Αίτηση Υποψηφιότητας

 Κυπριακός Σύνδεσµος
Επείγουσας και Προνοσοκοµειακής Αντιµετώπισης
“Βραβεία Αριστείας στην Επείγουσα και Προνοσοκοµειακή
Φροντίδα Υγείας”
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
_______________________________________________________________________________________
Επώνυµο
'Όνοµα
_______________________________________________________________________________________
Πατρώνυµο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
___________________________________________________________________________________
Αριθµός
Ηµεροµηνία Έκδοσης
___________________________________________________________________________________
Ηµεροµηνία Γέννησης
Τόπος Γέννησης
___________________________________________________________________________________
Υπηκοότητα
Οικογενειακή Κατάσταση:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΠΟΛΗ Η ΧΩΡΙΟ):
_______________________________________________________________________________________
Οδός,
Αριθµός
_______________________________________________________________________________________
Πόλη
Τ.Κ.
_____________________________
Τηλέφωνο σταθερό
__________________________
Τηλέφωνο κινητό
___________________________
Ε-mail
_______________________________________________________________________________________
Νοσοκοµείο Εργασίας
Τηλέφωνο
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Tel. 25108408, POBOX 56646, POSTAL CODE 3309 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σηµειώστε σε χρονολογική σειρά τα Πανεπιστήµια και τα άλλα Ιδρύµατα που παρακολουθήσατε.
Πανεπιστήµια/Άλλο Ίδρυµα
Τµήµα
Τίτλος Σπουδών
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ /ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σηµειώστε τις δηµοσιεύσεις ή τις παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια
Έντυπο Δηµοσίευσης/Συνέδριο
Τίτλος Εργασίας
Έτος
Κλινική Εµπειρία
Σηµειώστε σε χρονολογική σειρά τα τµήµατα που σχετίζονται µε την Προνοσοκοµειακή ή Επείγουσα
Φροντίδα Υγείας.
Νοσοκοµείο/Άλλο Ίδρυµα
Τµήµα
Χρονική Διάρκεια
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Tel. 25108408, POBOX 56646, POSTAL CODE 3309 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ Διδακτική Εµπειρία στον τοµέα της Επείγουσας και Προνοσοκοµειακής Φροντίδας
Υγείας
Σηµειώστε τυχόν εµπειρία στην εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Εµπειρία
Οργανισµός
Έτος
Εθελοντική Πρόσφορα στον τοµέα της Επείγουσας και Προνοσοκοµειακής
Φροντίδας Υγείας
Σηµειώστε τυχόν εθελοντική σας προσφορά
Εκπαιδευτική Εµπειρία
Οργανισµός
Έτος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Σηµειώστε αναγνωρίσεις ή διακρίσεις για επιστηµονικά επιτεύγµατα (όπως βραβεία, υποτροφίες), άρθρα ή
βιβλία που συγγράψατε και εκδώσατε, ερευνητικές εργασίες ή οποιαδήποτε άλλη επιστηµονική εργασία.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Tel. 25108408, POBOX 56646, POSTAL CODE 3309 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(Σηµειώστε µε Χ τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή σας)
[ ] Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας που παρέχεται από την Γραµµατεία του ΚΣΕΠΑ και την
ιστοσελίδα www.ksepa.org.cy
[ ] 2 σηµειώµατα για ενίσχυση της υποψηφιότητας σας από άλλους επαγγελµατίες που εργάζονται
στην επείγουσα και προνοσοκοµειακή φροντίδα υγείας
[ ] Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
[ ] Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων).
[ ] Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώµη των υποψηφίων, θα συνέβαλε, ώστε η επιτροπή
αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη και ολοκληρωµένη άποψη.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραµµατεία του ΚΣΕΠΑ. ως την ηµεροµηνία λήξης
υποβολής τους, σύµφωνα µε την προκήρυξη.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται σ' αυτή την αίτηση είναι ακριβείς και αληθείς.
Υπογραφή________________________________
Ηµεροµηνία
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Tel. 25108408, POBOX 56646, POSTAL CODE 3309 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