Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση κανονισμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.5/2012
τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Κατερίνης
Αριθµός απόφασης 53/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού λειτουργίας
Κ.Χ. – πεζοδρόµων – πλατειών ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Κατερίνης.
Στην Κατερίνη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων δηµοτικού συµβουλίου),
σήµερα, στις 23 Απριλίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 27521/19-04-2013 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τα άρθρα 74 και
75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών βρέθηκαν παρόντα
4 τακτικά µέλη κα ένα αναπληρωµατικό, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Χαράλαµπος - προεδρεύων
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Χιονίδης - πρόεδρος
2. Ίτσιος Γιώργος – µέλος
2. Πούλιου Ασηµίνα - µέλος
3. Βαϊνάς ∆ηµήτρης - µέλος
3. Στυλιανίδης Αθανάσιος – µέλος
4. Τζουµέρκα Καλλιόπη - µέλος
4. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
5. Νατσιός Στέφανος– µέλος (αναπλ.)
Ο κ. Γεώργιος Ίτσιος απείχε από τη συζήτηση και ψήφιση του θέµατος λόγω κωλύµατος.
Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και ο κ. Αθανασιάδης Χαράλαµπος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης, ως προεδρεύων και για το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο
στο Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, κ. Χρυσοβαλάντη Θεοδώρου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα
εξής:
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετώπιζε πάντα η πόλη µας ήταν η παράνοµη και
αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρόµων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, κυρίως από την
αλόγιστη και χωρίς όρια ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από τα καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος. Η άναρχη αυτή ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων δηµιουργούσε εµπόδια τόσο στην
µετακίνηση των πεζών, ιδιαίτερα στα άτοµα µε προβλήµατα κίνησης, όσο και στη µετακίνηση των
οχηµάτων, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Προκαλούσε προστριβές µεταξύ των
καταστηµαταρχών καθώς τα τραπεζοκαθίσµατα αναπτύσσονταν ακόµη και µπροστά από παρακείµενα
εµπορικά καταστήµατα ενώ η όλη εικόνα που παρουσίαζαν οι πεζόδροµοι της πόλης ήταν επιεικώς
αντιαισθητική.
Ο ∆ήµος Κατερίνης µε την αριθ. 724/2008 απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη τόσο τις σχετικές
διατάξεις όσο και τις πραγµατικές συνθήκες της περιοχής, προσπάθησε να αντιµετωπίσει το θέµα µε
την πρόβλεψη για τη δηµιουργία οριοθετηµένων εξεδρών, όπου θα τοποθετούνται τα
τραπεζοκαθίσµατα των καταστηµάτων, ώστε να αποτραπεί η αυθαίρετη ανάπτυξή τους και η
τοποθέτησή τους να περιορίζεται εντός των ορίων της αντίστοιχης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου
χώρου. Οι εξέδρες – πατάρια, οι οποίες οπωσδήποτε δεν είναι σταθερές κατασκευές αφού δεν είναι
συνδεδεµένες κατά µόνιµο τρόπο µε το έδαφος, κατασκευάστηκαν µε βάση εγκεκριµένη µελέτη και
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και κατευθύνσεις της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι το ίδιο ζήτηµα αντιµετωπίστηκε µε αντίστοιχο τρόπο σε µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Η ρύθµιση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την άµεση και σαφή οριοθέτηση της ανάπτυξης των
τραπεζοκαθισµάτων. Οι παραχωρούµενοι κοινόχρηστοι χώροι αξιοποιήθηκαν µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, συνδυάζοντας την ελεύθερη και ανεµπόδιστη κίνηση πεζών και οχηµάτων και την αναψυχή
των κατοίκων. Εκτός αυτού, µε τον σαφή πλέον προσδιορισµό του παραχωρούµενου χώρου,
εξαλείφθηκαν τα προβλήµατα µεταξύ των καταστηµαταρχών, ενώ αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι η
σηµαντική – κατά κοινή οµολογία – αισθητική αναβάθµιση των χώρων, η βελτίωση της εικόνας της
πόλης και εν τέλει η βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων της.
Η εν λόγω απόφαση κρίθηκε νόµιµη από το Γ.Γ. Περιφέρειας κατά τον προβλεπόµενο έλεγχο
νοµιµότητας, χωρίς καµιά παρατήρηση ή υπόδειξη ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης
και λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων. Ως τέτοια εφαρµόστηκε από το έτος 2008, ενώ αντίστοιχες
αποφάσεις µε όµοιο περιεχόµενο λαµβάνονταν κάθε χρόνο και εγκρίνονταν επίσης από το Γ.Γ.
Περιφέρειας.
