εδώ

ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ
Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης- σελ. 1 από 5
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Ξάνθη, 25/04/2012
Αρ. πρωτ.: 4727
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ξάνθη
Τ.Κ.: 67100 – Τ.Θ. 175
Πληροφορίες : Δ.Ε. Τσιάνης
Τηλ. 2541350163
Fax: 2541077573
Email: [email protected]
Προς: Π.Δ.
Θέμα: Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο, στους παραποτάμους τους
και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, λόγω αναπαραγωγής αλιευμάτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-10) ‘Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης’.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/23-12-10 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-10) για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
3. Την αριθ. 25/05-01-11 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για τον ορισμό και την τοποθέτηση προϊσταμένων
διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
4. Την αριθ. 26/10-01-11 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την εξουσιοδότηση υπογραφών στους
Προίσταμένους Δ/νσεων της Π.Α.Μ.Θ..
5. Την αριθ. 39/14-01-11 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 122/Β/08-02-11).
6.
Την αριθ. 1727/21-02-11 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής
για την τοποθέτηση των υπαλλήλων στα τμήματα, όπως συμπληρώθηκε με την 2312/05-03-12.
7.
Την αριθ. 993/25-01-12 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ξάνθης για τον ορισμό προϊσταμένων Τμημάτων
στη Δ/νση Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης.
8.
Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27 Α’) “Αλιευτικός Κώδικας” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν.
1740/87, ΦΕΚ 221Α και Ν. 2040/92, ΦΕΚ 70Α).
9.
Την παρ. Β2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ 49Α’) “Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών, ποταμών
και προστασίας αυτών».
10.
Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.235/79 (ΦΕΚ 65Α’) «περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών
διενεργούμενης αλιείας».
11.
Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα
οικοσυστήματα του Νομού Ξάνθης.
12.
Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας για την απαγόρευση της αλιείας στους αλιευόμενους υδάτινους
σχηματισμούς του Ν. Ξάνθης από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2012
13.
Το αρ. 3953/03-04-12 διαβιβαστικό του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Α.Μ.Θ.
1.
G:\4.back up ΑΛΙΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ\2.Αρχείο Τμ\ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΕΟ\ΔΙΑΥΓΕΙΑ_Ανάρτηση\TALXANTHI_20120425_4727.doc
ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ
Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης- σελ. 2 από 5
14.
Την αρ. 133/09-04-12 (Πρακτικό 7/2012) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ για το ίδιο
θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Απαγορεύουμε την αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο: α)
στον ποταμό Νέστο, β) στον ποταμό Κόσυνθο, γ) στον ποταμό Κομψάτο, δ) στους παραποτάμους
τους, και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης.
Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00 π.μ.
και λήγει στις 30 Μαΐου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 π.μ.
2.Στην παρούσα απόφαση δεν συμπεριλαμβάνονται τα δημόσια ιχθυοτροφεία τα οποία εκμισθώνονται
σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς και στα οποία επιτρέπεται η αλιεία με συγκεκριμένες προδιαγραφές,
όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις, μόνο από τους μισθωτές αλιευτικούς
συνεταιρισμούς.
3. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και λοιπών
υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω αναφερόμενα επιφανειακά νερά.
4.Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και
άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του
Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται
διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας,
κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή
καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.
5. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα όργανα της
Αγροφυλακής, των Ειδικών φρουρών, τα Δασαρχεία και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.
6. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους
χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες κ.λ.π.) και γενικότερα να
προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
G:\4.back up ΑΛΙΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ\2.Αρχείο Τμ\ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΕΟ\ΔΙΑΥΓΕΙΑ_Ανάρτηση\TALXANTHI_20120425_4727.doc
ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ
Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης- σελ. 3 από 5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Υπηρεσίες Αλιείας
Π.Ε. Καβάλας- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής- Τμήμα Αλιείας, Διοικητήριο, 65110, Καβάλα,
τηλ. 2510291418, fax 291402, email
[email protected] (μόνο email)
Π.Ε. Ροδόπης- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής- Τμήμα Αλιείας Δημοκρατίας 1, 69100,
Κομοτηνή, τηλ. & fax 2531020875, [email protected] (μόνο email)
Π.Ε. Δράμας- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής- Τμήμα Αλιείας Διοικητήριο, 66100, Δράμα,
τηλ. 2521062240, fax 2521062204, email [email protected] (μόνο email)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης- Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Α.Μ.Θ.- Τμήμα
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Αλιείας, Δ. Τσετινέ 1, 69100, Κομοτηνή,
email [email protected] (μόνο email)
Π.Α.Μ.Θ.- -Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Αγρ. Οικ. & Κτην.- Γραφείο Γενικού Δ/ντη, Δημοκρατίας 1, 69100,
Κομοτηνή, email [email protected] (μόνο email)
Π.Α.Μ.Θ.- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας- Tμήμα Αλιείας- Δημοκρατίας 1, 69100, Κομοτηνή, email
[email protected] (μόνο email)
ΥΠ.Α.Α.Τ.- Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών & Εσ. Υδάτων, Συγγρού 150, 17671, Καλλιθέα Αθήνα, τηλ.
