknada za regres za godišnji odmor 31,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA0S9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 35,000.00
0.00
5,000.00
0.00
6,800.00
3,324.00
3,351.40
48.88
612000 Doprinosi poslodavca 147,200.00
79,760.09
70,420.10
54.18
613000 Izdaci za materijal i usluge 104,900.00
42,751.60
41,281.24
40.75
300.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 40,800.00
19,790.63
21,273.89
48.51
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,600.00
6,194.00
5,230.10
49.16
613400 Nabavka materijala 11,500.00
318.45
889.15
2.77
800.00
257.65
64.00
32.21
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0S6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0S7 Naknada za topli obrok LBA0T0 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
11,100.00
1,497.51
910.90
13.49
4,800.00
4,800.00
1,600.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,000.00
9,893.36
11,313.20
43.01
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,200.00
7,432.52
9,127.86
40.84
LBK056 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,800.00
2,460.84
2,185.34
51.27
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,700.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,700.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 10,700.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,900,800.00
975,069.60
878,123.13
51.30
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 185
Currency: KM
Organizacija=21020057 (OS "EDHEM MULABDIC" STARI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,799,092.00
924,132.33
856,692.89
51.37
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,484,600.00
768,750.50
724,697.58
51.78
611100 Bruto plaće i naknade 1,280,000.00
668,226.50
632,298.98
52.21
204,600.00
100,524.00
92,398.60
49.13
37,800.00
18,285.00
20,508.00
48.37
119,500.00
65,472.00
66,896.00
54.79
LBA0T3 Naknada za regres za godišnji odmor 29,400.00
0.00
0.00
0.00
LBA0T4 Otpremnine zbog odlaska u penziju 7,800.00
6,667.00
4,994.60
85.47
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0T1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0T2 Naknada za topli obrok 10,100.00
10,100.00
0.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 134,400.00
70,414.79
66,702.12
52.39
613000 Izdaci za materijal i usluge 180,092.00
84,967.04
65,293.19
47.18
613100 Putni troškovi 4,000.00
2,830.00
2,718.75
70.75
613200 Izdaci za energiju 99,100.00
48,183.05
39,695.30
48.62
613300 Izdaci za komunalne usluge 17,200.00
8,378.14
6,115.93
48.71
613400 Nabavka materijala 26,700.00
13,859.30
8,842.56
51.91
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00
165.70
0.00
23.67
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
12,000.00
2,437.25
539.37
20.31
LBA0T5 Naknada za slučaj smrti i te 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,200.00
1,024.00
256.00
32.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,192.00
8,089.60
7,125.28
47.05
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,792.00
5,924.36
5,059.36
46.31
LBK057 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,400.00
2,165.24
2,065.92
49.21
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4,200.00
0.00
89,049.82
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4,200.00
0.00
89,049.82
0.00
821300 Nabavka opreme 4,000.00
0.00
1,403.82
0.00
200.00
0.00
87,646.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,803,292.00
924,132.33
945,742.71
51.25
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 186
Currency: KM
Organizacija=21020058 (OS "MULA MUSTAFA BASESKIJA" STARI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,267,000.00
633,966.53
612,794.01
50.04
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,016,200.00
519,343.34
496,009.95
51.11
611100 Bruto plaće i naknade 872,800.00
459,403.34
429,118.95
52.64
611200 Naknade troškova zaposlenih 143,400.00
59,940.00
66,891.00
41.80
LBA0T6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,700.00
12,676.00
12,606.00
53.49
LBA0T7 Naknada za topli obrok 83,800.00
47,264.00
46,800.00
56.40
LBA0T8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00
0.00
0.00
0.00
LBA0T9 Otpremnine zbog odlaska u penziju 14,500.00
0.00
4,995.00
0.00
2,500.00
0.00
2,490.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 91,600.00
48,613.25
45,057.48
53.07
613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
LBA0U0 Naknada za slučaj smrti i te 159,200.00
66,009.94
71,726.58
41.46
613100 Putni troškovi 1,500.00
1,030.00
350.00
68.67
613200 Izdaci za energiju 84,900.00
37,777.06
49,312.73
44.50
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,800.00
6,634.65
6,882.23
48.08
613400 Nabavka materijala 31,000.00
10,225.66
8,011.08
32.99
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
0.00
34.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
8,000.00
3,302.75
1,774.91
41.28
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00
1,500.00
1,470.00
50.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,900.00
5,539.82
3,891.63
32.78
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 13,900.00
4,041.54
2,499.53
29.08
LBK058 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,000.00
1,498.28
1,392.10
49.94
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00
3,300.00
6,154.08
16.50
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00
3,300.00
6,154.08
16.50
7,000.00
3,300.00
749.08
47.14
13,000.00
0.00
5,405.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,287,000.00
637,266.53
618,948.09
49.52
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 187
Currency: KM
Organizacija=21020059 (OS "SABURINA" STARI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,009,200.00
509,609.22
469,020.41
50.50
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 844,400.00
428,347.03
398,611.47
50.73
611100 Bruto plaće i naknade 714,200.00
373,478.03
349,765.47
52.29
611200 Naknade troškova zaposlenih 130,200.00
54,869.00
48,846.00
42.14
LBA0U1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,200.00
11,289.00
11,554.00
53.25
LBA0U2 Naknada za topli obrok 66,400.00
38,600.00
36,292.00
58.13
LBA0U3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0U4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 22,400.00
4,980.00
0.00
22.23
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,100.00
0.00
1,000.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 75,000.00
39,530.20
36,829.25
52.71
613000 Izdaci za materijal i usluge 89,800.00
41,731.99
33,579.69
46.47
500.00
0.00
0.00
0.00
49,100.00
24,090.48
21,288.40
49.06
LBA0U5 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 6,900.00
3,525.47
2,920.09
51.09
15,800.00
6,938.55
3,454.00
43.91
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
0.00
27.50
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
5,500.00
3,420.00
1,030.90
62.18
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,000.00
360.00
0.00
36.00
10,900.00
3,397.49
4,858.80
31.17
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,400.00
2,173.24
3,711.92
25.87
LBK059 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00
1,224.25
1,146.88
48.97
_________________
_________________
_____________
____________
1,009,200.00
509,609.22
469,020.41
50.50
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 188
Currency: KM
Organizacija=21020060 (OS "SEJH MUHAMED ef. HADZIJAMAKOVIC" STARI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 916,600.00
448,111.01
439,246.80
48.89
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 762,200.00
380,780.41
362,630.75
49.96
611100 Bruto plaće i naknade 651,400.00
331,406.29
315,302.75
50.88
611200 Naknade troškova zaposlenih 110,800.00
49,374.12
47,328.00
44.56
LBA0U6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,800.00
11,751.00
12,624.00
51.54
LBA0U7 Naknada za topli obrok 61,100.00
33,849.12
33,360.00
55.40
LBA0U8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,000.00
0.00
0.00
0.00
LBA0U9 Otpremnine zbog odlaska u penziju 6,600.00
0.00
0.00
0.00
LBA0V0 Naknada za slučaj smrti i te 4,300.00
3,774.00
1,344.00
87.77
612000 Doprinosi poslodavca 68,400.00
35,396.86
33,231.96
51.75
613000 Izdaci za materijal i usluge 86,000.00
31,933.74
43,384.09
37.13
500.00
0.00
480.00
0.00
50,100.00
20,296.47
30,253.67
40.51
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,600.00
2,949.40
3,102.91
38.81
613400 Nabavka materijala 8,100.00
1,574.45
2,055.70
19.44
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
84.80
6.00
84.80
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
3,900.00
1,307.03
380.10
33.51
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,400.00
1,170.00
975.00
48.75
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,300.00
4,551.59
6,130.71
34.22
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 11,000.00
3,451.35
5,095.74
31.38
LBK060 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,300.00
1,100.24
1,034.97
47.84
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,000.00
2,051.70
0.00
15.78
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 13,000.00
2,051.70
0.00
15.78
821300 Nabavka opreme 8,000.00
2,051.70
0.00
25.65
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 5,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
929,600.00
450,162.71
439,246.80
48.43
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 189
Currency: KM
Organizacija=21020061 (OS "HAMDIJA KRESEVLJAKOVIC" STARI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 930,000.00
496,094.64
467,137.52
53.34
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 769,400.00
418,058.68
386,195.14
54.34
611100 Bruto plaće i naknade 651,300.00
361,839.68
338,836.14
55.56
611200 Naknade troškova zaposlenih 118,100.00
56,219.00
47,359.00
47.60
LBA0V1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,500.00
9,699.00
9,063.00
55.42
LBA0V2 Naknada za topli obrok 66,500.00
37,520.00
35,996.00
56.42
LBA0V3 Naknada za regres za godišnji odmor 17,700.00
0.00
0.00
0.00
LBA0V4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,600.00
6,600.00
0.00
56.90
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
4,800.00
2,400.00
2,300.00
50.00
612000 Doprinosi poslodavca 68,400.00
39,224.65
36,421.00
57.35
613000 Izdaci za materijal i usluge 92,200.00
38,811.31
44,521.38
42.09
600.00
0.00
0.00
0.00
37,900.00
15,881.62
19,466.00
41.90
LBA0V5 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 8,600.00
4,095.01
2,920.25
47.62
25,400.00
8,253.18
5,248.83
32.49
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
78.25
17.90
78.25
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
7,500.00
2,944.32
2,576.57
39.26
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,800.00
975.00
675.00
54.17
10,300.00
6,583.93
13,616.83
63.92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,900.00
5,362.92
12,484.60
67.89
LBK061 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00
1,221.01
1,132.23
50.88
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,200.00
2,269.90
0.00
70.93
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,200.00
2,269.90
0.00
70.93
821300 Nabavka opreme 3,200.00
2,269.90
0.00
70.93
_________________
_________________
_____________
____________
933,200.00
498,364.54
467,137.52
53.40
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 190
Currency: KM
Organizacija=21020062 (OS "VRHBOSNA" STARI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 850,000.00
432,222.13
416,479.34
50.85
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 729,900.00
378,519.98
355,762.12
51.86
611100 Bruto plaće i naknade 632,100.00
331,262.98
311,794.12
52.41
611200 Naknade troškova zaposlenih 97,800.00
47,257.00
43,968.00
48.32
LBA0V6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,300.00
9,593.00
9,116.00
55.45
LBA0V7 Naknada za topli obrok 59,400.00
32,664.00
32,552.00
54.99
LBA0V8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n/m
5,100.00
5,000.00
2,300.00
98.04
612000 Doprinosi poslodavca 66,400.00
34,782.59
33,011.15
52.38
613000 Izdaci za materijal i usluge 53,700.00
18,919.56
27,706.07
35.23
100.00
0.00
0.00
0.00
25,500.00
10,975.50
14,669.32
43.04
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00
3,067.59
2,938.82
43.82
613400 Nabavka materijala 4,900.00
1,291.60
2,396.02
26.36
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
74.00
0.00
74.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
10,700.00
913.40
2,560.39
8.54
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
LBA0V9 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Z0 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,000.00
480.00
400.00
48.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,400.00
2,117.47
4,741.52
48.12
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 2,200.00
1,043.92
3,717.15
47.45
LBK062 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,200.00
1,073.55
1,024.37
48.80
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26,200.00
9,188.01
0.00
35.07
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26,200.00
9,188.01
0.00
35.07
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 26,200.00
9,188.01
0.00
35.07
_________________
_________________
_____________
____________
876,200.00
441,410.14
416,479.34
50.38
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 191
Currency: KM
Organizacija=21020063 (MUZICKA SKOLA "MLADEN POZAJIC" STARI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,184,400.00
602,335.84
560,440.13
50.86
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,024,300.00
531,314.04
495,300.41
51.87
611100 Bruto plaće i naknade 896,200.00
470,687.04
433,996.41
52.52
611200 Naknade troškova zaposlenih 128,100.00
60,627.00
61,304.00
47.33
LBA0Z1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,600.00
12,667.00
13,992.00
51.49
LBA0Z2 Naknada za topli obrok 81,300.00
45,960.00
45,312.00
56.53
LBA0Z3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n/m
2,000.00
2,000.00
2,000.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 94,100.00
49,616.32
45,541.23
52.73
613000 Izdaci za materijal i usluge 66,000.00
21,405.48
19,598.49
32.43
613100 Putni troškovi 6,300.00
0.00
627.82
0.00
613200 Izdaci za energiju 13,000.00
5,297.15
7,119.66
40.75
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
LBA0Z4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Z5 Naknada za slučaj smrti i te 4,000.00
1,915.60
1,823.65
47.89
11,800.00
2,493.00
0.00
21.13
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5,000.00
2,750.00
2,200.00
55.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,500.00
2,656.00
186.42
27.96
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,900.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,500.00
6,293.73
7,640.94
46.62
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,400.00
4,768.67
6,235.69
45.85
3,100.00
1,525.06
1,405.25
49.20
_________________
_________________
_____________
____________
1,184,400.00
602,335.84
560,440.13
50.86
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala LBK063 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 192
Currency: KM
Organizacija=21020064 (ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA" STARI GRAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,892,600.00
929,928.17
921,561.24
49.13
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,373,600.00
722,401.28
658,231.20
52.59
611100 Bruto plaće i naknade 1,168,200.00
621,013.96
559,996.18
53.16
205,400.00
101,387.32
98,235.02
49.36
9,400.00
6,664.00
6,700.00
70.89
38,800.00
31,339.32
31,199.02
80.77
110,600.00
63,384.00
60,336.00
57.31
LBA0Z8 Naknada za regres za godišnji odmor 29,000.00
0.00
0.00
0.00
LBA0Z9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 17,600.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 122,700.00
65,407.38
59,336.12
53.31
613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0X0 Naknada za slučaj smrti i te LBA0Z6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0Z7 Naknada za topli obrok 396,300.00
142,119.51
203,993.92
35.86
613100 Putni troškovi 3,700.00
2,975.40
2,120.00
80.42
613200 Izdaci za energiju 82,300.00
33,370.54
50,119.00
40.55
613300 Izdaci za komunalne usluge 19,000.00
9,987.30
7,204.15
52.56
180,100.00
41,994.68
83,501.12
23.32
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,900.00
2,727.03
3,054.23
55.65
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
41,200.00
13,572.49
21,105.09
32.94
613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,800.00
1,510.47
1,884.33
17.16
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 56,300.00
35,981.60
35,006.00
63.91
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 52,300.00
33,956.84
33,168.86
64.93
LBK064 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,000.00
2,024.76
1,837.14
50.62
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 31,000.00
7,413.87
10,235.68
23.92
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 31,000.00
7,413.87
10,235.68
23.92
821300 Nabavka opreme 23,000.00
6,413.87
10,235.68
27.89
8,000.00
1,000.00
0.00
12.50
_________________
_________________
_____________
____________
1,923,600.00
937,342.04
931,796.92
48.73
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 193
Currency: KM
Organizacija=21020065 (DEVETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,007,872.00
502,487.87
462,393.47
49.86
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 827,200.00
426,699.58
395,539.10
51.58
611100 Bruto plaće i naknade 709,500.00
371,745.08
341,951.10
52.40
611200 Naknade troškova zaposlenih 117,700.00
54,954.50
53,588.00
46.69
LBA0X1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,500.00
15,070.00
15,312.00
61.51
LBA0X2 Naknada za topli obrok 69,700.00
39,472.00
38,276.00
56.63
LBA0X3 Naknada za regres za godišnji odmor 17,300.00
412.50
0.00
2.38
6,200.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 74,500.00
39,348.22
36,026.69
52.82
613000 Izdaci za materijal i usluge 106,172.00
36,440.07
30,827.68
34.32
600.00
0.00
0.00
0.00
58,000.00
17,215.03
14,707.30
29.68
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,300.00
3,525.10
2,945.72
48.29
613400 Nabavka materijala 9,000.00
3,216.71
2,106.33
35.74
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400.00
115.10
0.00
28.78
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
8,500.00
2,166.26
1,497.14
25.49
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI LBA0X5 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,900.00
1,035.00
670.00
35.69
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,472.00
9,166.87
8,901.19
47.08
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,972.00
7,941.26
7,781.00
46.79
LBK065 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00
1,225.61
1,120.19
49.02
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 5,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,012,872.00
502,487.87
462,393.47
49.61
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 194
Currency: KM
Organizacija=21020066 (OŠ"DOBROŠEVIĆI")
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,019,500.00
537,920.50
461,217.39
52.76
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 856,700.00
460,939.85
405,307.71
53.80
611100 Bruto plaće i naknade 732,800.00
403,317.77
350,612.27
55.04
611200 Naknade troškova zaposlenih 123,900.00
57,622.08
54,695.44
46.51
LBA0X6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,400.00
11,554.00
11,563.00
53.99
LBA0X7 Naknada za topli obrok 71,000.00
39,364.08
38,632.44
55.44
LBA0X8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00
0.00
0.00
0.00
LBA0X9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,100.00
0.00
0.00
0.00
LBA0Y0 Naknada za slučaj smrti i te 7,500.00
6,704.00
4,500.00
89.39
612000 Doprinosi poslodavca 76,900.00
42,663.38
36,954.88
55.48
613000 Izdaci za materijal i usluge 85,900.00
34,317.27
18,954.80
39.95
400.00
0.00
0.00
0.00
37,400.00
17,711.69
3,048.50
47.36
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 6,300.00
2,694.14
2,841.10
42.76
10,000.00
3,288.86
2,909.66
32.89
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00
128.30
123.45
42.77
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
9,000.00
654.50
533.25
7.27
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,900.00
1,320.00
0.00
45.52
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,600.00
8,519.78
9,498.84
43.47
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00
7,198.33
8,352.14
42.34
LBK066 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00
1,321.45
1,146.70
50.83
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 12,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,031,500.00
537,920.50
461,217.39
52.15
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 195
Currency: KM
Organizacija=21020067 (OŠ"SOKOLJE")
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,361,500.00
697,234.72
640,623.27
51.21
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,147,700.00
599,573.07
542,101.64
52.24
611100 Bruto plaće i naknade 981,500.00
528,502.15
473,538.08
53.85
611200 Naknade troškova zaposlenih 166,200.00
71,070.92
68,563.56
42.76
LBA0Y1 Naknada troškova prevoza 29,000.00
15,771.00
15,527.00
54.38
LBA0Y2 Naknada za topli obrok 91,000.00
51,899.92
49,345.36
57.03
LBA0Y3 Naknada za regres za godišnji odmor 23,600.00
0.00
0.00
0.00
LBA0Y4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18,900.00
0.00
0.00
0.00
3,700.00
3,400.00
3,691.20
91.89
612000 Doprinosi poslodavca 103,100.00
55,999.34
49,881.99
54.32
613000 Izdaci za materijal i usluge 110,700.00
41,662.31
48,639.64
37.64
500.00
0.00
297.50
0.00
613200 Izdaci za energiju 48,000.00
20,486.16
27,049.28
42.68
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,300.00
5,559.26
6,265.70
41.80
613400 Nabavka materijala 14,500.00
3,291.43
2,636.92
22.70
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
0.00
20.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
10,000.00
2,392.76
1,499.96
23.93
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
LBA0Y5 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,500.00
1,375.00
810.00
39.29
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,400.00
8,557.70
10,060.28
41.95
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00
6,817.50
8,506.78
40.10
LBK067 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,400.00
1,740.20
1,553.50
51.18
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,371,500.00
697,234.72
640,623.27
50.84
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 196
Currency: KM
Organizacija=21020068 (DESETA OSNOVNA ŠKOLA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,135,100.00
608,349.88
523,411.74
53.59
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 984,600.00
536,422.13
467,478.47
54.48
611100 Bruto plaće i naknade 846,000.00
470,129.13
404,947.27
55.57
611200 Naknade troškova zaposlenih 138,600.00
66,293.00
62,531.20
47.83
LBA0W0 Naknada za slučaj smrti i te 3,400.00
3,400.00
3,344.00
100.00
LBA0Y6 Naknada troškova prevoza 25,200.00
15,705.00
13,947.20
62.32
LBA0Y7 Naknada za topli obrok 81,300.00
47,188.00
45,240.00
58.04
LBA0Y8 Naknada za regres za godišnji odmor 20,200.00
0.00
0.00
0.00
LBA0Y9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 8,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 88,800.00
49,324.40
42,515.90
55.55
613000 Izdaci za materijal i usluge 61,700.00
22,603.35
13,417.37
36.63
100.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 26,400.00
12,163.88
7,183.90
46.08
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,800.00
4,477.20
2,651.02
41.46
7,200.00
2,570.19
950.99
35.70
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
0.00
500.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
5,200.00
1,290.60
256.10
24.82
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,500.00
540.00
0.00
36.00
10,000.00
1,561.48
1,875.36
15.61
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00
0.00
555.27
0.00
LBK068 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,000.00
1,561.48
1,320.09
52.05
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9,500.00
3,430.44
2,748.19
36.11
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9,500.00
3,430.44
2,748.19
36.11
821300 Nabavka opreme 9,500.00
3,430.44
2,748.19
36.11
_________________
_________________
_____________
____________
1,144,600.00
611,780.32
526,159.93
53.45
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 197
Currency: KM
Organizacija=21020069 (NOVA OSNOVNA ŠKOLA U STAROM ILIJAŠU)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 39,500.00
16,620.98
0.00
42.08
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 13,300.00
13,837.84
0.00
104.04
611100 Bruto plaće i naknade 9,300.00
