Επανάληψη Χριστουγέννων Α΄ Λυκείου 2013

www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
-ΑΡΩΓΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ
ΕΝΤΥΠΟΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Πρέπει να αξιοποιήσετε κατάλληλα
το χρονικό διάστημα των εορτών
Το συγκεκριμένο έντυπο θα σας βοηθήσει να επαναλάβετε την ύλη σε
όλα τα μαθήματα
μαθήματα..
Στο διάστημα των εορτών είναι βέβαιο ότι θα ξεκουραστείτε
ξεκουραστείτε..
Ωστόσο
",
Ωστόσο,, μην κλείσετε τα βιβλία
βιβλία.. Όσοι από εσάς έχετε "κενά
κενά",
πρέπει τώρα να τα καλύψετε
καλύψετε..
Καλή ξεκούραση λοιπόν
λοιπόν,, αλλά και καλό διάβασμα
διάβασμα..
Φίλια Γ. Σταυρακάκη
Σύσσωμο το φροντιστήριο NEA ΣΥΜΒΟΛΗ
σας εύχεται
1
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ::
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ::
ΦΥΣΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ::
ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ::
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ::
ΑΡΧΑΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ::
ΣΕΛ
ΣΕΛ.. 3-5
ΣΕΛ
ΣΕΛ.. 6
ΣΕΛ
ΣΕΛ.. 7-9
ΣΕΛ
ΣΕΛ.. 10-11
ΣΕΛ
ΣΕΛ.. 12-22
ΣΕΛ
ΣΕΛ.. 23-26
2
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΘΕΩΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
κεφ1.1
Πρέπει να αναγνωρίζετε ένα πείραμα τύχης και να μπορείτε να βρίσκετε των
δειγματικό χώρο αυτού. Να μπορείτε να κάνετε πράξεις με ενδεχόμενα και να
κάνετε αναπαράσταση των ενδεχομένων και των πράξεων τους με τα
διαγράμματα του Venn.
κεφ1.2
Πρέπει να γνωρίζεται τον κλασικό ορισμό της πιθανότητας καθώς και τους
Κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Κεφ2.1
Πρέπει να γνωρίζετε τις ιδιότητες των πράξεων . Επίσης
πρέπει να γνωρίζετε τις ιδιότητες των δυνάμεων και όλες τις αξιοσημείωτες
ταυτότητες- παραγοντοποίηση
κεφ2.2
Πρέπει να γνωρίζετε τις Ιδιότητες ανισοτήτων.
Κεφ2.3
Ιδιότητες απολύτων και τις αποδείξεις των ιδιοτήτων
• x <θ ⇔ -θ<x<θ ,αν θ>ο
• αβ = α β
Έννοια της απόστασης δύο πραγματικών αριθμών.
Κεφ2.4
Ιδιότητες ριζών και τις αποδείξεις των ιδιοτήτων:
ν
α ν β = ν αβ ,
µ ν
α =
µ ⋅ν
νρ
α , α µρ = ν α µ
Προτεινόμενες ασκήσεις από το βιβλίο
κεφ1.1 σελ.27 ασκήσεις 3,4,5
κεφ1.2 σελ.38 ασκήσεις 6,7,9,12,13 και σελ 39 ασκήσεις 2,3,5
κεφ2.1 σελ.52 ασκήσεις 1,4,6,7 και σελ.53 ασκήσεις 3,4
κεφ2.2 σελ.59 ασκήσεις 2,3 σελ.60 ασκήσεις 4,6 και 3,4 από Β΄ ομάδα
κεφ2.3 σελ.66 ασκήσεις 2,3 και σελ. 67 ασκήσεις 4,5,7
κεφ2.4 σελ.74 ασκήσεις 2,3,5,6,7,8,9 και σελ. 75 ασκήσεις 10,11 και 1,2,3
από Β΄ ομάδα
Επίσης θα δοθεί φυλλάδιο με ασκήσεις για την περίοδο των εορτών στην τάξη.
A Σωστό ή Λάθος
Λάθος::
2
1. x = x για κάθε πραγματικό αριθμό x
3
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
2. Αν
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
x + y = ω , τότε x + y = ω
3. x + 1 > 0 για κάθε πραγματικό αριθμό x
4. Αν α 2 < β2 , τότε α < β
5. α − β + γ = β − α − γ
6. Αν α ⋅ β ≠ 0 , τότε α ≠ 0 ή β ≠ 0
7. Αν α ≠ β , τότε α ≠ β
8. Αν α ≠ β , τότε α ≠ β
9. Αν α + β = 0 , τότε α = 0 και β = 0
α
> 0⇔α⋅β > 0
β
α
11. Αν >1 τότε α > β
β
10.
12. Αν
α
>1 τότε α > β
β
13. Αν α > β και γ > δ τότε α − γ > β − δ
B. Ασκήσεις
Ασκήσεις::
3
3
⎛ α +1 ⎞ + ⎛ α −1 ⎞
⎜
⎟ ⎜
⎟ 2
1. α)Να αποδείξετε ότι ⎝ 3 ⎠ 3 ⎝ 3 ⎠ =
3α +α
3
3
3
1⎞
⎛013 +1 ⎞ + 2
⎛
2
⎜
⎟ ⎜013 − ⎟
3⎠ ⎝
3⎠
β) Να υπολογίσετε την τιμή τις παράστασης ⎝
2013
(3 2
⋅ 0132 +
1)
2. Να αποδείξετε ότι 2(α 2 + β2 ) − (β2 − α 2 ) ≥ 2β(3α − β)
3. Αν x ≤ 2 και y ≤ 3 , να βρεθούν μεταξύ ποιων αριθμών παίρνουν
τιμές οι παραστάσεις
A = 3x + 2y − 5
B = x2 + y2
4. Αν α < β < γ < 0 , να απλοποιήσετε την παράσταση
Α = 2 β − α − 3 β − γ + 4 α − γ − 3 α + β + γ + β − 2 + 7β + 2γ
5. Να βρείτε τις τιμές του x ∈ ℝ όταν
4
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
α) x = 3 ,
β) 5x + 6 = 11,
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
γ)2 −2x −1 =3
δ) 2x − 4 = 0
6. Να βρείτε την τιμή της παράστασης
A = π0,5 − 2 + π0,5 − 1 +
α+β
− 3− 5
−α − β
7. Να τραπούν οι παρακάτω παραστάσεις σε ισοδύναμες χωρίς ριζικά
στους παρανομαστές.