Χωρίς καµιά αλλαγή ως προς τους όρους ή τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση των
κοινοχρήστων χώρων, χωρίς να παρατηρηθούν υπερβάσεις των κανονιστικών ρυθµίσεων από τους
εµπλεκόµενους επαγγελµατίες και υπό συνθήκες απόλυτης τάξης στη λειτουργία των πεζοδρόµων, το
έτος 2012 ο Γ. Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης έκρινε ότι οι αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό χρήσης κοινοχρήστων χώρων δεν είναι νόµιµες κατά
το µέρος που αφορούν στη δηµιουργία παταριών έµπροσθεν των καταστηµάτων επειδή η κατασκευή
τους δεν στηρίζεται στις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.
Με την αριθ. 228/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο κανονισµός λειτουργίας
κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων, πλατειών των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου.
Στα πλαίσια του προβλεπόµενου ελέγχου νοµιµότητας, η αριθ. 228/2012 απόφαση του ∆.Σ.
ακυρώθηκε εν µέρει από το Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης (αριθ. 6780/9-72012 απόφαση Γ.Γ.). Πιο συγκεκριµένα, µε την εν λόγω απόφαση ακυρώθηκαν οι παράγραφοι 8.2,
8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.10, 8.11.3, 8.11.6, 9.1, 9.2 και 9.3 της απόφασης, που αφορούν στην πρόβλεψη
για τη δηµιουργία εξεδρών – παταριών στις προσόψεις των καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων πάνω σ’ αυτά καθώς και στην υπό όρους
τοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών πάνω ή γύρω από αυτά. Προσφυγή του ∆ήµου Κατερίνης κατά
της ανωτέρω απόφασης του Γ.Γ. ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006,
απορρίφθηκε µε την αριθµ. 40/2012 απόφασή της, η οποία κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κατερίνης την 21-2013. Κατά της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής, εκκρεµεί αίτηση ακυρώσεως του ∆ήµου Κατερίνης
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, η εξέταση της οποίας δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί.
Με την αριθ. 544/2012 απόφαση του ∆.Σ. η αριθ. 228/2012 απόφασή του τροποποιήθηκε ως προς
ορισµένα σηµεία που αφορούν στον έλεγχο και στην κυκλοφορία οχηµάτων στον πεζόδροµο της
πόλης.
Παρά το γεγονός της προσφυγής του ∆ήµου για το θέµα ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου, ο ν.
3463/2006 προβλέπει στο άρθρο 154 την υποχρέωση συµµόρφωσης των αιρετών οργάνων των
∆ήµων στις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα και της Ειδικής Επιτροπής. Συνεπώς, ύστερα από τις
ανωτέρω ακυρωτικές αποφάσεις, οφείλουµε, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 79 και 154
του ν. 3463/2006, να καθορίσουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λειτουργίας των
κοινόχρηστων χώρων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των εποπτευόντων οργάνων.
Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι από την 9-7-2012 ισχύει ο Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός
Κανονισµός» (ΦΕΚ Α' 79/9.04.2012), ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 21 – Προσωρινές κατασκευές –
τα εξής:
1.Η προσωρινή κατασκευή τοποθετείται σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρηµένους σε δηµόσια κοινή
χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 10 και σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους, υπαίθριους ή
στεγασµένους, κατά παρέκκλιση των κείµενων πολεοδοµικών όρων της περιοχής και υπό την
προϋπόθεση ότι επιτρέπονται οι συγκεκριµένες χρήσεις. Για τις προσωρινές κατασκευές απαιτείται
έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας από τον αρµόδιο κατά περίπτωση φορέα, κατόπιν υποβολής
απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την κατασκευή ή συναρµολόγηση και τοποθέτηση,
καθώς και προσδιορισµός του χρονικού διαστήµατος διατήρησής τους.
2.Οι κατασκευές αυτές οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό στατικής επάρκειας σύµφωνο µε τις
ισχύουσες ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
H θεµελίωσή τους πρέπει να γίνεται:
α. επί ξύλινων πασσάλων,
β. επί µεµονωµένων προκατασκευασµένων πεδίλων σκυροδέµατος, επιφάνειας µικρότερης ή ίσης
του ενός τετραγωνικού µέτρου,
γ. επί προκατασκευασµένων θεµελιολωρίδων σκυροδέµατος, πλάτους µικροτέρου ή ίσου του 0,60
µ. και επί οποιουδήποτε άλλου προκατασκευασµένου στοιχείου, για το οποίο αποδεικνύεται η ευχερής
αποµάκρυνση και για το οποίο δεν απαιτείται έγχυτο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου.
Με υπουργική απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ορίζεται το χρονικό διάστηµα αδειοδότησης ανά είδος και επιφάνεια προσωρινής κατασκευής,
καθώς και τα στοιχεία που απαραίτητα υποβάλλονται µαζί µε την αιτιολογική έκθεση για την
αναγκαιότητα της τοποθέτησης, στον αρµόδιο φορέα.