2109287184, fax 2109287140, e-mail [email protected] (μόνο email)
Δασικές υπηρεσίες
Δ/νση Δασών Ν. Ξάνθης, Μιχαήλ Καραολή & Ελπίδος, Cosmos Center, Κτ. Δ, 67100, τηλ. 2541066010, fax
22115
Δασαρχείο Ξάνθης, Ανδριανουπόλεως 4, 67100, Ξάνθη, τηλ. 25410 78400, 26500, fax 78400
Δασαρχείο Σταυρούπολης, Σταυρούπολη Ξάνθης, 67062, τηλ. 25420 22218, τηλ. & fax 21004
Αστυνομικά Τμήματα & Αγροφυλακή
Αστυνομικό τμήμα Ξάνθης, Νέστου 2, 67100, Ξάνθη, τηλ. 25410 84116 fax 84170
Αστυνομικό τμήμα περιφέρειας Ξάνθης, Νέστου 2, 67100, Ξάνθη, τηλ. 25410 84141, fax 26866
Αστυνομικό τμήμα Γενισέας, 67064, Γενισέα, τηλ. 25410 81333, fax 81133
Αστυνομικό τμήμα Σταυρούπολης, 67062, Σταυρούπολη, τηλ. 25420 22100, fax 84163
Αστυνομικός σταθμός Αβδήρων, 67061, Άβδηρα, τηλ. 25410 51222, fax 51222
Αστυνομικός σταθμός Ευλάλου, 67200, Εύλαλο, τηλ. 25410 41222, fax 41222
Αστυνομικός σταθμός Σελέρου, 67100, Σέλερο, τηλ. 25410 31188, fax 31188
Αστυνομικός σταθμός Μύκης, 67100, Μύκη, τηλ. 25410 22217, fax 22217
Αστυνομικό τμήμα Εχίνου, 67300, Εχίνος, τηλ. 25440 22122, fax 22122
Τμήμα Φύλαξης Συνόρων, 25440 23888, fax 23888
Δ/νση Αγροφυλακής, Νέστου 2, 67100, Ξάνθη, τηλ. 2541084822, fax 84823
Λιμενικές Αρχές
Υπολιμεναρχείο Πόρτο Λάγους, Πόρτο Λάγος, 67063, τηλ. 2541096666, fax 96757, email [email protected] (μόνο
email)
Λιμενικός Σταθμός Αβδήρων, Άβδηρα, 67061, τηλ. & fax 2541051520, email [email protected] (μόνο email)
Π.Α.Μ.Θ.
Γραφείο Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., Κακουλίδου 1, 69100, Κομοτηνή, [email protected] (μόνο email)
Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα, Κακουλίδου 1, 69100, Κομοτηνή, [email protected] (μόνο email)
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης, Ενταύθα
Γραφείο Αντιπεριφ. Πρωτογενούς Τομέα, κ. Ούστογλου, [email protected] (μόνο email)
Ιστοσελίδα Π.Ε. Ξάνθης, Ενταύθα, email [email protected] (μόνο email)
Π.Ε. Ξάνθης- Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής- Τμήμα Κτηνιατρικής, Ενταύθα
Π.Ε. Ξάνθης- Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Ενταύθα
G:\4.back up ΑΛΙΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ\2.Αρχείο Τμ\ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΕΟ\ΔΙΑΥΓΕΙΑ_Ανάρτηση\TALXANTHI_20120425_4727.doc
ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ
Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης- σελ. 4 από 5
Δ.Ο.Υ.
Δ.Ο.Υ Ξάνθης, Ξάνθη, 67100
Αλιευτικοί Σύλλογοι & Συνεταιρισμοί
Αλιευτικός Συνεταιρισμός Βιστωνίδας «Άγιος Νικόλαος», Π. Λάγος, 67063, τηλ. 2541096703, fax 96592, email
[email protected] (μόνο email)
Αλιευτικός Συνεταιρισμός Ερασμίου, Ν. Εράσμιο, [email protected] (μόνο email)
Μιχαηλίδης Δημήτριος (Μισθωτής Λάφρας-Λαφρούδας), Φανάρι, 69100, Κομοτηνή, [email protected]
(μόνο email)
Σύλλογος Αλιέων Δ. Αβδήρων «Δημόκριτος», Υπ. κ. Καπουσατζή Δημ. του Γεωργ., Μαγικό, 67100,
[email protected] (μόνο email)
Σύλλογος Αλιέων Δ. Αβδήρων Ν. Ξάνθης, Υπ. κ. Μανασαρίδη Συμεών του Αναστασίου, Π. Λάγος, 67063,
[email protected] (μόνο email)
Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Ν. Ξάνθης, Μ. Ρεύματος 18, Ξάνθη, 67100
Ομοσπονδία Παράκτιων Αλιέων Αν. Μακεδονίας, Πλατεία Καραθεοδωρή 2, 69100, Κομοτηνή, Υπόψη κ.
Μωραϊτη Στυλιανού, τηλ. 6978890540, email [email protected]
Δήμοι
Δήμος Ξάνθης, Ξάνθη, 67100
Δήμος Αβδήρων, Γενησέα, 67064, Ξάνθη, [email protected]
Δήμος Τοπείρου, Εύλαλο, 67200, Ξάνθη, [email protected]
Δήμος Μύκης, Σμίνθη, 67100, Ξάνθη, [email protected]
Άλλοι φορείς
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου- Βιστωνίδας- Ισμαρίδας, email [email protected]
Φορέας Διαχείρισης Ροδόπης, email [email protected]
Κέντρο Πληροφόρησης Βιστωνίδας, Πόρτο Λάγος, 67063, τηλ. 25410 96646, fax 2541096924
Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου, Κεραμωτή Καβάλας, τηλ. 2591051831, fax 2591051884
ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, Βενιζέλου 55, 65403, Καβάλα, [email protected]
ΓΕΩΤΕΕ Θράκης, Ελ. Βενιζέλου 65, 68100, Αλεξανδρούπολη, [email protected]
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης, Ξάνθη, 67100
Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης, 40 εκκλησιών 2, 67100, Ξάνθη, τηλ. 2541022846
Μ.Μ.Ε. (E-mail)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
XA NTHI NEW S
[email protected]
ΗΛΙΑ ΓΕΡΑΓΑ 13
ΧΡΥΣΑ
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΑΓΩΝΑ Σ
[email protected]
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΑΔΕΣΜ ΕΥΤΗ
[email protected]
ΣΤΟΓΙΑΝΙΔΟΥ 1
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΑΚΡΙΤΑ Σ
[email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21-23
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΕΜΠΡΟΣ
[email protected]
ΣΤΑΘΜΟΥ 16
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΘΡΑΚΗ
[email protected]
[email protected]
ΕΛΠΙΔΟΣ 1
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ 44
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΜΑ ΧΗΤΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ
[email protected]
Ο Α ΝΑΓΝΩΣ ΤΗΣ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
[email protected]
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 32 ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
1o ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΓΟΥΣ
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
[email protected] ΤΡΙΚΟΥΠΗ
7
Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
[email protected]
15
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 37
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
ΕΞΠΡΕΣ
[email protected]
ΤΚ 65032 ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΤΚ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
G:\4.back up ΑΛΙΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ\2.Αρχείο Τμ\ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΕΟ\ΔΙΑΥΓΕΙΑ_Ανάρτηση\TALXANTHI_20120425_4727.doc
ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ
Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης- σελ. 5 από 5
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
ΟΜΟΡΦ Η ΠΟΛΗ
[email protected]
F.M. 100
[email protected]
3o ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α
ΣΤ.ΓΡΑΜΜ. & ΚΑΛ.
ΤΕΧΝΩΝ Τ.Θ. 32
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
radio3t[email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21-23
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 4 Τ.Θ.57
SUPER F.M.
[email protected]
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 67
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΑΡΒΥΛΑ 88,8
[email protected]
ΡΑΔΙΟ LIFE
[email protected]
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ARMONIA F.M .
[email protected]
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 50 ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΡΑΔΙΟ PA RADISE
[email protected]
ΔΗΜ ΟΚΡΙΤΟΣ
[email protected]
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΗΛΙΑ ΓΕΡΑΓΑ 13
ΧΡΥΣΑ
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΚΑΝΑΛΙ 6
[email protected]
2ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣΛΑΓΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ CHANNEL
[email protected]
ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
ΤΚ 67100 ΞΑΝΘΗ
G:\4.back up ΑΛΙΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ\2.Αρχείο Τμ\ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΕΟ\ΔΙΑΥΓΕΙΑ_Ανάρτηση\TALXANTHI_20120425_4727.doc