Πραγματογνώμονες/Εκτιμητές Ακινήτων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επωνυµία Εταιρείας:
∆ιεύθυνση:
Website:
Τηλ:
Fax:
Α.Φ.Μ:
Έτος ίδρυσης:
Email:
Μέλος επαγγελµατικού επιµελητηρίου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ αναφέρατε: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΕΤΑΙΡΩΝ
Ονοµατεπώνυµο
Τίτλος – Έτη Επαγγελµατικής Εµπειρίας
Θέση – Έτη στην Εταιρεία
Αριθµός ∆ιαχειριστών – Εταίρων & Λοιπού προσωπικού: ……
∆ιαχειριστές – Εταίροι – ∆ιευθυντές:
Εξειδικευµένο προσωπικό (αναφέρατε):
∆ιοικητικό προσωπικό:
α) Αναλαµβάνετε εργασίες για πελάτες µε τους οποίους Εταίρος ή ∆ιευθυντής της εταιρεία σας έχει
οικονοµικό συµφέρον (εκτός από κατοχή µετοχών εταιρείας εισηγµένης στο χρηµατιστήριο);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
β) ∆ραστηριοποιείστε στο εξωτερικό? Αν ΝΑΙ, αναφέρατε χώρες:
ΝΑΙ
OΧΙ
III. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (2 τελευταία έτη & εκτίµηση για τρέχον)
ΕΤΟΣ
20…
20…
ΑΜΟΙΒΕΣ (€)
ΑΜΟΙΒΕΣ εξωτερικού (€)
ΣΥΝΟΛΟ (€)
KΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων Lloyd’s Coverholders
Υψηλάντου 17, 152 32 Χαλάνδρι, Aθήνα, Τηλ:2106821434 Fax:2106847454, [email protected]
www.gkoutinas.gr & www.professional-liability.gr
20…
III. ΦΥΣΗ & ΟΓΚΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (% συνολικών αµοιβών
Estate Agency Residential
Estate Agency Commercial
General Practice
(*) Survey / Evaluation Residential
Survey / Evaluation Commercial
Quantity Surveying
Land / Agricultural Management
Property/Estate Management/Rating/Rent Review Residential
Property/Estate Management/Rating/Rent Review Commercial
Auctioneering Fine Art
Auctioneering Livestock
Auctioneering Property
Building Surveying
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Land/Mineral/Hydrographic Survey
Architectural
Interior Design
Project Management
Project Coordination
Employers Agent
Planning and Development
Planning Supervision (CDM)
Building Society / Insurance Agents
Loss Assessing / Loss Adjusting
Expert Witness
Other
TOTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100%
(*) Παρακαλούµε συµπληρώστε το παρακάτω επιπρόσθετο ερωτηµατολόγιο αναφορικά µε τη δραστηριότητα «Εκτιµήσεις Ακινήτων»
1. Γεωγραφική κατανοµή των αµοιβών από εκτιµήσεις τα τελευταία τρία (3) χρόνια:
Ελλάδα:
% Ευρώπη:
%
Λοιπές χώρες (εκτός ΗΠΑ & Καναδά):
%
2. Αναφέρατε αριθµό εκτιµήσεων τα τελευταία τρία (3) χρόνια και τις αντίστοιχες αµοιβές που λάβατε:
Έτος
Αριθµός Εκτιµήσεων
Οικιστικές
Εµπορικές
€
€
€
€
€
€
3. Αναφέρατε του µεγαλύτερους Πελάτες σας τα τελευταία τρία (3) χρόνια:
Όνοµα
Οικιστικές
Εµπορικές
EUR
i)
ii)
iii)
ΝΑΙ
4. Έχετε ως πρακτική να επιθεωρείτε εκ νέου για επανεκτίµηση υπάρχουσας έκθεσης;
Εάν ΟΧΙ, ποια είναι η µέγιστη περίοδος για την οποία κρίνετε την εκτίµηση σας επίκαιρη / έγκυρη πριν να απαιτηθεί
επανεπιθεώρηση; Αναφέρατε:
ΟΧΙ
5. Με ποια, εάν υπάρχουν, εσωτερικά Πρότυπα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, επιβεβαίωσης της εκτιµητικής εργασίας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Χρησιµοποιείτε κάποια φόρµα (εγχειρίδιο ή µέσω Η/Υ) διασταύρωσης εκτιµήσεων παρόµοιων
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ακινήτων;