15
α)
5
49
β)
3
7
10
γ)
7− 2
8. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης
3
5+ 3 ⋅3 4⋅3 5− 3
9. Να λύσετε την εξίσωση:
x 2 − 2x + 1 + y 2 − 4y + 4 + y 2 − 2xy + x 2 = 0
10. Σε μια επιχείρηση το45% των εργαζομένων είναι γυναίκες, το
55% είναι πτυχιούχοι και το25% είναι γυναίκες πτυχιούχοι.
Επιλέγουμε τυχαία έναν εργαζόμενο. Να υπολογίσετε την πιθανότητα ο
εργαζόμενος να είναι:
α) γυναίκα ή πτυχιούχος
β) γυναίκα και όχι πτυχιούχος
γ) άνδρας πτυχιούχος
δ) άνδρας ή πτυχιούχος.
5
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤA ΤΜΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων είναι απαραίτητο να γίνει επανάληψη στα εξής
Από βιβλίο
Βασικές έννοιες
Ασκήσεις βιβλίου
14 Ε3,4 Α1,3
20 Ε2,Α2,3
25 Α2
28 Ε3,4 Α1,2
Τρίγωνα
38 Α1,2
43 Ε3,Α1,2
48 Α2,3,4,5
50 Ε1,2
57 Ε 7,8,9,10
58 Α 4
63 Ε2,3
66 Α1,2
Ασκήσεις φυλλαδίου
6,10,12,15,22,26 από σελίδα
8-9
και
2,3,4 από σελίδα 13
Παρατηρήσεις : Να μελετηθούν επίσης όλα τα θεωρήματα και τα πορίσματα, τα
οποία αποδείξαμε. Στην αρίθμηση των ασκήσεων του βιβλίου ο πρώτος αριθμός
παραπέμπει στη σελίδα του βιβλίου, ενώ το γράμματα σημαίνουν : Α = Αποδεικτικές,
Ε = Εμπέδωσης. Για παράδειγμα : 20 Ε2,Α2,3 σημαίνει στη σελίδα 20 του βιβλίου η
άσκηση 2 από τις εμπέδωσης και οι ασκήσεις 2,3 από τις αποδεικτικές.
Επίσης θα δοθούν ασκήσεις για την περίοδο των εορτών στην τάξη.
6
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤA ΤΜΗΜΑΤΑ
Ημερομηνία παράδοσης 15/1/2014
Να λυθούν και να γραφούν σε φύλλο εργασίας οι εξής ασκήσεις από
το φυλλάδιο μας
Κεφάλαιο 1 κινήσεις
Ερωτήσεις 10-16
Κεφάλαιο 2 νόμοι Νεύτωνα
Ερωτήσεις 1-11
Καθώς και οι ασκήσεις
………
………......Καθώς
7
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
8
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
9
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
ΧΗΜΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤA ΤΜΗΜΑΤΑ
Να γίνουν επανάληψη τα παρακάτω :
� Γνωρίσματα της ύλης(μάζα,όγκος,πυκνότητα)
� Δομικά σωματίδια της ύλης – δομή ατόμου – ατομικός αριθμός – Μαζικός
αριθμός
� Καταστάσεις της ύλης – Ιδιότητες της ύλης – Φυσικά και Χημικά Φαινόμενα
� Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα –Περιεκτικότητες διαλυμάτων –
Διαλυτότητα
� Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων
� Περιοδικός Πίνακας
� Χημικοί δεσμοί (ιοντικός και ομοιοπολικός)
� Αριθμός οξείδωσης και ονοματολογία
Να λυθούν οι ασκήσεις:
1. Ένας κυλινδρικός σωλήνας διαμέτρου 4 cm γεμίζεται με οινόπνευμα μέχρι
ύψους 50 cm. Ποια είναι η μάζα του οινοπνεύματος που περιέχεται στο
σωλήνα ; Δίνεται για το οινόπνευμα : ρ = 0,8 g/mL και V=πR2·h.
2. Σε 250 g νερού διαλύουμε 50 g ζάχαρης . Ποια είναι η %w/w
περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει ;
3. Σε 480 g νερού διαλύουμε 60 g ουσίας Α και προκύπτει διάλυμα με
πυκνότητα 1,08 g/mL Να υπολογίσετε :
α) την %w/w περιεκτικότητα του διαλύματος
β) την %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος .
4. Σε 400 g υδατικού διαλύματος NaCl 20 % w/w προσθέτουμε 150 g νερό ,
οπότε προκύπτει διάλυμα Δ με πυκνότητα ρ=1,1g/mL . Να υπολογίσετε
την %w/v περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος .
5. Αναμιγνύουμε υδατικό διάλυμα HCl 20%w/w (Δ1) με υδατικό διάλυμα HCl
(Δ2) με αναλογία μαζών 1:2 αντίστοιχα .Αν το διάλυμα που προκύπτει έχει
περιεκτικότητα 10% w/w να υπολογίσετε την %w/w περιεκτικότητα του
διαλύματος Δ2 .
6. Σε 300 g νερού διαλύουμε 100 g ζάχαρης , οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1 .
Σε 180 g νερού διαλύουμε 20 g ζάχαρης , οπότε προκύπτει διάλυμα Δ2 .
α) Ποιο διάλυμα είναι πυκνότερο, το Δ1 ή το Δ2;
β) Να υπολογίσετε την %w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που
προκύπτει με ανάμιξη των Δ1 και Δ2 .
