Διαγωνισμός «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ SCOOBY DOO

Διαγωνισμός «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ SCOOBY DOO -PIZZA FAN»
Ι. Εισαγωγή
1. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το
διακριτικό τίτλο «PizzaFan ltd» (εφεξής η “PizzaFan”), που εδρεύει στo Χαλάνδρι
Αττικής, σε συνεργασία με την Αθηναϊκά Θέατρα Α.Ε Αθηναϊκά Θέατρα
Διοργάνωση Παραγωγή και εκτέλεση Παραστάσεων, θεαμάτων και
εκδηλώσεων Ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα (Σκιάθου 136)
διοργανώνουν από κοινού τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
SCOOBY DOO -PIZZA FAN» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους
ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι
και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο
http://www.facebook.com/www.pizzafan.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).
2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο
Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των
νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.
3. H Pizza Fan διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους
κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να
ματαιώνει το Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για
οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στον
παραπάνω δικτυακό τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε
συμμετέχοντα. Η Pizza Fan δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των
ανωτέρων τροποποιήσεων.
II. Οι όροι
1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ SCOOBY DOO -PIZZA
FAN» είναι από 02 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 12:00 μέχρι και 26 Δεκεμβρίου 2014
ώρα 12:00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του
Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι
συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως
ανύπαρκτες και ουδέν αποτέλεσμα επάγονται, ούτε δεσμεύουν πλέον
οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες.
Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της PizzaFan,
ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού,
είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οιαδήποτε περαιτέρω
αποζημίωση.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι
Ελλάδος, επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο
http://www.facebook.com/www.pizzafan.gr και λάβουν μέρος στην εφαρμογή που
εμφανίζεται εκεί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω
παραγράφους. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι Αθηναϊκά Θέατρα
Α.Ε, & της «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» οι δικαιοδόχοι (franchisees)
καταστημάτων PIZZA FAN, , καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και
δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει αφού επισκεφθούν
τον Δικτυακό Τόπο http://www.facebook.com/www.pizzafan.gr να επιλέξουν το tab
“Διαγωνισμοί”, το οποίο βρίσκεται στο σταθερό μενού του facebook στο κάτω
μέρος του Cover. Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στην εφαρμογή και να έχει
τη δυνατότητα να λάβει μέρος στην κλήρωση, θα πρέπει να συμπληρώσει τα
στοιχεία του στην ειδική φόρμα που θα εμφανίζεται ή να κάνει “Allow” αυτών στο
ειδικό app. Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη
σωστά τα στοιχεία τους Oν/μο και e-mail και θα πατήσουν το πλήκτρο «Αποστολή».
Τα στοιχεία τους θα λαμβάνονται αυτόματα από την εφαρμογή με βάση την
αποδοχή του παίκτη να δεχτεί να μοιραστεί τα προσωπικά του στοιχεία, σύμφωνα
με τους όρους που διέπουν τις εφαρμογές της ιστοσελίδας www.facebook.com .
4. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι oι χρήστες συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής
να μπουν σε κλήρωση για 350 3πλες προσκλήσεις για την παράσταση Scooby Doo
στις 29/12/2014 ώρα 12:00.
Η συμμετοχή στην εφαρμογή είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε
αγορά προϊόντος.
ΙΙΙ. Μηχανισμός Εφαρμογής
Με την είσοδο του χρήστη στη σελίδα στο tab της εφαρμογής του facebook καλείται
να κάνει like με την προτροπή αντίστοιχου εικαστικού.
Κάνοντας like, εμφανίζεται η επιλογή Allow, με τον τρόπο αυτό καταχωρούνται
αυτόματα με τη συναίνεση του τα καταχωρημένα στο facebook στοιχεία του.
Εναλλακτικά επιλέγοντας “Skip” καλείται να τα καταχωρήσει σε σχετική φόρμα.
β. Όροι του διαγωνισμού
Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού και περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν το
παιχνίδι και το διαγωνισμό είναι διαθέσιμες πατώντας τον υπερσύνδεσμο «Όροι
Διαγωνισμού».
