αρτηριακη πιεση

Διαφάνεια 1
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Αρχείο Γραμματικόπουλου Κων/νου, MD, Ph.D.
Καταγραφές με ψηφιακά ρεοκαρδιογραφικά συστήματα
niccomo® monitor και CardioScreen® 1000
Παρότι ορισμένες διαδεδομένες παθήσεις, όπως η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ), θεωρούνται εύκολη υπόθεση για τους γιατρούς, στην πράξη δεν είναι
έτσι. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ίδια αγωγή δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική σε όλους τους ασθενείς, αν και όλα τα αντιυπερτασικά φάρμακα
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά. Συχνά, κριτήρια επιλογής φαρμάκων αποτελούν η αποτελεσματικότητά τους βάσει συγκριτικών μελετών, η
καλύτερη πρόγνωση σε ορισμένες συνοδές παθήσεις (όπως διαβήτης), ή κάποιες κλινικές εκδηλώσεις (ταχυκαρδία, οιδήματα, κ.α.). Αναμφισβήτητο
γεγονός όμως είναι, ότι κανένα από τα αντιυπερτασικά φάρμακα από μόνο του δεν είναι αποτελεσματικό ούτε στις μισές περιπτώσεις, αλλά και η
προγνωστική τους συνεισφορά δεν περιλαμβάνει το σύνολο των περιπτώσεων.
Διαφάνεια 2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΡΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
<140/90 mmHg
και
<130/85 mmHg
Διαφάνεια 3
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ
ΠΙΕΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
(Cardiac Output, CO)
ΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
(Heart Rate, HR)
CO = HR X SV
MAP = CO x SVR
ΣΥΣΤ. ΑΓΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (SVR)
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
(Stroke Volume SV)
Αρτηριοσκλήρυνση
ΠΡΟΦΟΡΤΙΟ
(ΟΓΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟ
ΥΠΕΡΟΓΚΑΙΜΙΑ
ΥΠΕΡΙΝΟΤΡΟΠΙΑ
ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗ
ΥΠΕΡΧΡΟΝΟΤΡΟΠΙΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
Η αυξημένη Αρτηριακή Πίεση είναι αποτέλεσμα διαφόρων συσχετίσεων των τεσσάρων μηχανισμών ρύθμισης της ΑΠ.
Διαφάνεια 4
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
Hg
ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
SaO2
Μετρήσεις της
ΡΚΓ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ
(Oxygen Delivery, DO2)
ΝΑΙ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ
ΠΙΕΣΗ
αυξημένη ?
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
(Cardiac Output, CO)
ΝΑΙ
αυξημένη ?
ΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
(Heart Rate, HR) ΝΑΙ
MAP = CO x SVR
αυξημένη ?
ΣΥΣΤ. ΑΓΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (SVR)
ΝΑΙ
αυξημένος ?
CO = HR X SV
αυξημένο ?
( - ) αρν. χρονότροπα
ΥΠΕΡΤΑΣΗ ?
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
(Stroke Volume SV)
( - ) αγγειοδιασταλτικά
α-ΜΕΑ, α-Ca++, άμεσα,
κεντρικής δράσης, κ.α.
ΝΑΙ
αυξημένη ?
( + ) αγγειοσυσπαστικά
αυξημένo ?
ΠΡΟΦΟΡΤΙΟ
(ΟΓΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
( - ) αρν. ινότροπα
(διουρητικά)
β-αναστολείς, βεραπαμίλη,
διλτιαζέμη
( - ) αγγειοδιασταλτικά
α-ΜΕΑ, α-Ca++, άμεσα,
κεντρικής δράσης, κ.α.
( + ) αυξάνοντα τον
όγκο αίματος (υγρά)
( + ) θετ. ινότροπα
( + ) αγγειοσυσπαστικά
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
β-αναστολείς, βεραπαμίλη,
διλτιαζέμη
( + ) θετ. χρονότροπα
( - ) μειώνοντα τον
όγκο αίματος
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η Ρεοκαρδιογραφία (ΡΚΓ) παρέχει την δυνατότητα μίας ολοκληρωμένης αιμοδυναμικής εκτίμησης.
Διαφάνεια 5
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Αρτηριακή Πίεση
Καρδιακή Παροχή
Δείκτης Συστηματικής Αγγειακής αντίστασης
Καρδιακή συχνότητα
Όγκος παλμού
Περιεκτικότητα Υγρών θώρακα
Δείκτης ταχύτητας
Δείκτης Επιτάχυνσης
Κατάσταση υγρών
Συσταλτικότητα
Δείκτης τροφοδοσίας οξυγόνου
Οι περισσότερες παράμετροι είναι γνωστές. Ιδιαιτερότητα της μεθόδου είναι η δυνατότητα εκτίμησης του υγρού στοιχείου με τον δείκτη TFC
(Thoracic Fluid Content – περιεκτικότητα υγρών θώρακα) και δεικτών συσταλτικότητας, όπως οι δείκτες VI (Velocity Index – δείκτης
ταχύτητας [εκτίμηση συνολικής ινότροπης κατάστασης του μυοκαρδίου]) και ACI (Acceleration Contractility Index – δείκτης επιτάχυνσης
[εκτίμηση αληθούς ινότροπης κατάστασης του μυοκαρδίου]).
