ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΛΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Προσωπικά Στοιχεία:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΑΡΛΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
Προσωπικά Στοιχεία:________________________________________________________________
Επίθετο:
Πάρλαλης
Όνοµα:
Σταύρος
Τόπος Κατοικίας:
Αθήνα / Λευκωσία
Τηλέφωνο:
6938-499 635 / 00357 97 609029
E-Mail:
[email protected] / [email protected]
Σπουδές:___________________________________________________________________________
Οκτ.2003-Μάρτιος 2008
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Κοινωνική Εργασία, Ειδίκευση
στις Οργανωτικές Αλλαγές και στην Απο-ιδρυµατοποίηση
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήµιο του
Εδιµβούργου
Οκτ.2002 - Σεπτ.2003
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στις Σπουδές Χάραξης Πολιτικής,
Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου
Φεβρ. 1998-Απριλ.2002
Πτυχίο: Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης, Σχολή Σ.Ε.Υ.Π, Τµήµα
Κοινωνικής Εργασίας.
Επαγγελµατική εκπαίδευση___________________________________________________________
Οκτ.2008 – τώρα
Professional Diploma in Human Resources Management,ΕΕ∆Ε
Υποτροφίες:________________________________________________________________________
Φεβρ.1998-Ιούνιος 1999
Υποτροφία Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Οκτ.2003-Μάρτιος 2007
Υποτροφία Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Τιµητικές ∆ιακρίσεις:________________________________________________________________
Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας
Εργασιακή Εµπειρία:________________________________________________________________
Σεπτέµβριος 2009 – τώρα
Λέκτορας στην Κοινωνική Εργασία, Frederick University
Μαθήµατα ∆ιδασκαλίας Μεταπτυχιακό Επίπεδο: Εξειδικευµένες Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
Μαθήµατα ∆ιδασκαλίας Προπτυχιακό Επίπεδο: Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας Ι&ΙΙ,
∆ιαφορετικότητα και Ενδυνάµωση στην Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Πρόνοια – Κοινωνικές
Υπηρεσίες, Κοινωνική Εργασία στην ΕΕ, Κοινωνική Εργασία µε ΑµΕΑ, ∆ιαπολιτισµική Κοινωνική
Εργασία, Κοινωνική Εργασία στις Ένοπλες ∆υνάµεις, Κοινωνική Εργασία σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
Κοινωνική Εργασία µε Ηλικιωµένους, Συγγραφή Επιστηµονικής Εργασίας και Χρήση Η.Υ.
Ιούνιος 2008 – Μάιος 2009
Φεβρ.2003 – Μάρτιος 2008
Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής (ΓΠΨΥ), Πολεµικό
Ναυτικό, ∆ιεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης
Enable Scotland (Εδιµβούργο), Κοινωνικός Λειτουργός
Συµµετοχή σε Ερευνητικά Έργα
Συµβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της βίας στην οικογένεια – Frederick
University (2012) Έρευνα για την πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας στην οικογένεια µε θέµα: «Η
έκταση, οι µορφές, η συχνότητα και οι επιπτώσεις της βίας κατά των γυναικών µέσα στην οικογένεια
στην Κύπρο», Αποστολίδου Μάρθα, Μαυρικίου Πετρούλα και Πάρλαλης Κ. Σταύρος, Ερευνητής –
Σχεδιασµός και Υλοποίηση Έρευνας, Μάρτιος 2012 – Σεπτέµβριος 2012, Εθελοντική συµµετοχή.