7. Για τα άτομα Α και Β υπάρχουν τα εξής δεδομένα :
i)
Έχουν τον ίδιο αριθμό νετρονίων στο πυρήνα
ii)
Το άθροισμα των ατομικών αριθμών τους είναι 23
iii)
Το άθροισμα των μαζικών τους αριθμών είναι 47 και η
διαφορά τους είναι 1.
Να υπολογίσετε :
10
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
α) την σύσταση των ατόμων των στοιχείων Α και Β
β) την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων τους.
8. Να υπολογιστεί ο ατομικός αριθμός και να γραφεί η ηλεκτρονιακή δομή για
τα παρακάτω στοιχεία :
α) Σ1 : ανήκει στη δεύτερη περίοδο και στην 15 η ομάδα
β) Σ2 :ανήκει στην τρίτη περίοδο και στην 17 η ομάδα
γ) Σ3 : ανήκει στην τέταρτη περίοδο και στην 2 η ομάδα .
9. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς χημικούς τύπους των παρακάτω
ενώσεων : α) CaCl2 β) Να2S γ) CHCl3 δ) ΝΗ3 . Δίνονται οι ατομικοί
αριθμοί : 20 Ca , 17 Cl , 11 Na , 16 S , 1 H , 6 C , 7 N .
10. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και να ονομάσετε τις ενώσεις
που προκύπτουν :
Cl─
S2─
OH─
NO3─
SO42─
PO43─
Na+
Ca2+
Al3+
NH4+
H+
11
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ
Να συµπληρώσετε τα ελλείποντα τµήµατα των ακόλουθων επιχειρηµάτων /
συλλογισµών
συλλογισµών..
Α) α) Ο Θαλής, ο Ηράκλειτος και ο Πυθαγόρας είναι Ίωνες φιλόσοφοι.
β) Οι Ίωνες φιλόσοφοι είναι Προσωκρατικοί.
γ)........................................................................................................................
Β) α) Η πίεση χρόνου οδηγεί σε άγχος και επιθετική συµπεριφορά.
β) Οι κάτοικοι των µεγάλων πόλεων ζουν υπό πίεση χρόνου.
γ)........................................................................................................................
Γ) α) Οι περισσότεροι επιµελείς µαθητές εισάγονται στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση.
β) .......................................................................................................................
γ) Η Μαρία είναι πιθανό να εισαχθεί στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Δ) α) ..................................................................................................................
β) Η Ελένη παίρνει συχνά ηρεµιστικά χάπια.
γ) Άρα η Ελένη είναι πιθανό να εθιστεί στα ηρεµιστικά χάπια που παίρνει
συχνά.
Ε) α) Ο γιος του γείτονά µας τραυµατίστηκε χθες οδηγώντας µηχανάκι
απρόσεκτα και χωρίς κράνος.
β) Ο αδελφός µου οδηγεί µηχανάκι απρόσεκτα και χωρίς κράνος.
γ) ..................................................................................................................
Να βρείτε τις αντιστοιχίες ανάµεσα στους συλλογισµούς της στήλης Α και
στους όρους της στήλης Β.
Α
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ
1. Αυτός ο σκηνοθέτης διαλέγει καλούς ηθοποιούς. Η
Μαρία συµµετέχει στην παράστασή του, άρα είναι
καλή ηθοποιός.
2. Ο νέος διευθυντής έχει απαρχαιωµένες ιδέες.
.Είναι ηλικιωµένος. Όλοι οι ηλικιωµένοι έχουν
απαρχαιωµένες ιδέες.
Β ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ
α) Παραγωγικός (από
το γενικό στο ειδκό)
β) Επαγωγικός (από το
ειδικό στο γενικό)
3. Οι γλωσσοµαθείς έχουν µεγάλη πιθανότητα να
βρουν δουλειά. Ο Νίκος είναι γλωσσοµαθής. Άρα
έχει µεγάλη πιθανότητα να βρει δουλειά.
4. Οι χώρες µε µεγάλα ποσοστά αναλφάβητων
γ) Αναλογικός (από το
αναπτύσσονται οικονοµικά. Οι περισσότερες αφρικανικές
ειδικό στο ειδικό)
12
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
χώρες έχουν µεγάλα ποσοστά αναλφάβητων. Αυτές
οι χώρες δεν αναπτύσσονται οικονοµικά.
Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων µε τις λέξεις : γλώσσα
γλώσσα,,
).
ιδιόλεκτος
ιδιόλεκτος,, ικανότητα λόγου
λόγου,, οµιλία (µία λέξη δεν θα χρησιµοποιηθεί
χρησιµοποιηθεί).
Η ....................... είναι ένας κώδικας επικοινωνίας τον οποίο τα µέλη µιας
γλωσσικής κοινότητας µαθαίνουν από τη βρεφική τους ηλικία. Κάθε άτοµο
χρησιµοποιώντας µε το δικό του τρόπο τον κώδικα αυτό παρουσιάζει µια
προσωπική πλευρά της ............................. που ονοµάζεται ............................. και
ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο εκφράζεται και διαµορφώνει την .........................
του. Κατά τον γλωσσολόγο Saussure, ......................... και .......................... δεν
είναι ταυτόσηµοι όροι, καθώς η πρώτη αναφέρεται στο λόγο της γλωσσικής
κοινότητας συνολικά, ενώ η δεύτερη αποτελεί τον ατοµικό λόγο καθενός.
Η .......................... κατά τον ίδιο, µοιάζει µε µια µουσική συµφωνία, ενώ
η ............................. αποτελεί τις εκτελέσεις της από τις διάφορες ορχήστρες. Και
όπως µια εκτέλεση ενός συµφωνικού έργου είναι καλή ή κακή ανάλογα µε τη
µελέτη και την άσκηση της ορχήστρας, έτσι και η ......................... του καθενός
µπορεί να βελτιωθεί ή να υποβαθµιστεί στο βαθµό που καλλιεργεί ο ίδιος το
γραπτό και προφορικό λόγο, διότι η ..........................διακρίνεται σε προφορική και
γραπτή.
