close

Enter

Log in using OpenID

biljeske_za_2012

embedDownload
Gradsko komunalno društvo „DOBRA“ d.o.o.
Bilješke uz financijske izvještaje
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01. DO 31.12.2012. GODINE
Bakar, ožujak 2013.g.
1
Gradsko komunalno društvo „DOBRA“ d.o.o.
Bilješke uz financijske izvještaje
Bilješka 1. DJELATNOST I OPĆI PODACI
Društvo s ograničenom odgovornošću, punim nazivom „Gradsko komunalno društvo
DOBRA“ d.o.o. sa sjedištem u Bakru, Primorje 145, osnovano je Izjavom o osnivanju društva
sastavljenom 20. ožujka 2007.g. i upisano u Trgovački sud u Rijeci.
Osnivač Društva je Grad Bakar u stopostotnom iznosu.
Društvo je upisano pod matičnim brojem subjekta 040237905.
Temeljni kapital Društva iznosi 500.000,00 kuna. Odlukom člana Društva od 17. srpnja
2007.g. povećan je temeljni kapital s iznosa od 20.000,00 kuna za iznos od 480.000,00 kuna
na iznos od 500.000,00 kuna.
Organi Društva su: Skupština i Uprava Društva.
Uprava Društva: Boris Mičetić, ing. građ., zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
Prema predmetu poslovanja registrirane djelatnosti Društva su sljedeće:
 Opskrba pitkom vodom
 Linijski i slobodni prijevoz putnika u unutrašnjem i javnom cestovnom prijevozu
 Održavanje čistoće
 Odlaganje komunalnog otpada
 Održavanje javnih površina
 Održavanje nerazvrstanih cesta
 Tržnica na malo
 Održavanje groblja i prijevoz pokojnika
 Obavljanje dimnjačarskih poslova
 Javna rasvjeta
 Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
 Kupnja i prodaja roba na domaćem i inozemnom tržištu
 Naplata naknada za parkiranje
 Privez i odvoz brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih
objekata
Društvo na dan Bilance ima zaposleno 24 djelatnika.
Bilješka 2. TEMELJ SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Financijski izvještaji za 2012. godinu sastavljeni su sukladno hrvatskom Zakonu o
računovodstvu (NN 109/07) i u suglasnosti su s Hrvatskim standardima financijskog
izvještavanja (u daljnjem tekstu HSFI) objavljenim u Narodnim novinama Republike
Hrvatske (NN 30/08) koji su relevantni za poslovanje Društva te su prilagođeni Pravilniku
o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 38/08 i 12/09).
2
Gradsko komunalno društvo „DOBRA“ d.o.o.
Bilješke uz financijske izvještaje
Bilješka 3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Temeljne računovodstvene politike koje su primjenjivane u izradi financijskih izvještaja su
konzistentne u odnosu na prethodnu godinu te se značajnije računovodstvene politike
iznose u nastavku:
3.1. Politika iskazivanja prihoda
Ostvarenim prihodima smatraju se prihodi iz poslovanja iskazani na temelju vjerodostojne
knjigovodstvene isprave.
Prihodi od prodaje u zemlji iskazuju se po načelu fakturirane realizacije.
3.2. Politika iskazivanja rashoda
Poslovni rashodi uključuju rashode obračunskog razdoblja: materijalne troškove, troškove
osoblja, amortizaciju te ostale troškove poslovanja.
3.2.1. Materijalni troškovi
Materijalni troškovi obuhvaćaju troškove osnovnih i pomoćnih sirovina i materijala,
troškove radne i zaštitne odjeće i obuće, uredskog materijala, sitnog inventara, trošak
goriva, auto guma, materijala za čišćenje i održavanje, te ostale troškove vanjskih usluga:
električne energije, telefona, pošte, prijevoza, usluge kooperanata, usluge održavanja,
intelektualne, komunalne usluge, troškove zakupa poslovnog prostora kao i operativnog
leasinga opreme, troškove registracije vozila, odvjetničke usluge, zatim usluge
reprezentacije kao i troškove oglašavanja te troškove službenih putovanja.
3.2.2. Troškovi osoblja
Troškovi osoblja obuhvaćaju neto naknade i plaće radnicima, troškove poreza i doprinosa,
kao i druge naknade sukladno Pravilniku o radu, plaćama i drugim primanjima
zaposlenika.
3.2.3. Amortizacija
Amortizacija se obračunava pojedinačno za svako sredstvo razvrstano po amortizacijskim
grupama po linearnoj metodi.