12,853.84
0.00
138.21
611200 Naknade troškova zaposlenih 4,000.00
984.00
0.00
24.60
LBA0W1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 600.00
0.00
0.00
0.00
LBA0W2 Naknada za topli obrok 400.00
984.00
0.00
246.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
500.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
LBA0Y6 Naknada troškova prevoza 0.00
0.00
0.00
n/m
LBA0Y7 Naknada za topli obrok 0.00
0.00
0.00
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 1,000.00
1,349.64
0.00
134.96
613000 Izdaci za materijal i usluge 25,200.00
1,433.50
0.00
5.69
0.00
0.00
0.00
n/m
9,000.00
1,156.55
0.00
12.85
LBA0W3 Naknada za regres za godišnji odmor LBA0W5 Naknade u sl.smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 5,000.00
58.40
0.00
1.17
10,100.00
0.00
0.00
0.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,100.00
218.55
0.00
19.87
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 1,000.00
176.67
0.00
17.67
100.00
41.88
0.00
41.88
_________________
_________________
_____________
____________
39,500.00
16,620.98
0.00
42.08
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala LBK069 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 198
Currency: KM
Organizacija=21030001-21030035 (PRVA GIMNAZIJA-GAZIHUSREV-BEGOVA MEDRESA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 54,193,870.00
27,435,907.92
26,937,715.84
50.63
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 44,002,835.00
22,684,037.86
21,879,174.69
51.55
611100 Bruto plaće i naknade 37,739,735.00
19,967,634.61
19,073,819.93
52.91
611200 Naknade troškova zaposlenih 6,263,100.00
2,716,403.25
2,805,354.76
43.37
612000 Doprinosi poslodavca 3,965,065.00
2,100,988.44
2,009,657.42
52.99
613000 Izdaci za materijal i usluge 6,225,970.00
2,650,881.62
3,048,883.73
42.58
78,300.00
22,845.95
29,277.43
29.18
2,443,000.00
1,128,439.57
1,199,491.69
46.19
613300 Izdaci za komunalne usluge 451,800.00
221,404.45
198,940.76
49.00
613400 Nabavka materijala 896,072.00
238,641.50
223,898.46
26.63
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34,200.00
13,343.05
16,524.00
39.01
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 157,400.00
75,725.62
74,656.30
48.11
613700 Izdaci za tekuće održavanje 520,100.00
109,267.25
105,363.31
21.01
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 176,000.00
49,003.45
39,262.86
27.84
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,469,098.00
792,210.78
1,161,468.92
53.92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 1,337,998.00
727,425.60
1,099,369.40
54.37
131,100.00
64,785.18
62,099.52
49.42
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 76,800.00
26,400.00
0.00
34.38
614000 Tekući transferi 76,800.00
26,400.00
0.00
34.38
614200 Transferi pojedincima 16,800.00
8,400.00
0.00
50.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00
18,000.00
0.00
30.00
LCN002 Bilingualna nastava za Certifikat IGCSE i diplomu Alevel u okvi 60,000.00
18,000.00
0.00
30.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 868,400.00
85,886.94
186,911.75
9.89
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 868,400.00
85,886.94
186,911.75
9.89
821200 Nabavka građevina 70,600.00
5,578.00
4,989.00
7.90
821300 Nabavka opreme 520,100.00
60,854.32
124,914.44
11.70
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 000000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 277,700.00
19,454.62
57,008.31
7.01
_________________
_________________
_____________
____________
55,139,070.00
27,548,194.86
27,124,627.59
49.96
199
Currency: KM
Organizacija=21030001 (PRVA GIMNAZIJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,360,400.00
660,709.49
654,832.63
48.57
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,128,700.00
568,974.06
572,528.31
50.41
611100 Bruto plaće i naknade 985,200.00
502,940.10
495,247.15
51.05
611200 Naknade troškova zaposlenih 143,500.00
66,033.96
77,281.16
46.02
LCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,000.00
15,901.80
16,216.40
54.83
LCA002 Naknada za topli obrok 90,600.00
50,132.16
51,212.40
55.33
LCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 21,900.00
0.00
0.00
0.00
LCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
9,852.36
n/m
LCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 103,400.00
52,808.72
52,355.32
51.07
613000 Izdaci za materijal i usluge 128,300.00
38,926.71
29,949.00
30.34
613100 Putni troškovi 3,000.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 39,300.00
18,056.87
11,719.51
45.95
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
7,800.00
3,371.15
2,962.15
43.22
13,900.00
3,677.16
728.38
26.45
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 14,000.00
2,240.88
2,389.04
16.01
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 10,200.00
1,320.00
660.00
12.94
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 40,100.00
10,260.65
11,489.92
25.59
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 36,700.00
8,629.11
9,871.42
23.51
LCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,400.00
1,631.54
1,618.50
47.99
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00
1,287.17
0.00
18.39
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00
1,287.17
0.00
18.39
821300 Nabavka opreme 7,000.00
1,287.17
0.00
18.39
_________________
_________________
_____________
____________
1,367,400.00
661,996.66
654,832.63
48.41
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 200
Currency: KM
Organizacija=21030002 (DRUGA GIMNAZIJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,338,600.00
1,213,274.59
1,154,382.70
51.88
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,893,900.00
1,012,380.04
948,198.86
53.45
611100 Bruto plaće i naknade 1,641,200.00
897,175.00
833,793.62
54.67
252,700.00
115,205.04
114,405.24
45.59
47,200.00
24,901.60
26,146.20
52.76
142,000.00
80,239.44
80,359.04
56.51
LCA008 Naknada za regres za godišnji odmor 37,400.00
0.00
0.00
0.00
LCA009 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA010 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,100.00
10,064.00
7,900.00
99.64
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA007 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 175,000.00
94,203.40
87,654.52
53.83
613000 Izdaci za materijal i usluge 269,700.00
106,691.15
118,529.32
39.56
500.00
183.13
0.00
36.63
160,000.00
79,272.27
88,186.93
49.55
13,200.00
6,683.00
6,376.45
50.63
6,500.00
1,037.15
798.74
15.96
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00
101.03
184.00
33.68
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
28,000.00
2,700.82
787.78
9.65
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,000.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 54,200.00
16,713.75
22,195.42
30.84
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 28.62
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 48,300.00
13,824.16
19,497.67
LCK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5,900.00
2,889.59
2,697.75
48.98
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 64,900.00
22,842.57
13,032.60
35.20
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 64,900.00
22,842.57
13,032.60
35.20
821300 Nabavka opreme 49,900.00
22,842.57
13,032.60
45.78
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
2,403,500.00
1,236,117.16
1,167,415.30
51.43
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 201
Currency: KM
Organizacija=21030003 (TRECA GIMNAZIJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,660,400.00
849,011.26
797,862.84
51.13
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,376,300.00
715,578.46
684,331.36
51.99
611100 Bruto plaće i naknade 1,190,200.00
640,931.46
606,712.36
53.85
186,100.00
74,647.00
77,619.00
40.11
36,000.00
16,297.00
17,500.00
45.27
100,200.00
56,692.00
56,420.00
56.58
LCA013 Naknada za regres za godišnji odmor 25,200.00
0.00
0.00
0.00
LCA014 Otpremnina zbog odlaska u penziju 21,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA015 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,700.00
1,658.00
3,699.00
44.81
612000 Doprinosi poslodavca 125,000.00
67,297.81
63,903.94
53.84
613000 Izdaci za materijal i usluge 159,100.00
66,134.99
49,627.54
41.57
613100 Putni troškovi 2,400.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 80,800.00
39,659.74
30,239.85
49.08
613300 Izdaci za komunalne usluge 14,100.00
6,078.30
4,963.40
43.11
613400 Nabavka materijala 23,000.00
5,858.33
1,333.73
25.47
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
11,000.00
2,160.97
716.28
19.65
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA012 Naknada za topli obrok 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,200.00
1,900.00
0.00
45.24
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,100.00
10,477.65
12,374.28
45.36
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,000.00
8,418.43
10,417.80
44.31
LCK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,100.00
2,059.22
1,956.48
50.22
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 6,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,666,400.00
849,011.26
797,862.84
50.95
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 202
Currency: KM
Organizacija=21030004 (CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,444,000.00
732,201.76
702,794.22
50.71
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,163,300.00
594,065.50
563,495.28
51.07
611100 Bruto plaće i naknade 1,010,800.00
527,436.50
492,958.28
52.18
152,500.00
66,629.00
70,537.00
43.69
LCA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,800.00
15,113.00
17,503.00
49.07
LCA017 Naknada za topli obrok 86,400.00
48,116.00
49,684.00
55.69
LCA018 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,900.00
0.00
0.00
0.00
LCA020 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,400.00
3,400.00
3,350.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 106,100.00
55,546.92
51,987.52
52.35
613000 Izdaci za materijal i usluge 174,600.00
82,589.34
87,311.42
47.30
300.00
300.00
0.00
100.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 125,900.00
64,259.15
69,071.20
51.04
613300 Izdaci za komunalne usluge 6,700.00
3,589.61
3,580.93
53.58
613400 Nabavka materijala 5,700.00
643.99
346.09
11.30
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 17,100.00
9,476.00
9,477.00
55.42
613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,400.00
0.00
900.87
0.00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,500.00
1,500.00
0.00
33.33
10,000.00
2,820.59
3,935.33
28.21
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,600.00
1,104.92
2,321.80
16.74
LCK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,400.00
1,715.67
1,613.53
50.46
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,700.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,700.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 8,000.00
0.00
0.00
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 8,700.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,460,700.00
732,201.76
702,794.22
50.13
613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 203
Currency: KM
Organizacija=21030005 ( PETA GIMNAZIJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,673,100.00
877,624.31
849,966.84
52.45
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,359,100.00
711,401.98
675,673.13
52.34
611100 Bruto plaće i naknade 1,151,600.00
619,007.98
580,324.93
53.75
207,500.00
92,394.00
95,348.20
44.53
37,300.00
20,988.00
20,935.00
56.27
106,800.00
57,906.00
60,473.20
54.22
LCA023 Naknada za regres za godišnji odmor 29,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju 27,700.00
6,800.00
7,240.00
24.55
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA022 Naknada za topli obrok 6,700.00
6,700.00
6,700.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 120,900.00
65,361.59
61,914.55
54.06
613000 Izdaci za materijal i usluge 193,100.00
100,860.74
112,379.16
52.23
613100 Putni troškovi 1,300.00
715.00
0.00
55.00
613200 Izdaci za energiju 87,300.00
40,331.37
48,674.54
46.20
613300 Izdaci za komunalne usluge 20,900.00
11,346.87
8,565.53
54.29
613400 Nabavka materijala 21,100.00
3,570.13
2,439.59
16.92
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,400.00
638.65
399.75
45.62
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,200.00
0.00
0.00
0.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,500.00
1,917.45
668.70
25.57
LCA025 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,700.00
2,310.00
2,160.00
23.81
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42,700.00
40,031.27
49,471.05
93.75
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 38,700.00
38,031.88
47,585.40
98.27
LCK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,000.00
1,999.39
1,885.65
49.98
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 27,000.00
1,661.40
25,520.52
6.15
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 27,000.00
1,661.40
25,520.52
6.15
821300 Nabavka opreme 27,000.00
1,661.40
25,520.52
6.15
_________________
_________________
_____________
____________
1,700,100.00
879,285.71
875,487.36
51.72
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 204
Currency: KM
Organizacija=21030006 (GIMNAZIJA DOBRINJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,458,100.00
700,589.44
723,065.08
48.05
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,194,600.00
588,905.91
601,283.98
49.30
611100 Bruto plaće i naknade 1,037,000.00
519,056.91
516,647.57
50.05
157,600.00
69,849.00
84,636.41
44.32
LCA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,600.00
14,725.00
13,886.00
57.52
LCA027 Naknada za topli obrok 93,200.00
49,824.00
53,476.00
53.46
LCA028 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,500.00
0.00
13,944.63
0.00
LCA030 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,300.00
5,300.00
3,329.78
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 108,900.00
54,501.12
54,436.25
50.05
613000 Izdaci za materijal i usluge 154,600.00
57,182.41
67,344.85
36.99
200.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 84,800.00
38,779.73
46,517.61
45.73
613300 Izdaci za komunalne usluge 18,400.00
10,140.18
7,203.58
55.11
613400 Nabavka materijala 12,600.00
1,519.96
2,599.86
12.06
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
12,100.00
3,899.38
3,836.88
32.23
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,200.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,300.00
2,843.16
7,186.92
14.01
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 16,800.00
1,168.33
5,509.53
6.95
LCK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00
1,674.83
1,677.39
47.85
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9,300.00
210.60
0.00
2.26
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9,300.00
210.60
0.00
2.26
821300 Nabavka opreme 9,300.00
210.60
0.00
2.26
_________________
_________________
_____________
____________
1,467,400.00
700,800.04
723,065.08
47.76
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 205
Currency: KM
Organizacija=21030007 (PRVA BOSNJACKA GIMNAZIJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,459,300.00
738,183.71
706,091.27
50.58
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,229,800.00
621,512.69
583,466.71
50.54
611100 Bruto plaće i naknade 1,046,400.00
544,644.65
508,127.71
52.05
183,400.00
76,868.04
75,339.00
41.91
LCA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,700.00
17,596.00
17,066.00
57.32
LCA032 Naknada za topli obrok 95,800.00
53,499.04
54,284.00
55.84
LCA033 Naknada za regres za godišnji odmor 26,100.00
0.00
0.00
0.00
LCA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju 23,500.00
0.00
0.00
0.00
LCA035 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 7,300.00
5,773.00
3,989.00
79.08
612000 Doprinosi poslodavca 109,900.00
58,233.66
54,120.77
52.99
613000 Izdaci za materijal i usluge 119,600.00
58,437.36
68,503.79
48.86
613100 Putni troškovi 1,600.00
144.00
88.00
9.00
613200 Izdaci za energiju 55,200.00
26,699.23
30,986.79
48.37
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,400.00
6,032.75
5,426.71
52.92
8,000.00
2,125.40
1,713.70
26.57
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,000.00
1,624.00
1,624.00
81.20
10,100.00
1,769.40
2,469.93
17.52
4,700.00
1,410.00
1,410.00
30.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,600.00
18,632.58
24,784.66
70.05
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 23,000.00
16,836.12
23,110.94
73.20
3,600.00
1,796.46
1,673.72
49.90
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 60,000.00
18,000.00
0.00
30.00
614000 Tekući transferi 60,000.00
18,000.00
0.00
30.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00
18,000.00
0.00
30.00
LCN002 Bilingualna nastava za Certifikat IGCSE i diplomu Alevel u okvi 60,000.00
18,000.00
0.00
30.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 40,000.00
3,443.85
1,586.30
8.61
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 40,000.00
3,443.85
1,586.30
8.61
821300 Nabavka opreme 20,000.00
3,443.85
1,586.30
17.22
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LCK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 20,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,559,300.00
759,627.56
707,677.57
48.72
206
Currency: KM
Organizacija=21030008 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OPCA-REALNA GIMNAZIJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 866,300.00
425,950.51
430,462.72
49.17
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 732,300.00
362,601.13
356,946.15
49.52
611100 Bruto plaće i naknade 638,800.00
320,696.13
314,887.15
50.20
611200 Naknade troškova zaposlenih 93,500.00
41,905.00
42,059.00
44.82
LCA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,600.00
7,897.00
9,351.00
47.57
LCA037 Naknada za topli obrok 58,500.00
32,508.00
32,708.00
55.57
LCA038 Naknada za regres za godišnji odmor 16,400.00
0.00
0.00
0.00
LCA039 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
LCA040 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
1,500.00
0.00
75.00
612000 Doprinosi poslodavca 67,100.00
33,673.07
33,063.16
50.18
613000 Izdaci za materijal i usluge 66,900.00
29,676.31
40,453.41
44.36
300.00
0.00
384.00
0.00
38,300.00
17,216.26
26,008.67
44.95
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00
3,279.90
3,000.30
46.86
613400 Nabavka materijala 5,000.00
697.98
593.25
13.96
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
0.00
100.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,400.00
2,173.82
2,100.00
49.41
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,500.00
862.20
436.80
19.16
300.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00
5,446.15
7,830.39
77.80
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 4,800.00
4,411.05
6,810.69
91.90
LCK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,200.00
1,035.10
1,019.70
47.05
_________________
_________________
_____________
____________
866,300.00
425,950.51
430,462.72
49.17
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 207
Currency: KM
Organizacija=21030009 (GIMNAZIJA OBALA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,572,300.00
797,911.54
769,274.65
50.75
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,285,500.00
664,389.33
636,946.94
51.68
611100 Bruto plaće i naknade 1,092,200.00
586,327.33
556,794.54
53.68
193,300.00
78,062.00
80,152.40
40.38
LCA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 32,500.00
14,566.00
18,412.00
44.82
LCA042 Naknada za topli obrok 99,600.00
56,648.00
58,420.00
56.88
LCA043 Naknada za regres za godišnji odmor 25,200.00
0.00
0.00
0.00
LCA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju 26,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA045 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,000.00
6,848.00
3,320.40
68.48
612000 Doprinosi poslodavca 114,700.00
61,564.39
58,440.94
53.67
613000 Izdaci za materijal i usluge 172,100.00
71,957.82
73,886.77
41.81
613100 Putni troškovi 2,800.00
980.00
720.00
35.00
613200 Izdaci za energiju 75,400.00
30,200.86
44,835.26
40.05
613300 Izdaci za komunalne usluge 20,200.00
8,850.80
8,608.75
43.82
613400 Nabavka materijala 18,000.00
8,274.32
3,635.86
45.97
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
9,000.00
2,871.78
940.91
31.91
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,600.00
1,899.18
2,598.00
33.91
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 40,900.00
18,880.88
12,547.99
46.16
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 37,100.00
16,994.43
10,745.70
45.81
LCK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00
1,886.45
1,802.29
49.64
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26,000.00
300.00
5,457.00
1.15
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26,000.00
300.00
5,457.00
1.15
821300 Nabavka opreme 10,000.00
300.00
5,457.00
3.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 16,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,598,300.00
798,211.54
774,731.65
49.94
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 208
Currency: KM
Organizacija=21030010 (SREDNJA MUZICKA SKOLA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,333,600.00
669,275.19
639,857.34
50.19
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,188,300.00
595,417.09
565,509.91
50.11
611100 Bruto plaće i naknade 1,003,000.00
528,173.09
501,110.91
52.66
185,300.00
67,244.00
64,399.00
36.29
LCA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27,000.00
14,988.00
14,755.00
55.51
LCA047 Naknada za topli obrok 86,100.00
48,928.00
49,644.00
56.83
LCA048 Naknada za regres za godišnji odmor 22,700.00
0.00
0.00
0.00
LCA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju 45,500.00
0.00
0.00
0.00
LCA050 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4,000.00
3,328.00
0.00
83.20
612000 Doprinosi poslodavca 105,300.00
55,458.18
52,616.65
52.67
613000 Izdaci za materijal i usluge 40,000.00
18,399.92
21,730.78
46.00
400.00
0.00
480.00
0.00
14,400.00
7,148.90
7,736.24
49.65
613300 Izdaci za komunalne usluge 3,900.00
1,966.86
1,479.50
50.43
613400 Nabavka materijala 2,500.00
0.00
0.00
0.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7,400.00
2,772.90
2,176.20
37.47
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 600.00
222.30
120.90
37.05
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,500.00
1,153.90
1,768.49
32.97
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,300.00
5,135.06
7,969.45
70.34
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 3,900.00
3,439.62
6,355.90
88.20
LCK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,400.00
1,695.44
1,613.55
49.87
_________________
_________________
_____________
____________
1,333,600.00
669,275.19
639,857.34
50.19
613700 Izdaci za tekuće održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 209
Currency: KM
Organizacija=21030011 (SREDNJA SKOLA PRIMJENJENIH UMNJETNOSTI)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,007,600.00
516,486.77
500,103.90
51.26
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 855,000.00
439,927.94
422,221.86
51.45
611100 Bruto plaće i naknade 735,500.00
384,164.94
370,393.86
52.23
611200 Naknade troškova zaposlenih 119,500.00
55,763.00
51,828.00
46.66
LCA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,300.00
14,151.00
13,356.00
55.93
LCA052 Naknada za topli obrok 68,300.00
38,212.00
38,472.00
55.95
LCA053 Naknada za regres za godišnji odmor 18,500.00
0.00
0.00
0.00
LCA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA055 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,400.00
3,400.00
0.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 77,200.00
40,337.32
38,891.37
52.25
613000 Izdaci za materijal i usluge 75,400.00
36,221.51
38,990.67
48.04
100.00
0.00
0.00
0.00
38,300.00
18,727.52
22,425.88
48.90
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,800.00
4,488.84
4,296.82
51.01
613400 Nabavka materijala 9,000.00
4,429.89
2,159.06
49.22
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,700.00
1,350.00
1,350.00
50.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,700.00
951.94
1,072.90
25.73
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5,100.00
1,666.92
1,666.92
32.68
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,600.00
4,606.40
6,019.09
60.61
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,000.00
3,357.78
4,820.00
67.16
LCK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00
1,248.62
1,199.09
48.02
_________________
_________________
_____________
____________
1,007,600.00
516,486.77
500,103.90
51.26
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 210
Currency: KM
Organizacija=21030012 (SREDNJA MEDICINSKA SKOLA SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,843,500.00
