close

Enter

Log in using OpenID

1 GFI + izvjesce revizora HRV - TLM

embedDownload
TLM-TVP D.O.O., ŠIBENIK
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA I
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
31. PROSINCA 2011.
Sadržaj
Odgovornost Uprave za financijska izvješća
2
Izvješće neovisnog revizora
3
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti društva TLM-TVP d.o.o.
6
Izvještaj o financijskom položaju društva TLM-TVP d.o.o.
7
Izvještaj o promjenama glavnice društva TLM-TVP d.o.o.
8
Izvještaj o novčanom tijeku društva TLM-TVP d.o.o.
9
Bilješke uz financijske izvještaje
TLM-TVP d.o.o.
10-47
1
Odgovornost Uprave za financijska izvješća
Temeljem važećeg hrvatskog Zakona o računovodstvu, Uprava je dužna osigurati da financijski
izvještaji za svaku financijsku godinu budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima
financijskog izvještavanja (MSFI) koji su usvojeni i objavljeni od strane Hrvatskih standarda
financijskog izvještavanja, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata
poslovanja Društva za to razdoblje.
Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj
budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi
financijskih izvještaja.
Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:
•
za odabir i potom dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
•
za razumne i oprezne prosudbe i procjene;
•
za primjenu važeći računovodstvenih standarda; te
•
za pripremanje financijskih izvješća po načelu trajnosti poslovanja.
Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s
prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva, kao i usklađenost financijskih izvještaja
s važećim hrvatskim Zakonom o računovodstvu. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine
Društva, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanje i otkrivanje pronevjera i ostalih
nezakonitosti.
Potpisao u ime Uprave:
Matjaž Gorjup
predsjednik Uprave
TLM-TVP d.o.o.
Ulica Narodnog preporoda 12
22 000 Šibenik
Republika Hrvatska
Šibenik, 14. svibnja 2012. godine
TLM-TVP d.o.o.
2
Izvješće neovisnog revizora
Upravi i vlasnicima Društva TLM - TVP d.o.o.:
1.
Angažirani smo da obavimo reviziju priloženih financijskih izvještaja („financijski izvještaji“) društva TLM-TVP d.o.o.
(dalje: “Društvo“) koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2011. godine, izvještaj o
sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanom tijeku za tada završenu godinu, te
sažetak značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije (koji su prikazani na stranicama 6 do
47).
Odgovornost Uprave za financijske izvještaje
2.
Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih financijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim
standardima financijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za
omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili
pogreške.
Revizorova odgovornost od mišljenja
3.
Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim financijskim izvještajima temeljeno na našoj reviziji. Reviziju smo obavili u
skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Međutim, zbog pitanja opisanog u odjeljku Osnova za suzdržanost
od nismo mogli pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze za osiguranje osnove za revizijsko mišljenje.
Odstupanje od Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
4.
Društvo je nastalo odvajanjem dijela TLM d.d. U 2007. godini, dok je Društvo još bilo dio društva TLM d.d., zgrade i
oprema su revalorizirane. Revalorizacijska rezerva u iznosu od HRK 56.539 tisuća iskazana u financijskim izvještajima
TLM d.d. je, prije podjele, prenesena u zadržanu dobit što nije u skladu sa MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema koji
zahtijeva da se revalorizacijske rezerve zasebno klasificiraju unutar kapitala, te da se ukidaju kroz zadržanu dobit u
skladu sa amortizacijom revalorizacijske rezerve navedene imovine. Revalorizirani iznosi preneseni su u bilancu TLM –
TVP d.o.o. na dan 1. siječnja 2009. godine kao povijesni trošak nabave. Također Društvo nije iskazalo pripadajuću
odgođenu poreznu obvezu nastalu po revalorizaciji iz 2007. godine. Budući da je revalorizacijska rezerva ukinuta prije
podjele društva TLM d.d. nismo bili u mogućnosti pribaviti dostatne i odgovarajuće revizorske dokaze da utvrdimo
iznos za koji su revalorizacijska rezerva i odgođena porezna obveza podcijenjeni, a zadržana dobit na dan 31. prosinac
2011 godine i na dan 31. prosinca 2010. godine precijenjena zbog tretmana opisanog u ovoj točki.
5.
Na dan 31. prosinca 2011. godine u financijskim izvještajima Društva je iskazalo strojeve u neto knjigovodstvenom
iznosu od 238.042 tisuća kuna. Jedan dio navedenih strojeva vrednovani su u iznosima revaloriziranim u 2007. godini
prema procjeni neovisnog procjenitelja. Fer vrijednost pojedinačnih sredstava čija je neto knjigovodstvena vrijednost
na dan procjene bila 0 kuna procijenjena je kao 5% povijesnog troška nabave, te je preostali vijek upotrebe navedenih
sredstava procijenjen na 5 godina. Prema našem mišljenju navedena metoda procjene ne predstavlja razumnu
metodu procjenjivanja te je navedenu imovinu trebalo pojedinačno procijeniti. Zbog navedenog nismo bili u
mogućnosti pribaviti dostatne i odgovarajuće revizorske dokaze za primjereno vrednovanje ovih strojeva koji su sada
iskazani u iznosu u knjigovodstvenoj vrijednosti od HRK 8.700 tisuća na dan 31. prosinca 2011. godine odnosno HRK
17.400 tisuća na dan 31. prosinca 2010. godine, te učinke na revalorizacijsku rezervu i zadržanu dobit u financijskim
izvještajima Društva.
3
Izvješće neovisnog revizora (nastavak)
6.
Na dan 31. prosinac 2011, Društvo nije priznalo ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca. Zbog navedenog, na dan
31. prosinac 2011. godine potraživanje od kupaca su precijenjena za iznos od HRK 14.300 tisuća, dok je trošak ispravka
potraživanja podcijenjen za isti iznos.
Osnova za suzdržanost od mišljenja
7.1. U procesu privatizacije u 2007. godini društvu TLM d.d. su otpisani dugovi u ukupnom iznosu od HRK 1.068.305 tisuća
koji se prema Zakonu o državnim potporama smatraju državnom potporom za restrukturiranje. U toku je postupak pred
Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, kao regulatornog tijela za državne potpore u republici Hrvatskoj, radi dobivanja
naknadnog odobrenja državne potpore za restrukturiranje što je pobliže opisano u Bilješci 28 Potencijalne obveze. Ukoliko
Agencija ne izda pozitivno rješenje da je Društvo ispunilo sve uvjete za naknadno odobrenje navedene državne potpore za
restrukturiranje, sukladno Zakonu o državnim potporama primatelj potpore je dužan vratiti dodijeljeni iznos potpore, a
društvo TLM – TVP d.o.o., kao jedno od društava koja su nastala podjelom, bi u tom slučaju moralo snositi pripadajući dio
navedenih obveza. Budući da nismo dobili primjerenu dokumentaciju ili podlogu vezanu za ukupni iznos potpore,
raspoloživost i dostatnost ulaganja investitora te projekcije rezultata restrukturiranja na razini dovoljnoj da se ispune svi
uvjeti državne potpore nismo se mogli uvjeriti u primjerenost procjene Uprave vezane uz ishod ovog postupka da ukupan
iznos od 1.068.305 tisuća kuna državnih potpora za restrukturiranje neće biti povrativ.
7.2. Prema Zakonu o trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj, društvo TLM-TVP d.o.o. kao društvo nastalo podjelom je
solidarni dužnik za sve obveze društva TLM d.d., uključujući obveze koje proizlaze iz sudskih sporova, a postojale su u
trenutku podjele. Na dan 31. prosinca 2011. godine Društvo je u izvještaju o financijskom položaju iskazalo rezerviranja za
sudske sporove u iznosu od 3.739 tisuća kuna. Budući da nismo dobili listu navedenih sudskih sporova, te očitovanje o
njihovom trenutnom statusu nismo uspjeli pribaviti dostatne i primjerene revizorske dokaze o iznosu rezerviranja za
sudske sporove iskazanom u financijskim izvještajima Društva na dan 31. prosinca 2011. godine.
7.3. Na dan 31. prosinca 2011. godine, ukupne kratkoročne obveze Društva veće su od kratkotrajne imovine za 153.071
tisuća kuna uz iskazani gubitak za godinu u iznosu od 66.759 tisuća kuna. Kredit primljen od društva Hypo Alpe-Adria-Bank
International AG, Klagenfurt u iznosu od HRK 27.863 tisuća koji je dospio na dan 31. siječnja 2012.godine nije otplaćen niti
prolongiran do dana ovog izvješća. Nadalje, do dana ovog izvješća vlasnik se nije obvezao dati potporu u financiranju
Društva u toku sljedećih 12 mjeseci i osigurati financiranje da omogući društvu da ispuni financijske obveze i razinu
profitabilnosti sukladno zahtjevima državne potpore za restrukturiranje. Zbog navedenoga, nismo uspjeli probaviti
dostatne i primjerene revizorske dokaze o primjerenosti korištenja pretpostavke nastavka poslovanja u pripremi ovih
financijskih izvještaja.
7.4. Kao što je pobliže opisano u Bilješci 28 Potencijalne obveze, konačna cijena sirovine - aluminija koju je Društvo nabavilo
od najznačajnijeg dobavljača u 2010. godini te prvoj polovici 2011. godine ovisi o konačnoj cijeni po kojoj će navedeni
dobavljač kupovati struju, a koja još uvijek nije ugovorena. Na dan 31. prosinca 2011. godine Društvo je ukalkuliralo trošak u
iznosu od 16.614 tisuća kuna za koji Uprava smatra da je vjerojatno da će ga Društvo snositi. Budući da konačna cijena
struje još uvijek nije utvrđena, na temelju dostupne dokumentacije nismo se mogli uvjeriti da li je Društvo na dan 31.
prosinca 2011. godine točno iskazalo iznos troška i obveze za nabavljenu sirovinu.
Rješenje pitanja navedenog u ovoj točci utjecat će i na profitabilnost Društva u budućnosti, te stoga i na procjenu ishoda
restrukturiranja i postupka navedenog odobrenja potpore od strane Agencije.
4
Izvješće neovisnog revizora (nastavak)
Suzdržanost od mišljenja
Zbog važnosti pitanja opisanog u odjeljku Osnova za suzdržanost od mišljenja nismo mogli pribaviti dostatne i primjerene
revizijske dokaze za osiguranje osnove za revizijsko mišljenje. U skladu s tim, ne izražavamo mišljenje o financijskim
izvještajima.
Željko Faber
Direktor i ovlašteni revizor
Ernst & Young d.o.o. Zagreb
Republika Hrvatska
Zagreb, 14. svibnja 2012. godine
5
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
(svi iznosi izraženi u tisućama kuna)
2011.
2010.
1.063.579
11.126
955.238
4.616
Ukupno poslovni prihodi
1.074.705
959.854
Promjena vrijednosti zaliha
Materijalni troškovi
Troškovi osoblja
Amortizacija
Ostali troškovi poslovanja
Vrijednosno usklađivanje
Ostali poslovni rashodi
5.146
(957.995)
(56.055)
(31.436)
(31.448)
(4.305)
(12.804)
16.611
(890.468)
(59.797)
(29.844)
(33.788)
(6.783)
(10.350)
(1.088.897)
(1.014.419)
429
(52.996)
1.296
(54.811)
Ukupni prihodi
1.075.134
961.150
Ukupni rashodi
(1.141.893)
1.069.230
(66.759)
(108.080)
-
-
(66.759)
(108.080)
1.036
289.052
(57.810)
1.036
(65.723)
231.242
123.162
Prihodi od prodaje
Ostali prihodi
Bilješka
3
4
5
6
12
7
8
9
Ukupno poslovni rashodi
Financijski prihodi
Financijski rashodi
10
10
Gubitak prije oporezivanja
Porez na dobit
Neto gubitak za godinu
Ostala sveobuhvatna dobit
Revalorizacija zemljišta i zgrada
Utjecaj poreza na dobit
Ukupna sveobuhvatna dobit poslovne godine
11
Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.
