Περιοδικό 2011 - Σύλλογος Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ
H
ΑΓΚΑΛΙΑ
του
BENIAMIN
ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
Βενιαµίν
Σύλλογος Προστασίας Παιδιών
αγκαλιά
Η πρώτη Παιδική Στέγη-Οικογένεια
στην Ελλάδα για παιδιά σε κίνδυνο
Λειτουργεί
στην Κατερίνη
µε τέσσερα
παιδιά και δύο
θετούς γονείς,
έχοντας σαν
πρότυπο µια
παραδοσιακή
οικογένεια µε
πατέρα και
µητέρα
Μπορείς να γίνεις ανάδοχος γονέας, παππούς ή
γιαγιά, µόνο µε 25Ä το µήνα, για ένα παιδί που
µεγαλώνει στην αγκαλιά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ
(σελ. 16)
Πληροφορίες: ++30-23510-22005 ++30-6945154447
[email protected] - www.benjaminorphans.com
02
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
Ι∆ΡΥΣΗ
Ο «Σύλλογος Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ»
είναι ένας φιλανθρωπικός φορέας, µε έδρα την
Κατερίνη, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1994.
Πλαισιώνεται και διοικείται από άτοµα που
µεγάλωσαν στο Ορφανοτροφείο Κατερίνης τη
δεκαετία του 1950. Με εφαλτήριο τα δικά τους
βιώµατα, τα άτοµα αυτά σήµερα
συµπαραστέκονται σε παιδιά που βρίσκονται
στη θέση που κάποτε ήταν αυτοί. Οι
περισσότεροι ιδρυτές είναι ποντιακής καταγωγής.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Πρόεδρος του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι ο Χάρης Αναστασίου ο
οποίος το 1992 εγκατέλειψε τη σταδιοδροµία του στον
Καναδά µε σκοπό να επιστρέψει στην Ελλάδα, να
διοργανώσει τα άτοµα µε τα οποία µεγάλωσε στο
Ορφανοτροφείο Κατερίνης για να ιδρύσουν τον
ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Μαζί µε τη σύζυγό του Τζοάννα αφιέρωσαν
τη ζωή τους στον οραµατισµό να εργαστούν σε
εθελοντική βάση µε ορφανά, εγκαταλελειµµένα και
«παιδιά σε κίνδυνο».
Επιπλέον πέραν των καθηκόντων του ο Πρόεδρος
του ΒΕΝΙΑΜΙΝ αποτελεί και µέλος του ∆ιοικητικού
Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ τ η ς ε τα ι ρ ε ί α ς
Προστασίας Ανηλίκων
Κατερίνης.
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ:
Να υποστηρίζει ηθικά και
οικονοµικά παιδιά που στερούνται
οικογενειακής φροντίδας, είτε γιατί
είναι ορφανά, είτε γιατί είναι
εγκαταλελειµµένα, είτε επειδή είναι
«παιδιά σε κίνδυνο» και η
επιµέλεια έχει αφαιρεθεί από τους
φυσικούς γονείς µε εισαγγελική
απόφαση.
Αυτό επιτυγχάνεται
µέσω των προγραµµάτων για
παιδιά ανά την Ελλάδα και τη Σερβία
που ζουν στο οικογενειακό τους
Ορφανοτροφείο Κατερίνης 1957
περιβάλλον και µέσω του
προγράµµατος ΑΓΚΑΛΙΑ όπου 4
παιδιά
στεγάζονται
σε ένα σπίτι-οικογένεια σε 24ωρη
Α∆ΕΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ
βάση.
Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ έχει λάβει έγκριση από την πολιτεία
µε την απόφαση 148/1994 του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Κατερίνης την 1-7-1994.
Η Ι∆ΕΑ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ:
Τον Ιούνιο του 1994, η οµόφωνη συµφωνία των
ατόµων που έζησαν στο Ορφανοτροφείο
Κατερίνης ήταν: «Είµαστε ευγνώµονες στο Θεό
και στο ορφανοτροφείο που µας φιλοξένησε τη
δεκαετία του 1950. Νιώθουµε πως κι εµείς
πρέπει να κάνουµε το ίδιο σε παιδιά που
ΣΗΜΕΡΑ χρειάζονται τη συµπαράστασή µας.
Είµαστε τα παιδιά του 1950 που υποστηρίζουν
παιδιά του 21ου αιώνα.»
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Αντιπρόεδρος του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι η Άννα
Κεφάλα, που µεγάλωσε στο Ορφανοτροφείο
Κατερίνης και υιοθετήθηκε στις ΗΠΑ το 1959.
Σήµερα µε το σύζυγό της Γιώργο διευθύνουν το
γραφείο µας στο Los Angeles.
Ο ΣΤΟΧΟΣ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ:
1. Να µη νιώσουν άλλα παιδιά τις δυσκολίες της ζωής
που οι ιδρυτές του έζησαν στα δύσκολα χρόνια της
ορφάνιας τους, αλλά να τους δοθεί κάθε ευκαιρία και
τα εφόδια για να πετύχουν στη ζωή τους.
2. Να σταµατήσει το υπάρχον µοντέλο
«ιδρυµατοποίησης» σε ιδρύµατα και φορείς και να
µεταπέσουν στο νέο µοντέλο «αυτόνοµων
οικογενειών» σε σπίτια όπως εφαρµόζεται και σε
άλλα εξελιγµένα κράτη.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η στήριξη του ΒΕΝΙΑΜΙΝ παρέχεται ανεξάρτητα
από την πολιτική, ιδεολογική, θρησκευτική,
κοινωνική ή άλλη κατάσταση του παιδιού που
δέχεται τη βοήθεια.
Από την ίδρυσή του, ο BENΙΑMIN έχει
συµπαρασταθεί ουσιαστικά σε περισσότερα
από 1000 παιδιά.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΒΛΕΠΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
1) Ο Θεός είναι το στήριγµά µας και Του
ανήκει όλη η δόξα για κάθε επιτυχία, ενώ
εµείς είµαστε εύχρηστα εργαλεία στα
χέρια Του.
2) Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ παραµένει ένας φορέας
χωρίς καµία επιχορήγηση από το
κράτος και βασίζεται οικονοµικά στις
δωρεές των µελών και φίλων που
νοιάζονται για τα παιδιά µας.
3) Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ παραµένει ένας φορέας µε
βάση τον εθελοντισµό.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ κατάφερε όλα
αυτά τα χρόνια, χωρίς καµία
κρατική επιχορήγηση, να
παραµείνει πιστός στο στόχο
και τη δέσµευσή του να
συµπαρασταθεί σε παιδιά,
µέσα από έσοδα που
προέρχονται αποκλειστικά
από µέλη του Συλλόγου και
από άτοµα ανά τον κόσµο
π ο υ
ε ί ν α ι
ευαισθητοποιηµένα στις
ανάγκες των παιδιών και
υποστηρίζουν το έργο του.
03
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
∆εν υπάρχουν κτίρια ή οικόπεδα, ούτε καν αυτοκίνητο.
Για όλες τις οδοιπορικές ανάγκες χρησιµοποιείται το
αυτοκίνητο του προέδρου. Τα µόνα περιουσιακά
στοιχεία του είναι ένα µηχανάκι 150cc, µία µπαγκαζιέρα
και τα µηχανήµατα του γραφείου.
Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΒΛΕΠΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
1. ΝΕΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012)
Προβλέπεται ότι στις εκλογές του Φεβρουαρίου 2012,
θα εκλεγούν δύο νέα άτοµα από την τοπική κοινωνία
που δεν έχουν καµία σχέση µε το Ορφανοτροφείο
Κατερίνης, εκ των οποίων το ένα θα είναι «παιδί» που ο
ΒΕΝΙΑΜΙΝ στήριξε στο παρελθόν και σήµερα είναι
άξιος πολίτης της κοινωνίας.
1994 - Ιδρυτές του ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Η Πίστη του ΒΕΝΙΑΜΙΝ:
«Πιστεύουµε ότι όταν
εµείς βρούµε τα παιδιά που χρειάζονται τη 2. ΝΕΑ ΜΕΛΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
υποστήριξή µας, ο Θεός, σύµφωνα µε τις «Και µε µας τι θα γίνει; Γιατί δεν µπορούµε εµείς να
υποσχέσεις Του, θα ευαισθητοποιήσει τους γίνουµε µέλη του ΒΕΝΙΑΜΙΝ και να προσφέρουµε σε
δικούς Του ανθρώπους και θα φροντίσει άλλα παιδιά όπως κάνατε εσείς για µας;» µας ρώτησε
για τις ανάγκες των παιδιών µας. Έτσι ένα από τα παιδιά, που υποστηρίξαµε για χρόνια,
απόφοιτη πανεπιστηµίου, που σήµερα εργάζεται και
πορευτήκαµε έως σήµερα και έτσι θα
είναι υποστηριχτής των παιδιών µας. Εµείς δεν θα
πορευτούµε και στο µέλλον».
