close

Enter

Log in using OpenID

BETONPROTEKT

embedDownload
SanacijaBetonaZLOZENKA_4pages_CRO.ai
1
17.1.14
9:42
BAUMIT CROATIA d.o.o.
Vučak 34, 10090 Zagreb
T: 01 619 82 63, F: 01 619 82 47
info@kema.hr
www.kema-on.net
SANACIJA I/ILI ZAŠTITA BETONA
SAVJETI I INFORMACIJE
BETONPROTEKT
01 619 82 63
Sanacija i/ili zaštita betona po sistemu BETONPROTEKT
C
M
Armatura u betonu ne korodira sve dok je prekrivena dovoljno debelim slojem visokoalkalnog betona. Ovo je najčešće dostižno samo u teoriji, posebno kada su u pitanju stariji
objekti. U praksi armirano betonske konstrukcije nakon izrade imaju kapilarne pukotine, a u
dosta slučajeva su zaštitni slojevi u najmanju ruku pretanki. Sve to, zajedno u kombinaciji sa
mehaničkim opterećenjima, vlagom, smrzavanjem i solima, dovodi do karbonizacije betona,
korozije armature i ugrožavanja same sigurnosti konstrukcije.
FAZE SANACIJE BETONA
Y
CM
Oštećenja te vrste lako, jednostavno i kvalitetno saniramo sa gotovo pripremljenim
polimercementnim reparaturnim mortovima u sljedećim koracima:
armirani beton
1. Postojeću betonsku osnovu potrebno je oprati i mehanički očistiti od oštećenog betona
do kvalitetne podloge. Vidljivu armaturu potrebno je očistiti do metalnog sjaja metodom
pjeskarenja (kvarcnim pijeskom) ili u kombinaciji sa žičanom četkom.
BETONPROTEKT RT
KEMACRYL (KEMALATEX):
voda = 1:1, vezni most
MY
CY
CMY
K
M
E
Š
VA VOT
E
IT G ŽI
R
A
U
POD NU D
O
T
E
B
BETONPROTEKT F
BETONPROTEKT F
2. Zaštita armature postiže se sredstvom BETONPROTEKT K2 koji se nanosi četkom,
dvostrukim križnim nanosom u razmaku od dva sata.
BETONPROTEKT RP
3. Reprofiliranje betona na mjestu oštećenja postiže se sredstvom BETONPROTEKT RT,
koji se nanosi na predhodno ugrađeni svježi vezni sloj KEMACRYL (KEMALATEX).
armirano betonska ploča
KEMALATEX:cement = 1:2,
vezni most
4. Završna zaštita betona postiže se sredstvom BETONPROTEKT F, u dva nanosa.
Prvi nanos odrađuje se četkom, a drugi nanos gladilicom.
Kvaliteta svih reparaturnih mortova BETONPROTEKT ispunjava uvjete za proizvode i
sisteme za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija prema EN 1504.
FAZE SANACIJE BETONA
1
2
očišćeni beton
očišćena armatura
3
BETONPROTEKT K2
4
BETONPROTEKT K2
BETONPROTEKT RT
BETONPROTEKT F
Oplemenjujemo
gradnju.
SanacijaBetonaZLOZENKA_4pages_CRO.ai
C
M
Y
CM
1
17.1.14
11:25
BETONPROTEKT RP
BETONPROTEKT RT
BETONPROTEKT K2
KEMALATEX
KEMAPOX FILL 1000
KEMAPUR FILL 1150
Mikroarmirani, sulfatnootporni reparaturni PCC mort za konstrukcijske
popravke prema EN 1504-3:2006,
razred R2 (uvjetno R4)
Mikroarmirani, tiksotropni reparaturni
PCC mort za konstrukcijske popravke
prema EN 1504-3:2006, razred R4
Zaštita armature i vezivni sloj
Polimerna disperzija za vezni most
(veza staro-novo) kod sanacija i
preslojavanja površina starog betona
Epoksidna smola za injektiranje
Poliuretanska smola za injektiranje
2-komponentna, tekuća, jako ljepljiva, nisko
viskozna epoksidna smola za injektiranje i
povezivanje elemenata u građevini. Moguće
aplicirati niskotlačnim pištoljem na vertikalnim
površinama, kao i za površinsko zalijevanje ili
naknadno lijepljenje podloga koje ne prianjaju na
horizontalne površine.