Οι αναφερόµενες διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.Ο.Κ.) που αφορούν σε
προσωρινές κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, οι οποίες να σηµειωθεί ότι δεν ελήφθησαν υπόψη
από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατά τον έλεγχο νοµιµότητας των
αποφάσεων του ∆.Σ. , προβλέπουν τη δυνατότητα δυσµενέστερων τεχνικά κατασκευών στους
κοινόχρηστους χώρους από τις επίµαχες εξέδρες που κρίθηκαν – ύστερα µάλιστα από την πάροδο
τριών και πλέον ετών –παράνοµες από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. Ενδεικτικά αναφέρεται η περ. β
της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου που επιτρέπει τη θεµελίωση των προσωρινών κατασκευών επί
µεµονωµένων προκατασκευασµένων πεδίλων σκυροδέµατος. Το άρθρο 21 του Ν.Ο.Κ. διασαφηνίζει
επαρκώς τις κατασκευές που δύνανται να γίνουν i) σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρηµένους σε δηµόσια
κοινή χρήση και ii) σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους υπαίθριους ή στεγασµένους, κατά
παρέκκλιση των κείµενων πολεοδοµικών όρων της περιοχής και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπονται
οι συγκεκριµένες χρήσεις.
Προφανώς οι επίµαχες κατασκευές (εξέδρες – πατάρια) βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο, αφού
βρίσκονται στο Κέντρο Πόλεως Κατερίνης, σε πεζόδροµο.
Οι δε χρήσεις γης το επιτρέπουν, διότι πρόκειται για περιοχή γενικής κατοικίας µε εξαίρεση τα
πρατήρια βενζίνης.
Η δε εκκρεµότητα για απαίτηση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας καθώς και η ύπαρξη
πιστοποιητικού στατικής επάρκειας, σαφώς καλύπτονται από την εγκεκριµένη µελέτη, η οποία
κατατέθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας και έλαβε την απαραίτητη έγκριση, πριν
προχωρήσει οποιαδήποτε κατασκευή.
Είναι φανερό ότι οι υφιστάµενες εξέδρες εµπίπτουν ως κατασκευές στις ρυθµίσεις του άρθρου 21.
Ωστόσο για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή των διατάξεών του, απαιτείται η έκδοση της
προβλεπόµενης στην τελευταία παράγραφο Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα εξειδικεύσει τους
όρους τοποθέτησης και λειτουργίας των κατασκευών αυτών και θα καθορίσει τα απαιτούµενα στοιχεία
και δικαιολογητικά για την κατασκευή ή συναρµολόγηση και τοποθέτηση. Η αναφερόµενη Υπουργική
απόφαση δεν έχει µέχρι σήµερα εκδοθεί, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εφαρµογή και των
γενικών ρυθµίσεων του άρθρου 21, που οπωσδήποτε καλύπτουν τις προσωρινές κατασκευές των
εξεδρών στον πεζόδροµο της πόλης.
Επειδή η επίκληση της επικείµενης έκδοσης της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, δεν απαλλάσσει
το ∆ήµο Κατερίνης από την υποχρέωση συµµόρφωσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν.
3463/2006, στις αποφάσεις του Γ.Γ. και της Ειδικής Επιτροπής, οφείλουµε σήµερα να καθορίσουµε
τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις των εποπτευόντων οργάνων. Με την έκδοση δε της αναφερόµενης υπουργικής απόφασης
και την τήρηση των όρων και διαδικασιών που θα προβλέπει, θα καταστεί δυνατή η επάνοδός µας στο
θέµα, καθώς θεωρούµε ότι οι εν λόγω προσωρινές κατασκευές – εξέδρες, δεν αναιρούν σε καµιά
περίπτωση τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των χώρων, εξυπηρετούν χωρίς αµφιβολία την κυκλοφορία
των πεζών, αναβαθµίζουν αισθητικά την πόλη, εξυπηρετούν τη λειτουργικότητά της και συµβάλλουν
στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων.
Στη συνέχεια ο Γενικός Γραµµατέας αναφέρθηκε:
1. Στις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1.Β.ν του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες η Ε.Π.Ζ.
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του
Κ.∆.Κ.
2. Στις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1.δ2 του Κ.∆.Κ. (Ν.3463/2006) σύµφωνα µε τις οποίες οι
δηµοτικές αρχές θέτουν κανόνες για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των
παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων
Τέλος παρουσίασε σχέδιο νέου κανονισµού λειτουργίας Κ.Χ. – πεζοδρόµων – πλατειών
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Κατερίνης που ουσιαστικά συµπίπτει µε τον κανονισµό
λειτουργίας όπως ψηφίστηκε µε την 228/2012 και τροποποιήθηκε µε την 544/2012 αποφάσεις ∆.Σ.,
µε εξαίρεση τις παραγράφους που αναφέρονται στα πατάρια οι οποίες έχουν απαλειφθεί.