Εάν ΝΑΙ, από πότε είναι σε χρήση;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
KΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων Lloyd’s Coverholders
Υψηλάντου 17, 152 32 Χαλάνδρι, Aθήνα, Τηλ:2106821434 Fax:2106847454, [email protected]
www.gkoutinas.gr & www.professional-liability.gr
7. Τηρείτε το εγχειρίδιο Οδηγιών Εκτιµήσεων και Πρακτική Εκτίµησης Ακινήτων του R.I.C.S
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΟΧΙ, εξηγήστε γιατί δεν τα τηρείτε:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αναφέρατε µερικές από τις µεγαλύτερες συµβάσεις σας στα 3 τελευταία έτη & αντίστοιχες συνολικές αµοιβές (€):
Σύµβαση - Έργο
Έτος
Αµοιβή (€)
V. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΖΗΜΙΩΝ
α) Έχετε ασφαλισθεί στο παρελθόν;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε:
Ασφαλιστική Εταιρεία
Περίοδος Ασφάλισης
Όριο Ασφάλισης
β) Υπήρξε άρνηση για την ασφάλιση σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
γ) Έχουν εγερθεί αξιώσεις εναντίον σας τα τελευταία 5 χρόνια;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ αναφέρατε ποσό και µικρή περιγραφή των συµβάντων:
Περιγραφή ζηµιογόνου συµβάντος – απαίτησης αποζηµίωσης
δ) Γνωρίζετε κάποιο γεγονός ή συµβάν που µπορεί να εγείρει αξίωση ή αξίωση εναντίον της εταιρείας σας;
ε) Υπάρχει κάποιος εταίρος ή µέλος του ∆Σ ή διοικητής που να έχει εµπλακεί σε απάτη ή απιστία;
Ποσό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Όπου ΝΑΙ αναφέρατε:
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………
KΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων Lloyd’s Coverholders
Υψηλάντου 17, 152 32 Χαλάνδρι, Aθήνα, Τηλ:2106821434 Fax:2106847454, [email protected]
www.gkoutinas.gr & www.professional-liability.gr
VI. ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ανά Απαίτησης
Αθροιστικά ανά έτος
1,000,000€
2,000,000€
Απαλλαγή
5,000€
2,000,000€
4,000,000€
10,000€
Επιθυµείτε αναδροµική κάλυψη;
Άλλο:
Άλλο:
20,000€
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ αναφέρατε ηµεροµηνία: _____ / ______ / __________
∆ηλώνεται πως οι παραπάνω απαντήσεις και πληροφορίες είναι αληθείς και δεν έχει συγκαλυφθεί ή σκόπιµα
διατυπωθεί εσφαλµένα κάποιο ουσιώδες στοιχείο. Συµφωνείται ότι αυτή η πρόταση θα αποτελέσει την βάση του
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Αναλαµβάνεται δε η υποχρέωση να ενηµερώνουµε την Ασφαλιστική Εταιρεία για
οποιαδήποτε ουσιώδη µεταβολή στα δηλωθέντα στοιχεία της παρούσας Αίτησης.
Ηµεροµηνία :
_____/____/_______
Εταιρική Σφραγίδα
Υπογραφή / Ονοµατεπώνυµο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, ώστε να προσεγγισθεί σωστά η Aσφάλιση.
Οι πληροφορίες έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
Η Πρόταση είναι για Ασφαλιστήριο Επαγγελµατικής Ευθύνης τύπου «CLAIMS MADE» (κάλυψη αξιώσεων που αναφέρονται σε χρόνο
ισχύος του ασφαλιστηρίου), το οποίο ανανεώνεται ετησίως µε αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία της αρχικής έναρξης της Ασφάλισης.
KΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων Lloyd’s Coverholders
Υψηλάντου 17, 152 32 Χαλάνδρι, Aθήνα, Τηλ:2106821434 Fax:2106847454, [email protected]
www.gkoutinas.gr & www.professional-liability.gr