• Odnos miješanja: A:B=2:1 (težinski)
• Otvoreno vrijeme: cca. 45 min na +23°C
Elastična, bezbojna, 2- komponentna poliuretanska smola za injektiranje i povezivanje elemenata
u građevini. Koristi se za punjenje mokrih i suhih
pukotina i elemenata u objektima, za učvršćivanje kod sanacije starijih objekata, brtvljenje
pukotina u podzemnim prostorima, kod gradnje
tunela.
• Temperaturna postojanost stvrdnutog
proizvoda od +15°C do +80°C
• Ekspandira u kontaktu s vodom
• Otvoreno vrijeme, 40 min pri +23°C
• Pogodna i za objekte pitke vode i
prehrane
• Omjer miješanja, A:B = 100:37,5 (težinski)
1-komponentni, mikroarmirani, superplastificirani,
sulfatnootporni reparaturni PCC mort za popravak
horizontalnih površina betona. Debljina nanosa
jednog sloja min. 10 mm do maks. 40 mm.
• Dobro prianjanje na podlogu
• Plastična konzistencija sa niskim
v/c faktorom
• Ograničeno skupljanje
• Visoka elastičnost i tvrdoća na pritisak
• Visoka sulfatna otpornost
Potrošnja: 18–20 kg/m² za svaki cm debljine
MY
CY
CMY
K
1-komponentni, mikroarmirani, tiksotropni,
sulfatnootporni reparaturni PCC mort za popravak
vidljivih oštećenja na površini betona
(segregacijska gnijezda, pukotine, korodirani
beton, itd.), za izravnavanje betonskih površina, za
ponovno profiliranje kutova, stepenica, rubova itd.
Debljina nanosa jednog sloja min. 5 mm do maks.
40 mm.
• Dobro prianjanje na podlogu
• Tiksotropnost omogućava nanošenje
na zid i strop u sloju debljine 40 mm
bez klizanja
• Ograničeno skupljanje
• Visoka elastičnost i čvrstoća na pritisak
• Visoka otpornost na sulfate
• Moguće strojno nanošenje mokrom
metodom
2-komponentni, odgovarajuće pakirani vezni most
»pačok«, industrijski pripremljena suha mješavina
(komponenta A) i polimerna vodena disperzija
(komponenta B). Upotrebljava se kod pripreme
veznog mosta (veza staro-novo), kod pripreme
vezanog estriha, kod lijepljenja izravnavajućeg sloja
morta (BETONPROTEKT RP, LINEA 820 M) i
ostalih preslojavanja na pripremljenu stabilnu
površinu starog betona. Mort na beton ugrađujemo
po sistemu »svježe na svježe«.
• Crvena boja za lakšu kontrolu kvalitete
ugradnje
• Dobro prianjanje na svježi beton i mort
• Za lijepljenje masa za izravnavanje
Potrošnja: 4,6 kg pripremljenje mase na m²
Polimerna disperzija na osnovi sintetičnih smola i
dodataka na vodenoj osnovi. Koristi se za pripremu
veznog sloja (veza staro-novo) prije izvođenja
estriha ili izravnavajućeg sloja morta
(BETONPROTEKT RP, LINEA 820M). Izvodi se na
pripremljenu i stabilnu površinu betona. Moguće
koristiti koncentrat ili razrijeđen sa vodom u omjeru
1:1, ovisno o poroznosti podloge. Za bolje korištenje
vezni sloj pripremimo u obliku "pačoka"- miješano
cementom u omjeru 1:2. Ugrađujemo po sistemu
»svježe na svježe«.
• Povećava prionjivost svježeg betona i
morta na staru podlogu
• Za bolje korištenje vezni sloj pripremimo u
obliku »pačoka»- miješano cementom u
omjeru 1:2. Ugrađujemo po sistemu
»svježe na svježe»
Potrošnja: 0,3-0,5 kg/m¹, ovisno o širini i dubini
pukotine
Potrošnja: 0,3-0,5 kg/m¹, ovisno o širini i dubini
pukotine
Potrošnja: 0,5–0,7 l/m² za vezivni sloj
Potrošnja: 18–20 kg/m² za svaki cm debljine
BETONPROTEKT F
Fina masa za izravnavanje i antikorozivnu
zaštitu betonskih površina, prema EN
1504-2:2004 PCC zaštitni premaz za
beton
1-komponentna, mikroarmirana, sulfatno otporna
PCC masa. Za izravnavanje i zaštitu novih oštećenih
betonskih površina, starih poroznih betonskih
površina, za izravnavanje oštećenja na betonskim
prefabrikatima te za fino izravnavanje cementnih i
vapneno-cementnih žbuka. Za zaštitu vodoravnih i
okomitih unutarnjih površina silosa stočne hrane,
bazena za neutralizaciju otpadnih voda, bazena
tehnološke vode i drugih otopina, septičkih jama,
betonskih kanalizacijskih cijevi, za zaštitu betonskih
spremnika ulja i zaštitu drugih objekata od vlage,
podzemnih voda i voda pod tlakom. Debljina nanosa
jednog sloja min. 1 mm do maks. 5 mm.