Και στη συνέχεια ο προεδρεύων κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να εισηγηθεί προς το δηµοτικό συµβούλιο τον
κανονισµό λειτουργίας Κ.Χ. – πεζοδρόµων – πλατειών ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου
Κατερίνης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κατερίνης αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις
διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την έκδοση κανονισµού λειτουργίας Κ.Χ. – πεζοδρόµων
– πλατειών ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Κατερίνης, ως εξής:
1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού:
Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόµους, πλατείες, πεζοδρόµια
κλπ.) εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κατερίνης.
2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:
Κοινόχρηστοι Χώροι νοούνται οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση, πεζοδρόµια, γέφυρες και γενικά
οι προορισµένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό
σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο κατά την έννοια των
σχετικών διατάξεων του Ν. 1080/80 για την τήρηση των οποίων υπεύθυνος είναι η εκάστοτε ∆ηµοτική
Αρχή εντός των διοικητικών ορίων της και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της ή όποια άλλη υπηρεσία
στις αρµοδιότητες της οποίας ανήκει ο κοινόχρηστος χώρος.
3. Ο παρών Κανονισµός αποσκοπεί:
3.1 Στην εξασφάλιση άνετων συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς και στην εξυπηρέτηση των
αναγκών προσπέλασης στους πεζοδρόµους, στα πεζοδρόµια και στους λοιπούς κοινόχρηστους
χώρους.
3.2 Στη διασφάλιση της απόλαυσης των κοινόχρηστων χώρων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες
του ∆ήµου.
3.3 Στην ισότιµη και δίκαιη αντιµετώπιση των επαγγελµατιών του ∆ήµου Κατερίνης που
εκµεταλλεύονται κοινόχρηστους χώρους.
4. Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει:
Τις χρήσεις των κοινόχρηστων χώρων ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση
της κυκλοφορίας των πεζών και οχηµάτων, η κίνηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), η
πρόληψη κινδύνων λόγω της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αντικειµένων σε οδούς, πεζοδρόµια κ.λ.π. και
τέλος η αισθητική προστασία των κοινόχρηστων χώρων.
5. Αρµόδιες υπηρεσίες για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού είναι:
5.1 Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες.
5.2 Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή «σύµφωνη γνώµη»
για τη χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ή διακοπής και παρεµπόδισης της
κυκλοφορίας.
5.3 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Οικονοµική Επιτροπή, οι οποίες επιλύουν κάθε διαφορά που
ανακύπτει από την εφαρµογή αυτού του κανονισµού και παραπέµπουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
θέµατα που έχουν σχέση µε τον παρόντα Κανονισµό.
5.4 Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, η οποία ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού.
6. Οδοί κυκλοφορίας πεζών – πεζόδροµοι.
6.1 Οι οδοί πού χαρακτηρίζονται ως πεζόδροµοι προορίζονται καταρχήν για την αποκλειστική χρήση
των πεζών.
6.2 Σε κάθε είσοδο του πεζοδρόµου ειδική πινακίδα σήµανσης ,αναγγέλλει την χρήση του δρόµου και
προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του. Η αποτροπή της εισόδου οχηµάτων στον πεζόδροµο θα
γίνει µε την χρήση των αντίστοιχων τεχνικών µέσων αστυνόµευσης (βυθιζόµενες µπάρες,
ανακλινώµενα κολωνάκια, σταθερά κολωνάκια) όπως αυτά προβλέπονται στο συνηµµένο της
απόφασης απόσπασµα χάρτη. Στον ίδιο χάρτη προσδιορίζονται και οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης πέριξ
του πλέγµατος του πεζοδρόµου.
6.3 Στους πεζόδροµους σύµφωνα µε τον ΚΟΚ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση όλο το 24ωρο:
6.3.1 Η κυκλοφορία των ασθενοφόρων, των απορριµµατοφόρων και των οχηµάτων των συνεργείων
του ∆ήµου, των αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ., των αυτοκινήτων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και των οργανισµών κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ - ΟΤΕ) καθώς και των φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και διανοµής φαρµάκων. Για την αντιµετώπιση
περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης, καθώς και των αυτοκινήτων πού διαθέτουν χώρο στάθµευσης
εντός των ιδιοκτησιών τους, µε µοναδική δυνατή είσοδο από τον πεζόδροµο. Στους παραπάνω θα
δοθούν κάρτες εισόδου για τις βυθιζόµενες µπάρες και κλειδί του λουκέτου για τα ανακλινώµενα
κολωνάκια.
6.3.2 Όλο το 24ωρο επιτρέπεται µε ειδική άδεια που εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας µετά από εισήγηση του Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας του ∆ήµου:
Η κυκλοφορία οχηµάτων για τη µεταφορά αναπήρων και κινητικά ανήµπορων υπερηλίκων, µονίµων
κατοίκων του ∆ήµου Κατερίνης πού θα αποδεικνύουν αυτές τις ιδιότητες µε τον τρόπο και τις
προϋποθέσεις που καθορίζει το Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία και εισηγείται την έκδοση
σχετικής απόφασης (περί καθορισµού προϋποθέσεων έκδοσης άδειας και περί της διαδικασίας
εισήγησης). Η άδεια ισχύει για ένα έτος, αφορά συγκεκριµένο όχηµα, αναφέρει τα στοιχεία του
οχήµατος και τα στοιχεία του δικαιούχου ατόµου (όνοµα – επώνυµο – κατοικία - ηλικία) και πρέπει να
είναι πάντα σε εµφανές σηµείο στο όχηµα. Αυτό υποχρεωτικά πρέπει να ανήκει στο δικαιούχο ή σε
σύζυγο ή σε συγγενή α’ βαθµού.