Το δεκαπενταµελές συµβούλιο του σχολείου προτείνει µια φιλανθρωπική
επίσκεψη των µαθητών σε ένα χωριό S.O.S. την περίοδο των
Χριστουγέννων
Χριστουγέννων..
Α) Για την πραγµατοποίηση της πρότασης αυτής χρειάζεται να γραφούν τα
ακόλουθα κείµενα, ένα από τα οποία αναλαµβάνετε να συντάξετε:
α) η σχετική αίτηση µε την οποία ζητάτε µέσω του διευθυντή του σχολείου άδεια
από τον προϊστάµενο του οικείου Γραφείου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
β) το πρακτικό της συνεδρίασης του δεκαπενταµελούς, όπου ελήφθη η σχετική
απόφαση,
γ) η ανακοίνωση µε την οποία καλείτε τους συµµαθητές να συµµετάσχουν στη
συγκέντρωση χρηµάτων και ειδών πρώτης ανάγκης,
δ) επιστολές (i) προς τον σύλλογο γονέων και κηδεµόνων των µαθητών του
σχολείου και (ii) προς τους επιχειρηµατίες της περιοχής για τη συνδροµή τους σ’
αυτή την προσπάθεια,
ε) το πρακτικό του δεκαπενταµελούς µε τον τελικό απολογισµό της
φιλανθρωπικής σας δραστηριότητας.
13
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
Στις ακόλουθες προτάσεις να αντικαταστήσετε το ρήµα βοηθώ µε το
).
κατάλληλο συνώνυµο από αυτά που δίνονται στον πίνακα (ένα περισσεύει
περισσεύει).
ενισχύω παραστέκοµαι επικουρώ εξυπηρετώ υποστηρίζω ωφελώ
α) Οι συγγενείς και οι φίλοι τους βοήθησαν ................. ολόψυχα στις δύσκολες
στιγµές, γι. αυτό και αντιµετωπίζουν πάλι µε αισιοδοξία τη ζωή.
β) Εφόσον ο πατέρας του αρνήθηκε να τον βοηθήσει ................. οικονοµικά για
να αγοράσει ένα µηχανάκι, εκείνος αποφάσισε να εργαστεί το καλοκαίρι για να
εξοικονοµήσει το ποσόν.
γ) Τι ταλαιπωρία! Ώρες πηγαινοερχόµουν από γραφείο σε γραφείο και κανείς
υπάλληλος δεν µπόρεσε να µε βοηθήσει..................
δ) Είναι πολύ αγαπηµένα αδέλφια. Ο µεγάλος πάντοτε βοηθά ................. τον
µικρότερο, όταν ο δεύτερος έχει προβλήµατα µε τους φίλους του.
ε) Η εντατική προπόνηση την παραµονή του αγώνα δεν βοήθησε .................
καθόλου την επίδοση της οµάδας.
14
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟ
Η εφηβεία είναι η περίοδος στην οποία το άτομο καλείται να δώσει απάντηση στο
πιεστικό ερώτημα «Ποιός είμαι». Ψάχνοντας την ταυτότητά του ο έφηβος
πειραματίζεται με διαφορετικούς ρόλους και συμπεριφορές.
Η άποψή του για τον εαυτό του ακολουθεί τη νοητική του ανάπτυξη και είναι
αφηρημένη και πολύπλοκη. Όπως αμφισβητεί το περιβάλλον του, έτσι μπορεί να
αμφισβητεί και τον εαυτό του θεωρώντας τον ανεπαρκή σε πολλά επίπεδα. Η
εφηβεία είναι εγωκεντρική περίοδος και ο έφηβος παίρνει τον εαυτό του πολύ στα
σοβαρά απαιτώντας από τους άλλους να κάνουν το ίδιο.
Τα προβλήματά του φαίνονται «βουνά» και οι αλλαγές της διάθεσής του είναι
φυσικό επακόλουθο της αναταραχής αυτής και των συγκρούσεων που συμβαίνουν
μέσα του. Η συναισθηματική του κατάσταση εμπεριέχει όλη τη γκάμα* των
συναισθημάτων σε «υψηλούς τόνους», από υπέρμετρη αισιοδοξία σε απελπισία
(μηδενισμό), από ηρεμία, τεμπελιά και χαρά σε εκρήξεις θυμού και εγρήγορσης. Η
διαδικασία της ωρίμανσης και της ανακάλυψης του εαυτού του είναι μια
συγκρουσιακή διαδικασία. Πρέπει ο έφηβος να ανοιχτεί, να δοκιμάσει, να
αμφισβητήσει, να απορρίψει για να μπορέσει να χτίσει.
Πολλοί γονείς, όταν το παιδί τους μπαίνει στην εφηβεία, πανικοβάλλονται με την
αμφισβήτηση και τα ερωτήματά του.
- Στην αδυναμία τους να αποχωριστούν το παιδί που μεγαλώνει, αντιμετωπίζουν τη
διαδικασία αυτονόμησής του και τις διεκδικήσεις του ως αμφισβήτηση του
γονεϊκού τους ρόλου και της εξουσίας τους.
- Βιώνοντας άγχος αποχωρισμού και ματαίωση του ρόλου τους, προσπαθούν να
περιορίσουν τον έφηβο και να τον ελέγξουν στοχεύοντας στην επιστροφή του σε
συμπεριφορές παιδικής ηλικίας, δηλαδή άκριτης καθυποταγής* στο θέλημα του
γονιού. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν, αυτό που αποκαλούμε εφηβική κρίση,
προέρχεται από τη γονεϊκή κρίση.
Ο έφηβος δεν έχει ανάγκη από άκριτο έλεγχο και περιορισμό αλλά από γονεϊκή
στήριξη, κατανόηση και επικοινωνία που να στηρίζεται στο σεβασμό της
προσωπικότητάς του και στην αναγνώριση της αυθεντικότητάς του.
