ΝΙΚΑΣ-ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΑΕ

ΝΙΚΑΣ-ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34017/01/01∆Τ/Β/95/22 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 68569603000
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
2.843,51
2.843,51
0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
22.228,68
21.574,36
654,42
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός µηχαν.εξοπλ.
35.799,20
24.629,75
11.169,45
5.Μεταφορικά µέσα
1.000,00
999,99
0,01
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
61.488,65
56.466,42
5.022,23
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ )
120.516,53
103.670,52
16.846,11
ΙΙΙ.Συµ/χές & άλλες µακρ/σµες χρηµ/κές απαιτήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
12.157,86
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ )
29.003,97
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
139.755,83
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρον.)
29.578,17
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
23.440,36
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
256.548,86
11.Χρεώστες διάφοροι
14.911,23
12.Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
3.856,00
468.090,45
IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
96.108,34
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
11.764,37
107.872,71
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV)
575.963,16
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόµενων χρήσεων
3.138,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
608.105,53
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
2.843,51
2.843,51
0,00
22.228,68
35.799,20
1.000,00
61.031,35
120.059,23
20.666,98
21.632,15
999,99
53.719,10
97.018,22
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο µετοχικό
(2.200 ονοµ. µετοχές των 29,35 ευρώ)
1.Καταβληµένο
64.570,00
64.570,00
1.561,70 IV.Αποθεµατικά κεφάλαια
14.167,05 1.Τακτικό αποθεµατικό
5.174,18
5.174,18
0,01 3.Έκτακτο αποθεµατικό
29.347,03
29.347,03
7.312,25
34.521,21
34.521,21
23.041,01 V.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο
-41.183,38
-28.194,21
12.157,86
Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµ. χρήσεων
-250.935,92
-222.741,71
35.198,87
-292.119,30
-250.935,92
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)
-193.028,09
-151.844,71
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
199.904,08 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
41.003,16 1.Προµηθευτές
181.986,16
209.906,08
3.440,36 2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρον/γηµένες)
56.318,50
52.500,00
235.156,03 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων
48.675,80
υποχρεώσεων
144.398,02
139.535,75
3.325,67 4.Προκαταβολές πελατών
0,00
14.430,86
531.505,10 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
64.963,05
47.278,63
6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
122.653,02
136.993,76
26.366,98 11.Πιστωτές διάφοροι
230.814,87
155.840,02
9.639,18
Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ ΙΙ )
801.133,62
756.485,10
36.006,16 ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
567.511,26 2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
0,00
1.208,24
3.138,50
605.848,63
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)
729.619,05
1.025.150,14
Μείον:Κόστος παροχής υπηρεσιών
463.976,78
656.764,03
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
265.642,27
368.386,11
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
120.508,34
109.030,98
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
175.407,64
295.918,98
276.660,54
385.691,52
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
-30.273,71
-17.305,41
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
4.921,81
9.651,63
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
-35.195,52
-26.957,04
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Έκτακτα αποτελέσµατα
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
114,35
932,79
2.Έκτακτες ζηµίες
1.335,87
304,38
3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
4.537,64
-5.987,86
0,00
-1.237,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες)
-41.183,38
-28.194,21
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
6.652,30
6.797,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτουργ.κόστος
6.652,30
0,00
6.797,00
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ
-41.183,38
-28.194,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
608.105,53
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Χρήση 2012
Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως
-41.183,38
Υπόλοιπο αποτ/των (ζηµιών )προηγούµενων χρήσεων
-250.935,92
Σύνολο
-292.119,30
Ζηµίες εις νέο
-292.119,30
605.848,63
Χρήση 2011
-28.194,21
-222.741,71
-250.935,92
-250.935,92
ΑΘΗΝΑ, 08 Ιουνίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ
Α.∆.Τ. Ρ 327295/95
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.∆.Τ. Ν 791750/87
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΩ
ΑΡ. ∆ΙΑΒ. Κ 00122113