Odobrio i potpisao u ime Društva TLM-TVP d.o.o. 14. svibnja 2012. godine:
Matjaž Gorjup
predsjednik Uprave
TLM-TVP d.o.o.
6
TLM-TVP D.O.O, Šibenik
IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
(svi iznosi izraženi u tisućama kuna)
IMOVINA
Dugotrajna imovina
Nekretnine, postrojenja i oprema
Nematerijalna imovina
Dani zajmovi
Kratkotrajna imovina
Zalihe
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja
Novac i novčani ekvivalenti
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati
prihodi
Bilješka
31. prosinca 2011.
31. prosinca 2010.
646.588
45
6.171
656.807
48
6.586
652.804
663.441
141.794
204.337
344
142.834
271.859
465
996
1.228
347.471
416.386
1.000.275
1.079.827
110.892
32.394
227.098
(185.310)
(66.759)
110.892
32.394
231.242
(82.410)
(108.080)
118.315
184.038
19
18
20
56.774
6.603
318.041
381.418
57.810
7.147
125.260
190.217
20
22
220.988
225.419
501
5.521
2.667
16.588
6.383
22.475
500.542
459.600
180.273
3.605
6.688
19.402
15.646
2.224
18.134
705.572
881.960
895.789
1.000.275
1.079.827
12
12
13
14
15
16
Ukupna imovina
Kapital i rezerve
Temeljni kapital
Rezerve iz kapitala
Revalorizacijske rezerve
(Akumulirani gubici) / Zadržana dobit
(Gubitak za godinu)
17
17
17
17
17
Ukupno dionička glavnica
Dugoročne obveze
Odgođena porezna obveza
Rezerviranja
Posudbe
Kratkoročne obveze
Posudbe
Obveze prema dobavljačima
Obveze po mjenicama i čekovima
Obveze prema zaposlenima
Obveze za predujmove, depozite i jamstva
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
Ostale kratkoročne obveze
Odgođeno plaćanje troškova
Ukupne obveze
Ukupno dionička glavnica i obveze
23
21
24
25
26
Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja
TLM-TVP d.o.o.
7
TLM-TVP D.O.O, Šibenik
IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
(svi iznosi izraženi su u
tisućama kuna)
Revalorizacija (Akumulirani
dugotrajne
gubici)/
materijalne
Zadržana
imovine
dobit
Vlasnički
kapital
Rezerve iz
kapitala
110.893
32.394
-
(82.410)
60.877
Ostala sveobuhvatna dobit
Dokapitalizacija
Gubitak za godinu
(1)
-
-
-
-
231.242
-
(108.080)
231.242
(1)
(108.080)
Stanje 31. prosinca 2010.
110.892
32.394
231.242
(190.490)
184.038
-
-
-
1.036
1.036
-
-
(4.144)
4.144
-
-
-
-
(66.759)
(66.759)
110.892
32.394
227.098
(252.069)
118.315
Stanje 1. siječnja 2010.
Ukupno
Stanje 1. siječnja 2011.
Ostala sveobuhvatna dobit
Amortizacija revalorizirane
dugotrajne imovine
Gubitak tekuće godine
Stanje 31. prosinca 2011.
Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.
TLM-TVP d.o.o.
8
TLM-TVP D.O.O, Šibenik
IZVJEŠĆE O TIJEKU NOVCA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
Bilješka
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti
Gubitak prije oporezivanja
Usklađenja za:
Trošak amortizacije materijalne i nematerijalne imovine
Kamate i slični troškovi
Prihod od kamata
Otpis materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine
Gubitak od prodaje dugotrajne imovine
Promjene u rezerviranjima
Vrijednosno usklađenje potraživanja
2011.
(u tisućama
kuna)
2010.
(u tisućama
kuna)
(66.759)
(108.080)
31.436
39.084
(429)
(1.261)
(544)
3.295
29.844
41.893
(1.296)
1.620
858
(9.006)
1.901
____
Gubitak iz poslovanja prije promjena obrtnog kapitala
(Povećanje)/ smanjenje zaliha
(Povećanje) / smanjenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja
Povećanje obveza prema dobavljačima i ostalih obveza
____
4.822
1.040
64.460
12.924
(42.265)
(21.461)
(46.877)
57.143
______________
Novac iz poslovanja
______________
83.246
(53.460)
(18.425)
(44.426)
64.821
(97.886)
(21.636)
(59.373)
1.682
2.345
415
429
14
1.296
Neto novac iz ulagačkih aktivnosti
(19.110)
(55.718)
Novčani tok iz financijskih aktivnosti
Primljeni krediti
Otplata primljenih kredita
158.760
(204.592)
399.966
(250.009)
(45.832)
149.957
(121)
465
(3.647)
4.112
344
465
Plaćena kamata
Neto novac iz/ (korišten u) poslovnim aktivnostima
Novčani tok iz ulagačkih aktivnosti
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine i
dani predujmovi
Novčani primici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme te
nematerijalne imovine
Povrat danih kredita
Primici od kamata
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima
Neto (smanjenje)/povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine
16
Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.
TLM-TVP d.o.o.
9
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 1 – OPĆI PODACI
TLM-TVP d.o.o, Šibenik (Društvo) je registrirano kod Trgovačkog suda u Šibeniku, a sjedište se
nalazi u Šibeniku, Ulica narodnog preporoda 12. Društvo se bavi proizvodnjom valjanih proizvoda od
aluminija. Proizvodni pogon Društva smješten je u Šibeniku. Društvo je u većinskom vlasništvu
Aluflexpack d.o.o. Krajnji vlasnik Društva je Republika Austrija.
Društvo je nastalo podjelom (odvajanje s osnivanjem) društva TLM d.d.-a u svibnju 2009. godine,
međutim učinak podjele je proveden je sa početnim datumom 1. siječnja 2009. godine.
Uprava je u travnju 2009. godine trgovačkom sudu u Šibeniku predala plan kojim se društvo TLM d.d.
dijeli na tri nova društva, te nastavlja postojati nakon izdvajanja dijela imovine i obveza na
novonastala društva.
Razdioba imovine, obveza i kapitala na 1. siječnja 2009. godine na nova društva verificirana je od
strane neovisnog revizora.
Odlučeno je da će od ukupnih 184.008.200 kuna temeljnog kapitala u vlasništvu TLM grupe,
100.103.600 kuna biti upisano kao kapital društva TLM-TVP d.o.o, dok će se ostatak rasporediti na
ostala dva društva, te će dio ostati u TLM d.d.-u.
Uprava i direktori
Ime i prezime
Funkcija
Datum imenovanja
Datum razrješenja
Miroslav Šupe
Predsjednik Uprave
01.09.2010.g.
31.05.2011.g.
Miroslav Šupe
Član Uprave
01.06.2011.g.
Tonči Kandido
Član Uprave
01.09.2010.g.
Matjaž Gorjup
Predsjednik Uprave
01.06.2011.g.
Željko Šundov
Član Uprave
10.10.2011.g.
TLM-TVP d.o.o.
10
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 1 – OPĆI PODACI (nastavak)
Nadzorni odbor
Ime i prezime
Funkcija
Datum imenovanja
Datum razrješenja
Karl Dieter Malle
Predsjednik
28.05.2009.g.
31.05.2011.g.
Karl Dieter Malle
Član
31.05.2011.g.
26.07.2011.g.
Ivo Pastuović
Zamjenik predsjednika
05.10.2009.g.
31.05.2011.g.
Ivo Pastuović
Predsjednik
31.05.2011.g.
26.07.2011.g.
Sebastian Firlinger
Član
05.10.2009.g.
31.05.2011.g.
Sebastian Firlinger
Zamjenik predsjednika
31.05.2011.g.
26.07.2011.g.
Erich Oraže
Član
28.05.2009.g.
26.07.2011.g.
Hrvoje Stančić
Član – predstavnik radnika
10.03.2011.g.
Michael Schur
Predsjednik
26.07.2011.g.
Elisabeth Hackl
Član
Alexsander Dragan
Nikolić
Član
26.07.2011.g.
Član
26.07.2011.g.
Tea Martinčić
26.07.2011.g.
Neograničenost vremena poslovanja
Na dan 31. prosinca 2011. godine, ukupne kratkoročne obveze Društva veće su od kratkotrajne
imovine za 153.071 tisuća kuna (2010: 289.186 tisuća kuna), uz iskazani gubitak za godinu u iznosu
od 66.759 tisuća kuna (2010: 108.080 tisuća kuna). Kredit od društva Hypo-Alpe-Adria-Bank
International AG, Klagenfurt u ukupnom iznosu od 27.863 tisuća kuna dospio je na dan 31. siječnja
2012.godine, međutim do dana našeg izvješća rok plaćanja nije prolongiran niti je kredit vraćen. Rata
kredita u iznosu 5.020 tisuća kuna po kreditu primljenom od banke HBOR dospjela je za plaćanje na
dan 31. prosinca 2011.godine. Dodatno na dan 31. siječnja 2012.godine nova rata kredita u iznosu
5.020 tisuća kuna je dospjela za plaćanje. Do dana ovih financijskih izvještaja Društvo nije potpisalo
prolongat plaćanja rata kredita niti ih je platilo. Prema financijskim izvještajima Uprave Društva na
31. ožujka 2012.godine za prva 3 mjeseca 2012.godine, Društvo je ostvarilo prihode od prodaje manje
za 10% u odnosu na inicijalno planirane prihode prema planu za 2012.godinu. Također, do dana ovog
izvještaja, Društvo nije potpisalo ugovor o isporuci aluminija za 2012. godinu sa najznačajnijim
dobavljačem. Financijski izvještaji su sastavljeni po načelu neograničenosti vremena poslovanja jer
Uprava očekuje potporu vlasnika u financiranju daljnjeg tehnološkog razvoja i osuvremenjivanja
proizvodnje, sa ciljem budućeg pozitivnog poslovanja. Također, Uprava očekuje pozitivan ishod
vezan uz mišljenje Agencije na slučajeve opisane u Bilješci 28 Potencijalne obveze.
TLM-TVP d.o.o.
11
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Slijedi prikaz značajnih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove
računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje, osim
tamo gdje je drugačije navedeno.
2.1
Osnova pripreme financijskih izvještaja
Financijski izvještaji su sastavljeni po načelu povijesnog troška, osim sljedećeg:
•
Dugotrajna materijalna imovina – zemljište, oprema i građevinski objekti;
koja je iskazana po fer vrijednosti, i tamo gdje se primjena fer vrijednosti zahtijeva sukladno
Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Metode korištene za mjerenje fer vrijednosti
prikazani su u bilješci 12.
Financijski izvještaji Društva iskazani su u kunama (HRK) i sve vrijednosti su zaokružene na najbližu
tisuću, osim ako nije drugačije navedeno.
