παραδειγμα σχεδιου δομημενης συνεντευξης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3)
Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε;
Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα άτομα αποτελείται το σχολείο
σας;
Ε: Αποτελείται;
Δ: Ναι, από πόσα άτομα αποτελείται το σχολείο σας.
Ε: Τώρα;
λ
λ
θ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
(1)
wWhat do you remember from your time in school?
wLooking back on your time in school, what do you think you learnt?
wLooking back on your time in school, which are the characteristics of
successful or “good” students?
wLooking back on your time in school, which are the characteristics of
unsuccessful or “bad” students?
wHow many people compose your school?
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
(2)
Ωραία. Θα μου πείτε σας παρακαλώ τι θυμάστε από τα χρόνια σας στο
σχολείο;
Ε: Το δημοτικό;
--------------------------------------------------------------------------------------Θα μου πείτε σας παρακαλώ τι θυμάστε από τα χρόνια σας στο
σχολείο, όταν πηγαίνατε σχολείο;
Ε: Για πότε ακριβώς μιλάτε; Για το δημοτικό, το γυμνάσιο ή το λύκειο;
Δ: Και για τα τρία.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
(3)
Και μία τελευταία ερώτηση. Το σχολείο που υπηρετείτε τώρα από
πόσα αποτελείται;
Ε: Μαθητές ή εκπαιδευτικούς;
Δ: Ότι κρίνεται εσείς.
Ε: 80-85 άτομα.
--------------------------------------------------------------------------------------Και μία τελευταία ερώτηση. Το σχολείο που υπηρετείται τώρα από
πόσα άτομα αποτελείται;
Εννοείτε τους μαθητές;
Γενικά.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ MH
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)
Με ποια κριτήρια πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών ?
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Š Λιγότερος χρόνος
Š Μικρότερο κόστος
Š Ασφάλεια
Š Σχετικά ανέξοδη µέθοδος (γρήγορη, δεν έχει έξοδα
Šµετάβασης)
Š Εύκολη πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές
ŠΕρωτώµενοι τείνουν να είναι ειλικρινείς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ŠΔυσκολία στην επίτευξη προσωπικής σχέσης.
ŠΜεγάλο ποσοστό αποφυγής της συνέντευξης
(nonresponse rate)
Š Άτοµα που λείπουν από το σπίτι τις συνήθεις ώρες
Š(9π.µ.-7µ.µ.) δεν βρίσκονται για να συµµετάσχουν
Š(response bias)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Σχετικά ανέξοδη µέθοδος (δε χρησιµοποιούνται
ερευνητές- µόνο ταχυδροµικά τέλη)
Πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές
Ερωτώµενοι τείνουν να είναι ειλικρινείς
ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Š Μεγάλο ποσοστό αποφυγής συµµετοχής στην
έρευνα
Š(non-response rate)
ŠΆτοµα µεγάλης ηλικίας, άτοµα χαµηλού
µορφωτικού
Šεπιπέδου ή µε πολλές ασχολίες τείνουν να µην
Šσυµµετάσχουν (response bias)
ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – FOCUS GROUPS
Επινοήθηκαν τη δεκαετία του 1920 εξαιτίας της
πεποίθησης ότι πολλές καταναλωτικές αποφάσεις
λαμβάνονται σε ένα κοινωνικό, ομαδικό πλαίσιο.
Οι ομάδες δείχνουν σημάδια ότι θα κυριαρχήσουν επί
των ερωτηματολογίων σαν αυτόματη απόκριση στο
ερώτημα ‘Ποια μέθοδο να χρησιμοποιήσουμε?’
ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – FOCUS GROUPS
Μια ομάδα εστίασης είναι μια ομαδική συνέντευξη
πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, από όπου προέρχεται
και η έννοια «εστίαση». Είναι μια ανοιχτή, ομαδική
συζήτηση που καθοδηγείται από τον ερευνητή και
τυπικά εκτείνεται πάνω από τουλάχιστον μία ώρα.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – FOCUS GROUPS
Οι συνεντεύξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο
πλαίσιο μιας ομάδας, όπως και ένας προς έναν. Οι
συνεντεύξεις ομάδων μπορούν να ανήκουν σε
οποιονδήποτε από τους τύπους που εξετάσθηκαν
προηγουμένως, και πιο ειδικά, μπορεί να είναι πλήρως
δομημένες, ημιδομημένες ή μη δομημένες.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – FOCUS GROUPS
Πώς να οργανώσετε τη συζήτηση μίας ομάδας
εστίασης;
Συγκεντρώστε μια ομάδα ανθρώπων που να είναι
πρόθυμη να συζητήσει το θέμα.
ŠΔιαλέξτε έναν κατάλληλο χώρο για μια συζήτηση
διάρκειας περίπου 2 ωρών.
ŠΒρείτε ένα συντονιστή που θα ηγείται της συζήτησης
ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – FOCUS GROUPS
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Αποτελεσματική τεχνική καθώς το εύρος των δεδομένων
αυξάνεται αφού συλλέγονται από πολλά άτομα συγχρόνως.
Άσκηση ελέγχου ποιότητας με τάση να εξαλείφονται οι
ακραίες απόψεις.
