ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΝ ENERGY
1. Όροι Διαγωνισμού
Η εταιρία με την επωνυμία ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Μπακογιάννη 80, 12ο χλμ Εθνικής Οδού
Αθηνών - Λαμίας) (εφεξής «Εταιρία») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής
«Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Φιόρη Πέτρου, οδός Διδότου 39, Αθήνα, 2103604003, και είναι καταχωρημένοι στα ειδικά
έντυπα φυλλάδια συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των Όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Οι Όροι είναι, ομοίως, διαθέσιμοι από την Εταιρία στο τηλέφωνο (+30)2102837000. Σκοπός
της παρούσας είναι ο καθορισμός των Όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο της
προωθητικής αυτής ενέργειας. H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει
τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει το δώρο με άλλο ίσης αξίας αυτού, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει ούτε υπέχει
οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια Εταιρία πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να
παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό
συμφωνούν ότι αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια,
συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.
2. Διάρκεια Διαγωνισμού
Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: Ξεκινά από τις 15/2/2014 και λήγει στις 27/3/2014 (εφεξής «Διάρκεια»). Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα
να μεταβάλλει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, μεταβάλλοντας και την ημερομηνία της κλήρωσης. Οιαδήποτε αλλαγή στη Διάρκεια θα κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και
οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα ούτε δεσμεύουν πλέον την Εταιρία ή οιονδήποτε τρίτο, θεωρούμενες νομίμως
ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Εταιρίας ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού είτε παράδοση του μη παραδοθέντος δώρου είτε
οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι ενήλικοι, άνω των 18 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, οι οποίοι, αφού λάβουν συστημένη επιστολή με τον
τίτλο «Προσφορά Γνωριμίας» και επισκεφθούν το κατάστημα της Εταιρίας επί της λεωφόρου Κηφισίας 250-254 στο Χαλάνδρι Αττικής, προσκομίζοντας την ως άνω
επιστολή, δηλώσουν συμμετοχή εκεί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι
της Εταιρίας, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω. Εξαιρούνται, επίσης, οι ανήλικοι, κάτω των 18 ετών. Όσοι επιθυμούν να
συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει, αφού λάβουν τη συστημένη επιστολή με τον τίτλο «Προσφορά Γνωριμίας» και επισκεφθούν το κατάστημα της Εταιρίας επί
της λεωφόρου Κηφισίας 250-254 στο Χαλάνδρι Αττικής, προσκομίζοντας την ως άνω επιστολή, να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό συμπληρώνοντας το ειδικό
έντυπο φυλλάδιο και έπειτα να συμφωνήσουν στην παροχή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών προς την Εταιρία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη διάρκεια του διαγωνισμού, μεταβάλλοντας και την ημερομηνία της κλήρωσης. Οιαδήποτε αλλαγή στη Διάρκεια θα κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.
4. Κανόνες του Διαγωνισμού
Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται άπαξ για κάθε συμμετέχοντα και αντιστοιχεί και σε μία συμμετοχή στην κλήρωση του διαγωνισμού. Κάθε συμμετοχή είναι ισάξια και
ισοδύναμη. Η έγκαιρη συμμετοχή στην κλήρωση του διαγωνισμού απαιτεί την υποβολή προσωπικών στοιχείων του συμμετέχοντα μέσα από το ειδικό έντυπο φυλλάδιο
συμμετοχής του διαγωνισμού.
5. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό
Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά τη συναίνεση συμμετοχής του στην
άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι
αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς,
ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασής του θεωρείται
ο ίδιος. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να
ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
6. Κλήρωση
Με τη συμπλήρωση της Διάρκειας του Διαγωνισμού πραγματοποιείται κλήρωση, η οποία αναδεικνύει το νικητή και δύο επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσης, για την
περίπτωση αποκλεισμού του νικητή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 31/3/2014 περί ώρα 18.00 μ.μ. στο κατάστημα της εταιρίας επί της λεωφόρου Κηφισίας
250-254 στο Χαλάνδρι Αττικής παρουσία της ως άνω συμβολαιογράφου. Ο νικητής που θα αναδειχθεί από την κλήρωση θα κερδίσει έναν ηλιακό θερμοσίφωνα 160 lt
ενέργειας NEONENERGY by CALPAC αξίας 950,00 €. Στο Δώρο του νικητή περιλαμβάνεται και η εγκατάστασή του ως άνω ηλιακού θερμοσίφωνα. Τυχόν, όμως, φόροι
και χρεώσεις τρίτων σχετικά με το Δώρο δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Το Δώρο του νικητή πρέπει να παραληφθεί το αργότερο έως την 15/4/2014. Το Δώρο είναι
προσωπικό και δε μεταβιβάζεται. Ο νικητής πρέπει να φροντίσει να πραγματοποιήσει την παραλαβή του Δώρου επικοινωνώντας με την Εταιρία, τουλάχιστον 5 (πέντε)
εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής στο τηλέφωνο 2102837000, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 09:00 - 17.00. Μετά την κλήρωση ο νικητής
θα ενημερωθεί για το Δώρο που κέρδισε και τη διαδικασία παραλαβής του με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του ή τηλεφωνική επικοινωνία. Κατά την
παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου κ.λπ.), προκειμένου
να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση του Δώρου αλλά και η συμπλήρωση της δήλωσης αποδοχής δώρου. Κατά την παραλαβή του δώρου
ο δικαιούχος - νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά
την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει
κατά την διακριτική της ευχέρεια το Δώρο, εφόσον δεν αναζητήθηκε πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής του και/ ή δεν παραλήφθηκε από το νικητή σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό
και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οιαδήποτε τιμή. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους
παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων
που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Εταιρίας. Επίσης, η εταιρία δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη,
ποινική ή αστική προς το νικητή ή τρίτο για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα
ή έμμεσα με το Δώρο ή για οιαδήποτε άλλη αιτία.
7. Αποκλεισμός Νικητή
Ο νικητής σε οιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του είναι ψευδές.
(δ) σε περίπτωση που, για οιονδήποτε λόγο, η οιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά από εβδομήντα δύο (72) ώρες από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
(ε) σε περίπτωση που, για οιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή δεν παρουσιασθεί εγκαίρως για την παραλαβή του Δώρου.
Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής του νικητή το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών κατά χρονική σειρά ανάδειξης του.
8. Περιορισμός Συμβατικής Ευθύνης
Η Εταιρία και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης
επιτρέπεται από το νόμο για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου
Διαγωνισμού.
9. Λήξη Διαγωνισμού
Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοσης του Δώρου, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν υπέχει ούτε
αναλαμβάνει οιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι του νικητή και των συμμετεχόντων.
10. Προσωπικά Δεδομένα
Ρητώς σημειώνεται ότι λαμβάνοντας μέρος στο Διαγωνισμό αυτομάτως οι συμμετέχοντες κατανοείτε ότι παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες στην Εταιρία. Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) πρόκειται να συλλεχθούν από την Εταιρία, να
εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα
πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων
για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του
Δώρου από το νικητή συνιστά σαφή συγκατάθεσή του για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και του αποτελέσματός του και για
την επεξεργασία στοιχείων του κατά τα ανωτέρω. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και
μαγνητοσκοπήσεις του νικητή σε οιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της ενεργοποίησης του
Δώρου κ.λπ. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με
επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά
του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου ή να το ανακαλέσει.
11. Αποδοχή Όρων – Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από
τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας. Περαιτέρω, δε, για οιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί, όπως παραπάνω ορίζεται, σε σχέση με τον
ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.