2.2
Izjava o usklađenosti
Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog
izvještavanja (MSFI).
Financijski izvještaji Društva pripremljeni su sukladno računovodstvenim propisima važećim u
Republici Hrvatskoj. Računovodstveni propisi važeći u Republici Hrvatskoj određeni su Zakonom o
računovodstvu (dalje „ZoR“) (Narodne Novine 109/2007). Sukladno članku 3. ZoR-a Društvo je
razvrstano u kategoriju velikih poduzetnika. Ovi poduzetnici sastavljaju i prezentiraju godišnje
financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja („MSFI“) te
njihovih dopuna i povezanih tumačenja objavljenih u Narodnim novinama Republike Hrvatske te koji
su stupili na snagu za relevantno izvještajno razdoblje.
2.3
Poslovni segmenti
Za potrebe izvještavanja Uprave, Društvo je organizirano kao jedna poslovna jedinica, te se sve njegove
aktivnosti smatraju jednim poslovnim segmentom.
TLM-TVP d.o.o.
12
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
2.4
Strane valute
(a) Funkcionalna i izvještajna valuta
Financijski izvještaji Društva prikazani su u kunama, koje predstavljaju funkcionalnu i izvještajnu valutu
Društva.
(b) Transakcije i stanja u stranoj valuti
Transakcije u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u funkcionalnu valutu tako da se iznosi u
stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Dobici ili gubici od tečajnih
razlika, koji nastaju prilikom podmirenja tih transakcija i preračuna monetarne imovine i obveza
izraženih u stranim valutama, priznaju se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti.
Korišteni tečaj koji je objavila Hrvatska narodna banka za preračunavanje pozicija izvještaja o
financijskom položaju iskazanih u stranim valutama na datum izvještaja o financijskom položaju iznosi:
31. prosinac 2011.
7,530420 HRK
5,819940 HRK
1 EUR
1 USD
2.5
31. prosinac 2010.
7,385173 HRK
5,568252 HRK
Materijalna imovina
Materijalna imovina –alati, pogonski inventar, i transportna sredstva iskazuju se po povijesnom trošku
nabave umanjeno za akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti, ako je potrebno, dok se oprema,
zemljišta i građevinski objekti iskazuju po fer vrijednosti (model revalorizacije). Povijesni trošak
uključuje trošak koji je izravno povezan sa stjecanjem imovine. Revalorizacija se provodi svake tri do
četiri godine, ukoliko nije bilo značajne promjene u fer vrijednosti imovine.
Revalorizacija zemljišta
Na dan 31 prosinca 2010.godine Društvo je promijenilo računovodstvenu politiku za mjerenje zemljišta sa
modela povijesnog troška na model revalorizacije. Društvo je angažiralo ovlaštenog procjenitelja da utvrdi
fer vrijednost zemljišta na datum bilance.
Fer vrijednost zemljišta je utvrđena na temelju dostupnih podataka o cijenama zemljišta na tržištu na dan
procjene. Procjena je provedena na temelju aktivnih cijena na tržištu usklađene za sve razlike u lokaciji i
uvjetima pojedinog zemljišta. Datum revalorizacije je 31. prosinca 2010.godine.
TLM-TVP d.o.o.
13
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
2.5
Materijalna imovina (nastavak)
Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao
zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se
trošak imovine može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se
priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti u
financijskom razdoblju u kojem su nastali.
Zemljište se ne amortizira. Amortizacija ostale imovine obračunava se od početka njezinog korištenja
primjenom pravocrtne metode u svrhu alokacije troška te imovine tijekom njenog procijenjenog korisnog
vijeka uporabe kako slijedi:
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Namještaj, alati i oprema
30 do 70 godina
4 do 40 godina
4 do 10 godina
Rezidualna vrijednost imovine predstavlja procijenjeni iznos koji bi Društvo trenutno dobilo od
prodaje imovine umanjenog za procijenjeni trošak prodaje u slučaju da je imovina dosegla starost i
stanje koje se očekuje na kraju vijeka trajanja imovine. Rezidualna vrijednost imovine i korisni vijek
pregledavaju se na svaki datum izvještaja o financijskom položaju i po potrebi usklađuju.
U slučaju da je knjigovodstveni iznos imovine koja se iskazuje po načelu povijesnog troška veći od
procijenjenog nadoknadivog iznosa, razlika se otpisuje do nadoknadivog iznosa u izvještaju o
sveobuhvatnoj dobiti, dok kod imovine iskazane po revaloriziranim vrijednostima razlika se otpisuje
do nadoknadivog iznosa na teret revalorizacijske rezerve
Dobici i gubici nastali prodajom određuju se usporedbom prihoda i knjigovodstvene vrijednosti
sredstva i uključuju se u izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.
2.6
Nematerijalna imovina
Nematerijalna imovina iskazana je po trošku nabave, a sastoji se od licenci za softvere koji se koriste u
poslovanju.
Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode tijekom korisnog vijeka uporabe. Sva
nematerijalna imovina se amortizira tijekom procijenjenog korisnog vijeka uporabe imovine (5 godina).
Troškovi održavanja softvera priznaju se kao trošak kada nastanu.
TLM-TVP d.o.o.
14
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
2.7
Umanjenje vrijednosti
(i) Financijska imovina
Vrijednost financijske imovine se umanjuje ukoliko postoje objektivni dokazi da su jedan ili više događaja
imali negativan efekt na buduće novčane tokove te imovine.
Umanjenje vrijednosti financijske imovine vrednovane po amortiziranom trošku računa se kao razlika
između knjigovodstvene vrijednosti i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova
diskontiranih originalnom efektivnom kamatnom stopom. Umanjenja vrijednosti financijske imovine za
prodaju računa se u odnosu na njenu trenutnu fer vrijednost.
Pojedinačno značajna financijska imovina testira se za umanjenje vrijednosti na individualnoj razini.
Ostala financijska imovina procjenjuje se zajednički s ostalom financijskom imovinom Društva sličnog
kreditnog rizika.
Umanjenje imovine priznaje se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti. Kumulativni gubitak koji je
umanjenjem financijske imovine raspoložive za prodaju priznat direktno u glavnici, uklanja se iz glavnice
i priznaje u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti.
Gubitak od umanjenja vrijednosti se ukida ukoliko se naknadno povećanje nadoknadive vrijednosti može
objektivno povezati s događajem nakon što je gubitak od umanjenja vrijednosti priznat. Za financijsku
imovinu koja je vrednovana po amortiziranom trošku i financijsku imovinu raspoloživu za prodaju koju
čine zadužnice, ukidanje se priznaje u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti.
(ii) Nefinancijska imovina
Knjigovodstvena vrijednost nefinancijske imovine Društva pregledava se na svaki datum bilance kako bi se
ustvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija o umanjenju njihove vrijednosti. Ukoliko indikacije postoje,
procjenjuje se nadoknadivi iznos imovine. Za nematerijalnu imovinu koja ima nedefiniran vijek upotrebe ili
još nije spremna za korištenje, nadoknadivi iznos se utvrđuje na svaki dan sastavljanja bilance.
Umanjenje vrijednosti imovine se priznaje ako knjigovodstvena vrijednost imovine ili njezina jedinica koja
stvara novac prelazi njezin nadoknadivi iznos. Jedinica koja stvara novac je najmanja skupina sredstava
koja se može identificirati i stvara novčane tokove koji su nezavisni od ostale imovine i ostalih skupina
sredstava. Gubici od umanjenja vrijednosti imovine priznaju se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti. Gubici
od umanjenja vrijednosti koji se odnose na jedinice koje stvaraju novac, alociraju se kako bi smanjili
stvarnu vrijednost goodwilla alociranog po jedinicama a nakon toga kako bi smanjili knjigovodstvenu
vrijednost stvarnog iznosa druge imovine te jedinice (grupe jedinica) u istom omjeru.
Nadoknadivi iznos imovine ili jedinice koja stvara novac priznaje su u višem iznosu od njezine vrijednosti
u upotrebi i njezine fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje. Prilikom procjene vrijednosti u upotrebi,
procijenjeni budući novčani tokovi diskontiraju se na njihovu sadašnju vrijednost koristeći kamatnu stopu
prije poreza koja odražava tekuće tržišne procjene vremenske vrijednosti novca i posebnih rizika vezanih
uz tu imovinu.
TLM-TVP d.o.o.
15
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
2.8
Financijska imovina
Društvo klasificira svoju financijsku imovinu u kredite i potraživanja. Klasifikacija ovisi o svrsi za
koju je financijska imovina stečena. Uprava klasificira financijsku imovinu kod početnog priznavanja.
Krediti i potraživanja predstavljaju nederivativnu financijsku imovinu s fiksnim ili odredivim plaćanjem
koja ne kotira na aktivnom tržištu. Iskazana je u okviru kratkotrajne imovine, osim imovine s dospijećem
dužim od 12 mjeseci nakon datuma izvještaja o financijskom položaju. Krediti i potraživanja iskazani su
po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamate. Na svaki datum izvještaja o financijskom
položaju Društvo procjenjuje postoje li objektivni dokazi o umanjenju vrijednosti financijske imovine ili
grupe financijskih sredstava.
Potraživanja od kupaca početno se priznaju po fer vrijednosti, a naknadno se mjere po amortiziranom
trošku uporabom metode efektivne kamatne stope, umanjena za ispravak vrijednosti. Ispravak vrijednosti
potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da Društvo neće moći naplatiti sva svoja
potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost
dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima, smatraju se pokazateljima umanjenja
vrijednosti potraživanja. Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene
vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja, a predstavlja sadašnju vrijednost očekivanih novčanih
priljeva diskontiranih korištenjem efektivne kamatne stope. Iznosi ispravka vrijednosti potraživanja
iskazuju se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u okviru ‘Vrijednosnih usklađivanja kratkotrajne imovine'.
Prihodi od naplate prethodno otpisanih potraživanja iskazuju se u okviru 'Ostalih prihoda'.
Sva potraživanja u inozemstvu u stranoj valuti preračunavaju se u protuvrijednost kune po srednjem tečaju
Hrvatske narodne banke na dan izvještaja o financijskom položaju.
2.9
Zalihe
Zalihe sirovina i materijala iskazuju se po trošku nabave ili neto ostvarivoj vrijednosti, ovisno o tome koja
je niža. Trošak se određuje po metodi prosječne ponderirane cijene. Neto ostvariva vrijednost predstavlja
procjenu prodajne cijene u redovnom tijeku poslovanja umanjenu za varijabilne troškove prodaje.
Trošak proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda obuhvaća sirovine, trošak izravnog rada, ostale izravne
troškove i pripadajući dio općih troškova proizvodnje (na bazi normalnog kapaciteta proizvodnje).
2.10 Novac i novčani ekvivalenti
Novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju gotovinu, depozite kod banaka po viđenju i ostale
kratkotrajne visoko likvidne instrumente s rokovima naplate do tri mjeseca ili kraće.
TLM-TVP d.o.o.
16
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
2.11 Obveze po kreditima
Obveze po kreditima se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za troškove transakcije. U
budućim razdobljima, obveze po kreditima se iskazuju po amortiziranom trošku; sve razlike između
primitaka (umanjenih za troškove transakcije) i otkupne vrijednosti priznaju se u izvještaju o
sveobuhvatnoj dobiti tijekom razdoblja trajanja posudbe, koristeći metodu efektivne kamatne stope.