Απολαυστική εμπειρία για τους συμμετέχοντες.
Φτηνή και ευέλικτη μέθοδος.
Ενδυνάμωση- Συμμετοχή ατόμων που μπορεί να είναι
απρόθυμα.
Έλλειψη διακρίσεων- Διευκόλυνση για συζήτηση θεμάτων
ταμπού.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – FOCUS GROUPS
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Š Ο αριθμός των ερωτήσεων είναι περιορισμένος.
Š Σωστή διαχείριση καθώς οι λιγότερο ομιλητικοί δε θα
μοιραστούν τις απόψεις τους.
Š Μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις μεταξύ των
προσωπικοτήτων.
Š Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – FOCUS GROUPS
ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ Η΄ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ;
ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ- Έχουν κοινό υπόβαθρο, θέση ή
εμπειρία.
ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ- Διαφέρουν σε υπόβαθρο, θέση ή
εμπειρία.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ – FOCUS GROUPS
«Η ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»
εμπειρίες, αντιλήψεις και εισηγήσεις
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ – FOCUS GROUPS
ŠΗ εταιρεία διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις για
ποιοτικές έρευνες τύπου ομάδων εστίασης,
εξοπλισμένες με καθρέφτες μιας όψης και
μηχανισμούς ηχογράφησης και οπτικογράφησης
ŠΗ συζήτηση κατευθυνόταν από ένα λεπτομερή
κατάλογο θεμάτων και κάλυψε πλήρως τους
Šερευνητικούς στόχους της έρευνας
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ – FOCUS GROUPS
ŠΗ διάρκεια της κάθε συζήτησης ήταν 1½ - 2 ώρες
Š Η επιλογή των ατόμων που συμμετείχαν έγινε με
βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως την
ηλικία,
Šτη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την
ιδιότητα και άλλα χαρακτηριστικά που τους
κατατάσσουν στις
Šομάδες στόχευσης της έρευνας
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Απαιτητική διαδικασία.
Όπως και κάθε άλλη ανθρώπινη συνάντηση, η
συνέντευξη είναι µια διαδικασία ευάλωτη σε
συνειδητούς (προσωπικές απόψεις και στάσεις του
ερευνητή, η στάση του ερωτώµενου απέναντι
στην όλη διαδικασία της συνέντευξης, κ.ά.)
ασύνειδους παράγοντες (η τάση να εκµαιεύσει
απαντήσεις που θα είναι σύστοιχες προς τις
προσχηµατισµένες ιδέες του, η επιθυµία του
ερωτώµενου να ευχαριστεί το συνεντευκτή, κ.ά.)
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μαγνητοφώνηση και γραπτές σημειώσεις
Ανάλυση των δεδομένων με βάση τις γενικές αρχές
και διαδικασίες της ποιοτικής ανάλυσης.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με τον Hammersley (1992), «
η ποιοτική έρευνα αποτελεί μιαν εναλλακτική
μορφή έρευνας σε σχέση με την ποσοτική έρευνα
των κοινωνικών επιστημών».
Επομένως, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικά
κριτήρια αξιολόγησης για την ποιοτική έρευνα.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι ερευνητές που υιοθετούν την ποιοτική προσέγγιση
αντιλαµβάνονται την κοινωνική ζωή ως µια ρέουσα
πραγµατικότητα και προσπαθούν να την κατανοήσουν στη δυναµική της διάσταση.Επιδιώκουν,κατά συ
νέπεια, να εξετάσουν τα ερευνώµενα φαινόµενα«εκ τ
ων έσω»,µέσα δηλαδή από την οπτική,τις εµπειρίες κ
αι τις ιστορίες των συµµετεχόντων σε αυτά υποκειµένων.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σκοπός της έρευνας κατά την ποιοτική προσέγγιση
δεν είναι ο έλεγχος προδιατυπωµένων υποθέσεων
αλλά η ανακάλυψη νέων πτυχών και διαστάσεων του
εξεταζόµενου αντικειµένου και η σε βάθος
κατανόησή του.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για τον λόγο αυτό οι ποιοτικές έρευνες υιοθετούν ευέ
λικτα ερευνητικά σχέδια
τα οποία δύνανται να επαναπροσδιορίζονται σε όλες
τους τις πτυχές κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδ
ικασίας και βάσει ερευνητικών ευρηµάτων που προκύ
πτουν ήδη από τα αρχικά στάδια της έρευνας.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η αξιολόγηση κάθε επιστημονικής ποιοτικής έρευνας
πρέπει να γίνεται σύμφωνα
(α) με το εάν αυτή προσφέρει στη θεωρία,
(β) με το εάν είναι επιστημονικά αξιόπιστη κι
εμπειρικά βασισμένη
(γ) με το εάν τα ευρήματα μπορούν να γενικευθούν ή
να μεταφερθούν και σε άλλες καταστάσεις
(δ) με το αν παίρνει υπόψη την επίδραση του
ερευνητή και της ερευνητικής στρατηγικής στα
ευρήματα της έρευνας
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση
‘Πως θα βρω τρόπο να αναλύσω 500 σελίδες της
απομαγνητοφωτημένης συνέντευξης;’
ΘΕΣΤΕ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΑΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ.