Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μυτιλήνη 2-5-2012
Α.Π.: 660
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη με αριθμό 9/26.4.2012 συνεδρίασή της συγκρότησε
Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο
«Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των
Τοξικών Χημικών Ειδών» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, αποτελούμενο από
τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά Μέλη
1.Χατζόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: "Τοπογραφία με έμφαση στις Τεχνικές και Χρήσεις
Τηλεπισκόπησης"
ΦΕΚ Διορισμού: 25/6.2.89 τ. ΝΠΔΔ
2.Χαλβαδάκης Κων/νος, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο:"Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με έμφαση
στην Περιβαλλοντική Μηχανική (Μεθανογένεση)"
ΦΕΚ Διορισμού: 264/25.11.2002 τ. ΝΠΔΔ
3.Χαραλαμπόπουλος Δίας, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο:«Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με έμφαση
στους Ενεργειακούς Πόρους»
ΦΕΚ Διορισμού: 715/04.08.2008 τ. Γ’
4.Πηλίνης Χριστόδουλος, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική»
ΦΕΚ Διορισμού: 111/17.05.2005 τ.ΝΠΔΔ
5.Γαγάνης Πέτρος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Περιβάλλοντος,
Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής»
ΦΕΚ Διορισμού: 598/26.06.2008 τ.Γ΄
6.Μπίσκος Γεώργιος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος,
Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Ατμοσφαιρική Φυσικοχημεία με έμφαση
στην Κλιματική Αλλαγή»
ΦΕΚ Διορισμού: 213/28.02.2012 τ.Γ’
7. Ματσίνος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Περιβάλλοντος,
Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με
έμφαση στις Στατιστικές Μεθόδους»
ΦΕΚ Διορισμού: 312/11.04.2008 τ.Γ΄
8.Ακριώτης Τριαντάφυλλος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος
Περιβάλλοντος, Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με
έμφαση στην Οικολογία των Σπονδυλοζώων »
ΦΕΚ Διορισμού: 264/25.11.2002 τ.ΝΠΔΔ
9.Θεοδώρου Κωνσταντίνος, Μόν.Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος
Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο:«Διαχείριση Γενετικών Πόρων»
ΦΕΚ Διορισμού: 90/11.02.2010 τ.Γ΄
10.Ευαγγελινός Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, Παν/μίου
Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Στρατηγική και Διαχείριση σε Οργανισμούς
και Επιχειρήσεις»
ΦΕΚ Διορισμού: 740/17.8.2010 τ.Γ΄
11. Στεφάνου Ευριπίδης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Κρήτης
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Χημεία των Οργανικών Ενώσεων
ΦΕΚ Διορισμού: 119/23-09-1993 τ. NΠΔΔ
12. Δασενάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Περιβάλλοντος - Χημική Ωκεανογραφία
ΦΕΚ Διορισμού: 618/30-8-2011, Τ. Γ'
13. Σκούλλος Μιχαήλ, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Περιβάλλοντος
ΦΕΚ Διορισμού: 12/19.1.2004 Τ. ΝΠΔΔ
14. Θωμαϊδης Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτική Χημεία
ΦΕΚ Διορισμού: 999/29.10.2008 Τ.Γ
15. Βουτσά Δήμητρα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος
ΦΕΚ Διορισμού: 351/6-5-2010 τΓ
Αναπληρωματικά μέλη εξωτερικών εκλεκτόρων
1. Βαλαβανίδης Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανιική Χημεία-Φασματοσκοπία
ΦΕΚ Διορισμού: 119/11.6.2001 Τ. ΝΠΔΔ
2. Πηλίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών,
Παν/μιο Ιωαννίνων
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία
ΦΕΚ Διορισμού: 258/9-4-2009 τ. Γ΄
3. Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίων
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος
ΦΕΚ Διορισμού: 12/19-1-04 τ.ΝΠΔΔ
4. Σαμαρά-Κωσταντίνου Κωνσταντίνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος
ΦΕΚ Διορισμού: 659/26-7-2010 τΓ
5. Μπακέας Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτική Χημεία
ΦΕΚ Διορισμού: 1058/3-11-2010, Τ.Γ'
Αναπληρωματικά μέλη εκλεκτόρων του οικείου Τμήματος
1.Μποτετζάγιας Ιωσήφ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, Παν/μίου
Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Πολιτική»
ΦΕΚ Διορισμού: 439/31.5.2010 τ.Γ΄
2.Δημητρακόπουλος
Παναγιώτης,
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Τμήματος
Περιβάλλοντος, Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργική Οικολογία»
ΦΕΚ Διορισμού: 262/21.4.2011 τ.Γ΄
3.Τρούμπης Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Χερσαίων Φυσικών
Οικοσυστημάτων με έμφαση σε Θέματα Θεωρίας και Θεσμών Προστασίας»
ΦΕΚ Διορισμού: 172/18.9.98 τ.ΝΠΔΔ
4.Σπιλάνης Ιωάννης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος,
Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με
έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη»
ΦΕΚ Διορισμού: 29/07.02.2002 τ.ΝΠΔΔ
5.Μητσός Αχιλλέας, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, Παν/μίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Περιβάλλον»
ΦΕΚ Διορισμού: 479/08.06.2010 τ.Γ΄
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγ.Δίας Χαραλαμπόπουλος