εδώ - Telpak

ΤΕΛΠΑΚ ΕΠΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15/09/2011 - 31/12/2012)
+
1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον κόστος πωληθέντων
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
1.Μείον έξοδα διοικητ. λειτουργίας
2.Μείον έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
15/09/2011 - 31/12/2012
ΧΡΗΣΗ
31/12/12
ΧΡΗΣΗ 31/12/12
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
51.328,70
(+)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ
0,00
4.087.810,60 (-)Διαφορές φορολ.ελέγχου πρ.χρήσεων
0,00
3.806.094,94 ΜΕΙΟΝ :ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11.090,97
281.715,66 ΣΥΝΟΛΟ
40.237,73
0,00
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
1.Τακτικό αποθεματικό
2.600,00
8.Υπόλοιπο κερδών-ζημιών εις νέο
148.064,17
37.637,73
82.084,14
230.148,31 ΣΥΝΟΛΟ
40.237,73
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
51.567,35
ΠΛΕΟΝ¨:
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
108,30
ΜΕΙΟΝ:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφοί έξοδα
346,95
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
51.328,70
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
Μείον :
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη)ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
LATA KATJUSHKA
ΑΦΜ:125708187
0,00
51.328,70
121.712,03
121.712,03
0,00
51.328,70
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ.ΑΖ 059235
ΤΕΛΠΑΚ ΕΠΕ
15/09/2011 - 31/12/2012
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31/12/2012
1ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εμπορεύματα
01/04/2011 - 31/12/2012
1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ
0,00
Παροχή Υπηρεσιών
2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εμπορεύματα
4.087.810,60
0,00
2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
3.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εμπορεύματα 30/12/2012
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές-έξοδα προσωπικού
Αμοιβές-έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Oργανικά έξοδα υποκ/των
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
0,00
Έσοδα κεφαλαίων
108,30
0,00
42.920,30
12.427,38
3.813.056,94
4.637,00
28.842,53
346,95
121.712,03
12.647,07
4.036.590,20
4.036.590,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
4.087.918,90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
4.087.918,90
51.328,70
4.087.918,90
ΤΕΛΠΑΚ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (15/09/2011 - 31/12/2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012
ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
191,80
240,00
431,80
191,74
239,99
431,73
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012
ΑΝΑΠ.
ΑΞΙΑ
0,06
0,01
0,07
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ
1.Κτίρια και τεχνικά έργα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.Καταβεβλημένο
(150 μετοχές χ 30 ευρώ η κάθε μία)
ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΣΥΣΕΩΝ
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
82.980,40
56.472,48
82.979,15
38.301,15
1,25
18.171,33
139.452,88
121.280,30
18.172,58
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Τακτικό αποθεματικό
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ
Κέρδη χρήσεως σε νέο
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
7.Λοιπές μακροπρόεσμες απαιτήσεις
4.850,00
4.850,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.600,00
37.637,73
0,00
0,00
37.637,73
44.737,73
23.022,58
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1.Εμπορεύματα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1,Πελάτες
Μείον :Προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες
11.Χρεώστες διάφοροι
4.500,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
0,00
0,00
0,00
1.629.977,75
0,00
1.629.977,75
1.845,00
16.514,17
1.648.336,92
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι
1.709.229,77
86.635,00
0,00
0,00
25.332,06
11.358,01
11.028,07
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1.843.582,91
97.436,92
119.524,15
216.961,07
1.865.297,99
0,00
1.888.320,64
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.888.320,64