µπορούσαµε να δικαιολογήσουµε πλέον το άρθρο του
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Μετά από εφοριακό έλεγχο που
πραγµατοποιήθηκε στις (26/7/2011, Αρ.πκ β
Πρωτ. 9153) για τα οικονοµικά έτη 2008, 2009 και
2010, η Α' ∆ΟΥ Κατερίνης, διαπίστωσε ότι «Το
σ ω µ α τ ε ί ο µ ε τ η ν ε πω ν υ µ ί α Σ ύ λ λο γ ο ς
Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ µε ΑΦΜ
999824068 και έδρα την πόλη της Κατερίνης επί
της οδού Π. Μελά 22Α, έχει συσταθεί νόµιµα και
επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς, οπότε τα
χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από
φορολογούµενους λόγω δωρεάς εκπίπτουν από
το φορολογητέο εισόδηµα
(άρθρο
8Ν.2238/1994).»
καταστατικού του ΒΕΝΙΑΜΙΝ που αναφέρει ότι «µέλη
µπορούν να γίνουν µόνο αυτοί που µεγάλωσαν στο
Ορφανοτροφείο Κατερίνης.»
Αυτός ήταν ένας ακόµα λόγος που έπρεπε να γίνει
τροποποίηση του καταστατικού του σωµατείου για να
συµπεριλάβει ως µέλη παιδιά που ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ έχει
υποστηρίξει στο παρελθόν. Από τον Ιούνιο του 2009,
υπάρχει µια ευχάριστη εξέλιξη στο καταστατικό του
σωµατείου καθώς µε την 260/2009 απόφασή του, το
µονοµελές πρωτοδικείο Κατερίνης, ενέκρινε τις
απαιτούµενες αλλαγές καταστατικού και πλέον µέλη
του ΒΕΝΙΑΜΙΝ µπορούν να εγγραφούν ΟΣΟΙ είναι
ευαίσθητοι στις ανάγκες παιδιών χωρίς οικογενειακή
φροντίδα και επιθυµούν να συµβάλλουν στην
προσπάθεια του Συλλόγου.
Η συµµετοχή ευαίσθητων φίλων είναι ευπρόσδεκτη.
04
«ΒΕΝΙΑΜΙΝ αγκαλιά για το παιδί»
Η πρώτη Παιδική Στέγη-Οικογενειακή εστία
στην Ελλάδα για «παιδιά σε κίνδυνο»
λειτουργεί στην Κατερίνη µε τέσσερα παιδιά,
µε θετούς γονείς, έχοντας σαν πρότυπο µια
παραδοσιακή οικογένεια µε πατέρα και
µητέρα.
Ι∆ΡΥΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η αίτηση ίδρυσης και Λειτουργίας της δοµής
«ΒΕΝΙΑΜΙΝ αγκαλιά για το παιδί»
κατατέθη
κε στις 27 Απριλίου 2009. Η άδεια
ίδρυσης και Λειτουργίας εκδόθηκε
από τη Νοµαρχία Πιερίας στις 26-72010, µετά από οµόφωνη απόφαση
του Νοµαρχιακού Συµβουλίου
Πιερίας στις 5-7-2010.
Είχε
προηγηθεί καθοδήγηση από τη
Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας (2-2-2010)
ότι η αρµοδιότητα έκδοσης της
άδειας ανήκει στη Νοµαρχία
Πιερίας.
Έτσι ο «Σύλλογος
Προστασίας Παιδιών
ΒΕΝΙΑΜΙΝ», πήρε το πράσινο
φως για να εφαρµόσει το
όραµά του να προσφέρει
οικογενειακή φροντίδα σε
24ωρη βάση σε παιδιά σε
κίνδυνο.
Η ΑΓΚΑΛΙΑ είναι η πρώτη
Π α ι δ ι κ ή Σ τ έ γ η Ο ι κο γ ε ν ε ι α κ ή Ε σ τ ί α σ τ η ν
Ελλάδα για «παιδιά σε κίνδυνο».
Στο νέο αυτό µοντέλο, µοναδικό για
την Ελλάδα, 3-5 παιδιά
ανατρέφονται σε ένα ασφαλές,
σταθερό οικογενειακό περιβάλλον
έως την ηλικία των 18 ετών.
Η µονάδα λειτουργεί στην Κατερίνη
από το ∆εκέµβριο του 2011, κάτω
από την οµπρέλα του Συλλόγου
Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ.
Σύµφωνα µε τα µεσοπρόθεσµα
σχέδιά µας σε δέκα χρόνια θα
υπάρχουν δέκα ΑΓΚΑΛΙΕΣ σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδος.
Πιστεύουµε ότι κάθε παιδί έχει το
δικαίωµα να µεγαλώσει σε ένα
οικογενειακό περιβάλλον, όχι σε
ίδρυµα. Το µοντέλο µας είναι ξεκάθαρα
µια δοµή οικογένειας, όχι ιδρύµατος. Εµείς οι ιδρυτές
του ΒΕΝΙΑΜΙΝ που µεγαλώσαµε στο καλύτερο
ορφανοτροφείο του 1950-1960 πιστεύουµε ότι
έχουµε το ηθικό δικαίωµα να φωνάξουµε από τα
βάθη της καρδιάς µας… ΣΤΟΠ στην
ιδρυµατοποίηση, ΣΤΟΠ στο µοντέλο του
ιδρύµατος.
Τα τέσσερα παιδιά µας
Η Ανίτα, 7 χρόνων ήταν το πρώτο µας παιδί που
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
πληροφορηθήκαµε για τρία αδελφάκια, το Στράτο 2 ετών,
τη Σεµίνα 4 και τη Φιλίτσα 8, που βρέθηκαν να περπατούν
µόνα στους δρόµους της Θεσσαλονίκης. Από όσα µάθαµε
πέρασαν νύχτες σε παγκάκια της συµπρωτεύουσας.
Μάθαµε ότι τα παιδιά επρόκειτο να σταλούν σε τρία
διαφορετικά ιδρύµατα γιατί δεν βρισκόταν ίδρυµα που θα
έπαιρνε έστω και δύο από αυτά µαζί. Το ένα προοριζόταν
για υιοθεσία. Θυµάµαι όταν ενώ ζούσαµε στο
ορφανοτροφείο τη µεγάλη αδελφή µου την πήραν στην
Αµερική για να µεγαλώσει µε πολύ γνωστή οικογένεια. ∆εν
µπορώ να ξεχάσω πώς αισθανόµουν καθώς
µεγάλωνα, χωρίς γονείς, χωρίς
την προστασία της µεγάλης
αδελφής. Πώς λοιπόν θα
µπορούσαµε να χωρίσουµε τα
τρία αυτά µικρά αδέλφια; Εµείς
προθυµοποιηθήκαµε να
πάρουµε στην ΑΓΚΑΛΙΑ και τα
τρία αδελφάκια για να τα
µεγαλώσουµε µαζί.
Με απόφαση της Εισαγγελίας
Ανηλίκων Θεσσαλονίκης τα παιδιά
από τις 20 Ιουλίου είναι µαζί µας.
Στις περιπτώσεις αυτές, αρχίζει
άµεσα η διαδικασία για να
αφαιρεθεί η επιµέλεια από τους
φυσικούς γονείς και να
παραχωρηθεί στο φορέα που τα
αναλαµβάνει, δηλαδή στον
ΒΕΝΙΑΜΙΝ, όχι σε φυσικά πρόσωπα.
Και τα τέσσερα παιδιά µας έχουν
ζήσει µια απίστευτα δύσκολη ζωή και
χρειάζονται ειδική φροντίδα. Όπως
ανάφερε ένα φίλος, πρόεδρος άλλου
φορέα «Τα 4 παιδιά σώθηκαν στην
ΑΓΚΑΛΙΑ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ».
Από το Σεπτέµβριο του 2011, τα παιδιά
µας άρχισαν να φοιτούν σε σχολεία
της περιοχής. Με την άριστη
συνεργασία πολιτείας, φορέων και
καλών συνειδητοποιηµένων
εκπαιδευτικών και φίλων του
ΒΕΝΙΑΜΙΝ τα τρία παιδιά φοιτούν
στο ίδιο σχολείο ενώ ο µικρός
Στράτος πηγαίνει σε βρεφονηπιακό
σταθµό του δήµου Κατερίνης.
