Οδόραμα Mobile XVAN ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδοραµα mobile
ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN
Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό.
Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής:
1. Τιµολόγηση: Προβολή των λειτουργιών που σχετίζονται µε την τιµολόγηση
2. Αγορές: Προβολή των λειτουργιών που σχετίζονται µε τις αγορές
3. Παραγγελίες: Προβολή των λειτουργιών που σχετίζονται µε τις παραγγελίες
4. Αποθήκη: Προβολή των λειτουργιών που σχετίζονται µε την διαχείριση της
αποθήκης
5. Off line: Προβολή, επεξεργασία και αποστολή των αποθηκευµένων
παραστατικών, παραγγελιών και εισπράξεων
6. Reports: Έκδοση Σ∆Α, Σ∆Ε και προβολή στατιστικών χρήσης
7. Ρυθµίσεις Προβολή ρυθµίσεων εφαρµογής
8. Βοήθεια: Προβολή επεξηγήσεων/βοήθειας για την εφαρµογή
9. Έξοδος: Τερµατισµός της εφαρµογής
Ρυθµίσεις
Επιλέγοντας Ρυθµίσεις → Συγχρονισµός η εφαρµογή θα συλλέξει τα δεδοµένα τα
οποία χρειάζεται από την βάση δεδοµένων του κεντρικού υπολογιστή. Όπως βλέπετε
στην παρακάτω εικόνα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή το σύστηµα επικοινωνεί
µε τον κεντρικό υπολογιστή, αφού πρώτα συγχρονιστούν µεταξύ τους, έτσι ώστε να
αρχίσει η λήψη των δεδοµένων. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτυχώς είστε σε
θέση να πραγµατοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια στο τερµατικό. Προσοχή: Πριν κάνετε
συγχρονισµό βεβαιωθείτε οτι υπάρχει σύνδεση Internet και οτι οι ρυθµίσεις στο profile
και server, που βρίσκονται µέσα στις ρυθµίσεις, είναι οι ανάλογες. Επίσης αν δεν
επιτυγχάνεται ο συγχρονισµός, επιλέξτε την επιλογή “Παραστατικά” απο το µενού των
ρυθµίσεων και στη συνέχεια αλλάξτε τους αποθηκευτικούς χώρους( Α.Χ και Κεντρικός
Α.Χ.) ως εξής: για Α.Χ. καθώς και για Κεντρικός Α.Χ. επιλέγετε “1 Κεντρικό”.
Praxicom Inc.
Πωλήσεις
Πατώντας το Τιµολόγηση εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου σας εµφανίζει το παρακάτω µενού και σας επιτρέπει να
εκδώσετε παραστατικά, να καταχωρήσετε µια είσπραξη, να ακυρώσετε εάν παραστατικό, να δηµιουργήσετε ένα
συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής και αν προβάλλεται τα προϊόντα και τους πελάτες σας. Πιο συγκεκριµένα:
1. Πωλήσεις: Έκδοση Παραστατικών
2. Εισπράξεις: Έκδοση Αποδείξεως είσπραξης
3. Ακυρωτικό: Έκδοση Ακυρωτικού δελτίου
4. Ενδοδιακίνηση: Μεταφέρουµε προ'ι'όντα απο την αποθήκη του κεντρικού στην
αποθήκη του φορτηγού.
5. Πελάτες: Προβολή όλων των πελατών
6. Προϊόντα: Προβολή όλων των προϊόντων
7. Επιστροφή: Επιστρέφεται στο αρχικό µενού της εφαρµογής
Παρακάτω θα αναλυθούν οι κατηγορίες του µενού Αγορές
1. Πωλήσεις: Έκδοση Παραστατικών
Έκδοση Παραστατικού
Με το πάτηµα του κουµπιού Πωλήσεις από την αρχική οθόνη της εφαρµογής σας εµφανίζεται το ακόλουθο µενού όπου θα
πρέπει να εισάγετε τα απαραίτητα δεδοµένα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία της τιµολόγησης. Στην
περίπτωση που εισαγάγατε λάθος στοιχεία σε κάποιο πεδίο, πιέστε το
έτσι ώστε να γίνει εκκαθάριση των δεδοµένων.
Praxicom Inc.
Καταχώρηση παραστατικού
Προβολή προϊόντων που
βρίσκονται στο παραστατικό
Έξοδος από την εφαρµογή
Εµφάνιση αρχείου βοήθειας
Εισαγωγή νέου είδους στο
παραστατικό πώλησης.
Σχόλιο παραστατικού
Ποσοστιαία έκπτωση επι
όλου του παραστατικού
Καρτέλα Τύπος Παραστατικού
Από την παρακάτω καρτέλα µπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού που θέλετε να εκδώσετε. Ανάλογα µε την
προεπιλογή που έχετε στην εµπορική σας εφαρµογή/ ERP θα σας εµφανίζεται και η αντίστοιχη στο οδόραµα mobile.
Πατώντας πάνω στην καρτέλα, σας εµφανίζονται οι διαθέσιµοι τύποι παραστατικών οι
οποίοι υπάρχουν και στην εµπορική σας εφαρµογή. Για να επιλέξετε τον επιθυµητό
τύπο απλά πατήστε πάνω του.
Καρτέλα Πελάτη
Αφού επιλέξουµε τον τύπο του παραστατικού, επόµενο βήµα είναι επιλογή του πελάτη. Πατήστε στην παρακάτω καρτέλα για
να εµφανιστούν οι πελάτες που βρίσκονται αποθηκευµένοι στην εµπορική σας εφαρµογή.
Praxicom Inc.
.
Για να επιλέξετε τον επιθυµητό πελάτη απλά πατήστε πάνω του
Καρτέλα Πρόσθετων Στοιχείων
Αφού ολοκληρωθεί και η επιλογή του πελάτη, θα πρέπει να προσθέσετε στοιχεία και στις παρακάτω καρτέλες µε τον ίδιο
ακριβώς τρόπο.
Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή δεδοµένων στα απαραίτητα πεδία, θα πρέπει τώρα να εισάγετε τα προϊόντα που θα
τιµολογήσετε στον πελάτη σας.
Προσθήκη Ειδών σε Παραστατικό
Από το κεντρικό µενού πλοήγησης πιέστε το
για να σας εµφανιστεί η καρτέλα µε τα προϊόντα (Εικόνα 1).
Praxicom Inc.
Εικόνα 1
Εικόνα 2
Εικόνα 3
Εικόνα 4
Εικόνα 5
Εικόνα 6
Πολλαπλασιαστής
Εκπτωση επι τοις εκατό στη
γραµµή του είδους
Πληροφορίες για το είδος
Σχόλιο στη γραµµή του είδους
Αλλαγή τιµής καρφωτά στο είδος
Πολλαπλή µονάδα µέτρησης
Καθαρισµός είδους
Εισαγωγή ποσού για το είδος
Praxicom Inc.
Για να προσθέσετε ένα προϊόν στη λίστα µε τα προϊόντα που θα τιµολογηθούν στον πελάτη, πιέστε πάνω στο
που
βρίσκεται δεξιά από το προϊόν που θέλετε. Σας εµφανίζεται ένα πληκτρολόγιο όπου θα πρέπει να εισάγετε την ποσότητα που
θα τιµολογήσετε (Εικόνα 2). Για να γίνει αυτό θα πρέπει η συσκευή σας να διαθέτει πληκτρολόγιο. Εάν ξαναπατήσετε πάνω
στο
θα εµφανιστεί ο δεύτερος τρόπος εισαγωγής ποσότητας. Αφού τελειώσετε πιέστε
για καταχώρηση. Κάθε
προϊόν όπως µπορείτε να δείτε έχει µια τιµή η οποία είναι προκαθορισµένη από την εµπορική εφαρµογή. Στην περίπτωση που
θέλετε να αλλάξετε την προκαθορισµένη τιµή, πιέστε το
για να εισάγετε τη νέα τιµή (Εικόνα 5). Και εδώ ισχύει ο δεύτερος
τρόπος εισαγωγής στην περίπτωση που η συσκευή σας δεν διαθέτει πληκτρολόγιο. Εάν θέλετε να εξαιρέσετε κάποιο προϊόν
το οποίο το έχετε συµπεριλάβει στην λίστα σας, πιεστέ το
Για να κάνετε αναζήτηση προϊόντος, πιέστε το
έτσι ώστε να µηδενιστεί η ποσότητα του.