3.2.4. Ostali troškovi poslovanja
Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju nematerijalne troškove i to: troškove promidžbe,
osiguranja, platnog prometa i usluga banaka, članarine, doprinose i poreze koji ne zavise
od rezultata poslovanja, troškove usavršavanja i stručne literature, sudske troškove i
pristojbe, troškove obveznih liječničkih pregleda, kamate i ostale troškove poslovanja.
3
Gradsko komunalno društvo „DOBRA“ d.o.o.
Bilješke uz financijske izvještaje
3.3. Politika iskazivanja dugotrajne materijalne imovine
Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća strojeve i alate, uredsku i računalnu opremu,
teretna vozila, osobni automobil, autobuse, te ostali pogonski inventar.
Materijalna imovina iskazuje se u Bilanci po trošku nabave koji sadržava fakturnu cijenu
nabavljene imovine uvećano za sve zavisne troškove nabave, nastale do datuma stavljanja
sredstva u uporabu. Dugotrajna materijalna imovina otpisuje se linearnom metodom
primjenom porezno dopuštenih godišnjih stopa amortizacije koje proizlaze iz
procijenjenog korisnog vijeka trajanja korištenja imovine.
Naziv amortizacijske
skupine
Strojevi i alati
Računalna oprema i programi
Teretna vozila
Autobusi
Uredski namještaj
Ostali pogonski inventar
Stopa amortizacije
(%)
25
50
12.5
12.5
25
25
3.4. Politika iskazivanja potraživanja
Potraživanja od kupaca iskazuju se po nominalnoj vrijednosti. Kratkotrajna potraživanja
iskazuju se na temelju nastanka poslovnog događaja.
3.5. Politika iskazivanja novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti iskazani u Bilanci obuhvaćaju gotovinu u blagajni i stanje na
računu u banci.
3.6. Politika iskazivanja kapitala
Kapital obuhvaća temeljni kapital kao svotu koja je upisana u sudskom registru, kapitalne
pričuve kao dio pričuva, revalorizacijske pričuve i zadržanu dobit ili preneseni gubitak.
3.7. Politika iskazivanja kratkoročnih i dugoročnih obveza
Iskazivanje tekućih obveza u poslovnim knjigama i izvještajima obavlja se prema
vrijednosti poslovne promjene koja se dokazuje urednom knjigovodstvenom ispravom
(ulaznim računima, obračunima, rekapitulacijama i ugovorima).
Kratkoročne obveze su dugovanja kojima je na datum bilance rok plaćanja do 12 mjeseci.
Dugoročne obveze iskazuju se u vrijednosti nastale poslovne obveze.
4
Gradsko komunalno društvo „DOBRA“ d.o.o.
Bilješke uz financijske izvještaje
Račun dobiti i gubitka
Bilješka 4. POSLOVNI PRIHODI
Poslovni prihodi iskazani su po slijedećim vrstama:
2011.
u Kn
1.240.155,03
3.542.332,59
130.789,50
250.306,97
12.157,62
5.175.741,71
OPIS
prihodi od usluga javnog prijevoza
prihodi od komunalnih usluga
prihodi od građevinskih usluga
prihodi od ostalih usluga
ostali poslovni prihodi
UKUPNI PRIHODI
2012.
u Kn
1.220.540,67
2.941.040,96
1.050.105,40
100.141,87
45.066,44
5.356.895,34
Društvo se tijekom 2012. godine bavilo pružanjem prijevoznih usluga na području Grada
Bakra, obavljalo je komunalne usluge kao što su održavanje zelenih površina, groblja,
uličnih slivnika i nerazvrstanih cesta, zatim se bavilo građevinskim uslugama, obavljanjem
pogrebnih usluga, te je obavljalo ostale usluge, pretežito za Grad Bakar, a u jednom dijelu i
za ostale poslovne subjekte.
Bilješka 5. POSLOVNI RASHODI
Poslovni rashodi iskazani su po slijedećim vrstama:
2011.
u Kn
689.397,49
1.222.858,55
2.589.616,39
212.093,95
264.976,04
6.463,52
4.985.405,94
OPIS
Materijalni troškovi
Troškovi usluga
Troškovi osoblja
Amortizacija
Ostali troškovi
Ostali poslovni rashodi
UKUPNI RASHODI
2012.
u Kn
1.018.308,90
1.125.655,16
2.676.043,11
217.261,82
277.357,86
5.045,21
5.356.895,34
U 2012. godini ukupno je utrošeno 1.018.308,90 kn materijala, od čega se 58,4%
(594.663,90 kn) odnosi na građevinski materijal, biljni materijal, potrošni materijal,
zemlju i gnojivo. Goriva za prijevozna sredstva i alat je utrošeno 297.692,42 kn ili 29,23%.