Διαφάνεια 6
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ
TFC
Αυξημένες τιμές — περισσότερο το
υγρό στοιχείο
Μειωμένες τιμές — λιγότερο το
υγρό στοιχείο
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
VI & ACI
Αυξημένες τιμές — αυξημένη
συσταλτικότητα
Μειωμένες τιμές — μειωμένη
συσταλτικότητα
Διαφάνεια 7
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Μέση Αρτηριακή Πίεση
Πίεση
Καρδιακή Παροχή
Δείκτης Καρδιακής Παροχής
Καρδιακή συχνότητα
Διαμορφωτές ΚΠ
Δείκτης Όγκου παλμού
Όγκος παλμού
Κατάσταση υγρών
Περιεκτικότητα Υγρών θώρακα
Αγγειακή αντίσταση
Δείκτης Συστηματικής Αγγειακής αντίστασης
Δείκτης ταχύτητας
Συσταλτικότητα
Δείκτης Επιτάχυνσης
Μετρηθείσες τιμές
Όρια φυσιολογικών τιμών
niccomo® software
Στην παρούσα εικόνα εμφανίζονται:
- οι παράμετροι με τις μετρηθείσες τιμές τους (αριστερή πλευρά),
- τα όρια των φυσιολογικών τιμών των παραμέτρων στο ραβδόγραμμα (αριθμοί στο μέσον) και το επίπεδο που βρίσκεται κάθε παράμετρος.
Διαφάνεια 8
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ – ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Επίπεδο υγρών
ΠΙΕΣΗ
Αιμοδυναμική
κατάσταση
ΡΟΗ
niccomo® software
Σ΄ αυτήν την εικόνα εμφανίζονται:
- η αιμοδυναμική κατάσταση [συσχέτιση πίεσης και ροής του αίματος, απεικονιζόμενη με την Μέση Αρτηριακή Πίεση (κάθετα) και τον δείκτη
Καρδιακής Παροχής (οριζόντια)]. Η κίτρινη κουκίδα δείχνει την τρέχουσα αιμοδυναμική κατάσταση.
- το επίπεδο των υγρών του θώρακα σε ποσοστιαία βάση.
Διαφάνεια 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Διαφάνεια 10
ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Άνδρας, 78 ετών, υγιής, χωρίς λήψη φαρμάκων.
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΕΡΓΟ
Φυσιολογική αιμοδυναμική εικόνα. Η φυσιολογική Αρτηριακή Πίεση συνοδεύεται από φυσιολογική Καρδιακή Παροχή και φυσιολογικές τιμές όλων
των παραμέτρων.
Διαφάνεια 11
ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Άνδρας, 78 ετών, υγιής, χωρίς λήψη φαρμάκων.
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ
ΝΟΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ & ΝΟΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Διαφάνεια 12
ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Γυναίκα, 76 ετών, υγιής, χωρίς λήψη φαρμάκων.
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΕΡΓΟ
Φυσιολογική αιμοδυναμική εικόνα. Η φυσιολογική Αρτηριακή Πίεση συνοδεύεται και από φυσιολογική Καρδιακή Παροχή και φυσιολογικές τιμές
όλων των παραμέτρων, με μία ελαφρά αύξηση του δείκτη συσταλτικότητας VI (δείκτης συνολικής ινότροπης ανταπόκρισης του μυοκαρδίου).
Διαφάνεια 13
ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Γυναίκα, 76 ετών, υγιής, χωρίς λήψη φαρμάκων.
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ
ΝΟΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ & ΝΟΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Διαφάνεια 14
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Η αποφυγή λαθών είναι ύψιστης σημασίας στην ιατρική. Η Ρεοκαρδιογραφία βοηθά σημαντικά σ΄ αυτήν την κατεύθυνση.
Διαφάνεια 15
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ασθενής, άνδρας, 73 ετών,
με ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση.
ΑΓΩΓΗ με α-ΜΕΑ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Αρτηριακής
Πίεσης
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ?
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης με μονοθεραπεία. Επιτυχία ?
Διαφάνεια 16
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΝΤΟΝΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
μείωση δοσολογίας α-ΜΕΑ και προσθήκη διουρητικού? ΝΑΙ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Έντονα μειωμένη Αγγειακή Αντίσταση, με έντονα αυξημένη Καρδιακή Παροχή.