Παράλληλα τα παιδιά
παρακολουθούν δραστηριότητες
κατάλληλες για την ψυχαγωγία τους.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όλους για την ευαισθησία που έδειξαν.
Ευχαριστούµε εγκάρδια τη «µητέρα» των παιδιών µας που
έχει προϋπηρεσία µε άλλο παρόµοιο φορέα στην
πρωτεύουσα. Απλά να αναφέρουµε ότι αν δείτε τα παιδιά
µας µεταξύ άλλων παιδιών θα τα αναγνωρίσετε από την
καλή συµπεριφορά τους. Τα παιδιά αυτά βρήκαν το χώρο
τους και βρίσκονται πλέον στην ΑΓΚΑΛΙΑ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ.
Σας υποσχόµαστε ότι, µε τη βοήθεια του Θεού, σε λίγα
χρόνια θα τα βλέπετε και δεν θα πιστεύετε την εξέλιξή τους.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
«ΒΕΝΙΑΜΙΝ αγκαλιά για το παιδί»
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ της «ΜΗΤΕΡΑΣ»
05
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ της «ΜΗΤΕΡΑΣ»
(Η Γιώτα είναι η «µητέρα» των τεσσάρων παιδιών
µας, µια κυρία µε 4.5 χρόνια προεργασίας σαν
«µητέρα» σε γνωστό φορέα της Αττικής που
ασχολείται µε την φιλοξενία «παιδιών σε κίνδυνο».)
«Θέλω να συµµεριστώ τη χαρά µου γιατί ο Κύριος το
2011 ευδόκησε να συµµετέχω στο πρόγραµµα της
ΑΓΚΑΛΙΑΣ στο ρόλο της «µητέρας» τεσσάρων
παιδιών.
Τον Οκτώβρη του 2008 χτύπησε το τηλέφωνο. Στη
γραµµή ο κ. Χάρης Αναστασίου µε ενηµέρωσε για το
πρόγραµµα ΑΓΚΑΛΙΑ και τον οραµατισµό του να
δ η µ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν
Οικογενειακές Εστίες για
παιδιά που βρίσκονται σε
κίνδυνο. Έκλεισα το τηλέφωνο
και δάκρυα χαράς κύλησαν στα
µάτια µου. Πηδούσα απ' τη
χαρά µου. Ώ Κύριε!!! Καµία
προσευχή δεν µένει
αναπάντητη. Η αγάπη Σου
κάνει γνώριµους άγνωστους
ανθρώπους και µας
χρησιµοποιείς για να εκτελείς
τα θαυµάσιά Σου. ∆υο χρόνια
µετά από επίπονες
προσπάθειες και αρκετά
εµπόδια ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ έλαβε
την άδεια για την ίδρυση και
λειτουργία της πρώτης δοµής.
Έξη µήνες αργότερα, το
∆εκέµβριο του 2010 η ΑΓΚΑΛΙΑ φιλοξενεί την Ανίτα,
το πρώτο παιδί… µε τη Χάρη του Κυρίου.
Μεγάλη εβδοµάδα 2011, και ο κ. Χάρης µε
προσκαλεί στην Κατερίνη για να συµµετέχω στο
πρόγραµµα της ΑΓΚΑΛΙΑΣ. Ο Κύριος είχε φροντίσει
να' µαι έτοιµη για να δεχτώ την πρόσκληση. Τον Μάιο
βρέθηκα κοντά στον κ. Χάρη την κ. Τζοάννα και τη
µικρή Ανίτα. Η συµβίωσή µας ευλογηµένη!!! Ο ένας
στήριζε τον άλλο µέσα στην καθηµερινότητα. Η
αγάπη του Θεού µας έδινε δύναµη στο νέο αυτό
ξεκίνηµα.
Παρά τις ελλείψεις και τις δυσκολίες αναζητήσαµε
νέα παιδιά. Ο Κύριος µας έστειλε τρία αδελφάκια, τη
Φιλίτσα 8 ετών, τη Σεµίνα 4 ετών και τον Στράτο 2
χρόνων. Εµπιστευτήκαµε τα πάντα στα ∆υνατά χέρια
του Κυρίου και το αποτέλεσµα θαυµάσιο!!! Όλα µε τη
Χάρη Του! Η προσαρµογή των παιδιών άµεση. Η
8χρονη Φιλίτσα έκπληκτη µου είπε το βράδυ καθώς
της έκανα µπάνιο. «Μαµά, κανείς δεν µε έχει
φροντίσει έτσι». Η 4χρονη Σεµίνα χαιρόταν το σπίτι
µας και έπαιζε µε χαρά, Ο 2χρονος µικρός Στράτος
άπλωνε τα χεράκια του για µια ζεστή αγκαλιά. Η
7χρονη Ανίτα µε πολλή αγάπη δέχτηκε τα νέα
αδέλφια της και ξεπέρασε τους φόβους της µήπως
χάσει ό,τι της είχε δοθεί. Ο Κύριος φρόντισε για τα
τρία αδελφάκια µε τον καλύτερο τρόπο. Οι βουλές
Του είναι ανεξιχνίαστες και τα σχέδιά Του σοφά…
Σήµερα, µε τη βοήθεια του Θεού χαιρόµαστε που
Με παιδιά της ΑΓΚΑΛΙΑΣ και του ΒΕΝΙΑΜΙΝ
και µε παιδιά που βγήκαν στην κοινωνία
Όµως, αυτό το έργο χρειάζεται την
υποστήριξη όλων µας, ο καθένας ανάλογα µε
τις δυνατότητές του, είτε µε χρόνο είτε µε
χρήµατα. Η ΑΓΚΑΛΙΑ και ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ έχουν
ανάγκη από τη στήριξή µας, όχι µόνο για να
συνεχίσουν να προσφέρουν βοήθεια στα 100
παιδιά που υποστηρίζονται στο οικογενειακό
τους περιβάλλον και στα τέσσερα παιδιά της
ΑΓΚΑΛΙΑΣ αλλά και για να αγκαλιάσουν
ακόµα περισσότερα».
ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Μέχρι τώρα ξέραµε για Ορφανοτροφεία και άλλα ιδρύµατα,
που κάνουν καλό έργο για την προστασία ορφανών και
παραµεληµένων παιδιών. Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ, όµως,
πρωτοπόρος σε διακονίες ανάµεσα σε παιδιά της πατρίδας
µας αλλά και της Σερβίας για πολλά τώρα χρόνια, είχε την
έµπνευση να αρχίσει µια πρωτοποριακή στην Ελλάδα
διακονία, που εύστοχα την ονόµασε ΑΓΚΑΛΙΑ.
Η προσπάθεια αυτή ήδη άρχισε, εδώ και λίγους µήνες και
µάλιστα στη γειτονιά µας. Τέσσερα µικρά παιδιά, τα τρία της
ίδιας οικογένειας, εγκαταλειµµένα από τους γονείς τους,
µαζεύτηκαν από τους υπεύθυνους του ΒΕΝΙΑΜΙΝ µε άδεια
των δικαστικών αρχών και τώρα απολαµβάνουν
οικογενειακή θαλπωρή σ' ένα ωραίο σπίτι, κατάλληλα
επιπλωµένο, που θα το ζήλευαν πολλά παιδιά, ακόµη και
ευκατάστατων οικογενειών! Τα παιδιά αυτά ζούνε µέσα σε
οικογενειακή ατµόσφαιρα, απολαµβάνοντας τη στοργή και
την αγάπη των «γονιών» τους και των υπευθύνων του
ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Αυτή είναι µια καλή αρχή. Στα σχέδια του
ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι να δηµιουργηθούν και άλλα τέτοια σπίτια,
όχι µόνο στην Κατερίνη αλλά και σε άλλες πόλεις της
πατρίδας µας.
Εκφράζω τα θερµά µου συγχαρητήρια στους εµπνευστές
της αξιέπαινης και αξιοµίµητης αυτής πρωτοβουλίας.
Εύχοµαι ο Θεός να δίνει δυνάµεις σωµατικές, ψυχικές και
πνευµατικές στους «γονείς» και στους υπευθύνους του
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ώστε να ευοδωθεί το έργο αυτό και να
εξαπλωθεί σε περισσότερα µέρη της πατρίδος µας, για την
ανακούφιση παιδιών που στερούνται τη φροντίδα των
φυσικών γονιών τους.
