close

Enter

Log in using OpenID

1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο

embedDownload
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει τη λειτουργία της πρώτης
προπτυχιακής Σχολής Ιατρικών Σπουδών στην Κύπρο, η οποία πρόκειται να ανοίξει τις
πύλες της το Σεπτέμβριο του 2013. Το πρόγραμμα θα είναι εξαετές με έδρα το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα συνδεδεμένα ή προσαρτημένα σε αυτό νοσοκομεία, κυρίως
στην περιοχή της Λευκωσίας. Στόχος του είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην
ιατρική, οι οποίοι αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και μετά από ένα
προπαρασκευαστικό έτος, θα είναι σε θέση να εργαστούν στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου
ή και άλλου. Το πρόγραμμα στοχεύει να προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τη δια
βίου μάθηση και την αριστεία στην εξάσκηση της κλινικής ιατρικής με επίκεντρο τον
ασθενή. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τα κατάλληλα
εφόδια, ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι να ασκήσουν την ιατρική στον 21ο αιώνα,
μέσω ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών, με τη σφραγίδα της Ακαδημαϊκής
Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Ιατρική Σχολή, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας
της, θα δεχθεί 30 προπτυχιακούς φοιτητές με βάση τα αποτελέσματα των παγκύπριων
εξετάσεων (+3 Ελλαδίτες φοιτητές).
Δομή Προγράμματος Σπουδών
Το πρόγραμμα θα είναι εξαετές και θα χωρίζεται σε τρεις Φάσεις:
Φάση Ι (ένα έτος προ-ιατρικών σπουδών)
Φάση ΙΙ (δύο έτη συνδυασμένων σπουδών στις βασικές και κλινικές επιστήμες και στις
αρχές της μελέτης και ανάλυσης της συμπεριφοράς)
Φάση ΙΙΙ (τρία έτη κλινικών σπουδών).
Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.
Η εκπαιδευτική προσέγγιση βασίζεται στην ενοποίηση των καλυτέρων στοιχείων
δοκιμασμένων και καθιερωμένων προγραμμάτων ευρωπαϊκών Ιατρικών Σχολών,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στο περιβάλλον της Κύπρου. Η μέχρι σήμερα σημαντική
εκπαιδευτική εμπειρία από το υφιστάμενο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου θα
ενισχυθεί με νέες προσλήψεις διακεκριμένων επιστημόνων από τη διεθνή ακαδημαϊκή
κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί η εκπαιδευτική, ερευνητική και
διοικητική προοπτική της νέας Ιατρικής Σχολής.
Εκτός από τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτική ύλη), οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία,
από το πρώτο έτος και καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους, να επιλέξουν μαθήματα που
βρίσκονται κοντά στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα μέσω των Μαθημάτων Επιλογής
(ΜΕ). Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να συνεργαστούν με ερευνητές του Πανεπιστημίου
και του Κυπριακού Συστήματος Υγείας και να αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους
ενδιαφέροντα και δεξιότητες. Τα ΜΕ θα βαθμολογούνται παράλληλα με τα μαθήματα
κορμού.
1
Η κατανομή του φόρτου εργασίας σε πιστωτικές μονάδες (ECTS) θα έχει ως εξής:
Έτος
1
2
3
4
5
6
Σύνολο πιστωτικών μονάδων
60
60
60
90
90
90
Αναλυτικό Πρόγραμμα
Το κάθε ένα από τα πρώτα τρία χρόνια θα αποτελείται από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Φάση I
H Φάση I θα αποτελείται κυρίως από μαθήματα: στις Βιολογικές Επιστήμες, στη Χημεία,
στη Φυσική, στη Ψυχολογία, στην Κοινωνιολογία, στα Μαθηματικά, στην Αγγλική Γλώσσα
και σε Υπολογιστικά Ιατρικά Συστήματα. Τα μαθήματα αυτά θα διδάσκονται από τα
υφιστάμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα είναι διαμορφωμένα ειδικά για τις
ανάγκες των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής. Η επαφή με ασθενείς θα αποτελεί μέρος του
προγράμματος από το πρώτο εξάμηνο της Φάσης I.
Οι κύριοι στόχοι της Φάσης Ι είναι να εκπαιδευτούν οι φοιτητές ώστε να μπορούν να:
 Αξιοποιούν τις γνώσεις των βασικών ιατρικών επιστημών στην ενεργή
συμμετοχή τους στις κλινικές ασκήσεις και σενάρια της Φάσης ΙΙ.