Ostalih 125.952,80 kn odnosi se na materijal za održavanje, uredski materijal, sredstva za
čišćenje, radnu odjeću i obuću, sitan inventar, rezervne dijelove, auto gume, električnu
energiju i plin.
Od 1.125.655,16 kn troškova usluga, 665.027,64 kn ili 59,08% odnosi se na usluge
kooperanata koji su za Društvo obavljali usluge prijevoza kada su autobusi na servisu,
usluge čišćenja uličnih slivnika, usluge iskopa, zalijevanja, košnje i sl. Na usluge održavanja
prijevoznih sredstava, opreme, prostora i softvera otpada 222.673,43 kn ili 19,78%
5
Gradsko komunalno društvo „DOBRA“ d.o.o.
Bilješke uz financijske izvještaje
troškova usluga. Za operativni najam jednog kamiona utrošeno je 41.635,94 kn ili 3,70%
troška usluga. Zakup poslovnog prostora iznosi 61.627,52 kn što u ukupnom iznosu usluga
čini 5,47%. Ostale usluge odnose se na troškove telefona, pošte, prijevoza, komunalne
usluge, usluge zaštite na radu, registraciju vozila, najam opreme, odvjetničke usluge,
reprezentaciju, oglašavanje i slično.
Tijekom 2012. godine Društvo je u ljetnim mjesecima zapošljavalo 4 sezonska radnika
putem programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na poslovima javnih radova, te 2
sezonska djelatnika. Na kraju 2012. godine ukupno ima 24 zaposlenih.
Od ukupnog iznosa troškova osoblja na neto plaće otpada 1.638.537,66 kuna, na poreze i
doprinose iz plaća 611.866,92 kuna, a na doprinose na plaće 425.638,53 kuna.
Ostali troškovi odnose se na troškove službenih putovanja u iznosu od 464,00 kuna,
nadoknade troškova zaposlenicima poput troškova prijevoza, božićnice, regresa i sl. u
iznosu od 105.272,00 kuna, osiguranje zaposlenih i imovine u iznosu od 136.787,07 kuna,
troškove banke i platnog prometa u iznosu od 3.519,70 kuna, članarine i doprinose u
iznosu od 10.181,84 kuna, porez na tvrtku u iznosu od 800,00 kuna, te troškove školovanja
i literature u iznosu od 15.180,00 kuna, pristojbi, članarina i porez na vozila u iznosu od
2.735,00 kuna i obveznih liječničkih pregleda u iznosu od 2.418,25 kuna.
Ostali poslovni rashodi u iznosu od 5.045,21 kuna odnose se na otpis materijala po
inventuri.
Bilješka 6. FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI
2011.
u Kn
375,24
22.948,89
OPIS
Financijski prihodi
Financijski rashodi
2012.
u Kn
1.378,57
24.717,15
Financijski prihodi odnose se na prihode od kamata na kunske depozite i tečajnih razlika,
kamata naplaćenih putem ovrhe, i naplaćenih troškova ovrhe koja se provodila za
nenaplaćeno potraživanje od kupca pogrebnih usluga.
Financijski rashodi najvećim dijelom se odnose na kamate i tečajne razlike koje proizlaze iz
ugovora o financijskom leasingu za dva autobusa i kamion, a ostatak na zatezne kamate.
Bilješka 7. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA
Dobit izvještajne godine iznosi 13.884,70 kuna.
6
Gradsko komunalno društvo „DOBRA“ d.o.o.
Bilješke uz financijske izvještaje
Bilješka 8. POREZ NA DOBIT I DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA
Dobit 2012.g. u iznosu od 13.884,70 kn uvećava se za 70% troškova reprezentacije i 30%
troškova za osobni automobil (Golf) pa porezna osnovica za oporezivanje dobiti iznosi
26.781,95 kn. Porez na dobit obračunat po stopi od 20% iznosi 5.356,39 kn, pa je dobit
poslije oporezivanja 8.528,31 kn.
Bilanca
Bilješka 9. NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA
Nematerijalnu imovinu čini vrijednost ulaganja na tuđoj imovini, odnosno uređenje
prostora bivše Kovačije za potrebe poslovanja, a za čije je korištenje s Gradom Bakrom
sklopljen ugovor.