(Απόσπασμα κειμένου της ψυχολόγου Βασιλικής
Σφυρή)
καθυποταγής = υποδουλώνω, υποτάσσω
γκάμα = κλιμακα, έκταση, ποικιλία
15
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Βοηθώντας τους εφήβους να μειώσουν τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά
Τον περασμένο Ιανουάριο σε μία πόλη του New Jersey των Η.Π.Α. , ένα
αυτοκίνητο που το οδηγούσε 17χρονος μαθητής Λυκείου, με συνεπιβάτες δύο ακόμα
συνομήλικους του, προσπέρασε ένα άλλο, το οποίο επίσης οδηγούσε ένας έφηβος, με
ταχύτητα 110 χλμ. την, ενώ το όριο για την περιοχή ήταν τα 80 χλμ. Το πρώτο όχημα
που επιχείρησε την παράνομη προσπέραση συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που
βρισκόταν κανονικά στη λωρίδα κυκλοφορίας του. Τρία αγόρια και ένας 68χρονος
άνδρας έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα.
Τέτοιες ιστορίες αποτελούν πλέον συνήθεια, ωστόσο ωθούν γονείς και
εκπαιδευτικούς να αναρωτηθούν γιατί η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά είναι τόσο κοινή
ανάμεσα στους εφήβους και τι μέτρα θα έπρεπε να ληφθούν ώστε να περιοριστεί το
φαινόμενο. Υπάρχει μήπως στους εφήβους η αντίληψη ότι είναι αθάνατοι ή άτρωτοι,
απρόσβλητοι και απολύτως ασφαλείς απέναντι σε κινδύνους που οι ενήλικες
βλέπουν τόσο καθαρά; Ή μήπως δεν είναι σε θέση να εκτιμούν σωστά τον
επερχόμενο κίνδυνο και χρειάζονται συνεχώς κάποιον να τους υπενθυμίζει πόσο
επιβλαβές είναι να οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα, να καταναλώνουν αλκοόλ, να
κυκλοφορούν σε κακόφημες περιοχές, να κάνουν sex χωρίς προφυλάξεις ή να
δοκιμάζουν ναρκωτικά;
«Τίποτα από τα δύο δεν ισχύει!», δήλωσε η καθηγήτρια Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Valerie F. Reyna. Τα γεγονότα
δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύεται
ότι οι έφηβοι έχουν επίγνωση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων τους, αλλά
και του γεγονότος ότι δεν είναι άτρωτοι. Στην πραγματικότητα μάλιστα
υπερεκτιμούν τον κίνδυνο και προβλέπουν τις επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν
από δραστηριότητες, όπως η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα και το sex χωρίς
προφυλάξεις. Ωστόσο, επιλέγουν συνειδητά να προβούν σε τέτοιου είδους πράξεις
γιατί υπολογίζουν ότι η «ζημία» είναι πολύ μικρή αναλογικά με τα «κέρδη» που
μπορεί να έχουν. Πράγματι αυτό ισχύει βάσει πιθανοτήτων όσον αφορά αυτές τις
δραστηριότητες. Η πιθανότητα να «κολλήσει» κάποιος aids είναι 1 στις 500.
Επομένως οι ενήλικες είναι αυτοί που σκέφτονται παράλογα, όχι οι έφηβοι!
[...]Για τους λόγους αυτούς, η ομάδα της dr. Reyna, αποφάσισε να
παρουσιάσει μία διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος της ριψοκίνδυνης
συμπεριφοράς των εφήβων. Ακριβώς λοιπόν επειδή οι έφηβοι δεν μπορούν να
εκτιμήσουν την «ουσία» μιας επικίνδυνης κατάστασης και λειτουργούν βάσει μιας
λογικής των πιθανοτήτων, δεν μπορούν να μεταβάλλουν τη γνώμη τους καθώς
αποφασίζουν να κάνουν κάτι. Μια απόφαση που αφορά την «ουσία» της σωματικής
και ψυχικής υγείας, δεν μπορεί να βασίζεται σε αριθμούς και πιθανότητες
επικινδυνότητας. Χρειάζεται να επιστρατεύσουν γνώση από την προϊστορία και την
16
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
εμπειρία τους. Κι εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα. Οι έφηβοι, εκ θέσεως, δε διαθέτουν
ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
Η λύση δεν είναι βεβαίως η συνεχής επίβλεψη και αστυνόμευση από γονείς
ή καθηγητές, παρόλο που αυτό κρίνεται απαραίτητο για μικρότερα παιδιά και για
εφήβους των 12-14 ετών. Οι ερευνητές συνέταξαν έναν οδηγό, ο οποίος
περιλαμβάνει «ασκήσεις» εξομοίωσης επικίνδυνων καταστάσεων, στις οποίες οι
έφηβοι καλούνται να αναγνωρίζουν τα σημάδια που υποδεικνύουν τον πιθανό
κίνδυνο, πριν προχωρήσουν στην πράξη. Η εξάσκηση λοιπόν έχει ως στόχο τη λήψη
αποφάσεων πριν εμπλακεί ο έφηβος σε επικίνδυνη συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα
θα φανούν στο μέλλον…
Jane Brody
Brody,, The New York Times
Times,, 15/2/08
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο έφηβος δεν έχει ανάγκη από άκριτο έλεγχο
1α) Να σχολιάσετε τη φράση: "Ο
και περιορισµό αλλά από γονεϊκή στήριξη
στήριξη". Σε έναν διάλογο µε τους γονείς
σας ενισχύετε την παραπάνω άποψη µε επιχειρήµατα προσπαθώντας να τους
πείσετε να αλλάξουν παιδαγωγική τακτική απέναντι σας . Να τηρηθεί το
κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο του διαλόγου (όχι ύβρεις, χαρακτηρισµούς,
αλλά µε χαλαρότητα ύφους) 100-120 λέξεων.