1,007,400.37
947,105.40
54.65
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,549,900.00
882,681.43
813,083.10
56.95
611100 Bruto plaće i naknade 1,332,800.00
782,012.43
702,322.26
58.67
217,100.00
100,669.00
110,760.84
46.37
30,600.00
18,074.00
14,543.00
59.07
134,800.00
80,102.00
74,776.00
59.42
LCA058 Naknada za regres za godišnji odmor 33,200.00
0.00
0.00
0.00
LCA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,400.00
0.00
20,441.84
0.00
LCA060 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,100.00
2,493.00
1,000.00
80.42
612000 Doprinosi poslodavca 139,900.00
82,489.29
74,187.37
58.96
613000 Izdaci za materijal i usluge 153,700.00
42,229.65
59,834.93
27.48
613100 Putni troškovi 7,000.00
512.00
240.00
7.31
613200 Izdaci za energiju 33,900.00
16,735.43
11,543.42
49.37
613300 Izdaci za komunalne usluge 16,100.00
7,667.86
5,111.21
47.63
613400 Nabavka materijala 21,000.00
1,757.61
3,035.76
8.37
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
20,000.00
1,257.10
444.99
6.29
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA057 Naknada za topli obrok 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,500.00
1,000.00
1,200.00
10.53
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 46,200.00
13,299.65
38,259.55
28.79
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 41,300.00
10,764.13
35,971.88
26.06
LCK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,900.00
2,535.52
2,287.67
51.75
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,853,500.00
1,007,400.37
947,105.40
54.35
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 211
Currency: KM
Organizacija=21030013 (SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA-JEZERO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,014,500.00
1,076,401.06
1,045,803.14
53.43
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,665,200.00
903,865.28
865,025.76
54.28
611100 Bruto plaće i naknade 1,427,000.00
801,565.28
725,876.26
56.17
238,200.00
102,300.00
139,149.50
42.95
48,000.00
24,876.00
27,129.50
51.83
133,600.00
76,424.00
75,768.00
57.20
LCA063 Naknada za regres za godišnji odmor 33,200.00
0.00
0.00
0.00
LCA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju 20,400.00
0.00
34,398.00
0.00
LCA065 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,000.00
1,000.00
1,854.00
33.33
612000 Doprinosi poslodavca 149,800.00
84,209.14
76,218.50
56.21
613000 Izdaci za materijal i usluge 199,500.00
88,326.64
104,558.88
44.27
613100 Putni troškovi 4,300.00
2.00
623.40
0.05
613200 Izdaci za energiju 55,100.00
26,557.08
27,985.69
48.20
613300 Izdaci za komunalne usluge 16,500.00
7,988.82
7,090.00
48.42
613400 Nabavka materijala 29,500.00
10,452.42
3,796.71
35.43
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00
0.00
146.20
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
37,800.00
3,202.02
3,267.46
8.47
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA062 Naknada za topli obrok 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,900.00
1,950.00
1,625.00
50.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 50,400.00
38,174.30
60,024.42
75.74
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 45,400.00
35,592.19
57,675.28
78.40
LCK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5,000.00
2,582.11
2,349.14
51.64
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18,000.00
2,731.04
149.00
15.17
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18,000.00
2,731.04
149.00
15.17
821300 Nabavka opreme 18,000.00
2,731.04
149.00
15.17
_________________
_________________
_____________
____________
2,032,500.00
1,079,132.10
1,045,952.14
53.09
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 212
Currency: KM
Organizacija=21030014 (SREDNJA ZUBOTEHNICKA SKOLA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,502,300.00
776,878.17
763,966.17
51.71
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,184,400.00
603,944.06
588,280.23
50.99
611100 Bruto plaće i naknade 1,014,400.00
533,708.06
514,883.33
52.61
170,000.00
70,236.00
73,396.90
41.32
LCA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,000.00
19,544.00
18,980.90
55.84
LCA067 Naknada za topli obrok 91,100.00
50,692.00
51,416.00
55.64
LCA068 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,900.00
0.00
0.00
0.00
LCA070 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,000.00
0.00
3,000.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 106,500.00
56,425.03
54,762.23
52.98
613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 211,400.00
116,509.08
120,923.71
55.11
613100 Putni troškovi 3,300.00
1,112.00
1,082.80
33.70
613200 Izdaci za energiju 73,300.00
41,090.79
43,000.00
56.06
8,300.00
4,150.28
4,053.69
50.00
29,800.00
17,046.68
13,591.71
57.20
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,600.00
0.00
2,723.20
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 31,000.00
15,128.10
14,110.20
48.80
613700 Izdaci za tekuće održavanje 22,500.00
10,896.10
5,522.09
48.43
6,600.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33,000.00
27,085.13
36,840.02
82.08
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 29,500.00
25,352.64
35,145.73
85.94
LCK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00
1,732.49
1,694.29
49.50
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,500.00
218.52
5,026.54
1.41
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,500.00
218.52
5,026.54
1.41
821300 Nabavka opreme 15,500.00
218.52
3,558.54
1.41
0.00
0.00
1,468.00
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
1,517,800.00
777,096.69
768,992.71
51.20
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 213
Currency: KM
Organizacija=21030015 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - SREDNJA MEDICINSKA SKOLA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 659,900.00
336,816.87
317,812.07
51.04
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 542,200.00
292,661.84
246,009.99
53.98
611100 Bruto plaće i naknade 464,900.00
258,813.84
216,169.99
55.67
611200 Naknade troškova zaposlenih 77,300.00
33,848.00
29,840.00
43.79
LCA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12,800.00
7,608.00
6,336.00
59.44
LCA072 Naknada za topli obrok 43,500.00
26,240.00
22,504.00
60.32
LCA073 Naknada za regres za godišnji odmor 11,800.00
0.00
0.00
0.00
LCA074 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,200.00
0.00
0.00
0.00
LCA075 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
0.00
1,000.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 48,800.00
27,175.47
22,697.84
55.69
613000 Izdaci za materijal i usluge 68,900.00
16,979.56
49,104.24
24.64
100.00
0.00
100.00
0.00
41,700.00
2,809.25
3,105.60
6.74
613300 Izdaci za komunalne usluge 4,400.00
2,282.05
2,188.20
51.86
613400 Nabavka materijala KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 7,000.00
1,064.52
743.75
15.21
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
4,000.00
0.00
1,177.98
0.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,700.00
10,823.74
41,788.71
92.51
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,000.00
9,984.85
41,085.49
99.85
1,700.00
838.89
703.22
49.35
_________________
_________________
_____________
____________
659,900.00
336,816.87
317,812.07
51.04
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LCK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 214
Currency: KM
Organizacija=21030016 (SREDNJA EKONOMSKA SKOLA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,742,800.00
867,992.43
880,386.99
49.80
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,477,500.00
742,382.85
737,634.25
50.25
611100 Bruto plaće i naknade 1,281,200.00
658,559.85
651,983.25
51.40
196,300.00
83,823.00
85,651.00
42.70
37,400.00
17,291.00
21,915.00
46.23
110,600.00
61,232.00
63,736.00
55.36
LCA078 Naknada za regres za godišnji odmor 29,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA079 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA080 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,300.00
5,300.00
0.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 134,500.00
69,148.78
68,583.81
51.41
613000 Izdaci za materijal i usluge 130,800.00
56,460.80
74,168.93
43.17
613100 Putni troškovi 3,800.00
1,155.40
1,358.00
30.41
613200 Izdaci za energiju 74,400.00
32,979.22
41,316.10
44.33
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,500.00
5,550.08
5,960.63
41.11
7,300.00
1,583.24
319.00
21.69
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
25.00
0.00
12.50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
10,600.00
2,889.39
2,046.61
27.26
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA076 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA077 Naknada za topli obrok 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,400.00
0.00
2,190.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,600.00
12,278.47
20,978.59
73.97
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 12,300.00
10,150.25
18,855.65
82.52
LCK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,300.00
2,128.22
2,122.94
49.49
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00
550.05
722.73
2.75
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00
550.05
722.73
2.75
821300 Nabavka opreme 20,000.00
550.05
722.73
2.75
_________________
_________________
_____________
____________
1,762,800.00
868,542.48
881,109.72
49.27
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 215
Currency: KM
Organizacija=21030017 (ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,599,200.00
788,618.25
793,093.62
49.31
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,297,600.00
655,751.52
665,458.59
50.54
611100 Bruto plaće i naknade 1,106,200.00
577,521.52
569,894.17
52.21
191,400.00
78,230.00
95,564.42
40.87
37,900.00
19,558.00
20,777.00
51.60
102,600.00
55,296.00
56,688.00
53.89
LCA083 Naknada za regres za godišnji odmor 25,700.00
0.00
0.00
0.00
LCA084 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18,200.00
0.00
15,588.42
0.00
LCA085 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 7,000.00
3,376.00
2,511.00
48.23
612000 Doprinosi poslodavca 116,200.00
60,639.76
59,838.91
52.19
613000 Izdaci za materijal i usluge 185,400.00
72,226.97
67,796.12
38.96
613100 Putni troškovi 1,500.00
0.00
2,133.48
0.00
613200 Izdaci za energiju 90,900.00
36,087.64
21,690.72
39.70
613300 Izdaci za komunalne usluge 14,000.00
6,205.91
4,485.63
44.33
613400 Nabavka materijala 15,600.00
2,835.89
2,206.62
18.18
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
19,400.00
1,488.70
2,999.49
7.67
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA081 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA082 Naknada za topli obrok 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,100.00
1,980.00
1,410.00
38.82
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38,800.00
23,628.83
32,870.18
60.90
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 35,000.00
21,758.02
31,014.68
62.17
LCK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00
1,870.81
1,855.50
49.23
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50,000.00
9,891.41
14,784.00
19.78
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50,000.00
9,891.41
14,784.00
19.78
821300 Nabavka opreme 15,000.00
2,014.74
0.00
13.43
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 35,000.00
7,876.67
14,784.00
22.50
_________________
_________________
_____________
____________
1,649,200.00
798,509.66
807,877.62
48.42
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 216
Currency: KM
Organizacija=21030018 (SREDNJA ELEKTROTEHNICKA SKOLA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,577,300.00
797,435.18
794,882.06
50.56
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,258,500.00
652,705.85
640,117.91
51.86
611100 Bruto plaće i naknade 1,095,000.00
578,089.85
561,103.91
52.79
163,500.00
74,616.00
79,014.00
45.64
LCA086 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 32,900.00
17,320.00
18,168.00
52.64
LCA087 Naknada za topli obrok 98,900.00
54,296.00
55,896.00
54.90
LCA088 Naknada za regres za godišnji odmor 23,600.00
0.00
0.00
0.00
LCA089 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,100.00
0.00
4,950.00
0.00
LCA090 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,000.00
3,000.00
0.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 115,000.00
60,699.41
58,915.90
52.78
613000 Izdaci za materijal i usluge 203,800.00
84,029.92
95,848.25
41.23
613100 Putni troškovi 5,500.00
2,780.65
4,160.90
50.56
613200 Izdaci za energiju 69,400.00
36,694.17
38,873.33
52.87
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,400.00
6,747.73
5,958.48
54.42
613400 Nabavka materijala 37,000.00
3,618.28
5,151.79
9.78
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
33,000.00
8,302.97
2,917.87
25.16
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,700.00
310.00
1,161.58
4.63
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39,800.00
25,576.12
37,624.30
64.26
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 36,000.00
23,707.07
35,803.08
65.85
LCK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00
1,869.05
1,821.22
49.19
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22,300.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22,300.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 22,300.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,599,600.00
797,435.18
794,882.06
49.85
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 217
Currency: KM
Organizacija=21030019 (SREDNJA MASINSKA TEHNICKA SKOLA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,477,300.00
745,064.49
784,287.72
50.43
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,217,900.00
625,652.02
634,210.36
51.37
611100 Bruto plaće i naknade 1,039,000.00
544,161.62
551,189.96
52.37
178,900.00
81,490.40
83,020.40
45.55
LCA091 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 38,000.00
12,547.00
21,812.40
33.02
LCA092 Naknada za topli obrok 98,700.00
58,643.40
58,208.00
59.42
LCA093 Naknada za regres za godišnji odmor 24,400.00
0.00
0.00
0.00
LCA094 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,500.00
0.00
0.00
0.00
LCA095 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,300.00
10,300.00
3,000.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 109,100.00
57,879.53
57,874.95
53.05
613000 Izdaci za materijal i usluge 150,300.00
61,532.94
92,202.41
40.94
613100 Putni troškovi 1,000.00
146.60
837.50
14.66
613200 Izdaci za energiju 70,000.00
30,385.67
29,817.75
43.41
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,000.00
6,178.70
4,205.11
51.49
9,800.00
583.63
2,211.83
5.96
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
0.00
100.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
9,900.00
751.74
2,107.56
7.59
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,700.00
1,760.00
0.00
37.45
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42,800.00
21,726.60
52,922.66
50.76
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 39,200.00
19,965.67
51,134.76
50.93
3,600.00
1,760.93
1,787.90
48.91
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 16,800.00
8,400.00
0.00
50.00
614000 Tekući transferi 16,800.00
8,400.00
0.00
50.00
614200 Transferi pojedincima 16,800.00
8,400.00
0.00
50.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,000.00
0.00
13,806.14
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,000.00
0.00
13,806.14
0.00
821300 Nabavka opreme 2,000.00
0.00
13,806.14
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,496,100.00
753,464.49
798,093.86
50.36
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LCK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 218
Currency: KM
Organizacija=21030020 (SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,107,300.00
1,052,598.49
1,091,944.09
49.95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,601,800.00
819,058.50
808,676.43
51.13
611100 Bruto plaće i naknade 1,378,400.00
725,967.22
704,642.79
52.67
223,400.00
93,091.28
104,033.64
41.67
45,800.00
23,828.00
23,353.00
52.03
125,500.00
69,263.28
72,370.64
55.19
LCA098 Naknada za regres za godišnji odmor 30,700.00
0.00
0.00
0.00
LCA099 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18,000.00
0.00
4,910.00
0.00
LCA0A0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,400.00
0.00
3,400.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 144,700.00
76,226.57
74,222.06
52.68
613000 Izdaci za materijal i usluge 43.60
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA096 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA097 Naknada za topli obrok 360,800.00
157,313.42
209,045.60
613100 Putni troškovi 3,000.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 67,500.00
30,366.25
16,040.07
44.99
613300 Izdaci za komunalne usluge 19,300.00
8,362.22
8,148.84
43.33
613400 Nabavka materijala 21,000.00
1,975.34
6,248.71
9.41
4,200.00
1,177.46
2,671.74
28.03
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
11,000.00
3,017.48
2,737.63
27.43
5,000.00
3,999.46
3,832.00
79.99
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 229,800.00
108,415.21
169,366.61
47.18
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 225,000.00
106,061.38
167,069.96
47.14
LCK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,800.00
2,353.83
2,296.65
49.04
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 75,000.00
1,861.70
15,038.50
2.48
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 75,000.00
1,861.70
15,038.50
2.48
821300 Nabavka opreme 35,000.00
861.00
10,586.68
2.46
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 40,000.00
1,000.70
4,451.82
2.50
_________________
_________________
_____________
____________
2,182,300.00
1,054,460.19
1,106,982.59
48.32
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 219
Currency: KM
Organizacija=21030021 (SREDNJA SKOLA METALSKIH ZANIMANJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,721,800.00
879,810.34
927,451.28
51.10
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,420,800.00
721,842.29
754,085.74
50.81
611100 Bruto plaće i naknade 1,191,700.00
630,035.29
654,301.34
52.87
229,100.00
91,807.00
99,784.40
40.07
44,900.00
22,531.00
27,082.40
50.18
117,600.00
62,552.00
69,352.00
53.19
LCA0A3 Naknada za regres za godišnji odmor 29,400.00
0.00
0.00
0.00
LCA0A4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 28,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA0A5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,200.00
6,724.00
3,350.00
73.09
612000 Doprinosi poslodavca 125,100.00
66,138.10
68,698.94
52.87
613000 Izdaci za materijal i usluge 175,900.00
91,829.95
104,666.60
52.21
613100 Putni troškovi 2,000.00
592.50
1,414.04
29.63
613200 Izdaci za energiju 57,200.00
28,225.50
31,665.92
49.35
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,900.00
7,431.81
5,859.49
57.61
613400 Nabavka materijala 25,900.00
110.90
284.16
0.43
500.00
415.02
346.50
83.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0A1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0A2 Naknada za topli obrok 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
12,700.00
3,585.68
1,911.35
28.23
6,500.00
304.87
0.00
4.69
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 58,200.00
51,163.67
63,185.14
87.91
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 54,000.00
49,126.80
61,066.16
90.98
LCK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,200.00
2,036.87
2,118.98
48.50
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 55,000.00
0.00
100.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 55,000.00
0.00
100.00
0.00
821300 Nabavka opreme 55,000.00
0.00
100.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,776,800.00
879,810.34
927,551.28
49.52
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 220
Currency: KM
Organizacija=21030022 (ZELJEZNICKI SKOLSKI CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,858,300.00
925,615.59
952,981.55
49.81
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,366,700.00
706,648.43
700,783.11
51.70
611100 Bruto plaće i naknade 1,160,800.00
617,225.23
606,556.60
53.17
205,900.00
89,423.20
94,226.51
43.43
38,400.00
21,821.00
19,706.40
56.83
115,000.00
62,573.20
64,443.20
54.41
LCA0A8 Naknada za regres za godišnji odmor 29,900.00
0.00
0.00
0.00
LCA0A9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18,400.00
5,029.00
6,758.61
27.33
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0A6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0A7 Naknada za topli obrok 4,200.00
0.00
3,318.30
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 121,900.00
64,798.57
63,948.20
53.16
613000 Izdaci za materijal i usluge 369,700.00
154,168.59
188,250.24
41.70
3,300.00
672.60
715.00
20.38
136,500.00
62,344.15
71,425.73
45.67
613300 Izdaci za komunalne usluge 16,600.00
8,319.45
7,481.47
50.12
613400 Nabavka materijala 82,500.00
22,941.12
23,166.52
27.81
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00
280.85
0.00
35.11
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
25,000.00
2,387.90
4,687.98
9.55
LCA0B0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,200.00
2,060.00
1,750.00
49.05
100,800.00
55,162.52
79,023.54
54.72
96,700.00
53,148.98
77,042.03
54.96
LCK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,100.00
2,013.54
1,981.51
49.11
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 35,000.00
0.00
427.25
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 35,000.00
0.00
427.25
0.00
821300 Nabavka opreme 20,000.00
0.00
427.25
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,893,300.00
925,615.59
953,408.80
48.89
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 000000 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 221
Currency: KM
Organizacija=21030023 (SREDNJA GRADJEVINSKO-GEODETSKA SKOLA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,558,200.00
812,752.10
813,980.88
52.16
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,273,700.00
670,498.16
665,141.97
52.64
611100 Bruto plaće i naknade 1,095,100.00
586,041.01
583,093.97
53.51
178,600.00
84,457.15
82,048.00
47.29
LCA0B1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 34,400.00
16,720.00
18,860.00
48.60
LCA0B2 Naknada za topli obrok 93,000.00
51,784.00
52,988.00
55.68
LCA0B3 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA0B4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA0B5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 22,200.00
15,953.15
10,200.00
71.86
612000 Doprinosi poslodavca 115,000.00
61,969.14
61,485.95
53.89
613000 Izdaci za materijal i usluge 169,500.00
80,284.80
87,352.96
47.37
200.00
160.80
0.00
80.40
110,300.00
49,770.59
62,996.90
45.12
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,400.00
6,349.35
5,639.68
51.20
613400 Nabavka materijala 20,000.00
9,252.63
5,485.02
46.26
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00
41.84
78.03
13.95
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
4,400.00
1,101.00
1,085.76
25.02
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,300.00
1,650.00
1,500.00
50.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,600.00
11,958.59
10,567.57
64.29
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,700.00
10,047.82
8,673.14
68.35
LCK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00
1,910.77
1,894.43
48.99
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,000.00
2,016.16
253.89
14.40
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,000.00
2,016.16
253.89
14.40
821300 Nabavka opreme 14,000.00
2,016.16
253.89
14.40
_________________
_________________
_____________
____________
1,572,200.00
814,768.26
814,234.77
51.82
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 222
Currency: KM
Organizacija=21030024 (SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,565,400.00
790,989.86
763,777.62
50.53
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,264,200.00
646,957.47
626,924.99
51.18
611100 Bruto plaće i naknade 1,096,700.00
569,329.47
548,199.79
51.91
167,500.00
77,628.00
78,725.20
46.35
LCA0B6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 34,300.00
19,244.00
19,145.20
56.10
LCA0B7 Naknada za topli obrok 97,900.00
55,084.00
56,280.00
56.27
LCA0B8 Naknada za regres za godišnji odmor 26,500.00
0.00
0.00
0.00
LCA0B9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,500.00
0.00
0.00
0.00
LCA0C0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,300.00
3,300.00
3,300.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 115,200.00
59,751.64
57,785.14
51.87
613000 Izdaci za materijal i usluge 186,000.00
84,280.75
79,067.49
45.31
500.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 72,700.00
37,518.00
39,915.34
51.61