Κλασσική περίπτωση υπερδοσολογίας ή μη αναγκαίας χρήσης αγγειοδιασταλτικού.
Προσέξτε ότι ο δείκτης κατάστασης των υγρών TFC είναι αυξημένος, όπως και οι δείκτες συσταλτικότητας του μυοκαρδίου.
Διαφάνεια 17
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ και ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΗ
κατάσταση
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ – ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Επίπεδο υγρών
Η αυξημένη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου, η μειωμένη Αγγειακή Αντίσταση και ο αυξημένος όγκος υγρών οδηγεί σε υπερδυναμική ροή του αίματος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Και πάλι, ελλείψει αρχικής αιμοδυναμικής εικόνας, δεν μπορεί με σιγουριά να αξιολογηθεί η τρέχουσα κατάσταση: η αύξηση της
Καρδιακής Παροχής, του όγκου των υγρών και της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου οφείλεται σε αντιρρόπηση στην έντονη αγγειοδιαστολή? Το
πιθανότερο ναι. Τότε η μείωση της δοσολογίας του αγγειοδιασταλτικού και η προσθήκη διουρητικού είναι αναγκαία.
Διαφάνεια 18
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ασθενής, άνδρας, 71 ετών, με ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση.
ΑΓΩΓΗ με α-ΜΕΑ, β-αναστολέα και διουρητικό
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ β-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ!
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Αντιθέτως, σ΄ αυτή τη περίπτωση η ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης συνοδεύεται από μειωμένη Καρδιακή Παροχή και αυξημένη Αγγειακή
Αντίσταση. Αιτία: ο υπερβολικός β-αποκλεισμός (μειωμένη Καρδιακή Συχνότητα, μειωμένες τιμές δεικτών συσταλτικότητας).
ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ αλλά ΥΠΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ρύθμιση.
Διαφάνεια 19
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Είναι πάντα άνευ κλινικής σημασίας η μη σωστή επιλογή της αντιυπερτασικής αγωγής? Δείτε το επόμενο παράδειγμα.
Διαφάνεια 20
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ασθενής, γυναίκα, 77 ετών, με μέτρια ρυθμισμένη αρτηριακή
πίεση. ΑΓΩΓΗ με β-αναστολέα και διουρητικό.
Νοιώθει εύκολη κόπωση και αδυναμία, η οποία αποδόθηκε στο προχωρημένο της
ηλικίας της
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Αρτηριακής
Πίεσης
(συνήθως ≈140/90 mm Hg) ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ?
ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Σ΄ αυτήν την ηλικιωμένη ασθενή, η ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης θεωρήθηκε επαρκής (συνήθως κοντά και λίγο κάτω από 140/90 mm Hg). Η
εύκολη κόπωση και η αδυναμία που αισθανόταν αποδόθηκε στο προχωρημένο της ηλικίας της.
ΣΩΣΤΗ Ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ?
Διαφάνεια 21
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ,
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ,
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ!!!
Διακοπή β-αναστολέα και διουρητικού? ΝΑΙ
Χορήγηση αγγειοδιασταλτικού? ΝΑΙ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ
ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ρύθμιση με έντονη μείωση της Καρδιακής Παροχής και της Τροφοδοσίας των ιστών με Οξυγόνο, οφειλόμενη σε μείωση της Καρδιακής
Συχνότητας και της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου (δράση β-αναστολέα), μείωση του επιπέδου των υγρών (δράση διουρητικού).
Προσέξτε την εντονότατη αγγειοσύσπαση.
Η λαμβανόμενη αγωγή διεκόπη και χορηγήθηκε αγγειοδιασταλτικό (α-Ca++). Δείτε το αποτέλεσμα στην επόμενη διαφάνεια.
Διαφάνεια 22
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΓΩΓΗ: μονοθεραπεία με α-Ca++
ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, με πλήρη υποχώρηση της αδυναμίας
και της εύκολης κόπωσης!
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Μετά από 25 ημέρες θεραπείας:
Υποκειμενικά: η ασθενής νοιώθει εξαιρετικά - η αδυναμία και η κόπωση έχουν εξαλειφθεί, ανεβαίνει με άνεση τουλάχιστον δύο ορόφους με γρήγορο
ρυθμό.
Αντικειμενικά: η αιμοδυναμική εικόνα παρουσιάζει θεαματική βελτίωση και δικαιολογεί την καλυτέρευση των υποκειμενικών συμπτωμάτων - άριστη
ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης, άρση της αγγειοσύσπασης, έντονη βελτίωση της Καρδιακής Παροχής. Προσέξτε την μεταβολή της Καρδιακής Συχνότητας
και των δεικτών συσταλτικότητας του μυοκαρδίου (διακοπή β-αναστολέα), όπως και του δείκτη κατάστασης των υγρών TFC (διακοπή διουρητικού).