Σε περίπτωση που τα οχήµατα αυτά κινούνται εντός των πεζοδρόµων για την εξυπηρέτηση τρίτων και
όχι των δικαιούχων (αναπήρων ή κινητικά ανήµπορων υπερηλίκων), µετά τη διαπίστωση της
παράβασης, αφαιρείται η άδεια εισόδου στους πεζοδρόµους από το όχηµα και επιβάλλονται οι
κυρώσεις για την παράνοµη είσοδο, παράνοµη στάση ή στάθµευση του οχήµατος.
6.4 Σε έκτακτες περιπτώσεις µεταφοράς ατόµων µε δυσκολία στην κίνηση ή άλλη ανάγκη (βλάβες)
ζητείται άδεια κατ΄ εξαίρεση από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για την
είσοδο στον
πεζόδροµο. Οι κάρτες εισόδου των βυθιζόµενων µπαρών ισχύουν για τους µονίµους προς
εξυπηρέτηση έκτακτων ή ιδιαίτερων περιστατικών. (544/2012)
6.5 Επιτρέπεται η διέλευση των ποδηλάτων η ταχύτητα κίνησης των οποίων δεν θα υπερβαίνει την
ταχύτητα κίνησης των πεζών. Τα ποδήλατα µπορούν να σταθµεύουν σε προκαθορισµένους χώρους,
χωρίς να εµποδίζουν την κίνηση των πεζών ή οχηµάτων που κατ΄ εξαίρεση διέρχονται από τους
πεζόδροµους.
6.6 Η κίνηση στους πεζόδροµους γίνεται µε τους παρακάτω όρους:
6.6.1 Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεποµένων οχηµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ταχύτητα των
πεζών , οι οποίοι σε κάθε περίπτωση έχουν προτεραιότητα.
6.6.2 ∆εν επιτρέπεται η όπισθεν κίνηση των οχηµάτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό.
6.6.3 ∆εν επιτρέπονται οι επιτόπου στροφές.
6.6.4 ∆εν επιτρέπεται η κίνηση οχηµάτων µικτού βάρους άνω των 7,5 τόνων πλην ειδικών εξαιρέσεων
για βαρύτερα οχήµατα η χρήση των οποίων τυγχάνει να είναι εντελώς απαραίτητη κατά τη φάση
ανέγερσης ή κατεδάφισης οικοδοµών και κατόπιν ειδικής άδειας που χορηγείται από την ∆ιεύθυνση
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και στην οποία καθορίζεται µε ακρίβεια η ηµέρα και οι ώρες κίνησης
του βαρέου οχήµατος και η εκτελούµενη από αυτό εργασία.
6.6.5 ∆εν επιτρέπεται η κίνηση, η στάση και η στάθµευση µοτοποδηλάτων -µοτοσικλετών σε όλο το
πλέγµα των πεζοδρόµων, εκτός από περιπτώσεις που ενδεχοµένως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
απόφαση του το επιτρέψει.
6.6.6 ∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης προς
εκµετάλλευση επί οικοπέδων εχόντων πρόσωπο επί των πεζοδρόµων εφόσον η είσοδος και η έξοδος
των αυτοκινήτων γίνεται µέσω των πεζοδρόµων αυτών.
6.6.7 Κάθε κάτοχος οχήµατος που µε υπαιτιότητα του προκαλεί ζηµιές µε την κίνηση και τη
στάθµευση του οχήµατος εντός του πεζοδρόµου, υποχρεούται να αποζηµιώσει το ∆ήµο Κατερίνης. Το
ύψος της αποζηµίωσης ορίζεται κατά περίπτωση από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας.
7. Ωράριο διέλευσης οχηµάτων σε πεζοδρόµους
H κάθε είδους τροφοδοσία των καταστηµάτων – γραφείων - µονίµων κατοίκων κλπ. γίνεται κατά τις
ώρες 07.00 π.µ. έως 10.00 π.µ. και 15.00 µ.µ. έως 17.30 µ.µ. των εργάσιµων ηµερών. Η στάθµευση
οχηµάτων τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζει την κίνηση των πεζών, την τροφοδοσία
άλλων καταστηµάτων ή την κίνηση προς άλλες παρόδιους ιδιοκτησίες. Οι καταστηµατάρχες πού
διατηρούν καταστήµατα στους πεζόδροµους, οφείλουν να προµηθεύονται τα εµπορεύµατα τους κατά
τις ώρες πού επιτρέπεται η τροφοδοσία τους.