Obveze po kreditima se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim za onaj dio obveza po kreditima koje
dospijevaju 12 mjeseci nakon datuma izvještaja o financijskom položaju te se klasificiraju kao dugoročne
obveze.
2.12 Odgođeni porez na dobit
Iznos odgođenog poreza obračunava se metodom bilančne obveze, na privremene razlike između
porezne osnovice imovine i obveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti u financijskim izvještajima.
Međutim, odgođeni porez se ne priznaje ako proizlazi iz početnog priznavanja imovine ili obveza u
transakciji koja nije poslovno spajanje i koje u vrijeme transakcije ne utječe na računovodstvenu dobit
niti na oporezivu dobit (porezni gubitak). Odgođeni porez se vrednuje po poreznim stopama za koje se
očekuje da će biti primijenjene kod privremenih razlika kada se one izmijene, temeljene na zakonima koji
su važeći na dan bilance.
Odgođena porezna imovina priznaje se u visini u kojoj je vjerojatno da će se ostvariti budući dobici koji
će biti dostupni da ih privremene razlike neutraliziraju. Odgođena porezna imovina umanjuje se za iznos
za koji više nije vjerojatno da će se moći iskoristiti kao porezna olakšica.
2.13 Primanja zaposlenih
(a) Planovi u obavezni mirovinski fond
Obaveze za doprinose u obvezni mirovinski fond se uključuju kao trošak u izvještaju o sveobuhvatnoj
dobiti u razdoblju u kojem su nastali.
(b) Otpremnine
Otpremnine se priznaju kao trošak kada je Društvo dokazivo obvezno, i bez realne mogućnosti da povuče,
po službenom detaljnom planu dati otkaz zaposlenima prije normalnog datuma umirovljenja. Otpremnine
za prijevremeno umirovljenje priznaju se ako je Društvo ponudilo ohrabrujuće prijevremeno umirovljenje,
vjerojatno je da će biti prihvaćeno od strane zaposlenika i broj prihvaćanja se može realno procijeniti.
(c) Dugoročna primanja radnika
Društvo priznaje obvezu za dugoročna primanja radnika (zakonski regulirana otpremnina) ravnomjerno
tijekom razdoblja u kojem je nagrada ostvarena, na temelju stvarnog broja godina radnog staža. Obveza za
dugoročna primanja radnika uključuje pretpostavke o broju radnika kojima navedena primanja treba
isplatiti, procijenjeni trošak navedenih primanja te diskontnu stopu.
TLM-TVP d.o.o.
17
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
(d) Kratkoročna primanja zaposlenih
Društvo priznaje rezerviranje za bonuse kada postoji ugovorna obveza ili praksa iz prošlosti na temelju
koje je nastala izvedena obveza. Nadalje, Društvo priznaje obvezu za akumulirane naknade za odsustvo s
posla na temelju neiskorištenih dana godišnjeg odmora na dan izvještaja o financijskom položaju.
2.14 Priznavanje prihoda
Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane proizvode tijekom
redovnog poslovanja Društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu
vrijednost, rabate i diskonte. Prihodi se priznaju kako slijedi:
(a) Prihodi od prodaje proizvoda
Prihodi od prodaje proizvoda priznaju se kada Društvo obavi isporuke robe kupcu, kada kupac prihvati
isporučenu robu i kada ne postoji nijedna nepodmirena obveza koja bi mogla utjecati na prihvaćanje
proizvoda od strane kupca. Isporuka je izvršena kad se proizvodi otpreme na određenu lokaciju, rizici
gubitka prenesu na kupca i kad je utvrđeno jedno od navedenoga: kupac prihvaća proizvode u skladu s
ugovorom ili Društvo ima objektivne dokaze o tome da su svi kriteriji prihvaćanja zadovoljeni.
(b) Prihodi od kamata
Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi koristeći metodu efektivne kamatne
stope.
(c) Prihodi od usluga
Prihodi od ugovora s fiksnom cijenom za usluge općenito se priznaju u razdoblju u kojem su usluge
obavljene prema pravocrtnoj metodi tijekom razdoblja trajanja ugovora.
2.15 Porez na dodanu vrijednost
Porezna uprava zahtijeva podmirenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje
i kupnje priznaje se i iskazuje u izvještaju o financijskom položaju na neto osnovi. U slučaju
umanjenja potraživanja za ispravak vrijednosti, gubitak od umanjenja iskazuje se u bruto iznosu
potraživanja, uključujući PDV.
TLM-TVP d.o.o.
18
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
2.16 Rezerviranja
Rezerviranja za troškove jubilarnih nagrada, otpremnina za umirovljenje, otkaz zaposlenima po
službenom detaljnom planu i sudske sporove priznaju se ako Društvo ima sadašnju zakonsku ili izvedenu
obvezu kao posljedicu prošlog događaja, ako je vjerojatno da će biti potreban odljev resursa radi
podmirivanja obveze te ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti.
Društvo priznaje obvezu za dugoročna primanja zaposlenih tijekom razdoblja u kojem je nagrada
ostvarena, na temelju stvarnog broja godina radnog staža. Obveza za dugoročna primanja zaposlenih
određuju se na temelju pretpostavke o broju zaposlenika kojima navedena primanja treba isplatiti,
procijenjeni trošak navedenih primanja te diskontnu stopu.
Rezerviranja za sudske sporove mjere se po sadašnjoj vrijednosti troškova za koje se očekuje da će biti
potrebni za podmirenje obveze, korištenjem diskontne stope prije poreza, koja odražava tekuće tržišne
procjene vremenske vrijednosti novca kao i rizike koji su specifični za navedenu obvezu. Iznos
rezerviranja povećava se u svakom razdoblju da se odrazi proteklo vrijeme. Ovo se povećanje prikazuje
kao rashod od kamata.
2.17 Troškovi posudbe
Troškovi posudbe koji se mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili izradi kvalificiranog sredstva, a to
je sredstvo koje nužno zahtijeva značajno vrijeme kako bi bilo spremno za svoju namjeravanu uporabu
ili prodaju, uključuju se u trošak nabave toga sredstva sve dok sredstvo ne bude spremno za namjeravanu
uporabu ili prodaju. Svi drugi troškovi posudbe terete račun dobiti i gubitka u razdoblju u kojem su
nastali.
2.18 Događaji nakon datuma izvještaja o financijskom položaju
Događaji nakon datuma izvještaja o financijskom položaju koji pružaju dodatne informacije o položaju
Društva na datum izvještaja o financijskom položaju (događaji koji imaju za učinak usklađenja)
odražavaju se u financijskim izvještajima. Oni događaji koji nemaju za posljedicu usklađenja, objavljeni
su u bilješkama uz financijske izvještaje ako su od materijalnog značaja.
TLM-TVP d.o.o.
19
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
2.19 Usporedne informacije
Tamo gdje je bilo potrebno, usporedni podaci su reklasificirani kako bi se postigla dosljednost u
prikazivanju podataka s podacima tekuće financijske godine i ostalim podacima.
Izvještaj o
sveobuhvatnoj
dobiti
Izvještaj o
sveobuhvatnoj
dobiti
HRK
‘000
Prethodna
klasifikacija
Trenutna
klasifikacija
Komentar
6.419
Prihodi od
prodaje
Ostali poslovni
rashodi
Troškovi reklamacija od kupaca
HRK
‘000
Prethodna
klasifikacija
Trenutna
klasifikacija
Komentar
Financijski
prihodi
Financijski
rashodi
Tečajne razlike prezentirane u neto iznosu
5.188
2.20 Izmjene u standardima
Primijenjene računovodstvene politike su nepromijenjene u odnosu na prethodnu godinu. Društvo je
tijekom godine usvojilo nove i izmijenjene MSFI i njihova tumačenja. Utjecaj usvajanja ovih standarda i
tumačenja opisan je u nastavku:
MRS 24 Objavljivanje povezanih stranaka – dopuna (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan
ili nakon 1. siječnja 2011. godine)
Odbor za Međunarodne standarde (IASB) izdao je dopune MRS-u 24 koje pojednostavljuju definiciju
povezanih stranaka. Nove definicije naglašavaju simetričan pregled odnosa između povezanih stranaka i
pojašnjavaju okolnosti pod kojima osobe i ključni članovi menadžmenta utječu na odnose među
povezanim stranama društva. Dodatno, dopune propisuju djelomično izuzeće od zahtjeva za
objavljivanjem transakcija s društvima povezanim sa državom i s društvima koja su kontrolirana,
zajednički kontrolirana ili pod značajnim utjecajem iste vlade kao izvještajno Društvo. Primjena ove
dopune nije imala utjecaja na financijski položaj Društva.
TLM-TVP d.o.o.
20
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
2.20 Izmjene u standardima (nastavak)
MRS 32 Financijski instrumenti: Objave – dopuna (na snazi od 1. veljače 2010. godine)
Odbor za Međunarodne standarde (IASB) izdao je dopune koje mijenjaju definiciju financijske obveze u
MRS-u 32 kako bi se omogućila klasifikacija izdavanja prava i određenih opcija ili garancija kao
vlasničkih instrumenata. Dopune su primjenjive ako su prava izdana svim vlasnicima iste klase
nederivativnog vlasničkog instrumenta društva proporcionalno njihovom udjelu, kako bi oni mogli steći
fiksni broj vlasničkih instrumenata društva za fiksni iznos u bilo kojoj valuti. Primjena ove dopune nije
imala utjecaj na financijski položaj Društva, obzirom da Društvo nema ovakvih instrumenata.
IFRIC 14 Pretplate Minimalnih potreba financiranja – dopuna (na snazi od 1. siječnja 2011. godine)
Dodatak uklanja nenamjerne posljedice u slučaju kada je Društvo podložno minimalnim zahtjevima
plaćanja te ranije plati doprinose kako bi pokrilo takve zahtjeve. Dodatak dozvoljava da Društvo pretplatu
budućih troškova usluga prizna kao imovinu. Primjena ove dopune nije imala utjecaj na financijski
položaj Društva.
IFRIC 19 Podmirenje financijskih obveza s kapitalnim instrumentima (na snazi za razdoblja koja počinju
na dan ili nakon 1. srpnja 2010. godine)
Dana 26. studenog 2009. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je
IFRIC 19 Podmirenje financijskih obveza s kapitalnim instrumentima koji razjašnjava zahtjeve
Međunarodnih standarda financijskih izvješća (MSFI-ja) kada poslovni subjekt dogovara uvjete
financijske obveze sa svojim vjerovnikom te vjerovnik prihvaća dionice poslovnog subjekta ili druge
kapitalne instrumente kao podmirenje financijske obveze u cijelosti ili djelomično. Primjena ovog
tumačenja nije imala utjecaj na financijski položaj Društva.
TLM-TVP d.o.o.
21
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
2.20 Izmjene u standardima (nastavak)
Poboljšanja MSFI-jeva
U svibnju 2010. godine, IASB je izdao treći skup dodataka MSFI-jevima, s primarnim ciljem otklanjanja
nekonzistentnosti i pojašnjavanja korištenih izraza. Postoje pojedinačne prijelazne odredbe za svaki
standard. Usvajanje ispod navedenih dopuna koje su rezultat poboljšanja MSFI-jeva nije imalo utjecala
na financijski položaj ili rezultat poslovanja Društva:
•
•
•
•
•
•
MRS 1 Prezentacija financijskih izvješća (mogućnost da Društvo prezentira analizu svake
komponente ostale sveobuhvatne dobiti ili u izvještaju o promjenama glavnice ili u bilješkama uz
financijska izvješća).