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,000.00
5,911.44
5,216.45
53.74
613400 Nabavka materijala 16,400.00
2,243.01
1,726.62
13.68
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900.00
0.00
676.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 38,100.00
19,969.50
19,000.00
52.41
613700 Izdaci za tekuće održavanje 19,600.00
2,231.86
5,171.98
11.39
3,800.00
1,260.00
1,890.00
33.16
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,000.00
15,146.94
5,471.10
65.86
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,200.00
13,257.73
3,684.32
69.05
LCK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00
1,889.21
1,786.78
49.72
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9,200.00
414.18
11,999.53
4.50
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9,200.00
414.18
11,999.53
4.50
821300 Nabavka opreme 9,200.00
414.18
11,999.53
4.50
_________________
_________________
_____________
____________
1,574,600.00
791,404.04
775,777.15
50.26
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 223
Currency: KM
Organizacija=21030025 (SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,228,100.00
667,111.78
613,885.16
54.32
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,038,600.00
567,006.75
505,702.33
54.59
611100 Bruto plaće i naknade 882,900.00
494,991.75
445,562.75
56.06
611200 Naknade troškova zaposlenih 155,700.00
72,015.00
60,139.58
46.25
LCA0C1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,600.00
15,143.00
14,837.00
56.93
LCA0C2 Naknada za topli obrok 77,200.00
44,472.00
42,812.00
57.61
LCA0C3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,200.00
0.00
0.00
0.00
LCA0C4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 19,300.00
0.00
0.00
0.00
LCA0C5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 12,400.00
12,400.00
2,490.58
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 92,700.00
51,974.13
47,210.59
56.07
613000 Izdaci za materijal i usluge 96,800.00
48,130.90
60,972.24
49.72
700.00
700.00
780.30
100.00
613200 Izdaci za energiju 44,100.00
21,980.00
27,089.20
49.84
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,000.00
6,704.45
6,784.88
51.57
613400 Nabavka materijala 10,900.00
4,388.86
4,226.40
40.26
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00
1,160.55
114.50
58.03
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
6,900.00
2,006.23
2,942.21
29.08
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00
1,434.25
1,320.00
71.71
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,200.00
9,756.56
17,714.75
56.72
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,000.00
8,158.27
16,252.04
58.27
LCK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00
1,598.29
1,462.71
49.95
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
1,609.62
1,150.00
16.10
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
1,609.62
1,150.00
16.10
821300 Nabavka opreme 10,000.00
1,609.62
1,150.00
16.10
_________________
_________________
_____________
____________
1,238,100.00
668,721.40
615,035.16
54.01
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 224
Currency: KM
Organizacija=21030026 (SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,319,500.00
1,166,582.35
1,161,967.91
50.29
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,855,300.00
967,459.55
905,441.74
52.15
611100 Bruto plaće i naknade 1,592,900.00
855,510.55
791,707.74
53.71
262,400.00
111,949.00
113,734.00
42.66
46,100.00
28,789.00
28,000.00
62.45
144,300.00
83,160.00
82,384.00
57.63
LCA0C8 Naknada za regres za godišnji odmor 36,200.00
0.00
0.00
0.00
LCA0C9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 23,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA0D0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 12,800.00
0.00
3,350.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 167,000.00
89,828.64
83,129.32
53.79
613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0C6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0C7 Naknada za topli obrok 297,200.00
109,294.16
173,396.85
36.77
613100 Putni troškovi 3,500.00
1,542.50
2,430.86
44.07
613200 Izdaci za energiju 46,900.00
21,295.60
28,655.61
45.41
613300 Izdaci za komunalne usluge 17,300.00
8,157.55
10,211.40
47.15
104,300.00
25,102.45
26,682.62
24.07
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400.00
313.50
95.50
78.38
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
21,200.00
4,297.70
3,806.16
20.27
613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,000.00
1,596.87
1,460.87
22.81
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 96,600.00
46,987.99
100,053.83
48.64
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 91,100.00
44,209.65
97,481.21
48.53
LCK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5,500.00
2,778.34
2,572.62
50.52
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 70,000.00
3,294.44
423.54
4.71
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 70,000.00
3,294.44
423.54
4.71
821300 Nabavka opreme 35,000.00
3,294.44
423.54
9.41
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 35,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
2,389,500.00
1,169,876.79
1,162,391.45
48.96
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 225
Currency: KM
Organizacija=21030027 (SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,315,400.00
668,244.29
640,518.51
50.80
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,093,600.00
555,172.57
522,643.91
50.77
611100 Bruto plaće i naknade 935,200.00
478,328.57
455,316.51
51.15
611200 Naknade troškova zaposlenih 158,400.00
76,844.00
67,327.40
48.51
LCA0D1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,700.00
17,928.00
20,271.40
60.36
LCA0D2 Naknada za topli obrok 83,400.00
46,116.00
47,056.00
55.29
LCA0D3 Naknada za regres za godišnji odmor 21,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA0D4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 21,700.00
10,200.00
0.00
47.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
2,600.00
2,600.00
0.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 98,200.00
50,402.46
47,950.67
51.33
613000 Izdaci za materijal i usluge 123,600.00
62,669.26
69,923.93
50.70
613100 Putni troškovi 1,300.00
350.00
263.35
26.92
613200 Izdaci za energiju 38,100.00
17,011.27
9,057.80
44.65
9,800.00
4,440.25
3,372.36
45.31
16,200.00
6,088.09
4,315.34
37.58
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00
260.00
145.55
37.14
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
16,000.00
7,363.34
8,672.03
46.02
LCA0D5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,300.00
1,620.00
1,620.00
49.09
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38,200.00
25,536.31
42,477.50
66.85
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 35,000.00
23,979.89
40,999.00
68.51
LCK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00
1,556.42
1,478.50
48.64
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00
5,609.25
72.96
28.05
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00
5,609.25
72.96
28.05
821300 Nabavka opreme 10,000.00
1,864.92
72.96
18.65
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00
3,744.33
0.00
37.44
_________________
_________________
_____________
____________
1,335,400.00
673,853.54
640,591.47
50.46
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 226
Currency: KM
Organizacija=21030028 (SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,619,500.00
771,903.76
746,956.76
47.66
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,192,100.00
601,985.59
576,455.41
50.50
611100 Bruto plaće i naknade 997,700.00
520,839.59
504,970.41
52.20
611200 Naknade troškova zaposlenih 194,400.00
81,146.00
71,485.00
41.74
LCA0D6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,000.00
16,801.00
16,377.00
48.00
LCA0D7 Naknada za topli obrok 97,200.00
54,492.00
55,108.00
56.06
LCA0D8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00
0.00
0.00
0.00
LCA0D9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 34,900.00
7,353.00
0.00
21.07
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
2,500.00
2,500.00
0.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 104,800.00
54,688.17
53,293.31
52.18
613000 Izdaci za materijal i usluge 322,600.00
115,230.00
117,208.04
35.72
613100 Putni troškovi 15,000.00
6,853.00
8,952.80
45.69
613200 Izdaci za energiju 56,300.00
25,540.38
28,100.01
45.36
613300 Izdaci za komunalne usluge 14,300.00
7,310.00
6,790.90
51.12
613400 Nabavka materijala 75,000.00
20,272.49
20,093.49
27.03
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00
77.40
116.40
25.80
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 32,000.00
12,669.70
12,234.90
39.59
613700 Izdaci za tekuće održavanje 53,200.00
7,744.99
11,833.56
14.56
9,600.00
3,930.00
1,800.00
40.94
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 66,900.00
30,832.04
27,285.98
46.09
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 63,400.00
29,128.39
25,633.30
45.94
LCK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00
1,703.65
1,652.68
48.68
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00
0.00
8,406.22
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00
0.00
8,406.22
0.00
821300 Nabavka opreme 20,000.00
0.00
8,406.22
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,639,500.00
771,903.76
755,362.98
47.08
LCA0E0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 227
Currency: KM
Organizacija=21030029 (SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,160,300.00
588,265.13
535,740.31
50.70
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 942,500.00
503,994.82
457,724.94
53.47
611100 Bruto plaće i naknade 793,000.00
424,613.41
402,581.14
53.55
611200 Naknade troškova zaposlenih 149,500.00
79,381.41
55,143.80
53.10
LCA0E1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,300.00
12,787.00
13,691.80
54.88
LCA0E2 Naknada za topli obrok 71,200.00
39,800.00
41,452.00
55.90
LCA0E3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,800.00
0.00
0.00
0.00
LCA0E4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 28,000.00
25,120.41
0.00
89.72
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 7,200.00
1,674.00
0.00
23.25
612000 Doprinosi poslodavca 83,300.00
44,691.34
42,271.00
53.65
613000 Izdaci za materijal i usluge 134,500.00
39,578.97
35,744.37
29.43
200.00
0.00
0.00
0.00
33,200.00
14,018.79
11,803.13
42.23
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,100.00
2,392.05
3,183.85
33.69
613400 Nabavka materijala 7,800.00
3,299.26
637.60
42.30
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
66.20
48.50
33.10
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
9,500.00
3,017.30
3,197.59
31.76
LCA0E5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,600.00
1,080.00
1,050.00
41.54
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 73,900.00
15,705.37
15,823.70
21.25
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 71,100.00
14,332.84
14,520.49
20.16
LCK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,800.00
1,372.53
1,303.21
49.02
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00
6,832.92
0.00
45.55
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00
6,832.92
0.00
45.55
5,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
6,832.92
0.00
68.33
_________________
_________________
_____________
____________
1,175,300.00
595,098.05
535,740.31
50.63
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 228
Currency: KM
Organizacija=21030030 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,594,300.00
809,398.73
755,039.89
50.77
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,351,500.00
688,625.67
640,227.26
50.95
611100 Bruto plaće i naknade 1,158,600.00
605,935.67
562,623.46
52.30
192,900.00
82,690.00
77,603.80
42.87
35,300.00
18,340.00
17,116.00
51.95
101,300.00
57,616.00
57,356.00
56.88
LCA0E8 Naknada za regres za godišnji odmor 26,100.00
0.00
0.00
0.00
LCA0E9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 23,300.00
0.00
0.00
0.00
LCA0F0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,900.00
6,734.00
3,131.80
97.59
612000 Doprinosi poslodavca 121,700.00
63,623.24
59,388.43
52.28
613000 Izdaci za materijal i usluge 121,100.00
57,149.82
55,424.20
47.19
800.00
52.00
487.50
6.50
57,200.00
25,714.32
30,637.62
44.96
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0E6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0E7 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 9,500.00
4,788.10
4,293.66
50.40
11,000.00
3,546.96
1,553.42
32.25
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
17,000.00
10,431.54
4,792.18
61.36
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,900.00
2,025.00
945.00
51.92
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,700.00
10,591.90
12,714.82
48.81
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,800.00
8,621.47
10,867.48
48.44
LCK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00
1,970.43
1,847.34
50.52
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00
495.84
18,011.00
2.48
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00
495.84
18,011.00
2.48
5,000.00
495.84
7,111.00
9.92
15,000.00
0.00
10,900.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,614,300.00
809,894.57
773,050.89
50.17
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 229
Currency: KM
Organizacija=21030031 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,124,200.00
1,062,482.63
1,047,289.35
50.02
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,774,800.00
885,067.30
864,566.14
49.87
611100 Bruto plaće i naknade 1,511,800.00
779,938.57
752,691.44
51.59
263,000.00
105,128.73
111,874.70
39.97
46,900.00
26,159.35
26,954.70
55.78
137,700.00
77,712.00
78,720.00
56.44
LCA0F3 Naknada za regres za godišnji odmor 37,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA0F4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 28,400.00
0.00
0.00
0.00
LCA0F5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 13,000.00
1,257.38
6,200.00
9.67
612000 Doprinosi poslodavca 158,700.00
82,269.09
79,036.50
51.84
613000 Izdaci za materijal i usluge 49.89
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0F1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0F2 Naknada za topli obrok 190,700.00
95,146.24
103,686.71
613100 Putni troškovi 1,000.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 62,300.00
31,150.71
33,130.16
50.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,900.00
6,770.19
6,925.38
52.48
613400 Nabavka materijala 20,000.00
4,421.63
2,964.95
22.11
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00
600.80
685.45
60.08
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 18,000.00
10,000.00
10,000.00
55.56
613700 Izdaci za tekuće održavanje 20,000.00
4,877.67
6,310.90
24.39
7,300.00
3,528.00
2,324.00
48.33
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 48,200.00
33,797.24
41,345.87
70.12
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 43,000.00
31,239.30
38,886.44
72.65
LCK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5,200.00
2,557.94
2,459.43
49.19
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 34,600.00
18,308.24
6,581.85
52.91
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 34,600.00
18,308.24
6,581.85
52.91
821200 Nabavka građevina 5,600.00
5,578.00
4,989.00
99.61
821300 Nabavka opreme 29,000.00
12,730.24
1,592.85
43.90
_________________
_________________
_____________
____________
2,158,800.00
1,080,790.87
1,053,871.20
50.06
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 230
Currency: KM
Organizacija=21030032 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR ILIJAŠ)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,528,200.00
742,541.39
757,807.19
48.59
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,266,600.00
625,071.12
615,465.89
49.35
611100 Bruto plaće i naknade 1,090,500.00
563,461.72
540,141.37
51.67
176,100.00
61,609.40
75,324.52
34.99
LCA0F6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,300.00
6,300.00
16,794.92
21.50
LCA0F7 Naknada za topli obrok 97,200.00
54,052.00
55,229.60
55.61
LCA0F8 Naknada za regres za godišnji odmor 27,300.00
0.00
0.00
0.00
LCA0F9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,200.00
0.00
0.00
0.00
LCA0G0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,100.00
1,257.40
3,300.00
15.52
612000 Doprinosi poslodavca 114,500.00
59,163.50
56,774.93
51.67
613000 Izdaci za materijal i usluge 147,100.00
58,306.77
85,566.37
39.64
500.00
0.00
1,000.00
0.00
89,300.00
37,250.78
49,517.70
41.71
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,200.00
4,187.13
5,085.86
45.51
613400 Nabavka materijala 8,500.00
655.00
1,262.84
7.71
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00
432.30
1,292.70
28.82
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 3,500.00
561.60
2,584.00
16.05
613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00
280.80
902.05
4.68
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5,900.00
1,860.00
1,525.00
31.53
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,700.00
13,079.16
22,396.22
57.62
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,000.00
11,247.33
20,629.70
59.20
LCK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,700.00
1,831.83
1,766.52
49.51
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00
1,404.00
0.00
46.80
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00
1,404.00
0.00
46.80
821300 Nabavka opreme 3,000.00
1,404.00
0.00
46.80
_________________
_________________
_____________
____________
1,531,200.00
743,945.39
757,807.19
48.59
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 231
Currency: KM
Organizacija=21030033 (SKOLA ZA SREDNJE STRUCNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 790,470.00
391,268.66
374,645.56
49.50
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 556,335.00
284,499.12
273,576.17
51.14
611100 Bruto plaće i naknade 483,635.00
248,837.12
235,412.17
51.45
611200 Naknade troškova zaposlenih 72,700.00
35,662.00
38,164.00
49.05
LCA0G1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,300.00
9,130.00
14,428.00
56.01
LCA0G2 Naknada za topli obrok 43,400.00
24,032.00
23,736.00
55.37
LCA0G3 Naknada za regres za godišnji odmor 10,500.00
0.00
0.00
0.00
LCA0G4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
LCA0G5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
2,500.00
0.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 50,765.00
26,126.86
24,716.53
51.47
613000 Izdaci za materijal i usluge 183,370.00
80,642.68
76,352.86
43.98
613100 Putni troškovi 1,100.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 76,900.00
37,043.73
23,929.54
48.17
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
9,100.00
4,542.00
3,942.70
49.91
30,972.00
4,548.91
11,192.33
14.69
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00
1,298.80
1,231.80
86.59
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
11,800.00
3,886.64
2,112.43
32.94
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00
1,422.00
396.00
52.67
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 49,298.00
27,900.60
33,548.06
56.60
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 47,598.00
27,093.39
32,780.95
56.92
LCK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,700.00
807.21
767.11
47.48
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9,900.00
614.70
0.00
6.21
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9,900.00
614.70
0.00
6.21
821300 Nabavka opreme 9,900.00
614.70
0.00
6.21
_________________
_________________
_____________
____________
800,370.00
391,883.36
374,645.56
48.96
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 232
Currency: KM
Organizacija=21030034 (CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,864,600.00
933,069.98
907,446.14
50.04
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,377,800.00
718,287.29
678,294.92
52.13
611100 Bruto plaće i naknade 1,197,500.00
630,346.29
589,639.02
52.64
180,300.00
87,941.00
88,655.90
48.77
36,300.00
20,721.00
20,055.00
57.08
108,400.00
58,920.00
60,288.00
54.35
27,300.00
0.00
0.00
0.00
LCA0G9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
5,801.00
n/m
LCA0H0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,300.00
8,300.00
2,511.90
100.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0G6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0G7 Naknada za topli obrok LCA0G8 Naknada za regres za godišnji odmor 612000 Doprinosi poslodavca 125,700.00
66,403.51
62,270.34
52.83
613000 Izdaci za materijal i usluge 361,100.00
148,379.18
166,880.88
41.09
613100 Putni troškovi 5,800.00
3,891.77
1,025.50
67.10
613200 Izdaci za energiju 89,300.00
42,526.32
47,321.57
47.62
613300 Izdaci za komunalne usluge 25,600.00
10,540.35
12,196.05
41.17
162,300.00
58,137.26
66,353.01
35.82
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,300.00
6,453.65
5,368.18
57.11
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
22,900.00
4,384.05
10,163.86
19.14
613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,000.00
1,073.00
0.00
15.33
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36,900.00
21,372.78
24,452.71
57.92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 32,800.00
19,321.75
22,522.47
58.91
4,100.00
2,051.03
1,930.24
50.03
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 143,000.00
289.28
44,362.18
0.20
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 143,000.00
289.28
44,362.18
0.20
821200 Nabavka građevina 65,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 20,000.00
289.28
18,957.69
1.45
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 58,000.00
0.00
25,404.49
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
2,007,600.00
933,359.26
951,808.32
46.49
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LCK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 233
Currency: KM
Organizacija=21030035 (GAZIHUSREV-BEGOVA MEDRESA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,247,800.00
595,447.45
590,252.28
47.72
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,026,500.00
487,064.25
483,041.06
47.45
611100 Bruto plaće i naknade 880,900.00
431,246.61
425,958.22
48.96
611200 Naknade troškova zaposlenih 145,600.00
55,817.64
57,082.84
38.34
LCA0H1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,800.00
11,619.00
12,571.00
53.30
LCA0H2 Naknada za topli obrok 74,000.00
40,846.64
42,011.84
55.20
LCA0H3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00
0.00
0.00
0.00
LCA0H4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 25,000.00
0.00
0.00
0.00
LCA0H5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,700.00
3,352.00
2,500.00
50.03
612000 Doprinosi poslodavca 92,500.00
45,280.89
45,011.01
48.95
613000 Izdaci za materijal i usluge 128,800.00
63,102.31
62,200.21
48.99
0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 96,800.00
42,992.03
44,470.30
44.41
613300 Izdaci za komunalne usluge 22,200.00
12,598.42
8,290.72
56.75
1,000.00
881.01
300.00
88.10
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
800.00
267.93
210.60
33.49
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,000.00
6,362.92
8,928.59
79.54
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,000.00
4,959.96
7,527.31
99.20
LCK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,000.00
1,402.96
1,401.28
46.77
_________________
_________________
_____________
____________
1,247,800.00
595,447.45
590,252.28
47.72
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 234
Currency: KM
Organizacija=21060001 (JU "DJECA SARAJEVA")
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 8,247,949.00
4,031,604.86
3,791,904.44
48.88
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 5,925,400.00
3,032,691.58
2,790,034.48
51.18
611100 Bruto plaće i naknade 5,001,100.00
2,648,452.70
2,401,438.42
52.96
611200 Naknade troškova zaposlenih 924,300.00
384,238.88
388,596.06
41.57
LFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 150,400.00
81,339.00
81,291.20
54.08
LFA002 Naknada za topli obrok 527,100.00
272,872.00
271,952.00
51.77
LFA003 Naknada za regres za godišnji odmor 142,800.00
0.00
0.00
0.00
44,000.00
16,620.88
5,003.02
37.77
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
LFA004 Otpremnina za odlazak u penziju 60,000.00
13,407.00
30,349.84
22.35
612000 Doprinosi poslodavca 525,100.00
281,027.66
256,932.07
53.52
613000 Izdaci za materijal i usluge 1,797,449.00
717,885.62
744,937.89
39.94
6,000.00
2,158.00
1,983.39
35.97
613200 Izdaci za energiju 660,000.00
263,488.22
316,361.34
39.92
613300 Izdaci za komunalne usluge 125,000.00
49,767.81
56,634.56
39.81
613400 Nabavka materijala 512,200.00
210,857.11
189,864.86
41.17
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13,000.00
8,958.64