Enoros Consulting Ltd – Frederick University (2011) Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης
– Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, ∆ράση µε τίτλο «Έρευνα για τις γνώσεις και
πρακτικές δηµοσίων λειτουργών σε θέµατα µεταναστευτικών διαδικασιών / θεµάτων και
συµπεριφορών απέναντι στους µετανάστες ΥΤΧ», Συντονιστής Ερευνητικής Οµάδας – Σχεδιασµός και
Υλοποίηση Έρευνας, Φεβρουάριος 2011 – Ιούλιος 2011, Χρηµατοδότηση: €50.000
ΜΚΟ Ανέλιξη – «∆ιεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης των νέων στον τοµέα της κοινωνικής
οικονοµίας», «Πρόγραµµα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Για Νέους» - Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς 2010, Project Manager – Συντονιστής Ερευνητικής Οµάδας, Οκτώβριος 2010 – Μάιος 2011,
Χρηµατοδότηση: €6.000
Εκπόνηση Μελετών
Υπουργείο Εσωτερικών, Εκπόνηση Μελέτης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μετανάστευσης
(Ε∆Μ)/European Migration Network (EMN): “Intra EU Mobility of Third Country Nationals”, Third
Focused Study 2012, 09/2012, Πάρλαλης Κ. Σταύρος και Αθανασίου Ανδριανή, Νοέµβριος 2012 –
∆εκέµβριος 2012, Χρηµατοδότηση: €2.220
Παρουσιάσεις σε συνέδρια
Συµβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της βίας στην οικογένεια – Frederick
University (2012) Έρευνα για την πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας στην οικογένεια µε θέµα: «Η
έκταση, οι µορφές, η συχνότητα και οι επιπτώσεις της βίας κατά των γυναικών µέσα στην οικογένεια
στην Κύπρο», Αποστολίδου Μάρθα, Μαυρικίου Πετρούλα και Πάρλαλης Κ. Σταύρος, Conference on
combating domestic violence against women in the EU, Filoxenia Conference Centre, Nicosia, 8-9
November 2012, Cyprus.
Social Work Social Development 2012: Action and Impact, Stockholm 8-12 July, 2012, Πάρλαλης Κ.
Σταύρος, Εισήγηση µε τίτλο «Inclusion Illusion in Cyprus».
Social Work Social Development 2012: Action and Impact, Stockholm 8-12 July, 2012, Πάρλαλης Κ.
Σταύρος, Γκαβανίδης, Γιάννης και Κλουδάς, Κωνσταντίνος, Εισήγηση µε τίτλο «Third Country
Immigrants and challenges for public sector».
Social Work Social Development 2012: Action and Impact, Stockholm 8-12 July, 2012, Πάρλαλης Κ.
Σταύρος και Τόγκας, Κωνσταντίνος, Εισήγηση µε τίτλο «Social work support for disaster
management in Greece and Cyprus».
Enoros Consulting Ltd – Frederick University (2011) Ηµερίδα στα πλαίσια της δράσης µε τίτλο
«Έρευνα για τις γνώσεις και πρακτικές δηµοσίων λειτουργών σε θέµατα µεταναστευτικών διαδικασιών
/ θεµάτων και συµπεριφορών απέναντι στους µετανάστες ΥΤΧ», 29 Ιουνίου 2011, Πολυδύναµο
∆ηµοτικό Κέντρο Λευκωσίας, Εισήγηση µε τίτλο «Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας».
ENSACT Conference, Social Action in Europe: Sustainable Social Development and Economic
Challenges, 10-13 April 2011, Brussels, Πάρλαλης Κ. Σταύρος, Εισήγηση µε τίτλο «A case study: A
proposal for a local based social economy project».
ENSACT Conference, Social Action in Europe: Sustainable Social Development and Economic
Challenges, 10-13 April 2011, Brussels, Πάρλαλης Κ. Σταύρος και Κόφφας, Στέφανος, Εισήγηση µε
τίτλο «Evaluation of Social Welfare Services and Programmes in the Republic of Cyprus».
Ηµερίδα για την Κοινοτική Φροντίδα, Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 4 Νοεµβρίου 2010, Αίθουσα
∆ιασκέψεων Υπουργείου Υγείας, «∆ι-επιστηµονική συνεργασία στην αποκατάσταση/αποιδρυµατοποίηση: Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού».
1η Επιστηµονική Ηµερίδα «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Εξελίξεις και Προοπτικές», Frederick
University, 15 Οκτωβρίου 2010 στην Λευκωσία, Hilton Park, Εισήγηση µε τίτλο «Ο Ρόλος του
Κοινωνικού Λειτουργού στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας».
«Κοινωνικό Κράτος: Κοινωνική Εργασία στο Περιφερειακό και Τοπικό ∆ίκτυο Υπηρεσιών
Κοινωνικής Φροντίδας», ΣΚΛΕ, 27-29 Μαΐου 2010 στην Αθήνα, ΤΙΤΑΝΙΑ, Πάρλαλης Στ.,
Παπανδρέου, Ε. και Αθανασίου, Α., Εισήγηση µε τίτλο «Προβλήµατα και δυσκολίες για την ίδρυση
και λειτουργία ΜΚΟ σε Ελλάδα και Κύπρο».