MSFI 3 Poslovne kombinacije (tretman potencijalne naknade nastale u poslovnoj
kombinaciji prije usvajanja MSFI-ja 3 (promijenjenog u 2008. godini))
MSFI 3 Poslovne kombinacije (dobrovoljno zamijenjene naknade temeljene na dionicama i
one koje nisu zamijenjene)
MRS 27 Konsolidirana i odvojena financijska izvješća
MRS 34 Izvješća za razdoblja tijekom godine
IFRIC 13 Programi nagrađivanja vjernosti kupaca (utvrđivanje fer vrijednosti dodijeljenih
nagrada)
Standardi koji su objavljeni ali još nisu na snazi
Standardi koji su objavljeni ali još nisu na snazi do dana izdavanja financijskih izvješća Društva su
navedeni u nastavku. Društvo namjerava usvojiti primjenjive standarde u trenutku stupanja na snagu.
MRS 1 Prezentacija financijskih izvješća – Prezentacija stavki ostale sveobuhvatne dobiti
Dodaci MRS-u 1 mijenjaju način grupiranja stavki prezentiranih u izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj
dobiti. Stavke koje se u budućnosti mogu reklasificirati (ili „reciklirati“) u dobit ili gubitak (na primjer po
prestanku priznavanja ili naplati) će trebati prezentirati odvojeno od stavki koje neće nikada biti
reklasificirane. Dodatak će utjecati samo na prezentaciju i neće imati utjecaja na financijski položaj ili
rezultat Društva. Dodatak stupa na snagu za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2012. godine ili
kasnije.
MRS 12 Porezi
Dopunjeni MRS 12 uključuje osporivu pretpostavku da se odgođeni porez na temelju investicijske
imovine koja se priznaje po fer vrijednosti u MRS-u 40 treba odrediti na temelju činjenice da će se
knjigovodstvena vrijednost te imovine nadoknaditi prodajom, te da se odgođeni porez na imovinu
koja se ne amortizira, a priznaje se po modelu revalorizacije u skladu s MRS-om 16, treba uvijek
mjeriti na temelju prodaje. Nadopunjeni standard na snazi je za godišnja razdoblja koja počinju na dan
ili nakon 1. siječnja 2012. godine s dozvoljenom ranijom primjenom. Društvo ne očekuje da će
nadopunjeni MRS 12 imati utjecaja na financijska izvješća, budući da Društvo trenutno ne posjeduje
nikakvu investicijsku imovinu niti imovinu koja se priznaje po metodi revalorizacije a koja se ne
amortizira.
TLM-TVP d.o.o.
22
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
2.20 Izmjene u standardima (nastavak)
MRS 19 Naknade zaposlenima (dodatak)
IASB je izdao nekoliko dodataka MRS-u 19. Oni obuhvaćaju osnove promjene kao što je uklanjanje
mehanizma koridora i koncepta očekivanih povrata na imovinu plana i jednostavna pojašnjenja te
prepravljanja teksta. Ovaj dodatak stupa na snagu za godišnja razdoblja koja počinju 1.siječnja 2013.
godine ili kasnije. Društvo ne očekuje da će ovaj dodatak imati utjecaja na financijska izvješća.
MRS 27 Odvojena financijska izvješća (izmijenjen u 2011)
Kao posljedica uvođenja novog MSFI-ja 10 i MSFI-ja 12, MRS 27 je postao ograničen samo odredbe o
računovodstvu ulaganja u ovisna društva, zajedničke pothvate i ulaganja u pridružena društva u
odvojenim financijskim izvješćima. Promjena stupa na snagu za godišnja razdoblja koja počinju 1.
siječnja 2013. godine ili nakon toga. Društvo ne očekuje da će ovaj dodatak imati utjecaja na financijska
izvješća.
MRS 28 Ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate (izmijenjen u 2011)
Kao posljedica uvođenja novog MSFI-ja 10 i MSFI-ja 12, MRS 28 je preimenovan u MRS 28 Ulaganja u
pridružena društva i zajedničke pothvate, te opisuje primjenu metode udjela i na ulaganja u zajedničke
pothvate i na ulaganja u pridružena društva. Izmijenjeni standard stupa na snagu za godišnja razdoblja
koja počinju 1. siječnja 2013. godine ili kasnije. Društvo ne očekuje da će ovaj dodatak imati utjecaja na
financijska izvješća.
MSFI 7 Financijski instrumenti: Objave – Poboljšani zahtjevi o objavama o prestanku priznavanja
Dodatak zahtjeva dodatne objave o financijskoj imovini koja je prenesena ali ne i ukinuta kako bi se
korisnicima financijskih izvješća Društva omogućilo razumijevanje odnosa između imovine koja se nije
prestala priznavati i s njom povezanih obveza. Dodatno, dodatak zahtjeva objave o nastavku ulaganja u
imovinu koja se prestala priznavati kako bi se korisnicima omogućila procjena prirode i rizika povezanih s
nastavkom korištenja te imovine od strane društva. Dodatak stupa na snagu za godišnja razdoblja koja
počinju 1. srpnja 2011. godine ili nakon toga. Dodatak će imati utjecaja samo na objave u financijskim
izvješćima i ne očekuje se njegov utjecaj na financijski položaj ili rezultat Društva.
TLM-TVP d.o.o.
23
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
2.20 Izmjene u standardima (nastavak
MSFI 9 Financijski instrumenti
Dana 12. studenog 2009. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je
MSFI 9 Financijski instrumenti kao prvi korak u projektu zamjene MRS-a 39 Financijski instrumenti:
Priznavanje i mjerenje. MSFI 9 uvodi nove zahtjeve klasificiranja i mjerenja financijske imovine koji se
moraju primijeniti počevši od 1. siječnja 2015. godine sa dozvoljenom ranijom primjenom. Dana 28.
listopada 2010. godine IASB je izdao dodatke MSFI-u 9 koji se odnose na zahtjeve za klasificiranjem i
mjerenjem financijskih obveza. Većina zahtijeva je nepromijenjena prenesena iz MRS-a 39. Međutim,
napravljene su određene promjene u opciji mjerenja financijskih obveza po fer vrijednosti kako bi se
ukazalo na problem vlastitog kreditnog rizika. Time je završena prva faza IASB-ovog projekta zamjene
MRS-a 39. U sljedećim fazama, IASB će se baviti metodologijom umanjenja vrijednosti i
računovodstvom zaštite. Društvo će kvantificirati utjecaj ovog standarda zajedno s ostalim fazama, u
trenutku njihove objave, kako bi prikazalo sveobuhvatnu sliku.
TLM-TVP d.o.o.
24
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 3 – PRIHODI OD PRODAJE
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu
2011.
2010.
Reklasificirano
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
238.400
825.179
180.228
775.011
1.063.579
955.238
2011.
2010.
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
2.929
2.266
0
2.853
1.412
1.699
1.199
1.219
1.261
0
0
(858)
840
922
11.126
4.616
BILJEŠKA 4 – OSTALI PRIHODI
Prihodi od viška na zalihama
Naplata šteta s temelja osiguranja imovine
Prihodi od prodaje otpadaka, materijala, sitnog inventara,
ambalaže i auto guma
Otpis obveza prema dobavljačima
Prihod od ukidanja rezerviranja
Dpbit/(gubitak) od prodaje dugotrajne imovine i rezervnih
dijelova
Ostali prihodi
TLM-TVP d.o.o.
25
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 5 – MATERIJALNI TROŠKOVI
Troškovi prodane robe
Troškovi sirovina i materijala
Sirovine i materijal
Otpis sitnog inventara
Energija i režije
Ostali vanjski troškovi
Prijevozne usluge
Telekomunikacijski troškovi
Usluge održavanja
Komunalne usluge
Troškovi posrednika u prodaji
Intelektualne usluge
Ostale vanjske usluge
2011.
2010.
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
50.417
60.232
833.828
366
32.676
866.870
748.635
209
45.544
794.388
19.774
867
8.728
1.029
3.240
3.721
3.349
18.014
797
8.603
1.513
2.439
2.217
2.265
40.708
35.848
957.995
890.468
2011.
2010.
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
34.766
13.650
8.452
(813)
35.810
14.380
8.821
786
56.055
59.797
BILJEŠKA 6 – TROŠKOVI OSOBLJA
Neto plaće
Troškovi poreza i doprinosa iz plaće
Doprinosi na plaću
Ostali troškovi zaposlenih
Na dan 31. prosinca 2011. godine Društvo je zapošljavalo 546 djelatnika (31. prosinca 2010. godine: 555).
Ostali troškovi zaposlenih odnose se na trošak neiskorištenih dana godišnjeg odmora.
TLM-TVP d.o.o.
26
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 7 – OSTALI TROŠKOVI
Bankovne usluge
Premije osiguranja
Naknade zaposlenima /i/
Trošak otpremnina prema planu restrukturiranja (bilješka 18)
Komunalne naknade i druge pristojbe
Ostali troškovi
2011.
2010.
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
12.328
7.612
5.388
1.365
2.558
2.197
9.367
7.421
6.050
5.520
3.272
2.158
31.448
33.788
/i/ Naknade zaposlenima uključuju naknade prijevoza na posao, jubilarne nagrade, dnevnice za službena
putovanja i ostale neoporezive isplate djelatnicima.
BILJEŠKA 8 – VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE
Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova
Vrijednosno usklađenje sumnjivih potraživanja
Naplaćena ranije usklađena potraživanja
2011.
2010.
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
0
4.378
(73)
4.882
2.027
(126)
4.305
6.783
Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova odnose se na zastarjele rezervne dijelove.
BILJEŠKA 9 – OSTALI POSLOVNI RASHODI
Reklamacije kupaca
Umanjenje vrijednosti imovine
Naknada štete isplaćene zaposlenicima
Ostali poslovni rashodi
TLM-TVP d.o.o.
2011.
2010.
Reklasificirano
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
11.734
0
195
875
12.804
6.420
1.286
791
1.853
10.350
27
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 10 – FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI
2011.
2010.
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
429
1.296
429
1.296
(39.084)
(13.912)
(52.996)
(41.893)
(12.918)
(54.811)
(52.567)
(53.515)
Financijski prihodi
Prihodi od kamata
Financijski rashodi
Trošak kamata
Negativne tečajne razlike
BILJEŠKA 11 – POREZ NA DOBIT
Porez na dobit Društva prije oporezivanja razlikuje se od teoretskog iznosa koji bi se izračunao po
poreznoj stopi od 20% kako slijedi:
2010.
2011.
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
(Gubitak) prije poreza
(66.759)
(108.080)
Porez po stopi od 20%
Učinak porezno nepriznatih rashoda
Učinak trajnih poreznih razlika
Porezni rashod
Porezni gubitak za prijenos
7.767
(358)
(59.350)
1.724
(571)
(102.316)
Preneseni porezni gubici raspoloživi su za sučeljavanje s budućim prihodima Društva.
Pravo na odbitak raspoloživih poreznih gubitaka istječe kako slijedi:
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
TLM-TVP d.o.o.