8,566.43
68.91
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 18,200.00
6,238.44
0.00
34.28
145,000.00
16,827.79
18,434.84
11.61
21,500.00
6,041.58
19,648.65
28.10
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 296,549.00
153,548.03
133,443.82
51.78
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 279,449.00
144,888.44
125,552.70
51.85
LFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 17,100.00
8,659.59
7,891.12
50.64
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 366,000.00
58,779.59
77,954.28
16.06
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 366,000.00
58,779.59
77,954.28
16.06
821300 Nabavka opreme 124,000.00
58,779.59
11,211.00
47.40
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 242,000.00
0.00
66,743.28
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
8,613,949.00
4,090,384.45
3,869,858.72
47.49
LFA005 Naknada u slučaju smrti i bolesti 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 235
Currency: KM
Organizacija=22010001 (MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 479,400.00
213,609.18
256,382.28
44.56
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 420,100.00
188,248.53
224,186.12
44.81
611100 Bruto plaće i naknade 379,900.00
171,944.53
201,849.77
45.26
40,200.00
16,304.00
22,336.35
40.56
7,900.00
3,816.00
4,028.00
48.30
23,400.00
12,488.00
11,976.00
53.37
5,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,332.35
n/m
3,400.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 39,900.00
18,054.17
21,194.23
45.25
613000 Izdaci za materijal i usluge 19,400.00
7,306.48
11,001.93
37.66
3,000.00
0.00
120.17
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,400.00
7,306.48
10,881.76
44.55
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,200.00
6,756.39
10,236.60
44.45
1,200.00
550.09
645.16
45.84
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5,717,500.00
2,441,977.12
2,487,867.35
42.71
614000 Tekući transferi 5,717,500.00
2,441,977.12
2,487,867.35
42.71
231,500.00
69,800.00
85,000.00
30.15
MAM001 Zaštita kulturnog stvaralaštva i otkup 71,200.00
22,000.00
43,000.00
30.90
MAM002 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja 18,800.00
2,000.00
7,000.00
10.64
MAM003 Podrška projektima iz oblasti kulture 88,500.00
29,800.00
17,000.00
33.67
MAM005 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti sporta 29,000.00
13,000.00
11,000.00
44.83
MAM006 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti kulture 24,000.00
3,000.00
7,000.00
12.50
5,486,000.00
2,372,177.12
2,402,867.35
43.24
MAN001 Plate i mat.troškovi biblioteka Vogošća 20,900.00
10,449.00
10,685.00
50.00
MAN002 Plate i mat.troškovi biblioteka Ilijaš 17,900.00
8,949.00
9,155.00
49.99
MAN004 JU Centar za kulturu Sarajevo 26,800.00
13,398.00
13,706.00
49.99
MAN006 UG - "Preporod" Bošnjačka zajednica kulture 64,400.00
32,199.00
32,933.00
50.00
MAN007 Biblioteka HKD "Napredak" 18,700.00
9,348.00
8,042.00
49.99
MAN008 Biblioteka "Preporod" 12,700.00
6,348.00
5,461.00
49.98
MAN009 UG - "Napredak" Hrvatska zajednica kulture 56,300.00
28,149.00
28,791.00
50.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih MAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MAA002 Naknada za topli obrok MAA003 Naknada za regres za godišnji odmor MAA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju MAA005 Naknada za slučaj smrti i teže bolesti 613100 Putni troškovi MAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes 614200 Transferi pojedincima 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 236
21,400.00
10,698.00
10,943.00
100,000.00
33,320.00
41,650.00
33.32
40,000.00
40,000.00
40,000.00
100.00
MAN018 Manifestacije u sportu Prato u Sarajevu -programi 3,000.00
0.00
2,532.00
0.00
MAN019 Sarajevo u Pratu -programi 3,600.00
0.00
0.00
0.00
MAN020 Rekviziti za sport-programi 23,100.00
3,000.00
0.00
12.99
MAN010 UG - "Prosvjeta" Srpsko kulturno društvo MAN011 Plate i materijalni troskovi (Sportski savez Kantona) MAN012 Sahovski turnir "Bosna 2008"-programi 49.99
4,900.00
4,900.00
4,900.00
100.00
MAN022 Međunarodni turniri-programi 95,200.00
40,000.00
38,000.00
42.02
MAN023 Rezervna sredstva-programi 72,500.00
60,000.00
60,000.00
82.76
MAN024 Vrhunski sport-kriteriji 900,000.00
309,771.90
368,406.82
34.42
MAN025 Takmičarsko razvojni sport-kriteriji 479,100.00
152,487.03
139,453.00
31.83
MAN026 Podrška sportskom podmlatku-kriteriji 333,800.00
126,371.64
140,778.00
37.86
MAN027 Sport za sve -kriterij 97,600.00
42,200.00
24,500.00
43.24
MAN029 Rezervna sredstva-kriterij 61,600.00
0.00
0.00
0.00
MAN031 Kulturno umjetnički amaterizam 160,000.00
79,998.00
79,993.00
50.00
MAN033 Sufinansiranje proizvodnje kratkog igranog i dokumentarnog film 144,200.00
33,000.00
0.00
22.88
MAN035 Zaštita kulturnog stvaralaštva 168,800.00
79,500.00
72,000.00
47.10
77,600.00
24,500.00
33,700.00
31.57
MAN037 Penziono i zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike Kanto 280,200.00
133,611.80
132,665.04
47.68
MAN038 Podrška projektima iz oblasti kulture 307,600.00
151,100.00
204,000.00
49.12
MAN039 Međunarodni atletski miting za juniore 5,700.00
0.00
0.00
0.00
MAN040 Memorijalni bokserski turnir "Hakija Turajlić" - programi 3,600.00
3,600.00
3,600.00
100.00
MAN041 Memorijalni bokserski turnir "Mustafa Hajrulahović Talijan" - p 6,300.00
6,300.00
6,300.00
100.00
MAN042 Bajramski turnir u malom nogometu - programi 5,700.00
0.00
0.00
0.00
MAN043 Božićni turnir u malom nogometu - programi 5,700.00
0.00
0.00
0.00
MAN044 Novogodišnji turnir u malom nogometu "Asim Ferhatović Hase" - p 5,700.00
0.00
0.00
0.00
MAN045 Memorijalni judo turnir "Vinko Šamrlić" - programi 6,300.00
6,300.00
6,300.00
100.00
MAN046 Memorijalni judo turnir "Alija Miladin" - programi 5,700.00
0.00
0.00
0.00
MAN047 Judo turnir "Sarajevo open - Sportom protiv droge" - programi 3,600.00
3,600.00
3,600.00
100.00
MAN048 Memorijalni karate turnir "Salih Salko Ćurić" - programi 6,300.00
6,300.00
6,300.00
100.00
MAN049 Konjičke trke "Butmir 2008" - programi 5,700.00
0.00
0.00
0.00
MAN052 Memorijalni stonoteniski turnir "Kemo Fazlić" - programi 6,300.00
6,300.00
6,300.00
100.00
MAN021 Izbor sportiste i sportistkinje Kantona-programi MAN036 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja 6,300.00
6,300.00
6,300.00
100.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
100.00
MAN055 Teniski turnir "Open Barcelona 1899 - Sarajevo 2008" - programi 5,400.00
0.00
0.00
0.00
MAN056 Memorijalni teniski turnir "Jan Doršner" - programi 2,700.00
2,700.00
2,700.00
100.00
MAN059 Izbor sportiste BiH - programi i tradicionalni Izbor "Miss spor 4,500.00
0.00
0.00
0.00
MAN060 Izbor sportiste invalida BiH 6,300.00
6,300.00
6,300.00
100.00
MAN061 Popularizacija sporta - kriterij 8,900.00
0.00
1,500.00
0.00
MAN062 UG - "La benevolencija" Jevrejsko kulturno društvo 6,100.00
3,048.00
3,118.00
49.97
MAN053 Turnir u sjedećoj odbojci "Sarajevo - open" - programi MAN054 Teniski ATP turnir "Sarajevo open" - programi 4,000.00
1,998.00
1,998.00
49.95
MAN064 UG - Udruženje likovnih umjetnika BiH 14,500.00
7,248.00
7,413.00
49.99
MAN065 UG - Udruženje likovnih umjetnika primjenjene umjetnosti BiH 14,500.00
7,248.00
7,413.00
49.99
MAN063 UG - "Cankar" Slovenačko kulturno društvo 237
MAN066 UG - Udruženje filmskih radnika 14,500.00
7,248.00
7,413.00
49.99
MAN067 UG - Društvo pisaca BiH 14,500.00
7,248.00
7,413.00
49.99
MAN068 UG - PEN Centar 14,500.00
7,248.00
7,413.00
49.99
MAN070 UG - Muzički kulturni centar Roma "Romano Jagako Ilo" 3,100.00
1,548.00
1,548.00
49.94
MAN071 UG - Savez izviđača Kantona 7,300.00
3,648.00
3,733.00
49.97
MAN072 UG - Kantonalni sportski savez invalida 9,700.00
4,848.00
4,958.00
49.98
MAN074 UG - Asocijacija sjedeće odbojke Kantona 9,700.00
4,848.00
4,958.00
49.98
15,700.00
7,848.00
8,028.00
49.99
MAN076 UG - Asocijacija vrhunskog autosporta 24 6,100.00
3,048.00
3,118.00
49.97
MAN079 UG - "Urban etno" 3,000.00
1,500.00
1,536.00
50.00
MAN083 Izbor sportiste u invalidnom sportu Kantona Sarajevo 3,600.00
3,600.00
3,600.00
100.00
MAN088 Međunarodni turnir za žene u malom fudbalu "Sarajevo 2008 3,600.00
3,600.00
3,600.00
100.00
MAN089 Memorijalni šahovski turnir "Asim Ferhatović Hase" 1,800.00
1,800.00
1,800.00
100.00
MAN091 Memorijalni streljački turnir "Amir Džulić - Spico" 3,600.00
3,600.00
3,600.00
100.00
MAN092 Tradicionalni međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "Suada 3,600.00
3,600.00
3,600.00
100.00
MAN093 Memorijalni fudbalski turnir "Želimir Vidović - Keli" 5,700.00
0.00
0.00
0.00
MAN095 Olimpijske igre Kantona Sarajevo - programi 7,000.00
0.00
0.00
0.00
MAN099 Judo turnir "BiH - Nippon" 2,900.00
0.00
0.00
0.00
MAN0A0 UG Princes krofne 6,100.00
3,048.00
3,118.00
49.97
MAN0A1 Dani kulture opštine 12,000.00
12,000.00
12,000.00
100.00
MAN0B1 Evropski kup za seniore u judou 50,000.00
50,000.00
24,000.00
100.00
MAN0B2 Turnir u malom nogometu FIS Gol-programi 3,800.00
0.00
0.00
0.00
MAN0B3 Osmomartovski turnir u šahu za žene-programi 1,600.00
0.00
0.00
0.00
MAN0B4 Memorijal "Andrija Maleč" u dizanju tegova-programi 2,700.00
2,700.00
2,700.00
100.00
MAN075 UG - Sportski savez BiH 12,600.00
12,600.00
12,600.00
100.00
MAN0B6 Proljetni kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola 4,900.00
4,900.00
4,900.00
100.00
MAN0B7 Jesenji kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola KS 4,400.00
0.00
0.00
0.00
MAN0B8 Šestoaprilski turnir u streljaštvu za invalidna lica-programi 1,800.00
1,800.00
1,800.00
100.00
MAN0B9 ITF teniski turnir "Futures series Bosnia Open 2008"-programi 3,600.00
3,600.00
3,600.00
100.00
MAN0C0 Brdsko-brzinska utrka "Igman 2008"-programi 2,100.00
0.00
0.00
0.00
MAN0C2 Škola plivanja za hendikepiranu djecu i omladinu-programi 2,500.00
0.00
0.00
0.00
MAN0C3 Memorijalni turnir za invalidna lica "Enver Šehović"-programi 1,800.00
0.00
0.00
0.00
MAN0C4 Memorijalni turnir za invalidna lica "Ramiz Salčin"-programi 1,700.00
1,700.00
0.00
100.00
MAN0C5 Mem.turnir u kuglanju "Esad Kurspahić-Ćesa"-programi 1,700.00
0.00
0.00
0.00
MAN0C7 Sportska takmičenja mladih pod slogom "Droga Ne"-programi 3,600.00
3,600.00
3,600.00
100.00
MAN0C8 Male Olimpijske igre-programi 3,300.00
0.00
0.00
0.00
MAN0C9 Škola plivanja-programi 4,000.00
0.00
0.00
0.00
134,900.00
67,449.00
68,980.00
50.00
MAN0D2 Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti 30,600.00
15,300.00
15,651.00
50.00
MAN0D3 Historijski muzej BIH 46,800.00
23,400.00
24,098.00
50.00
MAN0D4 Umjetnička galerija BIH 41,000.00
20,499.00
20,970.00
50.00
MAN0D5 Biblioteka za slijepa i slabovida lica BIH 53,700.00
26,850.00
27,460.00
50.00
MAN0D6 Kinoteka BIH 21,700.00
10,848.00
11,093.00
49.99
MAN0B5 Atletski kup za učenike i učenice osnovnih i srednjih školaKS MAN0D1 Zemaljski muzej 238
MAN0D7 Podrška sportskim organizacijama za zvanična evropska takmičenj MAN0D8 Druga nacionalna društva nacionalnih manjina i ostalih MAN0D9 Sarajevska zima 105,000.00
47,750.00
21,000.00
2,400.00
0.00
0.00
45.48
0.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
100.00
MAN0E0 Ars Aevi 100,000.00
58,000.00
54,000.00
58.00
MAN0E1 Sarajevo film festival 152,000.00
100,000.00
100,000.00
65.79
MAN0E3 Jazz fest 24,000.00
0.00
0.00
0.00
MAN0E4 Izložba Collegium artisticum 16,000.00
16,000.00
16,000.00
100.00
MAN0E5 Sarajevski dani poezije 16,000.00
16,000.00
16,000.00
100.00
6,000.00
3,129.75
3,818.49
52.16
MAN0F0 Nagrade sportistima za osvajanje medalja na zvaničnim velikim s 20,000.00
1,500.00
0.00
7.50
MAN0F1 Podrška radu sa mladima u okviru škola sporta u organizaciji sp 66,100.00
11,000.00
6,000.00
16.64
MAN0F2 Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Mirza Delibašić" - p 40,000.00
0.00
0.00
0.00
MAN0F3 Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Davorin Popović-Dačo 16,000.00
0.00
0.00
0.00
MAN0F5 Međunarodni Božićni turnir u šahu - programi 1,700.00
0.00
0.00
0.00
MAN0F8 Otvoreno prvenstvo Kantona Sarajevo u skijanju"Kup Srebrena lis 3,300.00
0.00
0.00
0.00
MAN0F9 Ulična atletska trka "Viviiccita 2008" - programi 3,600.00
3,600.00
3,600.00
100.00
MAN0G1 Memorijalni turnir u karateu "Rašid Buća " - programi 2,600.00
2,600.00
2,600.00
100.00
MAN0G2 Međunarodno takmičenje prijateljstava Vogošća 2007 - programi 3,000.00
3,000.00
0.00
100.00
MAN0G3 Državni kvalifikacioni trialton Kup "Kulin Ban" - programi 2,500.00
0.00
0.00
0.00
MAN0G4 Međunarodni košarkaški turnir u košarci u kolicima - programi 3,300.00
3,300.00
0.00
100.00
MAN0G5 Memorijalni turnir u kick boxu "Braća Bašović" - programi 2,500.00
0.00
0.00
0.00
MAN0G6 Memorijalni malonogometni turnir "Alija Izetbegović" - programi 4,100.00
0.00
0.00
0.00
MAN0G7 Memorijani turnir u malom fudbalu "Šehidima i poginulim borcima 1,800.00
1,800.00
1,800.00
100.00
MAN0G8 Studentska sportska liga 2007/2008 - programi 4,000.00
0.00
-5,000.00
0.00
MAN0G9 Međunarodno taekwondo prvenstvo "Olimpic open 2008" - programi 2,500.00
0.00
0.00
0.00
MAN0H0 Internacionalni Kup u sportskom ribolovu "Sarajevo 2008" - prog 3,600.00
0.00
0.00
0.00
MAN0I4 Sufinansiranje troškova treninga klubovima za maloljetne osobe 42,500.00
22,500.00
4,000.00
52.94
MAN0I5 Biblioteka SPKD "Prosvjeta" 11,200.00
5,598.00
4,818.00
49.98
MAN0I6 Sufinansiranje sarajevskih pozorišta za gostovanje izvan KS 55,300.00
0.00
18,907.00
0.00
MAN0I7 Interkantonalna sportska saradnja 20,000.00
0.00
0.00
0.00
MAN0I8 Projekti realizacije akcionog plana protiv maloljetničke delikv 27,000.00
2,000.00
0.00
7.41
MAN0I9 Kulturni događaji Evrope- Bijenale savremene umjetnosti 20,000.00
20,000.00
0.00
100.00
MAN0E8 Dani Kantona Sarajevo 7,000.00
7,000.00
7,000.00
100.00
MAN0J2 Nove tehnologije u sportu 14,000.00
14,000.00
0.00
100.00
MAN0J3 East west centar 40,000.00
20,000.00
20,000.00
50.00
MAN0J4 Sufinansiranje zimskih sportova-programi 92,500.00
7,000.00
78,000.00
7.57
MAN0J6 Kids festival 20,000.00
20,000.00
20,000.00
100.00
MAN0J7 Balet fest 30,000.00
0.00
0.00
0.00
MAN0J8 Festival klasične muzike 80,000.00
80,000.00
80,000.00
100.00
MAN0J9 Sufinansiranje Evropskog prvenstva za juniore u Judo 24,000.00
0.00
0.00
0.00
MAN0K0 "Hor Pontanima" 10,000.00
4,333.00
0.00
43.33
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 750,000.00
0.00
0.00
0.00
615000 Kapitalni transferi 750,000.00
0.00
0.00
0.00
MAN0J1 Teniski turnir Sarajevo Ladies open 2010 239
750,000.00
0.00
0.00
0.00
MAU003 Biblioteka grada Sarajeva - opremanje punktova 20,000.00
0.00
0.00
0.00
MAU004 Narodno pozorište Sarajevo - interijer zgrada 40,000.00
0.00
0.00
0.00
MAU040 Sportska dvorana Novo Sarajevo 550,000.00
0.00
0.00
0.00
MAU063 Sanacija i rekonstrukcija sportskih ploha 40,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
6,946,900.00
2,655,586.30
2,744,249.63
38.23
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama MAU065 Izgradnja nove dvorane Srce SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 240
Currency: KM
Organizacija=22020001-22020014 (NARODNO POZORISTE-JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ")
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 17,738,171.00
7,980,158.22
7,676,416.11
44.99
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 12,618,600.00
6,192,442.49
5,482,216.94
49.07
611100 Bruto plaće i naknade 10,992,000.00
5,478,829.59
4,751,006.87
49.84
611200 Naknade troškova zaposlenih 1,626,600.00
713,612.90
731,210.07
43.87
612000 Doprinosi poslodavca 1,138,300.00
575,451.49
500,468.23
50.55
613000 Izdaci za materijal i usluge 3,981,271.00
1,212,264.24
1,693,730.94
30.45
613100 Putni troškovi 255,300.00
29,656.79
87,881.16
11.62
613200 Izdaci za energiju 502,800.00
216,268.78
220,370.61
43.01
613300 Izdaci za komunalne usluge 207,600.00
91,594.47
81,705.05
44.12
613400 Nabavka materijala 287,900.00
42,314.37
122,998.74
14.70
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 102,600.00
10,172.31
35,040.79
9.91
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 230,700.00
55,611.40
37,123.57
24.11
613700 Izdaci za tekuće održavanje 211,000.00
44,382.81
37,761.92
21.03
43,500.00
12,282.52
8,812.77
28.24
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,139,871.00
709,980.79
1,062,036.33
33.18
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 2,103,671.00
692,251.12
1,046,526.56
32.91
36,200.00
17,729.67
15,509.77
48.98
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 119,200.00
39,327.78
0.00
32.99
614000 Tekući transferi 119,200.00
39,327.78
0.00
32.99
614200 Transferi pojedincima 76,200.00
25,994.46
0.00
34.11
MHM001 Prilozi za proučavanje Sarajeva 10,000.00
0.00
0.00
0.00
MHM002 Obilježavanje stogodišniice Sarajevskog atentata 66,200.00
25,994.46
0.00
39.27
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 3,000.00
0.00
0.00
0.00
MHN002 Programi postavke muzeja za srednje škole 3,000.00
0.00
0.00
0.00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 40,000.00
13,333.32
0.00
33.33
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 21,800.00
176.00
27,723.76
0.81
615000 Kapitalni transferi 21,800.00
176.00
27,723.76
0.81
615200 Kapitalni transferi pojedincima 3,000.00
0.00
0.00
0.00
MHU015 Arheološka iskopavanja-Krivoglavci i drugi lokaliteti 3,000.00
0.00
0.00
0.00
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 18,800.00
176.00
27,723.76
0.94
MIU039 At Mejdan- arheološka istraživanja 18,600.00
176.00
27,567.93
0.95
200.00
0.00
155.83
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 263,700.00
18,142.78
46,586.49
6.88
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 263,700.00
18,142.78
46,586.49
6.88
821300 Nabavka opreme 253,700.00
18,142.78
46,586.49
7.15
10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
18,142,871.00
8,037,804.78
7,750,726.36
44.30
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 000000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep MIU040 H.Šabanovića kuća 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 241
Organizacija=22020001 (NARODNO POZORISTE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6,097,800.00
2,905,711.49
2,919,609.59
47.65
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4,800,300.00
2,331,283.03
2,108,542.52
48.57
611100 Bruto plaće i naknade 4,173,200.00
2,044,169.03
1,827,748.92
48.98
611200 Naknade troškova zaposlenih 627,100.00
287,114.00
280,793.60
45.78
MBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 114,600.00
59,211.00
62,762.00
51.67
MBA002 Naknada za topli obrok 368,300.00
198,504.00
197,984.00
53.90
MBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 89,100.00
0.00
0.00
0.00
MBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 33,400.00
20,232.00
10,000.00
60.57
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
21,700.00
9,167.00
10,047.60
42.24
612000 Doprinosi poslodavca 430,900.00
214,488.73
192,276.30
49.78
613000 Izdaci za materijal i usluge 866,600.00
359,939.73
618,790.77
41.53
613100 Putni troškovi 92,000.00
21,716.20
56,732.00
23.60
613200 Izdaci za energiju 185,000.00
84,535.82
71,664.56
45.70
50,300.00
20,602.81
15,745.28
40.96
130,000.00
18,050.96
75,371.71
13.89
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 23,000.00
3,893.00
20,688.04
16.93
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 11,000.00
4,065.75
4,667.25
36.96
613700 Izdaci za tekuće održavanje 51,000.00
6,929.00
11,498.59
13.59
9,000.00
3,390.00
4,721.88
37.67
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 315,300.00
196,756.19
357,701.46
62.40
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 301,800.00
190,147.27
351,742.51
63.00
MBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 13,500.00
6,608.92
5,958.95
48.95
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30,000.00
0.00
32,812.77
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30,000.00
0.00
32,812.77
0.00
821300 Nabavka opreme 20,000.00
0.00
32,812.77
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
6,127,800.00
2,905,711.49
2,952,422.36
47.42
MBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 242
Currency: KM
Organizacija=22020002 (SARAJEVSKA FILHARMONIJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,916,600.00
928,651.94
826,731.76
48.45
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,465,500.00
746,273.55
586,560.47
50.92
611100 Bruto plaće i naknade 1,302,800.00
675,155.05
515,371.87
51.82
162,700.00
71,118.50
71,188.60
43.71
MCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 32,200.00
16,673.00
17,716.60
51.78
MCA002 Naknada za topli obrok 94,900.00
51,208.00
48,672.00
53.96
MCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 23,100.00
1,237.50
0.00
5.36
MCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,500.00
0.00
4,800.00
0.00
MCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
2,000.00
0.00
100.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca 136,800.00
70,891.27
54,114.04
51.82
613000 Izdaci za materijal i usluge 314,300.00
111,487.12
186,057.25
35.47
5,000.00
1,769.40
3,914.20
35.39
0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,900.00
3,323.60
3,831.51
42.07
613400 Nabavka materijala 8,000.00
2,055.26
2,451.86
25.69
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00
1,343.36
932.48
44.78
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 12,000.00
0.00
0.00
0.00
3,400.00
747.10
1,208.61
21.97
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,500.00
80.00
190.00
1.78
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 270,500.00
102,168.40
173,528.59
37.77
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 266,200.00
100,003.89
171,867.62
37.57
4,300.00
2,164.51
1,660.97
50.34
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
0.00
7,319.43
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
0.00
7,319.43
0.00
821300 Nabavka opreme 10,000.00
0.00
7,319.43
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,926,600.00
928,651.94
834,051.19
48.20
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 243
Currency: KM
Organizacija=22020003 (POZORISTE MLADIH)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,133,000.00
566,472.11
529,423.84
50.00
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 862,100.00
450,756.95
403,257.59
52.29
611100 Bruto plaće i naknade 758,100.00
400,109.95
335,727.12
52.78
611200 Naknade troškova zaposlenih 104,000.00
50,647.00
67,530.47
48.70
MDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,300.00
10,351.00
9,238.00
59.83
MDA002 Naknada za topli obrok 68,200.00
40,296.00
35,360.00
59.09
MDA003 Naknada za regres za godišnji odmor 16,800.00
0.00
0.00
0.00
MDA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
21,256.79
n/m
MDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 1,700.00
0.00
1,675.68
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 78,200.00
42,011.55
35,251.35
53.72
613000 Izdaci za materijal i usluge 192,700.00
73,703.61
90,914.90
38.25
613100 Putni troškovi 20,500.00
175.00
4,391.00
0.85
613200 Izdaci za energiju 38,100.00
19,419.21
13,491.73
50.97
613300 Izdaci za komunalne usluge 14,200.00
5,834.43
6,375.75
41.09
613400 Nabavka materijala 11,200.00
3,531.96
1,517.30
31.54
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,200.00
841.70
1,641.85
9.15
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,000.00
1,300.00
0.00
65.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,900.00
1,484.85
1,117.82
21.52
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,600.00
1,641.50
1,103.50
45.60
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 87,000.00
39,474.96
61,275.95
45.37
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 84,500.00
38,176.10
60,178.85
45.18
MDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00
1,298.86
1,097.10
51.95
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 5,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,138,000.00
566,472.11
529,423.84
49.78
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 244
Currency: KM
Organizacija=22020004 (KAMERNI TEATAR '55)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,599,800.00
739,478.95
697,018.83
46.22
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,168,800.00
578,627.89
501,503.10
49.51
611100 Bruto plaće i naknade 1,024,500.00
513,324.89
434,848.10
50.10
144,300.00
65,303.00
66,655.00
45.26
MEA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,300.00
13,345.00
13,239.00
59.84
MEA002 Naknada za topli obrok 90,500.00
46,888.00
48,448.00
51.81
MEA003 Naknada za regres za godišnji odmor 21,000.00
0.00
0.00
0.00
MEA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5,500.00
5,070.00
0.00
92.18
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 5,000.00
0.00
4,968.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 108,200.00
53,899.13
45,659.04
49.81
613000 Izdaci za materijal i usluge 33.13