Η διαχείριση του συστήµατος λειτουργίας των εισόδων του πεζοδρόµου θα γίνεται από τη ∆ιεύθυνση
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή και από άλλους υπαλλήλους του ∆ήµου που θα ορίζονται για τον σκοπό
αυτό.
8. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων - εµπορευµάτων)
στους πεζοδρόµους.
8.1 Η παραχώρηση ή µη χρήσης των Κοινόχρηστων Χώρων (ή/και τµηµάτων αυτών), καθώς και η
όροι αυτής, αποφασίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κατερίνης.
8.2 Τα καταστήµατα που βρίσκονται σε γωνία πεζοδρόµων έχουν δικαίωµα ανάπτυξης και στις δύο
όψεις. Εφόσον κάνουν χρήση του δικαιώµατος αυτού (και στις δύο όψεις) το συνολικό εµβαδόν που
δικαιούνται, προκύπτει από το εµβαδόν που δικαιούνται από τη µία όψη (ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο)
πολλαπλασιαζόµενο µε συντελεστή 1,08. (Συσχετίζεται µε την παρ. 8.3)
8.3 Οι διάδροµοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισµάτων και εξυπηρετούν τη
λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρώνται ως κατάληψη.
8.4 Οι καταστηµατάρχες φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για την αυθαίρετη κατάληψη, πέραν εκείνου που
τους έχει παραχωρηθεί , από πελάτες του των καταστηµάτων τους. Έχουν υποχρέωση να
συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, καθώς και µε τις υποδείξεις της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
8.5 Στους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων ισχύουν τα
εξής:
8.5.1 ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφηµιστικών
στοιχείων, η λειτουργία τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών προβολής.
8.5.2 ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού εκτός
οριοθετηµένου χώρου.
8.5.3 ∆εν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων - σκαµπό κ.λ.π. στοιχείων εκτός οριοθετηµένου
χώρου.
8.5.4 ∆εν επιτρέπεται στους πεζόδροµους να αναπτυχθούν πλαστικές καρέκλες και γενικά
τραπεζοκαθίσµατα που δεν συµβαδίζουν µε την αισθητική των πεζοδρόµων.
8.5.5 Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της άδειας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, θα
ανακαλείται η άδεια και τα τραπεζοκαθίσµατα.
8.5.6 Επιτρέπεται στα εµπορικά καταστήµατα του πεζόδροµου να εκθέτουν τα εµπορεύµατά τους στην
πρόσοψη του καταστήµατος µέχρι 1,20 µ. σε πλάτος ύστερα από την σύµφωνη γνώµη της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας.
9. ∆ικαιολογητικά για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων:
9.1 Αίτηση προς τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών (τµήµα εσόδων) ∆ήµου Κατερίνης.
9.2 Φωτοτυπία την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος που να προβλέπεται η ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων στον κοινόχρηστο εξωτερικό χώρο.
9.3 Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που έχει χορηγηθεί, εκτός αν
πρόκειται για νέο κατάστηµα.
9.4 Ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.
9.5 Ενηµέρωση από το ταµείο του ∆ήµου (περί µη οφειλών) στο ∆ήµο Κατερίνης για τέλη – φόρους πρόστιµα και εισφορές προς το ∆ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεως τους.
9.6 Τοπογραφική αποτύπωση όπου απεικονίζεται η θέση του καταστήµατος, τα παρακείµενα
καταστήµατα, οι είσοδοι των κατοικιών, το πλάτος της οδού, καθώς και οι διαστάσεις του αιτούµενου
χώρου.
9.7 ∆εν χορηγείται άδεια τραπεζοκαθισµάτων σε καταστηµατάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει
καθυστερούµενες οφειλές κάθε µορφής.
10. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσµατα σε πλατείες
10.1 Η έγκριση - παραχώρηση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε πλατείες (µε την καταβολή
του σχετικού τέλους) θα δίδεται κατά τα οριζόµενα του αρθ.3 παρ.4-5-6 του Ν. 1080/80.
10.2 Τα καταστήµατα θα µπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα στην πλατεία στην προβολή
απέναντι από την πρόσοψη τους. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει σε
πλάτος την πρόσοψη του καταστήµατος. Αν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση της πλατείας ,
µπορεί να µην χορηγείται άδεια παρά µόνο το 70% του πλάτους της πρόσοψης του καταστήµατος.
10.3 Αν υπάρχουν καταστήµατα περισσότερα του ενός που έχουν πρόσοψη σε χώρο της πλατείας και
επιθυµούν την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων κλπ. στο συγκεκριµένο χώρο, τότε ο χώρος που
διατίθεται σε καθένα από αυτά, καθορίζεται µε απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας κατ’ αναλογία του
µήκους των προσόψεων τους.