• Dodatna zaštita betona od korozije
• Zaštita od oštećenja kod zaleđivanja
i odleđivanja
• Granulacija do 0,3 mm
• Za fino izravnavanje površina betona
Potrošnja: 3–4 kg/m² za sloj debljine 2 mm
KEMACRYL
Polimerna disperzija –
veza »staro-novo«
ISOTAL EXTRA
Masa za podlijevanje sa
kompenzacijom skupljanja
KEMAGRUND A
Proizvod za dubinsko grundiranje upojnih
i neupojnih mineralnih površina
Plastificirana cementna masa granulacije do 4 mm,
visoke početne i završne čvrstoće. Za podlijevanje
metalnih konstrukcija, za zalijevanje sidara, za
podlijevanje temeljnih ploča strojeva, za podlijevanje temelja, za zalijevanje kontakata.
• Visoka početna i završna čvrstoća
• U tekućem stanju
• Ne sadrži kloride
Plastificirana cementna masa granulacije do 4 mm
sa, kompenzacijom skupljanja i visokim čvrstoćama. Posebno je prikladna za podlijevanje u kalup
sa otvorenom površinom prema gore. Za
podlijevanje metalnih konstrukcija, dizalica na
tračnicama, za zalijevanje sidara, za podlijevanje
temeljnih ploča strojeva, za podlijevanje temelja,
za zalijevanje kontakata.
• Bez skupljanja
• Visoka početna i završna čvrstoća
• U tekućem stanju
• Ne sadrži kloride
Potrošnja: cca 2 kg za punjenje 1 dm³ volumena
Potrošnja: cca 2 kg za punjenje 1 dm³ volumena
Potrošnja: 0,1–0,2 kg/m² ovisno o poroznosti podloge
ISOTAL
Masa za podlijevanje
Disperzija polimera, sintetskih smola i dodataka.
Na bazi vode. Za grundiranje betonskih površina
prije polaganja keramičkih pločica i kamena.
Za grundiranje betonskih površina prije primjene
vodonepropusnih cementnih spojeva.
Za grundiranje srednje i nisko upijajućih mineralnih
površina estriha i betona prije primjene samonivelirajućih masa i prije polaganja podloga. Prije
upotrebe potrebno je razrijediti ga vodom u omjeru
1:1 do maksimalno 1:3.
Polimerna disperzija - tekućina mlječne boje.
Za vezu staro-novo, poboljšanje cementnih
mortova i impregnaciju (grundiranje) jako poroznih
mineralnih površina.
• Povećava prionjivost svježeg betona i morta
na staru podlogu
• Povećava savojnu čvrstoću, čvrstoću na
pritisak i površinske čvrstoće
• Povećava obradivost betona i cementnih
mortova
• Snižava v/c faktor
• Povećava otpornost na mineralna ulja,
razrijeđene lužine i druga agresivna sredstva
Potrošnja: 0,3–0,5 l/m² za vezni most;
0,7–1,0 l/m² za cementnu prevlaku;
0,25–0,5 l/m² za impregnaciju jako
poroznih mineralnih površina
KEMAPOX LINK
2-komponentni epoksidni vezni most
Niski viskozitet, na bazi vode, bez otapala. Koristi
se kod impregnacije cementnih podloga, za
punjenje kapilara i pora na podlozi, za utvrđivanje
podloga i za vezni most kod preslojavanja starog
betona po sistemu svježe na svježe.