Iznos
Kumulativ
(u tisućama kuna)
116.048
102.316
59.350
(u tisućama kuna)
116.048
218.364
277,714
28
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 11 – POREZ NA DOBIT (nastavak)
Na dan 31. prosinca 2011. godine Društvo ima pravo na porezne gubitke u iznosu od 277,714 tisuća kuna
koji istječu do 2016. godine. Društvo nije iskazalo odgođenu poreznu imovinu temeljem ostvarenih
poreznih gubitaka jer nije izvjesno da će u budućim razdobljima biti ostvarena dobit u iznosu da se
porezna imovina može iskoristiti.
U skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Porezna uprava može u bilo koje doba pregledati
knjige i evidencije Društva u razdoblju od 3 godine nakon isteka godine u kojoj je porezna obveza
iskazana, te može uvesti dodatne porezne obveze i kazne. Uprava Društva nije upoznata s okolnostima
koje bi mogle dovesti do potencijalnih značajnih obveza u tom pogledu.
TLM-TVP d.o.o.
29
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 12 – MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA
Zemljišta
Građevinski
objekti
Oprema
Alati,
pogonski
inventar, i
transportna
sredstva
84.397
509.606
1.161.521
29.262
59.085
29.182
1.873.052
Povećanja
Smanjenja/prodaja
-
2.135
-
(25.362)
412
-
48.271
-
(29.182)
-
21.636
(25.362)
Prijenosi
-
1.676
79.122
1.001
(81.799)
-
-
84.397
513.417
1.215.281
30.675
25.557
-
1.869.326
Akumulirana amortizacija
Stanje 1. siječnja 2011.
Amortizacija za godinu
Smanjenja/prodaja
-
213.584
6.836
-
978.950
23.230
(24.941)
23.712
1.367
-
-
-
1.216.246
31.433
(24.941)
Stanje 31. prosinca 2011.
-
220.420
977.239
25.079
-
-
1.222.738
84.397
292.997
238.042
5.596
25.557
-
646.588
84.397
296.022
182.571
5.550
59.085
29.182
656.807
(svi iznosi izraženi su u
tisućama kuna)
Nabavna vrijednost
Stanje 1. siječnja 2011.
Stanje 31. prosinca 2011.
Neto knjigovodstvena
31.12.20101
vrijednost
Neto knjigovodstvena
1.1.2011
vrijednost
Investicije u
tijeku
Predujmovi
Ukupno
Na dan 31. prosinca 2011. godine materijalna imovina u neto knjigovodstvenoj vrijednosti od 557,354 tisuća kuna (31.prosinca 2010.: 182.751 tisuća kuna)
založena je kao osiguranje za dugoročne i kratkoročne kredite od financijskih institucija.
TLM-TVP d.o.o.
30
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 12 – MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA (nastavak)
Revalorizacija zemljišta
Na dan 31 prosinca 2010. godine Društvo je promijenilo računovodstvenu politiku za mjerenje zemljišta sa
modela povijesnog troška na model revalorizacije. Društvo je angažiralo ovlaštenog procjenitelja da utvrdi fer
vrijednost zemljišta na datum bilance.
Fer vrijednost zemljišta je utvrđena na temelju dostupnih podataka o cijenama zemljišta na tržištu na dan
procjene. Procjena je provedena na temelju aktivnih cijena na tržištu i usklađena za sve razlike u lokaciji i
uvjetima pojedinog zemljišta. Datum revalorizacije je 31. prosinca 2010. godine.
Da je model povijesnog troška bio primijenjen za zemljište i dalje, neto knjigovodstvena vrijednost zemljišta
bila bi kako slijedi:
Nabavna vrijednost
Akumulirana amortizacija
Neto knjigovodstvena vrijednost
31.12.2011.
31.12.2010.
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
14.434
14.434
14.434
14.434
Revalorizacija opreme i građevinskih objekata
Za procjenu zgrada i opreme Društvo je angažiralo neovisnog procjenitelja. Datum zadnje revalorizacije zgrada
je 31. prosinca 2010. godine dok je datum zadnje procjene strojeva 31. prosinca 2007. godine. Uprava Društva
je procijenila da je neto knjigovodstvena vrijednost strojeva približno jednaka fer vrijednosti strojeva na dan
31. prosinca 2011.godine.
TLM-TVP d.o.o.
31
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 12 – MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA (nastavak)
Zemljišta
Građevinski
objekti
Oprema
Alati,
pogonski
inventar, i
transportna
sredstva
14.434
295.498
1.218.236
27.554
4.855
27.859
1.588.436
Povećanja
Smanjenja/prodaja
-
(6.401)
(56.796)
(583)
58.022
-
33.395
(32.072)
91.417
(95.852)
Prijenosi
-
1.420
81
2.291
(3.792)
-
-
Revalorizacija
69.963
219.089
-
-
-
-
289.052
Stanje 31. prosinca 2010.
84.397
509.606
1.161.521
29.262
59.085
29.182
1.873.053
Akumulirana amortizacija
Stanje 1. siječnja 2010.
Amortizacija za godinu
Smanjenja/prodaja
-
210.649
5.964
(3.029)
1.011.880
22.603
(55.533)
22.829
1.275
(392)
-
-
1.245.358
29.842
(58.954)
Stanje 31. prosinca 2010.
-
213.584
978.950
23.712
-
-
1.216.246
84.397
296.022
182.571
5.550
59.085
29.182
656.807
14.434
84.849
206.356
4.725
4.855
27.859
343.078
(svi iznosi izraženi su u
tisućama kuna)
Nabavna vrijednost
Stanje 1. siječnja 2010.
Neto knjigovodstvena
31.12.2010.
vrijednost
Neto knjigovodstvena
1.1.2010.
vrijednost
TLM-TVP d.o.o.
32
Investicije u
tijeku
Predujmovi
Ukupno
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 12 – MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA (nastavak)
(svi iznosi izraženi su u
tisućama kuna)
Nabavna vrijednost
Stanje 1. siječnja 2011.
Software
28
Investicije u
tijeku
Ukupno
Povećanja
Smanjenja/prodaja
-
22
-
50
-
Prijenosi
-
-
-
28
22
50
Akumulirana amortizacija
Stanje 1. siječnja 2011.
Deprecijacija za godinu
Smanjenja/prodaja
2
3
-
-
2
3
-
Stanje 31. prosinca 2011.
5
-
5
Neto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2011
23
22
45
Neto knjigovodstvena vrijednost 1.1.2011
26
22
48
Nabavna vrijednost
Stanje 1. siječnja 2010.
-
Povećanja
Smanjenja/prodaja
-
22
28
-
22
28
-
Prijenosi
28
(28)
-
Stanje 31. prosinca 2010.
28
22
50
Akumulirana amortizacija
Stanje 1. siječnja 2010.
Deprecijacija za godinu
Smanjenja/prodaja
2
-
-
2
-
Stanje 31. prosinca 2010.
2
-
2
26
22
48
-
22
22
Stanje 31. prosinca 2011.
Neto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2010.
Neto knjigovodstvena vrijednost 1.1.2010.
TLM-TVP d.o.o.
33
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 13 – DANI ZAJMOVI
Dani zajmovi u iznosu od 5.954 tisuća kuna (2010: 6.356 tisuća kuna) odnose se na zajam pravnim
osobama i zajam od 217 tisuća kuna (2010: 230 tisuća kuna) odnose se na kredite dane zaposlenicima uz
kamatnu stopu od 3% i rok dospijeća do 2024. godine.
BILJEŠKA 14 – ZALIHE
31. prosinca
2010.
31. prosinca
2011.
(u tisućama kuna)
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Rezervni dijelovi
Ispravak vrijednosti rezervnih dijelova
Sirovine i materijal
Ispravak vrijednosti sirovina i materijala
Sitan inventar na zalihi
Predujmovi za zalihe
90.056
31.377
37.440
(29.618)
13.849
(2.106)
87
709
90.681
22.677
40.446
(32.600)
19.453
(2.106)
61
4.222
141.794
142.834
Na dan 31. prosinca 2010.godine zalihe u iznosu od HRK 46.216 tisuća založene su kao osiguranje
plaćanja obveza prema dobavljaču sirovina (aluminijski blokovi).
BILJEŠKA 15 – POTRAŽIVANJA OD KUPACA I OSTALA POTRAŽIVANJA
Potraživanja od kupaca u zemlji
Potraživanja od kupaca u inozemstvu
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima (bilješka 27)
Dani zajmovi
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja od države i drugih institucija
Ostala potraživanja
TLM-TVP d.o.o.
31. prosinca
2011.
31. prosinca
2010.
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
59.907
124.062
10.560
(10.560)
183.969
57.919
156.602
7.265
(7.265)
214.521
103
0
398
19.643
224
20.368
101
5.888
453
50.677
219
57.338
204.337
271.859
34
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 15 – POTRAŽIVANJA OD KUPACA I OSTALA POTRAŽIVANJA (nastavak)
Promjena ispravka vrijednosti potraživanja
2011.
(u tisućama kuna)
Stanje 1. siječnja
Dodatno povećanje ispravka vrijednosti
Naplaćena ispravljena potraživanja (bilješka 8)
Isknjiženo iz poslovnih knjiga
Stanje 31. prosinca
2010.
(u tisućama kuna)
7.265
3.368
(73)
5.364
2.027
(126)
-
10.560
7.265
Starosna struktura potraživanja od kupaca prikazana je u sljedećoj tabeli:
Ukupno
Nedospjelo
neispravljeno
do 30 dana
Dospjelo - neispravljeno
od 31 do 60 od 61do 90
dana
dana
preko 90
dana
(u tisućama
kuna)
(u tisućama kuna)
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
183.969
214.521
117.296
163.962
22.804
23.096
10.388
13.802
2.845
2.267
30.636
11.394
2011
2010
BILJEŠKA 16 – NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI
Žiro računi
Devizni računi
Blagajna
TLM-TVP d.o.o.
31. prosinca
2011.
31. prosinca
2010.
(u tisućama kuna)
(u tisućama kuna)
111
231
2
238
220
7
344
465
35
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 17 – KAPITAL I REZERVE
Temeljni kapital
Vlasnička struktura kapitala na dan 31. prosinca je slijedeća:
31. prosinca 2011.
Vrijednost
Struktura
udjela
Vlasnici
Aluflexpack d.o.o.
Hrvatski
fond
privatizaciju
Ostali
Ukupno
za
31. prosinca 2010.
Vrijednost
Struktura
udjela
(u tisućama kuna)
%
(u tisućama kuna)
%
93.114
83,97
93.114
83,97
5.716
5,15
5.716
5,15
12.062
10,88
12.062
10,88
110.892
100,00
110.892
100,00
Na dan 26. kolovoz 2010. godine Društvo je promijenilo vlasnika, te je sad većinski vlasnik Aluflexpack
d.o.o., koji je u većinskom vlasništvo Hypo grupe.
Rezerve
Postojeće rezerve u iznosu 32.394 tisuća kuna na dan 31. prosinca 2011. godine (31. prosinca 2010.:
32.394 tisuće kuna) nastale su diobom kapitala društva TLM d.d. 1. siječnja 2009 i nisu raspoložive za
isplatu dividende.
Upravljanje kapitalom
Primarni cilj upravljanja kapitalom Društva je osigurati potporu poslovanju i maksimalizirati
vrijednost vlasnicima. Struktura kapitala Društva sastoji se od upisanog kapitala, rezervi i zadržane
dobiti. Društvo upravlja kapitalom i radi prilagodbe u svjetlu promjena ekonomskih uvjeta.