∆΄ Ελλαδοκυπριακό Συνέδριο «Στο δρόµο για το σπίτι µου», 15-16 Απριλίου 2010, Αθήνα, Εθνικό
Ίδρυµα Ερευνών, Εισήγηση µε τίτλο «Πολιτικές και πρακτικές για την βελτίωση των διαδικασιών
αποχώρησης από το ίδρυµα».
8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ∆ηµόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, "Κοινωνικές Επιδηµίες”,
Athens Divani Caravel , 15-17 Φεβρουαρίου 2010, Παπαδακάκη, Μ., Πάρλαλης, Στ. και Παπανδρέου,
Ε., Εισήγηση µε τίτλο «∆ιαφέρουν οι ανάγκες ανδρών και γυναικών στην Τρίτη ηλικία; Ευρήµατα
µιας µελέτης σε Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κρήτης».
5th European Conference on Management, Leadership and Governance, Hellenic American University,
Athens, 5-6 November 2009, Εισήγηση µε τίτλο “Leadership and Decision-Making Between Local
Authority and Health Board during de-institutionalisation”.
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο, «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΙΝ∆ΥΝΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ»,
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία (ΕΚΕ), Αθήνα 5-7 Νοεµβρίου 2009, Κοταλακίδης, Γρ., Πάρλαλης,
Στ. και Παπανδρέου, Ε., Εισήγηση µε τίτλο «Η κοινωνική κατασκευή της εγκληµατικότητας των
οικονοµικών µεταναστών από τον Αθηναϊκό τύπο».
World Congress 2009 of the World Federation for Mental Health (with the cooperation of the Society
of Preventive Psychiatry and the Hellenic Psychiatric Association), 2-6 September 2009. Εισήγηση µε
τίτλο “Cooperative Relations Between Health Professionals In a Case of De-Institutionalisation”.
University of Athens, 4th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, 8-11 July 2009.
Εισήγηση µε τίτλο “Proposals for developing social workers’ education in Greece, derived by the
lessons learnt in Scotland”.
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (Κοµοτηνή), “Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική ∆ιοίκηση,
Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Παρέµβαση: Παρούσα Κατάσταση και µελλοντικές τάσεις και
προοπτικές”, 19-21 Οκτωβρίου 2007. Εισήγηση σχετικά µε την πρόοδο της απο-ιδρυµατοποίησης στην
Σκωτία και τρόποι µε τους οποίους πολιτικές µπορούν να υιοθετηθούν στην Ελλάδα.
Παρουσιάσεις poster
Social Work Social Development 2012: Action and Impact, Stockholm 8-12 July, 2012, Πάρλαλης Κ.
Σταύρος, Παρουσίαση poster µε τίτλο « Disabled society – disabled newspapers. Or vice-versa?».
2010 Joint World Conference on Social Work and Social Development: The Agenda. IFSW-IASSWICSW, Hong Kong, 10-14 June 2010, Athanassiou, A. and Parlalis, S. K., “Factors contributing to
NGOs establishment and development in Cyprus”.
13η Ηµερίδα Ψυχοκοινωνικής Μέριµνας Προσωπικού Στρατού Ξηράς, Πολεµικό Μουσείο, Αθήνα, 19
∆εκεµβρίου 2008. Παρουσίαση poster µε τίτλο “∆ιαφαινόµενη ψυχοπαθολογία και παρέµβαση σε
περιστατικά της Τηλεφωνικής Γραµµής Υποστήριξης του Πολεµικού Ναυτικού” από το Γ.Π.Ψ.Υ,
∆.Ν.Ε, Πολεµικό Ναυτικό, Π. Καλύβα, Σταύρος Κ. Πάρλαλης, Κ. Παπαδηµητρίου.
13th IASSID World Congress (Cape Town), “People with Intellectual Disabilities: Citizens in the
World”, 25-30 Αυγούστου 2008. Παρουσίαση poster µε τίτλο “Deinstitutionalisation of people with
ID: a case study in Scotland”.