• Brzo vezivanje nakon nanosa
• Dugo otvoreno vrijeme pripremljene mase
• Vodootporan
• Paropropusan
• Omjer miješanja A:B=1:1,76
• Miješanje sa vodom u omjeru (A+B) :
voda=1:1 za nanošenje veznog sloja
Potrošnja: 0,1–0,3 kg/m², ovisno o poroznosti
podloge
SanacijaBetonaZLOZENKA_4pages_CRO.ai
C
M
Y
CM
1
17.1.14
11:25
BETONPROTEKT RP
BETONPROTEKT RT
BETONPROTEKT K2
KEMALATEX
KEMAPOX FILL 1000
KEMAPUR FILL 1150
Mikroarmirani, sulfatnootporni reparaturni PCC mort za konstrukcijske
popravke prema EN 1504-3:2006,
razred R2 (uvjetno R4)
Mikroarmirani, tiksotropni reparaturni
PCC mort za konstrukcijske popravke
prema EN 1504-3:2006, razred R4
Zaštita armature i vezivni sloj
Polimerna disperzija za vezni most
(veza staro-novo) kod sanacija i
preslojavanja površina starog betona
Epoksidna smola za injektiranje
Poliuretanska smola za injektiranje
2-komponentna, tekuća, jako ljepljiva, nisko
viskozna epoksidna smola za injektiranje i
povezivanje elemenata u građevini. Moguće
aplicirati niskotlačnim pištoljem na vertikalnim
površinama, kao i za površinsko zalijevanje ili
naknadno lijepljenje podloga koje ne prianjaju na
horizontalne površine.
• Odnos miješanja: A:B=2:1 (težinski)
• Otvoreno vrijeme: cca. 45 min na +23°C
Elastična, bezbojna, 2- komponentna poliuretanska smola za injektiranje i povezivanje elemenata
u građevini. Koristi se za punjenje mokrih i suhih
pukotina i elemenata u objektima, za učvršćivanje kod sanacije starijih objekata, brtvljenje
pukotina u podzemnim prostorima, kod gradnje
tunela.
• Temperaturna postojanost stvrdnutog
proizvoda od +15°C do +80°C
• Ekspandira u kontaktu s vodom
• Otvoreno vrijeme, 40 min pri +23°C
• Pogodna i za objekte pitke vode i
prehrane
• Omjer miješanja, A:B = 100:37,5 (težinski)
1-komponentni, mikroarmirani, superplastificirani,
sulfatnootporni reparaturni PCC mort za popravak
horizontalnih površina betona. Debljina nanosa
jednog sloja min. 10 mm do maks. 40 mm.
• Dobro prianjanje na podlogu
• Plastična konzistencija sa niskim
v/c faktorom
• Ograničeno skupljanje
• Visoka elastičnost i tvrdoća na pritisak
• Visoka sulfatna otpornost
Potrošnja: 18–20 kg/m² za svaki cm debljine
MY
CY
CMY
K
1-komponentni, mikroarmirani, tiksotropni,
sulfatnootporni reparaturni PCC mort za popravak
vidljivih oštećenja na površini betona
(segregacijska gnijezda, pukotine, korodirani
beton, itd.), za izravnavanje betonskih površina, za
ponovno profiliranje kutova, stepenica, rubova itd.
Debljina nanosa jednog sloja min. 5 mm do maks.
40 mm.
• Dobro prianjanje na podlogu
• Tiksotropnost omogućava nanošenje
na zid i strop u sloju debljine 40 mm
bez klizanja
• Ograničeno skupljanje
• Visoka elastičnost i čvrstoća na pritisak
• Visoka otpornost na sulfate
• Moguće strojno nanošenje mokrom
metodom
2-komponentni, odgovarajuće pakirani vezni most
»pačok«, industrijski pripremljena suha mješavina
(komponenta A) i polimerna vodena disperzija
(komponenta B). Upotrebljava se kod pripreme
veznog mosta (veza staro-novo), kod pripreme
vezanog estriha, kod lijepljenja izravnavajućeg sloja
morta (BETONPROTEKT RP, LINEA 820 M) i
ostalih preslojavanja na pripremljenu stabilnu
površinu starog betona. Mort na beton ugrađujemo
po sistemu »svježe na svježe«.
• Crvena boja za lakšu kontrolu kvalitete
ugradnje
• Dobro prianjanje na svježi beton i mort
• Za lijepljenje masa za izravnavanje
Potrošnja: 4,6 kg pripremljenje mase na m²
Polimerna disperzija na osnovi sintetičnih smola i
dodataka na vodenoj osnovi. Koristi se za pripremu
veznog sloja (veza staro-novo) prije izvođenja
estriha ili izravnavajućeg sloja morta
(BETONPROTEKT RP, LINEA 820M). Izvodi se na
pripremljenu i stabilnu površinu betona. Moguće
koristiti koncentrat ili razrijeđen sa vodom u omjeru
1:1, ovisno o poroznosti podloge. Za bolje korištenje
vezni sloj pripremimo u obliku "pačoka"- miješano
cementom u omjeru 1:2. Ugrađujemo po sistemu
»svježe na svježe«.