Διαφάνεια 23
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με
β-αναστολέα και
διουρητικό
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΛΑΘΟΣ ΑΓΩΓΗ
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ !!!
Ασθενής,
γυναίκα 77
ετών
ΑΛΛΑΓΗ ΑΓΩΓΗΣ με
αγγειοδιασταλτικό
(α-ασβεστίου)
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΑΡΙΣΤΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Οι δύο μετρήσεις της προηγούμενης ασθενούς σε αντιπαράθεση. Η διαφορά είναι εμφανής.
Διαφάνεια 24
ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ και ΝΟΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
κατάσταση
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ – ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Επίπεδο υγρών
Η υπερτασική και υποδυναμική κατάσταση μετατράπηκε σε ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ και ΝΟΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.
Διαφάνεια 25
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ ΑΤΟΜΑ
(χωρίς λήψη φαρμάκων)
Διαφάνεια 26
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
β-αναστολέων
Διαφάνεια 27
Ασθενής, γυναίκα, 60 ετών,
με υπέρταση, χωρίς άλλα συμπτώματα και ευρήματα,
χωρίς λήψη φαρμάκων.
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ
ΠΙΕΣΗ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΑΓΩΓΗ?
συνήθως β-αναστολέας
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Μία συχνή κατάσταση που συναντάται στην καθημερινή ιατρική πρακτική είναι ο συνδυασμός αυξημένης Αρτηριακής Πίεσης με αυξημένο
σφυγμό. Η χορήγηση β-αναστολέα φαίνεται η πλέον ενδεδειγμένη, λόγω της αρνητικής χρονότροπης δράσης του.
Διαφάνεια 28
ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ!!! ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ.
β-αναστολέας ΟΧΙ !!!
αγγειοδιασταλτικό ΝΑΙ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Η ρεοκαρδιογραφική αιμοδυναμική μέτρηση όμως δείχνει ότι η αυξημένη Αρτηριακή Πίεση οφείλεται σε έντονη αγγειοσύσπαση, συνοδευόμενη
από μειωμένη Καρδιακή Παροχή.
Η αυξημένη Καρδιακή Συχνότητα είναι αντιρροπιστικού χαρακτήρα στην μείωση του Όγκου Παλμού (ανάγκη διατήρησης της Καρδιακής
Παροχής). Συνεπώς, Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ β-ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΠΙΖΗΜΙΑ) !!!
Η αγγειοσύσπαση ΑΠΑΙΤΕΙ την χορήγηση ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ.
Διαφάνεια 29
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ και ΥΠΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
κατάσταση
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ – ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ & ΥΠΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επίπεδο υγρών
Διαφάνεια 30
ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ
Ασθενής,ΤΗΣ
άνδρας,
49 ετών,ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ!!!
ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ.
με υπέρταση,
β-αναστολέας
ΟΧΙ !!!
χωρίς λήψη φαρμάκων.
αγγειοδιασταλτικό ΝΑΙ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ
ΠΙΕΣΗ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΑΓΩΓΗ?
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
αγγειοδιασταλτικό
?
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
β-αναστολέας ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
?
Άλλη μία παρόμοια με την προηγούμενη περίπτωση υπέρτασης με αυξημένη Καρδιακή Συχνότητα.
Αγωγή?
Διαφάνεια 31
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΓΚΟ
ΠΑΛΜΟΥ
β-αναστολέας ΝΑΙ
αγγειοδιασταλτικό ΟΧΙ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜ. ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση, εδώ η αυξημένη Καρδιακή Συχνότητα συνοδεύεται από αυξημένη Καρδιακή Παροχή και αυξημένη
συσταλτικότητα του μυοκαρδίου, χωρίς αγγειοσύσπαση.
Σ΄ αυτή την περίπτωση, η αυξημένη Καρδιακή Συχνότητα ΔΕΝ είναι αντιρροπιστικού χαρακτήρα, καθώς ο Όγκος Παλμού είναι στα ανώτερα
φυσιολογικά όρια.
ΣΥΝΕΠΩΣ, ο β-ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.
Η έλλειψη αγγειοσύσπασης ΔΕΝ δικαιολογεί την χορήγηση ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ.
Διαφάνεια 32
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ και ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΗ
κατάσταση
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ – ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ & ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επίπεδο υγρών
Διαφάνεια 33
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΩΝ
Διαφάνεια 34
Ασθενής, γυναίκα, 48 ετών,
με υπέρταση, χωρίς συνοδές παθήσεις,
χωρίς λήψη φαρμάκων.
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΑΓΩΓΗ?