και θα σας εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 7) όπου µπορείτε να
ψάξετε κάποιο προϊόν είτε µε τον κωδικό του είτε µε την περιγραφή του. Αφού βάλετε την λέξη κλειδί στο πλαίσιο πιέστε στα
κουµπιά το κουµπί που βρίσκεται από τα δεξιά του για να σας εµφανιστούν τα αποτελέσµατα (Εικόνα 8). Αφού εντοπίσετε το
προϊόν που θέλετε, επιλέξτε το και πατήστε το κουµπί
.
Αφού ολοκληρώσετε την λίστα των προϊόντων που θα συµπεριληφθούν στο παραστατικό πιέστε το
για να µεταβείτε
στην αρχική οθόνη που βρισκόσασταν πριν.
Εικόνα 7
Εικόνα 8
Εικόνα 9
Praxicom Inc.
Για να εκτυπώσετε το παραστατικό σας πατήστε το
. Θα σας εµφανιστεί η
διπλανή οθόνη (Εικόνα 10). Για την οn-line λειτουργία πιέστε
ενώ για off-line
. Θα µπορούσε να γίνει ταυτόχρονα αποστολή
και αποθήκευση επιλέγοντας το κουµπί
.
Εικόνα10
2. Εισπράξεις
Για να καταχωρήσετε µια είσπραξη θα πρέπει να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της
Τιµολόγησης και να πιέσετε το κουµπί Εισπράξεις. Θα σας εµφανιστεί η παρακάτω
οθόνη όπου θα πρέπει να εισάγετε τα απαραίτητα δεδοµένα έτσι ώστε η διαδικασία
να ολοκληρωθεί µε επιτυχία.
1. Πατήστε στην παρακάτω καρτέλα για να εµφανιστούν οι πελάτες που βρίσκονται αποθηκευµένοι στην εµπορική σας
εφαρµογή. Για να επιλέξετε τον επιθυµητό πελάτη απλά πατήστε πάνω του.
Praxicom Inc.
.
2. Εισάγετε στο πεδίο Αιτιολογία, τον λόγο για τον οποίο κάνατε την είσπραξη (π.χ. Εξόφληση, προκαταβολή κλπ)
3. Ανάλογα µε τον τρόπο πληρωµής που έκανε ο πελάτης επιλέξτε ανάµεσα από µετρητά και επιταγή.
3.1 Μετρητά: Σας εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 11) όπου πληκτρολογείτε το ποσό των µετρητών που έχετε λάβει
3.2 Επιταγή: Σας εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 12) όπου πρέπει να πληκτρολογήσετε σε όλα τα πεδία τα
απαραίτητα δεδοµένα.
4. Πιέστε το
Εικόνα 11
για καταχώρηση της είσπραξης στο σύστηµα (Εικόνα 13)
Εικόνα 12
Εικόνα 13
3. Πελάτες
Πατώντας το «Πελάτες» εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου προβάλλονται όλοι οι πελάτες.
Praxicom Inc.
Όπως µπορούµε να δούµε οι πελάτες εµφανίζονται µε κάποια ενδεικτικά
στοιχεία έχοντας από τα αριστερά ο κάθε πελάτης Α/Α. Όσο αναφορά την
µπάρα που βρίσκεται στην πάνω πλευρά της οθόνης, µας επιτρέπει να
πλοηγηθούµε στην εφαρµογή εύκολα και γρήγορα.
Εισαγωγή νέου πελάτη.