Nije bilo promjena u ciljevima, politikama i procesima tijekom godina završenih 31. prosinca 2011.
godine i 31.prosinca 2010. godine.
TLM-TVP d.o.o.
36
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 18 – REZERVIRANJA
(u tisućama kuna)
Pravni
sporovi
(u tisućama kuna)
Stanje 1. siječnja 2010.
Jubilarne
nagrade i
otpremnine
za
umirovljenje
(u tisućama
kuna)
Otpremnine
(restrukturiranje)
Ukupno
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
4.516
3.217
8.420
16.153
-
44
5.520
5.564
Iskorišteno tijekom godine
(777)
(854)
(12.939)
(14.570)
Stanje 31. prosinca 2010.
3.739
2.407
1.001
7.147
-
-
1.365
1.365
Iskorišteno tijekom godine
-
(330)
(1.579)
(1.909)
Stanje 31. prosinca 2011.
3.739
2.077
787
6.603
Povećanje
Povećanje
Pravni sporovi
Dugoročna rezerviranja za pravne sporove se vrše na temelju procjene pravnih stručnjaka o ishodu
pravnih sporova u kojima Društvo sudjeluje.
Jubilarne nagrade i otpremnine za umirovljenje
Prema Kolektivnom ugovoru Društvo ima obvezu isplatiti otpremninu zaposleniku u trenutku njegova
umirovljenja. Obveza se obračunava od strane neovisnih aktuara. Rezerviranje za jubilarne nagrade se
odnosi na procijenjena dugoročna primanja zaposlenih vezana za jubilarne nagrade kako je definirano u
Kolektivnom ugovoru.
Otpremnine
Rezerviranja za otpremnine u iznosu 788 tisuća kuna na dan 31. prosinca 2011. godine (31. prosinca
2010.: 1.001 tisuća kuna) odnose se na trošak otpremnina po programu restrukturiranja koje će biti
isplaćene u 2012. godini.
TLM-TVP d.o.o.
37
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 19 – ODGOĐENA POREZNA OBVEZA
Društvo je na dan 31. prosinca 2010.godine provelo revalorizaciju zemljišta i zgrada (bilješka 12) te je za
utvrđenu revalorizacijsku rezervu iskazalo odgođenu poreznu obvezu (20%) u iznosu od 57.810 tisuća
kuna. Na 31. prosinac 2011. odgođena porezna obveza je smanjena za porezni učinak na amortizaciju
revalorizirane imovine u iznosu od 1.036 tisuća kuna (Tablica kretanja kapitala).
BILJEŠKA 20 – POSUDBE
Dugoročni krediti na dan 31. prosinca 2011. godine i 31. prosinca 2010. godine
Kamatna
stopa
Hypo Alpe Adria International
AG
Hypo Alpe Adria International
AG
HBOR
4% + 3M
Euribor
4% + 3M
Euribor
4%
Dospijeće
Izvorna
valuta
31.12.2011
(u tisućama
EUR)
31.12.2011.
(u tisućama
HRK)
31.12.2010.
(u tisućama
HRK)
31.12.2020
30.303
228.198
-
31.3.2020
31.1.2016
12.000
6.667
90.365
50.203
88.622
54.158
(50.725)
318.041
(17.520)
125.260
Tekuće dospijeće dugoročnih
kredita
Kratkoročni krediti 31. prosinca 2011.godine
Kamatna
Izvorna
valuta
Izvorna
valuta
Izvorna
valuta
31.12.2011.
(u tisućama
HRK)
31.12.2011.
(u tisućama
EUR)
31.12.2011.
(u tisućama
USD)
31.12.2011.
(u tisućama
HRK)
31.1.2012
-
4.547
-
34.241
15.6.2012
26.5.2012
1.9.2012
1.9.2012
30.000
-
2.908
2.937
875
-
30.000
21.896
5.085
22.112
31.1.2012
-
3.700
-
27.863
Dospijeće
stopa
HPB d.d. Zagreb
Jadranska banka d.d.
Jadranska banka d.d.
Jadranska banka d.d.
Jadranska banka d.d.
HAA Bank Klagenfurt
Tekuće dospijeće
dugoročnih kredita
Obveze po
potraživanjima prodanim
u faktoring (regresni)
9% + 3M
Euribor
6,90%
8,60%
8,60%
8,5%
4% + 3M
Euribor
50.725
191.922
8,5%
-
-
-
-
29.066
220.988
TLM-TVP d.o.o.
38
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 20 – POSUDBE (nastavak)
Kratkoročni krediti 31. prosinca 2010. godina
Kamatna
stopa
HAA Bank Klagenfurt
HPB d.d. Zagreb
Jadranska banka
Jadranska banka
Jadranska banka
Jadranska banka
HAA Bank Zagreb
Tekuće dospijeće
dugoročnih kredita
Obveze po
potraživanjima prodanim
u faktoring (regresni)
4%+ 3M
Euribor
9% + 3M
Euribor
8,60%
9,50%
8,50%
8,50%
10,75%
Izvorna
valuta
31.12.2010.
(u tisućama
CHF)
Izvorna
valuta
31.12.2010.
(u tisućama
EUR)
Izvorna
valuta
31.12.2010.
(u tisućama
USD)
31.12.2010.
(u tisućama
HRK)
15.12.2010
-
30.444
-
224.837
31.1.2011
26.5.2011
1.09.2011
1.09.2011
1.09.2011
3.231
-
4.479
2.910
2.937
-
1.946
-
33.081
21.492
19.157
10.837
21.691
5.912
Dospijeće
17.520
354.527
8,5%
-
-
-
105.073
459.600
Obveza prema Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb odnosi se na dospjelu kamatu po prijevremeno
vraćenom kreditu koja je plaćena u siječnju 2011. godine.
Svi krediti osigurani su zalogom na dugotrajnoj materijalnoj imovini Društva.
Otplatni plan dugoročnih kredita je kako slijedi:
31. prosinca
2011.
31. prosinca
2010.
(u tisućama kuna)
Do 1 godine (tekuće dospijeće)
Između 1 i 2 godine
Između 2 i 5 godina
5 i više godina
TLM-TVP d.o.o.
50.725
44.148
88.296
185.597
17.520
17.915
56.438
50.907
368.766
142.780
39
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 21 – OBVEZE ZA PREUDJMOVE, DEPOZITE I JAMSTVA
31. prosinca
2011.
31. prosinca
2010.
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
1
1.357
1.309
1
19.299
102
2.667
19.402
31. prosinca
2011.
31. prosinca
2010.
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
71.410
154.009
69.381
110.892
225.419
180.273
31. prosinca
2011.
31. prosinca
2010.
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
Obveze za neto plaće
3.456
3.797
Ostale obveze prema zaposlenima
2.065
2.891
5.521
6.688
Obveze za primljene predujmove iz zemlje
Obveze za primljene predujmove iz inozemstva
Obveze po reklamacijama kupaca
BILJEŠKA 22 – OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inozemstvu
BILJEŠKA 23 – OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA
BILJEŠKA 24 – OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA
Obveze za poreze i doprinose iz i na plaće
Obveze za PDV
Ostale obveze prema državi
TLM-TVP d.o.o.
31. prosinca
2011.
31. prosinca
2010.
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
2.963
11.205
2.420
3.275
10.552
1.819
16.588
15.646
40
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 25 – OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE
Na 31. prosinca 2011.godine ostale kratkoročne obveze u iznosu 6.383 tisuća kuna (31. prosinca 2010.
godine: 2,224 tisuća kuna) odnose se na obveze po akreditivima. Navedeni akreditivi podmireni su u
siječnju 2012.godine.
BILJEŠKA 26 – ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
Na dan 31. prosinca 2011. godine Društvo je iskazalo ukalkulirane obveze za koje nisu pristigle fakture u
iznosu od 22.475 tisuća kuna (31. prosinca 2010.godine.: 18.134 tisuća kuna).
Kretanje odgođenog plaćanje troškova kroz godinu je prikazano u sljedećoj tabeli:
2011.
2010.
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
Na dan 1. siječnja
Zaduženje tijekom godine
Iskorišteno u godini
18.134
8.450
(4.109)
879
36.952
(19.697)
Na dan 31. prosinca
22.475
18.134
TLM-TVP d.o.o.
41
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 27 – TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA
Za potrebe ovih financijskih izvještaja, stranke se smatraju povezanima ako jedna od stranaka ima
mogućnost kontrolirati drugu stranku, ako su pod zajedničkom kontrolom, ili može značajno utjecati na
drugu stranku u donošenju financijskih i poslovnih odluka. Prilikom razmatranja svakog mogućeg odnosa
među povezanim strankama, pažnju treba usmjeriti na suštinu tog odnosa, a ne samo na pravni oblik. U
redovnom poslovanju, Društvo ostvaruje transakcije s povezanim strankama. Na 31.prosinac 2011. i
31.prosinac 2010. godine povezane strane su: Aluflexpack d.o.o. i sve članice Hypo Grupe.
Stanja na kraju godine i transakcije Društva tijekom godine s povezanim stranama su kako slijedi:
31. prosinca
2011.
31. prosinca
2010.
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
16.670
29.692
162
46.524
24.755
21.139
237
46.131
350
25
72
282.899
91.591
0
374.913
327
80.949
233.473
6.096
320.845
Prihodi od prodaje robe i usluga
Prihodi od prodaje proizvoda – Aluflexpack d.o.o.
2011.
(u tisućama
kuna)
199.833
107.721
2010.
(u tisućama
kuna)
59.806
32.296
Prihodi od prodaje proizvoda – Omial Novi d.o.o.
92.112
26.331
0
1.146
10
33
35.9071
3.215
3.508
38
0
22.400
1.187
4.803
755
15.533
2.931
14
1.418
8.265
1.319
1.146
440
Potraživanja
Potraživanja od kupaca – Aluflexpack d.o.o.
Potraživanja od kupaca - Omial Novi d.o.o.
Novac i novčana sredstva - Hypo-Alpe-Adria-bank d.d. Zagreb
Obveze
Obveze prema dobavljačima - Aluflexpack d.o.o.
Obveze prema dobavljačima - Omial Novi d.o.o.
Ostale obveze - Hypo Zagreb
Obveze za posudbe – dugoročne - Hypo AG
- kratkoročne - Hypo AG
- kratkoročne - Hypo Zagreb
(u tisućama kuna)
Prihodi od kamata i tečajnih razlika – Hypo AG
Prihodi od kamata i tečajnih razlika – Hypo Zagreb
Rashodi
Troškovi sirovina i materijala Omial Novi d.o.o.
Troškovi sirovina i materijala Aluflexpack d.o.o.
Troškovi usluga-Aluflexpack d.o.o
Ostali troškovi Aluflexpack d.o.o.
Trošak kamata i tečajnih razlika Hypo AG
Trošak kamata i tečajnih razlika Hypo Zagreb
Troškovi usluga – Hypo AG
Trošak usluga – Hypo Zagreb
TLM-TVP d.o.o.
42
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 27 – TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA (nastavak)
Primanja i naknade ključnog managementa
(u tisućama kuna)
Neto plaća
Porezi i doprinosi
2011.
2010.
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
1.049
1.263
814
1.094
2.312
1.908
Ključni management sastoji se od članova Uprave Društva.