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
αγγειοδιασταλτικό
? ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
β-αναστολέας ?
διουρητικό ?
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
Με την συνήθη προσέγγιση, οποιαδήποτε επιλογή είναι δυνατή.
Διαφάνεια 35
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ
ΜΕ 42
ΑΥΞΗΜΕΝΟ
ΔΕΙΚΤΗ
Ασθενής Γ.Α.,
γυναίκα,
ετών
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΘΩΡΑΚΑ
με υπέρταση,
δραστικός περιορισμός
λήψης
άλατος και διουρητικό? ΝΑΙ !
χωρίς
λήψη φαρμάκων.
αγγειοδιασταλτικό? ΟΧΙ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΥΠΕΡΟΓΚΑΙΜΙΑ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ρεοκαρδιογραφική εξέταση:
ΑΙΤΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ - αυξημένη Καρδιακή Παροχή με αυξημένο τον δείκτη κατάστασης των υγρών TFC. Η έλλειψη αγγειοσύσπασης ΔΕΝ
δικαιολογεί χορήγηση αγγειοδιασταλτικού.
Ιδανική η έναρξη της αγωγής με διουρητικό.
Διαφάνεια 36
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΛΗΨΗΣ ΑΛΑΤΟΣ
Η συμμόρφωση των ασθενών στις οδηγίες του ιατρού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την δυνατότητα κατανόησης του λόγου. Οι ασθενείς που
βλέπουν ποσοτικές μετρήσεις, όπως π.χ., της χοληστερίνης ή του σακχάρου, συμμορφώνονται πολύ καλύτερα από αυτούς που ακούν γενικές
οδηγίες. Ο περιορισμός της λήψης άλατος είναι γενικός κανόνας, αλλά μέχρι πρότινος δεν ήταν δυνατή η εξατομικευμένη και ποσοτική επίδειξη της
ανάγκης περιορισμού του. Η ρεοκαρδιογραφική παράμετρος «Περιεκτικότητα Υγρών Θώρακα TFC» είναι ένας πολύ καλός δείκτης μέτρησης της
κατάστασης των υγρών. Δείτε το παράδειγμα της επόμενης διαφάνειας.
Διαφάνεια 37
Ασθενής, γυναίκα, 42 ετών, με οριακή υπέρταση.
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ με
ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΩΝ.
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΑΛΑΤΟΣ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (141/93).
Οι υψηλές τιμές του δείκτη TFC δείχνουν ότι η ασθενής έχει αυξημένη περιεκτικότητα υγρών (συνήθως λόγω αυξημένης κατανάλωσης άλατος ή
αυξημένης ευαισθησίας σ΄ αυτό). Μακροχρόνια, η υπερβολική κατανάλωση αλατιού οδηγεί σε αγγειοσύσπαση ή σκλήρυνση των αγγείων, κάτι που
φαίνεται και στην συγκεκριμένη περίπτωση (ο δείκτης SVRI υπερβαίνει τις 2000 – τάση αγγειοσύσπασης). Δείτε και την μείωση του δείκτη αληθούς
ινότροπης κατάστασης του μυοκαρδίου ACI, παρότι η συνολική ινότροπη ανταπόκριση (δείκτης VI) είναι προς τα ψηλά όρια.
Η ασθενής επιβεβαιώνει την υψηλή κατανάλωση άλατος.
Διαφάνεια 38
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΑΤΟΣ ?
Διαφάνεια 39
Ασθενής, άνδρας, 55 ετών, με οριακή υπέρταση προ διετίας,
ρυθμισθείσα μόνο με άναλο δίαιτα.
Αιτία διενέργειας εξέτασης: εύκολη κόπωση
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΕΛΑΦΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ο περιορισμός λήψης άλατος είναι σημαντικό προληπτικό μέτρο κατά της υπέρτασης. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι κι εδώ πρέπει να υπάρχει
διαφοροποιημένη προσέγγιση, όπως θα δούμε στον συγκεκριμένο ασθενή.
Διαφάνεια 40
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ.
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ.
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ!
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σε μία απόλυτα φυσιολογική Αρτηριακή Πίεση καταγράφονται μειωμένες τιμές του δείκτη κατάστασης υγρών
TFC και μειωμένος Όγκος Παλμού, με αντιρροπιστική αύξηση της Καρδιακής Συχνότητας. Ο ασθενής βεβαιώνει ότι δεν λαμβάνει διουρητικό,
αλλά έχει περιορίσει πλήρως την κατανάλωση άλατος.