Εύρεση πελάτη
Εµφανίζεται η προηγούµενη καρτέλα µε τους πελάτες
Εµφανίζεται η επόµενη καρτέλα µε τους πελάτες
Ανοίγει το αρχείο βοήθειας
Επιστρέφει στην αρχική οθόνη της εφαρµογής
Στην παραπάνω εικόνα, δεξιά απο το όνοµα του πελάτη πατώντας το
εµφανίζεται το µενού της διπλανής εικόνας:
A) Σταθερά στοιχεία πελάτη µέσα στο ERP.
B) Ανάλυση πωλήσεων ανα είδος για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
C) Μη τιµολογηµένες παραγγελίες.
D) Ενηµέρωση πραγµατικού υπολοίπου τη συγκεκριµένη στιγµή.
E) Καρτέλα κινήσεων πελάτη.
F) Καρτέλα κινήσεων πελάτη ( παρόµοια κατάσταση µε το “Ε” ).
G) Σύγκριση τζίρων πελάτη για προηγούµενες χρονιές.
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Οι παραπάνω δυνατότηες και ακόµη περισσότερες εξαρτώνται απο τις
επιθυµίες του πελάτη και το ERP που έχει.
Praxicom Inc.
Πατώντας
εµφανίζεται η διπλανή οθόνη όπου κάνουµε εύρεση
πελάτη, δίνοντας στην εφαρµογή είτε το ΑΦΜ είτε το Όνοµα του ή τον
Κωδικό του. Αφού πληκτρολογήσετε τη λέξη κλειδί στο αντίστοιχο πεδίο,
πατήστε το αντίστοιχο κουµπί για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής αναζήτησης χρησιµοποιώντας τα κουµπιά
.
4. Προιόντα
Πατώντας το «Προϊόντα» εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου προβάλλονται όλα τα προϊόντα.
Όπως µπορούµε να δούµε τα προϊόντα εµφανίζονται µε κάποια ενδεικτικά
στοιχεία όπως την περιγραφή, τον κωδικό και την αξία . Όσο αναφορά την
µπάρα που βρίσκεται στην πάνω πλευρά της οθόνης, µας επιτρέπει να
πλοηγηθούµε στην εφαρµογή εύκολα και γρήγορα.
Εύρεση προϊόντος.
Εµφανίζεται η προηγούµενη καρτέλα µε τα προϊόντα.
Εµφανίζεται η επόµενη καρτέλα µε τα προϊόντα.
Ανοίγει το αρχείο βοήθειας.
Επιστρέφει στην αρχική οθόνη της εφαρµογής .
Praxicom Inc.
Στην παραπάνω εικόνα, δεξιά απο το όνοµα του προ’ι’όντος πατώντας το
εµφανίζεται το µενού της διπλανής εικόνας:
A) Λεπτοµέρεις προ'ι'όντος έτσι όπως καταχωρήθηκε στα είδη.
B) Ενηµέρωση πραγµατικού υπολοίπου για το συγκεκριµένο είδος.
C) Το σύστηµα “θυµάται” τη τιµή αγοράς του προ'ι'όντος
που
αγοράστηκε τη τελευταία φορά απο τον προµηθευτή.
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Οι παραπάνω δυνατότηες και ακόµη περισσότερες εξαρτώνται απο τις
επιθυµίες του πελάτη και το ERP που έχει.
Για να κάνετε αναζήτηση προϊόντος, πιέστε το
και θα σας εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 14) όπου µπορείτε
να ψάξετε κάποιο προϊόν είτε µε τον κωδικό του είτε µε την περιγραφή του. Αφού βάλετε την λέξη κλειδί στο πλαίσιο πιέστε το
αντίστοιχο κουµπί για να σας εµφανιστούν τα αποτελέσµατα (Εικόνα 15). Αφού εντοπίσετε το προϊόν που θέλετε, επιλέξτε το
και πατήστε το κουµπί
Εικόνα 14
.
Εικόνα 15
Εικόνα 16
Praxicom Inc.