Οµιλίες
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών, 6 Αυγούστου 2008. Προσκεκληµένος οµιλητής στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα του Νοσοκοµείου. Οµιλία σε επαγγελµατίες νοσηλευτές που απασχολούνται είτε σε
ψυχιατρεία είτε σε δοµές στην κοινότητα.
Χανιά (Κρήτη), 30 Μαίου 2007. Προσκεκληµένος οµιλητής. Οµιλία σε κοινωνικούς λειτουργούς και
επαγγελµατίες υγείας που απασχολούνται σε ψυχιατρικό νοσοκοµείο αναφορικά µε την αποιδρυµατοποίηση στην Σκωτία.
http://www.mpsy.gr/gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=24&showall=1
Μονογραφίες
Σταύρος Κ. Πάρλαλης (2012) Απο-ιδρυµατοποίηση ατόµων µε Νοητική Υστέρηση στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία, Λευκωσία: Power Publishing. ISBN: 978-9963-712-47-2
Stavros K. Parlalis (2011) De-institutionalisation, organisational changes and professional roles,
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3-8443-8030-9
Επιµέλεια Βιβλίων
Σταύρος Κ. Πάρλαλης (2011) Οι Πρακτικές Εφαρµογές της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και στη
Κύπρο, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. ISBN: 978-960-9405-49-2
Επιµέλεια Πρακτικών Ηµερίδας
Κοταλακίδης, Γρηγόρης και Πάρλαλης, Σταύρος Κ. (2011) Νεανική Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πρακτικά Ηµερίδας, σελ.68, Αθήνα: ΜΚΟ Ανέλιξη. ISBN: 978- 960- 93-3596-6
Κεφάλαια σε Βιβλία
Σταύρος Κ. Πάρλαλης (2011) Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής, σελ. 307-316, Στο: Πάρλαλης
Κ. Σταύρος (2011) Οι Πρακτικές Εφαρµογές της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και στη Κύπρο,
Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. ISBN: 978-960-9405-49-2
Σταύρος Κ. Πάρλαλης (2011) Πολιτικές και πρακτικές απο-ιδρυµατοποίησης ως µέτρα πρόληψης της
κακοποίησης, σελ. 496-510, Στο: Γιωτάκος, Τσιλιάκου και Τσίτσικα (2011) Κακοποίηση παιδιού και
εφήβου. Ανίχνευση, αντιµετώπιση, πρόληψη, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. ISBN: 978-960-9405-49-2
Σταύρος Κ. Πάρλαλης (2010) Η µελέτη της απο-ιδρυµατοποίησης ως διαδικασία οργανωτικής
αλλαγής στην Σκωτία. Προτάσεις για βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών στην Ελλάδα, σελ.463480, Στο: Καλλινικάκη, Θεανώ (2010) Ποιοτικές Μέθοδοι στην Έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας,
Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. ISBN: 978-960-6863-78-3
Stavros K. Parlalis (2010) Five components towards a successful de-institutionalisation, pp. 363-369,
In Prasher, V. (2010) Contemporary issues in Intellectual Disabilities, New York: Nova Science
Publishers. ISBN: 978-1-61668-023-7
Stavros K. Parlalis (2008) Cooperative relations between social workers and health staff in a case of
de-institutionalisation, In Michailidis, Μ.; Fargion, S. and Sanders, R. (2008) Research Synergies in
Social Professions. EUSW: European platform for Worldwide Social Work. ISBN: 9788843047857
∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά
Stavros K. Parlalis (2012) Legal framework against disability discrimination at work in Cyprus,
Equality, Diversity and Inclusion (in press)
Σταύρος Κ. Πάρλαλης και Παπανδρέου, Έλενα (2012) Ο εγκλωβισµός των καθηγητών µέσης
εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο, Νέα Παιδεία, τεύχος 141, Απρίλιος 2012.