Αν και η Αρτηριακή Πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, η αιμοδυναμική εικόνα παρουσιάζει έντονες διαταραχές, με αγγειοσύσπαση (πιθανώς
αντιρροπιστική). Η επί μακρόν υπάρχουσα αγγειοσύσπαση επιβαρύνει την μυοκαρδιακή λειτουργία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις μειωμένες
τιμές των δεικτών συσταλτικότητας VI και ACI. Η εύκολη κόπωση συμβαδίζει με την χαμηλή παροχή οξυγόνου στους ιστούς.
Διαφάνεια 41
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ
ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΧΩΡΙΣ
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ
Διαφάνεια 42
Ασθενής, γυναίκα, 56 ετών, με υπέρταση, χωρίς συνοδές παθήσεις,
χωρίς λήψη φαρμάκων.
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ!
Η αυξημένη Διαστολική Αρτηριακή Πίεση ΔΕΝ σημαίνει απαραίτητα και αγγειοσύσπαση – άρα και απαραίτητη χορήγηση αγγειοδιασταλτικών.
Παρατηρείστε την υψηλή Καρδιακή Παροχή, συνοδευόμενη από υψηλές τιμές του δείκτη κατάστασης υγρών TFC.
Διαφάνεια 43
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ
Διαφάνεια 44
Ασθενής, άνδρας, 63 ετών, με υπέρταση, χωρίς λήψη φαρμάκων.
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Εδώ έχουμε μία περίπτωση, όπου η αυξημένη ΑΠ συνοδεύεται από τιμές Καρδιακής Παροχής και Συστηματικής Αγγειακής Αντίστασης στα ανώτερα φυσιολογικά
όρια. Ίσως είναι η πιο δύσκολη κατάσταση για την επιλογή της φαρμακευτικής αγωγής. Η χορήγηση αγγειοδιασταλτικού σε τέτοιες περιπτώσεις, αρκετά συχνά
επιφέρει αύξηση της Καρδιακής Παροχής και μη ικανοποιητικό αντιυπερτασικό αποτέλεσμα. Και αντιστρόφως, χορήγηση φαρμάκου που μειώνει την Καρδιακή
Παροχή επιφέρει συχνά αύξηση της Αγγειακής Αντίστασης.
Όποιο φάρμακο και να επιλεχθεί, ανεξαρτήτως του αντιυπερτασικού αποτελέσματος, η συχνή αιμοδυναμική παρακολούθηση είναι απαραίτητη
αφού σε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ συχνό το φαινόμενο μη ικανοποιητικού αντιυπερτασικού αποτελέσματος σε έντονη δραστικότητα του φαρμάκου. Αυτό
φαίνεται στην επόμενη παρουσίαση.
Διαφάνεια 45
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΝΗ
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΧΩΡΙΣ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η δραστικότητα του φαρμάκου δεν σημαίνει απαραίτητα και ικανοποιητικό αντιυπερτασικό αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει λόγω της πιθανής
αντιρροπιστικής αντίδρασης άλλων μηχανισμών διαμόρφωσης της Αρτηριακής Πίεσης. Αυτές οι καταστάσεις είναι αρκετά συχνές. Δείτε το επόμενο
παράδειγμα.
Διαφάνεια 46
Ασθενής, γυναίκα, 71 ετών, με υπέρταση, χωρίς λήψη φαρμάκων.
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Αιτία υπέρτασης: ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ, η οποία επηρεάζει τον Όγκο Παλμού και την καρδιακή συσταλτικότητα.
Χορηγήθηκε ο ανταγωνιστής ασβεστίου αμλοδιπίνη (αγγειοδιασταλτικό).
Διαφάνεια 47
15 ημέρες μετά την λήψη α-Ca++ αμλοδιπίνη
- Μη ικανοποιητικό Αντιυπερτασικό αποτέλεσμα
– Έντονη Αιμοδυναμική Δράση (έντονη μείωση SVRI)
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μη ικανοποιητικό αντιυπερτασικό αποτέλεσμα, παρόλη την εντονότατη αγγειοδιαστολή. Το μη ικανοποιητικό αντιυπερτασικό αποτέλεσμα δεν
οφείλεται στην μη δραστικότητα του φαρμάκου, αλλά στην σημαντική αύξηση της Καρδιακής Παροχής. Προσέξτε την ταυτόχρονη αύξηση του
Όγκου Παλμού, της Καρδιακής Συχνότητας, της περιεκτικότητας των υγρών (TFC) και των δεικτών συσταλτικότητας του μυοκαρδίου.
Διαφάνεια 48
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ασθενής, γυναίκα 71 ετών
ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΓΗ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ
ΑΓΩΓΗ με
α-ασβεστίου
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
- ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Οι ρεοκαρδιογραφικές καταγραφές της ασθενούς σε αντιπαράθεση.