10.4 Κάθε αίτηση για άδεια τραπεζοκαθισµάτων κλπ., τµήµατος της πλατείας, θα συνοδεύεται από
τοπογραφικό διάγραµµα που θα καθορίζει λεπτοµερώς το χώρο που θα αναπτύσσονται τα
τραπεζοκαθίσµατα, ύστερα από επιτόπια εξέταση υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο
θεωρείται για την ακρίβεια του. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος συντάσσει έκθεση στην οποία
βεβαιώνεται το σύννοµο της κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, σε σχέση µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού και τη διαβιβάζει ΑΜΕΣΑ στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο για την έκδοση της άδειας.
10.5 Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της άδειας εκµετάλλευσης πλατείας -πεζοδρόµου ή
υπέρβασης της αποτύπωσης του τοπογραφικού διαγράµµατος, συντάσσεται έκθεση παράβασης από τη
∆ηµοτική Αστυνοµία και επιβάλλονται από το τµήµα που εξέδωσε την άδεια, οι κυρώσεις του αρθ.3
παρ.8 του Ν. 1080/80 (όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του αρθ.26 παρ.5 του Ν. 1828/89 και
του αρθ.6 Ν. 1900/90) και του αρθ.3 παρ.15 του Ν. 1080/80 καθώς και αυτές του άρθρου 458 του
Ποινικού Κώδικα όπως και κάθε µελλοντική νοµοθετική ρύθµιση.
10.6 ∆εν επιτρέπεται στις πλατείες να αναπτυχθούν πλαστικές καρέκλες και γενικά τραπεζοκαθίσµατα
που δεν συµβαδίζουν µε την αισθητική των πλατειών. Σχετικές προδιαγραφές µπορεί να εκδίδει η
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
10.7 Επιτρέπεται η τοποθέτηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων ψύξης - θέρµανσης εξωτερικού χώρου,
εφόσον αυτά έχουν αποτυπωθεί στα κατατεθέντα τοπογραφικά διαγράµµατα και έχουν συµπεριληφθεί
στην χορηγηθείσα άδεια.
10.8 Σε όλους τους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους µέσα στις πλατείες - πεζόδροµους
απαγορεύεται κάθε µόνιµη εγκατάσταση ή κατασκευή.
11. Παραχώρηση χώρου στα πεζοδρόµια
121.1 Η έγκριση για την παραχώρηση χώρου, στα πεζοδρόµια θα δίδεται αφού πάντα εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.
11.2 ∆εν επιτρέπεται η εκµίσθωση ή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από το ∆ήµο για τοποθέτηση
επαγγελµατικού εξοπλισµού, εάν δεν αποµένει από κάθε είδους εµπόδια, ζώνη όδευσης, τουλάχιστον
1.50µ. για τη διέλευση των πεζών στα πεζοδρόµια. Το ίδιο ισχύει και για τα καταστήµατα Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος που έχουν πεζοδρόµιο στην πρόσοψη τους.
11.3 ∆εν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστηµάτων και επιτηδευµατιών κάθε µορφής στους
κοινόχρηστους χώρους-πεζοδρόµια(συνεργεία αυτοκινήτων -συναρµολογήσεις επίπλων κλπ.).
11.4 ∆εν επιτρέπεται η προσωρινή έκθεση ή απόθεση αντικειµένων (π.χ. κιβωτίων – εµπορευµάτων –
µοτοποδηλάτων - ηλεκτρικών συσκευών κλπ.) σε χώρο του πεζοδροµίου.
11.5 Επιτρέπεται τα εµπορικά καταστήµατα να εκθέτουν στις προσόψεις τους (πεζοδρόµιο) και σε
επαφή µε τη βιτρίνα τους στάντ - πανέρια κ.λ.π. τα εµπορεύµατα τους, (µε το ανάλογο τέλος) µέχρι
0.60 µέτρα, εφόσον παραµένει ελεύθερο το ελάχιστο ως άνω πλάτος όδευσης πεζών.
11.6 Επιτρέπεται τα εµπορικά καταστήµατα που βρίσκονται στους πεζόδροµους - πλατείες να εκθέτουν
τα εµπορεύµατα τους (µε το ανάλογο τέλος) στις προσόψεις - προβολές του καταστήµατος τους µέχρι
1.20µ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης, ορίζεται ετήσιο τέλος ανά τετραγωνικό µέτρο
ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και αναλόγως της πόλης ή του οικισµού στην οποία βρίσκεται ο
κοινόχρηστος χώρος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφαση του, µπορεί να ορίζει ζώνες (διαφορετικής
χρέωσης) µέσα στις πόλεις και στους λοιπούς οικισµούς του ∆ήµου Κατερίνης.
12. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
12.1 Επιτρέπεται η τοποθέτηση ψυγείων έξω από κάθε περίπτερο που βρίσκεται σε πεζόδροµο,
πεζοδρόµιο ή πλατεία, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για την οµαλή διέλευση των πεζών καθώς και
επαρκή ορατότητα οδηγών µετά από έγκριση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
12.2 Επιτρέπεται ένα (1) ψυγείο για παγωτά και ένα (1) µονό ή διπλό ψυγείο για αναψυκτικά τα οποία
θα εφάπτονται επί του περιπτέρου.
12.3 Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητής τέντας µε στήριξη µόνο πάνω στο περίπτερο, χωρίς
κατακόρυφα στηρίγµατα.
12.4 Απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλου κινητού αντικειµένου έξω από το περίπτερο ακόµη και στα
πλάγια όπως, διαφηµιστικά ταµπλό, σκαλιέρες, λοιπές πρόχειρες κατασκευές κ.λ.π.
12.5 Απαγορεύεται να τοποθετούνται ρολά πέραν των διαστάσεων που προβλέπει η κατασκευή του
περιπτέρου (1.50µ Χ 1.70µ Χ 2.60µ ύψος).
13. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα
13.1 Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια µουσικοχορευτικών
εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστηµάτων, προβολή προϊόντων για διαφήµιση από εταιρίες (τηλεφωνίας,
καλλυντικών κλπ.) θα εκδίδονται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κατερίνης
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου που θα υποβάλλεται τουλάχιστον µια (1) βδοµάδα νωρίτερα.
Στην αίτηση θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την
εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης.
13.2 Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου.
13.3 Η διάρκεια της άδειας δε θα υπερβαίνει το πενθήµερο (5ηµ.). Οι κινητές κατασκευές που θα
τοποθετούν οι φορείς πρέπει να είναι καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να µην είναι µεγαλύτερες
από 1µ. Χ 1.50µ., εκτός από ειδικές περιπτώσεις που θα εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
13.4 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
Ο Σύλλογος Μέριµνας Παιδιού, τα πολιτικά κόµµατα, οι µαθητικές – φοιτητικές συνδικαλιστικές
οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς που πραγµατοποιούν εκδηλώσεις κοινωνικού σκοπού και
οφέλους, στιλβωτές και υπαίθριοι φωτογράφοι.
14. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε οικοδοµικά υλικά
14.1 Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος ύστερα από αίτηση του στο ∆ήµο Κατερίνης είναι υποχρεωµένος να
λάβει άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µετά από έγκριση της Τροχαίας αν πρόκειται για
οδόστρωµα και από την ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας αν πρόκειται για πεζοδρόµιο ή πεζόδροµο.
14.2 Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη
ατυχήµατος και τη µη διασπορά των υλικών. Τα οικοδοµικά υλικά πρέπει να τοποθετούνται σε
συσκευασίες (κάδους – παλέτες – κοντέινερ κλπ.) για την πρόληψη ατυχήµατος. Κατά τη διάρκεια της
νύχτας η σήµανση πρέπει να είναι φωτεινή. Σε κάθε περίπτωση η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα
πρέπει να επισηµαίνεται µε πινακίδες, ειδική ταινία κλπ.
14.3 Σε περίπτωση που καταλαµβάνουν όλο το πεζοδρόµιο λόγω ανέγερσης οικοδοµής, οι υπεύθυνοι
υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόµιο και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών.
14.4 Με τη λήξη ισχύος της αδείας ο αδειοδοτούµενος οφείλει να παραδώσει τον καταληφθέντα
κοινόχρηστο χώρο στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητας του ή
ρύπους, σκουπίδια, κατάλοιπα κ.τ.λ.
15. Μεταβατικές διατάξεις
15.1 ∆εν παραχωρούνται άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις παρακάτω περιπτώσεις:
15.1.1 Σε πεζοδρόµια, πεζοδρόµους και πλατείες στα οποία ο ελεύθερος χώρος ο οποίος αποµένει για
την ασφαλή διέλευση πεζών και αµαξιδίων Α.Μ.Ε.Α. είναι τουλάχιστον 1.40 µ.
15.1.2 Σε νησίδες οδών
15.1.3 Σε καταστήµατα όπου παρεµβάλει δρόµος διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας.
15.1.4 Σε καταστήµατα εµπορίας και ενοικιάσεως αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων και εξοπλισµού
βαρέως τύπου.
15.1.5 Σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος όπως αναφέρονται στα άρθρα 43, 44, 45 και 48
της Αιβ/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης.
16. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
16.1 Οι παραβάτες του παρόντος κανονισµού τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις και
επιπλέον για µεν τις παραβάσεις που αφορούν θέµατα κίνησης και στάθµευσης οχηµάτων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), για δε τις παραβάσεις που αφορούν θέµατα
επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδοµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού
Κανονισµού (Γ.Ο.Κ.) και του κτιριοδοµικού οργανισµού, καθώς και µε τις προβλεπόµενες ποινές του
άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και κάθε µελλοντικό νοµοθέτηµα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 53/2013
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο προεδρεύων Τα Μέλη
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη, 10-05-2013
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
A.A.
Κατερίνα Σιούµη
Κ.Σ.