IV. Νικητές
1. Η χρονική διάρκεια του διαγωνισμού είναι 25 μέρες. Ο νικητής αναδεικνύονται
στο τέλος του διαγωνισμού. Η περαιτέρω κατάταξη, όπως αυτή φαίνεται από τη
βάση δεδομένων του παιχνιδιού, καθορίζει επίσης τους αναπληρωματικούς νικητές
(επιλαχόντες). Κάθε φορά που κάποιος από τους νικητές δεν λαμβάνει το δώρο που
του αντιστοιχεί, για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο V.3.
του παρόντος, το δώρο του δικαιούται ο επιλαχών.
V. Δώρο
1. Το δώρο που κερδίζει ο/οι νικητές του διαγωνισμού είναι: 350 3πλες
προσκλήσεις για την παράσταση Scooby Doo στις 29/12/2014 ώρα 12:00.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το δώρο και την παραλαβή του θα δοθεί στους
νικητές μετά από επικοινωνία μαζί τους. Ειδικότερα μετά την ανάδειξη των νικητών,
οι νικητές θα ενημερωθούν για το δώρο που κέρδισαν και για τη διαδικασία
παραλαβής του με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει
συμπληρώσει. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα
πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λ.π.),
προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των δώρων.
2. Ο νικητής πρέπει να ενημερώσει για την αποδοχή του δώρου εντός 2 ημερών
και αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη
διευθέτηση των λεπτομερειών ανάληψης του δώρου τους. Η Pizza Fan διατηρεί το
δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν
και / ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω
διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση
απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.
3. Ο κάθε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του
δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α)
σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους
παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν
υπογράψει σχετική δήλωση.
(β)
σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του
παρόντος.
(γ)
σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ)
σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με
το νικητή μετά πέντε (5) ημέρες από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
(ε)
σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως
ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο
δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός, όπως αυτός ανακηρύχθηκε
από την κλήρωση.
4. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται
να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε
οποιαδήποτε τιμή. Φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση των δώρων
βαρύνουν το νικητή. Επίσης, η Pizza Fan δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή
αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί
και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη
άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
8. Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, όποιος είναι κάτω των 18 ετών
θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη
γονική μέριμνα.
9. Οι διοργανώτριες εταιρίες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση
των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις,
έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο.
10. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το
περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που
στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια,
συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα,
την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.
11. Η Pizza Fan και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, οι υπάλληλοι και τα
διευθύνοντα στελέχη της δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν
άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν
διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική
και νομική κατάσταση των δώρων του Διαγωνισμού και δεν φέρουν ευθύνη, στο
βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε
άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με
την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
12. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα
προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Pizza Fan παύει να υφίσταται. Η Pizza Fan
δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των
συμμετεχόντων.
13. Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς,
επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη
συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα
Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα
Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά
τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει
πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η
Pizza Fan δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη
απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.
14. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο
ΙΙ.3 αναφερόμενα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι
υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι
απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
15. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα
πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών σύμφωνα με τους όρους χρήσης του
Facebook. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή του θα είναι άκυρη και η εταιρία
θα διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
16.Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο
και θα επεξεργάζεται η εταιρεία με την επωνυμία “ Pizza Fan” πάντοτε στα πλαίσια
και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Pizza Fan είναι η υποστήριξη,
προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού. Η Pizza Fan δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της
συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Η Pizza
Fan δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει τη συναίνεση από τους συμμετέχοντες)
να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για
τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις
οποίες η Pizza Fan έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια
δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών
της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το
δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και
αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13
του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού
αιτήματος του που θα απευθύνει στην Pizza Fan. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό
αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την
επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για
τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων
από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός
τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του
και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.
17. Κανένας διαγωνιζόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε σήματος,
ένδειξης ή εμβλήματος η εν γένει οποιουδήποτε διακριτικού γνωρίσματος της
εταιρείας Pizza Fan.
18. Η Pizza Fan διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει
φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους
Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήπoτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε
διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του
Δώρου κ.λ.π. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί
ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή
αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να
συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να
περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί
τη Pizza Fan να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.
19. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν
μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει
σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται
καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Pizza Fan.
Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί, όπως παραπάνω
ορίζεται, σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα
Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.