σελίδα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Αλλά...ζω στο φως!»
Διοργανωτές διαγωνισμού
Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas)
διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Αλλά...ζω στο φως!» (εφεξής « Ο Διαγωνισμός»), την
επιμέλεια διεξαγωγής του οποίου έχει αναλάβει να διοργανώσει η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης “
THREE SIXTY MARKETING SERVICES Μ.ΕΠΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΦΜ 800332819 ΔΟΥ
Παλαιού Φαλήρου, Οδός Εσπέρου 29Α ΤΚ 17561 Παλαιό Φάληρο Αττικής Τηλ. 210 4530420 ,
& η Cambo Industries Digital Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου 8)
(εφεξής καλούμενης 360 & Cambo Industries και από κοινού καλούμενες « Διοργανώτριες
εταιρείες» ), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), που θα είναι
αναρτημένοι και διαρκώς
ενημερωμένοι
κατά
τη
διάρκεια
του
Διαγωνισμού,
στο
διαδικτυακό
τόπο
https://www.facebook.com/ab.vassilopoulos.sa
Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε
ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος
αυτού.
H Henkel Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την
απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό για
οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση νέου εγγράφου στο
Δικτυακό Τόπο καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτού κατά
την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για
κάθε συμμετέχοντα. Η Henkel Hellas ,η 360 και η Cambo Industries δεν αναλαμβάνουν ούτε
υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
Οι Διοργανώτριες Εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων
τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες
πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό
συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις
ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια,
συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα
ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.
Διάρκεια διαγωνισμού
Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από τις 24 Απριλίου
2014 και λήγει στις 7 Μαΐου και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη
λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν
είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν
επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται
αποδεκτό ανέκκλητα ότι κανείς δεν αποκτά δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Henkel Hellas της 360 &
της Cambo Industries, ούτε νομιμοποιείται να ζητήσει είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού,
είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, επισκεφθούν τον
διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/ab.vassilopoulos.sa και λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό
που εμφανίζεται εκεί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω
παραγράφους.
Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Henkel Hellas , της 360, της Cambo Industries,
της ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων
των ανωτέρω. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ένας χρήστης κάτω των 18 ετών θα
πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν
κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει το δώρο
μόνο με την επίδειξη της συγκεκριμένης έγγραφης συγκατάθεσης.
Κανόνες του διαγωνισμού
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει αφού επισκεφθούν τη σελίδα του
Facebook https://www.facebook.com/ab.vassilopoulos.sa και αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία
του διαγωνισμού, να συμπληρώσουν ην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο
διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/ab.vassilopoulos.sa.
Οι ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες συμμετοχής θα φέρουν ή θα αντιστοιχούν σε μοναδικό αριθμό και
θα περιλαμβάνουν προς συμπλήρωση τα στοιχεία του συμμετέχοντος, (πχ. ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eemail)εφόσον είναι διαθέσιμη). Ο Συμμετέχων καλείται να συμπληρώσει υποχρεωτικά όλα τα
στοιχεία που αναγράφονται στη σχετική φόρμα και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την
ηλεκτρονική καταχώριση αυτής.
Με τη συλλογή και καταχώριση των στοιχείων, η 360, η Cambo Industries ή/ και η Henkel Hellas θα
προβαίνει στη δημιουργία μίας μοναδικής ηλεκτρονικής λίστας με τα στοιχεία όλων των
Συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τη διαδικασία του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες καλούνται να
γράψουν την “ιστορία τους” για τη δική τους θετική κίνηση. Οι χρήστες συμμετέχουν στις κληρώσεις
του διαγωνισμού με όλες τις συμμετοχές τους. Οι χρήστες μπορούν να αυξήσουν τις συμμετοχές
τους με τους εξής τρόπους:
- Κάθε φορά που γράφουν μια ιστορία τους για τη δική τους θετική κίνηση.
- Κάθε φορά που ψηφίζουν εκείνοι μια ιστορία, είτε τη δική τους ή άλλων χρηστών
- Κάθε φορά που κοινοποιούν στο δικό τους profil την ιστορία τους ή την ιστορία άλλων χρηστών
Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να διαγράφουν τις ιστορίες ή
τις συμμετοχές των χρηστών χωρίς πρότερη προειδοποίηση.
Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός τρέχει μέσα από τη συγκεκριμένη μόνο σελίδα που αναφέρεται
ανωτέρω και η συμμετοχή της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, που είναι κύρια της συγκεκριμένης σελίδας
περιορίζεται μόνο στην παραχώρηση των συγκεκριμένων σελίδων και δεν φέρει καμία ευθύνη
έναντι των συμμετεχόντων.
Κλήρωση
Η Κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 12/5/14. Κάθε συμμετοχή είναι ισάξια. Η κλήρωση θα γίνει στα
γραφεία της συμβολαιογράφου Παλαιού Φαλήρου Νάγια Συνοδινού. Η κλήρωση θα γίνει με
κληρωτίδα ή ηλεκτρονικά, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της διοργανώτριας εταιρίας. Οι
Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν νικητή, εάν υποψιαστούν χρήση
αθέμιτων μέσων στη συμμετοχή του. Από την οποία θα αναδειχτούν 10 νικητές που θα κερδίσουν
την χορηγία των 300€ από την εγγραφή και παρακολούθηση μιας δραστηριότητας στη “σχολή” της
επιλογής τους και 10 επιλαχόντες.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/ab.vassilopoulos.sa
Δώρα διαγωνισμού
Δέκα νικητές θα κερδίσουν από μία χορηγία του ποσού των 300 ευρώ ο κάθε ένας για την εγγραφή
και παρακολούθηση σε μία δραστηριότητα της επιλογής τους.