Najveću vrijednost materijalne imovine čine dva autobusa, tri manja teretna vozila, tri
dostavna vozila, jedan osobni automobil, zatim alat, računalna oprema i programi te
uredska oprema.
U 2012.g. od dugotrajne materijalne imovine nabavljeni su dostavno vozilo Citroen Nemo,
mehanički vibrator s opremom i kolica za potrebe čistačice koja je zaposlena na
održavanju zgrade industrijske zone.
Dugotrajna imovina
Nematerijalna imovina
Ulaganje u poslovni prostor - Kovačiju
Materijalna imovina
strojevi i alati
uredska oprema, računala
osobna vozila
teretna vozila - kamioni
autobusi
ostali pogonski inventar
-u Kunama627.428,38
8.823,35
8.823,35
618.605,03
32.882,14
3.288,65
806,67
248.901,94
328.611,00
4.114,63
Bilješka 10. NOVČANA SREDSTVA I KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA
Novčana sredstva i kratkotrajna potraživanja prikazani su u slijedećoj tablici:
-u KunamaNovčana sredstva
87.548,54
novac na žiro računu
85.696,90
novac u blagajni
1.851,64
Potraživanja
528.693,03
potraživanja od kupaca
442.436,12
7
Gradsko komunalno društvo „DOBRA“ d.o.o.
Bilješke uz financijske izvještaje
potraživanja za dana jamstva
potraživanja za pretporez koji još nije
priznat
potraživanja od HZZO za naknade
bolovanja
Potraživanja za predujam poreza na
dobit
Potraživanja za članarine HGK
Potraživanja za turističku članarinu
Potraživanja
za
više
plaćenu
nadoknadu za šume
Ostala potraživanja
45.369,32
1.684,24
4.240,50
32.924,21
139,52
373,93
1.077,85
447,34
Potraživanja za dana jamstva odnose se na jamčevinu plaćenu za nabavu kamiona koji je
nabavljen putem ugovora o operativnom najmu.
Bilješka 11. ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA
Zalihe sirovina i materijala odnose se na građevinski materijal, sadnice i biljni materijal,
zemlju, humus i gnojivo, pomoćni materijal, HTZ opremu, te rezervne dijelove.
1.
2.
3.
-u kunama99.450,97
85.641,67
8.393,21
5.416,09
Zalihe
Sirovine i materijal
Rezervni dijelovi za održavanje
HTZ oprema
Bilješka 12. KAPITAL I REZERVE
1.
2.
3.
4.
5.
-u Kunama-
Kapital i rezerve (1-2+5)
Upisani temeljni kapital
Prenesena dobit prethodnih godina
Dobit 2012.g. prije oporezivanja
Porez na dobit
Dobit 2012.g. nakon oporezivanja
500.000,00
316.313,64
13.884,70
5.356,39
8.528,31
Kapital Društva čini upisani kapital od 500.000,00 kuna koji je uplaćen od strane osnivača
Grada Bakra i prenesena dobit iz prethodnih godina u iznosu od 316.313,64 kn. U 2012.g.
ostvaren je dobitak od 13.884,70 kn koji je uvećan za 70% troškova reprezentacije i 30%
troškova za osobni automobil, te je na ukupan iznos dobiti obračunat porez na dobit po
stopi od 20%. Dobit nakon oporezivanja iznosi 8.528,31 kn.
8
Gradsko komunalno društvo „DOBRA“ d.o.o.
Bilješke uz financijske izvještaje
Bilješka 14. KRATKOROČNE OBVEZE
Kratkoročne obveze iskazane su prema slijedećim vrstama:
-u KunamaKratkoročne obveze
518.278,97
Obveze prema dobavljačima
226.965,09
Obveze prema zaposlenima
133.180,45
Obveze za porez na dodanu vrijednost
80.898,45
Obveze za poreze i doprinose
77.232,48
Ostale nespomenute obveze
2,50
Obveze prema zaposlenima odnose se na neto plaću i naknade obračunate u prosincu
2012., a isplaćene u siječnju 2013. godine. Obveze za porez na dodanu vrijednost
podmirene su u siječnju 2013.g. a radi se o obračunu PDV-a za prosinac 2012.g. Obveze za
poreze i doprinose odnose se na poreze i doprinose iz plaća i na plaće zaposlenih. Ostale
nespomenute obveze obveze su za povrat kupcu koji je platio račun više od iznosa za koji je
terećen.
Uprava Društva:
Boris Mičetić, ing. građ.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
577 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content