Διαφάνεια 49
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Διαφάνεια 50
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΣΘΕΝΗΣ, 50 ετών
ΑΣΘΕΝΗΣ, 51 ετών
ΙΔΙΑ ΑΓΩΓΗ με α-ΜΕΑ + διουρητικό 12,5 mg
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Κάθε ασθενής είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Η εκτίμηση της δράσης των φαρμάκων, βάσει του αντιυπερτασικού τους αποτελέσματος είναι άκρως
προβληματική. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις δύο αυτές περιπτώσεις, με ίδια αγωγή και παρόμοιο αντιυπερτασικό αποτέλεσμα.
Αν και στις δύο περιπτώσεις η Αρτηριακή Πίεση θεωρείται ρυθμισμένη, στην μία περίπτωση συνοδεύεται από μειωμένη Καρδιακή Παροχή, στην
άλλη με αυξημένη.
Διαφάνεια 51
ΑΓΩΓΗ με α-ΜΕΑ + διουρητικό 12,5 mg
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΥΠΟΓΚΑΙΜΙΑ
ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Στην μία περίπτωση έχουμε υπερβολική δράση του διουρητικού που οδηγεί στη μείωση του όγκου υγρών (δείκτης TFC), του Όγκου Παλμού και της
Καρδιακής Παροχής. Η αγγειοσύσπαση είναι αντιρροπιστική για την διατήρηση της Αρτηριακής Πίεσης.
ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ αλλά ΥΠΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ρύθμιση.
Διαφάνεια 52
ΑΓΩΓΗ με α-ΜΕΑ + διουρητικό 12,5 mg
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΥΠΕΡΟΓΚΑΙΜΙΑ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Στην άλλη περίπτωση, η δράση του διουρητικού είναι ανεπαρκής, καθώς ο δείκτης κατάστασης των υγρών TFC είναι υψηλός, όπως και ο Όγκος
Παλμού και η Καρδιακή Παροχή.
ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ αλλά ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΗ ρύθμιση.
Διαφάνεια 53
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΤΙΑΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Διαφάνεια 54
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ασθενής, γυναίκα, 61 ετών, με υπέρταση.
ΑΓΩΓΗ με α-ΜΕΑ + διουρητικό 12,5 mg και a-Ca++
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
- ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΩΓΗ?
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αντικατάσταση αγωγής
?
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αύξηση δοσολογίας
?
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Προσθήκη φαρμάκου
?
Τριπλή φαρμακευτική αγωγή, χωρίς ρύθμιση των τιμών της Αρτηριακής Πίεσης. Τυπικό παράδειγμα τυχαίας επιλογής φαρμακευτικής αγωγής.
Περαιτέρω τι? Αντικατάσταση αγωγής, αύξηση δοσολογίας, προσθήκη επιπλέον φαρμάκου?
Διαφάνεια 55
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
β-αναστολέας? ΝΑΙ (ίσως με ΕΣΔ)
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Η ρεοκαρδιογραφική εξέταση δείχνει, ότι η υπέρταση συνοδεύεται από αυξημένη Καρδιακή Παροχή με αυξημένο Όγκο Παλμού και αντιρροπιστική μείωση της Καρδιακής
Συχνότητας, με τον δείκτη κατάστασης των υγρών TFC σε φυσιολογικά επίπεδα και ΕΝΤΟΝΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. Η Συστηματική Αγγειακή
Αντίσταση είναι σε φυσιολογικά όρια.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ελλείψει αρχικής αιμοδυναμικής καταγραφής δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε την επίδραση των λαμβανόμενων φαρμάκων. Η έλλειψη αγγειοσύσπασης μπορεί
να οφείλεται στην λήψη των αγγειοδιασταλτικών. Οι φυσιολογικές τιμές του δείκτη κατάστασης των υγρών TFC πιθανώς οφείλονται στην λήψη του διουρητικού. Αν θεωρήσουμε ότι
τα χορηγούμενα φάρμακα είναι δραστικά, τότε η προσθήκη β-αναστολέα είναι απαραίτητη, παρότι η Καρδιακή Συχνότητα είναι στα κατώτερα φυσιολογικά όρια. Από την άλλη,
υπάρχουν β-αναστολείς που δεν μειώνουν την Καρδιακή Συχνότητα και έχουν επιπλέον αγγειοδιασταλτική δράση (με ΕΣΔ). Ίσως, να είναι τα φάρμακα επιλογής σε τέτοιες
καταστάσεις.
Διαφάνεια 56
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ασθενής, γυναίκα, 68 ετών, με υπέρταση.
ΑΓΩΓΗ με α-ΑΤ + διουρητικό.
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΑΛΜΟΥ
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
αλλαγή αγωγής? αύξηση δοσολογίας?
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
προσθήκη φαρμάκου? ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ακόμη μία περίπτωση μη ικανοποιητικού αντιυπερτασικού αποτελέσματος. Η ασθενής λαμβάνει διπλή αγωγή (έτοιμος συνδυασμός). Τι φταίει?