• Povećava prionjivost svježeg betona i
morta na staru podlogu
• Za bolje korištenje vezni sloj pripremimo u
obliku »pačoka»- miješano cementom u
omjeru 1:2. Ugrađujemo po sistemu
»svježe na svježe»
Potrošnja: 0,3-0,5 kg/m¹, ovisno o širini i dubini
pukotine
Potrošnja: 0,3-0,5 kg/m¹, ovisno o širini i dubini
pukotine
Potrošnja: 0,5–0,7 l/m² za vezivni sloj
Potrošnja: 18–20 kg/m² za svaki cm debljine
BETONPROTEKT F
Fina masa za izravnavanje i antikorozivnu
zaštitu betonskih površina, prema EN
1504-2:2004 PCC zaštitni premaz za
beton
1-komponentna, mikroarmirana, sulfatno otporna
PCC masa. Za izravnavanje i zaštitu novih oštećenih
betonskih površina, starih poroznih betonskih
površina, za izravnavanje oštećenja na betonskim
prefabrikatima te za fino izravnavanje cementnih i
vapneno-cementnih žbuka. Za zaštitu vodoravnih i
okomitih unutarnjih površina silosa stočne hrane,
bazena za neutralizaciju otpadnih voda, bazena
tehnološke vode i drugih otopina, septičkih jama,
betonskih kanalizacijskih cijevi, za zaštitu betonskih
spremnika ulja i zaštitu drugih objekata od vlage,
podzemnih voda i voda pod tlakom. Debljina nanosa
jednog sloja min. 1 mm do maks. 5 mm.
• Dodatna zaštita betona od korozije
• Zaštita od oštećenja kod zaleđivanja
i odleđivanja
• Granulacija do 0,3 mm
• Za fino izravnavanje površina betona
Potrošnja: 3–4 kg/m² za sloj debljine 2 mm
KEMACRYL
Polimerna disperzija –
veza »staro-novo«
ISOTAL EXTRA
Masa za podlijevanje sa
kompenzacijom skupljanja
KEMAGRUND A
Proizvod za dubinsko grundiranje upojnih
i neupojnih mineralnih površina
Plastificirana cementna masa granulacije do 4 mm,
visoke početne i završne čvrstoće. Za podlijevanje
metalnih konstrukcija, za zalijevanje sidara, za
podlijevanje temeljnih ploča strojeva, za podlijevanje temelja, za zalijevanje kontakata.
• Visoka početna i završna čvrstoća
• U tekućem stanju
• Ne sadrži kloride
Plastificirana cementna masa granulacije do 4 mm
sa, kompenzacijom skupljanja i visokim čvrstoćama. Posebno je prikladna za podlijevanje u kalup
sa otvorenom površinom prema gore. Za
podlijevanje metalnih konstrukcija, dizalica na
tračnicama, za zalijevanje sidara, za podlijevanje
temeljnih ploča strojeva, za podlijevanje temelja,
za zalijevanje kontakata.
• Bez skupljanja
• Visoka početna i završna čvrstoća
• U tekućem stanju
• Ne sadrži kloride
Potrošnja: cca 2 kg za punjenje 1 dm³ volumena
Potrošnja: cca 2 kg za punjenje 1 dm³ volumena
Potrošnja: 0,1–0,2 kg/m² ovisno o poroznosti podloge
ISOTAL
Masa za podlijevanje
Disperzija polimera, sintetskih smola i dodataka.
Na bazi vode. Za grundiranje betonskih površina
prije polaganja keramičkih pločica i kamena.
Za grundiranje betonskih površina prije primjene
vodonepropusnih cementnih spojeva.
Za grundiranje srednje i nisko upijajućih mineralnih
površina estriha i betona prije primjene samonivelirajućih masa i prije polaganja podloga. Prije
upotrebe potrebno je razrijediti ga vodom u omjeru
1:1 do maksimalno 1:3.
Polimerna disperzija - tekućina mlječne boje.
Za vezu staro-novo, poboljšanje cementnih
mortova i impregnaciju (grundiranje) jako poroznih
mineralnih površina.
