Διαγωνισμός: Κερδίστε διπλά εισιτήρια για το

Διαγωνισμός: Κερδίστε διπλά εισιτήρια για το Χιονοδρομικό κέντρο Μαίναλο στην
Τρίπολη!!
Ι. Εισαγωγή
1. Η εταιρία με την επωνυμία ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο «PizzaFan ltd»
(εφεξής η “PizzaFan”), που εδρεύει στo Χαλάνδρι Αττικής, σε συνεργασία με την
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ που εδρεύει στο Γαλάτσι διοργανώνουν από κοινού τον
παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Κερδίστε διπλά εισιτήρια για το Χιονοδρομικό κέντρο
Μαίναλο στην Τρίπολη» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους
συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι
κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο
http://www.facebook.com/www.pizzafan.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).
2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό
για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του
προγράμματος αυτού.
3. H PizzaFan διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά
την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το
Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και
οποτεδήποτε με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στον παραπάνω δικτυακό τόπο. Κάθε
τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η PizzaFan δεν αναλαμβάνει
οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.
II. Οι όροι
1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού «Κερδίστε διπλά εισιτήρια για το
Χιονοδρομικό κέντρο Μαίναλο στην Τρίπολη!!» από Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015
και ώρα 12:00 μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου ώρα 12:00 (εφεξής η «Διάρκεια»)
και θα κληρωθούν 200 διπλά εισιτήρια που θα αφορούν το μήνα Φεβρουάριο και μόνο τις
καθημερινές (εξαιρούνται δηλαδή τα Σαββατοκύριακα). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη
λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι
συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως
ανύπαρκτες και ουδέν αποτέλεσμα επάγονται, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε,
θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες. Στην περίπτωση αυτή οι
συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν
δικαίωμα ή απαίτηση κατά της PizzaFan, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη
συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων,
είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι ειναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος,
επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο http://www.facebook.com/www.pizzafan.gr και λάβουν
μέρος στην εφαρμογή που εμφανίζεται εκεί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται
λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι
εργαζόμενοι της εταιρείας
«ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ», της «ΠΙΤΣΑ ΦΑΝ ΝΤΕΛΙΒΕΡΙ
Α.Ε.», ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , οι δικαιοδόχοι (franchisees) καταστημάτων PIZZA FAN,καθώς
και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει αφού επισκεφθούν τον
Δικτυακό
Τόπο
http://www.facebook.com/www.pizzafan.gr
να
επιλέξουν
το
tab
“Διαγωνισμοί”, το οποίο βρίσκεται στο σταθερό μενού του facebook στο κάτω μέρος του
Cover. Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στην εφαρμογή και να έχει τη δυνατότητα να
λάβει μέρος στην κλήρωση, θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα
που θα εμφανίζεται ή να κάνει “Allow” αυτών στο ειδικό app. Οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη σωστά τα στοιχεία τους Oν/μο και email και θα πατήσουν το πλήκτρο «Αποστολή». Τα στοιχεία τους θα λαμβάνονται αυτόματα
από την εφαρμογή με βάση την αποδοχή του παίκτη να δεχτεί να μοιραστεί τα προσωπικά
του στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις εφαρμογές της ιστοσελίδας
www.facebook.com .
4. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι oι χρήστες συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής να
μπουν σε κλήρωση για διπλά εισιτήρια για το Χιονοδρομικό κέντρο "Μαίναλος" στην
Τρίπολη
Η συμμετοχή στην εφαρμογή είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά
προϊόντος.
ΙΙΙ. Μηχανισμός Εφαρμογής
Με την είσοδο του χρήστη στη σελίδα στο tab της εφαρμογής του facebook καλείται να
κάνει like με την προτροπή αντίστοιχου εικαστικού.
Κάνοντας like, εμφανίζεται η επιλογή Allow, με τον τρόπο αυτό καταχωρούνται αυτόματα
με τη συναίνεση του τα καταχωρημένα στο facebook στοιχεία του. Εναλλακτικά
επιλέγοντας “Skip” καλείται να τα καταχωρήσει σε σχετική φόρμα.
β. Όροι του διαγωνισμού
Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού και περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν το παιχνίδι
και το διαγωνισμό είναι διαθέσιμες πατώντας τον υπερσύνδεσμο «Όροι Διαγωνισμού».
IV. Νικητές
1. Η χρονική διάρκεια του διαγωνισμού είναι 29 μέρες. Θα κληρωθούν 200 νικήτες που θα
κερδίζουν από ένα διπλό εισιτήριο για το Χιονοδρομικό κέντρο Μαίναλο στην Τρίπολη
για το μήνα Φεβρουάριο. Τα εισιτήρια θα αφορούν καθημερινες και όχι Σαββατοκύριακα.