MEA005 Pomoć za slučaj smrti ili boletsi 322,800.00
106,951.93
149,856.69
613100 Putni troškovi 81,000.00
975.00
9,830.00
1.20
613200 Izdaci za energiju 30,300.00
8,953.80
11,019.97
29.55
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,900.00
5,123.26
3,433.21
47.00
613400 Nabavka materijala 24,700.00
2,974.55
21,281.19
12.04
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20,000.00
0.00
5,134.74
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 35,000.00
10,721.22
7,147.48
30.63
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,400.00
1,335.94
477.36
30.36
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,400.00
578.30
346.40
13.14
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 112,100.00
76,289.86
91,186.34
68.06
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 108,700.00
74,632.79
89,772.89
68.66
3,400.00
1,657.07
1,413.45
48.74
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,609,800.00
739,478.95
697,018.83
45.94
MEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 245
Currency: KM
Organizacija=22020005 (SARTR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 891,200.00
419,573.84
377,904.07
47.08
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 632,000.00
318,826.72
272,230.59
50.45
611100 Bruto plaće i naknade 555,000.00
285,327.72
237,636.59
51.41
611200 Naknade troškova zaposlenih 77,000.00
33,499.00
34,594.00
43.51
MFA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15,400.00
7,155.00
8,427.00
46.46
MFA002 Naknada za topli obrok 47,700.00
26,344.00
25,752.00
55.23
MFA003 Naknada za regres za godišnji odmor 11,400.00
0.00
415.00
0.00
MFA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
MFA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 58,300.00
29,959.41
24,951.85
51.39
613000 Izdaci za materijal i usluge 200,900.00
70,787.71
80,721.63
35.24
613100 Putni troškovi 8,400.00
1,606.00
2,261.70
19.12
613200 Izdaci za energiju 24,700.00
7,701.75
6,212.59
31.18
9,000.00
2,653.47
3,063.25
29.48
13,200.00
182.77
6,820.09
1.38
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,200.00
173.90
653.97
7.90
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 45,200.00
18,753.30
1,000.00
41.49
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,700.00
468.00
422.00
12.65
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,700.00
567.00
364.00
21.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 91,800.00
38,681.52
59,924.03
42.14
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 90,000.00
37,762.31
59,153.98
41.96
MFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00
919.21
770.05
51.07
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 5,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
896,200.00
419,573.84
377,904.07
46.82
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 246
Currency: KM
Organizacija=22020006 (MES)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 985,700.00
179,342.85
213,282.75
18.19
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 179,500.00
87,877.24
76,851.31
48.96
611100 Bruto plaće i naknade 156,800.00
79,062.24
67,729.31
50.42
22,700.00
8,815.00
9,122.00
38.83
3,800.00
1,855.00
2,226.00
48.82
13,400.00
6,960.00
6,896.00
51.94
MGA003 Naknada za regres za godišnji odmor 3,000.00
0.00
0.00
0.00
MGA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 16,500.00
8,301.52
7,111.57
50.31
613000 Izdaci za materijal i usluge 10.53
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih MGA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MGA002 Naknada za topli obrok 789,700.00
83,164.09
129,319.87
613100 Putni troškovi 15,000.00
225.00
4,915.00
1.50
613200 Izdaci za energiju 6,100.00
3,408.85
3,362.36
55.88
5,500.00
2,688.00
2,043.01
48.87
613400 Nabavka materijala 33,500.00
6,312.81
3,716.99
18.84
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20,000.00
125.00
1,709.60
0.63
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 41,000.00
1,200.00
6,512.00
2.93
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,500.00
0.00
0.00
0.00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,500.00
80.00
130.65
5.33
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 665,600.00
69,124.43
106,930.26
10.39
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 665,000.00
68,869.58
106,710.62
10.36
600.00
254.85
219.64
42.48
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 5,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
990,700.00
179,342.85
213,282.75
18.10
613300 Izdaci za komunalne usluge MGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 247
Currency: KM
Organizacija=22020007 (MUZEJ SARAJEVA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 667,000.00
279,780.47
257,387.78
41.95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 454,300.00
219,904.96
204,395.60
48.41
611100 Bruto plaće i naknade 388,100.00
194,256.56
176,575.20
50.05
611200 Naknade troškova zaposlenih 66,200.00
25,648.40
27,820.40
38.74
MHA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 14,700.00
5,912.40
7,820.40
40.22
MHA002 Naknada za topli obrok 39,700.00
19,736.00
20,000.00
49.71
9,300.00
0.00
0.00
0.00
MHA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
MHA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 40,900.00
20,474.55
18,540.39
50.06
613000 Izdaci za materijal i usluge 171,800.00
39,400.96
34,451.79
22.93
613100 Putni troškovi 5,800.00
315.00
0.00
5.43
613200 Izdaci za energiju 31,900.00
13,461.97
12,923.60
42.20
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,600.00
6,223.20
6,085.35
45.76
613400 Nabavka materijala 14,500.00
1,828.28
566.76
12.61
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,200.00
64.25
0.00
2.92
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 21,500.00
0.00
0.00
0.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 38,100.00
9,977.36
5,716.10
26.19
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
MHA003 Naknada za regres za godišnji odmor 2,600.00
775.00
0.00
29.81
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 41,600.00
6,755.90
9,159.98
16.24
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 40,300.00
6,120.39
8,584.35
15.19
1,300.00
635.51
575.63
48.89
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 79,200.00
25,994.46
0.00
32.82
614000 Tekući transferi 79,200.00
25,994.46
0.00
32.82
614200 Transferi pojedincima 76,200.00
25,994.46
0.00
34.11
MHM001 Prilozi za proučavanje Sarajeva 10,000.00
0.00
0.00
0.00
MHM002 Obilježavanje stogodišniice Sarajevskog atentata 66,200.00
25,994.46
0.00
39.27
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 3,000.00
0.00
0.00
0.00
MHN002 Programi postavke muzeja za srednje škole 3,000.00
0.00
0.00
0.00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3,000.00
0.00
0.00
0.00
615000 Kapitalni transferi 3,000.00
0.00
0.00
0.00
615200 Kapitalni transferi pojedincima 3,000.00
0.00
0.00
0.00
MHU015 Arheološka iskopavanja-Krivoglavci i drugi lokaliteti 3,000.00
0.00
0.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 42,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 42,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 42,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
791,200.00
305,774.93
257,387.78
38.65
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MHK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 248
Organizacija=22020008 (ZAVOD ZA ZASTITU KIPN SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 713,900.00
337,981.25
300,114.79
47.34
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 573,400.00
284,070.67
243,284.39
49.54
611100 Bruto plaće i naknade 499,400.00
253,918.67
216,220.39
50.84
611200 Naknade troškova zaposlenih 74,000.00
30,152.00
27,064.00
40.75
MIA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 13,200.00
6,996.00
6,360.00
53.00
MIA002 Naknada za topli obrok 38,700.00
20,648.00
18,704.00
53.35
MIA003 Naknada za regres za godišnji odmor 10,100.00
0.00
0.00
0.00
MIA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
MIA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 12,000.00
2,508.00
2,000.00
20.90
612000 Doprinosi poslodavca 52,500.00
26,661.47
22,829.13
50.78
613000 Izdaci za materijal i usluge 88,000.00
27,249.11
34,001.27
30.96
613100 Putni troškovi 4,300.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 9,400.00
4,389.62
5,501.62
46.70
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,100.00
4,217.30
3,943.55
46.34
613400 Nabavka materijala 4,000.00
1,303.98
1,555.16
32.60
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00
354.06
368.37
35.41
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
10,000.00
23.40
111.15
0.23
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,100.00
2,880.00
0.00
56.47
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 45,100.00
14,080.75
22,521.42
31.22
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 43,400.00
13,266.69
21,821.47
30.57
1,700.00
814.06
699.95
47.89
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 18,800.00
176.00
27,723.76
0.94
615000 Kapitalni transferi 18,800.00
176.00
27,723.76
0.94
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 18,800.00
176.00
27,723.76
0.94
MIU039 At Mejdan- arheološka istraživanja 18,600.00
176.00
27,567.93
0.95
200.00
0.00
155.83
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 20,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
752,700.00
338,157.25
327,838.55
44.93
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MIK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep MIU040 H.Šabanovića kuća SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 249
Currency: KM
Organizacija=22020009 (JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 724,700.00
312,262.28
301,262.35
43.09
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 524,700.00
245,973.68
236,600.36
46.88
611100 Bruto plaće i naknade 455,400.00
218,169.68
205,942.36
47.91
611200 Naknade troškova zaposlenih 69,300.00
27,804.00
30,658.00
40.12
MJA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 14,400.00
6,148.00
8,162.00
42.69
MJA002 Naknada za topli obrok 41,400.00
21,656.00
22,496.00
52.31
MJA003 Naknada za regres za godišnji odmor 11,000.00
0.00
0.00
0.00
MJA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
MJA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 46,800.00
22,907.79
21,623.96
48.95
613000 Izdaci za materijal i usluge 153,200.00
43,380.81
43,038.03
28.32
613100 Putni troškovi 9,000.00
2,387.35
3,336.54
26.53
613200 Izdaci za energiju 11,500.00
5,573.46
1,392.25
48.46
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,000.00
5,144.95
5,492.62
42.87
613400 Nabavka materijala 12,800.00
525.07
78.54
4.10
1,400.00
473.88
491.60
33.85
5,000.00
0.00
2,474.55
0.00
40,000.00
15,297.46
5,103.44
38.24
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00
20.00
40.00
0.67
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 58,500.00
13,958.64
24,628.49
23.86
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 57,000.00
13,240.39
23,943.80
23.23
1,500.00
718.25
684.69
47.88
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50,000.00
188.61
0.00
0.38
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50,000.00
188.61
0.00
0.38
821300 Nabavka opreme 50,000.00
188.61
0.00
0.38
_________________
_________________
_____________
____________
774,700.00
312,450.89
301,262.35
40.33
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MJK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 250
Currency: KM
Organizacija=22020010 (COLLEGIUM ARTISTICUM)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 197,300.00
67,063.69
71,800.38
33.99
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 90,500.00
31,503.21
39,952.97
34.81
611100 Bruto plaće i naknade 70,900.00
27,337.21
34,924.97
38.56
611200 Naknade troškova zaposlenih 19,600.00
4,166.00
5,028.00
21.26
MKA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,600.00
1,166.00
1,060.00
44.85
MKA002 Naknada za topli obrok 7,300.00
3,000.00
3,968.00
41.10
MKA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,700.00
0.00
0.00
0.00
MKA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,500.00
0.00
0.00
0.00
MKA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 7,500.00
2,870.43
3,667.14
38.27
613000 Izdaci za materijal i usluge 32.92
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 99,300.00
32,690.05
28,180.27
613100 Putni troškovi 2,000.00
0.00
996.28
0.00
613200 Izdaci za energiju 15,800.00
11,509.70
9,537.97
72.85
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,300.00
4,745.89
3,573.52
35.68
4,500.00
126.00
439.25
2.80
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
4,500.00
0.00
0.00
0.00
613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,400.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 57,300.00
16,308.46
13,633.25
28.46
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 57,000.00
16,220.44
13,520.75
28.46
300.00
88.02
112.50
29.34
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
0.00
4,658.28
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
0.00
4,658.28
0.00
821300 Nabavka opreme 10,000.00
0.00
4,658.28
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
207,300.00
67,063.69
76,458.66
32.35
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MKK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 251
Currency: KM
Organizacija=22020011 (JU BIBLIOTEKA SARAJEVA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,561,900.00
742,398.24
680,057.31
47.53
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,249,900.00
591,982.85
549,335.74
47.36
611100 Bruto plaće i naknade 1,083,800.00
520,922.85
472,777.74
48.06
166,100.00
71,060.00
76,558.00
42.78
MLA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 33,900.00
18,908.00
18,521.00
55.78
MLA002 Naknada za topli obrok 93,200.00
50,480.00
48,968.00
54.16
MLA003 Naknada za regres za godi 24,800.00
0.00
0.00
0.00
MLA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00
0.00
4,902.00
0.00
MLA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,200.00
1,672.00
4,167.00
18.17
612000 Doprinosi poslodavca 106,500.00
54,942.72
50,135.32
51.59
613000 Izdaci za materijal i usluge 205,500.00
95,472.67
80,586.25
46.46
613100 Putni troškovi 1,300.00
0.00
390.04
0.00
613200 Izdaci za energiju 52,400.00
27,019.21
27,916.58
51.56
613300 Izdaci za komunalne usluge 35,700.00
17,529.76
16,083.51
49.10
613400 Nabavka materijala 11,200.00
4,030.02
3,617.39
35.98
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,100.00
2,403.06
2,355.14
58.61
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 31,500.00
16,512.33
9,593.53
52.42
613700 Izdaci za tekuće održavanje 18,000.00
4,873.85
5,697.86
27.08
1,800.00
1,610.72
1,396.34
89.48
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 49,500.00
21,493.72
13,535.86
43.42
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 46,100.00
19,790.18
11,976.25
42.93
3,400.00
1,703.54
1,559.61
50.10
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 40,000.00
13,333.32
0.00
33.33
614000 Tekući transferi 40,000.00
13,333.32
0.00
33.33
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 40,000.00
13,333.32
0.00
33.33
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 65,200.00
17,954.17
1,796.01
27.54
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 65,200.00
17,954.17
1,796.01
27.54
821300 Nabavka opreme 65,200.00
17,954.17
1,796.01
27.54
_________________
_________________
_____________
____________
1,667,100.00
773,685.73
681,853.32
46.41
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MLK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 252
Currency: KM
Organizacija=22020012 (BKC)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 651,600.00
273,181.85
256,905.61
41.92
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 381,700.00
186,692.93
160,839.83
48.91
611100 Bruto plaće i naknade 321,500.00
161,364.93
138,145.83
50.19
611200 Naknade troškova zaposlenih 60,200.00
25,328.00
22,694.00
42.07
MMA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12,500.00
6,360.00
4,982.00
50.88
MMA002 Naknada za topli obrok 36,800.00
18,968.00
17,712.00
51.54
MMA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8,400.00
0.00
0.00
0.00
MMA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 33,800.00
16,943.33
14,505.32
50.13
613000 Izdaci za materijal i usluge 29.46
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
236,100.00
69,545.59
81,560.46
613100 Putni troškovi 8,200.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 85,900.00
25,265.79
51,463.43
29.41
613300 Izdaci za komunalne usluge 16,600.00
9,825.25
7,464.54
59.19
613400 Nabavka materijala 13,800.00
409.40
4,368.96
2.97
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 15,000.00
500.10
0.00
3.33
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
21,500.00
403.75
686.21
1.88
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00
20.00
0.00
1.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 73,100.00
33,121.30
17,577.32
45.31
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 72,000.00
32,594.50
17,123.40
45.27
1,100.00
526.80
453.92
47.89
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 10,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
661,600.00
273,181.85
256,905.61
41.29
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MMK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 253
Currency: KM
Organizacija=22020013 (JU SARAJEVO ART)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 437,200.00
158,848.54
175,577.62
36.33
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 162,300.00
84,688.71
67,831.40
52.18
611100 Bruto plaće i naknade 140,300.00
75,324.71
59,809.40
53.69
22,000.00
9,364.00
8,022.00
42.56
3,700.00
1,908.00
2,014.00
51.57
12,400.00
7,456.00
6,008.00
60.13
3,400.00
0.00
0.00
0.00
MNA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
MNA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih MNA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MNA002 Naknada za topli obrok MNA003 Naknada za regres za godišnji odmor 612000 Doprinosi poslodavca 14,800.00
7,909.07
6,910.53
53.44
613000 Izdaci za materijal i usluge 260,100.00
66,250.76
100,835.69
25.47
613100 Putni troškovi 1,500.00
0.00
955.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 4,700.00
1,686.05
2,342.57
35.87
613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00
1,841.75
2,515.85
36.83
613400 Nabavka materijala 4,000.00
343.17
847.04
8.58
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00
0.00
1,065.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 20,000.00
2,824.80
3,433.20
14.12
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00
0.00
3,003.91
0.00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,400.00
640.00
520.00
45.71
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 220,500.00
58,914.99
86,153.12
26.72
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 220,000.00
58,671.98
85,938.05
26.67
500.00
243.01
215.07
48.60
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,500.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,500.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 1,500.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
438,700.00
158,848.54
175,577.62
36.21
MNK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 254
Currency: KM
Organizacija=22020014 (JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ")
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 160,471.00
69,410.72
69,339.43
43.25
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 73,600.00
33,980.10
31,031.07
46.17
611100 Bruto plaće i naknade 62,200.00
30,386.10
27,549.07
48.85
611200 Naknade troškova zaposlenih 11,400.00
3,594.00
3,482.00
31.53
MOA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,000.00
954.00
954.00
47.70
MOA002 Naknada za topli obrok 5,200.00
2,640.00
2,528.00
50.77
MOA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,700.00
0.00
0.00
0.00
MOA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 6,600.00
3,190.52
2,892.29
48.34
613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 80,271.00
32,240.10
35,416.07
40.16
613100 Putni troškovi 1,300.00
487.84
159.40
37.53
613200 Izdaci za energiju 7,000.00
3,343.55
3,541.38
47.77
613300 Izdaci za komunalne usluge 4,500.00
1,840.80
2,054.10
40.91
613400 Nabavka materijala 2,500.00
640.14
366.50
25.61
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 6,500.00
234.00
2,295.56
3.60
613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00
2,842.10
2,718.87
47.37
500.00
0.00
0.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 51,971.00
22,851.67
24,280.26
43.97
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 51,671.00
22,754.61
24,192.02
44.04
300.00
97.06
88.24
32.35
_________________
_________________
_____________
____________
160,471.00
69,410.72
69,339.43
43.25
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MOK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 255
Currency: KM
Organizacija=23010001 (MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 871,800.00
427,936.59
427,753.42
49.09
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 758,800.00
358,462.60
352,776.48
47.24
611100 Bruto plaće i naknade 663,600.00
319,199.60
318,941.48
48.10
611200 Naknade troškova zaposlenih 95,200.00
39,263.00
33,835.00
41.24
NAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,500.00
9,839.00
8,939.00
45.76
NAA002 Naknada za topli obrok 55,000.00
26,080.00
24,896.00
47.42
NAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 13,600.00
0.00
0.00
0.00
NAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
NAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,100.00
3,344.00
0.00
65.57
612000 Doprinosi poslodavca 69,700.00
33,713.68
33,535.24
48.37
613000 Izdaci za materijal i usluge 43,300.00
35,760.31
41,441.70
82.59
1,000.00
326.50
1,568.60
32.65
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42,300.00
35,433.81
39,873.10
83.77
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 40,000.00
34,400.87
38,849.53
86.00
2,300.00
1,032.94
1,023.57
44.91
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 63,271,700.00
32,962,837.66
35,727,298.47
52.10
614000 Tekući transferi 63,271,700.00
32,962,837.66
35,727,298.47
52.10
614200 Transferi pojedincima 60,034,000.00
31,278,303.42
33,285,515.17
52.10
NAM002 Zaštita porodice sa djecom 31,800,000.00
16,301,155.68
17,541,657.14
51.26
NAM003 Zaštita civilnih žrtava rata 15,770,000.00
7,748,082.28
7,702,656.29
49.13
300,000.00
51,193.00
61,471.88
17.06
9,000,000.00
6,161,264.75
7,072,401.51
68.46
NAM006 Smještaj socijalnih kategorija- Zakup objekata O-9, O-10 Otes, 650,000.00
215,199.38
212,249.21
33.11
NAM007 Sredstva za pomoć građanima 430,600.00
168,686.51
150,100.68
39.17
0.00
0.00
1,100.00
n/m
48,600.00
24,306.72
24,306.72
50.01
NAM016 Troškovi subvencije smještaja socijalnih kategorija stanovništv 60,000.00
27,920.00
30,960.00
46.53
NAM021 Zajednički projekti sa ostalim nivoima vlasti podrške održivom 177,000.00
1,500.00
0.00
0.85
16,500.00
8,440.00
8,400.00
51.15
240,000.00
132,569.10
142,085.74
55.24
100.00
6.00
6.00
6.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi NAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep NAM004 Raseljena lica i izbjeglice(Rekonstrukcija,sanacija stam.objeka NAM005 Socijalna davanja - Zakon NAM013 Ostvarivanje prava za povratnike na području grada Sarajeva iz NAM015 Troškovi održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektim NAM024 Plaćanje zdravstvenog osiguranja radnika u pred.koja nisu u mog NAM026 PTT i ostali troškovi za zaštitu porodica sa djecom NAM027 PTT i ostali troškovi za zaštitu civilnih žrtava rata 256
NAM028 PTT i ostali troškovi za Socijalna davanja -Zakon 50,000.00
20,000.00
30,000.00
40.00
NAM030 Sufinansiranje rada ekonomsko-socijalnog vijeća KS 50,000.00
25,000.00
20,700.00
50.00
NAM037 Subvencioniranje troškova grijanja socijalnim kategorijama stan 700,000.00
392,980.00
287,420.00
56.14
NAM040 Socijalni program 701,100.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
3,237,700.00
1,684,534.24
2,436,783.30
52.03
NAN001 UG- Udruženje slijepih građana KS 58,800.00
29,400.00
29,400.00
50.00
NAN002 UG - Udruženje distrofičara KS 44,600.00
22,302.00
22,296.00
50.00
NAN003 UG - Udruženje građana multipleskleroze KS 42,500.00
21,252.00
21,246.00
50.00
NAN004 UG - Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize 46,000.00
22,998.00
22,998.00
50.00
NAN005 UG - Udruženje gluhih i nagluhih KS 52,400.00
26,202.00
26,196.00
50.00
NAN006 UG - Unija civilnih žrtava rata KS 44,600.00
22,302.00
22,296.00
50.00
NAN007 UG - oboljelih od poliomelitisa, povrede mozga i kičm.moždine 44,600.00
