Νο 043 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤτΕ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 043/21.05.2013
Προς
Όλους τους Συνεργάτες μας
Μάιος 2013
ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος της Τράπεζας της Ελλάδος για την Υποχρέωση των Πιστωτικών
Ιδρυμάτων για Αποδοχή των Ασφαλιστηρίων
που πληρούν τις προϋποθέσεις της δανειακής σύμβασης
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας διευκρινιστική ΕΓΚΛΥΚΛΙΟ της Τράπεζας της
Ελλάδος/Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική και αφορά
την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για αποδοχή των ασφαλιστηρίων που προσκομίζουν οι
δανειολήπτες, εφόσον αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της δανειακής σύμβασης.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, τονίζει προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα ότι «...ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα
να συνεργαστεί με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του για την ανεύρεση του
κατάλληλου ασφαλιστικού προϊόντος ... εφ’ όσον αυτό πληρεί τις καλύψεις που αναφέρονται στη
δανειακή του σύμβαση.»
Επιπλέον, προσθέτει ότι «...οφείλουν να αποφεύγουν κάθε μορφής παραπλανητική πώληση προς τον
δανειολήπτη με τον ισχυρισμό ότι μόνον το προωθούμενο από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα
ασφαλιστήριο πληρεί τις προϋποθέσεις της σχετικής δανειακής σύμβασης.»
Τέλος, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να προβαίνουν σε αυτόματες χρεώσεις λογαριασμών ή
πιστωτικών καρτών δανειοληπτών για την εξόφληση ασφαλίστρων για ασφαλιστήρια συμβόλαια
που έχουν συναφθεί μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων εφόσον ο δανειολήπτης έχει ήδη
προσκομίσει ή έχει δηλώσει ότι θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συβόλαιο εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας.
Για διευκόλυνσή σας, η σχετική εγκύκλιος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας, και αντιλαμβάνεστε
ότι στο εξής κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν θα έχει το δικαίωμα να απορρίψει ασφαλιστήριο
συμβόλαιο που προσκομίζει ο δανειολήπτης εφόσον αυτό πληρεί τις προϋποθέσεις της δανειακής
σύμβασης και έχει προσκομιστεί εμπρόθεσμα στο πιστωτικό ίδρυμα.
Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας,
Για την Εταιρία,
Κλαίρη Πετούνη
Γενική Διεύθυνση
ΑΘΗΝΑ: Αγ.Κωνσταντίνου 17, Μαρούσι 15124 ,Τηλ. 210 8028946 , Φαξ 210 8029055, e-mail [email protected],
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πολυτεχνείου 24, Θεσ/νίκη 546 25, Τηλ. 2310 502506 , Φαξ 2310 526028, e-mail [email protected]