• Povećava prionjivost svježeg betona i morta
na staru podlogu
• Povećava savojnu čvrstoću, čvrstoću na
pritisak i površinske čvrstoće
• Povećava obradivost betona i cementnih
mortova
• Snižava v/c faktor
• Povećava otpornost na mineralna ulja,
razrijeđene lužine i druga agresivna sredstva
Potrošnja: 0,3–0,5 l/m² za vezni most;
0,7–1,0 l/m² za cementnu prevlaku;
0,25–0,5 l/m² za impregnaciju jako
poroznih mineralnih površina
KEMAPOX LINK
2-komponentni epoksidni vezni most
Niski viskozitet, na bazi vode, bez otapala. Koristi
se kod impregnacije cementnih podloga, za
punjenje kapilara i pora na podlozi, za utvrđivanje
podloga i za vezni most kod preslojavanja starog
betona po sistemu svježe na svježe.
• Brzo vezivanje nakon nanosa
• Dugo otvoreno vrijeme pripremljene mase
• Vodootporan
• Paropropusan
• Omjer miješanja A:B=1:1,76
• Miješanje sa vodom u omjeru (A+B) :
voda=1:1 za nanošenje veznog sloja
Potrošnja: 0,1–0,3 kg/m², ovisno o poroznosti
podloge
SanacijaBetonaZLOZENKA_4pages_CRO.ai
1
17.1.14
9:42
BAUMIT CROATIA d.o.o.
Vučak 34, 10090 Zagreb
T: 01 619 82 63, F: 01 619 82 47
info@kema.hr
www.kema-on.net
SANACIJA I/ILI ZAŠTITA BETONA
SAVJETI I INFORMACIJE
BETONPROTEKT
01 619 82 63
Sanacija i/ili zaštita betona po sistemu BETONPROTEKT
C
M
Armatura u betonu ne korodira sve dok je prekrivena dovoljno debelim slojem visokoalkalnog betona. Ovo je najčešće dostižno samo u teoriji, posebno kada su u pitanju stariji
objekti. U praksi armirano betonske konstrukcije nakon izrade imaju kapilarne pukotine, a u
dosta slučajeva su zaštitni slojevi u najmanju ruku pretanki. Sve to, zajedno u kombinaciji sa
mehaničkim opterećenjima, vlagom, smrzavanjem i solima, dovodi do karbonizacije betona,
korozije armature i ugrožavanja same sigurnosti konstrukcije.
FAZE SANACIJE BETONA
Y
CM
Oštećenja te vrste lako, jednostavno i kvalitetno saniramo sa gotovo pripremljenim
polimercementnim reparaturnim mortovima u sljedećim koracima:
armirani beton
1. Postojeću betonsku osnovu potrebno je oprati i mehanički očistiti od oštećenog betona
do kvalitetne podloge. Vidljivu armaturu potrebno je očistiti do metalnog sjaja metodom
pjeskarenja (kvarcnim pijeskom) ili u kombinaciji sa žičanom četkom.
BETONPROTEKT RT
KEMACRYL (KEMALATEX):
voda = 1:1, vezni most
MY
CY
CMY
K
M
E
Š
VA VOT
E
IT G ŽI
R
A
U
POD NU D
O
T
E
B
BETONPROTEKT F
BETONPROTEKT F
2. Zaštita armature postiže se sredstvom BETONPROTEKT K2 koji se nanosi četkom,
dvostrukim križnim nanosom u razmaku od dva sata.
BETONPROTEKT RP
3. Reprofiliranje betona na mjestu oštećenja postiže se sredstvom BETONPROTEKT RT,
koji se nanosi na predhodno ugrađeni svježi vezni sloj KEMACRYL (KEMALATEX).
armirano betonska ploča
KEMALATEX:cement = 1:2,
vezni most
4. Završna zaštita betona postiže se sredstvom BETONPROTEKT F, u dva nanosa.
Prvi nanos odrađuje se četkom, a drugi nanos gladilicom.
Kvaliteta svih reparaturnih mortova BETONPROTEKT ispunjava uvjete za proizvode i
sisteme za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija prema EN 1504.
FAZE SANACIJE BETONA
1
2
očišćeni beton
očišćena armatura
3
BETONPROTEKT K2
4
BETONPROTEKT K2
BETONPROTEKT RT
BETONPROTEKT F
Oplemenjujemo
gradnju.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
679 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content