22,302.00
22,296.00
50.00
NAN008 UG - oboljelih od cerebralne i dječije paralize KS 42,500.00
21,252.00
21,246.00
50.00
NAN009 UG - Udruženje građana "Oaza" 34,000.00
16,998.00
16,998.00
49.99
NAN010 UG - invalida rata KS 26,200.00
13,098.00
13,098.00
49.99
NAN011 Crveni križ KS 30,000.00
15,000.00
50,400.00
50.00
NAN012 "Merhamet" 30,000.00
15,000.00
27,096.00
50.00
NAN013 Hrvatska karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante" 88,400.00
44,202.00
44,196.00
50.00
NAN014 "Caritas" 10,000.00
4,998.00
7,746.00
49.98
NAN015 Srpsko humanitarno udruženje "Dobrotvor" 10,000.00
4,998.00
7,746.00
49.98
NAN016 Ostala udruženja građana iz oblasti socijalne zaštite i raselje 12,200.00
0.00
0.00
0.00
NAN018 UG - Crveni polumjesec BiH 10,000.00
4,998.00
7,746.00
49.98
NAN019 "Ilimija" 13,000.00
6,499.00
11,598.00
49.99
NAN020 Javna kuhinja Vrhbosanske nadbiskupije "Jelo na kotačima" 40,300.00
20,148.00
20,148.00
50.00
NAN021 UG Udruženje "Žena žrtva rata" Sarajevo 21,200.00
10,602.00
10,596.00
50.01
NAN022 UG Udruženje-Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa" 23,600.00
11,802.00
11,796.00
50.01
NAN023 Savez udruženja penzionera u Kantonu Sarajevo 19,600.00
9,798.00
9,798.00
49.99
1,899,200.00
1,022,971.24
1,557,855.30
53.86
200,000.00
100,002.00
262,500.00
50.00
NAN028 Udruženje Altruista za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom 17,000.00
8,502.00
8,496.00
50.01
NAN029 Javna kuhinja "Stari Grad"-materijalni troškovi 54,900.00
33,362.00
27,450.00
60.77
NAN030 Javna kuhinja "Crveni križ Kantona Sarajevo"-materijalni troško 190,600.00
95,298.00
95,298.00
50.00
NAN031 Javna kuhinja "Merhamet"-materijalni troškovi 104,700.00
52,350.00
52,350.00
50.00
NAN032 Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog colitisa 11,800.00
5,898.00
5,898.00
49.98
NAN033 Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajevo 92-95 5,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 590,000.00
0.00
1,581.84
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 590,000.00
0.00
1,581.84
0.00
821200 Nabavka građevina 535,000.00
0.00
0.00
0.00
NAX003 Izgradnja 1 faze Porodičnog savjetovališta 535,000.00
0.00
0.00
0.00
NAM041 Dječija nedjelja NAM042 Naknade za rad staratelja 614300 Transferi neprofitnim organizacijama NAN024 Finansiranje javnih kuhinja NAN025 Sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU "Gerent NAN034 Srce za djecu oboljelu od raka 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 257
821300 Nabavka opreme 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
1,581.84
n/m
55,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
64,733,500.00
33,390,774.25
36,156,633.73
51.58
258
Currency: KM
Organizacija=23020001-23070001 (JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD-JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA "KAMPUS")
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 11,860,850.00
5,351,441.29
5,563,122.57
45.12
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 7,958,500.00
3,972,350.20
3,833,080.27
49.91
611100 Bruto plaće i naknade 6,598,100.00
3,413,083.71
3,301,092.13
51.73
611200 Naknade troškova zaposlenih 1,360,400.00
559,266.49
531,988.14
41.11
612000 Doprinosi poslodavca 692,800.00
359,939.24
346,616.84
51.95
613000 Izdaci za materijal i usluge 3,209,550.00
1,019,151.85
1,383,425.46
31.75
613100 Putni troškovi 22,400.00
14,041.56
14,452.42
62.69
613200 Izdaci za energiju 593,000.00
254,876.51
302,780.28
42.98
613300 Izdaci za komunalne usluge 203,700.00
88,138.63
87,053.15
43.27
1,324,600.00
428,309.99
595,157.26
32.34
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 61,800.00
21,602.37
28,951.20
34.96
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 509,300.00
34,661.78
30,025.57
6.81
613700 Izdaci za tekuće održavanje 188,000.00
54,573.78
103,548.23
29.03
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613400 Nabavka materijala 45,900.00
13,113.41
13,139.73
28.57
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 260,850.00
109,833.82
208,317.62
42.11
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 237,350.00
98,595.44
197,485.56
41.54
000000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 23,500.00
11,238.38
10,832.06
47.82
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 171,000.00
74,972.54
165,426.63
43.84
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 171,000.00
74,972.54
165,426.63
43.84
94,200.00
64,881.29
153,606.44
68.88
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1,800.00
0.00
0.00
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 75,000.00
10,091.25
11,820.19
13.46
_________________
_________________
_____________
____________
12,031,850.00
5,426,413.83
5,728,549.20
45.10
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 259
Currency: KM
Organizacija=23020001 (JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,757,200.00
1,781,461.48
1,849,449.89
47.41
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,197,500.00
1,518,647.79
1,539,916.36
47.49
611100 Bruto plaće i naknade 2,664,600.00
1,321,851.00
1,336,640.66
49.61
611200 Naknade troškova zaposlenih 532,900.00
196,796.79
203,275.70
36.93
NBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 113,900.00
53,642.50
56,369.00
47.10
NBA002 Naknada za topli obrok 268,800.00
127,120.00
132,248.00
47.29
NBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 71,000.00
0.00
0.00
0.00
NBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 53,400.00
5,219.34
12,053.34
9.77
NBA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 25,800.00
10,814.95
2,605.36
41.92
612000 Doprinosi poslodavca 279,800.00
139,233.15
139,464.17
49.76
613000 Izdaci za materijal i usluge 279,900.00
123,580.54
170,069.36
44.15
613100 Putni troškovi 1,300.00
530.40
2,715.90
40.80
613200 Izdaci za energiju 97,000.00
41,551.47
46,669.65
42.84
613300 Izdaci za komunalne usluge 68,400.00
28,425.49
33,451.24
41.56
613400 Nabavka materijala 40,000.00
16,786.58
15,956.36
41.97
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,100.00
2,781.13
4,640.13
25.06
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 12,500.00
8,040.24
5,173.74
64.32
613700 Izdaci za tekuće održavanje 25,000.00
9,312.87
15,923.30
37.25
5,500.00
2,735.91
2,324.00
49.74
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,100.00
13,416.45
43,215.04
70.24
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,000.00
9,079.87
38,888.75
90.80
9,100.00
4,336.58
4,326.29
47.65
_________________
_________________
_____________
____________
3,757,200.00
1,781,461.48
1,849,449.89
47.41
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa NBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 260
Currency: KM
Organizacija=23030001 (JAVNA USTANOVA - DOM ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,341,850.00
1,218,522.45
1,320,872.99
36.46
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,423,100.00
717,728.16
685,448.09
50.43
611100 Bruto plaće i naknade 1,157,100.00
610,101.16
579,714.05
52.73
266,000.00
107,627.00
105,734.04
40.46
50,500.00
27,747.00
26,984.22
54.94
158,000.00
74,832.00
76,237.31
47.36
NCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 41,900.00
0.00
0.00
0.00
NCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,500.00
0.00
0.00
0.00
NCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,100.00
5,048.00
2,512.51
98.98
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih NCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla NCA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 121,500.00
65,053.25
61,166.17
53.54
613000 Izdaci za materijal i usluge 1,797,250.00
435,741.04
574,258.73
24.24
8,200.00
4,606.81
3,171.20
56.18
277,000.00
112,931.39
114,485.09
40.77
65,500.00
31,970.82
29,415.20
48.81
802,100.00
214,516.92
348,394.38
26.74
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,800.00
7,997.11
6,352.06
74.05
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 407,000.00
2,400.00
0.00
0.59
83,000.00
18,205.55
24,378.29
21.93
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,500.00
4,251.50
3,748.00
40.49
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 133,150.00
38,860.94
44,314.51
29.19
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 128,950.00
36,824.49
42,401.68
28.56
4,200.00
2,036.45
1,912.83
48.49
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 141,000.00
59,860.99
152,544.23
42.45
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 141,000.00
59,860.99
152,544.23
42.45
79,200.00
59,860.99
150,711.04
75.58
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1,800.00
0.00
0.00
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 60,000.00
0.00
1,833.19
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
3,482,850.00
1,278,383.44
1,473,417.22
36.71
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa NCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 261
Currency: KM
Organizacija=23040001 (JAVNA USTANOVA - PORODICNO SAVJETOVALISTE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 577,700.00
295,073.72
275,812.02
51.08
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 475,900.00
244,554.65
219,554.13
51.39
611100 Bruto plaće i naknade 398,600.00
209,771.35
194,551.13
52.63
611200 Naknade troškova zaposlenih 77,300.00
34,783.30
25,003.00
45.00
NDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12,800.00
6,466.00
6,515.00
50.52
NDA002 Naknada za topli obrok 37,900.00
18,576.00
18,488.00
49.01
NDA003 Naknada za regres za godišnji odmor 14,300.00
0.00
0.00
0.00
9,800.00
9,741.30
0.00
99.40
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
NDA004 Otpremnina za odlazak u penziju 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 41,900.00
22,026.55
20,427.13
52.57
613000 Izdaci za materijal i usluge 59,900.00
28,492.52
35,830.76
47.57
400.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 5,100.00
2,521.01
3,075.99
49.43
613300 Izdaci za komunalne usluge 5,100.00
2,259.09
2,563.94
44.30
613400 Nabavka materijala 4,000.00
1,239.70
1,354.68
30.99
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,400.00
877.75
1,304.59
36.57
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 29,800.00
14,360.00
15,100.00
48.19
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,500.00
860.27
1,095.13
34.41
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,000.00
1,396.00
1,409.16
46.53
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,600.00
4,978.70
9,927.27
65.51
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,000.00
4,299.83
9,299.02
71.66
NDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,600.00
678.87
628.25
42.43
_________________
_________________
_____________
____________
577,700.00
295,073.72
275,812.02
51.08
NDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 262
Currency: KM
Organizacija=23050001 (JAVNA USTANOVA DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,743,300.00
835,843.73
859,211.96
47.95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,045,900.00
521,988.68
500,917.67
49.91
611100 Bruto plaće i naknade 850,800.00
438,601.28
424,459.08
51.55
611200 Naknade troškova zaposlenih 195,100.00
83,387.40
76,458.59
42.74
NEA001 Naknada troškova prevoza 39,400.00
19,219.40
17,105.00
48.78
111,700.00
57,472.00
56,024.00
51.45
NEA003 Naknada za regres za godišnji odmor 28,600.00
0.00
0.00
0.00
NEA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,400.00
0.00
0.00
0.00
NEA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,000.00
6,696.00
3,329.59
66.96
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
NEA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 89,300.00
46,053.71
44,568.19
51.57
613000 Izdaci za materijal i usluge 608,100.00
267,801.34
313,726.10
44.04
613100 Putni troškovi 12,000.00
8,904.35
8,495.32
74.20
613200 Izdaci za energiju 137,700.00
52,560.34
80,218.43
38.17
32,800.00
12,211.78
9,875.27
37.23
308,500.00
129,146.99
123,618.30
41.86
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,300.00
5,886.78
5,941.17
47.86
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 20,000.00
11,934.53
10,406.84
59.67
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 10,500.00
4,730.00
4,241.77
45.05
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 74,300.00
42,426.57
70,929.00
57.10
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 71,300.00
40,980.71
69,530.44
57.48
3,000.00
1,445.86
1,398.56
48.20
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,000.00
15,111.55
10,987.00
60.45
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,000.00
15,111.55
10,987.00
60.45
821300 Nabavka opreme 10,000.00
5,020.30
1,000.00
50.20
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15,000.00
10,091.25
9,987.00
67.27
_________________
_________________
_____________
____________
1,768,300.00
850,955.28
870,198.96
48.12
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala NEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 263
Currency: KM
Organizacija=23060001 (DISCIPLINSKI CENTAR)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 672,900.00
356,024.71
285,682.85
52.91
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 539,500.00
294,281.16
227,105.34
54.55
611100 Bruto plaće i naknade 447,700.00
257,191.16
197,488.53
57.45
611200 Naknade troškova zaposlenih 91,800.00
37,090.00
29,616.81
40.40
NFA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,300.00
7,932.00
6,985.00
48.66
NFA002 Naknada za topli obrok 45,200.00
26,632.00
19,312.00
58.92
NFA003 Naknada za regres za godišnji odmor 16,400.00
0.00
0.00
0.00
NFA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 3,000.00
2,526.00
0.00
84.20
NFA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,900.00
0.00
3,319.81
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 47,000.00
27,137.96
21,326.11
57.74
613000 Izdaci za materijal i usluge 86,400.00
34,605.59
37,251.40
40.05
300.00
0.00
70.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 22,900.00
13,390.99
9,511.49
58.48
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,600.00
5,799.77
4,686.70
54.71
613400 Nabavka materijala 20,000.00
7,336.93
4,276.08
36.68
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,800.00
1,667.93
1,313.30
59.57
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
17,500.00
2,707.65
5,258.23
15.47
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,400.00
0.00
566.00
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,900.00
3,702.32
11,569.60
46.86
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,100.00
2,851.59
10,864.98
46.75
NFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00
850.73
704.62
47.26
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00
0.00
1,895.40
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00
0.00
1,895.40
0.00
821300 Nabavka opreme 5,000.00
0.00
1,895.40
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
677,900.00
356,024.71
287,578.25
52.52
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 264
Currency: KM
Organizacija=23070001 (JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA "KAMPUS")
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,767,900.00
864,515.20
972,092.86
48.90
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,276,600.00
675,149.76
660,138.68
52.89
611100 Bruto plaće i naknade 1,079,300.00
575,567.76
568,238.68
53.33
611200 Naknade troškova zaposlenih 197,300.00
99,582.00
91,900.00
50.47
NGA001 Naknada troškova prevoza 41,400.00
36,514.00
30,236.00
88.20
123,100.00
60,568.00
61,664.00
49.20
NGA003 Naknada za regres za godišnji odmor 30,300.00
0.00
0.00
0.00
NGA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
2,500.00
0.00
100.00
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
NGA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 113,300.00
60,434.62
59,665.07
53.34
613000 Izdaci za materijal i usluge 378,000.00
128,930.82
252,289.11
34.11
200.00
0.00
0.00
0.00
53,300.00
31,921.31
48,819.63
59.89
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 21,300.00
7,471.68
7,060.80
35.08
150,000.00
59,282.87
101,557.46
39.52
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 22,400.00
2,391.67
9,399.95
10.68
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 60,000.00
9,861.54
9,751.83
16.44
613700 Izdaci za tekuće održavanje 40,000.00
11,552.91
46,486.44
28.88
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 12,000.00
0.00
850.80
0.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,800.00
6,448.84
28,362.20
34.30
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,000.00
4,558.95
26,500.69
30.39
3,800.00
1,889.89
1,861.51
49.73
_________________
_________________
_____________
____________
1,767,900.00
864,515.20
972,092.86
48.90
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala NGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 265
Currency: KM
Organizacija=24010001 (STRUCNA SLUZBA ZA ZAJEDNICKE POSLOVE)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,346,100.00
1,928,553.03
1,715,249.81
44.37
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,401,000.00
667,988.97
696,469.34
47.68
611100 Bruto plaće i naknade 1,155,000.00
561,517.97
581,295.51
48.62
611200 Naknade troškova zaposlenih 246,000.00
106,471.00
115,173.83
43.28
OAA001 Naknada troškova prevoza 48,500.00
22,919.00
24,186.00
47.26
131,900.00
61,816.00
66,328.00
46.87
30,700.00
0.00
0.00
0.00
OAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
OAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 34,900.00
21,736.00
24,659.83
62.28
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
OAA002 Naknada za topli obrok OAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 612000 Doprinosi poslodavca 121,300.00
59,217.02
61,196.14
48.82
613000 Izdaci za materijal i usluge 2,823,800.00
1,201,347.04
957,584.33
42.54
1,000.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 363,900.00
193,829.75
176,738.71
53.26
613300 Izdaci za komunalne usluge 584,200.00
283,251.50
229,896.23
48.49
613400 Nabavka materijala 523,700.00
163,691.91
87,629.72
31.26
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 202,400.00
68,498.14
69,564.88
33.84
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 567,600.00
247,885.93
139,052.92
43.67
613700 Izdaci za tekuće održavanje 343,300.00
94,239.16
100,249.66
27.45
88,000.00
40,865.06
36,173.90
46.44
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 149,700.00
109,085.59
118,278.31
72.87
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 145,900.00
107,231.40
116,358.96
73.50
3,800.00
1,854.19
1,919.35
48.79
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,170,000.00
357,609.93
65,335.23
16.48
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa OAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,170,000.00
357,609.93
65,335.23
16.48
821300 Nabavka opreme 100,000.00
8,107.32
65,335.23
8.11
OAX010 Nabavka opreme-sanacija štete uzrokovane požarom 500,000.00
9,570.60
0.00
1.91
1,570,000.00
339,932.01
0.00
21.65
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje OAX001 Renoviranje zajedničkih prostorija (hodnik i stepenište) OAX011 Rekonstrukcija i investiciono održavanje-sanacija štete uzrokov SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 70,000.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
339,932.01
0.00
22.66
_________________
_________________
_____________
____________
6,516,100.00
2,286,162.96
1,780,585.04
35.08
266
Currency: KM
Organizacija=26010001 (ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,013,400.00
909,989.46
974,473.76
45.20
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,598,100.00
745,042.49
801,210.51
46.62
611100 Bruto plaće i naknade 1,345,500.00
655,898.51
687,242.51
48.75
611200 Naknade troškova zaposlenih 252,600.00
89,143.98
113,968.00
35.29
RAA001 Naknada troškova prevoza 45,600.00
19,419.00
23,924.00
42.59
131,200.00
62,208.00
66,696.00
47.41
RAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 31,100.00
0.00
0.00
0.00
RAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13,500.00
4,228.98
10,560.00
31.33
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
RAA002 Naknada za topli obrok 31,200.00
3,288.00
12,788.00
10.54
612000 Doprinosi poslodavca 141,300.00
69,184.33
72,166.71
48.96
613000 Izdaci za materijal i usluge 274,000.00
95,762.64
101,096.54
34.95
613100 Putni troškovi 13,000.00
3,882.80
4,313.80
29.87
613200 Izdaci za energiju 50,000.00
16,975.68
18,860.38
33.95
613300 Izdaci za komunalne usluge 45,000.00
20,339.52
16,597.33
45.20
613400 Nabavka materijala 48,000.00
13,016.41
12,300.90
27.12
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,000.00
7,179.75
7,476.86
59.83
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 15,500.00
0.00
6,604.44
0.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 40,000.00
7,697.61
9,728.57
19.24
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 15,000.00
3,287.83
5,301.55
21.92
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35,500.00
23,383.04
19,912.71
65.87
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 31,000.00
21,245.02
17,684.18
68.53
4,500.00
2,138.02
2,228.53
47.51
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 60,000.00
45.05
0.00
0.08
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 60,000.00
45.05
0.00
0.08
821300 Nabavka opreme 55,000.00
45.05
0.00
0.08
5,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
2,073,400.00
910,034.51
974,473.76
43.89
RAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti RAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 267
Currency: KM
Organizacija=27010001 (ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,808,500.00
1,205,219.16
1,168,381.03
42.91
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2,005,100.00
882,235.54
919,644.70
44.00
611100 Bruto plaće i naknade 1,731,500.00
788,548.20
828,710.30
45.54
611200 Naknade troškova zaposlenih 273,600.00
93,687.34
90,934.40
34.24
SAA001 Naknada troškova prevoza 45,700.00
23,100.00
18,550.00
50.55
132,900.00
65,544.00
65,688.00
49.32
SAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 34,500.00
0.00
0.00
0.00
SAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 32,500.00
0.00
0.00
0.00
SAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 28,000.00
5,043.34
6,696.40
18.01
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
SAA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 181,800.00
83,041.54
87,083.68
45.68
613000 Izdaci za materijal i usluge 621,600.00
239,942.08
161,652.65
38.60
613100 Putni troškovi 15,000.00
6,174.20
7,162.65
41.16
613200 Izdaci za energiju 67,800.00
28,049.16
27,516.75
41.37
613300 Izdaci za komunalne usluge 50,300.00
24,630.52
14,339.44
48.97
613400 Nabavka materijala 74,100.00
30,960.16
17,554.02
41.78
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,000.00
3,889.83
3,511.98
27.78
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
55,000.00
14,136.72
3,340.71
25.70
613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,000.00
3,457.75
3,877.00
34.58
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 335,400.00
128,643.74
84,350.10
38.36
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 270,000.00
126,087.14
81,674.98
46.70
5,400.00
2,556.60
2,675.12
47.34
60,000.00
0.00
0.00
0.00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 944,500.00
58,843.30
17,917.50
6.23
614000 Tekući transferi 944,500.00
58,843.30
17,917.50
6.23
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 944,500.00
58,843.30
17,917.50
6.23
5,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN096 Povezivanje općina KS sa bazom podataka Zavoda 59,500.00
14,477.10
14,917.50
24.33
SAN098 Troškovi uređenja i elaborati TK mreže za planove 40,000.00
0.00
3,000.00
0.00
SAN0B8 Ostali nepredviđni poslovi 10,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0C1 Ostali planovi - Centar 10,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0C3 Ostali planovi - Novi grad 10,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0C5 Ostali planovi - Ilidža 10,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0C7 Ostali planovi - Hadžići 5,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0C8 Ostali planovi - Vogošća 5,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SAK003 Ugovorene usluge-strategija razvoja KS 2014-2020 SAN028 RP Zabrđe SAN062 Ostali planovi Novog Sarajeva SAN074 RP Paromlinska SAN0G6 RP Blažuj 268
10,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0H5 RP Sportsko-rekreacioni centra Bjelašnica 6,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0I4 RP Ciglane 4,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0I5 RP Kvadrant 30 6,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0L4 RP Nahorevo 15,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0L5 Program podrške ekonomije znanja 15,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0L7 RP Vraca 14,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0L8 RP Kovačići 5,500.00
