Τρίπολη 18/ 3 / 1998

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Ταχ. Δ/νση : 2ο χλμ. Τρίπολης – Περιθωρίου
Τηλέφωνα : 2713- 610343
FAX : 2713 - 610342
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.12.08 10:55:38
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 7ΦΝΦ7Λ1-4ΣΘ
ΤΡΙΠΟΛΗ 28-11-2014
Αρ. Πρωτ : 89366/6282
ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
Καποδιστρίου 34- Τ.Κ. 10432-ΑΘΗΝΑ
2. Τις Εφημερίδες
α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6
FAX : 210- 5236927
e-mail: [email protected]
Τ.Κ. 104.38-ΑΘΗΝΑ
Β) « Καθημερινά Νέα »
ΒΙΠΕ - Τρίπολη
ΘΕΜΑ: Αποστολή Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας
Σας στέλνουμε συνημμένα με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου Περίληψη Διακήρυξης
Δημοπρασίας για το έργο :
« ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ »
Προϋπολογισμού Μελέτης : Εκατόν Είκοισι χιλιάδων Ευρω ( Αρ. : 120.000 € )
εκ πιστώσεων ΚΑΠ/Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε μέχρι την 19 -12-2014 και να μας στείλετε δύο αντίτυπα
του φύλλου που θα περιέχει τη δημοσίευση μαζί με το σχετικό Τιμολόγιο.
Σε περίπτωση που δε δημοσιευτεί η Περίληψη μέχρι την παραπάνω ημερομηνία παρακαλούμε
να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά.
Ακόμη σας πληροφορούμε ότι η σχετική δαπάνη για τη δημοσίευση αυτή θα σας καταβληθεί
από τον ανάδοχο του έργου κατά την εισπραξη της 1ης Πιστοποίησης της εργολαβίας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
( Με περίληψη Διακήρυξης )
1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Καραγιώργη Σερβίας4 –Τ.Κ. 105.62- ΑΘΗΝΑ
2. Σύλλογο Εργοληπτών Αρκαδίας- Τρίπολη
3. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
4.
κ.
Γιαννακούρα
Ευάγγελο
–
Αντιπεριφερειάρχη
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας
ΑΔΑ: 7ΦΝΦ7Λ1-4ΣΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΗ
28 -11-2014
Αρ. Πρωτ : 89366/6282
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του
έργου :
« ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ »
Προϋπολογισμού Μελέτης : Εκατόν Είκοισι χιλιάδων Ευρω ( Αρ. : 120.000 € )
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού ( Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κλπ. ) από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αρκαδίας, στην Τρίπολη, οδός 2ο χλμ. Τρίπολης – Περιθωρίου ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι
και δύο (2) ημερολ. ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ήτοι μέχρι και την 801-2015, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 2.30 μμ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713 – 610343, FAX :
2713-610342 . Αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυρίμη
3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 13-01-2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών)
στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός 2ο χλμ. Τρίπολης –
Περιθωρίου. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφοράς
επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης ( σε ακέραιες μονάδες ) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων
τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08
4. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις :
► Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμεονωμένοι ή σα κοινοπραξία, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο
Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ αφ’ όσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων Α2 και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ή Η/Μ
► Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια ( ποιοτικά και ποσοτικά ) με το δημοπρατούμενο και σε τάξη και σε κατηγορία αντίστοιχη με
μια εκ των τάξεων Α2 Α2 και άνω του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή
Η/Μ.
► Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ , με τις
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418 /84 όπως ισχύει σήμερα ( αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας )
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1919,78 € και
ισχύ τουλάχιστον εννέα ( 9 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα ( 9 ) μήνες.
6. Το έργο χρημαοτοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΠ/Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί .
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας
Πελ/σου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