Παπαδακάκη Μαρία, Πάρλαλης K. Σταύρος, Σταµέλου Σπύρος, και Χαρκιανάκη Γεωργία (2011)
∆ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο
Ηράκλειο Κρήτης, Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, τεύχος 4, Σεπτέµβριος 2011, σελ.290-308
Stavros K. Parlalis (2011) A case study: A local based Social Economy project, International Journal of
Social Economics, vol. 38, issue 9, pp.789-801. doi: 10.1108/03068291111157249
Stavros K. Parlalis (2011) Management of organisational changes in a case of de-institutionalisation,
Journal of Health Organization and Management, vol.25, issue 4, pp.355-384. doi:
10.1108/14777261111155010
Stavros K. Parlalis (2011) Organizational Changes and Job Satisfaction among Support Staff, Journal
of Social Service Research, vol. 37, issue 2, pp.197-216
Σταύρος Κ. Πάρλαλης (2009) Θεωρητικές προσεγγίσεις στην διαµόρφωση ενός οργανωτικού µοντέλου
αλλαγής στα πλαίσια ενός προγράµµατος απο-ιδρυµατοποίησης, Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών,
τεύχος 56.
Stavros K. Parlalis (2009) Diverse conceptualisations of de-institutionalisation as a barrier to the
implementation of discharge policies. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, vol.6,
no.3, pp.199-211, 2009
Georgia S. Tzamalouka, Stavros K. Parlalis, Pelagia Soultatou, Maria Papadakaki, Joannes El.
Chliaoutakis (2007) Applying the concept of lifestyle in association with aggression and violence in
Greek cohabiting couples. Aggressive Behavior, vol.33, Issue 1, pp.73-85
∆ηµοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο, «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΙΝ∆ΥΝΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ»,
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία (ΕΚΕ), Αθήνα 5-7 Νοεµβρίου 2009, Κοταλακίδης, Γρ., Πάρλαλης,
Στ. και Παπανδρέου, Ε., Άρθρο µε τίτλο «Η κοινωνική κατασκευή της εγκληµατικότητας των
οικονοµικών µεταναστών από τον Αθηναϊκό τύπο».
∆ηµοσίευση περιλήψεων σε Conference Book
Social Action in Europe: Sustainable Social Development and Economic Challenges: ENSACT, 1013 April 2011, Brussels, Πάρλαλης Κ. Σταύρος, Εισήγηση µε τίτλο «A case study: A proposal for a
local based social economy project».
Social Action in Europe: Sustainable Social Development and Economic Challenges: ENSACT, 1013 April 2011, Brussels, Πάρλαλης Κ. Σταύρος και Κόφφας, Στέφανος, Εισήγηση µε τίτλο
«Evaluation of Social Welfare Services and Programmes in the Republic of Cyprus».
∆ιάφορες άλλες δηµοσιεύσεις
Γενικός Οδηγός χειρισµού της ∆ιαφορετικότητας και της Πολυπολιτισµικότητας (2011)
«Εκπαιδευτικά σεµινάρια για λειτουργούς Τοπικών Αρχών, ΜΚΟ, Κοινωνικών Εταίρων,
Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων & Ηµι-κρατικών οργανισµών», Συνεργαζόµενοι Φορείς: Αναπτυξιακή
Λάρνακας, ∆ήµος Λευκωσία, ∆ήµος Λεµεσού και First Elements (Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών & την Κυπριακή ∆ηµοκρατία), Ιούνιος 2011,
ISBN: 978-9963-575-76-3.
Σταύρος Κ. Πάρλαλης και Κοταλακίδης, Γρηγόρης (2010) Κοινωνική πρόνοια πέρα από την αγορά και
το κράτος πρόνοιας, Re-Public, Συµµετοχή στο αφιέρωµα στο θέµα «Κοινωνική πρόνοια πέρα από την
αγορά και το κράτος πρόνοιας» (http://www.re-public.gr/) (http://www.re-public.gr/en/?p=3136)
Κριτής σε επιστηµονικά περιοδικά
- Journal of Social Work
- Health and Social Care in the Community
- International Journal of Interdisciplinary Social Sciences
- International Journal of Social Economics
Κριτής σε επιστηµονικά συνέδρια
- 9th European Conference on Management Leadership and Governance, 14-15 November 2013,
Klagenfurt, Austria, Committee Member