0.00
0.00
0.00
SAN0M7 RP Park šuma Mojmilo 7,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0M8 RP RTC Halilovići 15,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0M9 RP Alipašin most V 6,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0N3 RP Azići 7,500.00
0.00
0.00
0.00
SAN0N7 RP Hrasnica 15,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0O5 RP Jarčedoli 8,500.00
0.00
0.00
0.00
SAN0R1 UP Gimnazijska 8,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0S3 RP Alipašin most VI 2,500.00
0.00
0.00
0.00
SAN0S4 RP Kanara 7,500.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0S9 Ostali planovi Ilijaš 5,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0T0 Ostali planovi Trnovo 5,000.00
0.00
0.00
0.00
98,000.00
34,258.77
0.00
34.96
SAN0T2 RP Souk bunar 175,000.00
10,107.43
0.00
5.78
SAN0T3 RP Brdo Hrasno 10,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0T4 UP Grbavička 18,000.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0T6 Elaborat o poslovanju fasadnih i reklamnih murala 29,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0T7 RP Sokolje 15,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0T8 RP RTV Dom 10,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0T9 RP Alipašin most I 10,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0U0 RP Rajlovac III 10,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0U1 UP Kongresni centar 25,000.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
21,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0U5 Izrada strategije razvoja KS 2014-2016 60,000.00
0.00
0.00
0.00
SAN0U6 Izrada strategije razvoja KS 2014-2016-sufinansiranje sa UNDP 80,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 110,000.00
4,364.19
34,180.88
3.97
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 110,000.00
4,364.19
34,180.88
3.97
821300 Nabavka opreme 110,000.00
4,364.19
34,180.88
3.97
_________________
_________________
_____________
____________
3,863,000.00
1,268,426.65
1,220,479.41
32.84
SAN0G8 RP Doglodi SAN0S8 Ostali planovi Stari Grad SAN0T1 RP stambena zona Šip SAN0T5 Elaborat Vilsonovo šetalište SAN0U2 UP Sportsko-rekreacioni centar Dobrinja SAN0U3 UP Zrak SAN0U4 RP Lješevo Željeznička stanica SAN0U7 Ostali investitori SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 269
Currency: KM
Organizacija=28010001 (ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 480,600.00
236,275.15
229,788.57
49.16
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 412,400.00
204,499.31
198,978.10
49.59
611100 Bruto plaće i naknade 357,100.00
182,425.31
177,090.10
51.09
611200 Naknade troškova zaposlenih 55,300.00
22,074.00
21,888.00
39.92
TAA001 Naknada troškova prevoza 12,000.00
6,042.00
5,936.00
50.35
TAA002 Naknada za topli obrok 32,400.00
16,032.00
15,952.00
49.48
TAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8,400.00
0.00
0.00
0.00
TAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 37,500.00
19,196.29
19,019.27
51.19
613000 Izdaci za materijal i usluge 30,700.00
12,579.55
11,791.20
40.98
600.00
0.00
214.38
0.00
0.00
0.00
0.00
n/m
19,100.00
8,626.85
7,310.00
45.17
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,900.00
1,414.56
1,718.19
48.78
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00
0.00
440.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
2,500.00
803.08
150.00
32.12
613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 800.00
20.00
0.00
2.50
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,100.00
1,715.06
1,958.63
41.83
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 2,900.00
1,122.28
1,370.94
38.70
TAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,200.00
592.78
587.69
49.40
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,500.00
5,360.22
0.00
32.49
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,500.00
5,360.22
0.00
32.49
821300 Nabavka opreme 10,000.00
1,276.24
0.00
12.76
6,500.00
4,083.98
0.00
62.83
_________________
_________________
_____________
____________
497,100.00
241,635.37
229,788.57
48.61
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 270
Currency: KM
Organizacija=29010001 (UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU KANTONA SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6,958,300.00
3,457,254.00
3,443,320.95
49.69
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 5,818,300.00
2,907,809.47
2,900,204.57
49.98
611100 Bruto plaće i naknade 5,069,500.00
2,580,746.47
2,580,024.10
50.91
611200 Naknade troškova zaposlenih 748,800.00
327,063.00
320,180.47
43.68
UAA001 Naknada troškova prevoza 149,500.00
74,035.00
74,337.20
49.52
UAA002 Naknada za topli obrok 402,300.00
197,624.00
202,460.00
49.12
UAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 92,000.00
0.00
0.00
0.00
UAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 39,900.00
0.00
8,314.99
0.00
UAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 65,100.00
55,404.00
35,068.28
85.11
612000 Doprinosi poslodavca 663,100.00
338,490.33
338,046.01
51.05
613000 Izdaci za materijal i usluge 476,900.00
210,954.20
205,070.37
44.23
613100 Putni troškovi 6,000.00
865.00
0.00
14.42
613200 Izdaci za energiju 95,300.00
55,462.91
44,675.91
58.20
613300 Izdaci za komunalne usluge 26,100.00
12,754.61
11,142.60
48.87
613400 Nabavka materijala 65,000.00
11,887.16
10,322.76
18.29
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 40,900.00
31,858.48
23,878.32
77.89
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 53,200.00
25,297.29
47,987.01
47.55
613700 Izdaci za tekuće održavanje 54,900.00
19,213.48
20,230.79
35.00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 23,000.00
12,889.00
12,699.00
56.04
112,500.00
40,726.27
34,133.98
36.20
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 75,900.00
19,820.11
8,704.06
26.11
UAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 16,600.00
8,415.37
8,430.43
50.69
UAK002 Ugovorene i dr.posebne usluge-namjenska sredstva 20,000.00
12,490.79
16,999.49
62.45
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 320,000.00
122,112.75
10,800.00
38.16
614000 Tekući transferi 320,000.00
122,112.75
10,800.00
38.16
50,000.00
7,422.75
1,000.00
14.85
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 270,000.00
114,690.00
9,800.00
42.48
UAN001 Pružanje materijalne podrške dobrovoljnim vatrogasnim društvima 200,000.00
96,000.00
0.00
48.00
UAN002 Pružanje materijalne podrške neprofitnim organizacijama(namjens 70,000.00
18,690.00
9,800.00
26.70
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 2,352,100.00
48,963.57
87,883.00
2.08
615000 Kapitalni transferi 2,352,100.00
48,963.57
87,883.00
2.08
615200 Kapitalni transferi pojedincima 2,352,100.00
48,963.57
87,883.00
2.08
UAU002 Sanacija korita rijeka 500,000.00
0.00
0.00
0.00
UAU003 Saniranje ostalih klizišta u Kantonu Sarajevo 400,000.00
0.00
0.00
0.00
1,242,100.00
45,921.57
80,980.00
3.70
10,000.00
3,042.00
6,903.00
30.42
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 614200 Transferi pojedincima UAU005 Interventna sredstva UAU006 Izrada projekata UAU007 Sred.za izgrad.stam.ob. za stanovnike pop.pod.u KS V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 200,000.00
0.00
0.00
0.00
3,108,400.00
22,859.42
130,506.42
0.74
271
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,108,400.00
22,859.42
130,506.42
0.74
821300 Nabavka opreme 2,958,400.00
14,693.17
130,506.42
0.50
UAX002 Nabavka opreme za Upravu CZ-namjenska sredstva 450,000.00
14,693.17
0.00
3.27
UAX004 Nabavka specijalnog vozila za rad na visinama-namjenska sredstv 820,000.00
0.00
0.00
0.00
UAX006 Nabavka opreme za službe i jedinice 800,000.00
0.00
0.00
0.00
UAX007 Nabavka opreme za vatrogastvo-namjenska sredstva 286,900.00
0.00
17,128.40
0.00
UAX009 Nabavka opreme za PVB 601,500.00
0.00
113,378.02
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 150,000.00
8,166.25
0.00
5.44
000000 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 100,000.00
3,982.33
0.00
3.98
50,000.00
4,183.92
0.00
8.37
_________________
_________________
_____________
____________
12,738,800.00
3,651,189.74
3,672,510.37
28.66
UAX008 Rekonstrukcija i investiciono održavanje PVB SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 272
Currency: KM
Organizacija=31010001 (DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 614,400.00
276,400.91
234,353.15
44.99
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 261,100.00
118,280.16
119,877.86
45.30
611100 Bruto plaće i naknade 206,400.00
102,264.16
103,549.86
49.55
611200 Naknade troškova zaposlenih 54,700.00
16,016.00
16,328.00
29.28
ZAA001 Naknada troškova prevoza 11,200.00
5,592.00
5,592.00
49.93
ZAA002 Naknada za topli obrok 20,600.00
10,424.00
10,736.00
50.60
ZAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 4,700.00
0.00
0.00
0.00
ZAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,700.00
0.00
0.00
0.00
ZAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 21,700.00
10,840.62
10,872.71
49.96
613000 Izdaci za materijal i usluge 331,600.00
147,280.13
103,602.58
44.41
300.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 11,100.00
6,026.97
4,208.22
54.30
613300 Izdaci za komunalne usluge KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 10,300.00
4,335.30
2,600.29
42.09
613400 Nabavka materijala 4,800.00
640.55
819.01
13.34
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00
1,421.15
1,386.65
47.37
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 276,200.00
124,760.52
82,394.91
45.17
613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00
1,851.76
595.36
30.86
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,200.00
792.00
0.00
18.86
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,700.00
7,451.88
11,598.14
47.46
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,000.00
7,116.01
11,261.20
47.44
700.00
335.87
336.94
47.98
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,900,000.00
599,155.10
220,661.98
20.66
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,900,000.00
599,155.10
220,661.98
20.66
821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 2,900,000.00
599,155.10
220,661.98
20.66
ZAX001 Nabavka robne rezerve 2,900,000.00
599,155.10
220,661.98
20.66
_________________
_________________
_____________
____________
3,514,400.00
875,556.01
455,015.13
24.91
ZAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 273
Currency: KM
Organizacija=32010001 (KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI)
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 290,800.00
132,926.05
43,818.08
45.71
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 252,800.00
118,308.33
33,931.90
46.80
611100 Bruto plaće i naknade 234,000.00
109,273.33
31,172.90
46.70
18,800.00
9,035.00
2,759.00
48.06
XAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 3,200.00
2,491.00
583.00
77.84
XAA002 Naknada za topli obrok 9,700.00
6,544.00
2,176.00
67.46
XAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 3,400.00
0.00
0.00
0.00
XAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 24,600.00
11,473.72
3,273.16
46.64
613000 Izdaci za materijal i usluge 13,400.00
3,144.00
6,613.02
23.46
1,300.00
317.99
0.00
24.46
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 900.00
42.12
0.00
4.68
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 600.00
514.80
0.00
85.80
613700 Izdaci za tekuće održavanje 400.00
0.00
0.00
0.00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 600.00
499.00
0.00
83.17
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,300.00
1,770.09
6,613.02
19.03
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,500.00
1,421.86
6,513.42
16.73
XAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 800.00
348.23
99.60
43.53
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 400.00
263.25
0.00
65.81
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 400.00
263.25
0.00
65.81
821300 Nabavka opreme 400.00
263.25
0.00
65.81
_________________
_________________
_____________
____________
291,200.00
133,189.30
43,818.08
45.74
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 274
Ž=P====
\
)
))
Broj 13 – Strana 228
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
(5) Za finansiranje deficita gotovinskog toka u 2014. godini
Kanton Sarajevo }e se kratkoro~no zadu`iti za 30.000.000,00
KM, revolving kredit.
2. Upravljanje imovinom
^lan 26.
(1) Korisnik koji stekne nekretninu, obavezan je u roku od 30 dana
od dana sticanja podnijeti zahtjev sa potrebnom dokumentacijom Pravobranila{tvu Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu:
Pravobranila{tvo) radi podno{enja prijedloga za upis
nekretnine u zemlji{ne knjige.
(2) Pravobranila{tvo }e sastaviti zemlji{noknji`ni prijedlog i isti
podnijeti nadle`nom sudu radi upisa nekretnine u zemlji{ne
knjige.
(3) Korisnik je du`an u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o
upisu u zemlji{ne knjige svojim operativnim jedinicama
dostaviti isti radi evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora.
^lan 27.
(1) Kada korisnik sti~e nekretninu bez naknade, Pravobranila{tvo
podnosi zemlji{noknji`ni prijedlog za upis nekretnine po
prethodno dobijenoj saglasnosti od Vlade.
(2) Korisnik je du`an u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o
upisu u zemlji{ne knjige nekretnine iz stava (1) ovog ~lana
svojim operativnim jedinicama dostaviti isti radi evidentiranja
u Glavnoj knjizi Trezora.
^lan 28.
(1) Kada se sredstva Bud`eta koriste za sanaciju, dokapitalizaciju
ili kao udio u sredstvima pravnog lica, Kanton postaje
vlasnikom u tim pravnim licima srazmjerno ulo`enim
sredstvima.
(2) Imovinu iz vlasni{tva Kantona iz stava (1) ovog ~lana upisuje
njen korisnik u svojoj evidenciji, a pravna lica upisuje Kanton
kao vlasnika srazmjernog dijela kapitala.
(3) Evidenciju o imovini i vlasni~kim udjelima iz st. (1) i (2) ovog
~lana vode korisnici i Ministarstvo prostornog ure|enja i
za{tite okoli{a Kantona Sarajevo, a nalog sa adekvatnom
dokumentacijom, dostavljaju operativnoj jedinici radi
finansijske evidencije imovine u Glavnoj knjizi Trezora.
V - FINANSIJSKO IZVJE[TAVANJE
^lan 29.
Ministarstvo finansija du`no je podnositi Vladi tromjese~ne,
polugodi{nje i devetomjese~ne finansijske izvje{taje u roku od 30
dana po isteku obra~unskog perioda, a godi{nji izvje{taj do
15.aprila teku}e godine.
^lan 30.
(1) Korisnici su du`ni, prema instrukcijama Ministarstva finansija,
izraditi tromjese~ne finansijske izvje{taje sa obrazlo`enjem
koja se odnose na programske rezultate izvr{avanja bud`eta i
godi{nji obra~un svog finansijskog plana za prethodnu godinu.
(2) U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvje{tavanju i
godi{njem obra~unu Bud`eta u Federaciji BiH, bud`etski
korisnici periodi~ne finansijske izvje{taje podnose Ministru
finansija u roku od 20 dana po isteku obra~unskog perioda, a za
~etvrti kvartal prethodne godine do 28. februara teku}e godine.
(3) Op}inske i gradska slu`ba za finansije du`ne su dostavljati
Ministarstvu finansija izvje{taje u skladu sa Zakonom o
bud`etima u FBiH.
^lan 31.
Resorna ministarstva koja su nadle`na za implementaciju
razvojno-investicionih projekata iz Programa javnih investicija
Kantona Sarajevo, finansiranih iz ino kreditnih sredstava,
donatorskih sredstava i sredstava ino fondova, du`na su
kvartalno dostavljati izvje{taje Ministarstvu finansija o utro{ku
sredstava obuhva}enih planom za 2014.godinu, po projektima.
Po zavr{etku projekta resorna ministarstva obavezna su
podnijeti zavr{ni izvje{taj o projektu prema Instrukciji za
propisivanje metodologije za podno{enje zavr{nog izvje{taja o
^etvrtak, 3. aprila 2014.
zavr{etku projekta ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj:
14/13).
^lan 32.
(1) Ministarstvo finansija obavezno je izraditi godi{nji obra~un do
kraja februara, a godi{nji izvje{taj o izvr{avanju Bud`eta za
prethodnu godinu do 15. aprila teku}e godine i isti dostaviti
Vladi.
(2) Vlada je obavezna izvje{taj o izvr{avanju Bud`eta iz stava (1)
ovog ~lana podnijeti na usvajanje Skup{tini Kantona u roku od
{est mjeseci po zavr{etku fiskalne godine.
(3) Izvje{taj o izvr{avanju Bud`eta izra|uje se u skladu sa
Zakonom o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
^lan 33.
Vlada, na prijedlog nadle`nih ministarstava, dva puta
godi{nje razmatra izvje{taje o poslovanju vanbud`etskih
korisnika.
VI - REVIZIJA I KONTROLA [email protected]
^lan 34.
(1) Reviziju Bud`eta vr{i Ured za reviziju bud`eta - prora~una u
Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom.
(2) Nadzor zakonitosti,pravovremenosti i namjenskog kori{tenja
bud`etskih sredstava kod bud`etskih korisnika i vanbud`etskih
fondova, pravnih i fizi~kih lica korisnika bud`etskih sredstava
i finansijskih planova vanbud`etskih korisnika, kao i nadzor
nad kori{tenjem kreditnih sredstava na osnovu garancija, vr{i
bud`etska inspekcija i nala`e mjere za otklanjanje utvr|enih
nezakonitosti i nepravilnosti.
(3) Nadzor iz prethodnog stava ovog ~lana vr{i se analizom
finansijsko-ra~unovodstvene dokumentacije na na~in utvr|en
u ~l.79. do 85. Zakona o bud`etima u FBiH.
(4) Korisnici su obavezni urediti sistem interne kontrole u skladu
sa me|unarodnim standardima interne kontrole i organizovati
internu reviziju u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u
javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.
VII - TRANSPARENTNOST I JAVNOST [email protected]
^lan 35.
U cilju obavje{tavanja javnosti o upravljanju javnim
prihodima, periodi~ni i godi{nji izvje{taji o izvr{avanju Bud`eta
objavljivat }e se na slu`benoj stranici Ministarstva finansija u
roku od deset dana od dana njihovog podno{enja.
VIII - KAZNENE ODREDBE
^lan 36.
Nov~anom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit }e se
za prekr{aj nosilac izvr{ne vlasti nadle`an za oblast
finansija,odgovorno lice bud`etskog korisnika,odgovorno lice
vanbud`etskog fonda, ili drugo odgovorno lice, ako:
1. izvr{i isplatu pla}a i mjese~nih nov~anih naknada
korisnicima prava u visini iznad iznosa planiranih
sredstava u bud`etu za te namjene (~lan 18. ovog zakona).
2. ne primjenjuje sistem bud`etskog ra~unovodstva (~lan 23.
ovog zakona),
3. ne osigura sistem interne kontrole u skladu s propisima
(~lan 34. ovog zakona),
4. ne podnosi periodi~ne finansijske izvje{taje (~l. 29., 30.,
31. i 32. ovog zakona).
5. ako vlastite prihode koristi suprotno propisima (~lan
14.ovog zakona),
6. ako koristi sredstva za kapitalna ulaganja i teku}e transfere
prije provo|enja procedura i postupaka propisanih
Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (~lan
20. ovog zakona).
^lan 37.
Nov~anom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazni}e se za
prekr{aj odgovorno lice u Ministarstvu finansija i odgovorno lice
korisnika, ako:
275
Srijeda, 25. 12. 2013.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa utvrđenim
stepenom tajnosti.
3. Interna kontrola i interna revizija
Član 86.
Budžetski korisnici obavezni su urediti sistem interne
kontrole u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole
kako bi se osiguralo izvršavanje aktivnosti u okviru osnovne
djelatnosti.
Ministarstvo finansija donosi instrukcije za uspostavu i
održavanje sistema interne kontrole, a budžetski korisnici
obavezni su donijeti pravilnik o internim kontrolama.
Sistem interne kontrole osigurava uspostavu organizacije,
politika i procedura koje se koriste za postizanje namjeravanih
rezultata u vladinim programima.
Član 87.
Praćenje i ocjenjivanje sistema internih kontrola vrši interna
revizija u skladu sa propisima kojima se regulira oblast interne
revizije.
Član 88.
Odredbe čl. od 72. do 87. ovog zakona shodno se
primjenjuju na kantone, gradove, općine i vanbudžetske fondove.
4. Finansijsko izvještavanje i revizija
Član 89.
Finansijski izvještaji budžetskih korisnika i vanbudžetskih
fondova su izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama imovine,
obaveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka, izdataka,
odnosno novčanih tokova.
Član 90.
Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi tromjesečni,
polugodišnji i devetomjesečni finansijski izvještaj u roku 30 dana
po isteku obračunskog perioda, a godišnji izvještaj do 15. aprila
tekuće godine.
Član 91.
Budžetski korisnici kvartalne finansijske izvještaje podnose
Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog
perioda, a za IV kvartal prethodne godine do 28. februara tekuće
godine.
Član 92.
Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti
kvartalne izvještaje općinskom i gradskom vijeću i kantonalnim
ministarstvima finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog
perioda, a za IV kvartal do 5. marta tekuće godine.
Kvartalne izvještaje o izvršenju finansijskih planova
vanbudžetski fondovi dostavljaju resornim ministarstvima,
kantonalnim ministarstvima finansija i Ministarstvu finansija u
roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za IV kvartal
prethodne godine do 5. marta tekuće godine.
Kantonalna ministarstva finansija konsolidovane kvartalne
izvještaje o izvršenju budžeta kantona, općina i gradova
dostavljaju Ministarstvu finansija u roku 30 dana po isteku
obračunskog perioda, a za IV kvartal prethodne godine do 15.
marta tekuće godine.
Član 93.
Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni su
izraditi godišnji obračun za prethodnu godinu i dostaviti ga
nadležnom ministarstvu finansija, odnosno službi za finansije i
nadležnim institucijama u skladu sa zakonom i drugim propisima,
najkasnije do kraja februara tekuće godine.
U slučaju da budžetski korisnik završni godišnji obračun ne
podnese pravovremeno, ministar finansija ima pravo privremeno
obustaviti odobrenje rashoda sve dok se ne izvrši prijem
godišnjeg obračuna.
Broj 102 - Strana 11
Član 94.
Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti
računovodstvene godišnje izvještaje kantonalnim ministarstvima
finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje
resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima finansija i
Ministarstvu finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu
godinu.
Član 95.
Kantonalna ministarstva finansija dostavljaju konsolidovane godišnje izvještaje za budžete općina i gradova, godišnje
izvještaje za budžete kantona Ministarstvu finansija do 31. marta
tekuće godine za prethodnu godinu.
Član 96.
Ministarstvo finansija dužno je pravovremeno dostaviti
Vladi izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu godinu koji
Vlada podnosi na usvajanje Parlamentu u roku šest mjeseci od
završetka fiskalne godine.
Član 97.
Izvještaj iz člana 96. ovog zakona mora biti u skladu sa
sadržajem i klasifikacijama računa budžeta, a sadrži:
1. prihode i primitke, rashode i izdatke za fiskalnu
godinu odobrene od Parlamenta ili naknadno
izmijenjene,
2. ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke u toku
godine koji su prikazani tako da se može jasno vidjeti
razlika između odobrenog budžeta i njegovog
ostvarenja,
3. početno i završno stanje JRT,
4. početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora
vlasništva,
5. objašnjenje većih odstupanja,
6. podatke o svim promjenama na osnovu zaduživanja i
upravljanja dugom i o garancijama datim u toku
fiskalne godine i
7. podatke o korištenju budžetske rezerve.
Član 98.
Javna preduzeća i ustanove koje se finansiraju iz javnih
prihoda, kao i javna preduzeća za koja Ministarstvo finansija
izdaje garancije za zaduživanje dužna su kvartalno dostavljati
finansijske podatke nadležnom ministarstvu.
Vrstu, način i rokove za dostavu finansijskih podataka
propisuje ministar finansija.
Član 99.
Reviziju godišnjih izvještaja svakog budžetskog korisnika
obavlja Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
5. Objavljivanje
Član 100.
Budžet, izmjene i dopune budžeta, te odluka o privremenom finansiranju objavljuje se na nivou glavne grupe u
"Službenim novinama Federacije BiH" u roku deset dana od dana
njihovog donošenja.
Zakon o izvršavanju budžeta objavljuje se u "Službenim
novinama Federacije BiH" u roku deset dana od dana njegovog
donošenja.
Svako korištenje tekuće rezerve Vlade objavljuje se u
"Službenim novinama Federacije BiH" u roku deset dana od dana
donošenja odluke Vlade.
Periodični i godišnji izvještaji o izvršenju budžeta
objavljuju se na službenoj stranici Ministarstva finansija u roku
deset dana od dana njihovog podnošenja.
276
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
2 110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content