αναλυτικοι οροι συμμετοχης διαγωνισμου praktiker hellas

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PRAKTIKER HELLAS –
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η ανώνυμη εταιρία Praktiker Hellas A.E. (εφεξής η “Praktiker”), που εδρεύει στην Αθήνα, επί
της οδού Πειραιώς αρ.176 διοργανώνει διαγωνισμό στα 14 καταστήματά της (εφεξής ο
Διαγωνισμός) με έπαθλο δέκα (10) δωροεπιταγές Praktiker αξίας €100,00 (εφεξής τo Δώρο) ανά
κατάστημα.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των
όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης
νικητών στο πλαίσιο αυτού.
H Praktiker διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει,
να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει το έπαθλο του
Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης
στον διαδικτυακό τόπο www.praktiker.gr. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε
συμμετέχοντα. Η Praktiker δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω
τροποποιήσεων.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 19/05/2014 και ώρα 08.30 μέχρι και
την 24/05/2014 και ώρα 20.00. (εφεξής η «Διάρκεια»).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι επισκέπτες των καταστημάτων Praktiker
που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Για να συμμετάσχει κάποιος επισκέπτης στο Διαγωνισμό
(εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να συμπληρώσει πλήρως τη φόρμα αξιολόγησης «Η Γνώμη
σας Μετράει» (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, παραμέτρους αξιολόγησης), που θα
διατίθεται σε διάφορα σημεία των καταστημάτων Praktiker, και να την τοποθετήσει στην ειδική
κάλπη που υπάρχει σε εμφανές σημείο του εκάστοτε καταστήματος για αυτό το σκοπό.
3. Κάθε επισκέπτης δύναται να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό μία και μοναδική φορά και ως εκ
τούτου να διεκδικήσει μια και μόνο δωροεπιταγή Praktiker κατά τα κατωτέρω περιγραφόμενα.
4. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην PRAKTIKER HELLAS
A.E. καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.
5. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού, η Praktiker θα επεξεργαστεί τα στοιχεία των
Συμμετεχόντων, ήτοι τα στοιχεία που δηλώσαν κατά τη συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης
για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, για την διεξαγωγή της κλήρωσης. Με την συμμετοχή
του στο Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των
στοιχείων του από την Praktiker Hellas A.E. για τον σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
6. Οι νικητές θα αναδειχθούν μεταξύ των συμμετεχόντων έπειτα από κλήρωση που θα
πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στα γραφεία της Praktiker
Hellas A.E., (Πειραιώς 176, Ταύρος Αττικής) και με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών
θα πραγματοποιηθεί κλήρωση παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας
Κορομάντζου. Μέσω της κλήρωσης αυτής θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10)
αναπληρωματικοί νικητές του επάθλου (επιλαχόντες) ανά κατάστημα Praktiker, οι οποίοι θα
ειδοποιούνται με βάση την σειρά της κληρώσεώς τους, σε περίπτωση κωλύματος ή/και άρνησης
αποδοχής κάποιου από τους νικητές σύμφωνα με τα κατωτέρω. Η Praktiker Hellas A.E. διατηρεί
το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση
σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Τα ονόματα των νικητών (με σειρά κλήρωσης) θα
αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Praktiker Hellas Α.Ε.
7. Μετά την Κλήρωση και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται -από
εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Praktiker Hellas A.E.- επικοινωνία με κάθε έναν εκ
των νικητών στα στοιχεία, τα οποία είχαν δηλωθεί στην φόρμα αξιολόγησης για τη συμμετοχή
στο Διαγωνισμό, με σκοπό την ενημέρωση του για τον τρόπο παραλαβής του επάθλου που
αναφέρεται κατωτέρω. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία
τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, ΑΔΤ κ.λ.π.) για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.
8. Το έπαθλο του Διαγωνισμού θα είναι δέκα (10) δωροεπιταγές ανά κατάστημα, αξίας 100€ η
καθεμία, για αγορές από τα καταστήματα Praktiker (εξαιρούνται οι αγορές από το ηλεκτρονικό
κατάστημα).
9. Το έπαθλο δίνει δικαίωμα σε αγορές από τα 14 καταστήματα Praktiker (εξαιρούνται οι αγορές
από το ηλεκτρονικό κατάστημα). Ισχύει μέχρι 31/12/2014, είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και
δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του
σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
10. Η παραλαβή του Επάθλου θα γίνεται από το κατάστημα της Praktiker Hellas A.E. στο οποίο
συμπληρώθηκε η φόρμα αξιολόγησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
πραγματοποίησης της κλήρωσης. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του
Δώρου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την
αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
11. Οποιοσδήποτε από τους νικητές (από τους δέκα πρώτους ή τους επιλαχόντες αυτών) σε
οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους
εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση
αξιοποίησης/παραλαβής του Δώρου.
(β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο
σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την
αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη.
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί
καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά
ο αναπληρωματικός αυτού.
12. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη αυτού η Praktiker Hellas ΑΕ
δικαιούνται να χρησιμοποιήσει το Δώρο και για σκοπούς διαφήμισης. Ο τελικός αποδέκτης του
Δώρου δεν δικαιούται να εγείρει καμία αξίωση κατά της εταιρίας λόγω της χρήσης αυτού για
διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.
13. Η Praktiker Hellas A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να
δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στην
Ιστοσελίδα της, σε οποιοδήποτε έντυπο της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση
κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί
ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του Συμμετέχοντος
στην τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από την Praktiker για τους σκοπούς του
Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο νικητής δεν επιθυμεί την χρήση
των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με
την Praktiker.
Επιπλέον, κάθε Συμμετέχων ρητά αποδέχεται και συναινεί όπως η Praktiker Hellas A.E. του
αποστέλλει στο μέλλον, στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), ενημέρωση σχετικά με νέες
προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing
newsletters, νέων προσφορών κ.λπ.). Μπορεί ωστόσο να διαγραφεί άμεσα από τη λίστα
επικοινωνίας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με την Praktiker, χωρίς να χάσει το δικαίωμα
συμμετοχής του στο Διαγωνισμό.
15. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων είναι κάτω των
18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτού.
Αν ο νικητής του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το Δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το
παραλάβει μόνο ο ασκών τη γονική μέριμνα αυτού.
16. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του
συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.
17. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των
παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής
της Praktiker Hellas A.E. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για
τους Συμμετέχοντες.
18. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών, Γεωργία
Κορομάντζου, οδός Νικηταρά αριθμός 2-4,τηλέφωνο 210 3800254.