ΜΑΡΤΙΟΣ 2015.pdf - Γενική Διεύθυνση Αλιείας

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.20 08:43:47
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: Ω7ΗΘ465ΦΘΗ-ΗΘΕ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &Α.Π., Τμ. 3ο, 4ο
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛ/ΚΩΝ ΔΡΑΣ/ΤΩΝ, Τμ. 3Ο
Τ. Δ/νση
: Συγγρού 150
Τ.Κ.
: 176 71
Πληροφορίες : Μ. Οικονόμου, Θ. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο
: 210 9287186, -7136
Fax
: 210 928 7110
E-mail
: [email protected],
[email protected]
Αθήνα,
19- 2 - 2015
Αριθ. Πρωτ.: 99/20867
ΠΡΟΣ: 1. ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Υπηρεσίες Αλιείας, Έδρες τους
2. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 3ο
ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση Αλιείας ξιφία κατά το μήνα Μάρτιο»
Κατ’ εφαρμογή εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από υποχρεώσεις της Ένωσης έναντι της
Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών (ICCAT), προκειμένου να εφαρμοσθεί η
Σύσταση 13-04, που αφορά σε διαχειριστικά μέτρα για τον ξιφία της Μεσογείου και σε
συνέχεια της σύμφωνης γνώμης μας για χορήγηση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη για την
αλιεία του είδους ξιφίας, που εκδόθηκε με τα υπ’ αριθμ.
5918/ 97709/23.12.2014
6657/107371/22.12.2014
6685/107780/23.12.2014
6752/108167/22.12.2014 (επανάληψη στο ορθό 30.12.2014)
8253/133633/23.12.2014
6689/107784/23.12.2014
6701/107797/30.12.2014
6711/107932/31.12.2014
6514/106072/31.12.2014
έγγραφά μας, καθώς και των σχετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εφαρμογή αυτών,
υπενθυμίζουμε ότι από 1 έως 31 Μαρτίου 2015 οι άδειες αλίευσης για το είδος Ξιφίας
Μεσογείου δεν ισχύουν, όπως ήδη σας έχει γνωστοποιηθεί με τα προαναφερθέντα.
Για το λόγο αυτό, από 1η Μαρτίου 2015 πρέπει να διακοπεί κάθε αλιευτική δραστηριότητα που
αφορά στο είδος Ξιφίας Μεσογείου.
Κατά συνέπεια:
ι) Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία, πρέπει να
ολοκληρωθούν το αργότερο έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και ώρα 24.00΄.
ιι) Τα ΗΑ –ΔΕ υποβάλλονται μέσα στις ισχύουσες προθεσμίες ως εξής:
ΑΔΑ: Ω7ΗΘ465ΦΘΗ-ΗΘΕ
- τα στοιχεία του ΗΑ πρέπει να υποβληθούν πριν τον κατάπλου του α/κ και όχι αργότερα από τις
28 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 24:00
- τα στοιχεία της ΔΕ πρέπει να υποβληθούν εντός 24 ωρών από την εκφόρτωση και όχι
αργότερα από την 1η Μαρτίου 2015 και ώρα 24:00.
ιιι) Σε περίπτωση ύπαρξης εντύπων ΗΑ- ΔΕ , οι Λιμενικές Αρχές πρέπει να θεωρήσουν και
διαβιβάσουν τα θεωρημένα έντυπα στη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων το
αργότερο έως και τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015.
ιv) Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία μετά την 1η
Μαρτίου 2015, θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και το Σάββατο 28
Φεβρουαρίου 2015 και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερόμενων στα εδάφια ι), ιι) και
ιιι).
v) Οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το
χαρακτηρισμό ‘‘νωπός’’ το αργότερο έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015.
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας, καθώς και οι Αλιευτικοί Φορείς, παρακαλούνται για την
άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αλιέων για την αναστολή ισχύος των αδειών αλίευσης
που τους έχουν χορηγηθεί, καθώς και κάθε άλλου εμπλεκόμενου για την πιστή τήρηση των
ανωτέρω.
Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας παρακαλείται για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων
λιμενικών αρχών, προκειμένου να επιταθούν οι έλεγχοι, με σκοπό την τήρηση των ως άνω
αναφερόμενων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ
Ε.Δ.
- Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
- Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής
Γρ Διευθύντριας, Τμήματα 3ο, 4ο
- Δ/νση Ελέγχου Αλ/κών Δραστηριοτήτων
Γρ. Διευθύντριας, Τμήματα 1ο ,2ο ,3ο