(µονάδες 20)
β) Να γράψετε ένα συνώνυµο για κάθε λέξη: αναταραχή
αναταραχή,, αµφισβήτηση
αµφισβήτηση,,
µαταίωση
Να γράψετε προτάσεις, µία για κάθε λέξη, µε τη µεταφορική τους σηµασία
πειραµατίζεται
πειραµατίζεται,, ωρίµανση
ωρίµανση:
(µονάδες 5)
2) Με δικά σας λόγια να παρουσιάσετε την αρχική εξήγηση που δίνεται για τους
λόγους εµφάνισης της εφηβικής ριψοκίνδυνης συµπεριφοράς και κατόπιν, να
παρουσιάσετε την επιστηµονική εξήγηση –ερµηνεία που δίνεται για το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
(µονάδες 20)
Β) Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του 2ου κειµένου; Να
αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
(µονάδες 5)
Γ) Σε ένα άρθρο σας στη σχολική εφηµερίδα γράψτε ένα κείµενο στο οποίο θα
προτείνετε τους τρόπους που, κατά την άποψή σας, θα αµβλύνουν (µειώνουν)
την ένταση και τις συγκρούσεις στις σχέσεις γονέων και εφήβων. (Σύνολο
λέξεων 300-400)
(µονάδες 50)
17
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ
1. Να ετυμολογήσετε τις λέξεις και στη συνέχεια να τις χρησιμοποιήσετε
σε προτάσεις
προτάσεις,, στις οποίες θα διαφαίνεται η σημασία τους
τους::
♦ έλλογος
έλλογος::
♦ επίγονος
επίγονος::
♦ υπόνοια
υπόνοια::
♦ προέλευση
προέλευση::
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της πρώτης στήλης με τις συνώνυμές και
τις αντώνυμές τους
τους::
Στήλη Α
ευεργετικός
δυσεπίλυτος
δυσνόητος
αντικειμενικός
θεμελιώδης
Συνώνυμα
καταλυτικός
αμερόληπτος
ανέφικτος
ευνοϊκός
ακατάληπτος
Αντώνυμα
μεροληπτικός
κατανοητός
επιζήμιος
πραγματοποιήσιμος
επουσιώδης
18
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
3. α) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της πρώτης στήλης με τις συνώνυ
συνώνυ--μές
τους από τη δεύτερη στήλη
στήλη::
Α΄ ΣΤΗΛΗ
α. λεπτομερής
β. απέχθεια
γ. ικετεύω
δ. αμφιλεγόμενος
ε. απορρέω
στ. πεποίθηση
ζ. επιτηρώ
η. επαινώ
θ. απτός
Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. διττός
2. αποστροφή
3. εκθειάζω
4. χειροπιαστός
5. πίστη
6. προκύπτω
7. διεξοδικός
8. εκλιπαρώ
9. εποπτεύω
β) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της πρώτης στήλης με τις αντώνυμές
τους από τη δεύτερη στήλη
στήλη::
Α΄ ΣΤΗΛΗ
α. ιδιοτελής
β. ενοχή
γ. ασάφεια
δ. θεωρητικός
ε. μειλίχιος
στ. πομπός
ζ. οξύνω
η. επιβραδύνω
θ. ξεχωρίζω
ι. δυσχεραίνω
Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. διευκολύνω
2. σκληρός
3. δέκτης
4. σαφήνεια
5. πρακτικός
6. αθωότητα
7. επισπεύδω
8. αμβλύνω
9. ανιδιοτελής
10. εξισώνομαι
γ) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις διττός
διττός,, χειροπιαστός
χειροπιαστός,,
θεωρητικός
θεωρητικός,, οξύνω
οξύνω,, επισπεύδω
επισπεύδω,, ανιδιοτελής
ανιδιοτελής,, αποστροφή
αποστροφή,, στις οποίες
να διαφαίνεται η σημασία της καθεμίας
καθεμίας..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Ποιες από τις λέξεις που βρίσκονται στο κάθε πλαίσιο είναι
ομόρριζες¹ της λέξης που βρίσκεται έξω από το πλαίσιο
πλαίσιο;;
α) θέτω
κατάθεση, θέαμα, θετικός,
θεματικός, επιθετικότητα
Σελ.19
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
β) νους
εύνοια, πρόνοια, άπνοια,
επινόηση, κατανοητός
γ) αποβάλλω
παραβολή, πρόβλημα,
πυροβολώ, συμβουλή, βάθρο
δ) έχω
ανέχεια, αντοχή, επέρχομαι,
αριστούχος, υπέροχος
5. α. Να γράψετε ένα παράγωγο² για κάθε λέξη που σας δίνεται
δίνεται:: προνοώ
προνοώ,,
αποτελώ
αποτελώ,, προβάλλω
προβάλλω,, ανέχομαι
ανέχομαι,, ανοίγω
ανοίγω..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
β. Από τις λέξεις της στήλης Β να διακρίνετε ποιες είναι παράγωγες με
τις αντίστοιχες λέξεις της στήλης Α (όλες οι λέξεις κάθε ομάδας είναι
μεταξύ τους ομόρριζες
):
ομόρριζες):
Στήλη Α
Στήλη Β
• εκλέγω
• εκλογή, υπόλογος, εκλεκτός, επιλεκτικός.
• εξέλιξη
• ανέλιξη, ελιγμός, έλικας, εξελιγμένος, εξελικτικός.
• προσβάλλω
• πρόβλημα, προσβλητικός, αποβολή, υποβάλλω.
• πραγματικός
• πραγματικότητα, πραγματοποίηση, πραγμάτωση.
¹ ομόρριζες λέξεις (ὁμοῦ+ῥίζα): οι λέξεις που έχουν κοινή ρίζα, κοινή
προέλευση, π.χ., πόλη, πολίτης, πολιτισμός, εκπολιτίζω, πολιούχος κ.λπ.
² παράγωγη λέξη: μια λέξη είναι παράγωγη μιας άλλης όταν σχηματίζεται από
αυτήν με την προσθήκη μιας μόνο παραγωγικής κατάληξης ή ενός πρώτου
συνθετικού, π.χ. πόλη→πολίτης (-της), πολίτης→πολιτικός (-ικός)
6. Από κάθε συνθετικό των λέξεων που ακολουθούν να σχηματίσετε μια
νέα σύνθετη λέξη
λέξη:: απομένω
απομένω,, αυτόκλητος
αυτόκλητος,, ευτυχής
ευτυχής,, προέλευση
προέλευση,,
αντίσταση
αντίσταση,, υποβολέας
υποβολέας..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Καθένα από τα ακόλουθα παραδείγματα έχει κάποιο εκφραστικό
λάθος
λάθος.. Να τα εντοπίσετε και να αναδιατυπώσετε σωστά τις προτάσεις
προτάσεις::
α) Είναι πολλά τα παραδείγματα γυναικών που κακομεταχειρίζονται από τους
άνδρες τους.
.............................................................................................................................
.............
Σελ.20
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
β) Έχω ήδη παραβάλει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την αγορά του
αυτοκινήτου.
.............................................................................................................................
.............
γ) Ο δυτικός κόσμος πέφτει θύμα του υπερκαταναλωτισμού. Ενώ οι
τριτοκοσμικές χώρες μαστίζονται από την ανέχεια.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................
δ) Οι νέοι, όταν δε βρουν την κατάλληλη στήριξη στο οικογενειακό τους
περιβάλλον, είναι επικίνδυνο να παρασυρθούν με τα ναρκωτικά.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................
ε) Οι στόχοι μου για τη νέα χρονιά είναι να πετύχω στις εξετάσεις και να
διαβάσω πολύ για να το καταφέρω.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................
στ) Το Κράτος οφείλει να συνδράμει, αν ήθελε να περιοριστεί η
εγκληματικότητα.
.............................................................................................................................
.............
ζ) Η χρήση του διαδικτύου έχει εισβάλει καταλυτικά μέσα στη ζωή μας.
.............................................................................................................................
.............
η) Η οικογένεια και η πολιτεία οφείλει να φροντίσει για τη σωστή
διαπαιδαγώγηση των νέων.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................
θ) Η τηλεόραση νεκρώνει το κριτικό πνεύμα του ανθρώπου κι έτσι οδηγείται
στην παθητικοποίηση.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................
8. Να βρείτε τις λέξεις
λέξεις--φράσεις που εξασφαλίζουν τη συνοχή του
παρακάτω κειμένου
κειμένου::
Είναι πολλές οι φορές που σκέφτομαι ότι η ζωή στο χωριό είναι πιο
υγιής από αυτήν στην πόλη. Καταρχάς οι άνθρωποι στα χωριά δεν ζουν με το
νέφος και το καυσαέριο των αυτοκινήτων ούτε με ρύπους εργοστα-σίων που
μολύνουν το έδαφος και τα νερά. Αναπνέουν καθαρό αέρα και δε διστάζουν
να βρίσκονται κοντά στη φύση, αφού στην επαρχία η φύση παραμένει ακόμη
και σήμερα αγνή και αμόλυντη. Έπειτα στις μεγαλουπόλεις οι ρυθμοί ζωής
είναι τόσο γρήγοροι, που οι άνθρωποι βασανίζονται συνεχώς από άγχη και
ανησυχίες και δεν έχουν χρόνο να καλλιεργήσουν θερμές σχέσεις με τους
υπόλοιπους ανθρώπους. Σ΄αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι και ο
υπερπληθυσμός των πόλεων δε βοηθά στην ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων.
Στα χωριά, αντίθετα, οι άνθρωποι ζουν με πιο ήρεμους ρυθμούς πράγμα που
Σελ.21
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
συμβάλλει στην ψυχική τους υγεία. Παράλληλα, λόγω του ότι οι κάτοικοι της
επαρχίας είναι λίγοι συχνά γνωρίζονται μεταξύ τους και είναι πιο εύκολο να
αναπτύξουν μεταξύ τους θερμές σχέσεις. Είναι φανερό ότι η ζωή στο χωριό
θα μπορούσε να εξασφαλίσει όλα τα εφόδια για την ψυχική και σωματική
υγεία του ανθρώπου.
9. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τι νοηματική σχέση εκφράζουν
κάθε φορά οι υπογραμμισμένες λέξεις
λέξεις--φράσεις
φράσεις::
•Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στις πτυχές εκείνες του ζητήματος που το
καθιστούν τόσο κρίσιμο στις μέρες μας.
•Θα πρέπει να αναφέρουμε, εκτός αυτού, τις επιπτώσεις που έχει η έξαρση
της εγκληματικότητας στην κοινωνία.
•Ταυτόχρονα, η αδιαφορία των ανθρώπων για τα κοινά επιτείνει την ήδη
υπάρχουσα κρίση του δημοκρατικού θεσμού.
•Ας προσπαθήσουμε όλοι, λοιπόν, να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής μας
στις μεγαλουπόλεις.
•Το άγχος ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους κι αυτό οφείλεται στους
γρήγορους ρυθμούς της ζωής, που δεν αφήνουν περιθώρια για χαλάρωση και
ψυχική ηρεμία.
•Η τηλεόραση, με άλλα λόγια, εγκλωβίζει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να
αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του.
•Από την άλλη πλευρά, αξίζει να αναφέρουμε ότι το διαδίκτυο προσφέρει
ποικίλες διευκολύνσεις στον σύγχρονο άνθρωπο.
Σελ.22
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΥΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ::
♦ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:: από τις ερωτήσεις του βιβλίου της Νέας Συµβολής, ενότητες
1-4 (σελ. 4-36).
♦ Μεταφράσεις
Μεταφράσεις,, Ερµηνευτικά σχόλια
σχόλια,, Σύνταξη κειµένων
κειµένων,, Αρχικοί χρό
χρό-νοι ρηµάτων από το βιβλίο της Νέας Συµβολής, ενότητες 1-12 (σελ. 4-81).
♦ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ::
- α’& β’ κλίση ουσιατικών και επιθέτων,
- γ’ κλίση ουσιαστικών και επιθέτων,
- Κλίση φωνηεντόληκτου ρήµατος (παιδεύω),
- το βοηθητικό ρήµα ‘εἰµί’
- Παθητικοί χρόνοι ρηµάτων,
- Συνηρηµένα ρήµατα,
- Αόριστος β’
- τους αρχικούς χρόνους των ρηµάτων που έχουµε µελετήσει
♦ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ::
- Το Υποκείµενο,
- Το Κατηγορούµενο (και τα είδη του),
- Το Αντικείµενο (& σύστοιχο-δίπτωτα ρήµατα),
- Το Απαρέµφατο (& ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία),
- Απρόσωπη Σύνταξη
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Στις παρακάτω προτάσεις να κάνετε τη σύνταξη των απρόσωπων
ρηµάτων και εκφράσεων :
α) Ἔξεστιν ὑµῖν πορεύεσθαι οἴκαδε.
β) Οὐ πρέπον σοί ἐστι µὴ οὐ λέγειν τὰ δίκαια.
γ) Βέλτιόν ἐστι τοῖς Ἕλλησι θνῄσκειν ἤ ἀεὶ τῷ τυράννῳ δουλεύειν.
δ) Ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιστολὴν πέµπειν τοῖς Ἀθηναίοις.
ε) Οὐ δυνατόν ἐστιν ὑµῖν φυλάττειν τὴν πόλιν.
στ) Προσήκει ἡµῖν ἅπασι κολάζειν τοὺς προδότας.
ζ) Νῦν οἷόν τέ ἐστιν (=είναι δυνατό) ἡµῖν εὐεργέτας γίγνεσθαι τῶν
Θηβαίων.
η) Ἔξεστι Κλαζοµενίοις ἀσχηµονεῖν.
θ) Ἔδοξεν Ἀθηναίοις τὸν λιµένα τειχίσαι.
2. Να βρείτε και να αναγνωρίσετε τα απαράµεµφατα στις παρακάτω
προτάσεις
προτάσεις,, καθώς επίσης και το είδος της σύνταξης (ταυτοπροσωπία
ταυτοπροσωπία,,
):
ετεροπροσωπία
ετεροπροσωπία):
α) Ἀντισθένης ἔλεγεν οὐδένα ἄνθρωπον ἀθάνατον εἶναι.
Σελ.23
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
β) Χρὴ πάντας ἡµᾶς τοὺς θεοὺς σέβειν.
γ) Ἐβούλετο µόνος αὐτὸς τοῖς ἄρχουσι ἀγγέλειν τὴν νίκην.
δ) Δυνατόν ἐστιν ὑµῖν λαβόντας ὅπλα εἰς κίνδυνον ἐµβαίνειν.
ε) Κρίνω σε συµβουλεύειν τούτοις καλῶς.
στ) Ἀναγκάζεις µε δεσπότην τὸν ἐµὸν κτείνειν οὐκ ἐθέλοντα.
ζ) Ὁµολογοῦµεν ἄδικοι εἶναι καὶ πλεονέκται.
η) Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν (= σχεδόν χρωστώ ευγνωµοσύνη) τῷ
κατηγόρῳ.
3. Να υπογραµµίσετε τα ονόµατα που λειτουργούν ως αντικείµενα και
να προσδιορίσετε την πτώση στην οποία βρίσκονται
βρίσκονται..
α) Λακεδαιµονίων κατηγόρουν, ὄτι τὴν Καδµείαν κατέλαβον.
β) Δίδωσιν αὐτῷ τὴν χώραν διὰ τὴν εὐεργεσίαν ταύτην.
γ) Ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων πολλοῖς ἄν παραδείγµασι χρήσαιτο.
δ) Τῶν µαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι.
ε) Κότυς τῷ δωρησαµένῳ τι ἀντεδωρήσατο λέοντα.
στ)Ὁ πατὴρ µοι τὴν τυραννίδα τὴν ἑαυτοῦ κατέλιπεν, οὐ τὴν τύχην.
ζ) Σὺ οὖν τῶν τε εἰρηµένων µέµνησο καἰ ἐκεῖνο ἐνθυµοῦ.
4. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό
πληθυντικό::
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονοµ.
ἡ γλῶσσα
ἡ εὐγένεια
ἡ αἴθουσα
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονοµ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
Σελ.24
ἡ γραῖα
ἡ γέφυρα
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονοµ
Ονοµ..
ὁ δεσπότης
ὁ τελώνης
ὁ Σπαρτιάτης
ὁ νεανίας
ὁ µανδύας
Γεν
Γεν..
Δοτ
Δοτ..
Αιτ
Αιτ..
Κλητ
Κλητ..
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονοµ
Ονοµ..
Γεν
Γεν..
Δοτ
Δοτ..
Αιτ
Αιτ..
Κλητ
Κλητ..
5. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό
πληθυντικό::
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονοµ
Ονοµ..
ὁ ἄγγελος
ὁ Θεός
ἡ πάροδος
τὸ λύτρον
Γεν
Γεν..
Δοτ
Δοτ..
Αιτ
Αιτ..
Κλητ
Κλητ..
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονοµ
Ονοµ..
Γεν
Γεν..
Δοτ
Δοτ..
Αιτ
Αιτ..
Κλητ
Κλητ..
Σελ.25
ἡ ἀτραπός
www
ww..nea
nea--simboli
simboli..gr
Σωτήρος 40 & Υψηλάντου 149
℡ 2104100055-56
6. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηµάτων
ρηµάτων::
ΕΝΣ
θεράπευε
ΠΡΤ
ΜΕΛ
συνεβουλεύου
κελεύσοιεν
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
7. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµάτων
ρηµάτων::
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ἀνάσχησθε
προΐδοιεν
προέληται
ἀγάγωσι
ἐπεῖπον
ἀφίκοντο
κατελίπετο
διαγένωνται
παράσχητε
ᾒσθετο
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Σελ.26
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