Γεώργιος Κανταρτζής
06
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
Τακτική µηνιαία οικονοµική και ηθική υποστήριξη για ορφανά και παιδιά
µονογονεϊκών οικογενειών που ζουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον
Το κύριο πρόγραµµα του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι η τακτική
οικονοµική υποστήριξη παιδιών. Το πρώτο βήµα,
όταν αναλαµβάνουµε την υποστήριξη ενός παιδιού,
είναι η δέσµευσή µας να διαθέσουµε ένα µηνιαίο
επίδοµα, ανάλογα µε τις ανάγκες του και τον τόπο
διαµονής του. Έτσι, είτε δίνουµε τα χρήµατα στην
ίδια τη χήρα µητέρα ή τον κηδεµόνα µέσω
καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασµό που
ανοίγουµε για την οικογένεια, ή αγοράζουµε τρόφιµα,
φάρµακα, ρούχα κλπ. εφόδια, και τα πηγαίνουµε
εµείς οι ίδιοι στο σπίτι τους, όταν το παιδί ζει στην
περιοχή µας και µπορούµε εύκολα να το
επισκεφτούµε.
Το δεύτερο µας βήµα, είναι να βρούµε έναν ή περισσότερους Υποστηρικτές
(ανάδοχους
γονείς), µεµονωµένα άτοµα, οικογένειες, εκκλησίες, για να
ενισχύσουν την προσπάθειά µας και να στηρίξουν οικονοµικά ένα παιδί.
Για µερικούς, είναι ευλογία να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την τακτική µηνιαία
υποστήριξη ενός παιδιού. Άλλοι στέλνουν µικρότερα ποσά, αρχίζοντας από 25Ä το
µήνα, που κατατίθεται απ' ευθείας σε λογαριασµό του ΒΕΝΙΑΜΙΝ σε µηνιαία,
εξάµηνη ή ετήσια βάση, ή όπως είναι
πιο εύκολο γι' αυτούς. Τέλος, µπορεί
κάποιος να βοηθήσει, δίνοντας
οποιοδήποτε ποσό για το πρόγραµµα
Η οικονοµική υποστήριξη δίνεται αυτό.
απευθείας στα χέρια της µητέρας Στον υποστηρικτή που το επιθυµεί,
δίνεται σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα
και φωτογραφία του παιδιού που ανέλαβε. Κατά καιρούς στέλνονται
φωτογραφίες του παιδιού, ώστε να υπάρχει ενηµέρωση για την
πρόοδό του. Επίσης ο υποστηριχτής µπορεί να έρχεται σε επικοινωνία
µε το παιδί, να του στέλνει κάρτες, γράµµατα και φωτογραφίες της
οικογένειάς του.
Όλα αυτά τα χρόνια ένας από τους στόχους αυτού του
προγράµµατος είναι να δοθεί βοήθεια σε κάθε παιδί ώστε να
µεγαλώσει στο δικό του οικογενειακό περιβάλλον και να µην δοθεί σε υιοθεσία.
Χριστουγεννιάτικα ∆ώρα / ∆έµατα
Κάθε Χριστούγεννα πραγµατοποιούµε ταξίδια σε πόλεις της Μακεδονίας, της Θράκης και σε διάφορα άλλα µέρη
της πατρίδας µας καθώς και στη Σερβία, όπου ζουν παιδιά που υποστηρίζουµε, για να τα διανέµουµε
Χριστουγεννιάτικα δώρα / δέµατα. Ήδη έχει αρχίσει η προετοιµασία για τα ερχόµενα Χριστούγεννα.
Κάθε χρόνο προγραµµατίζουµε για 200 - 250 δέµατα, όµως τελικά, ο αριθµός των δώρων ξεπερνά τα 400! Θα
θέλαµε πολύ και φέτος να συµβεί το ίδιο. Θα χαρούµε πολύ να δούµε
περισσότερα παιδιά µε λαµπερά µάτια, µε πλατιά χαµόγελα, να παίρνουν τα
δέµατα/ δώρα που εσείς τους προσφέρετε.
Κάθε δέµα / δώρο κοστίζει περίπου 15-20 Ευρώ. Τα δέµατα περιέχουν
ρουχισµό, είδη υγιεινής, σχολικά είδη ,
γλυκά, σοκολάτες, παιγνίδια και µία Καινή
∆ιαθήκη αναγνωρισµένη από την Ιερά
Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Συνηθίζουµε να λέµε ότι ακόµα και 5 Ευρώ
έχουν µεγάλη αξία. Υπάρχουν παιδιά που
φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι ξεχασµένα
από όλους, και κανείς δεν θα τους κάνει κάποιο δώρο. Εµείς τα ξέρουµε τα
παιδιά αυτά. Και δεν θα τα ξεχάσουµε µε τίποτα. Τη δεκαετία του 1950, όταν εµείς ήµασταν στη θέση τους, µε
παρόµοιο τρόπο κάποιος άγνωστος είχε ενδιαφερθεί για µας και µας είχε κάνει δώρο µια σοκολάτα, ένα ζευγάρι
µάλλινες κάλτσες, µια κούκλα ή µια µπάλα. Για µας Χριστούγεννα είναι τα λαµπερά µάτια, το χαµόγελο, η χαρά
ενός ορφανού που παίρνει το δέµα µε τα δώρα του.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
07
Τράπεζα ∆ιανοµής Τροφίµων
Το 2010 αναγνωρίζοντας τη µεγάλη ανάγκη που έχουν οικογένειες που
υποστηρίζουµε σε τρόφιµα και γενικότερα σε είδη καθηµερινής χρήσης, πήραµε
την πρωτοβουλία και ιδρύσαµε την Τράπεζα ∆ιανοµής Τροφίµων. Το γεγονός ότι
η οικονοµική κατάσταση στη χώρα µας χειροτερεύει, έχει ως συνέπεια την ακόµη
µεγαλύτερη ζήτηση σε τρόφιµα από οικογένειες που έχουν ανάγκη υλικής
στήριξης. Ήδη, η ζήτηση σε τρόφιµα είναι πολύ µεγάλη και πρώτος
προϋπολογισµός µας αποδεικνύεται ανεπαρκής αφού οι ανάγκες είναι πολύ
µεγαλύτερες από ότι µπορούσαµε να φανταστούµε. Αυτό το πρόγραµµα
ανταποκρίνεται άµεσα σε ζωτικές ανάγκες της κοινωνίας µας και ζητούµε την
πολύτιµη συµπαράσταση του κοινού και των σουπερµάρκετ της περιοχής µας
για να ανταποκριθούµε στις επείγουσες ανάγκες των συνανθρώπων µας.
Το πρόγραµµα αυτό θα συνεχιστεί ΜΟΝΟ µε την υποστήριξη του κοινού
και φορέων. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένας χώρος αποθήκης γιατί το
υπόγειο στο σπίτι του Προέδρου δεν επαρκεί. Αν δεν υπάρξει βοήθεια, σε
πολύ σύντοµο διάστηµα ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ θα αδυνατεί να
αναλάβει ΟΛΑ τα έξοδα αυτού του προγράµµατος, και το
πρόγραµµα θα ανασταλθεί.
Τα είδη που
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ για δωρεές στην
διανέµονται
Τράπεζα ∆ιανοµής Τροφίµων
µέσα από
την Τράπεζα
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΒΕΝΙΑΜΙΝ
∆ιανοµής
ευχαριστεί
ολόψυχα:
Τροφίµων
1.Το
Κέντρο
Ξένων Γλωσσών «Γλωσσικό
είναι:
Εργαστήρι»,
Καρπούζα Μελίνα, Έδεσσα
Γάλα,
2.
Τον
Όµιλο
Νέων
της Ευαγγελικής
Ελαιόλαδο,
Εκκλησίας Κατερίνης
Σπορέλαιο,
Απορρυπαντικ 3. Το 4ο Γυµνάσιο Κατερίνης για την
έµπρακτη αγάπη και συµπαράσταση
ό ρούχων,
4. ∆ωρεά µέσω του ∆ιαβαλκανικού
Όσπρια,
Ινστιτούτου Κατερίνης
∆ηµητριακά,
5.
Όσους
από τους πολίτες της Κατερίνης
Ζυµαρικά,
ευαισθητοποιήθηκαν
και προσέφεραν
Οδοντόπαστες /οδοντόκρεµες, Κακάο, Παξιµαδάκια, Cookies
αυτό
που
µπορούσαν
Όσοι επιθυµούν να συµβάλουν στο έργο αυτό, παρακαλούµε
να επικοινωνούν µαζί µας ώστε να τους υποδεικνύουµε τα είδη
που χρειάζεται να αγοράσουν. Λόγω έλλειψης αποθήκης,
διανέµουµε µόνο προϊόντα µακράς διαρκείας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
Το 1962, όταν δεν υπήρχαν δουλειές
για νέους, -όπως και σήµερα- δυο
φίλοι συζητούσαν στο πάρκο της
Κατερίνης, αναρωτιόντουσαν αν θα
µπορέσουν ποτέ να µεταναστέψουν
σε κάποια χώρα, αν θα µπορέσουν
ποτέ να παντρευτούν, αν θα κάνουν
οικογένεια, αν θα µπορέσουν ποτέ
να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο. Και
οι δυο µετανάστεψαν. Ο ένας
επέστρεψε να ηγηθεί του ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ο άλλος βρίσκεται στις ΗΠΑ και
συµπαραστέκεται στην προσπάθεια
του φίλου του.