 Μελετούν, εξετάζουν αποτελεσματικά και συζητούν την ιατρική
βιβλιογραφία/ ιατρικές πηγές, στα ελληνικά και αγγλικά.
 Επικοινωνούν γραπτώς και προφορικώς μεταξύ τους, με άλλους
επαγγελματίες στο χώρο της Υγείας και με τους ασθενείς.
 Γνωρίζουν και να περιγράφουν τις αρχές συγκατάθεσης και εχεμύθειας
/προστασίας του απορρήτου του ασθενούς.
Φάση ΙΙ
Η Φάση ΙΙ του προγράμματος σπουδών, η οποία αποτελεί το δεύτερο και τρίτο έτος
σπουδών, θα περιλαμβάνει κλινικές ασκήσεις/σενάρια μαζί με άμεση επαφή των φοιτητών
με ασθενείς και θα συνδυάζει τις βασικές κλινικές και γενικές δεξιότητες με τις βασικές
αρχές μελέτης και ανάλυσης της συμπεριφοράς που θα διδάσκονται κατά τις Φάσεις Ι και
ΙΙ. Κάθε εβδομάδα οι φοιτητές θα παρακολουθούν ένα μάθημα αφιερωμένο στην κλινική
εμπειρία, στην επικοινωνία και σε άλλες κλινικές δεξιότητες. Η διδασκαλία των βασικών
ιατρικών επιστημών όπως η Ανατομία, η Φυσιολογία, η Φαρμακολογία, η Βιοχημεία, η
Παθολογία και η Ανάλυση Συμπεριφορών, θα είναι επικεντρωμένη σε κλινικές περιπτώσεις
που θα παρουσιάζονται από το κλινικό ιατρικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζεται ότι η μάθηση θα είναι σύγχρονη και σχετική με την εξάσκηση της ιατρικής
και όχι απλώς θεωρητική, καθώς και η ενεργή υπό καθοδήγηση μάθηση των φοιτητών, η
οποία θα είναι συμπληρωματική ως προς τα άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
2
Φάση ΙΙΙ
Η Φάση ΙΙΙ αποτελεί τα έτη 4-6, το καθένα από τα οποία θα έχει διάρκεια 42 εβδομάδων. Η
διδασκαλία θα γίνεται σε μικρές ομάδες, εκ περιτροπής, σε κλινικές κυρίως στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας αλλά και σε κοινοτικά και εξωτερικά ιατρεία και κέντρα υγείας,
ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία σε όλες τις κλινικές ειδικότητες. Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνεται η καλύτερη αφομοίωση και μεγαλύτερη κλινική εμβάθυνση των
θεμάτων της Φάσης ΙΙ. Τα μαθήματα της Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Ιατρικής Ηθικής,
Απεικόνισης, Παθολογοανατομίας, Κλινικής Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής, καθώς
επίσης και άλλα θέματα από τις βασικές ιατρικές επιστήμες θα διδάσκονται καθόλη τη
διάρκεια των τριών ετών, τόσο μέσω της τοποθέτησης των φοιτητών σε κλινικές, όσο και
μέσω των εβδομαδιαίων διαλέξεων, φροντιστηριακών ασκήσεων και ασκήσεων κλινικών
δεξιοτήτων.
Χώρος
Το πρώτο έτος του προγράμματος σπουδών θα έχει την έδρα του κατά κύριο λόγο στα
κτήρια της Πανεπιστημιούπολης (στην Αθαλάσσα), αξιοποιώντας τη διδακτική εμπειρία και
τις εγκαταστάσεις των υφιστάμενων Τμημάτων. Η κλινική και επικοινωνιακή εξάσκηση θα
πραγματοποιείται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και σε άλλες κλινικές.
Τα επόμενα έτη του προγράμματος θα στεγάζονται κυρίως στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό
Κέντρο Υγείας (ΣΕΚΥ) πίσω από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το οποίο θα διαμορφωθεί
κατάλληλα για τις ανάγκες της Ιατρικής Σχολής.
Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων Φοιτητών
Η επιλογή εισακτέων φοιτητών στο πρόγραμμα θα γίνεται βάσει των αποτελεσμάτων στις
Παγκύπριες Εξετάσεις για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που οργανώνει
η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στα πρώτα χρόνια
λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να παρακάθηνται στο
μάθημα των Νέων Ελληνικών και σε τρία από τα ακόλουθα μαθήματα: Μαθηματικά,
Βιολογία, Χημεία και Φυσική. Από το έτος εισδοχής 2016, θα απαιτούνται και τα πέντε πιο
πάνω μαθήματα για την εισδοχή των φοιτητών.
Επικοινωνία
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρίνα Σωτηριάδου-Πετρίδου,
Ανώτερη Λειτουργό Πανεπιστημίου, Project Manager Ιατρικής Σχολής, τηλ: 22894363,
email: petridou.marina@ucy.ac.cy
Μπορείτε, επίσης, να βρείτε Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής:
http://www.ucy.ac.cy/goto/medical/el-GR/HOME.aspx
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
223 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content