ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - www . otek . edu . gr

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ERASMUS+
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΧΟΛΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΜΗΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
Μ.Ο. ΠΡΟΣΩΠ.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ &
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ*
55,08
1
4/12/2014 ΜΟΣΚΙΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΑΣ
ΡΟΔΟΣ
ΞΕΥ
15,08
20,00
20
2
3
4/12/2014 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ
4/12/2014 ΤΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΑΣ
ΙΕΚ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ
ΞΕΥ
ΤΜΤ
17,50
19,40
20,00
17,63
12
12
49,03
4
4/12/2014 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΙΕΚ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΞΥΤ
15,30
17,33
12
44,63
5
4/12/2014 ΚΟΤΖΑΣΑΡΙΔΟΥ
ΕΠΑΣ
ΡΟΔΟΣ
ΖΑΧ
16,82
14,00
12
42,82
6
2/12/2014 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΡΑΦΑΗΛ
ΕΠΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΑΓ
14,73
15,70
12
42,43
49,50
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ
2/12/2014 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
4/12/2014 ΜΠΕΡΔΗ
8/12/2014 ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΕΚ
ΕΠΑΣ
ΙΕΚ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΡΟΔΟΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΞΥΤ
ΖΑΧ
ΤΜΤ
0
0
0
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
2/12/2014 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΠΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΑΓ
0
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
8/12/2014 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΠΑΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΞΕΥ
0
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
2/12/2014 ΒΙΤΣΑΚΤΣΗ
4/12/2014 ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ
8/12/2014 ΚΟΨΟΛΑΙΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΕΚ
ΕΠΑΣ
ΕΠΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΞΥΤ
ΞΕΥ
ΖΑΧ
0
0
0
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
4/12/2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΠΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ
ΞΕΥ
0
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
*Τα μόρια που αφορούν τις ξένες γλώσσες και την προσωπική συνέντευξη-ορολογία έχουν αναχθεί στην 20βαθμη κλίμακα για λόγους συμβατότητας με την κλίμακα μοριοδότησης
*Απορριπτέοι στον πίνακα αυτό είναι όσοι έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας κατώτερο του Β2 (απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα), και ως εκ τούτου δεν έχουν μοριοδοτηθεί