Σήµερα, 14 Νοεµβρίου, 2011,
κατέφτασε από τις ΗΠΑ µια µεγάλη
βαλίτσα γεµάτη από ρουχαλάκια και
δώρα για τα παιδιά της
ΑΓΚΑΛΙΑΣ…
Κατασκηνώσεις Λεπτοκαρυάς
Ευχαριστούµε θερµά τις Ευαγγελικές Κατασκηνώσεις Λεπτοκαρυάς που
κάθε χρόνο, µε
γενναιοδωρία φιλοξενεί
π α ι δ ι ά
π ο υ
υ π ο σ τ η ρ ί ζο υ µ ε , σ τ ι ς
εγκαταστάσεις της στην
ό µ ο ρ φ η Λ ε π το κα ρ υ ά ,
κάτω απ' τον Όλυµπο και
δίπλα στην καταγάλανη
θάλασσα του Θερµαϊκού
Κόλπου.
Φέτος, για πρώτη φορά, µε
τη µεσολάβηση του
ΒΕΝΙΑΜΙΝ φιλοξενήθηκαν
ΚΑΙ παιδιά από φορείς που ασχολούνται
µε «παιδιά σε κίνδυνο». Ένα από τα
παιδιά από το Παπάφειο, φιλοξενήθηκε
για τρεις περιόδους και η εξέλιξή του
ήταν εντυπωσιακή.
08
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
09
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του ΒΕΝΙΑΜΙΝ
∆ώρα και παιγνίδια για 150 παιδιά του Συλλόγου
Για άλλη µια χρονιά ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών
ΒΕΝΙΑΜΙΝ διοργάνωσε µία µοναδική γιορτή για τα 150
παιδιά του Συλλόγου, ορφανά και παιδιά µονογονεϊκών
οικογενειών. Την Τετάρτη 29 ∆εκεµβρίου 2010 στις
11.00 η ώρα το πρωί το Συνεδριακό Κέντρο του ∆ήµου
Κατερίνης γέµισε από χαρούµενες παιδικές φωνές.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά έπαιξαν
οµαδικά παιχνίδια και διασκέδασαν µε την ψυχή τους
µικροί και µεγάλοι. Με µεγάλη έκπληξη, χαρά και φωνές
υποδέχτηκαν τον Αι-Βασίλη τον οποίο δεν περίµεναν να
έρθει και ο οποίος µοίρασε τα δικά του δωράκια σε όλα
τα παιδιά.
Πριν την έναρξη των παιχνιδιών τον λόγο πήρε ο
παιδοψυχίατρος Χαράλαµπος Σιδηρόπουλος
απευθυνόµενος στους γονείς τονίζοντας τους πώς η
ζωή χωρίς χαρές είναι ένα µεγάλο ταξίδι χωρίς στάση
και πώς το
παιχνίδι είναι
µία από τις
χαρές της ζωής
και σε αυτό τα
παιδιά θέλουν
όσο το δυνατόν
οι γονείς τους
να είναι κοντά
τους.
Στ η ν γ ι ο ρ τ ή
συµµετείχαν και διένεµαν δώρα στα παιδιά Υπάλληλοι
του Πυροσβεστικού Σώµατος Κατερίνης και η Κυρία
Τσακιρίδου. Για τα υπέροχα εδέσµατα πού
προσφέρθηκαν στους µικρούς και µεγάλους
επισκέπτες µας φρόντισαν οι Κυρίες της περιοχής
Ευαγγελικά στην Κατερίνη και για το πεντανόστιµο
ποπ-κορν οι Αδελφοί Αβακιάν. Για το φανταστικό και
άκρως διασκεδαστικό ψυχαγωγικό πρόγραµµα των
παιδιών υπεύθυνοι ήταν η Πρόεδρος και η Γραµµατέας
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 5ου
∆ηµοτικού Σχολείου Κατερίνης. Ένα εγκάρδιο
ευχαριστώ σε όλους για την ευαισθησία τους.
ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
«Θέλουµε να σας καλωσορίσουµε στη
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΒΕΝΙΑΜΙΝ για παιδιά
ορφανά και µονογονεϊκών οικογενειών. Είναι κάτι που
το κάνουµε επί 16 χρόνια, Χριστούγεννα και Πάσχα.
∆εν είναι όµως
µόνο οι γιορτές
α υ τ έ ς π ο υ
φροντίζουµε τα
παιδιά µας αλλά
απλά είναι µια
καλή συνήθεια
που έχουµε να
συγκεντρωνόµαστ
ε όλοι µαζί και να περνάµε χαρούµενες στιγµές. Και
αυτό το χρόνο, µε την άδεια του ∆ήµου Κατερίνης
βρισκόµαστε εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης
µας. Χρόνια πολλά σε
όλους και καλή επιτυχία
στον καινούριο χρόνο.»
Ο κ. Αναστασίου
αναφέρθηκε επίσης στην
επιτυχή έναρξη της
πρώτης στέγης
φιλοξενίας για παιδιά σε
κίνδυνο, ΑΓΚΑΛΙΑ, στην
Οµάδα Υποστήριξης
Μονογονεϊκών
Οικογενειών και στην
Τράπεζα ∆ιανοµής Τροφίµων.
Ε υ χα ρ ί σ τ η σ ε τ ο υ ς τ ρ ε ι ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς τ η ς
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έφεραν και διένεµαν
δώρα σε όλα
τα παιδιά και
έµειναν στη
γιορτή έως το
τέλος της
εκδήλωσης µε
ένα πλατύ
χαµόγελο στο
πρόσωπό
τους.
Αναφέρθηκε
επίσης και
στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει σήµερα µια
µονογονεϊκή οικογένεια και δεν παρέλειψε να
αναφερθεί και στις ανάγκες του συλλόγου ΒΕΝΙΑΜΙΝ
και την επιθυµία και την πρόταση του ΒΕΝΙΑΜΙΝ για
συνεργασία µε συµπολίτες µας, άλλους φορείς, τοπικές
αρχές, δικηγορικό και ιατρικό σύλλογο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
« Όπως η δικιά µου έτσι και κάθε εθελοντική υπηρεσία
είναι ευπρόσδεκτη. Κάθε υπηρεσία για τα παιδιά και το
σύνολο είναι εξίσου
ευπρόσδεκτη, ιδιαίτερα όταν
έχει δοκιµαστεί στο χρόνο. Ο
ΒΕΝΙΑΜΙΝ έχει φτάσει πλέον
στην εφηβεία και πλησιάζει την
ώριµη ηλικία, έχοντας δώσει
δείγµατα γραφής για τα παιδιά.
Η ενασχόληση µε τα παιδιά έχει
πολλά θετικά. Θέλω όµως να
ξεκινήσω λίγο ανάστροφα και
να πω ότι η κοινωνία δεν
ασχολείται µε τα παιδιά της. ∆εν
γίνονται πράγµατα ουσιαστικά
για τα παιδιά. Στην επιφάνεια είναι το τι θέλουµε εµείς οι
µεγάλοι και τι ανάγκες έχουµε. Το ζητούµενο είναι οι
ανάγκες των παιδιών, αυτές πρέπει να διερευνήσουµε
και σε αυτές να ανταποκριθούµε. Νοµίζω ότι ο
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ανταποκρίνεται σε αυτό το καθήκον».
10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
11
12
ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙ - ΕΝΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
«Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι οι άγγελοι των παιδιών µου…»
«Όλα ξεκίνησαν όταν αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα µε
τα δυο παιδιά µου, για να τα προσφέρω κάτι καλύτερο στη ζωή
τους. Έτσι το 1994 µήνα Οκτώβριο, βρεθήκαµε στον
καταυλισµό της Παλαγίας, στην Αλεξανδρούπολη. Για πρώτη
φορά στη ζωή µου
αντιµετώπιζα µόνη
µου τις δυσκολίες
της ζωής µε σκοπό
να αναθρέψω
σωστά τα παιδιά
µου. Στην αρχή όλα
ήταν πολύ δύσκολα, δύσκολα να
προσαρµοστούµε στο νέο µας
περιβάλλον, δύσκολα να βρω µια
δουλεία που τόσο είχα ανάγκη.
Πάντοτε είχα µια σκέψη στο πίσω
µέρος του µυαλού µου «να µην
ξεχωρίζουν τα παιδιά µου από τα
άλλα σαν ορφανά, δεν ήθελα να τους λείπει τίποτα».
Χαλί το Χάλι!
Τα χάλι µας
Υπάρχει αγκαλιά για το παιδί του ναρκοµανή γονιού; Για το
παιδί που η µάνα του δεν µπορεί να το φροντίζει επειδή
σπαράζει από ψυχικό πόνο; Για το παιδί του τζογαδόρου
που η εξάρτηση του άδειασε τον πατέρα του και του έκλεψε
το ψωµί του; Υπάρχει αγκαλιά για τα παιδιά που
παραδόθηκαν στο δρόµο, στο έγκληµα ή στην ανέχεια µε
γόνους την αµέλεια ή τον υπέρµετρο πόνο;
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η έλλειψη και οι ελλείψεις της
Ελληνικής οικογένειας αλλά και γενικότερα η ατροφία της
οικογένειας στην Ελληνική επικράτεια, και όχι µόνο, γεννούν
αυτά τα παιδιά. Αυξάνουν οι αριθµοί: που θα βάλουµε αυτά
τα παιδιά; Ο πατέρας, η µητέρα, ο παππούς, η γιαγιά είναι
χάλι και δεν µπορούν να φροντίσουν τα παιδιά. Πολύ συχνά
και οι πρόγονοι και οι γόνοι και οι επίγονοι είναι στο ίδιο ταπί.
∆εν µπορούν ή δεν θέλουν. Τι πόνος είναι αυτός; Ποιός θα
πονέσει γι' αυτά τα παιδιά και ποιός θα τους συµπαρασταθεί;
Η Ζεστή Αγκαλιά
Ο πόνος που νοιώθει ο ορφανός· η οσµή που άφησε η
αντρίκια αγκαλιά ενός πατέρα· η ευωδία της µητρικής
στοργής· η αγάπη του αδελφού και της αδελφής· απλά, η
αγκαλιά της παραδοσιακής οικογένειας που λίκνισε και
γαλούχησε τον Ελληνισµό στις δόξες του και στις κακές του·
τα παιδιά ενός ορφανοτροφείο µαζί µε τοπικούς φορείς και
µέλη της Κατερινιώτικης κοινότητας που έχουν µέληµα για τα
παιδιά· οι καταβολές αυτού που η καρδιά του δεν µπορεί να
µη µπορεί· η µακραίωνη εµπειρία του Ελληνισµού και όχι
µόνο· η σύγχρονη επιστηµονική έρευνα .... το δάκρυ και το
χαµόγελο και η αναλαµπή της κρυφής ελπίδας στα µάτια
ενός παιδιού, τα κλειστά µάτια της προσευχής είδαν την
απάντηση: µια οικογενειακή αγκαλιά για το παιδί!
Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ
αγκαλιάστηκε, γεύτηκε την αγάπη που αγκαλιάζει τα παιδιά:
πρωτοστατεί, λαξεύτηκε και θα λαξευτεί, και βλέπει καρπό: η
ΑΓΚΑΛΙΑ είναι η πρώτη Παιδική Στέγη-Οικογενειακή Εστία
στην Ελλάδα µε 4 παιδιά! Στέγη, τροφές, ρούχα, παπούτσια,
και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη! Επιδίδεται στην
Παρ' όλη την προσπάθειά µου, είχα φτάσει στο σηµείο να
σκέφτοµαι αν θα καταφέρναµε να βγάλουµε τον µήνα µας. Τα
βράδυ πάντα προσευχόµουνα παρακαλώντας το Θεό να µε
βοηθήσει, δίνοντας µου δύναµη να συνεχίσω.
Την επόµενη µέρα µας επισκέπτονται δυο άνθρωποι,
άγνωστοι µέχρι τότε για µας, οι οποίοι µας προσέφεραν
στήριγµα και οικονοµική στήριξη χωρίς να περιµένουν τίποτα
για ανταλλαγή, το µόνο που ζητούσαν από εµάς ήταν να
µελετάµε το ευαγγέλιο που µας έδωσαν και να
προσέχουµε τους εαυτούς µας. Το βράδυ πριν κοιµηθώ
ευχαρίστησα το Θεό που έκανε το θαύµα του, στέλνοντας
τους «αγγέλους Του»
Αυτοί οι «άγγελοι» (Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΒΕΝΙΑΜΙΝ) είναι µέχρι και σήµερα το στήριγµα µας.
Συνεχίζουν το σπουδαίο αυτό έργο τους ακόµη και σήµερα
που και τα δυο παιδία µου σπουδάζουν σε ανώτατες σχόλες.
Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την πολύτιµη βοήθεια
τους. Είναι πραγµατικά ταπεινοί, ευχάριστοι και πολύ
αγαπητοί από τα παιδιά «τους». Τους ευχαριστώ για την
ηθική, ψυχολογική και οικονοµική υποστήριξη που
προσφέρουν σε όλα τα παιδιά που έχουν την ανάγκη τους. Με
τις πράξεις τους αυτές έχουν καταφέρει να κερδίσουν την
αγάπη όλων των παιδιών, τα οποία τους θεωρούν
«αγγέλους» τους.
Με αγάπη, Καλαϊτσίδη Σουζάννα»
εκπαίδευση τους, σε συνεργασία µε τις σχολικές αρχές, στο
παιγνίδι και στη ψυχαγωγία τους, στην αγωγή και την
πειθάρχηση τους. Επιλαµβάνεται νοµικά θέµατα, τη σχέση
µε τους βιολογικούς γονείς, της ανάπτυξης των παιδιών, την
ασφάλιση των εγκαταστάσεων και της ευθύνης του
διοικητικού συµβουλίου. Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ επιβλέπει και
εφαρµόζει συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, λογοδοτεί.
∆ιατηρεί σχέσεις µε την τοπική κοινωνία, τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες, την Αντιπεριφέρεια, την Προεδρεία! Ασχολείται
µε τις δηµόσιες σχέσεις, την χρηµατοδότηση του έργου, το
λογιστικό σύστηµα, την προετοιµασία των ετησίων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Επιλέγει, διορίζει και
διοικεί προσωπικό! Υπηρετεί πρωτοπορώντας.
Από χάλι σε χαλί
Χαλί για παιδικά ποδαράκια για να µεγαλώσουν και να
αναπτυχθούν σωµατικά, διανοητικά, συναισθηµατικά,
πνευµατικά, για να γίνουν χρήσιµα µέλη του Ελληνικού
έθνους και κοινωνίας και όχι µόνο. Μεγάλοι οραµατισµοί και
γιατί όχι!
Οι µπροστάρηδες υπηρετώντας δηµιουργούν πρότυπα και
επίπεδα και σκόνη! Ο οραµατισµός και οι εµπειρίες της
ΑΓΚΑΛΙΑΣ για το Παιδί καλό είναι να αποτυπώνονται, να
µελετούνται, να αξιολογούνται, να αναβαθµίζονται, να
κωδικοποιούνται (να κατατάσσονται σε ενότητες). Άλλωστε
είναι έργο υπό εκτέλεση. Με αυτό τον τρόπο το χάλι θα γίνει
χαλί που πετάει και θα µετοικίσει στην Αθήνα, στην
Θεσσαλονίκη, και γιατί όχι και στην Κύπρο!
Η αγάπη κρύβει την απάντηση! Την ρουφάς την αγάπη! Τα
µέλη χωρίς µέληµα δεν είναι µέλη: έχουν αδειάσει. Μέλη µε
µέληµα για το µέλλον των παιδιών, και µέλη που εργάζονται
µε επιµέλεια έχοντας σαν πρότυπο την παραδοσιακή
οικογένεια µε πατέρα και µητέρα και παιδιά, το πρότυπο που
έπλασε ο Θεός που έγινε άνθρωπος, αυτό και αυτοί είναι το
ζητούµενο. Η δηµιουργικότητα διανοείται το αδιανόητο και
επιτυγχάνει το αδύνατο αλλά χρειάζεται ανθρώπους:
ανθρώπους πόνου, πάθους, προσευχής και δράσης. Χαλί
για άλλα µικρά ποδαράκια!
Κώστας Ιωάννου (Κύπρος)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ΤΙΜΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
13
18 Απριλίου 2007: O Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας TIMA TON BENIAMIN
O Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολος
Παπούλιας παρέθεσε δεξίωση προς τιµήν των
εκπροσώπων των φορέων απ΄ όλη την Ελλάδα που
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στα
παιδιά που χρήζουν βοήθειας, προστασίας και
φροντίδας.
Η δεξίωση πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 18
Απριλίου στο Προεδρικό Μέγαρο µε κάθε
επισηµότητα. Ton ΒΕΝΙΑΜΙΝ εκπροσώπησαν ο
πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χάρης Αναστασίου και ο
αντιπρόεδρος κ. Αιµίλιος Ξανθόπουλος,
καρδιολόγος.
O Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µ΄ αυτή την εκδήλωση
τίµησε ιδιαίτερα και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από
κοντά εκείνους τους φορείς που εθελοντικά
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά και
εξέφρασε την επιθυµία να συνδράµει κι΄ εκείνος µε
όλες του τις δυνάµεις στην προσπάθεια επίτευξης
αυτού του σκοπού.
Ο κ. Χάρης Αναστασίου δήλωσε: «Ήταν µια αξέχαστη
βραδιά. Είχαµε την ευκαιρία να συνοµιλήσουµε µε τον
κ. Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Εισπράξαµε µε πολλή
χαρά, συγκίνηση και ευγνωµοσύνη αυτή την τιµητική
πρόσκληση και είµαστε ευγνώµονες που µ΄ αυτό τον
τρόπο αναγνωρίζεται το έργο που προσφέρουµε επί
σειρά ετών. Του είπαµε: «Ήταν εξαιρετικά τιµητικό για
µας να µας προσκαλέσετε στο Προεδρικό Μέγαρο».
Επίσης του αναφέραµε ότι ήµασταν ορφανά του 1950
1998: Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ
εκλέχθηκε από τους
δηµοσιογράφους του
νοµού Πιερίας ως ο
καλύτερος εθελοντικός
φορέας του νοµού. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΒΕΝΙΑΜΙΝ βραβεύτηκε για την προσφορά του στη
Βουλή των Ελλήνων.
η
1 Ιανουαρίου 2000: Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ ήταν το πρώτο
σωµατείο που βράβευσε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Πιερίας στην καθιερωµένη ειδική εκδήλωση που
διοργανώνει την πρώτη µέρα κάθε νέου έτους, στο
πλαίσιο της οποίας απονέµονται τιµητικές διακρίσεις
στους πιο δραστήριους φορείς του νοµού.
Ιανουάριος 2008: Ο Πρόεδροςτου ΒΕΝΙΑΜΙΝ και η
σύζυγός του ανακηρύχτηκαν επίτιµοι δηµότες της
πόλης Νίσσα της Σερβίας
για την προσφορά του
συλλόγου στα 45 ορφανά
παιδιά της πόλης που
έχασαν τον πατέρα τους
στους βοµβαρδισµούς
του ΝΑΤΟ το 1999. Η
ε κ δ ή λ ω σ η
πραγµατοποιήθηκε στο
δηµαρχείο της πόλης.
που υποστηρίζουµε εθελοντικά ορφανά του 21ου αιώνα,
µε έσοδα που προέρχονται από άτοµα ευαίσθητα στις
ανάγκες ορφανών παιδιών.
Ο κ. Παπούλιας µας συνεχάρη απαντώντας: «∆ική µου
είναι η τιµή, διότι µου δόθηκε η ευκαιρία να συνοµιλήσω
µαζί σας, να σας γνωρίσω από κοντά και σας
υπόσχοµαι να πορευτούµε από κοινού για το καλύτερο
µέλλον των παιδιών. Συνεχίστε το έργο σας µε τα
ορφανά παιδιά στην πατρίδα µας».
Οκτώβριος 2008: Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιορίστηκε ως µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Ν. Πιερίας ο
Πρόεδρος του ΒΕΝΙΑΜΙΝ, Χάρης Αναστασίου και
αναπληρώτριά του η Γραµµατέας του συλλόγου
Γαλήνη Σιδηροπούλου.
2008: Η τοπική εφηµερίδα της Κατερίνης
«ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» αναγνωρίζει την
προσφορά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ στα ορφανά παιδιά
της
πατρίδας
µας και της
Σερβίας
και
ανακηρύσσει τον
Χάρη
Αναστασίου ένα
από τα 6
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΟΥ 2008.
14
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 1994 - 2011
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 1994 - 2011
15
Βικτώρια Καφετζίδου, η πλήρης αποκατάσταση…
“Οκτώβρης 1994…
Οι ένοικοι µιας γκαρσονιέρας στην Αλεξανδρούπολη
ετοιµάζονται για το βραδινό τους φαγητό.
Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Η µητέρα σπεύδει ν' ανοίξει.
Της είπαν ότι ήταν από ένα σύλλογο που είχε ιδρυθεί από
ανθρώπους που ήταν ορφανοί σαν παιδιά και τώρα
βοηθούσαν τα ορφανά που έχουν ανάγκη. Ο κ. Χάρης
της έδωσε 20.000 δρχ. και η κ. Τζοάννα έβγαλε από την
τσάντα της δύο σοκοφρέτες και τις έδωσε στα παιδιά που
τρελάθηκαν από τη χαρά τους καθώς δεν θυµόταν την
τελευταία φορά που είχαν φάει κάτι γλυκό. Ο κ. Χάρης είπε
στη µητέρα πως κάθε µήνα θα λάµβανε µια οικονοµική
βοήθεια και πως για οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν µπορούσε
να επικοινωνήσει µαζί του. Η µητέρα τον κοίταξε µε
δυσπιστία γιατί τέτοιες υποσχέσεις είχε ξανακούσει, αλλά
δεν είπε τίποτα..
Νοέµβρης 1994…
Κάποιος
χτύπησε την πόρτα της
γ κ α ρ σ ο ν ι έ ρ α ς σ τ η ν
Αλεξανδρούπολη. Ήταν µια κυρία
που έδωσε στην µητέρα των
παιδιών ένα βιβλιάριο τράπεζας. Ο
κ. Χάρης κράτησε την υπόσχεσή
του. Η γυναίκα δάκρυσε. Ήταν η
πρώτη φορά που κάποιος τηρούσε
την υπόσχεση για βοήθεια…
Νοέµβριος 2007, πέρασαν 13
χρόνια… Αλλάζω ρόλο και
αρχίζω να προσφέρω όσα
κάποτε προσέφερε σ' εµένα ο
ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Κυρική πρωί. Η µέρα
έξω υπέροχη και εγώ πρέπει να
αποχαιρετήσω και να αποχωριστώ
τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ! Γίνεται ν'
αποχωριστείς την µητέρα σου; Τον πατέρα σου; Τ'
αδέρφια σου; Όλη την οικογένεια σου;
Κάνω
ανασκόπηση του παρελθόντος, 13 ολόκληρα χρόνια ο
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ήταν παρών στη ζωή µου και την επηρέαζε!
Χάρη σ' αυτόν είχα τσάντα για να πάω στο σχολείο,
τετράδια και µολύβια για να γράψω, ρούχα να φορέσω!
Πρώτη φορά στη ζωή µου πήγα στα Goody's µε την
οικογένειά µου, τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ! Πρώτη φορά στη ζωή
µου πήγα κατασκήνωση χάρη στον ΒΕΝΙΑΜΙΝ!
Πάνω στο γραφείο µου υπάρχει ένας ηλεκτρονικός
υπολογιστής, δώρο από τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Πήρα πτυχία
Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών επειδή ο
ΒΕΝΙΑΜΙΝ φρόντισε γι' αυτό. Πέρασα στο Πανεπιστήµιο
πρώτη µε υποτροφία επειδή στην Γ΄ Λυκείου ο
ΒΕΝΙΑΜΙΝ φρόντισε ν' αγχώνοµαι µόνο για το διάβασµα
και όχι για το τι θα φάω, τι θα πιώ και το πως θα
πληρωθούν τα φροντιστήρια! Τελείωσα το Πανεπιστήµιο
σε τέσσερα χρόνια γιατί ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ φρόντισε ώστε να
µπορώ να κάνω µια αξιοπρεπή φοιτητική ζωή και να
µπορώ να µελετώ όσο χρειάζεται και όχι να δουλεύω από
το πρωί µέχρι το βράδυ µε όλα όσα αυτό συνεπάγεται!
Χάρη στο ΒΕΝΙΑΜΙΝ την ηµέρα της ορκωµοσίας µου
φορούσα όµορφο φόρεµα και στις κερκίδες υπήρχαν
άτοµα που χειροκροτούσαν εµένα και ήταν περήφανοι για
µένα! Η παρουσία του κ. Χάρη, της κ. Τζοάννας, της
µητέρας µου, της γιαγιάς µου και της ξαδέρφης µου, µου
έδωσε αφάνταστη χαρά. ∆εν ήµουν µόνη! Χάρη στο
ΒΕΝΙΑΜΙΝ γιορτάσαµε την
αποφοίτησή µου σε µια
ταβέρνα!
Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ µου προσέφερε
µια πλήρη παιδική, εφηβική
και φοιτητική ζωή. Μου έδωσε
την δυνατότητα να µην
α ι σ θ ά ν ο µ α ι µ ε ι ο ν ε κ τ ι κά
α π έ ν α ν τ ι σ τ ο υ ς
συνοµηλίκους µου και ν'
α π ο κ τ ή σ ω
τ η ν
αυτοπεποίθηση που συνήθως λείπει από τα ορφανά και
εγκαταλειµµένα παιδιά…
Χάρη στον ΒΕΝΙΑΜΙΝ από τις 4 Οκτωβρίου ξυπνάω κάθε
πρωί και πάω σ' ένα χωριό κοντά στο σπίτι µου και
διδάσκω σ' ένα σχολείο. Το πτυχίο µου και όλα όσα ο
ΒΕΝΙΑΜΙΝ “επένδυσε” σ' εµένα
έπιασαν τόπο, τώρα είµαι
ανεξάρτητη και µπορώ να ζω
µια αξιοπρεπή ζωή!
Κυριακή πρωί. Η µέρα έξω είναι
υπέροχη και εγώ πρέπει να
αποχαιρετήσω και να
αποχωριστώ τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ!
∆εν µπορείς όµως να
αποχωριστείς κοµµάτι του
εαυτού σου, είναι σαν να
σκοτώνεις κάτι µέσα σου…∆εν
µε υποχρεώνει όµως κανείς να
το κάνω, έγινα µια φορά, το
1994, παιδί του ΒΕΝΙΑΜΙΝ και
αυτό θα παραµείνω για µια
ζωή…
Τώρα όµως είµαι κατάλληλα εξοπλισµένη, ώστε να
κάνω για άλλα παιδιά όσα ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ έκανε για
µένα! ΟΧΙ δεν αποχωρίζοµαι τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ απλά
αλλάζω ρόλο και αρχίζω να προσφέρω όσα κάποτε
προσέφεραν σ' εµένα…
Τη σχολική χρονιά 2007-2008 εργάστηκα ως
αναπληρώτρια δασκάλα και υποδιευθύντρια σε ένα
µειονοτικό σχολείο της Ροδόπης. Εκεί διαπίστωσα πως
όλα τα παιδιά είναι ίδια, ανεξάρτητα σε ποιον θεό
πιστεύουν! Τους δίνεις χαρά και αγάπη και στο
ανταποδίδουν µε το πιο ωραίο τους χαµόγελο! Τους δίνεις
ευκαιρία για γνώση και προοδεύουν στη ζωή!
Μετά από αυτήν την εµπειρία µου χαίροµαι ακόµα
περισσότερο που ανήκω στη µεγάλη οικογένεια του
ΒΕΝΙΑΜΙΝ που βοηθάει τα ορφανά παιδιά ανεξαρτήτως
τ η ς
θ ρ η σ κ ε ί α ς
τ ο υ ς !
Πέρασε ένας ακόµα χρόνος, και είµαι πλέον µόνιµη
δασκάλα. Έτσι η επαγγελµατική µου αποκατάσταση έχει
ολοκληρωθεί.
Σήµερα είµαι παντρεµένη µε ένα µωράκι στην αγκαλιά
µου… η τέλεια αποκατάσταση.
Ποια από αυτά θα ήταν άραγε πραγµατικότητα
σήµερα, αν τον Οκτώβρη του 1994 ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ δεν
χτυπούσε την πόρτα της γκαρσονιέρας στην
Αλεξανδρούπολη;»
∆εν µπορούµε να αλλάξουµε ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ αλλά µπορούµε
να αλλάξουµε ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆ΙΟΥ που υποστηρίζουµε
Ε∆ΡΑ:
Σύλλογος Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Π. Μελά 22Α T.Θ. 208, Κατερίνη 60100
Τηλ./Φαξ 23510-22005 & 6945.154.447
ΑΦΜ 999824068
Αριθµός Αδείας Λειτουργίας, Υπ. ∆ικαιοσύνης:
Πολυµελές Πρωτοδικείο Κατερίνης 21/1994
E-mail: [email protected]
Iστοσελίδα: www.benjaminorphans.com
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ
EUROBANK: 0026.0054.17.0200229353
IBAN: GR9502600540000170200229353
1. Γίνε υποστηρικτής, ανάδοχος ενός παιδιού
της ΑΓΚΑΛΙΑΣ αρχίζοντας από 25Ä το µήνα.
Ο Στράτος, η Σεµίνα, η Ανίτα και η Φιλίτσα
χρειάζονται ατοµικούς υποστηριχτές,
πατέρες, µητέρες, παππούδες και γιαγιάδες
που µπορούν να τα υποστηρίξουν σαν παιδί
ή σαν εγγονάκι τους. Π.χ. Τα παιδιά µιας
τάξης ∆ηµοτικού σχολείου ή φροντιστηρίου,
προσωπικό επιχείρησης, ή και διάφορες
οµάδες ατόµων µπορούν να γίνουν νονοί
ενός παιδιού της ΑΓΚΑΛΙΑΣ. Θα τους δοθεί
φωτογραφία και ιστορικό του παιδιού και θα
µπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξή του
από κοντά
2. ∆ωρεά απευθείας στους λογαριασµούς του
ΒΕΝΙΑΜΙΝ για τις ανάγκες του
3. ∆ωρεά για αγορά αυτοκινήτου της
ΑΓΚΑΛΙΑΣ
4. ∆ωρεά για τις πολλές ανάγκες της
ΑΓΚΑΛΙΑΣ
5. ∆ωρεά για τις ανάγκες την ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6. Να προσεύχεσαι για ορφανά,
εγκαταλελειµµένα και παιδιά σε κίνδυνο
ALPHABANK: 840-00-2002-008456
IBAN: 0140 8400 8400 0200 2008 456
Οι άµεσες ανάγκες της ΑΓΚΑΛΙΑΣ:
∆ιεύθυνση Γραφείου στις Η.Π.Α.:
BENJAMIN Child Support Society
Anna Kefalas
69 Suffolk Ave.
Sierra Madre CA 91024 USA
Phone: 626 355-2153
E-mail: [email protected]
Τραπεζικοί Λογαριασµοί του ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 373-48018658
IBAN: 0110 3730 0000 3734 8018 658
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: 000035283591
IBAN: GR7207300810000000035283591
Στηρίξτε τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ εύκολα και
γρήγορα, µέσω του PAYPAL, από την
ιστοσελίδα www.benjaminorphans.com
Για κάθε δωρεά εκδίδεται νόµιµη απόδειξη
για φορολογική χρήση
στην Ελλάδα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ
·
·
·
·
·
·
Η ΑΓΚΑΛΙΑ χρειάζεται ένα ΒΑΝ 7 θέσεων
Χρειάζεται άµεση πρόσληψη «µητέρας» και
«θείας» µε πλήρη απασχόληση, το µεγαλύτερο
έξοδο που ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ έχει αντιµετωπίσει
Παραχώρηση ενός σπιτιού για 2-5 χρόνια στην
Πιερία ώστε ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ να προχωρήσει στην
ίδρυση και δεύτερης αυτόνοµης οικογενειακής
εστίας στην περιοχή µας
Παραχώρηση ενός χώρου αποθήκης για να
χρησιµοποιηθεί για ρούχα, έπιπλα και τρόφιµα
για την Τράπεζα ∆ιανοµής Τροφίµων
Συνεργασία µε συµπολίτες µας, σουπερµάρκετ,
άλλους φορείς, και τοπικές αρχές
Αναζήτηση εθελοντών, ατόµων που µπορούν
να κάνουν παρέα σε ένα παιδί της ΑΓΚΑΛΙΑΣ,
εκπαιδευτικών για να βοηθήσουν τα παιδιά της
ΑΓΚΑΛΙΑΣ µε τα µαθήµατά τους
Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική
σας αγάπη θα ανταπεξέλθουµε σε
όλες τις ανάγκες του ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Ας στηρίξουµε την προσπάθεια του ΒΕΝΙΑΜΙΝ που για 17 χρόνια τώρα από
την Κατερίνη υποστηρίζει ορφανά, εγκαταλελειµµένα και παιδιά σε κίνδυνο,
στην Ελλάδα και στη Σερβία, χαρίζοντας πραγµατικές ελπίδες και χαµόγελα