BILJEŠKA 28 – POTENCIJALNE OBVEZE
Potencijalne obveze iz privatizacije
Prije pravne podjele (odvajanja s osnivanjem) Društvo TLM – TVP d.o.o. je bilo dio društva TLM d.d.
Društvo Adrial d.o.o. je dana 7. prosinca 2007. godine kupilo većinski udio u TLM d.d. od Hrvatskog
fonda za privatizaciju. Budući da su u procesu privatizacije u 2007. godini društvu TLM d.d. otpisani
dugovi u ukupnom iznosu od HRK 1.068.305 tisuća koji se prema Zakonu o državnim potporama
smatraju državnom potporom za restrukturiranje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja („Agencija“), kao
regulatorno tijelo za državne potpore u Republici Hrvatskoj, trebala je dati svoju suglasnost na ugovor o
privatizaciji odnosno odobriti državne potpore za restrukturiranje.
U svrhu naknadnog odobrenja državne potpore za restrukturiranje društvo TLM – TVP d.o.o., zajedno sa
ostalim društvima nastalim podjelom TLM d.d., dužno je Agenciji dostaviti plan restrukturiranja.
Sukladno Odluci o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje, program
restrukturiranja mora zadovoljavati minimalno sljedeće ključne uvjete:
•
Vlastiti doprinos primatelja potpore u ukupnim troškovima restrukturiranja u
slučaju velikih poduzetnika kao što je TLM d.d. mora biti najmanje 50%;
•
Dokazati da će se restrukturiranjem postići dugoročna održivost poduzetnika
na kraju restrukturiranja i to na temelju realnih pretpostavki o budućim uvjetima poslovanja; plan
mora predviđati takvu promjenu strukture koja će poduzetniku omogućiti da nakon dovršetka
restrukturiranja pokrije sve troškove uključujući amortizaciju i financijske troškove. Očekivani
povrat ulaganja mora biti dostatan kako bi omogućio restrukturiranom poduzetniku da se
oslanjajući na vlastite snage natječe na tržištu.
Plan restrukturiranja je dostavljen Agenciji dana 10. veljače 2011. godine, te je Agencija dana 4. travnja
2011. godine zatražila određene izmijene i dopune dostavljenog programa restrukturiranja. Glavne
primjedbe Agencije na dostavljeni plan restrukturiranja odnose se na sljedeće:
•
•
Društvo nije kvantificiralo sve državnih potpora koje je primilo te iste nisu
uključene u ukupne troškove restrukturiranja;
Vlastiti doprinos poduzetnika u ukupnim troškovima restrukturiranja iznosi
42,67% što nije u skladu sa Odlukom o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i
restrukturiranje. Društvo mora dokazati da su će vlastiti doprinos cjelokupnim troškovima
restrukturiranja iznositi minimalno 50%.
TLM-TVP d.o.o.
43
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 28 – POTENCIJALNE OBVEZE (NASTAVAK)
Na dan 18. listopada 2011. godine, Društvo je dostavilo Agenciji dopunjen plan restrukturiranja te nadalje
novu dopunu plana restrukturiranja na dan 14. travnja 2011. godine.
Do dana ovog izvještaja Društvo Agencija nije donijela pozitivno rješenje o naknadnom odobrenju
državne potpore za restrukturiranje poduzetniku TLM d.d. Ukoliko Agencija utvrdi da primljene državne
potpore nisu u skladu sa Zakonom o državnim potporama, odnosno Program restrukturiranja ne ispunjava
sve potrebne uvjete predviđene Odlukom o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i
restrukturiranje, postoji rizik da se cjelokupni iznos otpisanih dugova vrati društvu TLM d.d. Društvo
TLM – TVP d.o.o., kao jedno od društava koja su nastala podjelom, bi u tom slučaju moralo snositi
pripadajući dio navedenih obveza. Uprava vjeruje u pozitivan ishod navedenog postupka koji se vodi pred
Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja.
Dodatni troškovi aluminija
Konačna cijena sirovine - aluminija koju je Društvo nabavilo od najznačajnijeg dobavljača u 2010. i prvoj
polovici 2011. godini od istog dobavljača ovisi o konačnoj cijeni po kojoj će navedeni dobavljač kupovati
struju, a koja još uvijek nije ugovorena. Na dan 31. prosinca 2011. godine Društvo je ukalkuliralo dodatni
trošak u iznosu od HRK 16.614 tisuća za koji Uprava smatra da je vjerojatno da će ga Društvo snositi.
Budući da konačna cijena sirovine za 2010. godinu te prvu polovicu 2011. još uvijek nije utvrđena, te
ovisi o finalnom ugovoru o isporuci struje, na dan 31. prosinca 2011. godine postoji potencijalna obveza
Društva za dodatne troškove koji se odnose na razliku između cijene prema isteklom ugovoru po kojem je
Društvo ukalkuliralo trošak nabavljene sirovine u 2010. godini i prvoj polovici 2011.godine te cijene koja
će biti konačno utvrđena.
BILJEŠKA 29 - FINANCIJSKI INSTRUMENTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA
Tržišni rizik
Fer vrijednost financijske imovine i obveza
Fer vrijednost predstavlja iznos za koji se sredstvo može zamijeniti ili obveza podmiriti po tržišnim
uvjetima. Budući da tržišna cijena nije dostupna za dio financijske imovine i obveza Društva, fer
vrijednosti se temelje na pretpostavkama Uprave ovisno o profilu pojedine imovine ili obveze. Uprava
Društva vjeruje da fer vrijednosti imovine i obveza nisu značajno drugačije od njihovih knjigovodstvenih
vrijednosti.
Kamatni rizik
Kamatni rizik je rizik da će se vrijednost financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih
kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Rizik kamatnih stopa
kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na financijske instrumente biti promjenjivi tijekom
razdoblja.
Društvo ima značajne obveze po dugoročnim kreditima, uz ugovorenu fiksnu i promjenjivu kamatnu
stopu, koja izlaže Društvo riziku novčanog tijeka. Društvo ne koristi instrumente zaštite protiv kamatnog
rizika.
TLM-TVP d.o.o.
44
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 29 - FINANCIJSKI INSTRUMENTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)
Tabela prikazuje osjetljivost gubitka prije poreza Društva na moguću promjenu kamatnih stopa, sa ostalim
varijablama nepromijenjenim:
(u tisućama kuna)
Povećanje/smanjenje Utjecaj na (gubitak)
baznih poena
prije poreza
USD
+/- 50
- 25/+25
EUR
+/- 50
-2.345/+2.345
HRK
+/- 50
-150/+150
USD
+/- 50
-54/+54
EUR
+/- 50
-2.188/+2.188
CHF
+/- 50
-96/+96
2011. godina
2010. godina
Rizik promjene deviznih tečajeva
Društvo ima poslovne odnose s inozemnim društvima što se odnose na nabavu sirovine, prodaju gotovih
proizvoda, nabave opreme i strojeva, te iz značajne izloženosti obvezama po kreditima denominiranih u
eurima, američkim dolarima i švicarskim francima. Radi toga, Društvo je izloženo riziku promjene
deviznih tečajeva.
Osjetljivost promjene deviznih tečajeva
Sljedeća tabela prikazuje osjetljivost gubitka prije poreza Društva na moguću promjenu deviznih tečajeva,
s ostalim komponentama nepromijenjenima:
(u tisućama kuna)
Povećanje/ smanjenje
Utjecaj na (gubitka)
tečajeva
prije poreza
2011. godina
EUR
+/- 5%
-27.317/+27.317
USD
+/- 5%
-260/+260
GBP
+/- 5%
-98/+98
EUR
+/- 5%
-25.872/+25.872
USD
+/- 5%
-621/+621
CHF
+/- 5%
-958/+958
2010. godina
TLM-TVP d.o.o.
45
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 29 - FINANCIJSKI INSTRUMENTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)
Kreditni rizik
Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskoj transakciji neće podmiriti iznose obveza prema drugoj
strani čime će drugoj strani uzrokovati financijski gubitak. Glavnina financijske imovine Društva su
stanja novca u bankama, gotovina, dani zajmovi, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Iznosi tih
sredstava iskazani u izvještaju o financijskom položaju predstavljaju najveći kreditni rizik Društva koji iz
njih proizlazi. Bilančni iznosi su prikazani u neto iznosima umanjeni za vrijednosno usklađenje teško
naplativih potraživanja od kupaca koje je Društvo procijenilo na temelju prošlih iskustava i tekućeg stanja
pojedinih kupaca. Društvo pažljivo prati financijsko stanje svojih kupaca i kontrolira kreditnu izloženost
putem kreditnih limita i ostalih uobičajenih instrumenata naplate.
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja
Na izloženost Društva kreditnom riziku uglavnom utječu individualne karakteristike pojedinog kupca.
Prostorni raspored kupaca, uključujući rizik industrije i zemlje u kojoj kupac posluje ima manji utjecaj na
kreditni rizik.
Društvo ima kreditnu politiku po kojoj se bonitet svakog kupca analizira na individualnoj osnovi prije
određivanja uvjeta plaćanja i uvjeta isporuke za kupca.
Društvo određuje ispravak vrijednosti kao procjenu očekivanih gubitaka od potraživanja te ostalih
potraživanja i ulaganja.
Novac i novčani ekvivalenti
Stanja novca u bankama i gotovina uključuju novac na računima. Knjigovodstvene vrijednosti ovih
sredstava približno odgovaraju njihovim fer vrijednostima radi njihove visoke likvidnosti.
Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti, koji se također naziva rizikom financiranja, je rizik suočavanja Društva s teškoćama u
pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Društvo pažljivo prati svoj
novčani tijek, dnevno ga ažurirajući za stvarno nastale promjene, te putem mjesečnih prognoza.
Tabele dolje prikazuju obveze Društva na dan 31. prosinca 2011.godine i 2010. godine na temelju
ugovorenih nediskontiranih plaćanja.
31. prosinca
Manje od 3
3 do 12
1 do 5
2011. godine
Na zahtjev
mjeseca
mjeseci
godina
> 5 godina
Ukupno
Krediti i
pozajmice
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
(u tisućama
kuna)
5.020
91.170
124.798
132.443
185.598
539.029
Ostale obveze
54.135
54.135
Obveze prema
dobavljačima
225.419
225.419
5.020
TLM-TVP d.o.o.
370.274
124.798
132.443
185.598
818.583
46
TLM-TVP D.O.O., Šibenik
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2011.
BILJEŠKA 29 - FINANCIJSKI INSTRUMENTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)
31. prosinca
2010. godine
Na zahtjev
(u tisućama
kuna)
Manje od 3
mjeseca
(u tisućama
kuna)
3 do 12
mjeseci
(u tisućama
kuna)
1 do 5
godina
(u tisućama
kuna)
> 5 godina
(u tisućama
kuna)
Ukupno
(u tisućama
kuna)
224.837
148.445
86.318
74.353
50.907
584.860
Ostale obveze
-
65.699
-
-
-
65.699
Obveze prema
dobavljačima
-
180.273
-
-
-
180.273
224.837
394.417
86.318
74.353
50.907
830.832
Krediti i
pozajmice
BILJEŠKA 30 - DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE
Nakon 31. prosinca 2011. godine nije bilo događaja koji bi imali značajan utjecaj na financijske
izvještaje na dan ili za razdoblje tada završeno ili da su od takvog značaja za poslovanje Društva da bi
zahtijevali objavu u bilješkama uz financijske izvještaje.
TLM-TVP d.o.o.
47
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content