Η δραστηριότητα μπορεί να είναι είτε Αθλητική ( Γυμναστήριο, Αθλητικός σύλλογος) είτε
Καλλιτεχνική ( ζωγραφική, μουσική , χορός) .
Η χορηγία είναι το συνολικό ποσό των 300€ για τον κάθε ένα από τους δέκα νικητές. Το ποσό θα
δοθεί στην κάθε σχολή για την εγγραφή και την παρακολούθηση της επιλεγμένης δραστηριότητας
τους μέχρι εξάντλησης του.
Οι νικητές θα πρέπει να μας υποδείξουν την σχολή που οργανώνει την δραστηριότητα της
επιλογής τους όπου η οργανώτρια εταιρεία θα αναλάβει να στείλει το ποσό των 300 ευρώ στον
τραπεζικό λογαριασμό της σχολής για λογαριασμό του νικητή. Το ποσό των 300 ευρώ είναι το
συνολικό ποσό που μπορεί να κερδίσει ο κάθε νικητής και δύναται να καλύψει μέρος ή το σύνολο
των διδάκτρων της επιλεγμένης δραστηριότητας. Η οργανώτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία
περαιτέρω υποχρέωση προς τους νικητές ή τις σχολές/συλλόγους των δραστηριοτήτων εκτός από
το ποσόν των 300 ευρώ για τον κάθε ένα νικητή.
Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις
πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω
προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να
ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και
πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει
πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Henkel Hellas,
η 360 & η Cambo Industries δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την
αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος. Η Henkel Hellas, η
360 & η Cambo Industries διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν τη συμμετοχή ενός παίκτη, σε
περίπτωση που υφίσταται υποψία παραποίησης των κανόνων του παιχνιδιού ή της λειτουργίας της
εφαρμογής. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή
οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα
πλαίσια του Διαγωνισμού.
Παραλαβή δώρων
Μετά την κλήρωση και εντός μίας εβδομάδας από την ανακοίνωση της νίκης τους, οι
νικητές του Διαγωνισμού, θα ενημερωθούν για τα δώρα που κέρδισαν και τη διαδικασία παραλαβής
τους με αποστολή e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα έχουν συμπληρώσει κατά την
υποβολή της συμμετοχής τους ή/και με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο που θα έχουν
συμπληρώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής τους. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα
ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός
ταυτότητας κ.λ.π.) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση
των δώρων και να συμπληρωθεί η δήλωση αποδοχής δώρου.
Σε περίπτωση παραλαβής των δώρων, οι δικαιούχοι-νικητές θα πρέπει να επιδείξουν αστυνομική
ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία. Οι νικητές αναλαμβάνουν
αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω
λεπτομερειών ανάληψης των δώρων τους. Η Henkel Hellas διατηρεί το δικαίωμα, μετά την
άπρακτη παρέλευση δέκα πέντε (15) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση των νικητών, να
διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν ή / και δεν παραλήφθηκαν
έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.
Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η
αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
Αποκλεισμός νικητή
Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και σε αυτό της απονομής του δώρου, μπορεί να
αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο
σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους ή υπόκειται
σε
προσβλητικό ή ψευδές περιεχόμενο
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά
από 15 ημέρες από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω
καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.
(στ) σε περίπτωση που ο νικητής δεν δεχθεί για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψει τη δήλωση
αποδοχής του δώρου του ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18
ετών ή δήλωση υπογεγραμμένη από το γονέα /κηδεμόνα του σε περίπτωση νικητή κάτω των 18
ετών), σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω του ζητηθούν
Περιορισμός συμβατικής ευθύνης
Η Henkel Hellas , η 360 και η Cambo industries και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι
υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της
ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο ή στα πλαίσια της παρούσας, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση,
ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του
συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
Λήξη διαγωνισμού
Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα,
κάθε υποχρέωση της Henkel Hellas ,της 360 και της cambo industries παύει να υφίσταται. Η
Henkel Hellas, 360 δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση
έναντι των συμμετεχόντων.
Προσωπικά δεδομένα
Ο Συμμετέχων δια της υποβολής των στοιχείων του και έγκρισης του σχετικού εντύπου συμμετοχής
παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προς τη Henkel Hellas καθώς επίσης και την
360 και την Cambo Industries η οποία ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων του συμμετέχοντος, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά δεδομένα που θα
έχει συμπληρώσει στα σχετικά έντυπα συμμετοχής σε αυτοτελή αρχεία που θα τηρούνται σύμφωνα
με το Ν.2472/1997 όπως αυτός ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τα ως άνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας
και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ήτοι για την επιβεβαίωση της ταυτότητας των νικητών, καθώς και
για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994, ήτοι για ενέργειες
προωθήσεως και ενημερώσεως των υποκειμένων σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες της
Henkel Hellas.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφής δήλωση και συναίνεση των
συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού
αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων
από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την
δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων
τους κατά τα ανωτέρω.
Η Henkel Hellas διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες,
ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Διαδικτυακούς της Τόπους, σε
οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού
γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον
Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή
αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε
σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε
καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Henkel Hellas. να αποκλείσει την
περαιτέρω συμμετοχή του.
Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των
προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006
όπως ισχύουν, απευθυνόμενοι προς την Henkel Hellas. Μετά την παραλαβή της ανάκλησης
συμμετοχής, τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα που έχουν αποθηκευτεί από την Henkel
Hellas θα διαγραφούν.
Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στα πλαίσια αυτού,
προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων,
ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικός, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά
τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια
ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.