Διαφάνεια 57
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ,
ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΥΠΕΡΟΓΚΑΙΜΙΑ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ρεοκαρδιογραφική αιμοδυναμική εξέταση:
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ με ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΩΝ TFC – ανεπαρκής δράση του διουρητικού.
Οι φυσιολογικές τιμές της Συστηματικής Αγγειακής Αντίστασης δεν συνηγορούν στην αύξηση της δοσολογίας του α-ΑΤ1, ούτε και στην διακοπή
του.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν και οι έτοιμοι συνδυασμοί έχουν το πλεονέκτημα της διευκόλυνσης και καλύτερης ίσως συμμόρφωσης, δεν επιτρέπουν όμως την
προσαρμογή της δοσολογίας.
Διαφάνεια 58
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Διαφάνεια 59
Ασθενής, γυναίκα, 83 ετών, με υπέρταση, χωρίς αγωγή.
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ με ΕΝΤΟΝΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μία αρκετά συχνή τακτική αντιυπερτασικής αγωγής σε ηλικιωμένους με συστολική υπέρταση είναι η χορήγηση διουρητικού. Όταν όμως η
αιμοδυναμική αιτία της αυξημένης Αρτηριακής Πίεσης είναι η αγγειοσύσπαση, η οποία συνοδεύεται από χαμηλή Καρδιακή Παροχή, οι ανταγωνιστές
ασβεστίου φαίνεται ότι έχουν πολύ καλή επίδραση, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια.
Διαφάνεια 60
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ α-Ca++
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μετά από ένα μήνα μονοθεραπείας, καταγράφεται σημαντική μείωση της αγγειοσύσπασης και άριστη ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης, με βελτίωση
και της Καρδιακής Παροχής.
Διαφάνεια 61
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ασθενής, γυναίκα 83 ετών
ΑΡΧΙΚΗ καταγραφή
ΧΩΡΙΣ αγωγή
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ
ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
ΑΓΩΓΗ με
αγγειοδιασταλτικό
(α-ασβεστίου)
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΑΡΙΣΤΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Οι ρεοκαρδιογραφικές καταγραφές της προηγούμενης ασθενούς σε αντιπαράθεση.
Διαφάνεια 62
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΥΓΙΗ
ΑΤΟΜΑ
Η φυσιολογική Αρτηριακή Πίεση είναι δείκτης φυσιολογικής κυκλοφορίας του αίματος? Αρκετά συχνά – ΟΧΙ.
Διαφάνεια 63
Γυναίκα, 48 ετών, χωρίς λήψη φαρμάκων.
Αναφέρει δύσπνοια σε άσκηση, χωρίς άλλα
συμπτώματα. Προληπτική εξέταση.
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Απόλυτα φυσιολογική Αρτηριακή Πίεση, αυξημένη Καρδιακή συχνότητα. Χωρίς θυρεοειδοπάθεια (ενδοκρινολογική εξέταση).
Φυσιολογική Καρδιακή Παροχή, λόγω αντιρροπιστικής αύξησης της Καρδιακής Συχνότητας λόγω μειωμένου Όγκου Παλμού.
Φυσιολογικά επίπεδα του δείκτη κατάστασης υγρών TFC.
Χωρίς αγγειοσύσπαση.
Μειωμένοι δείκτες συσταλτικότητας (αιτία μείωσης του Όγκου Παλμού). Αιτία? – παθήσεις που μπορεί να προσβάλλουν τον καρδιακό μύα
(στεφανιαία νόσος, μυοκαρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδες στο παρελθόν πιθανώς μη διαγνωσμένες, κ.α.).
Διαφάνεια 64
Γυναίκα, 45 ετών, χωρίς λήψη φαρμάκων, χωρίς
ενοχλήματα. Προληπτική εξέταση.
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΝ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Φυσιολογική Αρτηριακή Πίεση.
Έντονα αυξημένη Καρδιακή Παροχή με φυσιολογική Καρδιακή Συχνότητα.
Αυξημένος Όγκος Παλμού. Αιτία?
Αυξημένα επίπεδα του δείκτη κατάστασης υγρών TFC. Αιτία? Συνήθως υπερκατανάλωση άλατος.
Χωρίς αγγειοσύσπαση.
Έντονα αυξημένοι δείκτες συσταλτικότητας. Αιτία? – άγνωστη. Αυξημένη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου συναντάται συχνά σε άτομα αγχωτικά, σε
υπερθυρεοειδισμό (σε συνδυασμό με αγγειοδιαστολή και αυξημένη Καρδιακή συχνότητα). Η επιρροή της καφεΐνης δεν έχει μελετηθεί.