(http://academic-conferences.org/ecmlg/ecmlg2013/ecmlg13-committee.htm)
- 8th European Conference on Management Leadership and Governance, 8-9 November 2012, Pafos,
Cyprus, Committee Member
(http://academic-conferences.org/ecmlg/ecmlg2012/ecmlg12-committee.htm)
- 7th European Conference on Management Leadership and Governance, 6-7 October 2011, Nice,
France, Committee Member
(http://www.academic-conferences.org/ecmlg/ecmlg2011/ecmlg11-call-papers.htm)
- 6th European Conference on Management Leadership and Governance, 28-29 October 2010,
Wroclaw, Poland, Committee Member
(http://www.academic conferences.org/ecmlg/ecmlg2010/ecmlg10-committee.htm)
Κριτική Βιβλίων
Bigby, Christine; Fyffe, Chris and Ozanne, Elizabeth (2007) “Planning and Support for People with
Intellectual Disabilities”, Jessica Kingsley Publishers in Journal of Intellectual Disability Research,
March 2008, volume 52, part 3, pp.265-268
∆ιδασκαλία σε Σεµινάρια
Εκπαιδευτής στα Σεµινάρια µε τίτλο «Εκπαιδευτικά σεµινάρια για λειτουργούς Τοπικών Αρχών,
ΜΚΟ, Κοινωνικών Εταίρων, Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων & Ηµι-κρατικών οργανισµών», Εισηγήσεις µε
τίτλο «Θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης & ανάπτυξη της ικανότητας χειρισµού της
διαφορετικότητας», Συνεργαζόµενοι Φορείς: Αναπτυξιακή Λάρνακας, ∆ήµος Λευκωσία, ∆ήµος
Λεµεσού και First Elements (Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών & την Κυπριακή ∆ηµοκρατία).
Σεµινάρια/Πρόσθετη Εκπαίδευση/Πιστοποιήσεις_________________________________________
- Εγγεγραµµένος στο Μητρώο Αξιολογητών του Ι.Κ.Υ. για αξιολόγηση υποτροφιών µεταπτυχιακών
σπουδών
-Πιστοποιηµένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΕΚΕΠΙΣ
-Πιστοποιηµένος Εκπαιδευτής ΟΑΕ∆
-Εκπαίδευση στην Προώθηση και Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα µέσω της
Άτυπης Μάθησης. Εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά εργαλεία του Συµβουλίου της Ευρώπης COMPASS
και COMPASITO. Τόχνη, 7-10 Ιουνίου 2012.
-Εκπαίδευση Εθελοντών για Φυσικές Καταστροφές και Έκτακτες Ανάγκες / Γενική Γραµµατεία
Εκπαίδευσης Ενηλίκων – ΥΠΕΠΘ / 115 Ώρες
-Εκπαίδευση από τον εργοδότη Enable Scotland στην Παροχή Πρώτων Βοηθειών, στην Υγιεινή της
∆ιατροφής, στην Ασφάλεια από Πυρκαγιά, στην Αξιολόγηση Κινδύνου, στην ∆ιαχείριση Κρίσεων
Επιληψίας και στην Αναγνώριση και Πρόληψη Βίας
Επαγγελµατικές Ικανότητες___________________________________________________________
∆ιοικητικές Ικανότητες
Εµπειρία στην διοίκηση και διαχείριση προγραµµάτων µικρής και µεσαίας
κλίµακας (διαµόρφωση και κατάθεση προτάσεων, σχεδιασµό
στρατηγικών, σχεδιασµό υποστηρικτικών υπηρεσιών, συνεργασία σε διεπιστηµονική οµάδα, συµµετοχή στην εκτέλεση προγραµµάτων)
Σύνταξη κειµένων
Εµπειρία στην σύνταξη ερευνητικών και επιστηµονικών κειµένων προς
δηµοσίευση, διαµόρφωση και κατάθεση ερευνητικών προτάσεων.
Επαγγελµατικές Σχέσεις
Ικανότητα ευελιξίας στην συνεργασία µε συναδέλφους, ικανότητα
συνεργασίας µε επιστηµονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων
Γλώσσες
Μητρική Γλώσσα: Ελληνική
Αγγλικά – Επίπεδο Proficiency (Πτυχίο Lower)
Γερµανικά – Πτυχίο Zertifikat
Γνώσεις Υπολογιστών
Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook, Access, Internet,
Microsoft Money, QSR N6 για την ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων
Μέλος σε συλλόγους_________________________________________________________________
Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, Ινστιτούτο Μάνατζµεντ Ανθρώπινου ∆υναµικού, BASW
(British Association of Social Workers), IASSID, Ιδρυτικό µέλος της «ΜΚΟ Ανέλιξη»