Η περαιτέρω κατάταξη, όπως αυτή φαίνεται από τη βάση δεδομένων του παιχνιδιού,
καθορίζει επίσης τους αναπληρωματικούς νικητές (επιλαχόντες). Κάθε φορά που κάποιος
από τους νικητές δεν λαμβάνει το δώρο που του αντιστοιχεί, για έναν από τους λόγους που
περιγράφονται στην παράγραφο V.3. του παρόντος, το δώρο του δικαιούται ο επιλαχών.
V. Δώρο
1. Το δώρο που κερδίζει ο νικητής του διαγωνισμού είναι: ένα διπλό εισιτήριο αξίας 20 €.
To εισιτήριο θα ισχυει για το μήνα Φεβρουάριο και μόνο για καθημερινές. Περισσότερες
λεπτομέρειες για τα δώρα και την παραλαβή τους θα δοθεί στους νικητές μετά από
επικοινωνία μαζί τους. Ειδικότερα μετά την ανάδειξη των νικητών, οι νικητές θα
ενημερωθούν για το δώρο που κέρδισαν και για τη διαδικασία παραλαβής τους με
αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει συμπληρώσει. Κατά την
παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λ.π.), προκειμένου να διαπιστωθεί η
ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση του δώρου.
2. Οι νικητές πρεπει να ενημερώσουν για την αποδοχή των δώρων μέχρι την μέρα της
παράστασης
και
αναλαμβάνουν
αποκλειστικά
την
ευθύνη
και
τον
έγκαιρο
προγραμματισμό για τη διευθέτηση των λεπτομερειών ανάληψης του δώρου τους. Η Pizza
Fan διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν
αναζητήθηκαν και / ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις
παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση
απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.
3. Ο κάθε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου,
μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α)
σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες
όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική
δήλωση.
(β)
σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του
παρόντος.
(γ)
σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ)
σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το
νικητή μετά από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
(ε)
σε
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως
ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το
αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός, όπως αυτός ανακηρύχθηκε από την
κλήρωση.
4. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να
ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε
τιμή. Φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση των δώρων βαρύνουν το νικητή.
Επίσης, η PizzaFan δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή
ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική
ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία.
8. Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα
πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική
μέριμνα.
9. Οι διοργανώτριες εταιρίες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των
συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες,
αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο.
10. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το
περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη
συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε
απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του
περιεχομένου αυτού.
11. Η PizzaFan και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, οι υπάλληλοι και τα
διευθύνοντα στελέχη της δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή
έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή,
δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική
κατάσταση των δώρων του Διαγωνισμού και δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που
αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση,
ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση
του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
12. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα
προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της PizzaFan παύει να υφίσταται. Η PizzaFan δεν θα
υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
13. Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και
πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής
του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται
να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι
αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής
ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες
ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η PizzaFan δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά
υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο
χρήστης.
14. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο ΙΙ.3
αναφερόμενα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή
οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί
στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
15. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των
χρηστών και συναλλακτικών ηθών σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Facebook. Σε
διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή του θα είναι άκυρη και η εταιρία θα διατηρεί το
δικαίωμα να την ακυρώσει και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
16.Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγουν, θα διατηρούν σε αρχείο και
θα επεξεργάζονται οι εταιρείες με την επωνυμία “ PizzaFan” και πάντοτε στα πλαίσια και τις
προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων από την PizzaFan είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των
υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Η PizzaFan δικαιούται
να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής
εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους.
Η PizzaFan δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει τη συναίνεση από τους συμμετέχοντες) να
χρησιμοποιουν και να ανακοινώνουν τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για τη
διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η
PizzaFan έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την
προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά
δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των
στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών
δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην PizzaFan. Η συμμετοχή
στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων
για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για
τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από
τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό
την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία
στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.
17. Κανένας διαγωνιζόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε σήματος, ένδειξης ή
εμβλήματος η εν γένει οποιουδήποτε διακριτικού γνωρίσματος της εταιρείας PizzaFan.
18. Η PizzaFan διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει
φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς
τους Τόπους, σε οποιοδήπoτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική
εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π. Ο κάθε
νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς
την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω
οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή
άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί
για τούτο, νομιμοποιεί τη Pizza Fan να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το
ανακαλέσει.
19. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως
ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το
Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή
επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Pizza Fan. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε
διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί, όπως παραπάνω ορίζεται, σε σχέση με τον ως άνω
Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο
δίκαιο το Ελληνικό.